21 май 1992

София, 21 май 1992 година
        Брой 98 (628)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПРОФСЪЮЗ "БИЗНЕС" ЗА ПРОМЕНИТЕ В ПРАВИТЕЛСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ.


Правителствените промени са естествен процес на развитие в демократичното общество, каквото е нашето. Ще се извършва смяна на кабинети, министри, ще се изменя структурата на правителството с оглед усъвършенстване управлението на страната.

Това явление не може да се свързва с парламентарна криза у нас, с криза в управляващите партии, със сериозни разногласия в Съюза на демократичните сили.

Така че предстоящите промени не поставят под съмнение начертаната от СДС програма за демократичното ни развитие и утвърждаване на пазарната икономика. Не се изменя по същество генералната линия на правителството.

Надяваме се и вярваме, че ще имаме още по-силно и компетентно ръководство от страна на правителствения екип.

София, 19 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ИЗЯВЛЕНИЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПО ПОВОД НА ОТДЕЛЯНЕТО НА ТРИМА СИНОДАЛНИ АРХИЕРЕИ И ДВАМА МИТРОПОЛИТИ ОТ СЪСТАВА НА СВЕТИЯ СИНОД.


Светият Синод на Българската православна църква съобщава, че на 19 май 1992 година трима синодални архиереи - Неврокопски Пимен, Старозагорски Панкратий и Врачански Калиник, са се отделили от състава на Светия Синод, привлекли двамата митрополити - Великотърновски Стефан и Доростолски и Червенски Софроний, освободени от административна, църковна и епархийска власт по здравословни причини с Решение на Светия Синод в пълен състав, Протокол N 2 от 23 януари 1992 година, и заедно с тях образували "свой синод".

Предвид тази печална констатация Светият Синод е с надежда, че тримата архиереи ще осъзнаят своето провинение и ще възстановят единството си в състава на Светия Синод.

Отечески призоваваме клира и благочестивите християни да съдействат с добра воля за запазване единството, любовта и мира в Светата ни Църква.

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА СВЕТИЯ СИНОД

† ЛЕВКИЙСКИ ЕПИСКОП Неофит

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА НАЦИОНАЛНАТА ОБЩОСТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 9 И 10 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ.


Съзнавайки приоритетността на икономическите закони за реалното преобразуване на обществото на основата на хуманните и демократичните ценности, ние констатираме липсата на реална дейност в областта на образованието, науката и културата. Във връзка с това настояваме за неотложно и широко обсъждане с академичните среди на следните проблеми:

1. Окончателно изготвяне и приемане на Закон за висшето образование.

2. Изработване на единни държавни критерии за отделните специалности във Висшите училища, съобразени с европейските стандарти.

3. Спазването на Закона за академична автономия на ВУЗ, като сме против опитите за заобикалянето му с подзаконови актове.

Считаме, че изброените проблеми трябва да бъдат решени най-късно до началото на новата учебна година, за което според нас съществуват реални предпоставки.

Конституцията на Република България задължава държавата и в частност изпълнителната власт да гарантират сигурност на социално слабите чрез справедливи, обективни преразпределителни критерии.

В тази връзка какво направи правителството за нас - българските студенти?!

1. С ПМС N 62 от 17 април 1992 г., обнародвано в "Държавен вестник" бр. 35, държавната дотация за студентския отдих реално бе премахната и при това със задна дата, считано от 1 януари 1992 г., като се дотира почивката само на студентите от семейства със среден доход под минималната работна заплата, определена за страната.

2. В резултат на актове на Министерството на образованието и науката (МОН) бяха повишени наемите за студентските общежития и цените на купоните за студентски стол.

3. Със Заповед РД 14 - 6/10 март 1992 г. на проф. Николай Василев бе ликвидирано НСЛСС "Академика".

4. Въпреки всичко това правителство счете за необходимо да замрази стипендиите в размера им от м.октомври 1991 г.

