22 август 1990

СОФИЯ, 22 АВГУСТ 1990 ГОДИНА                                                БРОЙ 165 /183/

СОФИЯ, 22 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА МАНИФЕСТА /ЧАСТ ПОСЛЕДНА/ НА ЛИБЕРАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ В ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ЦЕНТЪР/. МАНИФЕСТЪТ Е ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО, СЪСТОЯЛА СЕ НА 7 ЮЛИ 1990 ГОД. В СОФИЯ.


ТРЕТО. МАЙКАТА И ДЕТЕТО

1. СТРИКТНО ДА СЕ СПАЗВАТ ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ ДОГОВОРЕНОСТИ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО.

2. ПРИ ЛЕЧЕНИЕ В БОЛНИЧНИ ЗАВЕДЕНИЯ ДА СЕ ОСИГУРЯТ НОРМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА МАЙКИТЕ, ПРИДРУЖИТЕЛКИ НА ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ.

3. НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРИСТЪПИ КЪМ ОБЗАВЕЖДАНЕ С НАЙ-МОДЕРНА ТЕХНИКА И ЛЕКАРСТВА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ. НА БОЛНИТЕ ДЕЦА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ СПАСЕНИ, ДА СЕ ОТПУСКАТ СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЧУЖБИНА.

4. ПОД НИКАКВА ФОРМА ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ ВЪРХУ ДЕЦАТА НИ В УЧИЛИЩЕ.

5. РОДИТЕЛИТЕ ДА ИМАТ СВОБОДЕН ДОСТЪП И ПРАВО НА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРАВИЛНИЦИТЕ И НАЧИНИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕТО ИМ, КАКТО И ВЪРХУ СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНИ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ДЕЦАТА В УЧИЛИЩЕ.

6. ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВИНЕНИЯ ОТ СТРАНА НА МАЛОЛЕТНИ РОДИТЕЛИТЕ ДА ИМАТ ПРАВО ДА ПРИСЪСТВУВАТ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАНИЯ ОТ СТРАНА НА САНКЦИОНИРАЩИЯ ОРГАН.

7. НА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ ДА СЕ ОСИГУРЯВАТ ДОСТАТЪЧНИ ПО РАЗМЕР СТИПЕНДИИ, НО В ЗАВИСИМОСТ ОТ УСПЕХА ИМ.

8. РОДИТЕЛИТЕ ДА ИМАТ ПРАВО ДА ИЗИСКВАТ ЕКСПЕРТИЗА И ПРИ ДОКАЗВАНЕ НА НЕЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ОТ СТРАНА НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ДА НАСТОЯВАТ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА УЧИТЕЛИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ СЪОТВЕТНИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ.

ЧЕТВЪРТО. ЖЕНАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА

1. ПОРАДИ РАСТЯЩАТА ОПАСНОСТ ОТ ВЛОШЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ЗДРАВО ПОКОЛЕНИЕ НИЕ, ЖЕНИТЕ-ЛИБЕРАЛКИ ОТ ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ-ЦЕНТЪР /ПСД-Ц/, СМЕ ГОТОВИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИМ КЪМ ВСИЧКИ ЕКОЛОГИЧНИ ДВИЖЕНИЯ.

2. СЪЩЕВРЕМЕННО    СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ И НАЙ-ВЕЧЕ КЪМ ЖЕНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА    ЛИБЕРАЛНИТЕ ПАРТИИ В СВЕТА ДА ОТКЛИКНАТ  НА НАШИТЕ ИНИЦИАТИВИ, ТЪЙ КАТО НАШАТА СТРАНА СЕ НАМИРА В ОБЩОПРИЗНАТА ЕКОЛОГИЧНА КРИЗА, А СПОРЕД НАС ТЯ Е ПРЕД ЕКОЛОГИЧНА КАТАСТРОФА.

3. ЩЕ ОКАЖЕМ ПЪЛНА ПОДКРЕПА И СЪДЕЙСТВИЕ НА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ОБЪРНАТ КЪМ НАС С ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

4. НАСТОЯВАМЕ ДА НИ СЕ ПРЕДОСТАВИ СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКОЛОГИЧНОТО  СЪСТОЯНИЕ НА НАШАТА СТРАНА ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИ.   

5. ПРИЗОВАВАМЕ ВОДЕЩИТЕ УЧЕНИ И НАУЧНИ ЗВЕНА В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЛАСТИ ДА ИЗРАБОТЯТ ПРОМИШЛЕНА КАРТА НА БЪЛГАРИЯ И СПИСЪК НА ОНЕЗИ ПРОИЗВОДСТВА И СФЕРИ    НА ДЕЙНОСТИ, КЪДЕТО ВРЕДНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ЗАСЯГАТ ВЪЗПРОИЗВОДИТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА ХОРАТА. НА ТАКИВА МЕСТА ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЖЕНИ ПОД 40 ГОД.

6. КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКА ОЦЕНКА ОТНОСНО ЕКОЛОГИЧНАТА ПОЛИТИКА НА КОЕТО И ДА Е ПРАВИТЕЛСТВО И НА КОЯТО    И ДА Е ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

7. ЗА ОГРОМНОТО И ЖИЗНЕНОВАЖНО НАЧИНАНИЕ, КОЕТО ПРЕДПРИЕМАМЕ, НИЕ СМЕ ИЗПЪЛНЕНИ С ЕНТУСИАЗЪМ, НО НИ ЛИПСВА ОПИТ. ПОРАДИ ГОЛЯМАТА УЯЗВИМОСТ НА ЖЕНАТА И КАТО БИОЛОГИЧНО, И КАТО СОЦИАЛНО СЪЩЕСТВО ВСИЧКИ ЖЕНСКИ ДВИЖЕНИЯ У НАС СА БИЛИ ЛЕСНО МАНИПУЛИРАНИ И ИЗКОРИСТЯВАНИ ОТ СТРАНА НА УПРАВЛЯВАЩАТА ПАРТИЯ. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА НИЕ ВИНАГИ СМЕ БИЛИ В ПОЛОЖЕНИЕ НА МОЛИТЕЛКИ, НА КОИТО ПОНЯКОГА СЕ ДАВАТ ПОДАЯНИЯ. А ИСТИНАТА Е, ЧЕ НИЕ СМЕ ПРИНУДЕНИ ДА УЧАСТВАМЕ В ИЗДРЪЖКАТА НА СЕМЕЙСТВОТО, КОЕТО БЕЗ НАШИТЕ ЗАПЛАТИ, КОЛКОТО И МИЗЕРНИ ДА СА ТЕ, НЕ БИ МОГЛО ДА СЕ ИЗХРАНИ. ПОРАДИ ТОВА НИЕ СМЕ ПРИНУДЕНИ ДА ИЗОСТАВИМ НЕВРЪСТНИТЕ СИ ДЕЦА НА "ГРИЖИТЕ" НА НЕЗАИНТЕРЕСОВАНИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ, С КОЕТО "ДОБРОВОЛНО" СЕ ЛИШАВАМЕ ОТ ПЪЛНОЦЕННО УЧАСТИЕ В ОТГЛЕЖДАНЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ИМ. НИЕ СМЕ РЕШЕНИ ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА ТОВА АНТИХУМАННО ОТНОШЕНИЕ, КОЕТО ЗАСЯГА И БЪДЕЩЕТО НА НАЦИЯТА НИ. ЗАТОВА СЕ ОБРЪЩАМЕ С ПРИЗИВ КЪМ ЖЕНСКИТЕ ДВИЖЕНИЯ НА ЛИБЕРАЛНИТЕ ПАРТИИ В СВЕТА ДА НИ ПОМОГНАТ СЪС СВОЯ ОПИТ И ПОДКРЕПА. ЗАЯВЯВАМЕ ЖЕЛАНИЕТО СИ НАШАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА ЗА МЕЖДУНАРОДНО КООПЕРИРАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЖЕНИТЕ ОТ ЛИБЕРАЛНИТЕ ПАРТИИ, КОИТО ЧЛЕНУВАТ В ЛИБЕРАЛНИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

СОФИЯ, 7 ЮЛИ 1990 ГОД.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   Х

СОФИЯ, 22 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ПРОГРЕСИВНАТА НАРОДНА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГАБРОВО.


