22 май 1995


София, 22 май 1995 година
Брой 98 /1399/


София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ГЛАСУВАНИ НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАЗШИРЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /16 МАЙ 1995 Г./.


1. На основание чл.18 от статута на Съюза на демократичните сили /СДС/ Националният координационен съвет /НКС/ определя:

- териториите на регионалните съвети съвпадат с многомандатните избирателни райони за парламентарните избори за XXXVII народно събрание;

- изключения: на териториите на 16 и 17 многомандатен избирателен район и на 23, 24 и 25 многомандатен избирателен район се изгражда по един Регионален съвет /РС/.

2. Учредяването на РС и трансформирането на съществуващите такива в съответствие с промените на статута на СДС от VII Националната конференция /НК/ се предшестват от регистриране на техните членове в отдел "Национална координация" на СДС. Централните ръководства на партиите и организациите, пълноправни членове на СДС, регистрират заверен от тях списък на своите трима представители за всеки РС /само в регионите, в които имат структури/, подредени по определен от тях ред. Посочват се трите имена, ЕГН, адрес, телефони и длъжност в партията. Всеки ОбКС на СДС, където е учредено общинско събрание на СДС, регистрира заверен от него списък на своите трима представители със същите данни /посочва се длъжността в структурите на СДС/. Първи в списъка задължително е председателят на общинското събрание на СДС. Следващите двама се определят и подреждат измежду зам.-председателите и секретаря на СДС в общината.

3. Процесът по изграждането на регионалните структури на СДС се ръководи от Националния изпълнителен съвет /НИС/. Областните и окръжните /районните/ координатори съгласуват между общинските и партийните структури на СДС организирането, провеждането и учредяването на РС. Датата на първото заседание се утвърждава от НИС.

4. На учредителните заседания и на заседанията за избор на ръководство участват всички делегирани членове на РС - по трима от община и по трима от партия. От този състав РС избира свое ръководство за срок от една година, което се регистрира в отдел "Национална координация" на СДС. НКС препоръчва да бъдат избирани до четирима заместник-председатели. Членовете на ръководството излизат от квотата на партиите и общините. За следващото заседание партиите и ОбКС посочват техни заместници, което се регистрира по установения ред.

5. Отдел "Национална координация" на СДС предоставя на PC пълен комплект от документите за регистрация на представителите на общинските и партийните структури. Всяка промяна в представителството се регистрира в отдела и се изпраща в PC.

6. Редовните заседания на PC се провеждат веднъж месечно. Извънредни заседания се свикват от ръководството или по искане на една трета от представените в него структури. В заседанията участват председателят, зам.-председателите, секретарят и по един представител на община и от партия. Всеки член на ръководството на PC и всяка общинска, и всяка партийна структура имат по един глас. PC заседава при кворум от повече от половината от имащите право на глас и взема решение с мнозинство от повече от половината от присъстващите. Решенията на PC се представят за сведение в НИС.

7. Разпоредбите в глава VII от статута на СДС важат и за PC.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ДА УКРЕПВАМЕ СВОЯ АВТОРИТЕТ В БОРБАТА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ЛЕКАРСКАТА СЕКЦИЯ КЪМ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ /16 МАЙ 1995 Г., СОФИЯ/.


Поздравява преизбирането на г-жа Анастасия Димитрова Мозер за главен секретар на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/.

Одобрява решенията на Управителния съвет и Постоянното присъствие /УС и ПП/ на БЗНС.

Одобрява декларацията на Парламентарната група на БЗНС в защита на селскостопанските производители.

Апелира към лекарите и медицинските служители да вземат най-дейно участие в защита на тези искания.

Предлага на Постоянното присъствие да укрепи международните връзки със селските и сродните организации и партии в света, близки до принципите на БЗНС.

Апелира към изготвяне на законопроект в защита на селскостопанската продукция и налагане на мита на вносната конкурираща селскостопанска продукция от Запад.

