23 август 1990

 

СОФИЯ, 23 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                  БРОЙ 166 /184/


СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, УТВЪРДЕНА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА ПАРТИЯТА /14-15 ЮЛИ 1990 ГОДИНА, СОФИЯ/.


ГОДИНИТЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА ДИКТАТУРА В БЪЛГАРИЯ ДОВЕДОХА СТРАНАТА ДО КАТАСТРОФА В СОЦИАЛНО, ИКОНОМИЧЕСКО И МОРАЛНО ОТНОШЕНИЕ. СЪЗДАДЕНАТА В ГОДИНИТЕ СЛЕД ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА СИСТЕМА НА СОЦИАЛИЗМА ПРЕТЪРПЯ ЕДНОВРЕМЕННО КРУШЕНИЕ ВЪВ ВСЧИКИ СТРАНИ НА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА, КАТО ПОСТАВИ НАРОДИТЕ НА ТЕЗИ СТРАНИ, В ТОВА ЧИСЛО И БЪЛГАРСКИЯ, ПРЕД СЪДБОНОСЕН ИЗБОР. ОЧЕВИДНО Е НЕВЪЗМОЖНО ДА СЕ ПРОДЪЛЖАВА ПО ДОСЕГАШНИЯ ПЪТ НА ДИКТАТУРА НА ЕДНА КЛАСА ИЛИ ПРОСЛОЙКА НА ОБЩЕСТВОТО. ОЧЕВИДНА Е НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ПРИ КОЕТО НЕ СЪЩЕСТВУВА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА УПРАВЛЯВАЩИ И УПРАВЛЯВАНИ, А ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ПРИТЕЖАВА ПРИНЦИПНО ГАРАНТИРАН ДОСТЪП ДО ИНСТИТУЦИИТЕ НА ВЛАСТТА. ВЪПРОСЪТ, КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШЕН, Е КАКЪВ ТИП ОБЩЕСТВО Е НЕОБХОДИМ НА НАШАТА СТРАНА: ЗАТВОРЕНО ОБЩЕСТВО С ТВЪРДО УСТАНОВЕНА ИДЕОЛОГИЯ И СОЦИАЛЕН ИМПЕРАТИВ, ИЛИ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ОТРИЧА ИДЕЯТА ЗА НАЛИЧИЕ НА ОКОНЧАТЕЛНИ РЕШЕНИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ.

РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ /РДП/ ЗАЩИТАВА ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОТВОРЕНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ПО ЛИБЕРАЛЕН МОДЕЛ, КОЕТО БИ ГАРАНТИРАЛО ЖИЗНЕНОСТТА НА БЪДЕЩОТО ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО. ОСНОВА НА ЕДНА НОВА ОБЩЕСТВЕНА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СТАНАТ САМООРГАНИЗИРАЩИТЕ СЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ ЗА ИЗЯВА И ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИ. В ОБЩЕСТВО ОТ ТОЗИ ТИП ОСНОВНА ЦЕННОСТ Е СВОБОДАТА НА ИНДИВИДА В КАЧЕСТВОТО НА НЕГОВО ЖИЗНЕНО ПРОСТРАНСТВО. ПОДОБНА СВОБОДА ПРОТИВОРЕЧИ НА УТОПИЧНИТЕ ИДЕИ ЗА ПЪЛНО РАВЕНСТВО, ТЪЙ КАТО ПРЕДПОЛАГА НЕРАВЕНСТВО, БОГАТСТВО И ВЛАСТ. РДП ОБАЧЕ ЗАЩИТАВА ИДЕЯТА ЗА АБОСЛЮТНО ПОЛИТИЧЕСКО РАВЕНСТВО, КОЕТО ПОСТАВЯ ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НАД ИНДИВИДУАЛНИТЕ. В ТОЗИ СМИСЪЛ ДЕМОКРАЦИЯТА, ЗА КОЯТО СЕ БОРИ РДП, Е РАЗУМНИЯТ БАЛАНС МЕЖДУ ВЛАСТТА НА МНОЗИНСТВОТО И ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВОТО, ОСНОВНО ПРАВО НА МАЛЦИНСТВОТО Е ТОВА ЗА НЕНАСИЛСТВЕНО ПРЕВРЪЩАНЕ В МНОЗИНСТВО, КОЕТО Е ПРАВОТО ЗА ПРЕНАСОЧВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ. РДП ИЗИСКВА ГАРАНЦИИИ ЗА ТЕЗИ ПРАВА, КОИТО ОСИГУРЯВАТ ЗДРАВА КОНКУРЕНЦИЯ В ОБЩЕСТВЕНАТА СИСТЕМА И ПО ТОЗИ НАЧИН ОСИГУРЯВАТ МОТИВАЦИЯТА НА ВСЕКИ  НЕИН ЧЛЕН КЪМ МАКСИМАЛНА ЛИЧНОСТНА ИЗЯВА.

БЪРЗИТЕ И РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УСТРОЙСТВО В БЪЛГАРИЯ, В ЧАСТНОСТ ДЕМОНТИРАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА В ПОЛЗА НА МНОГОПАРТИЙНА ДЕМОКРАЦИЯ, СА НЕЙНИЯТ ЕДИНСТВЕН ИЗХОД ОТ ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ КРИЗА.

А. ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

1. НАРОДЪТ Е ВЪРХОВЕН ГОСПОДАР В БЪЛГАРИЯ И САМ СЕ РАЗПОРЕЖДА СЪС СВОЯТА СЪДБА.

2. ИЗРАЗ НА НАРОДОВЛАСТИЕТО Е ДЪРЖАВА С ДЕМОКРАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОСНОВАТА НА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА ПРИ ВСЕОБЩО, РАВНО И ТАЙНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО.

3. ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ИМАТ РАВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ БЕЗ ОГЛЕД НА ПОЛ, НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ, ЕТНИЧЕСКА И РАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, СОЦИАЛЕН ПРОИЗХОД, ПОЛИТИЧЕСКИ И РЕЛИГИОЗНИ УБЕЖДЕНИЯ.

4. КОНСТИТУЦИЯТА И НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ГАРАНТИРАТ И ЗАЩИТАВАТ ПРАВАТА, СВОБОДИТЕ И РАВЕНСТВОТО ПРЕД ЗАКОНИТЕ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ РАЖДАНИ.

5. ВИСШ ОРГАН НА ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО Е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

6. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ДАВА ПРЕДПОЧИТАНИЯТА СИ НА ПРОПОРЦИОНАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА СИСТЕМА.

7. ПРОБЛЕМИ ОТ ОСОБЕНА ВАЖНОСТ ЗА СТРАНАТА СЕ РЕШАВАТ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ТАКИВА, ЗАСЯГАЩИ ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ, НЕЗАВИСИМОСТТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ, ЗАЛЕГНАЛИ В МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

8. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛНА СВОБОДА НА МИСЪЛТА, СЪВЕСТТА, СЛОВОТО, ПЕЧАТА, СДРУЖЕНИЯТА, СЪБРАНИЯТА, МИРНИТЕ ШЕСТВИЯ И ДЕМОНСТРАЦИИ. ЦЕНЗУРАТА Е НЕДОПУСТИМА.

9. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ИЗКЛЮЧВА ВСЯКАКВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА КОАЛИЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМУНИСТИЧЕСКИ, ФАШИСТКИ И ДРУГИ ТОТАЛИТАРНИ И НЕДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И ПРАВИТЕЛСТВА.

10. ПАРТИЯТА Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД, КОЙТО ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВИСШ НАДЗОР ЗА СЪОБРАЗЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ С КОНСТИТУЦИЯТА.

11. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЧИТА РАЗДЕЛЯНЕТО НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА, ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА И СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА ОСНОВОПОЛАГАЩ ПРИНЦИП НА ДЕМОКРАЦИЯТА.

12. РД ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛЕН СЪДЕБЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ВСИЧКИ АКТОВЕ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

13. ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ СЛЕДВА ДА СЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗИРА И ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА МЕСТНАТА ВЛАСТ.

14. РД ПАРТИЯ ЯСНО РАЗГРАНИЧАВА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВАТА ОТ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИИТЕ.

15. РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ЗА ПЪЛНА САМОСТОЯТЕЛНОСТ НА ЦЪРКВАТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ПЪЛНА СВОБОДА И РАВЕНСТВО МЕЖДУ ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.

16. РД ПАРТИЯ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ И НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА АРМИЯ, НА СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ И НА ПРОКУРАТУРАТА ЗА СЪКРАЩАВАНЕ НА СРОКА НА ВОЕННАТА СЛУЖБА И ЗА РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА НА ГРАЖДАНСКИТЕ И ВОЕННИТЕ ЛИЦА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКАТА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЕТА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГАБРОВО.


ФИРМЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА, ВЪЗПРИЕТА ОТ НАЧАЛОТО НА 1989 Г., МАКАР И ТЕОРЕТИЧЕСКИ ПРАВИЛНА, НЕ МОЖА ДА ПОЛУЧИ РЕАЛНО РАЗВИТИЕ И ПОЛЗА ЗА ОБЩЕСТВОТО ПОРАДИ ОГРАНИЧЕНИЯТА В СОБСТВЕНОСТТА, ЗАПАЗЕНОТО ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ И ЛИПСАТА НА ПАЗАРЕН МЕХАНИЗЪМ. ИЗВЪРШЕНО БЕШЕ САМО ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ДОСЕГАШНИТЕ СТОПАНСКИ ОБЕДИНЕНИЯ И ПЛАХИ ОПИТИ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА И САМОСТОЯТЕЛНОСТ ОТ СТРАНА НА ГРАЖДАНИТЕ.

КАТО ИМА ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНОТО ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА СТРАНАТА ОТ НАСТОЯЩАТА СТОПАНСКА АГОНИЯ, ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СТОПАНСКА СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ, ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ПЪТ ЗА ЕФЕКТИВНО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА Е ТЯ ДА ФУНКЦИОНИРА ПРИ УСЛОВИЯТА НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ И ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ, КАТО НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ЗАДАЧИ В ПРЕДСТОЯЩАТА СТОПАНСКА РЕФОРМА ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАСОЧЕНИ КЪМ:

1. РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНАКВИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО ИМ И СТИМУЛИРАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА;

2.РАДИКАЛНА РЕФОРМА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, КОЯТО ДА ОБХВАНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ НЕОГРАНИЧЕНО КОЛИЧЕСТВО ЗЕМЯ И МАШИНИ И РЕАЛНО РАЗВИТИЕ НА АРЕНДНИТЕ И АКОРДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ;

3. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГЛАМЕНТАЦИЯ НА СТОПАНСКИЯ МЕХАНИЗЪМ И НАЙ-ВЕЧЕ НА ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР КАТО СЪЩЕСТВЕНО УСЛОВИЕ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА И ЗА ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНАТА ИКОНОМИКА;

4. ПОСТЕПЕННО ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИЯ МЕХАНИЗЪМ, КАТО ТРИСТЕПЕННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНИТЕ ОТПАДА ПОСТЕПЕННО. ПРЕМАХВАНЕ НА "ЦЕНИТЕ НА ЕДРО” И НА "ЦЕНИТЕ НА ДРЕБНО";

5. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА ПАРИ, КАПИТАЛИ, РЕСУРСИ И ИНФОРМАЦИЯ. ПРАВО НА СВОБОДНО ИЗЛИЗАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР НА ВСИЧКИ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ. ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА ВАЛУТА ОТ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ. ВЪВЕЖДАНЕ НА ФОНДОВА И ВАЛУТНА БОРСА И РЕАЛЕН ВАЛУТЕН КУРС НА ЛЕВА КАТО ЕДНО ОТ УСЛОВИЯТА ЗА НЕГОВАТА КОНВЕРТИРУЕМОСТ;

6. ПРАВО НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ОБРАЗУВАТ БАНКИ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУТИ. СВОБОДЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ С ГОРНА ГРАНИЦА 10 НА СТО;

7. ОПРОСТЯВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА И НАМАЛЯВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ДО 40 НА СТО ОТ БАЛАНСОВАТА ПЕЧАЛБА;

8. СЪКРАЩАВАНЕ НА ДОТАЦИИТЕ ДО ОБЩЕСТВЕНООПРАВДАНИЯ ИМ РАЗМЕР, КОЙТО НЕ ТРЯБВА ДА НАДВИШАВА 1 ПРОЦЕНТ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД;

9. РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСКИЯ ТУРИЗЪМ КАТО РЕНТАБИЛЕН И ВАЛУТОДОХОДЕН ОТРАСЪЛ;

10. ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА АНТИЕКОЛОГИЧНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА И ДЕЙНОСТИ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕТО ИМ;

11. ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА НАРАСТВАНЕТО НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА, КАТО ОПРЕДЕЛЯНЕТО Й СЕ ПРЕДОСТАВИ ИЗЦЯЛО НА ФИРМИТЕ. ЗАПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНОТО РЕГУЛИРАНЕ ВЪРХУ ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РАБОТНИЦИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ УЧРЕЖДЕНИЯ В НЕПРОИЗВОДСТВЕНАТА СФЕРА, ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА, КАКТО И ПРИ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ, ЗА НЕБЛАГОПРИЯТНИ И ДРУГИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД;

12. ОСИГУРЯВАНЕ НА МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ ЗА ИЗСЛУЖЕНО ВРЕМЕ И СТАРОСТ В РАЗМЕР 3/4 ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА И НА ПЕНСИЯ ЗА ИНВАЛИДНОСТ 1/2 ОТ ТАЗИ ЗАПЛАТА. ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНДЕКС ЗА НАРАСТВАНЕ НА ПЕНСИИТЕ СЪОБРАЗНО ТЕМПА НА ИНФЛАЦИЯТА И РАЗМЕРА НА ПЕНСИИТЕ;

13. ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ ЗА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ СЛОЕВЕ, КАТО НА ГЛАВА ОТ НАСЕЛЕНИЕТО БЪДЕ ОСИГУРЕН МИНИМАЛЕН ДОХОД В РАЗМЕР 1/2 ОТ МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА;

14. УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 14 НА 20 РАБОТНИ ДНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И НА ДРУЖЕСТВАТА "ТРАКИЯ", ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ /7 ФЕВРУАРИ 1990 ГОД., СОФИЯ/.


ЧЛ.24. ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ РЪКОВОДИ ОБЩИТЕ РАБОТИ НА СЪЮЗА СЪГЛАСНО УСТАВА И РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ:

А/ ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЮЗА ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА;
Б/ ОРГАНИЗИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ;
В/ ПОДПОМАГА И КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ДРУЖЕСТВАТА "ТРАКИЯ";
Г/ ОРГАНИЗИРА ОБЩОТРАКИЙСКИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗДАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ, ДАРИТЕЛСТВОТО, БИБЛИОТЕЧНОТО ДЕЛО, СЪХРАНЯВАНЕТО НА АРХИВА И МАТЕРИАЛИТЕ ОТ СЪБИРАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ И ДРУГИ ОБЩИ ДЕЙНОСТИ, ВЪЗЛОЖЕНИ МУ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ;
Д/ СВИКВА РЕДОВНИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ОПРЕДЕЛЯ ДНЕВНИЯ ИМ РЕД;
Е/ УТВЪРЖДАВА ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ И ЩАТ НА СЪЮЗА И НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ;
Ж/ ВОДИ КНИГИТЕ, ПРЕДВИДЕНИ В ЧЛ.17 НА УСТАВА, ОСВЕН ТЕЗИ ПО Т.А, КОЯТО СЕ ЗАМЕНЯ С КНИГА НА СЪЮЗНИТЕ ДРУЖЕСТВА.

ЧЛ.25. ВАЖНИ АДМИНИСТРАТИВНИ КНИЖА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ СЕ ПОДПИСВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ, А ПАРИЧНИТЕ - ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И КАСИЕРА.

ЧЛ. 26. ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ КОНТРОЛИРА ФИНАНСОВАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ И ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКА ЕДИН ПЪТ НА ГОДИНАТА ИЛИ КОГАТО ПОЖЕЛАЕ.

ЧЛ. 27. ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ И ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ СА ОТГОВОРНИ ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ШЕСТО - НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЧЛ. 28. НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ УПРАЖНЯВА ВЪРХОВНАТА ВЛАСТ НА СЪЮЗА. ТЯ СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕЛЕГАТИ, ИЗБРАНИ ПО РЕД, ОПРЕДЕЛЕН ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ, ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ, ДИРЕКТОРЪТ /ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ/ НА ТРАКИЙСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ, РЕДАКТОРЪТ НА СЪЮЗНОТО СПИСАНИЕ /ВЕСТНИК/ СА ПО ПРАВО ДЕЛЕГАТИ НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.

ЧЛ.29. КОНФЕРЕНЦИИТЕ СА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ. РЕДОВНИТЕ СЕ СВИКВАТ НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ, А ИЗВЪНРЕДНИТЕ - ПО ИНИЦИАТИВА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ ИЛИ НА ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ОТ ДРУЖЕСТВАТА.