ИДЕЯТА ЗА СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД ЧРЕЗ ВТОРИЧНОТО МУ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - БЮДЖЕТА - СЪЩО НЕ ОПРАВДА НАДЕЖДИТЕ ЗА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАЦИОНАЛНОТО МУ ИЗПОЛЗВАНЕ. ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ИКОНОМИКА ОКОЛО 3/4 ОТ НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД СЕ РАЗПРЕДЕЛЯШЕ ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ - РАЗХОДИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ, ДОТАЦИИ /ПОНАСТОЯЩЕМ 7 МЛРД.ЛВ./, СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА, ВОЕННИ РАЗХОДИ И НЕСЪРАЗМЕРНИ РАЗХОДИ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА И СЛУЖБИТЕ ПО СИГУРНОСТТА. ОКОЛО 93 ПРОЦЕНТА ОТ ПРИХОДИТЕ НА БЮДЖЕТА СЕ ФОРМИРАТ ЧРЕЗ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, КОИТО ДАНЪЦИ СЕ ВКЛЮЧВАТ В ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ. ТЕЗИ ЦЕНИ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ГРАЖДАНИТЕ С НЕЕДНАКВИ ДОХОДИ.
ТОЗИ ЗАТВОРЕН КРЪГ ОТ СЪЗДАВАНЕ, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОТРЕБЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ДОХОД В ГОЛЯМА СТЕПЕН ПРЕДСТАВЛЯВА ПРЕЛИВАНЕ ОТ ПУСТО В ПРАЗНО: ОТ ЕДНА СТРАНА, ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ СЕ ФОРМИРА ОТ ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ, ОТ ДРУГА СТРАНА, ДЪРЖАВНИЯТ БЮДЖЕТ ИЗПЛАЩА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ, А ОТ ТРЕТА СТРАНА, С ТЕЗИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ НАСЕЛЕНИЕТО ПЛАЩА ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ, ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ КОИТО СА ДОТИРАНИ.

ОСОБЕНО ГОЛЕМИ ПОРАЖЕНИЯ ПРЕТЪРПЯ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО С НАСИЛСТВЕНАТА КОЛЕКТИВИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ПРЕЗ 50-ТЕ ГОДИНИ. НЕПОСРЕДСТВЕНИЯТ ПРОИЗВОДИТЕЛ БЕШЕ ОТКЪСНАТ ОТ ОСНОВНОТО СИ И ЖИЗНЕНОВАЖНО СРЕДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО - ЗЕМЯТА, УНАСЛЕДЕНА ОТ ДЕДИ И ПРАДЕДИ. РАЗРУШЕНИ БЯХА ВЕКОВНИ СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ, ЗАЕДНО СЪС СЕЛСКАТА ДУШЕВНОСТ, ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, СТРЕМЕЖИ И СЪОТВЕТНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ НА СЕЛСКИЯ СТОПАНИН. КОЛЕКТИВИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОБЕДИНИ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ, ЗЕМЯ И МАШИНЕН ПАРК ЗА МЕХАНИЗИРАНА И МАЩАБНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, НО ЛИШИ ХОРАТА ОТ МАТЕРИАЛНА ЗАИНТЕРЕСУВАНОСТ, ОТ СЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ СПЕЦИФИЧНАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА СЕЛСКИЯ ТРУЖЕНИК. ВСЛЕДСТВИЕ НА ТОВА, НА ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯТА И УРБАНИЗАЦИЯТА МИГРАЦИЯТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОТ СЕЛОТО В ГРАДА ДОВЕДЕ ДО НЕГАТИВНИ ДЕМОГРАФСКИ ТЕНДЕНЦИИ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВАТ И СЕГА - ЕСТЕСТВЕН ПРИРАСТ С ОТРИЦАТЕЛЕН ЗНАК И ЗАСТАРЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО. СЪЗДАВАНЕТО НА АПК И ПАК КАТО НОВА, ПО-СЪВЪРШЕНА ФОРМА НА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМАШЕ ЕДИН РЕЗУЛТАТ - РАЗДУТ АДСМИНИСТРАТИВЕН АПАРАТ, БЕЗСТОПАНСТВЕНОСТ И СПАДАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА НА ТРУДА. СТИГНА ДОТАМ, ЧЕ ЗЕМЯТА, ДЕТО 1300 ГОДИНИ ИЗХРАНВАШЕ ТОЗИ НАРОД, СЕГА, СЛЕД 40 МЕСИАНСКИ ГОДИНИ НА ВЪЗТОРГ И НАДЕЖДИ, ТРЯБВА ДА ВНАСЯ ПШЕНИЦА, ЦАРЕВИЦА, КАРТОФИ, БОБ, ЛУК, ПИПЕР И ДР. И ДА ИЗРАЗХОДВА ЗА ТОВА ОСКЪДНИТЕ СИ ВАЛУТНИ РЕЗЕРВИ. СЪС СИЛАТА НА ЖИЗНЕНА НЕОБХОДИМОСТ СЕ НАЛОЖИ НУЖДАТА ОТ ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА И РАЗДАВАНЕТО Й ПОД АРЕНДА. ДЪРЖАВНОТО РЪКОВОДСТВО ОБАЧЕ СЕ ЗАДОВОЛЯВАШЕ С ОБЕЩАНИЯ И КОЗМЕТИЧНИ МЕРКИ И ДОРИ АРЕНДНИТЕ И АКОРДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ НЕ ПОЛУЧИХА РАЗВИТИЕ. СЪОБРАЗЯВАНЕТО С ШУМНО РЕКЛАМИРАНИТЕ "ОБЕКТИВНИ ПРОЦЕСИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ" И ВЪЗВРЪЩАНЕТО КЪМ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ТРАДИЦИИ ОСТАНА В СФЕРАТА НА ДОБРИТЕ ПОЖЕЛАНИЯ.

ИЗОСТАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ПО НАЙ-ВАЖНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ - ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ТРУДА, ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА - ПОСТОЯННО НАРАСТВАШЕ И ПО ТЕЗИ ПОКАЗАТЕЛИ БЪЛГАРИЯ БЕШЕ ЗАДМИНАТА И ОТ БИВШИ КОЛОНИИ КАТО СИНГАПУР, ХОНКОНГ, ЮЖНА КОРЕЯ, МАКАО И ДР. СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ДАННИ СЕ КРИЕХА, ИЗОПАЧАВАХА СЕ И СЕ МАНИПУЛИРАХА, А ПРОПАГАНДАТА РИСУВАШЕ НЕПРИЯТНАТА ИСТИНА В СВЕТЛИНА, УГОДНА ЗА УПРАВЛЯВАЩИТЕ, И ЗАЛИВАШЕ ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ С ДЕВАЛВИРАНИТЕ СИ ТИРАДИ ЗА "СВЕТЛОТО БЪДЕЩЕ НА КОМУНИЗМА". "СУБЕКТИВНИТЕ ГРЕШКИ" И "ВРЕМЕННИТЕ ГРЕШКИ НА РАСТЕЖА" СЕ ОКАЗАХА ХРОНИЧЕН НЕДОСТАТЪК НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ПЛАНОВА КОНОМИКА. ИНТЕНЗИВНИТЕ ФАКТОРИ ЗА РАЗВИТИЕТО Й НЕ МОЖАХА ДА ЗАМЕСТЯТ ЕКСТЕНЗИВНИТЕ.

ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ КРИЗА ТЛАСНА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЪВ ВОДОВЪРТЕЖА НА СУБЕКТИВНИТЕ ПРЕДСТАВИ И ХРУМВАНИЯ НА ТЕСНИЯ КРЪГ ОТ НЕКОНТРОЛИРАНАТА И НЕКОМПЕТЕНТНА НОМЕНКЛАТУРА. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА МИСЪЛ БЕШЕ ЗАДРЪСТЕНА ОТ ВСЕВЪЗМОЖНИ ВИЖДАНИЯ, СЪОБРАЖЕНИЯ, КОНЦЕПЦИИ, НАСОКИ, ПОДХОДИ, ПРОГРАМИ, ДОКЛАДНИ ЗАПИСКИ, СХЕМИ, МЕХАНИЗМИ, ИНТЕНЗИФИКАЦИИ, ОПТИМИЗАЦИИ, МУЛТИПЛИКАЦИИ, ИНТЕЛЕКТУАЛИЗАЦИИ И ТЕМ ПОДОБНИ. АДМИНИСТРАТИВНО-СТОПАНСКИЯТ АПАРАТ БЕШЕ ЗАВЪРТЯН ОТ НЕСКОНЧАЕМИ ОБРАЗУВАНИЯ, СЛИВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЗАКРИВАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВА, КОМИТЕТИ, СЪВЕТИ, АСОЦИАЦИИ, КОМПЛЕКСИ И ОБЕДИНЕНИЯ. РЕДИЦА МЕРОПРИЯТИЯ СЕ ОКАЗАХА БЕЗРЕЗУЛТАТНИ ОЩЕ ОТ САМОТО ИМ НАЧАЛО. АХИЛЕСОВАТА ПЕТА НА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ "РЕФОРМИ" БЕШЕ В ТОВА, ЧЕ БЯХА ПРЕНЕБРЕГВАНИ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ КАТО НАЙ-ВАЖЕН ФАКТОР НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ И МОТИВАТОР НА ЧОВЕШКОТО ПОВЕДЕНИЕ. ОСНОВНАТА ПРИЧИНА ЗА ВСИЧКИ ДОСЕГАШНИ СТОПАНСКИ НЕУСПЕХИ БЕШЕ ПЪЛНАТА ОБЩЕСТВЕНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ЛИПСАТА НА ЧАСТНА ТАКАВА. ОБЩЕСТВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕТЪРПЯ НАЙ-РАЗЛИЧНИ МЕТАМОРФОЗИ И КОМБИНАЦИИ. ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА ЖОНГЛИРАШЕ С НЕОБИЧАЙНИ "ТЕОРИИ" ЗА ФОРМИТЕ И ЕТАПИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ДОКАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЕ ДЕФОРМИРАШЕ ЯДРОТО НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ПОСЛЕДНОТО "ИЗОБРЕТЕНИЕ" ПРЕЗ ТОЗИ ДЕСЕТИЛЕТЕН ЛАБИРИНТ ОТ ЛУТАНИЦИ БЕШЕ Т.НАР. "ЗАКОН ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ ОТ РЕДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ", КОЕТО ТРЯБВАШЕ ДА ИЗПЪЛНИ РОЛЯТА НА ОСНОВОПОЛАГАЩ ФАКТОР ЗА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ". ОСНОВНИЯТ СМИСЪЛ НА ТАЗИ ПРАВНО-ИКОНОМИЧЕСКА БЕЗСМИСЛИЦА БЕ "САМОУПРАВЛЕНИЕТО", В КОЕТО СЕ ПРЕЧУПВАЛИ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ И В КОЕТО ОСНОВНА ФИГУРА БИЛ ЧОВЕКЪТ - СОБСТВЕНИК, СТОПАНИН И ПРОИЗВОДИТЕЛ. ПРИ ЛИПСАТА НА УСЛОВИЯ И МОТИВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА СИ "САМОУПРАВЛЕНИЕТО" НЕ МОЖА И НЕ МОЖЕШЕ ДА ИЗГРАДИ АДЕКВАТНИ МЕХАНИЗМИ И ДА ИЗГРАДИ СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРИ. ПАРТИЙНИЯТ ЛОЗУНГ "ВСИЧКО В ИМЕТО НА ЧОВЕКА, ВСИЧКО ЗА БЛАГОТО НА ЧОВЕКА" И ТОЗИ ПЪТ НЕ НАМЕРИ РЕАЛИЗАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРАВИЛНИК НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ /БРМП/ СЪС СЕДАЛИЩЕ ВЪВ ВАРНА.


ЧЛЕН 1. ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НАВЪРШИЛ 18 ГОДИНИ, КОЙТО ПРИЗНАВА ПРАВИЛНИКА И ПРОГРАМАТА НА БРМП; ВСЕОТДАЙНО РАБОТИ В ПОСВЕТЕНОТО ДЕЛО И ИЗПЪЛНЯВА РЕШЕНИЯТА НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ.

ЧЛЕН 2. ВСЕКИ ЧЛЕН НА БРМП Е ДЛЪЖЕН:

- ДА ЗАЩИТАВА КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ,
- ДА СЕ БОРИ ЗА РЕВОЛЮЦИОНЕН ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СТРОЙ В HP БЪЛГАРИЯ,
- БЕЗПРЕКОСЛОВНО ДА ИЗПЪЛНЯВА ПРОГРАМАТА НА БРМП - ЦЕЛИТЕ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ЗАДАЧИ.

ЧЛЕН 3. ЧЛЕНОВЕТЕ НА БРМП ИМАТ ПРАВО:

- ДА ИЗБИРАТ И ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА,
- ДА ПРЕДЛАГАТ ДОПЪЛНЕНИЯ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА И ПРОГРАМАТА.

ЧЛЕН 4. ПРИЕМАНЕТО НА ЧЛЕНОВЕ НА БРМП Е САМОСТОЙНО. ПРИЕМАТ СЕ НАЙ-СЪЗНАТЕЛНИТЕ, КОМУНИСТИЧЕСКИ УБЕДЕНИ, ПРЕДАНИ НА ДЕЛОТО НА СОЦИАЛИЗМА - РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, ИНТЕЛИГЕНТИ.

ЧЛЕН 5. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА СЕ ПРИЕМАТ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СЛЕД ОБСТОЙНО ПРОУЧВАНЕ И ОБСЪЖДАНЕ, СЛЕД 12-МЕСЕЧЕН КАНДИДАТ-ЧЛЕНСКИ СТАЖ.