Да укрепваме своя авторитет в борбата за демокрация, народовластие и в защита на частната собственост, против всички опити за рекомунизация, особено в сферата на здравеопазването.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ ОТ ПАРТИЯТА НА ПЪРВИЯ СЕКРЕТАР НА ОКРЪЖНИЯ КОМИТЕТ НА БКП ВЪВ ВРАЦА.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия /ЦК на БКП/ се обръща към Българска телеграфна агенция с молба да доведе до знанието на всички средства за масова информация и на обществеността клеветите на господин Атанас Тошев, самообявил се за първи секретар на Окръжния комитет на БКП във Враца, след като беше изключен на 3 април 1995 г. от БКП и след тази дата той няма нищо общо с БКП. Отправените от него обвинения против Владимир Спасов не отговарят на истината. Владимир Спасов е легитимно избран за генерален секретар на ЦК на БКП на проведения XVI конгрес на БКП на 5 и 6 ноември 1994 г. в с.Ковачевци, Радомирско, родното село на Георги Димитров. Не отговаря на истината и клеветата на Атанас Тошев, че Владимир Спасов е агент на Съюза на демократичните сили /СДС/. Не отговарят на истината и всички останали клевети и лъжи, за които Атанас Тошев вече е предаден на прокуратурата.

За груби нарушения на Устава на БКП - основен закон на БКП, в заседанието си, проведено на 15 май 1995 г. Секретариатът на ЦК на БКП изключи от редовете на БКП фракционерите Симеон Лилов, Георги Данов, Веселин Павлов, Екатерина Тончева, самообявили се за секретари на окръжни комитети /ОК/ на БКП на проведените сборища на 5 април и на 19 април 1995 г. във Враца и в Бяла Слатина с изключените от БКП на 3 април 1995 г. Атанас Тошев и Братан Братанов.

Секретариатът на ЦК на БКП разформирова досегашното Бюро на ОК на БКП за слаба работа.

Секретариатът на ЦК на БКП утвърди за първи секретар на ЦК на БКП Йоски Гидишки и за секретари др.Венета Петрова, Радка Душанова Дулашка, Драган Гелев и Фердинанд Стоименов и им препоръчва да съживят работата на ОК на БКП във Враца. Задължава пълномощника на ЦК на БКП и първи секретар на Околийския комитет на БКП в Бяла Слатина др. Павлина Борисова Димитрова да се направи преглед на комунистите от окръга и да се очистят редовете на БКП от внедрените от СДС и от Българската социалистическа партия /БСП/ агент-провокатори.

Секретариатът на ЦК на БКП изключи от редовете и Борис Симеонов Пенчев, самообявил се за първи секретар на Околийския комитет на БКП в Бяла Слатина. За членове на Пленума на Окръжния комитет на БКП секретариатът на ЦК на БКП утвърди всички предложени секретари на партийни организации на БКП от Врачански окръг, а за членове на Бюрото утвърди освен секретарите на ОК на БКП и другарите Евтим Методиев Динев от Мизия, Васил Варчев от с.Галиче, Иван Станев и Мано Стоичков.

Секретариатът на ЦК на БКП обръща сериозно внимание на новото Бюро на ОК на БКП да доведе до знанието настоящите решения на всички партийни секретари от Врачански окръг, за сведение.

Секретариатът на ЦК на БКП ще внесе пред Политбюро за обсъждане дейността на членовете на ЦК на БКП и на Централната контролно-ревизионна комисия /ЦКРК/ на БКП от Врачански окръг, които са допуснали на заседанието да присъстват изключените от БКП фракционери Атанас Тошев, Братан Братанов и техните марионетки, които днес Секретариатът на ЦК на БКП изключи от редовете на БКП.

Препоръчва на новото ръководство на ОК на БКП във Враца да се организират цялостни, задълбочени финансови ревизии на Атанас Тошев, Симеон Лилов, Борис Цаков и Братан Братанов. Ако бъдат констатирани нарушения и престъпления, те да бъдат предадени на съда и прокуратурата. За Атанас Тошев въпросът е безспорен. Него ЦК на БКП и редакцията на вестник "Комунистическо дело" ще го предадат на правораздавателните органи, ако до 20 май 1995 г. не отчете всички суми, които дължи.

