21 юли 1994


София, 21 юли 1994 година
Брой 141 /1186/


София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА СИЛНА ДЕМОКРАТИЧНА КОАЛИЦИЯ.


ДРАГИ СЪНАРОДНИЦИ,

На всички ни е известно тежкото, отчайващо тежкото положение на България.

На всички ни е известно и кой я доведе до това състояние - тоталитарното и посттоталитарното управление и управляващи.

А трябва всички да знаят, че противобългарските сили не са се отказали от замисленото - погубването на българското отечество, и действат по всички линии, по всички направления и с всички средства!

Ако стоим повече безучастни, тези, които знаем, че е така, ще станем техни съучастници на пъклените им дела!

Досегашните мними или действителни опити за създаване на политическа сила, която да спаси България, останаха безуспешни по една или друга причина. Затова нашата партия - Българската демократическа партия за Европейски и Световни щати /БДПЕСЩ/, която неведнъж е предлагала, предлага и сега създаването на мощна демократична коалиция на конструктивните, патриотични и хуманни организации и хора, подобна на Народния блок /1931-1934/. Естествено, Народният блок няма да възкръсне, защото някогашните Демократическа партия и Български земеделски народен съюз - главните му участници, не са същите, а лидерите му - Александър Малинов, Никола Мушанов и Димитър Гичев, които са го оглавявали, отдавна не са между живите. Но Народният блок е добър пример за едно полезно за България управление след позорния Ньойски договор.

Какво предлагаме ние:

1. За наименованието на коалицията трябва да помислят участващите в нея.

2. Коалицията ще бъде отворена за всички демократични политически сили, които пожелаят да влязат.

3. Ръководството на коалицията ще бъде и ще работи на ротационния принцип, за да се избегне възможността отделни организации или лица да узурпират същото и го монополизират. Пример за това е ръководството на Европейския съюз.

4. Начело на коалицията трябва да застанат нови хора, излъчени от своите организации, с нови идеи и нови начини на подходи и действия, неопетнени и некомпрометирани, които наистина желаят доброто на България. Хора, които са готови да дават и дадат всичко свое, дори и да се жертват за общо добро, следвайки заветите на нашите възрожденци начело с феномена на световната история Васил Левски, и които ще имат за свое знаме Търновската конституция, а не да са послушници на чужди държави, жадни за власт хора единствено заради лични облаги, придобивки, ползи, привилегии и възможности.

5. Тъй като времето и събитията няма да ни чакат, трябва да избързаме, като се започнат контакти, срещи, разговори и преговори на лидерите на различните организации, за да се намери общият език, за общи резултатни действия.

Ние добре знаем, че по-голямата част, подавляващата част от българския народ мисли по този начин. Да отговорим на надеждите му! Да се обединим всички и да спасим България! Длъжни сме!

Велико Търново, 25 юни 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Веселинов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕ НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ "РОМА". Документът е адресиран до всички средства за масова информация.


Ние, долуподписаните членове на Централното ръководство на Демократичен съюз "Рома" - легитимно избрани на учредителната конференция, проведена на 17 март 1990 г. в София, заявяваме, че членската маса на нашия съюз и ние неведнъж сме отхвърляли лидерството на г-н Мануш Романов.

На свои заседания Централното ръководство, както и на Втората национална конференция, гласува вот на недоверие на бившия си председател Мануш Романов.

Независимо от тези факти и досега той продължава да се ползва с отнетите му правомощия и да представлява съюза пред различни институции на международни форуми.

След създаването на Обединен ромски съюз /ОРС/ и на Конфедерацията на ромите в България фактически ръководството на Демократичен съюз "Рома" и членската маса се вляха в тези две формации. Това още веднъж потвърди нашето убеждение, че М. Романов не защитава достойно ромската кауза, не може легитимно да представлява ромите.

София, 21 юли 1994 г.