ЧЛ. 30. КОНФЕРЕНЦИЯТА:

А/ ИЗСЛУШВА ОТЧЕТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ И ДОКЛАДА НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ.
Б/ ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА УСТАВА НА СЪЮЗА.
В/ РАЗГЛЕЖДА И ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИ МАТЕРИАЛИ ОТ ДРУЖЕСТВАТА И ОТ ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 31. РЕШЕНИЯТА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО.

ЧЛ.32. КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОТКРИВА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ И СЕ РЪКОВОДИ ОТ ИЗБРАНО ОТ НЕЯ БЮРО.

СЕДМО - МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА

ЧЛ.ЗЗ. МАТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА НА СЪЮЗА СЕ НАБИРАТ ОТ:

А/ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ;
Б/ ПОДПИСКИ;
В/ ДОБРОВОЛНИ ПОЖЕРТВУВАНИЯ И ДАРЕНИЯ;
Г/ УСТРОЙВАНЕ ЛОТАРИИ, ВЕЧЕРИНКИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ДРУГИ;
Д/ СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ;
Е/ ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ;
Ж/ ДРУГИ ДЕЙНОСТИ.

ЧЛ.34. ВСЯКО ДРУЖЕСТВО ВНАСЯ ЕЖЕГОДНО В КАСАТА НА СЪЮЗА 30 НА СТО ОТ СЪБРАНИЯ ЧЛЕНСКИ ВНОС И 20 НА СТО ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДРУГИ СТОПАНСКИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ.

ОСМО - ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛ.35. СЪЮЗНИЯТ ПРАЗНИК Е 19 АВГУСТ - ГОДИШНИНАТА НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ.

ЧЛ. 36. ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ ИМА ПЕЧАТ С КРЪГЛА ФОРМА И НАОКОЛО НАДПИС "СЪЮЗ НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА", А В СРЕДАТА - ЦЕНТРАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ /ЦИК/.

ДРУЖЕСТВАТА ИМАТ ПЕЧАТ С НАДПИС НАОКОЛО "КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНО ЛРУЖЕСТВО "ТРАКИЯ", А В СРЕДАТА - МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛ. 37. ЗНАМЕТО НА СЪЮЗА С РАЗМЕРИ 100 X 80 СМ Е ИЗРАБОТЕНО ОТ ЧЕРВЕН КОПРИНЕН ПЛАТ, ОБШИТ С ЖЪЛТ ШИРИТ И С НАДПИСИТЕ НА ПЕЧАТА.

ЗНАМЕНАТА НА ДРУЖЕСТВАТА СА ЕДНАКВИ С ТОВА НА СЪЮЗА, НО С НАДПИСИТЕ НА ТЕХНИЯ ПЕЧАТ.

ЧЛ. 38. ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ОТДЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ПЕЧАТЪТ, ЗНАМЕТО И ИМУЩЕСТВОТО ИМ СЕ ПРЕДАВАТ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ.

НАСТОЯЩИЯТ УСТАВ ОТ 38 ЧЛЕНА Е ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛИАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ В ГРАД СОФИЯ НА 7 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛБН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ - СЕДАЛИЩЕ ГР.СЕПТЕМВРИ. ДОКУМЕНТЪТ Е ОДОБРЕН НА 16 ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА.


ПРЕДГОВОР

ВСЯКО ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО С ПРАВНА КУЛТУРА СЕ НУЖДАЕ ОТ НЕЗАВИСИМО ПРАВОЗАЩИТНО СДРУЖЕНИЕ.

ОСНОВНИ НАЧАЛА

РАЗДЕЛ ПЪРВИ, ЧЛ.1
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 52, АЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 16 ЯНУАРИ 1988 ГОДИНА В ГР.СЕПТЕМВРИ СЕ УЧРЕДИ ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОМА НА ИЛИЯ МИНЕВ ХУМАНИТАРНО ДРУЖЕСТВО ПОД НАИМЕНОВАНИЕ НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

ЧЛЕН 2
ПРИ ВИШЕГЛАСИЕ НА СЪОТВЕТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА

А/ ПРЕДСЕДАТЕЛ;
Б/ СЕКРЕТАР;
В/ ПЪЛНОМОЩНИЦИ;
г/ ГОВОРИТЕЛ;
Д/ РЕДАКТОР;
Е/ КООРДИНАТОР НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ;
Ж/ НАБЛЮДАТЕЛ.

ЧЛЕН 3
В ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ.

ЧЛЕН 4
НЕЗАВИСИМО ОТ ЕТНИЧЕСКИЯ ПРОИЗХОД, РАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ТРАДИЦИИ, НРАВИ И ОБИЧАИ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА В ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛЕН 5
ЧЛЕНУВАЩИЯТ В ДРУЖЕСТВОТО ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА НЕ СЕ ЗАНИМАВА С ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ, ДА НЕ ИЗВЪРШВА КРИМИНАЛНИ ДЕЯНИЯ, КАКТО И ДА СЛУЖИ ЗА ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

ЧЛЕН 6
ЧЛЕНУВАЩИЯТ В ДРУЖЕСТВОТО Е ЗАДЪЛЖЕН ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ДА ОТХВЪРЛЯ НАСИЛИЕТО.

РАЗДЕЛ ВТОРИ - ЦЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

ЧЛЕН 7
С ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СИ ДЕЙНОСТ ДРУЖЕСТВОТО ДА Е ОБЕДИНИТЕЛНО ЗВЕНО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДУХА НА ХУМАНИЗМА, ИЗРАЗЯВАЩ СЕ В ДЕМОКРАЦИЯ, СВОБОДА И ЗАКОННОСТ.

ЧЛЕН 8
ВСЕКИ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ДАВА ПРИНОС В СЪЗДАВАНЕ НА ВЯРА В ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА, В НЕГОВОТО ДОСТОЙНСТВО И ЛИЧНОСТНИ ЦЕННОСТИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР БХДП /Ц/.


ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО КЪМ БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР /БХДП/Ц/, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГОСПОДИН ГЕОРГИ ЦЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /Ц/, И ПЕТКО КАМЕНАРСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/, СВИКВА НА 2 ОКТОМВРИ 1990 ГОД. В СОФИЯ КОНГРЕС НА БХДП /Ц/. ТОВА СЕ НАЛАГА ПОРАДИ УЗУРПИРАНЕТО НА РЪКОВОДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ И САМОВОЛНОТО РАЗПОЛАГАНЕ СЪС СРЕДСТВАТА НА ПАРТИЯТА ОТ КЛЕРИКАЛНОТО КРИЛО, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ, ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ И ПЛАМЕН ЦОНОВ.

ДО ДНЕШНА ДАТА ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО Е ИЗПОЛЗВАЛО ЕДИНСТВЕНО 1700 ЛВ. ОТ 55 000, ОТПУСНАТИ ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО, ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ, ИЗТЕГЛЕНИ С КАСОВ ОРДЕР ОТ КАСИЕРКАТА НА ПАРТИЯТА ОТ Г-Н ПЕТКО КАМЕНАРСКИ.

НА КОНГРЕСА ЩЕ БЪДАТ РЕШЕНИ СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ:

1/ ПРОМЯНА В УСТАВА НА ПАРТИЯТА;
2/ ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА ПАРТИЯТА;
3/ ЩЕ БЪДАТ ОБСЪДЕНИ ЧЛЕНСТВОТО В ПАРТИЯТА НА ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ, ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ И ПЛАМЕН ЦОНОВ;
4/ ЩЕ БЪДЕ ОБСЪДЕН ВЪПРОСЪТ С РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА СРЕДСТВАТА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НОРМАЛНА ПАРТИЙНА ДЕЙНОСТ.

СОФИЯ, 22 АВГУСТ 1990 Г.                          ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/: ПЕТКО КАМЕНАРСКИ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР /БХДП /Ц/.


ПОЛИТИЧЕСКОТО КРИЛО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ЦЕНТЪР /БХДП /Ц/, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ Г-Н ГЕОРГИ ЦЕНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /Ц/, И ПЕТКО КАМЕНАРСКИ, ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/, ДЕКЛАРИРА, ЧЕ ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ ЗАЕМА ДЛЪЖНОСТ ПЪРВИ СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА. СЪЩИЯТ НЕ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /Ц/ И ВСИЧКИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ТАЗИ ПОЗИЦИЯ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ СМЯТАТ ПРОТИВОУСТАВНИ И НЕЗАКОННИ.

СОФИЯ, 22 АВГУСТ 1990 Г.                        ПЕТКО КАМЕНАРСКИ
                                                                /ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР НА БХДП /Ц/

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ:

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ НАБЛЮДАВА С ТРЕВОГА РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ И СПОДЕЛЯ ОБЩОТО НЕДОУМЕНИЕ /КОЕТО ОСЪЗНАВАТ И ДЕКЛАРИРАТ ПУБЛИЧНО В ИЗКАЗВАНИЯТА СИ И НЯКОИ ДЕПУТАТИ/ ЗА НЕУСПЕШНИТЕ ХОДОВЕ В ЗАСЕДАНИЯТА И ПРИ ОБСЪЖДАНИЯТА, ДОВЕЖДАЩИ ВСЕКИ НЕПРЕДУБЕДЕН ГРАЖДАНИН, КОЙТО ГИ СЛЕДИ ПО ТЕЛЕВИЗИЯТА, РАДИОТО И ПЕЧАТА, ДО ВПЕЧАТЛЕНИЕТО, КАТО ЧЕ ЛИ ВЪРХОВНИЯТ ОРГАН НА ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ РАЗИГРАВА ТЕАТРАЛНО, ПО-СКОРО ПОЛИТИЧЕСКО ШОУ.

В ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ Е СЪЗДАДЕН ПРЕЦЕДЕНТ, ДИСКРИДЕТИРАЩ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. ТОЗИ ПРЕЦЕДЕНТ СЕ СЪСТОИ В РЕШЕНИЕТО ДА БЪДЕ ДОВЕДЕН И РАЗПИТАН ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ТОДОР ЖИВКОВ. ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ ПОДХОДЪТ КЪМ ТОВА РЕШЕНИЕ ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ УСЛОЖНЯВА И ПОВЛИЧА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КЪМ ВСЕ ПОВЕЧЕ НЕУМЕСТНИ "ПРОЦЕДУРНИ" "ПАРЛАМЕНТАРНИ" ХОДОВЕ, КАТО СЕ СТИГНА И ДО "КОСВЕНИ" ПРЕГОВОРИ И ПАЗАРЛЪЦИ С ЕДИН ПОДСЛЕДСТВЕН БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, УЛИЧЕН В ТЕЖКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ДАВА ОСНОВАНИЯ ЗА СЕРИОЗНО БЕЗПОКОЙСТВО ДАЛИ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ЩЕ УСПЕЕ ПО-НАТАТЪК ДА СИ ВЪЗВЪРНЕ АВТОРИТЕТА И ПРЕСТИЖА НА НАЙ-ВИСША ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ.

СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ПОДЧЕРТАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ТАЗИ НЕРАДОСТНА КОНСТАТАЦИЯ СВОЕТО НЕДОУМЕНИЕ И ДЕКЛАРИРА:

1. ПОГРЕШНО БЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕТО ДА СЕ РАЗПИТА ТОДОР ЖИВКОВ ПРЕД ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ /В ОТКРИТО ЗАСЕДАНИЕ, А ПОСЛЕ В ЗАКРИТО/.