Категорично отхвърляме опитите да се наложи разграждане на съществуващата материална база, използвана за студентски отдих, както и по-нататъшната й приватизация под формата на холдингово сдружение. Ще се противопоставим на демагогията за образуване на бюджетни звена към МОН предвид на настоящето тежко състояние на Републиканския бюджет. Това са опити да се докаже невъзможността да стопанисва и да управлява базата за студентски отдих.

Във връзка с така визираните най-значими действия на изпълнителната власт НАСТОЯВАМЕ:

1. За актуализация на студентските стипендии в степен, отговаряща на ръста на инфлацията.

2. Предоставяне от страна на МОН на аргументиран икономически нормативен акт за провеждане на студентския отдих през този сезон.

3. Запазване на процентното съотношение между държавното участие и приходите от студентите във финансиране на студентските общежития, столове и отдих.

4. Изготвяне на цялостен проект за кредитиране и субсидиране на студентите.

5. Мораториум върху приватизацията и ликвидацията на стопанските звена, обслужващи социалните дейности на студентите.

6. За точна информация от СО "СОС” за структурата на разходваните суми от държавната дотация и студентските наеми по фондове и пера.

За нашите социални искания по т.1 и т.2 предлагаме на Министерския съвет и МОН до 24 май 1992 г. да вземат конкретни решения, а по останалите искания да декларират ангажираността си с решаването им до 15 септември 1992 г.

Студентските организации, представени на конференцията, решиха на 25 май 1992 г. да проведат среща, на която да определят характера на последващите си действия.

София, 10 май 1992 г.

1. Български студентски съюз
2. Национална асоциация на студентите от електроспециалностите
3. Национална студентска конфедерация
4. Независим студентски съюз - Благоевград
5. Студентски форум - Технически университет, София
6. Студентско бюро - Медицинска академия, София
7. Студентски съюз - Пловдивски университет
8. Студентски парламент - Технически университет, Варна
9. Синдикална организация на студентите от Висш машинен институт, Варна
10. Студентски парламент - Висшия финансово-счетоводен институт, Свищов
11. Студентски съюз - Технически университет, Габрово
12. Студентски икономически клуб - Университет за национално и световно стопанство, София
13. Федерация на независимите студентски дружества
14. ВМРО - Студентско дружество "Шар”
15. Студентски християнски съюз
16. Студентски синдикален съюз при Софийски технологичен университет, София
17. Синдикална организация при Висшия лесотехнически институт
18. Студентско физическо дружество при Философския факултет на СУ "Св.Кл.Охридски"
19. Студентски представители на колежи от Ямбол и Ловеч
20. Студентски представители на Висш химико-технологичен институт, Бургас

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗВЕСТИЕ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СВЕТИЯ СИНОД НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ЗА ОТПРАВЕНО ИСКАНЕ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СВЕТИ СИНОД.


Ние, членовете на Светия Синод на Българската православна църква - Неврокопски митрополит Пимен, Великотърновски митрополит Стефан, Доростоло-Червенски митрополит Софроний, Старозагорски митрополит Панкратий, Врачански митрополит Калиник, водени от архиерейска грижа за светата ни православна църква, спазвайки действащия Закон за вероизповеданията в Република България, отправихме искане до Министерския съвет за надлежно регистриране на върховното ръководство на Българската православна църква - Свети Синод.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО ОТ АРХИЕРЕИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ДО ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ С ИСКАНЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СВЕТИ СИНОД ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.


Ние, долуподписаните архиереи, загрижени от тревожното състояние на Българската православна църква (БПЦ) - резултат на извършените по времето на атеистическия комунистически режим нарушения на църковните канони, Устава на Българската православна църква и законите в страната, признаваме необходимостта от свикването на Църковно-народен събор, какъвто не е имало от десетилетия.