ЧЛЕН 6. РЕДЪТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КАНДИДАТ-ЧЛЕНОВЕ НА БРМП Е СЛЕДНИЯТ:
ЖЕЛАЕЩИЯТ ДА ВСТЪПИ В МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ КАТО КАНДИДАТ-ЧЛЕН ПОДАВА ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕНОРЪЧНО НАПИСАНИ АВТОБИОГРАФИЯ, МОЛБА, ПРИДРУЖЕНА С МОТИВИ НА ВСТЪПВАЩИЯ, И ПРЕПОРЪКА НА ДВАМА ЧЛЕНОВЕ НА ПАРТИЯТА.

ЧЛЕН 7. КАНДИДАТ-ЧЛЕНОВЕТЕ НА БРМП УЧАСТВАТ ДЕЙНО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМНИТЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

- ПРИ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ КАНДИДАТ-ЧЛЕНОВЕТЕ ИМАТ ПРАВО НА СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.

ЧЛЕН 8. НОВОПРИЕТИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА БРМП ПОЛАГАТ КЛЕТВА ЗА ВЯРНОСТ КЪМ МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ И КЪМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.

ЧЛЕН 9. ЗА НАРУШЕНИЕТО НА ПРАВИЛНИКА СЕ НАЛАГАТ СЛЕДНИТЕ НАКАЗАНИЯ: БЕЛЕЖКА, МЪМРЕНЕ, СТРОГО МЪМРЕНЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ИЗКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА НОВО ЧЛЕНСТВО.

- НАКАЗАНИЕТО "ИЗКЛЮЧВАНЕ БЕЗ ПРАВО НА НОВО ЧЛЕНСТВО" НЯМА ПРАВО НА ОБЖАЛВАНЕ. РЕШЕНИЕТО Е ОКОНЧАТЕЛНО И СЕ СЧИТА ЗА ПРИЕТО, КОГАТО ЗА НЕГО СА ГЛАСУВАЛИ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ

ЧЛЕН 10. РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП В СТРУКТУРАТА НА БРМП Е ДЕМОКРАТИЧЕСКИЯТ ЦЕНТРАЛИЗЪМ.

ЧЛЕН 11. ЧЛЕНОВЕТЕ И КАНДИДАТ-ЧЛЕНОВЕТЕ НА МЛАДЕЖКАТА ПАРТИЯ СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ГРАДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧЛЕН 12. ВИСШ ОРГАН НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

ЧЛЕН 13. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛЯ НАЧИНА НА ИЗБОР И ИЗБИРА КОЛЕКТИВНО РЪКОВОДСТВО.

ЧЛЕН 14. СЕКРЕТАРЯТ НА ГРАДСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛИЗА В СЪСТАВА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ.

ЧЛЕН 15. СЕКРЕТАРЯТ НА ГРАДСКАТА ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ ВЛИЗА В СЪСТАВА НА ЦЕНТРАЛНАТА ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ.

ВИСШИ ОРГАНИ

ЧЛЕН 16. ВИСШ ОРГАН НА БРМП Е КОНГРЕСЪТ:

- СВИКВА СЕ ВЕДНЪЖ В ГОДИНАТА.

ЧЛЕН 17. КОНГРЕСЪТ:

- ОБСТОЙНО РАЗГЛЕЖДА ОТЧЕТИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ И ЦЕНТРАЛНАТА ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ И ВЗИМА РЕШЕНИЯ.
- ИЗМЕНЯ ПРАВИЛНИКА И ПРОГРАМАТА, КОГАТО "ЗА" ГЛАСУВАТ 2/3.
- ИЗБИРА ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ И ЦЕНТРАЛНА ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ.
- ОПРЕДЕЛЯ ПЛАТФОРМА НА БРМП ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА БОРБА.

ЧЛЕН 18. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ И ЦЕНТРАЛНАТА ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ СЕ ИЗБИРАТ ПО РЕД, УСТАНОВЕН ОТ КОНГРЕСА.

ЧЛЕН 19. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БРМП РЪКОВОДИ ДЕЙНОСТТА НА ПАРТИЯТА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ.

ЧЛЕН 20. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ ИЗБИРА СВОЙ ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ.

ЧЛЕН 21. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ РЪКОВОДИ И НАПРАВЛЯВА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ.

ЧЛЕН 22. ВИСШ ОРГАН НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ Е ПЛЕНУМЪТ.

- ПЛЕНУМЪТ СЕ СВИКВА ПО РЕШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ.

ЧЛЕН 23. ЗА ПРОПАГАНДА НА СВОИТЕ ИДЕИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БРМП    ИЗДАВА ПЕЧАТЕН ОРГАН - ВЕСТНИК "БОРБА”.

СИМВОЛИ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ

ЧЛЕН 24. ГЕРБЪТ ИМА КРЪГЛА ФОРМА. НА БЯЛ ФОН Е ИЗОБРАЗЕН В ЧЕРВЕН ЦВЯТ ИЗПРАВЕН ЛЪВ, СТЪПИЛ НА ЗЕЛЕНА ПЛОЩ. ОТ ЛЯВАТА СТРАНА, КЪМ КОЯТО ГЛЕДА ЛЪВЪТ, СЕ НАМИРА ПЕТОЛЪЧНА ЗВЕЗДА, В КОЯТО СЕ КРЪСТОСВАТ СЪРП И ЧУК - СИМВОЛИ НА НЕРУШИМИЯ СЪЮЗ МЕЖДУ РАБОТНИЦИ И СЕЛЯНИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ. ОТ ДЯСНАТА СТРАНА СА ИЗОБРАЗЕНИ, В ЗЕЛЕН ЦВЯТ, КРЪСТОСАНИ НОЖ И РЕВОЛВЕР - СИМВОЛИ НА ПРИЕМСТВЕНОСТ ОТ БОРБАТА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ И НА ИДЕЯТА ЗА РЕВОЛЮЦИОНЕН ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СТРОЙ. НАД ГЛАВАТА НА ЛЪВА СТОИ ГОДИНАТА НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПАРТИЯТА /В ЗЕЛЕН ЦВЯТ/ - 1981 Г.

ЧЛЕН 25. ПАРТИЙНОТО ЗНАМЕ Е ЧЕРВЕНО. ТО Е ДВУЛИЦЕВО. НА ЕДНАТА СТРАНА В ЦЕНТЪРА Е ИЗВЕЗАН В ЗЛАТИСТ ЦВЯТ ГЕРБЪТ, ОКОЛО НЕГО НАДПИС "БЪЛГАРСКА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ". НА ДРУГАТА СТРАНА СЪЩО Е ИЗОБРАЗЕН ГЕРБЪТ, ОКОЛО НЕГО Е ИЗВЕЗАНО "ОБЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА", В ГОРНИЯ ДЕСЕН ЪГЪЛ: "РАБОТНИЦИ И СЕЛЯНИ ОТ ВСИ СТРАНИ, ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!"

ЧЛЕН 26. ТЪРЖЕСТВЕН ХИМН НА БРМП Е ПОПУЛЯРНИЯТ МАРШ "ЕДИН ЗАВЕТ". ТРАУРНИЯТ ХИМН Е "ПОКОЙНИЦИ".

ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

ЧЛЕН 27. ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА НА БРМП СЕ ОСИГУРЯВАТ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ И ПОМОЩИ.

ЧЛЕН 28. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА И РЕДА НА СЪБИРАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС.

