22 септември 1992

София, 22 септември 1992 година
        Брой 186 /716/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕЗИДЕНТА НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ЛЮБОМИР СОБАДЖИЕВ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Движение "Гражданска инициатива" (ДГИ) със задоволство посреща духа на коалиционно единство и сътрудничество, проявил се на Политическото съвещание на СДС. Зачитайки коалиционните принципи, ДГИ намира за естествени различията по някои организационни, идейни, политически и методически въпроси и проблеми. Убедени, че такива различия се отстраняват по пътя на диалога в коалицията, представителите на ДГИ заявяват:

"Гражданска инициатива" изрази в хода на разискванията и в гласуването несъгласие по текста и смисъла на т.2 от раздел първи от декларацията, която не дава възможности на СДС за кабинетна инициатива в случай на правителствена криза; по т.1 и 2 от раздел втори, която засяга парламентарното достойнство както на председателя на Народното събрание, така и на СДС; т.З от раздел трети, като съдържаща препратки към президентската институция. Заедно с т.4 от същия раздел двете клаузи бяха предложени от ДГИ за отстраняване от текста поради несъответствие с духа на декларацията.

Делегацията на ДГИ заяви своята воля да не подписва документ с клаузи, които биха имали негативно отношение към синдикатите, ДПС и президентството.

Въпреки че наши предложения (преди всичко за социалните инициативи на правителството и парламента) бяха внесени в политическия документ, предлаганите от нас основополагащи решения не бяха подложени на гласуване. Това бяха предложения за политическото споразумение на СДС, организирането на национална политическа дискусия на СДС, а също така и за законодателна инициатива на правителството и парламентарната група на СДС относно приемането на протекционистки и преференциални закони за развитието на дребната и средната частна инициатива.

ДГИ с неудоволствие посрещна организирането на атмосфера на нетърпимост около личността на президента, като застъпва становището, че са недопустими публични прояви на неуважение към институциите (и към конституцията) на страната. Освен това ДГИ смята, че идеята на президента за обществено съгласие за начините, по които трябва да се провежда смяната на системата, определено заслужава внимание.

На 16 септември 1992 г. Националният съвет на ДГИ се произнесе за трайно социално партньорство, за търсене на общи социално-политически територии с ДПС и осъди разгарящите се неприязнени действия между основните институции на страната. Националният съвет на ДГИ упълномощи своите представители на Политическото съвещание на СДС да внесат тези решения в проектодекларацията.

По същество в декларацията отсъства внушение за отговорност и задължение на СДС пред нацията да осъществи основните демократични промени в нашата страна, заложени в предизборната платформа на коалицията. Не се сочат начините за отстраняване на опасността от парламентарна и правителствена криза. Не се сочат начините, с които може да се препятства развитието на граждански конфликти.

ДГИ предупреждава за наличието на опасна обществено-политическа ситуация, при която не би било изключено превръщането на президента Желев в български Гамсахурдия и за злокачествено изменение на състоянието на гражданския мир в страната.

ДГИ подписа декларацията, водима от трайното убеждение за необходимост от единство в коалицията и при увереността, че последните политически събития ще стимулират НКС на СДС в най-скоро време да изгради новия идеен и политически образ на коалицията.

София, 20 септември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКО СТАНОВИЩЕ НА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ПОВОД НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪВЕЩАНИЕ НА ПАРТИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ. Документът е адресиран до председателя на Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили, до главния секретар на СДС, до председателя на парламентарната група на СДС и до националните средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Политическите събития от изминалата седмица доказаха на българската общественост, че чрез исканата оставка на г-н Стефан Савов се поставя острият въпрос за темповете и методите на провежданата от Съюза на демократичните сили (СДС) цялостна реформа за смяна на политическата система в България.

Политическият документ, изработен и приет от партиите и движенията в СДС на проведеното политическо съвещание и огласен по Българската национална телевизия от г-н Михаил Неделчев, даде ясен отговор за начина, по който управляващата коалиция ще подходи в своите отношения към всички имащи положително или отрицателно отношение към смяната на системата.