Във връзка с това и по повод на циркулярното писмо на Министерския съвет (МС) за регистриране на местните поделения на вероизповеданията желаем да се открие процедура за утвърждаването от МС на Свети Синод. В него нашето участие ще бъде при безусловно спазване на каноните и Устава на БПЦ, за да се постави в ред нейното устройство и управление и тя да изпълни своята Божествена мисия.

ПОДПИСИ: Неврокопски митрополит ПИМЕН, Врачански митрополит КАЛИНИК, Великотърновски митрополит СТЕФАН, Доростоло-Червенски митрополит СОФРОНИЙ, Старозагорски митрополит ПАНКРАТИЙ

София, 18 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ФЕДЕРАЦИЯ "ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ" ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪЗГЛЕДИТЕ НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


Предстои честването на 155-годишнината от рождението на Апостола на свободата Васил Левски. Във връзка с това в печата, по радиото и телевизията политици, учени, общественици, журналисти спекулират с политическите пристрастия на най-светия българин. Длъжни сме да заявим, че Левски не принадлежи на никоя политическа партия, коалиция или отделни лица. Той е национален герой и всеки истински българин носи частица от него в сърцето си. Затова категорично се противопоставяме на опитите да бъде обявен Дякона за "републиканец". Изваден от цялостния контекст на словата му и на фона на политическата обстановка в страната и света, неговият израз "чиста и свята република” се използва некоректно, ако не желаем да употребим по-силни думи.

Ако трябва да припомняме на някои историци точните факти от миналото ни, нека отбележим, че Левски никъде не споменава понятието "република” преди 1871 година. Във възгледите му то се отъждествява с "демокрация”. В края на краищата Апостола се бори срещу една прогнила империя начело със султан. Току-що е прокламирана Третата френска република, а Гарибалди е светъл пример за великия българин. Самият италиански революционер обаче заявява стремежа си да издигне отново на престола ”своя” крал!

Интересно по какви причини спекулантите с историята пропускат факта, че чл.1 на Програмата на Българския революционен централен комитет (БРЦК), в чието изготвяне участва и Дякона, е записано: "Формата на бъдещото българско управление ще бъде неопределена до онова време, дорде българското освобождение не стане свършено." Иначе казано, вратата е отворена, а последователите на Левски избират традиционната за България монархия през 1879 година.

Известен е случаят, когато на Апостола представят проекта за печат на БРЦК. На него е изобразен изправен лъв без корона. И тъкмо той, обявяваният сега от някои за "републиканец", връща образеца, за да бъде допълнен с корона! Да припомняме ли и онзи цитат на Захари Стоянов, който, възхитен от достойнството на княз Александър I Батенберг, възкликва, че "ако бяха живи Левски и Ботев, то те щяха да са първите адютанти" (на Негово Височество).

Ние, организациите, които образуват Федерация "Царство България", уважаваме всички демократични мнения и правото им да бъдат изповядвани и защитавани по законен път. В това число - и републиканските. Но не можем да останем безучастни, когато за трупане на евтини политически дивиденти се спекулира с думите на най-великия и обичания българин - Васил Левски.

София, 14 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДО ВОДЕЩАТА НА ПРЕДАВАНЕТО "ПОСТФАКТУМ" НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО ВИЗА НЕДЯЛКОВА.


С голямо огорчение разбрах, че в предаването "Постфактум" на Българското радио от 17 май 1992 г. е била дадена думата на г-н Петър Слабаков, който е изказал груби клевети относно моето име, което не е редно, тъй като аз не съм присъствал в момента и не съм бил в състояние да се защитя. Държа да заявя, че съм изненадан от некоректността към мен. Това, което е казано, е груба лъжа и затова аз съм дал под съд г-н Слабаков. Сумата, която ще бъде заплатена, ще предам на съюза, тъй като ние сме бедна организация.

