21 юни 1995


София, 21 юни 1995 година
Брой 119 /1420/


София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ "ЗАКОНИТЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ЗА ПОБЕДИТЕЛИТЕ" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА ОТМЯНАТА ОТ КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД НА 19 ТЕКСТА ОТ ГЛАСУВАНИТЕ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПОПРАВКИ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


СКЪПИ СЪНАРОДНИЦИ,

Вчера Конституционният съд отмени деветнадесет текста от прокараните в Народното събрание поправки в Закона за земята.

Съюзът на демократичните сили /СДС/ направи всичко възможно по време на гласуването на поправките да предотврати нарушаването на конституцията.

Социалистическото мнозинство се опита да наложи своята политическа воля в противоречие с основния закон на България.

Явно левицата все още не разбира, че диктатурата на пролетариата приключи и конституцията и законите вече са задължителни дори за победителите в парламентарните избори.

Още преди Конституционният съд да се произнесе така единодушно по отмяната на повечето от текстовете, наложените от Българската социалистическа партия /БСП/ поправки на Закона за земята бяха отречени от цялото общество.

През 1990 година, за да внуши на българския народ, че е скъсала със срамното си комунистическо минало, БСП беше принудена да изрече на висок глас пред обществото, че реформата е необходима и че тази реформа се изгражда върху няколко основни принципа като:
- възстановяване на собствеността върху земята;
- приватизация;
- връщане на незаконно отнетото.

Неуспешният опит на левицата да промени Закона за земята припомни на целия български народ откъде идва БСП и къде иска да ни върне.

Отмяната на противоконституционните текстове в поправките на Закона за земята дава възможност на всички честни българи да обединят усилията си за ускорено връщане на земята и завършване на аграрната реформа.

Нека България не пропуска и тази историческа възможност!

София, 20 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЕ ПОДИГРАВА С ИЗБИРАТЕЛИТЕ" НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ПО ПОВОД НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ОБЩИНСКИ И РАЙОННИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ И РАЙОНИ.


По повод на внесения на 16 юни 1995 г. от Българската социалистическа партия /БСП/ законопроект за общински и районни съветници, кметове на общини и райони Национално движение /НД/ "Екогласност" заявява:

1. Остро се противопоставяме на опита на БСП чрез промяна на закона да въведе безпрецедентното в световната практика участие на трима кандидати на втория тур на кметските избори. А при участие на двама кандидати се допуска допълнително издигане на кандидати направо на втори тур. Такава промяна е опит за предрешаване на победата на БСП, но не на базата на честна борба. Очевидно е, че с този текст се цели разделяне на гласовете на тези, които не биха гласували за кандидата на БСП.

2. В проектозакона срочнослужещите във въоръжените сили на практика се лишават от право на глас. Съвсем ясно е, че даденото им право да гласуват на мястото на адресната регистрация почти във всички случаи няма да може да се упражни.

3. Въведената междинна структура - районен кмет и районен съвет - излишно бюрократизира администрацията, без да облекчава управлението. Това се прави с цел БСП да може да спечели изборите в някои райони в общините, където ще бъдат спечелени от опозицията.

4. Възмутително е да се забранява по време на предизборната кампания да се излъчват преки предавания на Народното събрание.

5. Много странно звучи изискването за касиране избора на кметове и съветници, които са изхарчили в предизборната си кампания съответно повече от 50 000 лв. и 25 000 лв. Кой и как ще установи това? Изборът на кметове и съветници е резултат на свободната воля на избирателите и касиране на избор може да става само ако има доказателство, че тази воля е била подменена или опорочена.

Такъв проект за закон не може да бъде оценен по друг начин освен като патерица, с която БСП се опитва да спечели тотално местните избори... Това е подигравка с избирателите, с която ние като граждани на България не можем да се съгласим. Апелираме към всички демократични сили в България да защитят демокрацията и да се противопоставят категорично на приемането на този законопроект.

София, 20 юни 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН КОНГРЕС /7-8 НОЕМВРИ 1992 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН НА РЕДОВНИЯ XXIX КОНГРЕС НА СЪЮЗА /29-30 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА ПЪРВА
СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ

Чл.1. Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ е политическа организация, правоприемник на създадения през 1899 г. Български земеделски народен съюз, забранен с Наредба-закон за забрана на политическите партии от 12 юни 1934 г., възстановен на 14-15 октомври 1944 г. и разтурен на 26 август 1947 г. със Закон за забрана и разтуряне на БЗНС - Никола Петков, и всичките му поделения и секции и възстановен на Възстановителния конгрес, състоял се на 7 и 8 ноември 1992 г. Съюзът носи историческото си име Български земеделски народен съюз. Идеологията и програмата му са изградени върху принципите на демократичните традиции на българския народ и върху утвърдените общочовешки ценности и морал.

Чл.2. Основната цел на политическата дейност на БЗНС е благоденствието на народа при демократична, парламентарна и републиканска форма на държавно управление. Затова дейността на съюза се осъществява под девиза:

МИР, ХЛЯБ, СВОБОДА И НАРОДОВЛАСТИЕ.