Партия "Национална демокрация", като партия от либерален тип, не може да не подкрепи либералния характер на провежданата реформа, въпреки налични резерви спрямо някои методи на досегашното й провеждане.

Оценявайки усилията на СДС да актуализира това, което даваше основание за съмнения относно начина на държавно управление, партия "Национална демокрация" изразява своята публична подкрепа на новите моменти в политическия прагматизъм на СДС и надеждата, че те няма да останат като акт с ограничено или предубедено действие.

Една цел може да бъде постигната с различни средства и тяхното актуализиране е достатъчен мотив да се подкрепят едни усилия, които водят към доброто с по-добри средства.

София, 21 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПНД: Д. Арнаудов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ЖЕЛЕВ, ДОГАН И БСП НАКЪДЕ" НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ" ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНОТО ПОЛИТИЧЕСКО СЪВЕЩАНИЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


Българският национален съюз "Нова демокрация” - вярна на своите монархични принципи, твърдо подкрепя онези политически сили, които трасират пътя към истинската демокрация. Козметиката, която си правят комунистите, е очевидна, но половинчата. Към истината се върви с градящето, а не с отрицание на всяка цена и на всичко. Това ние наричаме стремеж към реставрация. Греховете на миналото са огромни и тези, които сега се мъчат да изправят Родината на крака, заслужават поне уважение. Политици като Георги Марков, Александър Йорданов, Стефан Савов, Филип Димитров, Александър Томов ние виждаме като дръзки, но с явни стремежи към новото, което предполага пречистване за просперитет на Родината. Маските, личното и себичното трябва да се задгърбят и да се открие нова страница, на която да се напише с главни букви "ПОЛИТИЧЕСКАТА НРАВСТВЕНОСТ ЩЕ СПАСИ НАЦИЯТА НИ ОТ ГИБЕЛ".

Вярваме в добрия гений на българина!

София, 22 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Лазаров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - НИКОЛА ПЕТКОВ И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ПО ПОВОД НА НАСРОЧЕНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ.


Днес, 19 септември 1992 г., Управителните съвети на Българския земеделски народен съюз - Никола Петков и Българския земеделски народен съюз - единен взеха историческото решение за възстановяване на земеделското единство на извънреден конгрес на БЗНС, който ще се проведе на 7 и 8 ноември 1992 г. (АРХАНГЕЛОВДЕН).

На фона на развихрящите се политически страсти, междупартийни и междуличностни вражди земеделците дават първи пример за намиране пътя към консолидация на българската нация.

Двата управителни съвета констатират със съжаление негативните процеси, които се развиват в управляващата коалиция СДС, както и атмосферата на нетърпимост между институциите на властта.

Това води до дестабилизация не само в политическия живот, но задълбочава кризата в българската икономика и ще даде шанс на онези, които тайно се надяват за реставрация на тоталитаризма и монархията.

Призоваваме всички политически сили и дейци да търсят пътя на диалога, на преговорите, пред ултиматумите и конфронтацията.

Земеделският съюз твърдо ще върви по пътя на разбирателството с всички демократични политически организации, за създаване атмосфера на спокойствие и добронамереност.

Демокрацията не може да бъде присвоявана от някого!

Тя може и трябва да бъде отстоявана от всеки! Това е нашата решителна позиция, това е нашият призив!

София, 19 септември 1992 г.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЗНС - ЕДИНЕН

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЗНС - НИКОЛА ПЕТКОВ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛ ОТ ИЗВЪРШЕНАТА ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕ НА ПОДСЛУШВАТЕЛНИ УСТРОЙСТВА В КАБИНЕТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЖАН ВИДЕНОВ.


Днес, 21 септември 1992 г., група от специалисти от Министерството на вътрешните работи (МВР) по нареждане на министъра на вътрешните работи и под ръководството на началника на Служба за оперативно-техническа информация (СОТИ) извърши проверка на кабинета на председателя на Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия за наличие на подслушвателни устройства. Проверката започна в 11,00 ч. и завърши в 14,30 ч. В началото присъстваха и журналисти. През цялото време на проверката присъстваха упълномощените от г-н Виденов господата Кацарски и Игликин.