РЕШЕНИЕТО Е НЕПРАВИЛНО И СЪДЪРЖА ОЧЕВИДНО ЮРИДИЧЕСКО НЕДОМИСЛИЕ - ДА БЪДЕ РАЗПИТАН ПОДСЛЕДСТВЕН, ПРЕДИ ДА Е ОСЪДЕН, ТЪЙ КАТО ЩЕ БЪДЕ ПИТАН ЗА ОНОВА, ЗА КОЕТО ЩЕ ОТГОВАРЯ СЪДЕБНО. ЗАЩОТО ПРЕЮДИЦИАЛНАТА СЪЩИНА НА СЪДЕБНАТА ПРОЦЕДУРА ВИНАГИ ГАРАНТИРА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИГУРНОСТ НА ОНЕЗИ, ОТ КОИТО В ПАРЛАМЕНТА БИХА ИСКАЛИ ДА УЗНАЯТ НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ. ЗАТОВА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ПРАКТИКА БИ СЛЕДВАЛО ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА С ЮРИДИЧЕСКАТА СЪЩНОСТ НА ПРОЦЕСА ВЪОБЩЕ /КАТО ЛИТИС ПЕНДЕНТИС/, ПОНЕЖЕ СТАВА ДУМА ЗА ЛИЦЕ, КОЕТО: 1/ ИЛИ ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПОДСЛЕДСТВЕНО, А САМО ЗАПОДОЗРЯНО; И 2/ ИЛИ Е ВЕЧЕ ОСЪДЕНО И МАТЕРИАЛИТЕ ОТ ПРИСЪДАТА ДАВАТ ВЪЗМОЖНОСТ НА ПАРЛАМЕНТА ДА РАЗКРИЕ ПОДРОБНОСТИТЕ, КОИТО ГО ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ПОЛИТИЧЕСКА ГЛЕДНА ТОЧКА.

ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЗЕ ЕДНО ЛАИЧЕСКО РЕШЕНИЕ, КОЕТО ЩЕ МУ СТРУВА СКЪПО, ОСВЕН АКО СЕ ОТКАЖЕ ОТ ВСЯКАКВИ ПАЗАРЛЪЦИ С ТОДОР ЖИВКОВ И ОТМЕНИ СВОЕТО РЕШЕНИЕ, ЗА ДА СПАСИ ПАРЛАМЕНТАРНАТА СИ ЧЕСТ.

2. ТРЯБВА ДА СЕ СЪЖАЛЯВА, ЧЕ НЕКОМПЕТЕНТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БЕ ПОДКРЕПЕНО ОТ ВСИЧКИ ЮРИСТИ В ПАРЛАМЕНТА, СЛЕД КАТО ИМ Е ДОБРЕ ИЗВЕСТНО КОЛКО НЕОПРАВДАН И НЕПРАВОМЕРЕН Е РИСКЪТ ПРИ РАЗСЛЕДВАНЕ ПРЕДИ ПОСТАНОВЯВАНЕТО НА ЗАКОННА ПРИСЪДА.

3. ТОДОР ЖИВКОВ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ПРЕДИ ВСИЧКО ПО СЪДЕБЕН РЕД. ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЛЕДВАШЕ ДА ИЗЛЪЧИ ДЪРЖАВЕН СЪД, КОЙТО ДА РАЗГЛЕДА ДЕЛОТО НА ТОДОР ЖИВКОВ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ /ОТ ЦК НА БИВШАТА БКП, ПОЛИТБЮРО И НОМЕНКЛАТУРАТА КЪМ ТЯХ/, И ТОЗИ ДЪРЖАВЕН СЪД МОЖЕШЕ ДА СВЪРШИ РАБОТАТА СИ КАТО ПЪРВА, НО ВЪРХОВНА И ЗАТОВА ЕДИНСТВЕНА ИНСТАНЦИЯ. СЛЕД ПРОИЗНАСЯНЕТО НА ПРИСЪДАТА /КОЯТО ВЛИЗА ВЕДНАГА В СИЛА/ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ВЕЧЕ МОЖЕ ДА АНКЕТИРА И ДА РАЗПИТВА ОСЪДЕНИЯ БИВШ ВИСШ ДЪРЖАВНИК ЗА ПОДРОБНОСТИ ОТ ПОЛИТИЧЕСКО, ДЪРЖАВНО И ИСТОРИЧЕСКО ЕСТЕСТВО.

4. СЪЮЗЪТ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗАСТАВА НАЙ-КАТЕГОРИЧНО НА СТАНОВИЩЕТО: МЯСТОТО НА ТОДОР ЖИВКОВ И НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ Е НА ПОДСЪДИМАТА СКАМЕЙКА /ЧАС ПО-СКОРО/; ДОПУСКАНЕТО МУ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ БИ БИЛО ФАТАЛНА ИСТОРИЧЕСКА ГРЕШКА И ГРУБО ПРАВОНАРУШЕНИЕ.

ЗА СЪЮЗА НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ:
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСЕН КАНТАРДЖИЕВ
СЕКРЕТАР: НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ

СОФИЯ, 22 АВГУСТ 1990 Г.                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТКРИТО ПИСМО ДО ПЕТЪР БЕРОН - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ НА СДС, ИЗПРАТЕНО ОТ КМЕТА НА ГРАДА ЗА ИСТИНАТА - СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ Г-Н БЕРОН,

В ИНТЕРВЮТО СИ ЗА БИ БИ СИ ОТ 12 АВГУСТ Т.Г. ВИЕ ЗАЯВИХТЕ: "В ГРАДА НА ИСТИНАТА В СОФИЯ СЕГА СА ОСТАНАЛИ КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ, КОИТО СА ПОЧТИ НЕУПРАВЛЯЕМИ. СДС НЕ ОРГАНИЗИРА ГРАДОВЕТЕ ЗА ИСТИНАТА, НО ТЕЗИ, КОИТО СА ВСЕ ОЩЕ В ПАЛАТКИТЕ ОКОЛО ПРЕЗИДЕНТСТВОТО В СОФИЯ, НЕ ПРАВЯТ ДОБРА РЕКЛАМА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ." ТОВА ВАШЕ ИЗЯВЛЕНИЕ СТАНА ЦИТАТ НА ДЕНЯ НА ВЕСТНИК "ДУМА" СЛЕД ЕДНА СЕДМИЦА В БР.138/19 АВГУСТ Т.Г.

