23 октомври 1995


София, 23 октомври 1995 година
Брой 207 /1508/

Редактор: Нина Гаврилова

    
София, 23 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИНДИКАТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ ЗА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА.


На свое заседание, проведено на 21 октомври 1995 г. в София, Координационният съвет /КС/ на Асоциацията на демократичните синдикати /АДС/ обсъди предизборната обстановка в България и реши:

КС на АДС призовава всички членове на организацията да участват в местните избори на 29 октомври 1995 г. и да подкрепят кандидатите за съветници и кметове от Обединената демократична опозиция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА АДС:

Иван Таушанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРАВОТО НА ИНФОРМАЦИЯ И УЧАСТИЕ ПРИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ПРИЕТО НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /22-24 СЕПТЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Като представители на българските неправителствени екологични организации сме длъжни да констатираме следното:

1. Четири години след приемането на Закона за опазване на околната среда все още не е създадена процедура за предоставяне на информация за околната среда.

2. Няма законови гаранции за бързото приключване на споровете за предоставяне на информация.

3. Министерството на околната среда /МОС/ не е създало вътрешноведомствен механизъм за предоставяне на оперативна информация за околната среда.

4. МОС и другите отраслови министерства ограничават достъпа на външни специалисти до работата на експертните съвети, подготвящи важни и засягащи околната среда решения.

5. Липсват институционални гаранции за участие на обществеността при разпределяне на средства от фондовете за опазване на околната среда, а в ред случаи грубо се нарушава и съществуващата наредба за националния и общинските екофондове.

6. МОС и органите му масово нарушават процедурата на Оценката за въздействието на околната среда /ОВОС/, издавайки решения без обществено обсъждане на доклада на ОВОС.

Във връзка с всички тези административни и нормативни недостатъци ние настояваме за следното:

1. Спешно приемане на нормативна база и подзаконови актове, гарантиращи участието на обществеността при вземането на решения и одобряването на проекти, засягащи околната среда.

2. Създаване на административни и правни гаранции за това, че МОС и другите оторизирани държавни и общински органи ще спазват съществуващото законодателство, свързано с околната среда.

3. Създаване на вътрешноведомствен механизъм в МОС, обслужващ участието на обществеността във всичките му аспекти - право на информация, право на участие при вземане на решения и право на обжалване на взети решения.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ВЕНЦИСЛАВ ЙОСИФОВ.


Реформа на собствеността

Реформата на собствеността в национален мащаб изправи пред сериозни изпитания софиянци. На територията на столичния град в най-остра степен се почувстваха последствията от несъвършените законодателни решения в тази област. От недобре обмислената реформа пострадаха битово-комуналните услуги, обществената хигиена и най-вече материалната база на духовния живот в София. Почти не останаха незасегнати книжарници за българска художествена и специализирана литература. В числото на потърпевшите се оказаха кина, театри, паметници на духовната и материалната култура. По време на кметския си мандат ще работя за равнопоставеното третиране на всички видове собственост на територията на столицата. Многообразието трябва да работи в името на по-добрия живот на гражданите, а не да ги разделя или противопоставя.


Рационално управление на общинската собственост

Общинската собственост е сериозен ресурс и нейното рационално и безкористно управление може да я превърне в източник на необходими доходи, на така нужните на големия град работни места. Приватизацията на тази собственост трябва да е обвързана непременно с условието за нейната икономическа ефективност и социално справедливи последици. Простото раздаване на общинско имущество е в ущърб на повечето граждани и важен въпрос за местната власт е това да не се случи. Предвиждаме разработване и въвеждане на нова нормативна уредба за ползване и стопанисване на общинската собственост.