ЧЛЕН 29. РЕШЕНИЕ ЗА САМОРАЗПУСКАНЕ НА ПАРТИЯТА, ЗА ПРОМЯНА НА ИМЕТО ВЗЕМА ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ СЛЕД ДОПИТВАНЕ И СЪГЛАСИЕ НА НАЙ-МАЛКО 75 НА СТО ОТ ЧЛЕНСКИЯ СЪСТАВ.

ЧЛЕН 30. ПОСТОЯННО СЕДАЛИЩЕ НА БЪЛГАРСКАТА РЕВОЛЮЦИОННА МЛАДЕЖКА ПАРТИЯ Е ГР. ВАРНА.


Х   Х   Х

СОФИЯ, 22 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СЪЮЗА НА ТРАКИЙСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА В БЪЛГАРИЯ И НА ДРУЖЕСТВАТА "ТРАКИЯ", ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ /7 ФЕВРУАРИ 1990 Г., СОФИЯ/.


ЧЕТВЪРТО - ДРУЖЕСТВА

ЧЛ.5. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИТЕ ДРУЖЕСТВА "ТРАКИЯ" СЕ ОБРАЗУВАТ ТАМ, КЪДЕТО ИМА УСЛОВИЯ ЗА ТОВА, НО НАЙ-МАЛКО С 10 ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.6. ЧЛЕНОВЕТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА БЪДАТ БЪЛГАРСКИТЕ БЕЖАНЦИ ОТ ТРАКИЯ И ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ, БЪЛГАРИТЕ ОТ СТРАНДЖА И РОДОПИТЕ, КАКТО И ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ И ДРУГ ГРАЖДАНИН, КОЙТО СПОДЕЛЯ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА. НА ВСЕКИ ЧЛЕН СЕ ИЗДАВА ЧЛЕНСКА КАРТА.

ЧЛ.7. ЧЛЕНОВЕТЕ СА ДЛЪЖНИ ДА РАБОТЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА СЪЮЗА.

ЧЛ.8. ВСЕКИ ЧЛЕН ВНАСЯ МИНИМАЛЕН МЕСЕЧЕН ЧЛЕНСКИ ВНОС В РАЗМЕР ОТ 0,10 ЛВ. МАКСИМАЛНИЯТ РАЗМЕР НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС НЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ И Е ДОБРОВОЛЕН.

ЧЛ.9. РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ДРУЖЕСТВОТО Е СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО.
СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА ДРУЖЕСТВЕН СЪВЕТ В НЕОБХОДИМИЯ СЪСТАВ, В Т.Ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ, СЕКРЕТАР КАСИЕР, ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И ВИШЕГЛАСИЕ.

ЧЛ.10. СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ОТ ТРИМА ДУШИ, В Т.Ч. ПРЕДСЕДАТЕЛ И СЕКРЕТАР, ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ И ВИШЕГЛАСИЕ.

ЧЛ.11. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ДРУЖЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ РЪКОВОДИ ЗАСЕДАНИЯТА, ПРЕДСТАВЛЯВА ДРУЖЕСТВОТО ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ И ЧАСТНИ ЛИЦА И ПОДПИСВА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ и ФИНАНСОВИТЕ КНИЖА.

ЧЛ.12. СЕКРЕТАРЯТ ВОДИ ДРУЖЕСТВЕНАТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ И ПРОТОКОЛНАТА КНИГА, ПОДПИСВА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ КНИЖА И СЪХРАНЯВА АРХИВА НА ДРУЖЕСТВОТО И ПЕЧАТА.

ЧЛ.13. КАСИЕРЪТ СЪБИРА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И ВСИЧКИ ДРУГИ ПРИХОДИ; ЗАПИСВА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В НАДЛЕЖНИТЕ КНИГИ; ИЗДАВА КВИТАНЦИИ, СЪХРАНЯВА ПАРИТЕ И ВЕЩИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО, ЗА КОЕТО Е ЛИЧНО ОТГОВОРЕН ПРЕД ПОСЛЕДНОТО; ОПРАВДАВА ВСЕКИ РАЗХОД С РЕДОВЕН ФИНАНСОВ ДОКУМЕНТ, ЗАВЕРЕН ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.

ЧЛ.14. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ ИЗВЪРШВА ПРОВЕРКИ ЕДИН ПЪТ ГОДИШНО ИЛИ КОГАТО ПОЖЕЛАЕ КАСИЕРЪТ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ДРУЖЕСТВОТО И ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ЗАПОЗНАВА ДРУЖЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ИЛИ СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛ.15. СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО МОЖЕ ДА ИЗБИРА КОМИСИИ КЪМ ДРУЖЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И ИЗГРАЖДА КЛУБОВЕ И СЕКЦИИ КЪМ ДРУЖЕСТВОТО.

ЧЛ.16. В РАЙОНИ НА СТРАНАТА ДОБРОВОЛНО МОГАТ ДА СЕ СЪЗДАВАТ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ НА ДРУЖЕСТВАТА.
СЪВЕТИТЕ СЕ ОБРАЗУВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДРУЖЕСТВА.

ЧЛ.17. В ДРУЖЕСТВАТА СЕ ВОДЯТ СЛЕДНИТЕ КНИГИ:

А/ КНИГА НА ЧЛЕНОВЕТЕ;
Б/ ПРОТОКОЛНА КНИГА;
В/ ПРИХОДНО-РАЗХОДНА КНИГА;
Г/ ИНВЕНТАРНА КНИГА;
Д/ ВХОДЯЩИ И ИЗХОДЯЩИ ДНЕВНИЦИ.

ПЕТО - ВЪРХОВНО УПРАВЛЕНИЕ

ЧЛ.18. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СЪЮЗА Е НАЦИОНАЛИАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ПОСТОЯНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН - ЦЕНТРАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ.

ЧЛ.19. ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ Е С ДВЕГОДИШЕН МАНДАТ И СЕ ФОРМИРА ОТ:

А/ ДЕЛЕГИРАНИ ЧЛЕНОВЕ, ПО ЕДИН ОТ ВСЯКО ДРУЖЕСТВО, ИЗБРАНИ ОТ СЪБРАНИЕТО НА СЪОТВЕТНОТО ДРУЖЕСТВО. ТЕ МОГАТ ДА  БЪДАТ ОТЗОВАНИ С РЕШЕНИЕ НА СЪБРАНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО;
Б/ 20 ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СЕ ИЗБИРАТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ВИШЕГЛАСИЕ.

ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ Е СЪС СЕДАЛИЩЕ    В ГРАД СОФИЯ.

ЧЛ.20. НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ИЗБИРА ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ В СЪСТАВ ОТ 9 ДУШИ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ВИШЕГЛАСИЕ ЗА СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ.

ЧЛ.21. РЪКОВОДСТВОТО НА ЦЕНТРАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, ПОДПРЕДСЕДАТЕЛИ И ОТГОВОРЕН СЕКРЕТАР. РЪКОВОДСТВОТО СЕ ИЗБИРА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ВИШЕГЛАСИЕ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И ВИШЕГЛАСИЕ ЗА СРОК ОТ 2 ГОДИНИ ИЗБИРА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ.

ЧЛ.22. ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ МОЖЕ ДА ИЗГРАЖДА КОМИСИИ КЪМ КОМИТЕТА.

ЧЛ.23. ЦЕНТРАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН КОМИТЕТ И ДРУЖЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ МОГАТ ДА НАЗНАЧАВАТ ЩАТНИ ЛИЦА ЗА СТОПАНСКАТА СИ ДЕЙНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БРСДП/.