Васил Чапразов - първи заместник-председател, Асен Колев - заместник-председател, Димитър Марков - заместник-председател, Трайчо Костов - организационен секретар, Георги Парушев, Александър Емилов, Анжело Маликов, Йордан Савов, д-р Демир Шанков, Румен Сеферинов, Андон Такев.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА ПО ПОВОД НА СРЕЩА С РЪКОВОДСТВОТО НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.


Ръководството на Комисията по националната сигурност на Народното събрание днес посети Дома-паметник на загиналите във войните на бул. ”Хр. Ботев” No 48. На срещата с Бюрото на Централния и на Столичния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса /СОСЗ/ комисията се запозна със социални, имуществени, битови и други проблеми на съюза, неговите членове и организации.

След това, в отклик на поканата на Столичния съвет и на редакцията на в. "Българско войнство", г-н Николай Слатински и г-н Димитър Йончев говориха пред столичния актив на СОСЗ по "Партньорството за мир и националната сигурност на Република България". Те отговориха изчерпателно на многобройните въпроси и взеха отношение по направените предложения.

София, 19 юли 1994 г.

ПРЕСЦЕНТЪР НА СОСЗ: полк. о.з. Беленски

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 21 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23, 24 ОКТОМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА - СЪРЦЕВИНАТА НА ПОЗЕМЛЕНАТА ПОЛИТИКА

Към края на август 1993 година само около 21,3 на сто от земята е възстановена в реални граници. Около 20 на сто от нея се ползва от собствениците чрез предварителен въвод във владение по чл.17. Същевременно трябва да се подчертае, че докато през 1990-1991 година и даже през 1992 година хората гледаха на този процес спокойно, сега забавянето на връщането на земята предизвиква непрекъснато нарастващи социални напрежения. Това напрежение се дължи на голямата безработица в селата, на ликвидацията на старите структури и на разпиляването на селскостопанските производствени фондове.

Основна причина за забавянето на процеса за връщане на земята е слабата работа по земеразделянето. Все още докрай не са сключени договорите за земеразделянето. В процес на обжалване чрез съда са близо 110 хиляди молби за непризнато право на собственост. Трудност създава и борбата около по-нататъшната съдба на ликвидационните съвети. Голяма част от тях са без всякакъв авторитет и реално не могат да ръководят селскостопанските работи.

Като цяло в селското ни стопанство се създава изключително тежка ситуация: старите структури са разрушени, новите все още не съществуват. Брутният вътрешен продукт в селското стопанство се е увеличил през 1991 година със 7,7 на сто и с точно толкова - 7,7 на сто, е намалял през 1992 година. Намалението на националния доход в селското стопанство през 1992 година е 8,4 на сто, същевременно силно е влошена структурата на животинските стада, в растениевъдството има огромни незасети площи. Все по-често се пренебрегват агротехническите и агрохимическите правила за дейност. Съществуващите свинекомплекси се намират в тежка и вече в много отношения неразрешима криза. Подобно е положението и в голяма част от преработващите селскостопански предприятия.

Какъв изход от създалото се положение вижда Гражданско обединение за републиката /ГОР/?

Първо. Преди всичко ние смятаме, че бързото връщане на земята в реални граници е единствено възможната алтернатива при създалото се положение. Само по този начин социалното напрежение ще бъде свалено, а разбитите производствени структури възстановени. За ГОР връщането на земята в реални граници е основен приоритет до края на тази и през следващата година.

Второ. Гражданското обединение за републиката смята, че там, където възстановяването на земята в реални граници е технически невъзможно, следва да продължи предварителното въвеждане във владение на собствениците на земеделска земя. Това въвеждане обаче не бива да става така, че да препятства връщането на земята в реални граници. У хората трябва да се изгражда убеждението, че предварителното въвеждане е временно и породено от необходимостта да не се спира производственият процес.

Трето. Гражданското обединение за републиката смята, че не бива да се пречи на тези собственици на земя, които искат да организират свои кооперации. Смятаме, че това трябва да бъдат кооперации от собственици, изградени на основата на земя, върната в реални граници. В противен случай процесът на създаване на кооперациите ще влезе в противоречие с пропеса на възстановяването на земята и ще породи изключително много трудности в перспектива.