Провеждане на нова инвестиционна политика

За да се решат многобройните проблеми на София, не е достатъчно само рационалното управление на общинската собственост и финанси. Трябва да осигурим нови източници на средства и да създадем условия за разгръщане на икономическата активност на територията на града. Но за да стане това, е необходима нова инвестиционна политика. Тя не може да се формира самоцелно, а естествено ще следва логиката на реформата в страната и ще се обуславя от степента на развитие на икономиката в национален мащаб. Чрез нея ще постигнем смяната на досегашните приоритети с нови, обусловени от съвременните реалности и набелязаните цели.

С нейното разработване ще определим както стратегическите, така и непосредствено предстоящите задачи за изпълнение, които ще дадат началния тласък на просперитет на столичния град.

Основен принцип на тази политика ще бъде обединяване на усилията на всички субекти, заинтересувани от нейните положителни резултати - отделните граждани, фирмите, собствениците на градските терени, общината като собственик на инфраструктурата и всички вероятни инвеститори, които с осъществяването на новата инвестиционна политика ще реализират своите цели.

Няколко са основните цели, които новото общинско ръководство ще преследва с бъдещата си инвестиционна политика:
- осъществяване на конверсия на общинската икономика към новите приоритети;
- осигуряване на набелязаните структурни приоритети и стимулиране развитието на отделните отрасли;
- създаване на условия за привличане на чужди капитали;
- реорганизация на собствеността с цел приватизация;
- решаване на приоритетните социални проблеми.


Социална ангажираност

В периода на социален и икономически преход общинската администрация избягваше да поема каквито и да било социални ангажименти. В резултат на това останаха нерешени проблемите на широк кръг от хора и институции. София е изградена с труда на няколко поколения, които в момента се намират в унизително положение да не могат да се радват на плодовете на своя труд и на положените от тях усилия.

Бъдещата дейност на общинската администрация ще се съобразява както с поощряване на предприемчивите, така и с подпомагане на затруднените социални групи, на децата и младежите. Това ще стане чрез активната роля на общината в разпределението на материалните ресурси, с които тя разполага, за да може местното самоуправление да отговори на обществените очаквания и надежди за по-голяма социална справедливост, за хуманно отношение към по-слабите. Модерните европейски общества изключват крайните социални контрасти и противоречия и ние трябва да се съобразяваме с тази тенденция.

За да пристъпим към реализиране на основната цел за превръщането на София в модерна европейска столица, трябва да предприемем незабавни мерки за извеждане на града от катастрофалното положение, в което се намира.

София е в сериозна демографска криза. При последното преброяване на населението на София от 1992 година е констатирано намаляване с около 11 600 души спрямо предходното преброяване през 1985 година. Свидетели сме в последните сто години от историята на града за пръв път на тенденция към намаляване на жителите му. Това безспорно се вписва в общото демографско състояние на нацията. В София обаче се забелязват някои неприятни причини за този процес, както и се проявяват негативни последици от него.

Намаляването на естествения прираст е свързано с една обратна на съвременна Европа тенденция към увеличаване на детската смъртност, която от 11,3 на хиляда през 1988 г. става 14,3 на хиляда живородени деца през 1992 година. От статистиките се вижда, че процесът на стареене на населението на столицата е устойчив. Както е тръгнало, девизът "Расте, но не старее" скоро няма да отговаря на реалностите в града.

Освен "стареенето на града" в София има най-голямо относително намаляване на населението в трудоспособна възраст в сравнение с другите райони на страната. Това може да поведе след себе си неприятни последици в бъдеще.

За да преодолеем тази тенденция, е необходимо след местните избори да изработим дългосрочна програма. Тя ще включва мерки за промяна на условията за живот в града, подкрепа за младите семейства и откриване на нови работни места на територията на София. Програмата трябва да бъде съобразена с повишаване на екологичните изисквания по отношение на градските територии, подобряване на здравеопазването и здравната профилактика, както и с много други фактори, влияещи върху миграционните процеси.