София, 15 май 1995 г.

                                                                                                    ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 22 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪЗРАЖДАНЕ "ПОДЕМ", ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 20 ДЕКЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


I. ИМЕ, СЕДАЛИЩЕ, ПРОГРАМНИ ЦЕЛИ

1. Движението за Национално възраждане "Подем" е политическо обединение на пълнолетни и пълноправни български граждани.

2. "Подем" е вписан в регистрите на Софийския градски съд като юридическо лице със седалище в София.

3. Целта на "Подем" е да обедини политически непартийното множество от народа в борба за съхраняване на правото му на труд, на човешко достойнство, лична сигурност и защита на имота, на стопанско и духовно преуспяване и за запазване и възраждане на националните ценности.

4. "Подем" осъществява своята цел посредством народовластието в рамките на конституцията и законите на страната и в съответствие със своя устав.


II. ЧЛЕНСТВО

5. Съмишленици на "Подем" са всички, които вярват в българските национални ценности и в необходимостта от ново българско възраждане.

6. "Подем" приема за членове съмишленици, които одобряват устава и целите на "Подем", могат да бъдат полезни за тяхното осъществяване и заявяват готовност за дейно сътрудничество.

7. Кандидатите за членство подават заявление до Управителния съвет /УС/ заедно с писмена препоръка от трима членове поръчители.


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

8. Членовете на "Подем" имат право:
8.1. Да искат и да получават сведения за дейността на движението.
8.2. Да дават мнение и препоръки за политическата дейност на движението.
8.3. Да участват в политическите изяви на движението.
8.4. Да избират и да бъдат избирани в органите на движението.
8.5. Да прекратяват членството си по собствено желание.

9. Членовете на "Подем" са длъжни:
9.1. Да спазват устава, платформата и програмата на движението.
9.2. Да изпълняват решенията на ръководните органи на движението.
9.3. Да утвърждават с поведението си доброто име на движението.
9.4. Да плащат редовно членския внос, определен от Управителния съвет.


IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧЛЕНСТВОТО

10. Членове на "Подем", уличени в нарушение на устава, в неспазване на платформата или на програмата за действие на "Подем", в неизпълнение на решения на ръководните органи, в незадоволително изпълнение на възложени организационни задачи, в поведение, което накърнява доброто име на движението, в неплащане на членски внос повече от три месеца, в престъпване на законите на страната, се отстраняват от членство и длъжност с решение на органа, който ги е избрал.

11. Доброволен отказ от членство става с писмено заявление до Управителния съвет.


V. УСТРОЙСТВО И ОРГАНИ

12. Органи на "Подем" са: Събор, Управителен съвет, местни представителства, областни събрания на местните представителства и Надзорен съвет.

13. Съборът е висш орган на "Подем". Състои се от членовете на Управителния съвет, от пълномощни членове на местни представителства и от членове на Надзорния съвет.

14. Броят на пълномощните членове на Местните представителства, овластени да участват в Събора на "Подем", е еднакъв за всички административни области на страната и се определя от Управителния съвет.

15. Управителният съвет свиква всяка година редовен Събор.

16. Извънреден Събор се свиква по решение на Управителния съвет или по искане на не по-малко от 1/3 от списъчния състав на редовните членове.

17. Заседанията на Събора са редовни, ако присъстват не по-малко от 4/5 от списъчния състав, определен по т. 13 и т.14. Решенията се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите и са задължителни.

18. Съборът определя стратегията на "Подем", следи нейното изпълнение, одобрява промени в устава, избира и освобождава от длъжност председателя, членовете на Управителния съвет и на Надзорния съвет, приема техните годишни отчети, разисква и решава по своя воля други основни въпроси.

19. Управителният съвет е постоянно действащ ръководен орган в състав, избран от Събора. Председателят се определя при избора, а останалите се конституират след това в длъжности подпредседател, секретар и членове.

20. Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако присъстват не по-малко от 4/5 от списъчния състав. Решенията се взимат с мнозинство 4/5 от присъстващите.