ПОЧИТАЕМИ ГОСПОДА,

ПОСЛЕДНИЯТ ПЛЕНУМ НА БКП /БСП/ РЕШИ ДА СВИКА ПОРЕДНИЯ СВОЙ КОНГРЕС ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА. ТОВА РЕШЕНИЕ БЕ ПОТВЪРДЕНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ПРЕД "ПАНОРАМА" НА 18 АВГУСТ Т.Г.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА НАЙ-УЧТИВО ВИ МОЛИМ ДА РАЗПРОСТРАНИТЕ ЧРЕЗ БЪЛГАРСКАТА ТЕЛЕВИЗИЯ, РАДИО И ПЕЧАТА СЛЕДНАТА

 
ДЕКЛАРАЦИЯ

В ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БРСДП НЕПРЕКЪСНАТО СЕ ПОЛУЧАВАТ ПРОТЕСТНИ ТЕЛЕГРАМИ И ПИСМА, ТЕЛЕФОННИ ОБАЖДАНИЯ ОТ ОТДЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ И ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА НАШАТА ПАРТИЯ, С КОИТО ОСТРО СЕ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ БЕЗСКРУПУЛНОТО ПОСЕГАТЕЛСТВО И НАГЛО ИЗОПАЧАВАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ФАКТИ И ИСТИНИ ОТ СТРАНА НА БКП /БСП/.

ЕДНА ПАРТИЯ, ПРЕВЪРНАЛА СЕ В БЕЗПРЕЦЕДЕНТЕН ТИП НА ТЕРОРИСТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 71 ГОДИНИ ОТ СВОЕТО СЪЗДАВАНЕ ПРЕЗ 1919 ГОДИНА ПОКРИ ЗЕМЯТА НА НЕЩАСТНА БЪЛГАРИЯ С КОСТИТЕ КАКТО НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ТАКА И НА ХИЛЯДИ НЕВИННИ ХОРА, СЕГА ОТНОВО МИМИКРИРА.

ЕДНА ПАРТИЯ В ЛИЦЕТО НА СВОИТЕ ВОЖДОВЕ В.КОЛАРОВ, ХР.КАБАКЧИЕВ, Г.ДИМИТРОВ СТАНА ГРОБОКОПАЧ НА СОЦИАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПАРТИЯ, КОЯТО БЕЗ ВРЕМЕ ПОГРЕБА КИРКОВ И БЛАГОЕВ, СЕГА ИСКА ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В КРОТКО АГЪНЦЕ, ЗА ДА НАМЕРИ ВРАТИЧКА В СВЕТЛАТА СГРАДА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ.

АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ ИСКА ДА ПРОВЕДЕ 39-ИЯ КОНГРЕС НА БКП /БСП/. ТОВА Е ПЪЛНО БЕЗСРАМИЕ И НАГЛОСТ. И ДЕЦАТА ЗНАЯТ, ЧЕ ТАЗИ ПРОЛЕТ БЕ ПРОВЕДЕН 14-ИЯ ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БКП. АКО Е ПАРТИЯ ЧЕСТНА /В КОЕТО СЕ СЪМНЯВА ЦЕЛИЯТ НАРОД/, СЕГА Е ИЛИ ПЪРВИ КОНГРЕС НА БСП, ИЛИ 15-ТИ КОНГРЕС НА БКП /БСП/. ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ОТ ИМЕТО НА СВОИТЕ 18 746 ЧЛЕНОВЕ НАЙ-ОСТРО ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ ОПИТИТЕ НА БКП /БСП/ ОТНОВО ДА ПОГРЕБЕ НАШАТА ПАРТИЯ. БРСДП ТОЗИ ПЪТ НЯМА ДА ПОЗВОЛИ ДА БЪДЕ ПРИСВОЯВАНА ИСТОРИЯТА И МИНАЛОТО И ОТ ЕДИН РАЗПАСАЛ ПОЯСА СИ ВОЖД НА БКП /БСП/. НИЕ ВЯРВАМЕ, ЧЕ ИМА ОЩЕ ПОЧТЕНИ ХОРА В ТАЗИ ПАРТИЯ, КОИТО ЩЕ МУ ВЪРЖАТ ПОЯСА. ТЕ НЕ ЩЕ МУ ПОЗВОЛЯТ ПОВЕЧЕ ДА СРАМИ ПАРТИЯТА ИМ ПРЕД НАШИЯ НАРОД И МЕЖДУНАРОДНОТО ОБЩЕСТВЕНО МНЕНИЕ. HИЕ, ПОСЛЕДОВАТЕЛИТЕ НА ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, ПРИЕМАМЕ В СВОИТЕ РЕДИЦИ ВСИЧКИ НЕОПЕТНЕНИ И ЧЕСТНИ БИВШИ ЧЛЕНОВЕ НА БКП И НАСТОЯЩИ ЧЛЕНОВЕ НА БСП.

НАШАТА ПАРТИЯ Е КОНСТИТУЦИОННА ПАРЛАМЕНТАРНА, С ВИСОКИ НРАВСТВЕНИ ИДЕАЛИ, ПРОТИВ НАСИЛИЕТО И ТЕРОРА.

БРСДП ПРИЗОВАВА БЪДЕЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА НА БКП /БСП/ ДА ПОИСКАТ ОТ НЕЙНОТО РЪКОВОДСТВО ПОВЕЧЕ ЧЕСТНОСТ И ИСКРЕНОСТ ПРЕД НАРОДА, АКО ИСКА ТАЗИ ПАРТИЯ ДА ОЦЕЛЕЕ, МАКАР И В СЪКРАТЕН ЧИСЛЕН СЪСТАВ.

СОФИЯ, 20 АВГУСТ 1990 Г.    ЦЕНТРАЛЕН КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА
                                           РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 АВГУСТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖИ СЪЮЗ.


ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮНИ Т.Г. В БЪЛГАРИЯ БЯХА ПРОВЕДЕНИ ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. ИЗБОРИ, ПРИЗНАТИ ОТ ЦЕЛИЯ СВЯТ. СОЦИАЛНОТО НАПРЕЖЕНИЕ ОБАЧЕ НЕ СПАДА. ФАНАТИЗИРАНИ ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ОПОЗИЦИЯТА ЗАВЛАДЯВАТ УЛИЦАТА. ТЯХНАТА УЛИЦА НЕ ПРИЗНАВА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПОСТАВЯ СЕ НАД НЕГО. НЕГЛАСНО СЕ ОБЯВЯВА ЗА ВЪРХОВЕН ЗАКОНОДАТЕЛЕН ОРГАН.

ДИКТАТЪТ, УЛИЧНИЯТ ДИКТАТ, Е ЕЖЕЧАСЕН. ЛАВИНА ОТ ИСКАНИЯ ЗАЛИВА СТРАНАТА. СЛЕД ВСЯКО УДОВЛЕТВОРЕНО ИСКАНЕ СЛЕДВА НОВО. ДИАПАЗОНЪТ НА УЛТИМАТУМИТЕ Е "БЕЗГРАНИЧЕН" - ОТ УНИЩОЖАВАНЕ НА ПАРТИЙНИ СИМВОЛИ, ДО НОВИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ЗАКОНЪТ НА ПРАКТИКА Е ПАРАЛИЗИРАН.