Групата не констатира наличие на подслушвателни устройства.

Настоящият протокол е написан в два екземпляра, единият за ВС на БСП, а другият за СОТИ-МВР.

Подписали протокола:

За СОТИ-МВР: подполковник Арангелов        За ВС на БСП: г-н Кацарски

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ "ДА СЕ ОБЕДИНИМ ОКОЛО ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ" НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ КЪМ ВСИЧКИ ПАРТИИ,СЪЮЗИ, КОАЛИЦИИ.


Изборните резултати от 13 октомври 1991 година бяха както интересни, така и опасни за българската демокрация. На първо място, с най-много гласове излезе СДС, но с крехка преднина пред БСП и съюзниците й. Третата по брой на подадените гласове партия се оказа ДПС. Мандатите се разпределиха както следва: СДС - 110, БСП и съюзниците й - 106, и ДПС - 24.

Другите партии не получиха нито един мандат! Това стана поради промените в Избирателния закон, хитро направени в навечерието на самите избори, които облагодетелстваха само "големите" партии (трипроцентовата бариера не позволи дори на БЗНС - Никола Петков, БЗНС (единен), СДС (център) и др. да получат мандати) и поради несговорчивостта на останалите партии, участващи в изборите, да обединят силите си.

При пропорционална избирателна система, на подадените за партиите извън СДС, БСП и ДПС гласове, съответстваха 40-50 мандата, което щеше да дава съвсем друг облик и друго разположение на силите в Народното събрание.

СДС, което състави правителство без неговите водители (за съжаление все аматьори!), трябва да се замислят и да проумеят, че то е правителство на малцинството и че винаги ще бъде зависимо от другиго, че при непредвидени екстрени обстоятелства няма да има никаква възможност да маневрира и комбинира. А с високомерието си СДС предварително се беше лишило от помощта на редица "малки" демократични партии.

Това доведе страната и българската демокрация до едно особено тежко положение.

За излизане от него нашата партия - Българската демократическа партия за европейски и световни щати (БДПЕСЩ), предлага на всички партии, съюзи, коалиции и на всички добронамерени български граждани да се обединят около Търновската конституция, за да излезе на политическата сцена една трета сила - конструктивна и полезна за българската държава (на какво са способни тоталитарният и посттоталитарният режим вече добре видяхме!).

Колата е затънала не до колелата, а над тях, и продължава да затъва! Трябва всички, които милеем за Отечеството, за нашата хубава България, да напрегнем сили, за да я извлечем от тресавището!

София, 21 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДПЕСЩ: Иван Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 2^ептември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ИСКАНИЯ ВОТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия напълно подкрепя справедливото предложение на Движението за права и свободи (ДПС) за предсрочното освобождаване на г-н Стефан Савов като председател на Народното събрание. На 18 септември 1992 г. целият ни народ следеше разиграния фарс от г-жа Снежана Ботушарова и от ръководителите на СДС в Народното събрание, което потвърди убеждението на народа, че по принцип методите на СДС по нищо не се различават от методите на Т. Живков. СДС не пожела да се вслуша в справедливото предложение на ДПС. Стефан Савов, ако имаше чест и достойнство, трябваше сам да освободи незаконно заеманата от него длъжност, след като против него гласуваха 115 народни представители, а го подкрепиха само 112. Всеки друг на негово място не би изобщо минал пред Народното събрание, камо ли да да стои като председател на същото.

