22 юни 1992

София, 22 юни 1992 година
        Брой 120 (650)    

Ръководител Пресслужба "Куриер”

Стефан Господинов

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ХАРТА’92 НА СЪЮЗА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА НА 16 И 17 МАЙ 1992 Г. В СЛИВЕН. Документът е от архива на съюза.


Съюзът на свободните демократи е доброволно движение на съмишленици, симпатизанти и поддръжници, споделящи ценностите на либералната демокрация и неолиберализма, на неоконсерватизма и общочовешките принципи на свободата, на собствеността и стабилността. Основна цел на съюза е всестранното и необратимо демократизиране на социалния живот, либерализиране на икономиката, начина на живот и културата на България, като се подчертава човеколюбието, ангажира се личната инициатива и достойноството на всеки гражданин независимо от неговата верска принадлежност, етническо самосъзнание, социално положение, образование, пол и възраст.

Съюзът на свободните демократи е дясно ориентирано политическо движение, търсещо съюзници и открито за всички, изповядващи политически идеи и ценности, близки или сходни с неолиберализма и неоконсерватизма. Съюзът води дейността си, като приема принципите на парламентарната демокрация, националния суверенитет, законовия ред и публичността, отрича насилствената смяна на властта, революционните и терористичните средства на политическата борба. Нашият съюз е за открития и честен диспут, за политическия морал и за стабилния граждански мир.

Човек е роден за свобода. Свободата на всеки е неотменно условие за свободата на всички. Икономическата свобода и политическите права, свободата на словото и на съвестта, на сдруженията и на професиите са крайъгълният камък на съвременния свят. Без свобода днес и в бъдеще е невъзможна демократична България. Фундаменталните човешки права, които познават Европа и светът, са основата на обединението ни като съюз на свободните демократи.

Собствеността е свещена и неприкосновена. Тя е неотделима част от личната свобода и правата на гражданина. Собствеността е стимул и резултат от труд, от предприемчивост и инициатива. Богатството на обществото и неговото развитие е невъзможно без частната собственост. Без частна собственост не може да има личности и морални ценности.

Съюзът на свободните демократи ще съхранява стабилността на общественото развитие, ще се бори и ще съдейства за осъществяване на социалната сигурност, гарантираща крайния просперитет на обществото, премахването на престъпността и корупцията, заздравяването на семейството, възраждането на религиозните ценности и на любовта към отечеството. Нашият съюз изповядва идеи, чрез които се съединяват в едно цяло традиционните качества на националната ни психика със собствеността, индивидуалния успех, националната сигурност, и се противопоставя на революционните и псевдореволюционните деформации на тоталитаризма. Близката ни история потвърди, че левият манталитет е гибелен, левичарските илюзии и утопии се заплащат твърде скъпо.

Като гражданска общност и движение Съюзът на свободните демократи се обявява против централизация на икономиката, огромната и прекомерна държавна собственост, неограниченото държавно разпределение на богатството и благата, против уравниловката във всичките й форми.

Чрез усилията на инициативните, предприемчивите и деловите собственици българското гражданско общество ще намери подходящото неолиберално решение на трудовата заетост, производителността, конкуренцията, цивилизованите форми на свободния пазар, националния и екологичния проблем.

Нашият съюз изразява и ще изразява интересите на новосъздаващата се социална страна (слой) на средните и едрите собственици.

Нашето отечество ще намери достойно място сред другите народи, ако развива гражданското общество на собственици и производители. Чакат ни пътищата на огромното лично усилие и на осъзната тежест на Свободата!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Отечествената партия на труда в съответствие с програмата си винаги е считала, че външната политика на Република България трябва да бъде отражение на широк обществен и политически консенсус, а не на конюнктурни и партийни пристрастия и интереси.

Отчитайки изключително изострената обстановка на Балканите вследствие на конфликта между бивши югославски републики, ние настояваме, господин президент, да поемете инициативата за свикване на Консултативен съвет с участието на представители на парламентарните и извънпарламентарните политически партии, профсъюзи, обществени организации, както и на компетентните в областта на националната сигурност институции.