Четвърто. Гражданското обединение за републиката смята, че една от причините за тежкото състояние в селското стопанство е липсата на адекватни финансово-кредитни механизми, което влошава и без това тежкото финансово положение на българското село. Епизодичните финансови инжекции, давани чрез нарочни закони, и изразходването на малки бюджетни средства не водят до някаква съществена промяна.

ГОР предлага създаването на специални банкови фондове за кредитиране на селското стопанство, които отчитат неговата сезонност и специфично състояние, в което се намира. Убедени сме, че е необходимо държавата да въведе специални гаранции за рискови кредити, свързани с лоши климатични условия, климатични природни бедствия и др.

Пето. Гражданското обединение за републиката се обявява за принципни промени в отношението на държавата към селското стопанство и за постепенно създаване на условия за въвеждане на бюджетни субсидии.

Това е необходимо поради високия размер на субсидиите на селскостопанското производство в западноевропейските страни и произтичащи от това общи структурни изменения.

За нас комплексът селско стопанство - хранително-вкусова промишленост - туризъм се явява първостепенно стратегическо направление в развитието на българската икономика. Сравнителните преимущества, които ни дават климатичните условия, следва да доведат до високи крайни резултати.


СТИМУЛИРАНЕ НА ЧУЖДИТЕ ИНВЕСТИЦИИ

Гражданското обединение за републиката ще гради своята политика и чрез създаване на значително по-благоприятни условия, за чуждите инвеститори в България. Ние смятаме за възможно и реалистично едновременно да се отворим за чужди инвестиции и да съхраним националното си производство. При добре балансирана политика тези два аспекта на икономическата реформа могат да се развиват взаимнообусловено.

В какви направления и как да бъдат стимулирани чуждите инвестиции? За съжаление сега се работи "на парче", приетият с голям пропаганден шум Закон за чуждите инвестиции фактически не доведе до нищо. Равнището на кредитните инвестиции в България е нищожно, а рейтингът на кредитното доверие е направо срамен.

Гражданското обединение за републиката смята, че се налагат сериозни промени в националната ни политика по отношение на чуждестранните ни инвеститори:

Първо. Преди всичко ние се обявяваме за по-голяма гъвкавост по отношение на преговорите с банките от Лондонския клуб и постигане в близка перспектива на генерално споразумение на въпроса с дълга. Размерите, дадени от парламента в тази насока, са достатъчни условия преговорите да завършат успешно.

Второ. Очевидно е, че се налага по-нататъшно либерализиране на режима за чуждите инвестиции при едновременно по-строг контрол върху дейността на чуждите фирми.

Трето. Гражданското обединение за републиката смята за необходимо и възможно големите чужди инвестиции, надхвърлящи 10 млн. долара, да бъдат стимулирани чрез съответни данъчни облекчения.

Четвърто. Ние смятаме, че е необходимо да се дебюрократизира процесът на вземане на решение за разрешаване на чуждите инвестиции.


ЗАДАЧИ В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Гражданското обединение за републиката разглежда социалната политика не само като следствие, но и като мощен двигател за постепенното стабилизиране на икономическото и политическото развитие на страната.

По пътя на глобалните промени към пазарното стопанство Република България попадна във всестранна криза, от която най-силно пострадаха средните и по-нисшите слоеве от населението. Половината от нацията ни сега живее на и под границите на биологичното и духовното оцеляване. Застрашени са пословичните добродетели на българина като: трудолюбие; любов към земята; единение за преуспяване на семейството; рода и населеното място; саможертва за защита и опазване интересите на родината. Разширяват се справедливите социални искания на различни професионални групи и региони.

Основната цел на Гражданското обединение за републиката в социалната област е в близките години да се създадат необходимите предпоставки за преодоляване на отрицателните тенденции в демографското развитие, трудовата заетост, доходите, осигурителната система и жизнения стандарт на българския народ.