Чл.3. Българският земеделски народен съюз работи за изграждане и усъвършенстване на социално ориентирано пазарно стопанство, за създаването на силна средна класа като основен двигател на общественото развитие, за приоритетно развитие на земеделието и свързаните с него отрасли, за равнопоставеност на всички видове собственост.

Чл.4. Българският земеделски народен съюз е за:

1. Гарантиране правата и свободите на българските граждани в съответствие с конституцията и международните договорености.

2. Насърчаване на свободната изява, професионалното и нравствено израстване и утвърждаване на отделната личност.

3. Съхраняване на националната култура и българското историческо наследство.

4. Уважение и ненамеса в работата на Българската православна църква и на останалите религиозни общности, доколкото дейността на последните не противоречи на конституцията и обществения морал.

5. Укрепване на родолюбието, националното единство и запазване на гражданския мир в страната.

Чл. 5. Българският земеделски народен съюз осъвременява съюзната програма в съответствие с развитието на обществено-политическите условия, като запазва основните принципи в своята идеология, същност и цели.

Чл.6 /1/ Член на Българския земеделски народен съюз може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен български гражданин, който не членува в други политически организации и приема и изпълнява неговия устав и програма.
/2/ Не могат да членуват в съюза осъждани за тежки умишлени престъпления, които не са реабилитирани, както и участвали в репресии срещу българския народ.
/3/ Членовете на БЗНС са включени в местни дружби по местоживеенето им.

Чл.7 /1/ Членовете на БЗНС се приемат от общо събрание на съответната местна дружба, до която подават заявление. Заявлението трябва да бъде преподписано от още двама членове на същата дружба.
/2/ Заявлението се разглежда в присъствието на кандидата. Решението за приемане на кандидата се взема с явно гласуване.
/3/ При промяна на местоживеенето съюзният член се отчислява в месечен срок и се зачислява по новото му местожителство, което се отразява в членската му книжка.

Чл.8 /1/ Членовете на БЗНС имат равни права и задължения във вътрешносъюзния живот. За избиране в състава на ръководен орган е необходимо кандидатите да са били редовно отчетени най-малко една година, за ръководствата на местните дружби - най-малко две години, за общинските ръководства и за останалите ръководни органи - четири години. Тези изисквания не се прилагат при новообразувани дружби.
/2/ Съюзният член има право:
   1. Да избира и да бъде избиран в съюзните органи в съответствие с този устав.
   2. Да излага и отстоява своите мнения, съображения и предложения относно дейността на съюза.
/3/ Съюзният член е длъжен:
   1. Да спазва устава и работи за изпълнение на програмата.
   2. Да съдейства за издигане ролята и авторитета на съюза.
   3. Да изпълнява решенията на съюзните органи.
   4. Да участва редовно и активно в съюзния организационен живот.
   5. Да развива и утвърждава демократизма във вътрешния съюзен живот и да пази съюзното единство.
   6. Да плаща редовно членския си внос.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ДА НЕ ДОПУСНЕМ РАЗКОЛ" НА ОКРЪЖНОТО И ОБЩИНСКОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - СИЛИСТРА, ДО ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДО ВЕСТНИК "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ" И ДО ВСИЧКИ СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ПО ПОВОД НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОКРЪЖНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ В СОФИЯ И ЯМБОЛ В НАЧАЛОТО НА МАЙ.


Скъпи сдружени земеделци от цялата ни страна, уважаеми членове на Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз /ПП на БЗНС/,

На свое извънредно заседание на окръжното и общинското настоятелство на БЗНС с възмущение прочетохме писмата на окръжните настоятелства на БЗНС - София и Ямбол.

Ние помним с какъв възторг стигнахме до Възстановителния конгрес на 7 и 8 ноември 1992 година, ние помним как и след него се погнусихме от постъпките на пенчевци и чакъровци, формирайки така нареченото тутраканско БЗНС.

У нас още не е угаснала удовлетвореността от проведения на 29 и 30 април 1995 г. XXIX конгрес на БЗНС, който отчете като исторически етап на победа влизането ни в парламента, но, уви, както след всеки наш конгрес, така и сега някой се осмелява да реже от земеделската снага, целейки да внесе ямболска или софийска интрига в историята на БЗНС.

Не, господа!

Ние, сдружените земеделци от Крайдунавска Добруджа, изпитали срама от тутраканския разкол, знаем цената на подобен позор и няма да допуснем да се прави ревизия на XXIX конгрес, който протече по всички демократични правила.

Спрете разкола, господа! Разкажете на сдружените земеделци от цялата ни страна истината!

А тя е, че някои верни на политическия си нагон, оставащи вечно властолюбиви, си служат с познати от историята ни средства, а именно политическия разкол, внасян от чужди интереси в редиците ни.

Призоваваме всички сдружени земеделци в страната, братя и сестри, да не допуснем никакъв разкол!

Силистра, юни 1995 г.

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОН НА БЗНС: д-р П. Енчев

                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбН НА БЗНС: Г. Карамичев

/Пресслужба "Куриер"/


12:45:00
21.06.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!