Смятаме, че с помощта на консултативен съвет в такъв състав може да се изгради държавническа позиция, отговаряща на националните интереси на Република България и съответстваща на ангажиментите й като пълноправен член на ООН и на Съвета на Европа.

София, 18 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО НИКОЛА ВАСИЛЕВ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПЛАМЕН ДАРАКЧИЕВ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПРОФСЪЮЗА КЪМ НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО.


УВАЖАЕМИ Г-Н ДАРАКЧИЕВ,

Най-напред бих искал да се извиня за несъстоялата се среща с Вас по време на посещението ми при областния управител и кмета на гр. Варна. Разговорите ми в кметството продължиха твърде дълго (след 20 ч) и естествено, Вие не сте могли да ме изчакате.

Едновременно с това бих искал да Ви уверя в неизменното положително отношение, което имам към обогатяване на синдикалната палитра в рамките на Националния съвет за социално партньорство  (НССП).

Процедурата по присъединяване на Национален професионален съюз (НПС) "Подкрепа" към НССП ще бъде открита веднага щом профсъюзът, наречен с име, което няма да дублира името на някой от присъстващите в съвета синдикати, предяви формализирано искане за това.

Моля Ви да информирате, ако прецените за подходящо и ръководствата на синдикални организации в НПС "Подкрепа" относно това мое становище.
Оставам с уважение:

Никола Василев,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
И МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София, 19 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДОМА-ПАМЕТНИК НА ЗАГИНАЛИТЕ ВЪВ ВОЙНИТЕ ПОДОФИЦЕРИ НА ЗАКОННИТЕ МУ НАСЛЕДНИЦИ - СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА, КЪМ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

Чрез средствата за масово осведомяване узнахме за възникналата напрегната обстановка около Дома-паметник на загиналите във войните български подофицери.

Като представители на широки обществени кръгове ние с недоумение констатираме грубо погазване на волята на завещателя.

Смятаме за свой граждански дълг да привлечем Вашето внимание, че с решението да предоставите сградата на бул. "Хр. Ботев" N 48 в София на Движението за права и свободи (ДПС) Вие влизате в противоречие със Закона за реституцията и приетото във връзка с него постановление N 60 от 16 април 1992 г. на правителството.

Защо, господин премиер, посягате на една сграда, построена с вдовишките и сирашки грошове, за да се съхранят паметта и подвигът на далите живота си за България техни мъже и бащи?! Вие най-добре знаете с какви големи възможности разполагате, за да задоволите законните искания на ДПС за помещение и нормална обстановка за работа.

Домът-паметник не е просто сграда. Той е преди всичко символ на патриотизма и жертвоготовността на българското войнство. Не е допустимо, не е морално, не е българско едно такова отношение от Ваша страна към една такава българска светиня.

Общественият комитет за възстановяване на Дома-паметник на законните му наследници - Съюза на офицерите и сержантите от запаса, е категоричен в своето искане. Отменете решението си, господин премиер! Не допускайте то да се превърне в заплаха за гражданския мир в страната. Постъпете като истински патриот и отдайте дължимата почит към пролялите кръвта си за Отечеството български воини, отдайте дължимата почит и към техните наследници - запасните чинове от Българската армия, които с цената на живота си, ако това се наложи, ще защитават националната сигурност и териториалната цялост на България.

Общественият комитет за връщане Дома-паметник на загиналите във войните български воини на законните наследници заявява, че ще използва всички позволени от закона средства за пълното възстановяване на справедливостта, съгласно клаузите на нотариален акт N 19 от 1937 г.

София, 18 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИМЕРНИ МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ (ЧАСТ ПЪРВА) ЗА РАБОТАТА НА ЛИКВИДАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ, РАЗРАБОТЕНИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ” В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИ НА ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА.


Предложените по-долу методически указания в никакъв случай не са задължителни. Те са изработени с цел да облекчат членовете на ликвидационните съвети в началния период на тяхната работа и по-точно до получаването на официални указания от Министерството на земеделието.


ИКОНОМИКА

1. Да се извърши незабавна подмяна на спесиментите в банките. Право на подпис имат само председателят на ликвидационния съвет, неговият заместник и главният счетоводител.

2. При липса на икономист в ликвидационния съвет и ненадеждност на досегашния счетоводител последният да бъде подменен обезателно.