Ръководителите на СДС разиграха този фарс, за да спечелят време за оказване на натиск върху народните представители от СДС, ДПС и БСП за спасавянето на Стефан Савов, който вече се конфронтира с всички парламентарни и извънпарламентарни партии. Той е най-неподходящият човек за председател на Народното събрание. Народът ни не е забравил произхода му. Баща му Димитър Савов е отпускал по 50 хиляди лева за всяка партизанска глава на фашистките главорези. Съмнителен е и начинът, по който са забогатели дядо му и баща му. Може би версията за Христо Ботев ще излезе вярна. Неслучайно масово бяха премахнати почти всички паметници и паметни плочи, наименования на улици, булеварди и площади, носещи имена и образи на борци-антифашисти, и бяха заменени с имена на омразната царска фамилия, която съсипа България, и с имена на фашистки лидери. Въпреки всичко фашизмът няма да мине. Стефан Савов надмина и Т. Живков с дадените привилегии на властимащите от СДС, което не може да избегне от погледа на народа.

София, 19 септември 1992 г.

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ПО ВЪПРОСА ЗА РЕФОРМИТЕ В АРМИЯТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Потресени сме от извършеното поругателство от офицер на Българската армия над честта и достойнството на младежи-военнослужещи и впоследствие жестокото и нелепо убийство на редник Веселин Господинов.

След като повече от две години армията печелеше уважението на обществото със своята стабилност, само месеци след широко рекламираните реформи подобни инциденти зачестиха, а някои и завършиха трагично.

Вместо премахване на остатъците от тоталитарни порядки в армията очевидно се реставрират и възраждат архаични отношения между офицери и военнослужещи от времето на царизма, нямащи нищо общо с демокрацията и зачитането на човешките права. Вследствие на некомпетентната политика и погрешно провежданата реформа от Министерството на отбраната и правителството в армията е започнал процес на деморализация, който може да има трагични последици за цялото общество и българската държава.

Българската армия се нуждае от реформа, която да утвърждава патриотизма на българския войник и да гарантира човешките му права, за да се чувства той като гражданин в униформа.

БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ

Н А С Т О Я В А:

1. За незабавна оставка на министър Сталийски, заради случаите на грубо погазване на човешките права в армията.

2. За провеждане на парламентарно разследване и цялостна оценка на реформата в армията и гаранциите за зачитането честта, достойнството и живота на българския войник.

3. Народното събрание да приеме нов закон за въоръжените сили и нов Устав на Българската армия, с който: да се гарантират правата на младежите военнослужещи, в това число и правото на свободно сдружаване, и да се съкрати срокът на военната служба на дванадесет месеца, както и да се разширят възможностите за алтернативна военна служба.

София, 15 септември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БДМ: Ив. Атанасов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 22 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА 28 МАРТ 1992 Г. ВЪВ ВАРНА. Документът е изработен на основата на Устава на Българската социалдемократическа партия в Съюза на демократичните сили, приет на 39-я извънреден конгрес на 17-18 август 1991 г.


Социалдемократическата партия (СДП) е политическа организация, която си поставя за цел изграждането и развитието на демократично и хуманно общество върху приетите от Социалистическия интернационал принципи - СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ.

Политическите цели на СДП се осъществяват само с демократични средства, в пълно съответствие с конституцията и законите на страната.

СДП споделя идеите на Социалистическия интернационал.


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Партийният живот в СДП се основава върху:
а) гласност и публичност;
б) изборност в условия на състезателност, алтернативност и мандатност за всички партийни длъжности, като едно лице не може да заема повече от два поредни мандата една и съща длъжност. Изборът става чрез тайно гласуване;
в) не се допуска едновременно заемане на партиен и отговорен пост в държавната изпълнителна власт, както и на повече от една партийна изборна длъжност или изборна и друга платена партийна длъжност;
г) отчетност на всички изборни и изпълнителни органи и контрол върху дейността им;
д) равнопоставеност на членовете, организациите и изборните органи на СДП по отношение на инициативи, непротиворечащи на Устава и Програмата на СДП.

2. Отношения между членовете на СДП се основават върху:
а) взаимно уважение и зачитане достойнството на личността;
б) равни възможности за участие в партийния живот;
в) свободно и открито обсъждане на всички партийни проблеми и изключване на всякакво преследване за критика.