Аз направих запис на сътрудничка на г-жа Виза Недялкова, който държа да бъде пуснат в предаването "Постфактум" без поправки и съкращения. Държа на журналистическата коректност, за която многократно пледира предаването, и очаквам да бъде пуснат записът, в който аз съм казал всичко.

Моите удостоверения са:

1. Диплома N 087383 от 20 декември 1978 г.:
Общ успех - добър (4,15)

2. Държавен изпит:
- Гражданско право - среден (3)
- Наказателно право и процес - добър (4)
- Общо - добър (3,50)

3. Теоретично-практически изпит за извършен стаж по специалността - много добър (5)

София, 19 май 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ "ЗА СВОБОДАТА НА СЛОВОТО", ПРИЕТА НА МЕЖДУНАРОДНАТА МЛАДЕЖКА КОНФЕРЕНЦИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ОТ 15 ДО 18 МАЙ В ДРЯНОВО.


Международната младежка конференция "Младежта и промените в края на XX век" с тревога отбелязва развитието на една опасна тенденция през последните месеци в България. Става дума за опити да се посегне върху свободата на словото, за политическа цензура и притискане на неудобни на сегашната власт вестници, списания, издателства и отделни журналисти. Най-ярките примери тук са атаките срещу издателства "Христо Ботев", "Пею Яворов", "Младеж", "Цанко Церковски", "Иван Вазов", срещу вестници като "Дума", "Вечерни новини", "Труд" и др. Очевидно управляващите се страхуват от свободното слово, страхуват се от радиопредавания като "Постфактум", страхуват се от социалната критичност и аналитичност на вестници и журналисти, които предупреждават за зараждането на нов вид тоталитаризъм.

Международната младежка конференция смята, че посегателството срещу свободата на словото е симптом за настъпление срещу демокрацията по принцип. Подобни опити да се запушат устата на вестници, издателства и журналисти следва най-категорично да се осъдят и отхвърлят. Младият човек казва "НЕ” на конформизма, на раболепието, на верноподаничеството. Младият човек има за свое знаме свободата на словото, която е майка на всички свободи. Младият човек не може да мълчи, когато истината става жертва на политиканството и на низки идеологически страсти.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ПЪРВА) НА БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, ПРИЕТ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 21 И 22 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


I. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА БЗНС-ЕДИНЕН

Чл. 1. Българският земеделски народен съюз - единен е демократична, обществено-политическа организация, която действа в съответствие с Конституцията и законите на Република България, на основата на свои Устав и Програма.

Чл. 2. Основна цел на Българския земеделски народен съюз - единен е благоденствието на народа и на всеки гражданин на Отечеството.

Чл. 3. Българският земеделски народен съюз - единен работи за национално единение и сигурност; за ефективна икономика с приоритет на земеделието; за утвърждаване на демокрацията; за ред и законност, подкрепа на социално слабите; за съхранение и развитие на националната култура.


II. ЧЛЕНСТВО В БЗНС - ЕДИНЕН

Чл. 4. Член на БЗНС - единен може да бъде всеки пълнолетен и дееспособен гражданин, който приема Програмата и Устава на Съюза и не членува в други политически организации.

Чл. 5. Всеки член на БЗНС - единен има право:

(1) да избира и да бъде избиран в съюзните органи;
(2) свободно да излага и отстоява свои виждания, мнения и съображения по всички въпроси, отнасящи се до дейността на Съюза;
(3) да участва в живота на организацията и да осъществява съюзната политика и решения;
(4) да иска и да получава информация от всички съюзни органи за тяхната дейност;
(5) да участва с предложения при формирането на съюзната политика, които не са в противоречие със земеделската идеология;
(6) да присъства лично, когато се обсъжда съюзното му положение и дейност.

Чл. 6. Всеки член на БЗНС - единен е длъжен:

(1) да спазва Устава и да работи за постигане целите на Програмата на Съюза и земеделската идеология;
(2) да развива и утвърждава демократизма във вътрешносъюзния живот;
(3) да разяснява, провежда и защищава съюзното единство и политика;
(4) да участва редовно в събранията на местните земеделски дружби и другите форми на организационен живот на Съюза;
(5) да плаща редовно членски внос и да следи съюзния вестник.