БЛАГОДАРЯ ЗА ОТКРОВЕНОСТТА ВИ ВЪВ ВЪПРОСНОТО ИНТЕРВЮ. БИДЕЙКИ ГАРАНТ НА СТУДЕНТСКАТА СТАЧКА СЛЕД 11 ЮНИ Т.Г., УЧАСТНИК В БЕЗПРЕЦЕДЕНТНАТА КОЛЕКТИВНА /ЗА МЕН - БЕЗСРОЧНА/ ГЛАДНА СТАЧКА НА УНИВЕРСИТЕТСКИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И РОДИТЕЛИ, А СЪЩО ТАКА СЪАВТОР НА ИДЕЯТА ЗА ГРАДОВЕ ЗА ИСТИНА, СЛЕД 50-ДНЕВНИЯ СИ НЕПРЕКЪСНАТ ПРЕСТОЙ ВЪРХУ ПАВЕТАТА В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ, АЗ ОСТАВАМ СОЛИДАРЕН С ВАШЕТО СТАНОВИЩЕ, ЧЕ СДС, ЧИЙТО ЛИДЕР СТЕ ПОНАСТОЯЩЕМ, ДЕЙСТВИТЕЛНО НЕ Е ОРГАНИЗИРАЛ ГРАДОВЕТЕ ЗА ИСТИНА.

В КАЧЕСТВОТО СИ НА ЕДИН ОТ ПОЧТИ НЕУПРАВЛЯЕМИТЕ "КРАЙНИ ЕЛЕМЕНТИ" /ТУК ИЗПОЛЗУВАМ ВАШАТА ДЕФИНИЦИЯ/ ОЩЕ ВЕДНЪЖ НАПОМНЯМ, ЧЕ НИЕ СМЕ ИЗПОЛЗУВАЛИ И ЩЕ ИЗПОЛЗУВАМЕ САМО МИРНИ ФОРМИ НА СВОЯ ГРАЖДАНСКИ ПРОТЕСТ СРЕЩУ БЕЗНРАВСТВЕНОСТТА И НЯМАМ НИЩО ОБЩО С НАСИЛИЕТО НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ПРОВОКАТОРИ.

СЪЩЕВРЕМЕННО СМЯТАМ, ЗА РАЗЛИКА ОТ ВАС, ЧЕ ДЕМОКРАЦИЯТА /НАРОДОВЛАСТИЕТО/ НЕ СЕ НУЖДАЕ НИТО ОТ РЕКЛАМА, НИТО ОТ РЕЖИСУРА.
НЕЩО ПОВЕЧЕ, ДЪЛБОКО СЪМ УБЕДЕН, ЧЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД СБ НУЖДАЕ, КАКТО НИКОГА ДОСЕГА, НЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ТЕАТЪР, А ОТ ПОЧТЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЛИДЕРИ, СПОСОБНИ И ГОТОВИ ВЪВ ВИСША СТЕПЕН ДА БЪДАТ ОТГОВОРНИ, КОМПЕТЕНТНИ И ДАЛНОВИДНИ.

ОПИТЪТ ВИ ДА МИ СЕ ИЗВИНИТЕ ЛИЧНО, БАЗИРАЙКИ СЕ НА НЕДОСТАТЪЧНА ИНФОРМИРАНОСТ, БЕ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЕН НЕ САМО ЗАЩОТО ТОЙ БЕ НАПРАВЕН В МОЯТА ПАЛАТКА, СЛЕД КАТО ОСКЪРБЛЕНИЯТА СА НАПРАВЕНИ ПО РАДИОТО И В ПРЕСАТА. ТЕЗИ ОСКЪРБЛЕНИЯ ЗАСЯГАТ ЦЕЛТА И СМИСЪЛА НА ДВИЖЕНИЕТО "В ИМЕТО НА ИСТИНАТА", ОТ КОЕТО НАШИЯТ ИЗСТРАДАЛ НАРОД ДЪЛБОКО СЕ НУЖДАЕ. ЕТО ЗАЩО ОЧАКВАМ НЕ САМО ВАШЕТО ПУБЛИЧНО ИЗВИНЕНИЕ ЧРЕЗ СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, НО И ОТГОВОРА ВИ ЧРЕЗ СЪОТВЕТНИ ВАШИ ДЕЙСТВИЯ НА СЕГАШНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА.

СОФИЯ, 22 АВГУСТ 1990 Г.                                     СТ.Н.С.К.Ф.Н.ПЕТКО ВАСИЛЕВ, КМЕТ НА ГРАДА ЗА ИСТИНА - СОФИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ОТКРИТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ В СЛИВЕН, АДРЕСИРАНО ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА. ПИСМОТО Е РАЗПРОСТРАНЕНО ПО КАНАЛИТЕ НА БТА.


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

ВЕЧЕ 12 ДНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЛИВЕН Е СЪЗДАДЕН "ГРАД ЗА ИСТИНАТА".

