23 февруари 1995


София, 23 февруари 1995 година
Брой 39 /1340/


София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА ПО ПОВОД НА ВЪРНАТАТА ОТ ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОПРАВКА В ЧЛЕН 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.


На 25 февруари 1995 г. по силата на действието на Закона за реституцията хиляди семейства, болни и деца трябваше да бъдат изхвърлени на улицата без алтернатива. Досега всички правителства и доминираните от сини кметове общини не изпълниха задълженията си да осигурят сграден фонд за пострадалите и да гарантират правата на собствениците на реституираните имоти.

Парламентарната група на Демократичната левица /ПГ на ДЛ/ предложи и Народното събрание прие поправка към закона, с която продължи срока на мораториума върху тези жилища, болници, детски заведения, за да спаси засегнатите. ПГ на ДЛ е наясно, че поправката в закона не решава проблемите, възникнали от реституцията. В същото време липсата на тази поправка е фатална за наемателите.

Ние сме подготвили и ще внесем в близките дни нов законопроект за изменение на закона за реституцията за цялостно и справедливо уреждане на проблема.

С днешния си акт за връщане на поправката на закона президентът обрича хиляди български граждани само след три дни - на 25 февруари - да останат без подслон. Държавният глава всъщност пое тежка отговорност за тяхната съдба.

ПГ на ДЛ не може да се съгласи с отлагателното вето на президента още по първия закон, приет от 37-то Народно събрание. Не сме съгласни с тенденцията на противопоставяне между президента и парламента. Ще настояваме върнатият закон да бъде включен като точка първа от дневния ред на Народното събрание още утре - 23 февруари, и призоваваме всички парламентарни сили да подкрепят нашето предложение. А своето отношение към засегнатите български граждани президентът ще изрази с бързото публикуване на закона още в петък /24 февруари 1995 г./.

София, 22 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 18 ФЕВРУАРИ 1995 Г.


1. Българският демократически форум /БДФ/ е за тясно сътрудничество и взаимодействие с останалите коалиционни партньори в Съюза на демократичните сили /СДС/ и ще продължи да участва в създаване на новите структури на коалицията.

2. БДФ съзнава необходимостта от обединяването на всички демократични сили за спечелване на предстоящите общински избори.

3. БДФ като опозиционна партия и коалиционен партньор на СДС активно ще противодейства в Народното събрание и извън него на реставраторската политика на правителството на БСП/БКП.

4. БДФ одобрява промените в структурата на СДС при спазване на принципа на коалиционността.

5. БДФ констатира, че с програмната си декларация правителството на БСП изостави популистката си програма и се насочи към централизъм в управлението, с което ще забави излизането от кризата и ще задълбочи инфлацията.

6. БДФ смята, че с внесените законопроекти от БСП/БКП за промяна на Закона за възстановяване на одържавените недвижими имоти, този за земята, закона "анти Панев" и останалата му законодателна дейност, включително правилника за работата на парламента, върви към рекомунизаиия и проваляне на икономическата реформа.

7. БДФ смята, че драстичното увеличение на цената на топлоенергията с 80 процента и на електроенергията с 47 процента от 1 март 1995 г. ще предизвика масово обедняване на широките народни слоеве, най-вече на пенсионерите, безработните и бедните.

8. БДФ намира, че отказът на БСП/БКП да поеме политическата отговорност на диктаторския комунистически режим на управление и отказът й да се съгласи за отмяната на наредбата-закон за "народния съд" минират националното помирение и задълбочават разделението в българското общество.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ВЪПРОСА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕРИВАЦИЯТА "ДЖЕРМАН-СКАКАВИЦА".


Изпълнителният съвет на Политически клуб /ИС на ПК/ "Екогласност", преценявайки тежката ситуация с водния баланс на София, приема довършването на деривацията "Джерман-Скакавица" като начин за подпомагане на водоснабдяването на столицата. Това одобрение ние правим с вътрешни резерви, като един компромис, но това е единственото конкретно действие, което може до месец-два да даде бърз и реален ефект за макар и слабо намаляване на остротата на водната криза в София.

Всички научни оценки на проекта показват, че той поради малкия си обем няма да нанесе съществени вреди на околната среда, а е и единственото средство за решаване на проблемите за водата и за жителите на Сапарева баня.

Продължаваме да поддържаме искането си за разследване на причините за водната криза в София и за установяването на виновниците за нея.

ПК "Екогласност" смята, че наред със спешното изграждане на тази деривация трябва успоредно да започнат и комплекс от проучвателни, проектни и строителни дейности, като отбиване на индустриалните потребители от питейната вода, изграждане на система за събиране и пречистване на подпочвени води от други райони /СД "Грънчар", язовир "Огняново" и пр./, опити за изкуствено изваляване в района на яз."Искър". Всеки от тези алтернативни проекти също е намеса в околната среда, но това е същността на всяка човешка дейност.

