22 април 1994


София, 22 април 1994 година
Брой 79 /1124/


София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНОТО БЮРО НА НАРОДНОЛИБЕРАЛНАТА ПАРТИЯ "СТЕФАН СТАМБОЛОВ" ПО ПОВОД НА ДЕЙНОСТТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПРОФ.ЛЮБЕН БЕРОВ. Документът е разпространен в Народното събрание.


На 15 април 1994 г., петък, се състоя заседание на Централното бюро на Народнолибералната партия /НЛП/ "Стефан Стамболов". Подробно бе обсъдено положението в страната и бе изработена позицията на партията за неотложните мерки, които трябва да бъдат предприети от и във изпълнителната власт. От провеждането на тези мерки ще зависи и нашата подкрепа или неподкрепа за правителството. Ние съзнаваме, че не можем да му наложим вземането им, но и то не може да ни наложи да го подкрепяме. Ръководството на НЛП "Стефан Стамболов" бе единственото ръководство на партия в Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ през декември 1992 г., което подкрепи създаването на това правителство. Ако проф.Л.Беров бяга от решителните действия, необходими според нас на страната, или се опитва да ги имитира чрез празни ходове, то ние ще бъдем и първото ръководство на партия след Отечествената партия на труда /ОПТ/, което ще оттегли подкрепата си за това правителство.

Нужна е промяна най-вече по посока на решителността, с която се провежда правителствената политика. Нужни са и незабавни решителни действия в следните направления, съпроводени и със съответните структурни и персонални промени в Министерския съвет и в министерствата.

1. Да се предприемат решителни мерки за ликвидиране в най-кратък срок на организираната престъпност. Досега ръководството на Министерство на вътрешните работи /МВР/ и в частност министър Виктор Михайлов проявяват изключителна мекушавост и нерешителност, най-вече по отношение на свои корумпирани служители. Нужно е министър Михайлов да бъде заменен с по-решителен човек, адекватен на растящата престъпност.

2. Да се спре решително разсипването на държавната собственост и изтичането на капитал от държавните предприятия. За целта е нужно да се приложи принципът, че собствеността се управлява от собственика. Нужно е Министерството на промишлеността да се раздели на поне три министерства - Министерство на суровините, Министерство на тежката индустрия и Министерство на леката промишленост. Това ще позволи по-добър контрол и управление на държавните предприятия и повече внимание за отраслите. Същевременно е нужно снабдяването и пласментът на държавните предприятия, особено и най-вече от и за чужбина, да се централизира в единен държавен орган - агенция или министерство.

3. Правителството да насърчи и защити от дъмпингова чужда конкуренция българските производители, като използва дадените му права в преходните и заключителни разпоредби от закона за държавния бюджет на Република България за 1994 г. То да задължи с постановление бюджетните организации, както и тези на извънбюджетна сметка да разходват предвидентите им бюджетни средства за храна, облекло и т.н. само за произведени в България и купени пряко от производителя.

4. Правителството да се ангажира реално с насърчаване на българския производствен частен бизнес чрез предоставяне на право на строеж на частни предприятия върху пустеещи държавни и общински земи при облекчени условия; гарантиране на кредити за високотехнологични екологосъобразни производства по специална програма за развитие; да използва оптимално митническите такси и митата за улесняване, насърчаване и защита на българските производства.

5. Да се ускори връщането на земята на собствениците и да се приключи работата на ликвидационните съвети, като се замени твърдото заплащане на членовете на ликвидационните съвети и поземлените комисии с хонорар, представляващ процент, зависещ от свършената работа, и изплащан след завършването на етап от раздаването на имуществото или реалното разделяне и въвод на собствениците за земята. Да не се допуска членове на поземлени комисии пряко или чрез подставени лица да арендуват земя преди реалното й връщане на собствениците.

6. Правителството да подготви и внесе в Народното събрание законопроект за същинска аграрна реформа - снабдяване на селяните с достатъчно земя за модерно земеделие и техника на дългосрочно изплащане, като се намери форма за възмездяване на живеещите в градовете собственици на земя. Един от начините е създаване на държавен посреднически фонд за изкупуване на свободна земя и продажбата й на изплащане на селяните. Снабдяването на селяните с модерна селскостопанска техника е проблем, решим във връзка с конверсията.