КЪМ МЕН И КЪМ СЕКРЕТАРЯ НА ИК НА ОБНС КМЕТЪТ МУ ОТПРАВИ ЛИЧНИ ОБВИНЕНИЯ ЗА ФАЛШИФИЦИРАНЕ НА ПРОИЗВЕДЕНИТЕ НА 10 ЮНИ 1990 ГОДИНА ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

ИЗПОЛЗУВАЙКИ НЕГОВИТЕ ИСКАНИЯ, РФТ "ПОДКРЕПА" ОТ 13 ЮНИ 1990 ОРГАНИЗИРА И ПРОВЕЖДА АКЦИИ С ПОЛИТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ. СЪЩИТЕ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ ЦЕЛОДНЕВНО НА ПЛОЩАДНОТО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД СЪВЕТА И СЪЗДАВАТ СЕРИОЗНИ ЗАТРУДНЕНИЯ В РАБОТАТА МУ И ОБСЛУЖВАНЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ.

ОСВЕН ТОВА ПО НАЧИНА НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО ИМ СЕ НАРУШАВА ОБЩЕСТВЕНИЯТ РЕД В ГРАДА И СЕ СЪЗДАВАТ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СБЛЪСЪЦИ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.

ЗА ТАЗИ ОБСТАНОВКА ПРЕДИ НЯКОЛКО ДНИ УСТНО ИНФОРМИРАХ ВАШАТА КАНЦЕЛАРИЯ.

ТОЗИ, КАКТО И ДРУГИ ВЪПРОСИ БЯХА МНОГОКРАТНО ОБСЪЖДАНИ С НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И РЪКОВОДСТВАТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, КОИТО СЕ ДИСТАНЦИРАХА И ОСЪДИХА ОСТРО ПОДОБНИ ФОРМИ НА ГРАЖДАНСКО НЕПОДЧИНЕНИЕ.

НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛОЖЕНИТЕ УСИЛИЯ И ИЗПОЛЗУВАНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ СРЕДСТВА СЪЩЕСТВЕН РЕЗУЛТАТ НЕ БЕ ПОСТИГНАТ. НАПРЕЖЕНИЕТО В ГРАДА НЕ СПАДА И ИМА РЕАЛНА ОПАСНОСТ ДА СЕ СТИГНЕ ДО НЕЖЕЛАНИ СБЛЪСЪЦИ И НЕПРЕДВИДИМИ ПОСЛЕДИЦИ.

ВЧЕРА, 20 АВГУСТ 1990 Г., ОКОЛО 17 ЧАСА НАД МОЕТО СЕМЕЙСТВО Е ИЗВЪРШЕН ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ. ОТ ВХОДА НА МОЯ ДОМ Е ОТВЕДЕНА И МАЛТРЕТИРАНА ДЪЩЕРЯ МИ. ИЗПОЛЗВАНА Е ЗА ПОЛИТИЧЕСКА МАНИПУЛАЦИЯ. ОКАЗАНА Й Е СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ.

ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

ИМАЙКИ ПРЕДВИД, ЧЕ ЕСКАЛАЦИЯТА НА НАПРЕЖЕНИЕТО СЕ ПРЕВРЪЩА В ТЕРОРИЗЪМ, МОЛЯ ЗА ВАШАТА ЛИЧНА НАМЕСА И РАЗПОРЕЖДАНИЯ ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ.

СЛИВЕН, 21 АВГУСТ 1990 Г.                     С УВАЖЕНИЕ
                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБНС - СЛИВЕН /П/:
                                                              АНТОН ГОСПОДИНОВ
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


X   X   X

СОФИЯ, 23 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УВЕДОМИТЕЛНОТО ПИСМО НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ" - ПЕРНИК. ЧРЕЗ ПИСМОТО СА ПОКАНЕНИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ОБЩИНСКИЯ НАРОДЕН СЪВЕТ - ПЕРНИК, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБНС И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНАТА ОТ ГРУПАТА ОТКРИТА СЕСИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ" В ПЕРНИК ВИ КАНИ НА ПЪРВАТА УЧРЕДИТЕЛНА ИЗЯВА НА СДРУЖЕНИЕТО НА 30 АВГУСТ 1990 Г. /ЧЕТВЪРТЪК/ ОТ 18.00 ЧАСА ПРЕД ДВОРЕЦА НА КУЛТУРАТА В ПЕРНИК, С КОЕТО ВИ УВЕДОМЯВА, ЧЕ ТЯ ЩЕ СЕ ОСЪЩЕСТВИ ПОД ФОРМАТА НА ”О Т К Р И Т А СЕСИЯ”, СВЪРЗАНА С ПРЕКРАТЯВАНЕТО НА ПРАВОМОЩИЯТА НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.

ЩЕ БЪДЕ ДАДЕНА ВЪЗМОЖНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ПЕРНИК И ОБЩИНАТА ДА ИЗРАЗЯТ СВОЯТА ПОЗИЦИЯ ПО ВЪПРОСА КАКВО ЗАВЕЩА НА ПЕРНИЧАНИ ТОТАЛИТАРИЗМЪТ /ПРОМИШЛЕНОСТ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ТЪРГОВИЯ, УСЛУГИ, КУЛТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ, ЕКОЛОГИЯ, БИТ, НАЧИН НА ЖИВОТ, ЗАКОННОСТ, ПЕНСИИ, ПОМОЩИ, БЕЗРАБОТИЦА И ДР. /

НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ" ОБЕДИНЯВА УСИЛИЯТА НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ ПЕРНИК В ЕДИННА ПОЗИЦИЯ ПО ПРОБЛЕМИ, КОИТО НE СА ВКЛЮЧЕНИ В ПОЛЕТО НА ДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ. ЧЛЕН НА СДРУЖЕНИЕТО МОЖЕ ДА СТАНЕ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА БЪЛГАРИЯ, КОЙТО ПРИЕМА ТОЛЕРАНТНО ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ НА ДРУГИТЕ.

ПЕРНИК, 20 АВГУСТ 1990 Г.              РЪКОВОДИТЕЛ НА ИНИЦИАТИВНАТА ГРУПА:
                                                       БОРИС ВЕЛИНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/