21 март 1994


София, 21 март 1994 година
Брой 55 /1100/


София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ДЕЦА "РИЦАРИ НА ПОЗНАНИЕТО” ПО ПОВОД НА ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА - 22 МАРТ 1993 Г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА - ТВОРЦИ НА МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ БЛАГА!
СКЪПИ РОДИТЕЛИ И ПРАРОДИТЕЛИ!

Край нас, в домовете ни, в детските градини и училищата с проблеми, но и неусетно израстват децата ни. Поели цялата отговорност за стъпването на крака на друго човешко същество, светът не само за него, но и за нас придобива друг смисъл.

Децата ни растат във време с неустановени граници и размити ценности, време, търсещо корекции на моделите на нашите баби и дядовци и изискващо нови способности. Къде и как ще се формират те, все повече ще зависи не само от родителските ни възможности, но и от детските интелектуални наклонности. За тях се сещаме обаче едва когато децата ни трябва да ги проявят и вече е късно да се създадат.

На каузата да провокира мисловните умения на децата е посветило своята дейност Движението за деца "Рицари на познанието”. То е независимо, политически необвързано сдружение с идеална цел на възрастни, което работи за приобщаване на децата от 5 до 13 години към познанието, съвременната наука и култура, откривателството и детското творчество.

За осъществяването на своите проекти и програми движението се обръща към всички, които днес биха вложили средства в натрупването на капитала ни за утре - бъдещите творци на социални блага. С предоставените средства ще започне дейността си "Клуб за открития", в който децата през свободното си време ще получат възможност да направят заедно със своите родители и учители своите първи стъпки в науката за деца, философията за деца и детското изобретателство. Чрез различни тематични програми те ще имат възможността да изпробват наученото в клас на полето на детското творчество и откривателство, чрез което ще прозрат, че светът е едно голямо "училище без стени". Най-интересните идеи ще влязат във фонда на "Банка за детски идеи", която ще подпомага формирането на умения за творческо мислене, професионален подход и демократично общуване у децата без разлика на пол, социален произход и идейни убеждения.

Ние застанахме зад благородната идея да помогнем на децата от България да развият своите творчески и интелектуални способности, да се превърнат в рицари на познанието независимо от своя бъдещ избор на професия.

ВИЕ МОЖЕТЕ ДА НИ ПОМОГНЕТЕ!

Очакваме ви!

Нашата банкова сметка в левове е 647 180 000 618 6 - Софиябанк, клон Слатина.

Децата ни заслужават да мислим за тях не само в Деня на детето!

 

София, 21 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Желязкова

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД "ЗАПАДНИ ПОКРАЙНИНИ", НАПРАВЕНО НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА НА 17 МАРТ 1994 Г.


Независимият обществен комитет по националните проблеми, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската православна църква, стопански дейци, банкери, бизнесмени, дейци на науката и културата

УЧРЕДЯВАТ:

НАЦИОНАЛЕН ФОНД "ЗАПАДНИ ПОКРАЙНИНИ"

Целта на фонда е да бъде материална опора за оцеляване и развитие на българския дух и българщината в Западните покрайнини, като:

- Подпомага изследователската, творческата и издателската дейност на тези краища.

- Оказва разнообразна материална и методическа помощ на училищата във връзка с изучаването на родния език, история, книжовност, бит и култура.

- Помага за възстановяването и поддържането на църквите, манастирите и параклисите, както и на българското богослужение в тях.

- Дава стипендии на даровити младежи, които да се обучават в български висши учебни заведения. Отделя средства и за аспиранти.

- Подпомага културните домове и читалищата, за да се върнат в тях българската книга и слово.

- Съдейства за откриването на пунктове на територията на Западните покрайнини, за българската книга, периодичен и ежедневен печат.

- Полага усилия за решаване на проблема с приемането на сигналите на българската телевизия и радио.

- Оказва помощ на изпадналите в беда хора.

- Съдейства за обмен на духовни ценности на двата близки славянски народа - сръбския и българския - на територията на Западните покрайнини.

- Организира периодично издание за култура, литература, бит, история и политика под наименование "Западни покрайнини".

ИЗБИРАТ:

ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ, който да открие набирателна сметка и да подготви устройството и развитието на фонда.

София, 17 март 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМЕН ДОКУМЕНТ "ХАРАКТЕРИСТИКА, ХРОНОЛОГИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГИМНАСТИЧЕСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ИЛИ ВОЕВОДСТВА С ИМЕ "ПАТРИА" НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ". Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до Министерството на вътрешните работи, до Районната дирекция на вътрешните работи - Пловдив, и до средствата за масово осведомяване.