7. Правителството да се ангажира с програма и действия за приоритетно развитие на отрасли и производства, водещи до създаването на множество съпътстващи производства и работни места. Такива, и то с непосредствен социален ефект, са жилищното строителство и транспортното машиностроене. Тук е приложим инфлационен тип неинфлационно финансиране от държавата - т.е. паричната маса предхожда във времето продукта, но продуктът обезпечава паричната маса. В резултат инфлационното въздействие за периода като цяло е нулево.

8. Необходимо е след изменението на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия правителството да приложи максимално бързо масовата приватизация, за което е нужно да се подготви организационно.


*  *  *

Централното бюро на Народнолибералната партия "Стефан Стамболов" счита, че структурни и персонални промени в правителството са необходими, но в никакъв случай като самоцел. Считаме за уместно преобразуването на комитетите в министерства или включването им към министерства.

Настояваме министърът на външните работи да понесе отговорността си за поредицата действия, неотговарящи на българските национални интереси. Същевременно считаме, че каквито и да са промените в Министерството на отбраната, в сегашния момент неминуемо ще доведат до дестабилизация на армията и до отслабване на националната сигурност. Ако професор Беров си позволи да постави на изпитание националната ни сигурност в името на заиграване с интересите на възрастните офицери, то ние не ще можем повече да го подкрепяме.

Същото важи и ако той, в търсене на по-голям обем смени на министри, посегне на здравеопазването и на други министерства със социални функции, правещи максимално възможното за обикновените хора в условията на крайна финансова недостатъчност.

Същевременно считаме, че успехът на провежданата политика от правителството зависи най-вече от работата на заместник-министрите и началниците на управления в министерствата. Затова препоръчваме на министър-председателя и на министрите да се опитат максимално да рационализират този състав.

София, 20 април 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НЛП "СТЕФАН СТАМБОЛОВ":

Христо Атанасов, народен представител от ПССД

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДЯСНОТО ДЕМОКРАТИЧНО ДВИЖЕНИЕ ПО ПОВОД НА СЪБИТИЯТА ПРИ ЧЕСТВАНЕТО НА ГОДИШНИНАТА ОТ АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ.


Националното ръководство на Дясното демократично движение /НР на ДДД/ изразява своето дълбоко възмущение и съжаление от целенасочените действия на Българската национално-радикална партия /БНРП/ и лично на Иван Георгиев, довели до опорочаването на светлото за всеки българин събитие в българската история - Априлското въстание.

Яростната антитурска реч, произнесена от Иван Георгиев, даде искрата, която запали предварително подготвеното от функционерите на БНРП червено знаме с полумесец.

Обявеното от него факелно шествие се насочи по предварително обявения и разрешен от Софийската голяма община /СГО/ маршрут. Към шествието се прикрепиха лумпени, провокиращи полицията с нацистки лозунги. Сред тях бяха забелязани субекти, афиширали своите симпатии към Георгиев и Гелеменов.

Самозваният "неофюрер" на БНРП падна дотам в своя политически авантюризъм, че приписа изцяло режисирания от него неофашистки спектакъл на група поканени от организаторите младежи от ДДД.

Националното ръководство на ДДД смята, че при така създадената постановка полицията реагира съобразно законите, действащи в Република България.

София, 21 април 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ ПО ПОВОД НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОТЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ, ОБЯВЕНИ ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


Днес, 20 април 1994 г., на съвместно заседание на Изпълнителното бюро и на Националния стачен комитет на федерацията бяха обсъдени въпросите, свързани с участието в националните протестни действия, организирани от Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/.

След станалите разисквания се прие следното

Р Е Ш Е Н И Е:

1. Изпълнителното бюро и Националният стачен комитет /НСК/ на Федерацията на независимите синдикати на миньорите /ФНСМ/ декларират пълната си подкрепа на решението на Координационния съвет на КНСБ за национални протестни действия срещу бездействието на правителството, водещо до катастрофално обедняване на населението и политика на национален банкрут.