3. Незабавна ревизия на касата с оглед уточняване наличните парични средства.

4. Да се изиска балансът на стопанството от главния счетоводител за периода 1 януари 1992 г. досега. Да се изиска последното извлечение от банката за наличните средства по различните банкови сметки.

5. Да се провери има ли средства на ТКЗС, депозирани по други банкови сметки, банки или предприятия и за какво. Има ли срочни влогове ТКЗС по други сметки и други банки.

6. Да се установи има ли ТКЗС съвместна дейност с държавни, смесени или частни предприятия и фирми. Какви са и с какъв дялов капитал участва.

7. Да се установи има ли длъжници на ТКЗС - кои са и какви са дължимите суми. Да се вземат всички мерки за събиране на дълга, а при необходимост да се заведе дело, като се иска изплащането на дължимата сума плюс лихвите.

8. Да се продължи сключването на договори с изкупвателните организации с оглед осигуряване реализацията на селскостопанската продукция, но без да се определят твърдо цените, предвид наличието на инфлация.

9. Да се извърши незабавна и пълна ревизия на всички отрасли в ТКЗС и на всички подотчетни лица.

10. Да се проверят обстойно приходите и разходите за 1991 г. по баланса, къде и какво е изразходвано.

11. Да се съкрати излишният счетоводно-административен персонал, като се изхожда преди всичко от наличния ценз, възраст и съобразно изискванията на Кодекса на труда.

12. Нарушилите финансовата дисциплина и при доказана вина да бъдат веднага освобождавани и давани на прокурора за търсене на съдебна отговорност.

13. Да се изискат ревизори от Държавен финансов контрол, които да ревизират ТКЗС от последната ревизия насам.

14. Да се започне изчисляването на дяловия капитал на всеки собственик и член-кооператор по методика, одобрена от Министерството на земеделието. За целта на видно място в селото да се поставят списъци с количеството на внесената земя и извадка за размера на трудовия стаж (трудово участие) на всеки стопанин или работил над 5 години в ТКЗС.

15. Да се направи прецизна експертна оценка на движимото и недвижимото имущество на ТКЗС от специално назначена комисия от независими лица. Резултатите от оценката да се обявят по подходящ начин пред членовете на бившето ТКЗС и всички други заинтересувани лица.


МЕХАНИЗАЦИЯ

1. Всички машини и инвентар да се приберат за домуване в стопанските дворове. Нарушителите да бъдат санкционирани безкомпромисно.

2. Да се осъществява строг контрол при раздаването на гориво-смазочните материали и изписването на резервните части.

3. Заплащането на механизаторите да се извършва на базата на извършената работа, а не въз основа на щат.

4. Услугите, които се извършват на частниците, да бъдат плащани от тях предварително на касиера по изготвени и приети от ликвидационния съвет калкулации за всеки вид дейност.

5. Да се осъществява строг контрол на действително извършена работа по вид, количество и качество.

6. Незабавно да се освободи излишният щат в техническите работилници и особено дублиращите се места и непригодните за съответната дейност лица.

7. Да започне незабавно ремонтът на зърнокомбайните, като за целта бъдат осигурени нужните резервни части.

8. Да се открият всички неправомерно продадени машини и инвентар. Да се сезира официално прокуратурата с настояване новите им притежатели да докажат законността на покупката.

9. Оценката на механизацията и другото имущество на ТКЗС да се извърши чрез използване на счетоводната отчетност, но при стриктно съобразяване с фактическото състояние на всяка отделна машина по действащите към датата на оценката покупни или продажни цени.


РАСТЕНИЕВЪДСТВО

1. Да се проведат в срок всички пролетни мероприятия, включени в технологиите на отделните селскостопански култури. Да се проследи дали отчетените торове и пестициди са действително използвани, или са изписани, без това да е направено. Ако това се констатира, да се търси отговорност по съдебен ред от нарушителите.

2. Всички, които са получили земя за лично ползване, да заплатят реалната цена на извършените им обработки. Лица, които отказват да се издължат, да бъдат лишени от земя.

3. Ливадите и люцерните да бъдат раздадени след заплащане на направените за тяхното реколтиране разходи, но при положение, че това не е в ущърб на оставащите в стопанствата животни.