Общинската администрация ще обърне сериозно внимание на проблемите на хората в нетрудоспособна възраст. Няма да е лесно да помогнем веднага на пенсионерите, децата и учещите се. Въпреки това има възможности, които трябва да се използват. Те се съдържат най-вече в инвестиционните приоритети на София. Общината ще търси възможности да предостави право на пенсионерите, децата и учещите се да ползват безплатно или с намалена цена различни услуги, предлагани от общинските фирми.

Социалноосигурителното дело в България и неговите механизми са пред сериозно реформиране. Софийската община ще работи след тяхното начало за бързото им осъществяване на територията на града. Отсега ще работим за подготвяне на условия за бързо трансформиране към новите условия на социалноосигурителните фондове и дейностите, свързани с цялостния процес на социално подпомагане. Ще внесем за разглеждане предложение за обекти на територията на София, където да се реализират инвестиции на бъдещите социалноосигурителни и пенсионни фондове - независимо дали са държавни или частни. Така реално ще помогнем за тяхната общественополезна дейност. Реална подкрепа ще получат и заведенията за социално подпомагане, като ще се търсят възможности за откриване на нови на територията на отделните райони. Откриването и осигуряването на нови източници на средства за общинския бюджет ще осигури нови средства за социалната политика на районите и общината.

Безработицата при трудоспособното население не може да се реши само от общинската администрация. Но една от нейните основни грижи при изпълнението на различните програми и при преструктурирането на икономиката ще бъде да търси възможности за нейното намаляване и насочване на работна ръка в нови дейности. София е и ще бъде обект на повишен интерес за инвестиции в различни области. Тази особеност активно ще се използва за насочване на загубилите своята работа граждани. Конкретна стъпка в това отношение може да бъде и разкриването на софийска трудова борса, която да осигурява информация, посредничество, преквалификация и ще стимулира работодателите да откриват нови работни места.

Проблемът с намирането на работа е най-силен сред циганите, живеещи в София. Чрез мерките за възраждане на столичната икономика и за реализиране на проектите в областта на инфраструктурата ще предложим нови работни места за тях.

Високата цена на живота е от характерните белези на София. Наличието на много хора от различни социални групи и с различен тип доходи кара много търговци да продават стоките и услугите си на изключително високи цени. Общинската администрация ще работи активно за защитата на потребителите на територията на града. Заедно с общинския съвет трябва да изработим и приемем програма за борба със спекулата и контрол върху цените. Особено необходимо е това за стоките и услугите от първа необходимост.

Като стопани на общинските фирми трябва да правим необходимото за привеждането на заплатите в тях в съответствие с инфлацията.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДИЗБОРНА КОАЛИЦИЯ БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ЛОВЕЧ, ВЪВ ВРЪЗКА С НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ. Документът е подписан от председателя на предизборния шаб на предизборната коалиция в града Светослав Иванов.


В последната фаза на предизборната кампания в останалите дни до изборния ден на 29 октомври 1995 г. коалиция Българска социалистическа партия /БСП/ въпреки предварителните договорености за толерантна предизборна агитация отново показа лицемерието и облика си като партия. Явно стогодишната партия демонстрира силовите си методи в плакатната агитация, като всички афиши на кандидата на БСП за кмет на община Ловеч Пламен Еврев заливат безцеремонно таблата за агитация, като плакатите на другите кандидати Стоян Василев, Кольо Колев, Илия Цонев, Иван Първанов, Светла Вълчева се унищожават и крадат, за да има простор само за афишите на Пламен Еврев. Ето защо коалиция Български земеделски народен съюз, Демократическа партия, Федерация "Царство България" и Движението за права и свободи категорично възразяват срещу вандалщината и арогантността на БСП, които обявиха още в първите дни на предизборната надпревара плакатна война на другите кандидати, по-точно на Стоян Василев и на Кольо Колев. Коалицията, издигнала кандидатурата на Стоян Василев за кмет на община Ловеч, въпреки всичко ще спази толерантното си поведение в предизборната агитация. Настояваме общинската избирателна комисия да изрази своето становище и направи необходимото за спазването на Закона за местните избори.