Миньорите са потърпевши от тази политика не само като граждани на страната, но и поради нерешаването на острите проблеми на отрасъла като:

- постепенното ликвидиране на добива на руди и въглища по подземен начин и закриване на хиляди работни места;

- неосигуряване на средства за подпомагане на производството и за създаване на безопасни условия на труд;

- забавяне на изплащането на работните заплати или изплащането им в намален размер;

- блокиране на тристранното сътрудничество и браншовото договаряне;

- нерешаване на въпросите по преструктурирането на отрасъла и създаването на ефективни управленски структури.

2. Заявяват готовността си да участват с активни предупредителни стачни и протестни действия на 4 май 1994 г. - ден, определен от КНСБ за провеждане на национална предупредителна стачка.

3. Препоръчва на синдикалните организации да проведат необходимата подготовка и активно участие в националните протестни действия чрез митинги и събрания по месторабота, митинги, събрания, манифестации и др., организирани съвместно със съответните териториални структури на КНСБ, едночасови предупредителни стачни действия в съответствие със Закона за уреждане на колективните трудови спорове /ЗУКТС/, приемане на протестни декларации, телеграми и др., адресирани до Народното събрание, до правителството, до КНСБ и до федерацията, които да се изпращат и до средствата за масово осведомяване - местни и централни.

София, 20 април 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФНСМ - П.Токмакчиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСК ПРИ ФНСМ: П.Попадиин

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЕВРОФЕДЕРАЛИСТИТЕ И КОСМОФЕДЕРАЛИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ - "ЕВРО-КОСМО", ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА СТРУКТУРА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.


На проведеното на 11 март 1994 г. заседание на "Асоциацията наеврофедералистите и космофедералистите в България - "Ейро-Космо", бе очертана новата линия на действие и новата структура на организацията, които се въвеждат във връзка с превръщането й в общоевропейска, както и с оглед на разширения диапазон на дейността й. Бяха съгласувани следните основни решения, за чието изпълнение се определят председателят и ръководният борд на асоциацията:


I. Оформяне на структурните единици на асоциацията в следния ред:

1. Трансевро - център за моделиране и за изграждане на Европейски съединени щати, чрез който ще се координира дейността на български и на чуждестранни неправителствени организации за непосредствен контакт с народните маси като бъдещ строител на Обединена Европа.

2. Общоевропейски съвет за гражданско и политическо съдействие на НАТО, чиято цел ще бъде да се координират инициативите на неправителствени и невоенни организации в страната и в чужбина, желаещи да популяризират политическата стратегия на НАТО, както и поемането от неговата страна на определени социални функции.

3. Космополитен център - за популяризиране на идеите на Световните съединени щати като най-перспективна форма на всемирна интеграция на човечеството.

4. Център за интегриране на духовните и на културните ценности чрез методите на прогностиката и футулорогията в техните евро- и космоаспекти.


II. Издаване на списание "Евро-Космо”, посветено на международното сътрудничество и на интегрирането в политиката, в икономиката, в екологията и в широкия спектър на хуманитаристиката.

Цялата дейност на асоциацията и нейното списание ще се осъществява в името на общочовешките ценности, в името на обединяването на Европа и на света, както и в защита на международно признатите права на човека. Поканват се всички граждани да крачат по широкия друм на обединена Европа - майка на всички нейни горди етноси!

София, 24 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "Евро-Космо":

Дечко Драгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ СЕДМА/ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕДЛОЖЕН ОТ ИДЕЙНОТО ОБЕДИНЕНИЕ "МАРКСИСТКА ПЛАТФОРМА".