4. Да бъдат назначени строги полски пазачи, които да предотвратяват всякакви опити за кражби и разхищения.

5. Излишната пшеница и царевица, реколта 1991 г., да се продаде в най-кратък срок, за да се избегне опасността от нейното повреждане.

6. Тютюнопроизводството и зеленчукопроизводството да се поощряват, като за целта се раздадат земи от ликвидационните съвети, но със срок на договора не по-късно от есента на настоящата година.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЕГИОНАЛНИЯ СИНДИКАТ НА МЕТАЛУРЗИТЕ "ПОДКРЕПА" - КРЕМИКОВЦИ, ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до Министерския съвет, до Министерството на промишлеността, до Конфедерацията на труда "Подкрепа" и до средствата за масова информация.


ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Съгласно подписания протокол между Вас и Стачния комитет на Регионалния синдикат на металурзите (РСМ) "ПОДКРЕПА" - Кремиковци, Вие поехте задължение по т.1 и т.2 с двуседмичен срок на изпълнение.

Напомняме Ви, че поради изтичане на срока и поради отказа от Ваша страна за среща с представителите на Стачния комитет за изработване на взаимноприемливо решение по т. 2 от протокола води до нарастване на социалното напрежение в дружеството, а именно:

1. Възобновяване на стачните действия на цялата територия на дружеството.

2. Отлагане на нерешените въпроси по колективния трудов договор.

3. Отказ от управленски решение на всички нива.

4. Проваляне на организацията на капиталния ремонт на Стан - 1700 - ЗГВ (на стойност около 120 млн.лв.) с всички произтичащи от това загуби.

София, 18 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ГРАДСКОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ - СОФИЯ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ПОВОД НА ЗАБАВЯНЕТО НА РЕФОРМАТА В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО.


ДРАГИ КОЛЕГИ И ГРАЖДАНИ,

През изтеклите месеци бяхме свидетели на положените усилия от страна на Българския лекарски съюз (БЛС) с всички възможни мирни и законосъобразни средства за въвеждане и реализиране на реформата в здравеопазването в Република България.

На многократни срещи с представители на Министерство на здравеопазването, парламента и правителството бяхме уверявани, че в най-кратък срок реформата ще стартира и предложените от Български лекарски съюз промени ще бъдат внесени за гласуване в парламента.

Досега въпреки подписания меморандум между Българския лекарски съюз и Министерството на здравеопазването и решенията на Националната конференция на БЛС от май 1992 г. за здравноосигурителната система Министерството на здравеопазването продължава зад гърба на БЛС и Висшия медицински съвет да изгражда структури и изготвя проектозакони.

По този начин Министерство на здравеопазването уронва авторитета и пренебрегва интересите на българските граждани и на българските лекари. В резултат на тези действия лекарите отново останаха на най-долното стъпало на социалната стълба.

Ръководството на Териториалния съюз на БЛС - София, от името на своите членове изразява твърдата си подкрепа на Декларацията на Управителния съвет (УС) на БЛС от 12 юни 1992 г., като настоява за спешно намиране на изход от кризисното състояние в здравеопазването.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ ПО ПОВОД НА СЪСТОЯНИЕТО И ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА ВОЕННО-РЕМОНТНИТЕ ЗАВОДИ ОТ СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.


В резултат на влошаващата се икономическа обстановка в страната през последните три години рязко намаля ремонтът на въоръжение и техника, както за нашите въоръжени сили, така и поръчките от чужбина.

В същото време неоправдано се спекулира със същността на военноремонтните заводи от системата на Министерството на отбраната (МО), като погрешно и в редица случаи тенденциозно те биват смесвани с производителите на оръжие в страната - заводите от военнопромишления комплекс (ВПК). По този начин се заблуждава обществеността, че по дейността на ремонта има забрани от международни организации и КОКОМ.

Военноремонтните заводи в системата на МО произхождат от базите за ремонт на въоръжение и техника към съответните родове войски. Тяхното предназначение е за поддържане и ремонт на бойната техника на Българската армия. Ремонтираните от нас изделия не представляват обект на международна забрана, включително и ремонтът по договори с арабските страни.