Чл. 7. Членовете на БЗНС - единен имат равни права и задължения във вътрешносъюзния живот.

Чл. 8. Членството в БЗНС - единен е доброволно.

(1) Кандидатите за членове на БЗНС (е) подават заявление и автобиография до земеделската дружба по местоживеене. Кандидатите да имат и двама поръчители.
(2) Заявлението се разглежда и обсъжда от общото събрание на местната земеделска дружба в едномесечен срок след подаването му, в присъствието на кандидата.
(3) За приет се счита кандидатът, за който са гласували половината плюс един от присъстващите членове.
(4) При промяна на местоживеенето съюзният член в едномесечен срок се отчислява и зачислява на новото местоживеене.

Чл. 9. Членовете на Земеделския съюз притежават членска книжка, която се издава от съответното общинско ръководство в срок от един месец.

Чл. 10. Членуването в БЗНС - единен се прекратява:

(1) по искане на съюзния член;
(2) при обявяване на недееспособност или смърт;
(3) поради изключване;
(4) при неплащане на членски внос за една година.

Чл. 11. За нарушения на Устава на БЗНС - единен се налагат: обръщане на внимание; изваждане от състава на ръководен орган; изключване.
(1) Местната земеделска дружба изключва съюзен член, като предложението за това изключване се обсъжда от общо събрание, в което участват две трети от числения състав.

Предложеният за изключване съюзен член трябва да бъде известен писмено най-малко 10 дни преди насроченото събрание и да бъде поканен за участие в събранието.
Наказанието се налага с решение на събранието на местната земеделска дружба, за което са гласували най-малко две трети от присъстващите членове.
(2) Съюзните ръководства не могат да изваждат от състава свои членове, а органът, който ги е избрал.

Чл. 12. Наложените наказания по ал. (1) и (2) от чл. 11 могат да бъдат обжалвани пред висшестоящите контролни органи в едномесечен срок, които са длъжни също в едномесечен срок да вземат отношение, а също така пред Върховния съюзен съвет и конгреса.

Чл. 13. Напусналите БЗНС - единен могат да кандидатстват отново за приемане в Съюза след шест месеца, а изключените - след една година.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


055. БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1"

Води началото си от Учредителния конгрес на Българския земеделски съюз през декември 1899 г. в Плевен. От 1907 г. приема името БЗНС "Врабча 1" във връзка с преместването на седалището му от Стара Загора в София на адрес ул. "Врабча" N 1. След преврата на 19 май 1934 г. излиза в опозиция, в каквато остава и до днес.

Партията се възстановява на 10 декември 1989 г. по инициатива на група ветерани начело със Страхил Гичев - син на бележития земеделски деец Димитър Гичев.

Партията неизменно се придържа към основните си цели: установяване, поддържане и защита на конституционно-парламентарен ред в страната; отстояване и гарантиране на естествените граждански и политически права на хората; свобода, равенство, сигурност и съпротива срещу насилието. БЗНС "Врабча 1" се бори за връщане, компенсация и защита на частната собственост на земеделеца, занаятчията и фабриканта, за собственост свещена и неприкосновена. Съюзът е за възстановяване и осъвременяване на Търновската конституция. Внезапната смърт на лидера Страхил Гичев на 10 октомври 1990 г. постави БЗНС "Врабча 1" в изключително трудно положение.

Ръководни органи са Управителният съвет и Постоянният състав. Сегашното ръководство се оглавява от Цанко Станоев.

Адрес за контакти:
София, ул. "Врабча" N 1 тел.: 88-19-51, вътр. 214

/Пресслужба "Куриер"/


10:50:32
21.05.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител:  Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!