В ХАОСА НА ПРОХОЖДАЩАТА ДЕМОКРАЦИЯ СИ ПРОБИВАТ ПЪТ С КРЯСЪЦИ И ЗАПЛАХИ НЕОФАШИСТКИ ТЕНДЕНЦИИ. ЛОЗУНГЪТ "СМЪРТ!" СТАВА ОБИЧАЙНО ЯВЛЕНИЕ. "СМЪРТ!" НЕ ПРОСТО ЗА ТЕЗИ, КОИТО СА ВИНОВНИ ЗА НАШАТА ДЪЛБОКА КРИЗА. "СМЪРТ!" ЗА ВСИЧКИ, КОИТО В ЕДНА ИЛИ ДРУГА СТЕПЕН ПОДКРЕПЯТ ПАРТИЯТА, СПЕЧЕЛИЛА ИЗБОРИТЕ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО МИНАЛО И ВЪЗГЛЕДИ. РАЖДА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА НЕТЪРПИМОСТ, КОЯТО ДОБИВА ОБЛИКА НА ПОЛИТИЧЕСКИ "РАСИЗЪМ". ТЪРСИ СЕ РЕВАНШ - БЕЗРАЗБОРЕН И НЕКОНТРОЛИРУЕМ. ПАЛЯТ СЕ ПЛАКАТИ, ХВЪРЛЯТ СЕ КАМЪНИ. СТИГА СЕ ДО ФИЗИЧЕСКО НАСИЛИЕ.

"НОВИЯТ РЕД ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ ОТ НУЛАТА" - ТОВА Е МИСЛОВНАТА ТЪКАН НА ЕДИН НОВ СОЦИАЛЕН ЕКСТАЗ. ЕКСТАЗ, ПОДКРЕПЯН ОТ МНОГОЛЮДНИ МИТИНГИ, ОСВЕТЕНИ ОТ ХИЛЯДИ СВЕЩИ, С ДЕСЕТОКРАТНО РИТМИЧНО РЕЦИТИРАНЕ НА ЛОЗУНГИ, ИЛЮСТРИРАНИ С  НЕДВУСМИСЛЕНИЯ "ПАЛЕЦ НАДОЛУ".

ОПОЗИЦИЯТА ВЪПРЕКИ СВОЯТА ДЕКЛАРИРАНА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ НЕ ПРОТИВОДЕЙСТВУВА НА ТАЗИ СТИХИЯ. НАПРОТИВ, СТИМУЛИРА Я. УЛИЦАТА Й Е НЕОБХОДИМА НЕ В ИМЕТО НА ОБЩОТО НИ БЪДЕЩЕ, А В ИМЕТО НА ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ Й ИНТЕРЕСИ. ЧРЕЗ НЕЯ ТЯ ДИКТУВА СВОИТЕ УЛТИМАТУМИ. ЧРЕЗ НЕЯ "ДОПЪЛВА" СВОЕТО ПАРЛАМЕНТАРНО МАЛЦИНСТВО.

НАСИЛИЕТО ВИНАГИ РАЖДА НАСИЛИЕ. УЛИЧНИЯТ ДИКТАТ ЩЕ РОДИ СВОЯ АНТИПОД - БЛИЗНАК - УЛИЧНИЯ ПРОТЕСТ НА "ДРУГАТА СТРАНА". В МОМЕНТА ТОЙ СГЪСТЯВА СВОИТЕ ЧЕРТИ, БЕЗ ДА ИМА ЯВЕН ОБЛИК. ДОКОГА, НЕ Е ИЗВЕСТНО.

ГРАЖДАНСКИЯТ МИР В БЪЛГАРИЯ Е ЗАСТРАШЕН. В НЕГОВА ЗАЩИТА И СРЕЩУ ПАВАЖНАТА АГРЕСИЯ ДЕМОНСТРИРАХА ДНИ НАРЕД ШЕПА МЛАДИ СОЦИАЛИСТИ. ЧАСТ ОТ "ПОЖЕЛАНИЯТА", ОТПРАВЕНИ КЪМ ТЯХ, ЩЕ ПРОЧЕТЕТЕ ПО-ДОЛУ. ТОВА, КОЕТО ИСКАХМЕ ДА ЗАЯВИМ, НО НЕ МОЖАХМЕ, ЗАЩОТО НЕ УСПЯХМЕ ДА НАДВИКАМЕ КРЯСЪЦИТЕ, Е СЛЕДНОТО: "НИЕ СМЕ МЛАДИ И НЕ СМЕ ОПЕТНЕНИ С ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ! НИЕ МРАЗИМ ДИКТАТУРАТА НЕ ПО-МАЛКО ОТ ВСИЧКИ НАШИ ВРЪСТНИЦИ! НИЕ ИСКАМЕ ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ, А НЕ ХАОС! ГРАЖДАНСКИ МИР, А НЕ ГРАЖДАНСКА ВОЙНА!"

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ С МОЛБА ЗА ОФИЦИАЛНО СТАНОВИЩЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТОВА, КОЕТО НИ ТРЕВОЖИ.

ДЕМОКРАЦИЯТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ НАД ПАРТИЙНИТЕ ПРИСТРАСТИЯ!
ДЕМОКРАЦИЯТА Е НУЖНА НА ВСИЧКИ, БЕЗ ОГЛЕД НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ! БЕЗ НЕЯ ЦИВИЛИЗОВАНИЯТ ЖИВОТ Е НЕВЪЗМОЖЕН!

СОФИЯ, 21 АВГУСТ 1990 ГОД. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС НА CMC: К.Ф.Н. ЮРИЙ БОРИСОВ


X   X   X

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. МЛАДИ БОКЛУЦИ, САМОИЗХВЪРЛЕТЕ СЕ ПРЕД МАВЗОЛЕЙЧЕТО НА БОГОТВОРЕНАТА ОТ ВАС МУМИЯ-УБИЕЦ. /СТАВА ВЪПРОС ЗА МАВЗОЛЕЯ НА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ/.

2. СЪС ЗНАК "ЧЕРВЕНО" СЕ БЕЛЕЖИ ВНИМАНИЕ И ОПАСНОСТ. ТАКА ЧЕ ЧЕРВЕНИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗТРИТИ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА.

3. КОМУНИЗМЪТ СИ ОТИВА И ВИЕ СЪЩО. ПРИЯТЕН ВИ ПЪТ.

4. МАЛКИ МРЪСНИ КОМУНИСТИ, НЕ ВИ ПРАВИ ЧЕСТ, ЗАСРАМЕТЕ СЕ ОТ ВАШИТЕ ВРЪСТНИЦИ. МАЛКО СТЕ!!!

5. НЕ ВРЪЩАЙТЕ ИСТОРИЯТА НАЗАД. МНОГО СКОРО В БЪЛГАРИЯ ИЗОБЩО НЯМА ДА СЕ ГОВОРИ ЗА КОМУНИЗЪМ И СОЦИАЛИЗЪМ.

6. НИКОГА ВЕЧЕ КОМУНИЗЪМ. КРАЯТ ВЕЧЕ ВИ СЕ ВИЖДА.

7. АКО ЗАВИСЕШЕ ОТ МЕН, ДОСЕГА ДА СЪМ ВИ ИЗХВЪРЛИЛ ОТТУК. НЕ СЕ ЛИ ЧУВСТВАТЕ ИЗЛИШНИ, НЕНУЖНИ. ВИЕ СТЕ НЕЩО, КОЕТО ТРЯБВА ДА СЕ
ИЗМЕТЕ.

8. ПОЖЕЛАВАМ ВИ ДА ИЗЧЕЗНЕТЕ ОТ ЛИЦЕТО НА ЗЕМЯТА.