21. В рамките на своите пълномощия Управителният съвет ръководи дейността на "Подем" между Съборите, като: определя тактиката на "Подем" за постигане на стратегическите цели, поставени от Събора; разпределя между своите членове отговорните задължения; изпълнява възложени от Събора конкретни задачи; приема, отстранява и освобождава членове на "Подем"; избира, ръководи, надзирава и освобождава от длъжност местни представители; упражнява годишния бюджет на "Подем"; управлява с грижата на добър домакин имуществото и законната стопанска дейност на "Подем"; приема финансовите отчети на Надзорния съвет; насрочва и свиква Събор; предлага неговия дневен ред; определя броя на пълномощните членове на местните представителства; дава указания за свикване на Областни събрания на Местните представителства; отчита пред Събора своята дейност.

"Подем" се представлява пред трети лица от председателя и от подпредседателя - заедно или поотделно.

22. Местните представителства са по едно за малките градове и села или групи от села, а за по-големите градове - по общини. Те се управляват от председател, подпредседател и секретар, избрани от Управителния съвет.

23. Местните представителства провеждат политиката на "Подем" в своя район, създават и ръководят дейността на местни клубове на "Подем".

24. Областните събрания на местните представителства се свикват по указание на Управителния съвет не по-късно от един месец преди провеждането на Събор. Те избират сами свое ръководство.

25. Заседанията на Областните събрания са редовни, ако присъстват пълномощни членове на не по-малко от 4/5 от местните представителства в областта. Едно местно представителство има право на един глас. Решенията се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите с право на глас пълномощни представители.

26. Областните събрания обсъждат и приемат становища по предстоящите за разглеждане въпроси в Събора, избират и упълномощават свои членове за участие в него.

27. Надзорният съвет е постоянно действащ орган за финансов надзор в състав от трима души, избрани от Събор. При конституирането си той избира един измежду своите членове за председател.

28. Надзорният съвет представя месечни доклади пред Управителния съвет и годишен доклад пред Събора.


VI. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

29. Имущества на "Подем" са собствени движими и недвижими активи, права над активи и парични средства.

30. Материални средства за дейността на "Подем" са доходи от собствено имущество, членски внос, дарения, завещания, собствена издателска и друга дейност, разрешена от закона, държавна подкрепа.


VII. СИМВОЛИ И ПЕЧАТИ

31. Символът на "Подем" е стилизиран коронован лъв с надпис "Подем - България" около него.

32. Печатът на Управителния съвет е кръгъл, със стилизиран коронован лъв в средата и с надпис "Подем - България" между периметъра и вписана окръжност.

33. Печатът на местните представителства е елиптичен, със стилизиран коронован лъв в средата и с надпис "Подем - /име на населеното място/" между периметъра и вписана елипса.


VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО

34. "Подем" прекратява дейността си по своя воля при саморазпускане, разделяне на две или повече партии, сливане със или влизане в друга партия.

35. Пълномощие да прекрати дейността на "Подем" има нарочно свикан за целта Събор. Свикването на нарочен Събор става по решение на Управителния съвет или по искане на не по-малко от 1/3 от списъчния състав на редовните членове на "Подем".

36. Заседание на Събор за прекратяване дейността на "Подем" е редовно, ако присъстват не по-малко от 4/5 от списъчния състав на редовните членове. Решение се взима с мнозинство 3/4 от присъстващите.

37. При решение за саморазпускане, разделяне на две или повече партии, сливане със или вливане в друга партия Съборът решава и начина за разпореждане с имуществото на "Подем".


IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

38. Настоящият първи Устав на Движението за национално възраждане "Подем” е одобрен от Учредително общо събрание, състояло се в София на 20 декември 1994 г.

39. Уставът се смята за влязъл в сила с признаването на "Подем" за юридическо лице.

40. Всякакви по-нататъшни промени в устава подлежат на одобрение от Събор на "Подем".

/Пресслужба "Куриер"/


13:00:00
22.05.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Иванка Тошева
                                           Мария Иванова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!