Сливането на производителите на оръжие от ВПК с ремонтните заводи от МО би довело до създаването на една корпоративна структура със съмнителен характер, спрямо която е твърде вероятно прилагането на една бърза приватизация. Нашето мнение е, че такъв подход при преструктурирането на военноремонтните заводи не би допринесъл в никакъв случай за подобряване на критичното социално положение на наемните работници в тях.

Ето защо настояваме военноремонтните заводи да останат в системата на МО при спазване на процедурата на регистриране по Търговския закон.

В момента заводите са в тежко икономическо състояние като цяло поради липса на финансови средства и поръчки за работа от бюджета на МО. Ние многократно сме поставяли въпроса за тежката обстановка във военноремонтните заводи пред различни висшестоящи инстанции, но досега без резултат.

Апелираме още веднъж за спешни мерки по разрешаването на икономическите, финансови и структурни проблеми на заводите от системата на МО. Считаме за наложително участието на синдикатите в процеса на преструктуриране и заявяваме нашата готовност за конструктивен диалог.

Социалното напрежение в редица колективи вече е изострено до краен предел и прераства в открити трудови конфликти. Конкретен пример за това е организираният от синдикалните организации в МРК "Хан Крум" на 3 юни 1992 г. протестен митинг на централния площад в Търговище, завършил с приемане на остра протестна декларация.

Всичко това ни кара да настояваме за спешни срещи с отговорни представители на изпълнителната власт и преговори за решаване проблемите на военноремонтните заводи.

Принудени сме да заявим, че ако не получим в законоустановените срокове удовлетворителен отговор на нашите искания, както и при продължаващо бездействие на оторизираните от закона институции, ще пристъпим към масови активни протестни действия съгласно Закона за уреждане на колективните трудови спорове.

София, 4 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СИНДИКАЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В КОНСЕРВЕН КОМБИНАТ "ЯГОДА" ООД - ЯМБОЛ, КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРОМИШЛЕНОСТТА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЖКОТО СОЦИАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО. Документът е адресиран до министъра на промишленост, доНародното събрание, до Конфедерация на труда "Подкрепа", до синдикалните организации на сродните предприятия и до средствата за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Настойчиво Ви призоваваме да проявите максимална отговорност и отзивчивост към проблемите на колектива на КК "Ягода" ООД, гр. Ямбол.

Припомняме Ви, че от успешното реализиране и провеждане на лятната кампания зависи, не само положението на над 1000 човека в предприятието, но и че то ще рефлектира със известно закъснение и върху пазара. А това е ситуация с непредвидими социални последици.

Тревогата ни произтича от следното:

- повече от два месеца ние не получаваме заплати;
- в предприятието работят предимно членове на социално слаби и многодетни семейства, както и много глави на семейства, получаващи заплати единствено от тук;
- много от работещите имат задължения към банката и ДСК, а липсата на средства за погасяване на дълговете ги поставя в крайно неудобно и унизително положение на недобросъвестни заемоползуватели, което руши авторитета на предприятието ни;
- много от хората са с тежки заболявания и нямат средства за закупуване на скъпи животоспасяващи лекарства, налице са ситуации с възможност за фатален изход;
- нямаме средства за закупуване на суровини, което на практика блокира целия производствен цикъл;
- земеделска и кооперативна банка в Ямбол не ни отпуска необходимите кредити и без да е обявила предприятието в неплатежоспособност, прибира всички постъпления;
- в предприятието е налице високо социално напрежение и съществува опасност от избухване на неконтролируемо работническо неподчинение.

Ето защо уважаеми г-н министър, отново Ви призоваваме да обърнете сериозно внимание на предложената от нашето предприятие оздравителна програма и да реагирате в разумно кратък срок.

Драматичното положение на предприятието не ни позволява да храним никакви илюзии, поради което настояваме да получим лично от Вас отговор на въпроса: КАКВА Е СЪДБАТА НА КК "ЯГОДА" ООД - ЯМБОЛ, И КОЙ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ХОРАТА, РАБОТЕЩИ ТУК, И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА!?

От своя страна ние Ви уверяваме, че сме в състояние да направим всичко, което зависи от нас, за оцеляването и просперирането на предприятието.