Сред приоритетите на образованието Българската социалистическа партия /БСП/ откроява:

- развитието и защитата на българския език, който е заплашен като никога досега;

- развитието и защитата на българското национално съзнание срещу фалшифицирането на историята - световната и българската, на литературата и изкуството. Срещу изопачаването на основните народностни културни традиции, особено от българското национално възраждане насетне;

- приемането на образованието като основен приоритет на обществото и на държавата; църквата и всички други верски формации по никакъв начин да не нарушават конституционния светски характер на образованието;

- осигуряването на икономически достойно съществуване и обществен престиж на българския учител, на българския учен и преподавател във висши учебни заведения, на неговата квалификация и творческо развитие;

- практическата защита на правото на образование чрез стипендии, създаване на целеви фондове и пр., за да могат всички, особено способните, да получат образование въпреки бедността или други социални прегради;

- практическата защита на идеята, че всички хора имат равно право на образование според собствения си избор и потребностите на обществото и вменяването в задължение на обществото и на държавата да осигури това право икономически и кадрово;

- развитието и защитата на особено надарените във всички области на живота, знанието и умението, осигуряването на успешното им образование, възпитание и творческо израстване;

- приемане на ефективни мерки за спиране на "изтичането на мозъци", даване на широка публичност на достиженията на талантливи младежи в различни области, спонсориране и държавна закрила;

- осигуряването на евтини учебници и на учебни помагала, книги за деца, ученици и студенти, като за целта се създадат нарочни фондове, спонсорирани от държавата;

- да се полагат специални и трайни грижи за намаляване на безработицата сред завършилите средни и висши училища - чрез приемане на специални защитни закони, фондове, производства и пр.;

- осигуряването на законодателни и на други социални и просветни грижи за закрила на детството и майчинството, както и на семейството като основна среда на образование и възпитание на децата.

Науката е водеща сила в съвременното обществено-икономическо развитие, в разгръщането на научно-техническия прогрес, на съвременните комуникационни процеси. Тя най-тежко изпитва върху себе си задълбочаващите се противоречия между неограничените възможности на човешкото познание и усилващите се социални ограничения на масифицираната съвременна научно-техническа революция.

Научното развитие, водещата научна инициатива все повече се концентрират в ограничен брой страни, а цената на научната дейност и съвременните научни открития стремително расте, става достъпно само за най-богатите страни. Другите страни все повече стават зависими от малкото привилегировани в научно отношение държави и са принудени да се провинциализират, да свиват научния си потенциал, да предлагат наготово и на безценица научните си умове на страните монополисти.

Свидетели сме в това отношение на почти пълния съзнателен разгром на българския научен потенциал. За четири години няколко пъти бе съкратен броят на учените, почти секна притокът на млади умове. Мнозина търсят щастие и реализация в чужбина. Унищожена е почти цялата система на приложната наука от миналото, сега това става и с фундаменталната наука.

Разрушена е материалната база на науката, разкъсани са нейните научно-информационни връзки с чужбина и вътре в страната. По заплащане на научния труд България е на едно от последните места в Европа, то е едно от най-ниските в сравнение и със заплатите в страната. Няма средства за техника и материали, за книги и списания, за научни командировки, конференции, симпозиуми, контакти с колеги от чужбина и страната. Към всичко това се прибавят политическите преследвания, скудоумията на фашисткия закон "Панев", прокламирал "колективната вина" и поощрил политическия произвол.

Българската наука още може да бъде спасена. Ако това не стане, България неизбежно ще се превърне в неоколониална, непоправимо изостанала страна.

Общите характеристики на изкуството и на неговото функциониране в обществото са неотделими от спецификата, трудностите и възможностите на отделните изкуства. Към особеностите на творческия процес и образния строеж на изкуствата се отнасят и въпросите на разпространението и въздействието им в обществото. Тук особено изпъкват проблемите на масовите средства за общуване /телевизия, радио, масов печат, свързаните с тях други технически средства за масово репродуциране, за масова информация и "масова култура"/, на книгоиздаването и книгоразпространението /което включва не само книжния пазар, но и обществените библиотеки, читални и пр./, театрите и кината като институции, културните центрозе и домове, читалищата в населените места, цялостната система на художествено образование и възпитание, подготовката на културни кадри в страната.

Едно от основните измерения на общественото присъствие на изкуството е издигане равнището на масовия естетически вкус при всичките му динамични промени и вътрешно разделение.