3. Вземането на решения от всички организации и органи, освен когато е предвидено друго, става в присъствието на повече от половината членове (от списъчния състав) при обикновено мнозинство.

Изразилите несъгласие имат право да отстояват своите виждания, включително чрез партийния печат, без да създават пречки за изпълнение на взетите решения.


ЧЛЕНСТВО - ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

4. В СДП може да членува всеки пълнолетен гражданин, който не е поставен под запрещение, не е лишен от граждански права, приема Програмата и Устава на СДП и не членува в друга партия и политическа организация, освен в Съюза на социалдемократическата младеж.

Членуването става в местната организация по местоживеене.

5. Постъпващият в СДП подава писмено заявление до местния комитет и попълва личен картон.

Приемането става след представянето и обсъждането на кандидата на общото събрание на секцията или местната организация по местоживеене. Приетият внася членски внос и получава членска книжка.

Членове на СДП, които са били членове на други партии, не могат да заемат отговорни и изборни длъжности в партията най-малко 2 години след приемането им.

6. Всеки член на СДП е длъжен:
а) да спазва Устава и Програмата й;
б) да участва в дейността на СДП според възможностите си;
в) с поведението си да съдейства за повишаването на авторитета и престижа на СДП;
г) да плаща редовно членския си внос.

7. Всеки член на СДП има право:
а) да участва в разработването и осъществяването на политиката на СДП;
б) да избира и да бъде избиран във всички нейни органи;
в) да поставя запитвания, да прави предложения пред всичките й органи и да получава съответна информация;
г) на защита от страна на СДП, ако е преследван по политически причини.

8. Членството в СДП може да се:
а) прекрати по собствено желание;
б) прекъсне при определени случаи, предвидени в закон, и да се възобнови при отпадане на причината;
в) прекрати по решение на местната организация - със заличаване или изключване.

9. Членовете, които с действията си са накърнили авторитета на СДП или са увредили нейните интереси, се наказват с обръщане на внимание или изключване.

Обръщането на внимание се приема от местния комитет в присъствие на лицето и се довежда до знанието на всичките членове на местната организация заедно с мотивировката.

Изключването е крайна мярка и се прилага само при най-тежки провинения. Лицето се поканва на общо събрание, което разглежда случая. При неявяване на лицето разглеждането се отлага за следващото събрание, което може да вземе решение и в отсъствие на лицето. Изключването се гласува на общото събрание на организацията.

Заличаването от списъка на партийните членове става при неплащане на членски внос и неучастие в живота на организацията без уважителни причини повече от 6 месеца.

Местната организация не може да изключва лица, избрани от конгреса в органи на СДП, без съгласието на съответния орган.

10. При отказ за членство, при отстраняване и изключване лицето има право да отнесе въпроса пред контролно-ревизионната комисия (КРК). Ако решението на КРК не го задоволява, лицето може да отнесе въпроса пред ЦКРК, чието решение може да се обжалва пред Конгреса.


ДИСКУСИИ В СДП

11. Политическите дискусии на всички нива в партията са основното средство за актуализиране и усъвършенстване на идейната база и практическата дейност на СДП.

12. Общопартийните дискусии се провеждат по въпроси от дейността на СДП с първостепенна важност като:
а) промени и допълнения в Устава и Програмата на СДП;
б) въпроси с общопартийно значение, за разглеждането на които настоява НК или най-малко 10 % от местните организации;
в) въпроси за присъединяване на други партии към СДП.

Инициативата на една или няколко местни организации за предлагане на общопартийни дискусии се довежда до знанието на всички членове на партията чрез партийния печат.

13. Общопартийните дискусии се откриват от Конгреса, Националната Конференция, от НК, а при искане от местните организации по чл. 12, б. "б" - от ИБ или ЦКРК.

Времето на провеждането на Конгрес или Национална конференция, които ще вземат решения по поставените въпроси, се обявява едновременно с откриване на дискусията и е не по-рано от 2 и не по-късно от 6 месеца от откриването й.

/Пресслужба "Куриер"/


11:04:26
22.09.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!