9. ЛИПСВАЩАТА ВРЪЗКА МЕЖДУ ЧОВЕКА И МАЙМУНАТА, ТОВА СТЕ ВИЕ.
МРЪСТНИ КОПЕЛЕТА.

10. ВСЯКО СТАДО СИ ИМА МЪРША. СЛАВА БОГУ, БЪЛГАРСКАТА МЛАДЕЖ ИМА МНОГО МАЛКО КОМУНИСТИЧЕСКИ МЪРШИ.

11. ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ. ЗА ВАС НЯМА МЯСТО ВЕЧЕ ТУК.

12. СИНЯ СОФИЯ НЕ ВИ ИСКА.

13. СМЪРТ НА КОМУНИЗМА И СОЦИАЛИЗМА.

14. И АЗ НЯКОГА ЩЕ СТАНА ПРЕЗИДЕНТ И ЩЕ ВИ...!!!

15. ЧОВЕШКАТА ПРОСТОТИЯ Е БЕЗГРАНИЧНА, А ТОВА ГО ДОКАЗА "КОМУНИЗМА". МНОГО СЪЖАЛЯВАМ, ЧЕ ИМАМ ТАКИВА ВРЪСТНИЦИ, ЗАЩОТО ДА СИ СЛЯП Е ПРОСТЕНО, НО НЕ И ДА СИ ТЪП. А СЕГА СИ ИЗТРИЙТЕ С ТОВА [ЗАДНИЦИТЕ].

16. ПРЕСТЪПНИ ИЗДЪНКИ НА ПРЕСТЪПНИ ЧЕРВЕНИ РОДИТЕЛИ - ИЗРОДИ!!!

17. НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ, ЧЕ СОЦИАЛИЗМА Е УТОПИЯ! ТОВА ГО ПОТВЪРДИ ВЕЛИКИЯ СССР И РАЗПАДАНЕТО НА "СОЦЛАГЕРА". НЕ СЕ ИЗЛАГАЙТЕ ПОВЕЧЕ. ИЗЧЕЗВАЙТЕ!

18. ВИЕ СТЕ МЕТАСТАЗИ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РАК. СРАМОТА!!!

19. ЛЕКА ВИ ПРЪСТ.

20. ДОКОГА СОЦИАЛИЗЪМ И КОМУНИЗЪМ. ПОГЛЕДНЕТЕ КАНАДА. БЕЗСРАМНИЦИ, ЛЪЖЦИ!

21. РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СИ ОТИДЕТЕ! ВСИЧКИТЕ!

22. СМЪРТ НА КОМУНИСТИТЕ!

23. ТОЛКОВА ЛИ СТЕ ГЛУПАВИ, ЧЕ НЕ МОЖЕТЕ ДА РАЗБЕРЕТЕ, ЧЕ СТЕ БИТА КАРТА И, ЧЕ КОЛКОТО ТЪПИ И СТРАХЛИВИ БЪЛГАРИ ДА ИМА /ТЕЗИ,
КОИТО ГЛАСУВАХА ЗА БСП/ СКОРО ЩЕ СИ ЗАМИНЕТЕ СЛЕД ВОЖДА СИ.

24. ВИЕ СТЕ ГРУПА МРЪСТНИЦИ, СЪЗДАДЕНИ ОТ БАНДА ПРЕСТЪПНИЦИ.

25. И ЧЕРНОБИЛ НЕ МОЖА ДА ВИ ЛИКВИДИРА ЧЕРВЕНИ ЧУМИ.

26. ОНАНИСТИ БЕЗ ИЗВИНЕНИЕ! ОНАНИСТИ НА КОМУНИЗМА!

27. ЛАЙНА.

28. СРАМ РЕЗИЛ СМЪРТ.

29. ПЛЮЯ НА ВАС, ЧЕРВЕНИ ПРЕДАТЕЛИ И СВИНЕ.

30. СИНИЯТ ЛЪВ МОЩНО РЕВЕ ИЗРОДИ ЧЕРВЕНИ КАЗАНЪТ ВИ ЗОВЕ.

31. МЛАДИ, А ВЕЧЕ ВЛЕЧУГИ.

32. ИСКАМ ДА ПРАВЯ ЛЮБОВ С ВАС. ВИЕ СТЕ ПЕДЕРАСТИ.

33. ДА ЖИВЕЕТЕ СТО ГОДИНИ... В МЪКИ - 50 ГОДИНИ В ЗАТВОР И 50 ГОДИНИ В ИНВАЛИДИА КОЛИЧКА.

РАЗПОЛАГАМЕ С ВИДЕОМАТЕРИАЛ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 22 АВГУСТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАЦИОНАЛЕН ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ.


РЪКОВОДСТВОТО И ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПАТРИОТИЧЕН СЪЮЗ С НАРАСТВАЩА ТРЕВОГА И ЗАГРИЖЕНОСТ СЛЕДИМ РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА СЛЕД ИЗБОРИТЕ И РАБОТАТА НА ВЕЛИКОТО ВАРОДНО СЪБРАНИЕ.
РАЗТРЕВОЖЕНИ И ОБЕЗПОКОЕНИ СМЕ, ЧЕ И СЛЕД ОСТАВКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ СЕ ВОДЯТ ДЪЛГИ, НЕСКОНЧАЕМИ, А ЧЕСТО И НАПРАЗНИ СПОРОВЕ НЕ ПO СЪЩЕСТВЕНИТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗХОДА ОТ ЗАДЪЛБОЧАВАЩАТА СЕ ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА КРИЗА, НЕ СЕ СОЧАТ КОНКРЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И МЕРКИ, НЕ СЕ ПОЕМАТ КОНКРЕТНИ ОТГОВОРНОСТИ, НЕ СЕ ПРЕОДОЛЯВАТ ТРУДНОСТИТЕ И НЕСГОВОРЧИВОСТТА, СВЪРЗАНИ СЪС СЪСТАВЯНЕТО НА КОМПЕТЕНТНО И СИЛНО ПРАВИТЕЛСТВО.

НИЕ ОСТРО ОСЪЖДАМЕ ТЕЗИ ПОДХОДИ И ЗАСТАВАМЕ НА ТВЪРДАТА ПОЗИЦИЯ, ЧЕ НА ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ Е НУЖЕН МИРЕН ПРЕХОД, МИРЕН ТРУД И ОСВОБОДЕНА ИНИЦИАТИВА ЗА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН, НУЖНИ СА БЪРЗИ И ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ.

ВСИЧКО ТОВА НИ ДАВА ОСНОВАНИЕ ДА ЗАЯВИМ, ЧЕ ИМАМЕ ГОТОВНОСТ ДА ПОЕМЕМ СВОЯ ДЯЛ ОТ БЪДЕЩАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА УКРЕПВАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНА, СВОБОДНА И ПРОСПЕРИРАЩА БЪЛГАРИЯ, КАКТО И СЪОТВЕТНАТА ГОТОВНОСТ ДА УЧАСТВУВАМЕ В КОАЛИЦИОННО ПРАВИТЕЛСТВО С ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, ИЗЯВИЛИ ТАКАВА ГОТОВНОСТ И ГОТОВИ ДА НОСЯТ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ БЕЗ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИСТРАСТИЯ И КОНФРОНТАЦИЯ.

СОФИЯ, 20 АВГУСТ 1990 Г.    ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ИЛИЯ  СИПСЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/