Целта на екологията не е да оставим природата непокътната, защото това би означавало да останем в епохата на мезозоя. Екологичната дейност трябва да има като резултат поддържането на оптимално равновесие между човека и средата. Затова ние отхвърляме опитите на някои "еколози" недокосването на природата да е за сметка на живота, здравето и нуждите на човека.

Само човекът и обществото могат не само да запазят природата, но и да я възпроизведат в нейното многообразие, ако то временно се наруши.

В името на здравето и на живота на жителите на милионната ни столица трябва да се прекрати с партийно-партизанската спекулация с екологията, да се спрат проявите на егоистичен сепаратизъм.

България е една и тя е за всички, но за да я има, трябва да има българи.

София, 15 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА ПРИЕТАТА ОТ ПАРЛАМЕНТА НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ ПОПРАВКА В ЗАКОНА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА. Документът е адресиран и до председателите на парламентарните групи, до председателя на Комисията по околната среда при Народното събрание, до председателя на парламентарната група на Зелените в Европейския парламент и до генералния секретар на Европейската зелена федерация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

На свое заседание Народното събрание прие на първо четене поправка в Закона за опазване на околната среда, допускаща разрешение за строителство на обекти да бъде давано от Министерския съвет без представен доклад за оценка на въздействието върху околната среда. Подобна поправка е връщане назад в екологичното законодателство и дава право на Министерския съвет свободно да определя кои обекти "имат особено значение за задоволяването на жизнени потребности на населението на страната или част от нея, което налага спешното им изграждане".

Сегашният закон и без това не е достатъчна преграда срещу застрашаващи природата и здравето на населението обекти. Тежкото икономическо положение на гражданите не им позволява лично или чрез обществен контрол да следят по места за спазването на закона, както това е предвидено, и контролът е изцяло оставен в ръцете на местните администратори, които често си затварят очите пред нарушенията. Поправката ще отнеме възможността на обществото дори и при значимите национални обекти да следи за опазването на околната среда чрез съществуващите независими екологични сдружения. На практика законът ще се обезсили и няма да съществува аргумент в защита на населението от неразумни или задкулисни действия на властта.

Практиката от последните години показва, че когато един управник има личен интерес от определено решение, но не може да заобиколи разпоредбите на закона, той пречи на разумните действия до достигане на "неотменната наложителност от спешни действия". Под подобно прикритие много от големите екологонесъобразни проекти, чието изграждане се ограничава от закона, могат да бъдат определени като особено важни и спешни и да се построят без оценка на въздействието върху околната среда.

Предлаганата втора алинея към поправката е нищожна гаранция за спиране на екологонесъобразни проекти, защото в предвидения едногодишен срок могат да бъдат инвестирани огромни средства, а и много често самото строителство е източник на замърсяване.

Тази промяна в закона за опазване на околната среда е лош атестат за страната ни преди срещата на министрите на околната среда в София.

Ние, като член на Европейската зелена федерация, смятаме, че този акт сериозно ще затрудни приобщаването ни към Европейската общност. Страната ни ще бъде компрометирана пред Европейския парламент и пред Парламентарната група на Зелените, която работи в наша полза.

Ето защо Зелената партия е решително против необходимостта от спешно изграждане на деривацията Скакавица-Джерман да бъде използвана за промяна на основен закон.

Предлагам Ви да предложите на Народното събрание да потърси друг законен път за решаване на проблема.

София, 21 февруари 1995 г.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Александър Каракачанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ПЕНСИОНЕРИ, БЕЗРАБОТНИ И СОЦИАЛНО СЛАБИ ГРАЖДАНИ. Документът е адресиран и до председателя на Конфедерация на независимите синдикати в България, и до президента на Конфедерация на труда "Подкрепа".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Движението за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани изказва съмнение и неувереност в решението на Министерския съвет за увеличаване стойността на електроенергията и парното отопление, че е правилно.

Движението смята, че това решение ще влоши още повече финансовото състояние на обеднялото население. Движението е за смяна на икономическата система, но тежестите на смяната да се понесат от всички граждани, според дохода и имуществото им, а не само от социално слабото население.

Убедени сме в добронамереността на Министерския съвет, но се съмняваме в подсигуряването и провеждането на това решаващо и отговорно мероприятие.

София, 22 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 18 ФЕВРУАРИ 1995 Г.