Ловеч, 20 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНАТА ЛЕВИЦА - ЛОВЕЧ, ПО ПОВОД НА ОБВИНЕНИЯ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ. Документът е подписан от председателя на предизборния щаб на обединената левица в града Пламен Еврев.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА!

В декларация, четена по частно радио "Лиани" на 20 октомври 1995 г., представители на коалиция Народен съюз, Федерация "Царство България" и Движението за права и свободи си позволиха да отправят към Българската социалистическа партия и нейните коалиционни партньори от обединената левица редица обвинения за нарушаване на Закона за местните избори и по-специално регламентирания в глава 7 на закона режим за водене на предизборната кампания, чл. 50, чл. 71. Подобни твърдения са неверни и несериозни. Всеки, който отправя някакви обвинения, е длъжен да ги докаже. Голословната декларация не е подкрепена от никакви конкретни доказателства. Обединената левица разпространява своите агитационни материали само на изрично определените за това места по смисъла на чл. 65, ал. 2 от Закона за местните избори. Като единствен законов текст, третиращ разпостранението на предизборни материали, чл. 65, ал. 2 от Закона за местните избори не забранява това да става на определените места върху други рекламни и агитационни материали. Необоснованите и неверни твърдения, изложени в декларацията, не подлежат на коментар. Явно, мотивирани от желание за злепоставяне на предизборната кампания на обединената левица, те са явно доказателство за двуличния и некоректен тон, който някои политически сили искат да наложат в навечерието на изборите. Подобни изпускания на нервите само няколко дни преди вота на избирателите няма да допринесат за толерантния характер на кампанията в Ловешка община и за гарантирането на максимална честност и демократичност на изборите. Българската социалистическа партия и нейните коалиционни партньори за пореден път декларират, че както и досега ще се придържат стриктно към изискванията на Закона за местните избори.

Ловеч, 20 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ ’95


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 563
София, 16 октомври 1995 г.

ОТНОСНО: Създаването на специална работна група от специалисти към ОИК при Столична община, която да сътрудничи на комисията при приемането на изборните книжа и определяне на възнаграждението й


На основание чл. 25, ал. 1, т. 2, чл. 26, ал. 4, от ЗМИ и въз основа на постъпило искане от ОИК при Столична община Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Да се създаде към ОИК при Столична община специална работна група от специалисти, която да сътрудничи на същата комисия при приемането на изборните книжа при произвеждането на изборите на 29 октомври 1995 г. в състав от 15 души.

С оглед обема на тази дейност ЦИК счита за съответстващо възнаграждение еднократно за всеки член от тази група в размер на 4000 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ДО
ОБЩИНСКИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ
КОМИСИИ

В отговор на постъпили запитвания относно възнагражденията на членовете на избирателните комисии да се има предвид следното:

1. Въпросът с осигуряването на членовете на избирателните комисии е уреден с писмо N ГУ 05-129/27 септември 1995 г. на Министерство на труда и социалните грижи, което е своевременно изпратено до общинските администрации. Като осигурител за членовете на избирателните комисии действа съответната община и ДОО не се удържа от определеното с Решение N 343/19 септември 1995 г. на ЦИК месечно възнаграждение.

2. Полученото възнаграждение за времето, необходимо за работа в избирателната комисия, се облага по реда на чл. 13 от Закона за данък общ доход след приключването на текущата година въз основа на подадената в данъчната служба декларация за получения годишен доход от работа, която е осъществена без наличието на трудово правоотношение.

3. Членовете на избирателните комисии за времето, необходимо за работа по подготовката и приключването на изборите, включително с обявяването на изборния резултат и връчване на удостоверение на избраните съветници и кметове, получават определеното възнаграждение месечно, независимо от обстоятелството, че има извършена работа в неработни дни, за които не се заплаща извънреден труд.

София, 17 октомври 1995 г.

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
23.10.1995 г.


Дежурен редактор: Валентина Игнова
Технически изпълнител: Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


------------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

-------------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!