Първо. Демографското развитие на българската нация се намира в период на депопулация. Раждаемостта достигна най-ниското си равнище, а по смъртност при децата /22 на хиляда/ страната ни се нарежда на едно от първите места в Европа. Неблагоприятни са демографските характеристики при средните възрастови групи и пенсионерите. Нарушена е традиционната солидарност между поколенията, което създава допълнителни тежести на семействата и държавата.

Главните усилия, които ГОР ще мобилизира за постепенното преодоляване на отрицателните тенденции в демографската структура на населението, ще се насочат към укрепване на икономическите, юридическите и морално-етическите основи на семейството. В семейството се раждат, отглеждат и възпитават децата, а родителите, подпомагани от държавата, са длъжни да създадат условия за израстване на физически здрави, интелектуално развити и родолюбиви поколения.

ГОР предлага поредица от измения в Семейния кодекс, Указа за насърчаване на раждаемостта и Закона за лицата и семейството. Чрез това ние ще се стремим към укрепването на отношенията между съпрузите, родителството, приятелските кръгове, професионалните и обществените изяви.

За ГОР общественото внимание към социалния статус на жените - в семейството, икономиката, културата, политиката и управленските структури, е израз на зрялост в демократизацията на страната. ГОР ще съдейства за гарантиране правата и бъдещето на децата. Ние работим върху проект за нов Закон за детето, който трябва да гарантира детските права, както и да препятства възможностите за въвличане на децата в несвойствени дейности.

ГОР ще предложи на парламента и правителството пакет от мерки за защита на подрастващите от нахлулите в страната ни антихуманни религиозни секти, рушащи традиционните устои на българския дом и семейство.

ГОР счита, че през последните години се подценяват интелектуалният, икономическият и духовен потенциал на хората в третата възраст. В създаване на необходимите предпоставки за по-цялостното използване на този потенциал се крият големи резерви за преодоляване на всеобщата криза. Поради това ще представим и ще защитаваме промени в пенсионната система, които ще възвърнат загубеното самочувствие за изпълнен трудов дълг, които дават цялостна гаранция за спокойни и достойни старини. Отношението на държавата, спонсори и роднини към заведенията за стари хора следва чрез сериозни данъчни облекчения да съдейства за прелом в качеството на обслужване и обогатяване формите на общуване с останалите поколения.

Второ. Трудовата заетост на населението в страната през последните три години непрекъснато намалява. Броят на официално регистрираните безработни достигна 660 000 човека. За мащабите на нашата икономика и жизнения стандарт на населението това е не само материално, но и морално бедствие.

Трето. Особен приоритет на ГОР и особено на неговите местни организации е политиката за създаване на нови работни места.

Най-важното в това отношение е работата по преструктуриране и съживяване на българската икономика, особено на традиционните за нашата страна отрасли от леката и хранителната промишленост, селското стопанство и обслужването. Стимулирането на частната инициатива е друго направление за разширяване на трудовата заетост. На по-добра икономическа основа е необходимо да се постави овладяването на алтернативни, професии в горните степени на образованието, в предприятията и сред безработните чрез нови икономически, данъчни и социални лостове да се активизира вниманието и засили контролът за създаване на здравословни условия и режими на труд.

Четвърто. През последните години величината и структурата на доходите на населението претърпяха съществени изменения. В общия доход на домакинствата намалява относителният дял на работната заплата, а расте частта на доходите от пенсии и домашното стопанство. Постепенно растат и доходите от предприемачество, частна собственост и безработица. Несвоевременна и непълна намеса на правителствата при регулиране на доходите силно понижи тяхната реална покупателна способност. Влошена е отрасловата структура на работната заплата, което създава постоянни напрежения сред големи професионални групи на заетите. Нарушени са съотношенията между величините и растежа на основните източници - и на доходите: минимална и средна работна заплата; средна пенсия и средна работна заплата: вече фатално изостават доходите от социалните плащания и семейните добавки за деца.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
21.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!