Ямбол, 16 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОКРЪЖНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ - ПЛОВДИВ, ФИКРЕТ СЕПЕТЧИ ДО АХМЕД ЯКУБОВ, ВРЕМЕННО ИЗПЪЛНЯВАЩ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВРЕМЕНЕН ВИСШ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ.


ГОСПОДИН ЯКУБ ЕФЕНДИ,

Позволете ми от името на Окръжния съвет на Движението за права и свободи (ДПС) - Пловдивски окръг, и като неин председател да ви поздравя по случай назначаването ви на тази отговорна длъжност, а именно временно изпълняващ длъжността главен мюфтия на мюсюлманите в България, като ви пожелавам успехи във вашата благородна мисия да проведете дългоочакваните промени в мюсюлманското духовенство. Всички ние добре осъзнаваме защо тези промени се забавиха не само в духовенството, но и въобще в цялостния обществено-политически живот на страната ни.

Аз смятам, че на този етап хората, създадени под личната диктовка на "небезизвестния Недим Генджев", пропуснаха и последната възможност да се отдадат на всевишния Аллах, за да може мюсюлманите в България наистина да се гордеят със своите религиозни водачи, затова, смятам че е крайно време промените в мюсюлманското духовенство веднъж завинаги да се разрешат, и то със смелост.

Районът, който координирам като председател на ДПС - Пловдивски окръг, е претъпкан със лакеи на СТАРИЯ РЕЖИМ, като се започне от ходжите, имамите чак до районния мюфтия Бесри Осман. Този дерибей, който в продължение на доста време защитава интересите на своя идеолог и баща Недим Генджев, не пропуска дори секунда, за да руши устоите на тази чиста като кристал религия ИСЛЯМА. Създал около себе си и едно обкръжение от подмазвачи и слуги на Държавна сигурност, този "човек" вилнее из Пловдивската околия и разединява мюсюлманите с познатата тактита "ДПС - опасност за мюсюлманството", "Депесето е друго - ние съвсем друго" и прочие. Повечето от имамите са негови слепи поддръжници, които, за да не загубят работата си, са склонни да продадат и вярата си и което всъщност правят.

Смятам за необходимо и изразявам пред вас въжделенията може би на почти повечето мюсюлмани в региона, че е крайно време тези господа приживе да отидат в пъкъл, защото ние имаме изконното право да се чувстваме истински мюсюлмани и за това ни трябват истински и изпълнени с решимост духовни водачи, които никога повече няма да продадат на дявола своите чада.

Затова ние, от Окръжния съвет на ДПС - Пловдивски регион, имаме смелостта да ви посочим подходяща кандидатура за мястото на досегашния Басри Осман. След едно обстойно проучване и след разговори с г-н Хюсеин Карамолла от Комисията по вероизповеданията към Народното събрание кандидатът върху който се спряхме ние, е човек с прекрасна духовна култура, човек, който няма да позволи повече между ДПС и духовенството да се получават дразги и др., защото каузата, с която сме се заели сега, е една и съща.

Този човек се казва Али Хаджисадък, живущ в Асеновград, изпълняващ до момента длъжността председател на Общински съвет на ДПС - Асеновград. Този човек в своята твърдост неведнъж е доказвал какво означава да си предан на вяра и народност и смятаме, че в негово лице вие ще намерите човека, който ще отстоява интересите на мюсюлманството в региона.

Пловдив, 17 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


081. БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (МАРКСИСТИ) -
(БКП - М)


Възниква през м.юли 1990 г. след разцепление на БКП (бивша Партия на трудовия народ). Основава се на Национална учредителна конференция на 27 октомври 1990 г. в София.

БКП (м) отстоява идеята за единен ляв фронт и защитава преди всичко интересите на трудовите хора. Партията приема марксистко-ленинското учение не като догма, а като съвременна отворена теория, която непрекъснато се допълва и обогатява.

Издание на партията е вестник "Трибуна".

Ръководен орган е Изпълнителният съвет с председател Борис Петков.

За контакти: тел.: 02/23-32-92, 77-92-85

/Пресслужба "Куриер"/


11:45:25    
22.06.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!