Съществуващата система на художествено развитие и естетическо въздействие в страната беше в значителна степен разрушена. Прокламира се грубо и безпочвено отричане на всичко създадено през последните 50 години, на вековните демократични традиции, на народностните корени и постиженията на революционните "леви поколения" от миналия и нашия век.

Като отчита огромните постижения на България в областта на цялото духовно производство през изминалия половин век, но заедно с това и безсмислените и унизителни ограничения, налагани нерядко върху духовната свобода на творците, БСП решително ще защитава правото на всеки учен, на всеки човек на изкуството на свободна творческа изява.

БСП вижда главните приоритети на българската художествена култура, на обществения вкус и културните форми на общуване:

- в запазването и развитието на народностните демократични и социалистически традиции в литературата и другите изкуства, превръщането им в реален приоритет за обществото и държавата, намирането на истинско място на художествени и културни ценности от консервативен тип, които през определени периоди са били подценявани;

- в защита на националните художествени ценности, на самата възможност за самостоятелно национално художествено и културно творчество;

- в специалната защита на художествено-творческите и разпространяващите културни ценности кадри, достойно заплащане на техния труд, законна закрила срещу безработицата;

- в защитата на творческия труд чрез закони, фондове и пр. от произвола и експлоатацията на пазара и частната инициатива;

- в съдействието на младите таланти, на тяхното обучение и възпитание, ранна изява и обществен престиж чрез специални обществени фондове за закрила и развитие на младите таланти и детското творчество;

- в закрила на българската литература, на издаването на книги от български автори. Снижаване чрез субсидиране на цените на художествените и научните книги, особено предназначените за деца и учащи се;

- в данъчните облекчения за българските художници, скулптори, графици, архитекти, създаващи високи образци на българската художествена култура;

- в държавната ефективна защита на музеите, паметниците, държавните изложбени галерии, читалищата, на реставраторската и археологичната дейност по нашите земи.

Особена грижа заслужава българският театър и преди всичко неговият български репертоар, запазването на високото равнище на българското актьорско и режисьорско майсторство.

Проблемите на телевизията, радиото и масовия печат са едни от най-острите и обществено значимите. Сега в тях съществува сериозен и опасен дисбаланс между защитата на националните и користно-политическите интереси. Тези масови средства за информация в най-голяма степен формират общественото мнение, обществения вкус в наше време. БСП твърдо и последователно ще защитава свободата на печата, но решително ще се бори срещу превръщането на средствата за масова информация в безконтролна, манипулативна власт на малцинството над мнозинството. Сред най-важните приоритети на БСП ще бъде изработването на свое ясно отношение към масовите средства за информация, към спиране на ускореното проникване на частен и особено на чужд капитал, на чужди политически и културни влияния в тях.


2.5. Националната сигурност

В тези тежки, кризисни и размирни времена, ръководени от чувството за отговорност пред отечеството, ние, българските социалисти, предлагаме най-необходимите основни изисквания за изработване на концепция за националната сигурност на страната.

1. Основната цел на концепцията за националната сигурност е да обедини и целенасочи усилията на всички потенциални сили в българското общество, на законодателната и изпълнителната власт, на всички държавно-административни, военноотбранителни, икономически органи и организации, движения и културни институции за успешно гарантиране на външната и вътрешната сигурност на Република България.

Убедени сме, че целите на концепцията могат да бъдат постигнати чрез:

а/ осигуряване на всестранно благосъстояние и просперитет на българския народ. В никакъв случай не бива да се допуска социално противопоставяне в българското общество и деление на хората на много бедни и малцина богати. Националната сигурност е в пряка зависимост от социалната стабилност на обществото.

б/ премахване на всякакви причини за религиозни и етнически вражди сред българското население;

в/ поддържане на ред и законност в страната и ликвидирането на всякакви условия за корупция, кражби, наркомания и проституция;

г/ създаване на условия за изяви на такива характерни за българина качества като родолюбие, национално достойнство, чест и гордост;

д/ провеждане на активна миролюбива и независима външнополитическа и икономическа дейност на страната;

е/ поддържане постоянна бойна и мобилизационна готовност на въоръжените сили за защита на националната независимост и неприкосновеност на границите на републиката.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
22.04.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!