На 18 февруари 1995 г. в София се състоя заседание на Конфедеративния съвет на Българска офицерска легия /КФС на БОЛ/ "Раковски", на което бе отчетена тримесечната дейност на организацията. В заседанието взеха участие заместник-министърът на отбраната Ангел Манчев и заместник-началникът на Генералния щаб генерал-лейтенант Любен Пехливанов. Заместник-министър Манчев прочете приветствие от министъра на отбраната г-н Димитър Павлов до БОЛ "Раковски".

КФС изразява удовлетворението си от дейността на комисията в Министерството на отбраната /МО/, която работи над Закона за отбраната и Въоръжените сили /ЗОВС/. Значителна част от предложенията на войските, на клубове на легията и на офицерите са приети. КФС благодари за компетентния и делови подход на заместник-министър Манчев и на заместник-началника на Генералния щаб /ГЩ/ генерал-лейтенант Аню Ангелов. Ръководството на легия "Раковски" апелира към Министерския съвет и към Народното събрание да направят всичко възможно, за да бъде приет в най-кратък срок дългоочакваният ЗОВС, който има висока степен на готовност.

Представителите на МО и на КФС имат сходни становища за новия военен бюджет.

Членовете на КФС поставиха пред представителите на МО и на ГЩ редица наболели въпроси от войсковия живот, социални и професионални проблеми на българския офицер. Заместник-министър Манчев и генерал-лейтенант Пехливанов поеха ангажимента да отговорят на поставените въпроси.

С особена тревога легистите разговаряха за водоснабдяването на танковото поделение в Горна Баня, където военнослужещите живеят в антисанитарни условия, които не им позволяват да изпълняват задълженията си, докато упълномощени държавни организации нехаят за трудностите на командването и на личния състав.

КФС връчи пакет от документи в Министерския съвет за възстановяване на изплащането на отнетите порционни пари на офицерите от ВВТУ "Тодор Каблешков".

КФС приветства решението на МО да възстанови на действителна служба капитан втори ранг Васил Данов и очаква от министър Начев да отмени уволнението на нашите колеги от МВР капитан Георги Шопов и капитан Николай Бошнаков, както и цялостното отменяне от МО на репресивната заповед N 0176.

Ръководството на легия "Раковски" ще активизира контактите си с парламентарните сили и с представители на държавните институции, за да бъдат решавани наболелите и дълго отлагани проблеми на българското офицерство.

КФС изразява възмущението си от примитивния и кощунствен начин, по който във в."Анти" бе направен опит да бъде оклеветен началникът на ГЩ генерал-полковник Цветан Тотомиров. Абсурдните, недоказани обвинения са насочени срещу най-старшия офицер в българската армия, срещу целия команден състав. Това е опит за морален удар върху авторитета на армията, на висш военачалник, на уважаван професионалист и патриот.

Следващото заседание на КФС ще се състои в Котел през април, откъдето КФС ще се включи в подготовката за общонародното честване на 175-годишнината от рождението на Г.С.Раковски.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 23 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "АНТИ".


На 17 февруари 1995 г. бе направен поредният опит на антинационални сили да бъде уронен престижът на Българската армия - главна опора и основен гарант на националната сигурност на държавата. Разпространената от вестник "Анти", а няколко дни преди това рекламирана от вестник "Демокрация" гнусна лъжа, че сегашният началник на Генералния щаб /ГЩ/ генерал-полковник Цветан Тотомиров като млад офицер бил разстрелял войник по време на чехословашките събития през 1968 г., не можем да оценим другояче освен като груба клевета и като неприкрит опит да се разбива сплотеността на командния състав на войската, да се разделя и противопоставя офицерският корпус, да се поставя под съмнение моралният облик на висшия ръководен състав на армията. Ударът очевидно е насочен не само срещу началника на ГЩ на българската войска, а и срещу достойнството на държавния глава и върховен главнокомандващ - президента Ж. Желев. И само това е достатъчно, за да заявим пълната си подкрепа на заявлението на министъра на отбраната, че ударът е срещу Българската армия и той не може да бъде приет само като политическа провокация, а граничи с национално предателство.

Съюзът на офицерите и сержантите от запаса настоява прокуратурата да отсъди вината на автора, на главния редактор и на силите, които стоят зад тях. Ние сме готови да излъчим като свидетели на обвинението и на защитата нужния брой бивши колеги на генерал-полковник Тотомиров. негови подчинени и други непосредствени участници в цитираните събития.

Не плюйте по войниците и офицерите на България, господа! Те се извисяват достатъчно високо над вашата мерзост и злоба, за да ги достигнат храчките ви!

Тези, които падат в боя, и тези, които вървят все още живи напред, не могат да носят бремето на политическите ходове! Те са войници, те не са дипломати! За тях може да има само една оценка: "Вечна слава на падналите за Отечеството! Слава на защитниците на България!"

София, 20 февруари 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
23.02.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!