А. ПРИЗНАЦИ И ПРИНЦИПИ ПРИ ФОРМИРАНЕТО ИМ:

1. Изграждането на Гимнастически дружинки става изключително на териториален принцип.

2. В зависимост от факта, че в дадено селище или квартал Българската отечествена партия "Национален съюз" /БОП "НС"/ има младежка организационна формация /структура/ с име "Патриа", то Централното ръководство на БОП "НС" спуска окръжно до тях с указания, но то - Националното ръководство, не налага, а то става при желание от младежката ни организация и при необходимост с принципа на доброволността.

Същата тази постановка се отнася и за селища, където БОП "НС" няма структура - също по желание, наложителна необходимост и доброволно, защото тази дейност от тяхна страна е от свободното време на хората и е безвъзмездна.

Кое наложи създаването на Гимнастическите дружинки, или воеводства, в България?

По Устав и Програма на БОП "НС" имаме залегнала и изградена младежка организация, която при необходимост евентуално да може да упражнява опълченска защита на населението - само в селището, в което живеят и при наложителна нужда.

Предвид факта - смяната на системата, прехода и кризата, етническите проблеми, съпътстващи ги с разнородни напрежения, деградация на обществения морал, етика и естетика, безработица, глад, кражби, убийства, извращения, изнасилвания, рекетьорство, заплахи, побоища, наркомания, своеволия на кметски управници, поругаване на българските национални символи и българската национална памет - светии - от българи-антибългари, насилствено асимилиране на българи, корупция в МВР от полицейски служители и полицейски силови структури - на двойно подчинение, беззаконие, беззащитност и държавна мафия в горните етажи на властта, със създаване на собствени силови структури от дадени финансови групировки, наложи най-после изява на самозащита като народно опълчение или народни милиции от българското общество /тъй като българинът е твърде търпелив, инертен и страхлив от робската му черта, наложена му във вековете и унаследена като народопсихология, на подчинение от 200 + 500 + 45 години робия и изразена в безкрайна търпимост, която е вредна на обществото като цяло и на държавата като най-важната надобществена организация/.

Ние, българската националдемократична опозиция, го оправдаваме този наш угнетен и изплашен български народ, както Дякона Левски оправдаваше със снизхождение българите предатели, пак под силата на страха и насилието на турчина, защото животът на един българин преди 120 г. в България беше нищо за турския ятаган и нямаше прокуратура, следствие или съд.


Б. НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА ОРГАНИЗАЦИЯ БОП "НС" - С ИМЕ "ПАТРИА", Е ПРИЗВАНА ДА ИЗГРАДИ ТЕЗИ ВОЕВОДСТВА ИЛИ ГИМНАСТИЧЕСКИ ДРУЖИНКИ.

I. СТРУКТУРИ: Да обхванат цялата републиканска мрежа на страната.

II. ЦЕЛИ: в помощ на МВР това народно опълчение, или народни милиции, наричано от нас Гимнастически дружинки, са на принципа на доброволността за осигуряване донякъде ред, спокойствие и сигурност на местното население от грабежи, кражби, убийства, изнасилвания, завличания от рекетьори и нелоялни фирми и граждани срещу потискания и заплашвания на българското население от ДПС, срещу насилственото му турцизиране, като, забележете, този статут е само за защита, и то в даденото селище или квартал в контакт с регионалните структури на МВР - РДВР.

III. ПРИНЦИПИ: ще се изхожда от изборността, с демократичен подход, като самото население от селището ще избира ръководството на дружинките - воеводствата. Дежурствата, които ще се дават в щаб-квартирата на селището от двама човека, е в свободното време на денонощието и е безвъзмездно.

Когато едно селище иска да си има Гимнастическа дружинка - воеводство, а БОП "НС" в даденото селище няма политическа структура, то следва поне 20 граждани да се съберат от даденото селище и с подписите си в Препоръчителен протокол да изберат воевода на Гимнастическата дружинка, заместник и оперативен секретар.

Те, хората, изпращат самия воевода или тримата от ръководството, които идват в седалището на БОП "НС” - 4000 - гр. Пловдив, улица "Лъджене" N30 -32 - /032/ 22-86-86 и 26-70-38 или Централата - 1000 София, улица "Княз Борис I", на тел. /02/ 89-16-30 и депозират предоставения им Препоръчителен протокол, искова молба - до БОП "НС” - по два образеца, автобиографии и на тримата, свидетелство за съдимост - и на тримата, и евентуално за някои от тях - удостоверения за психоосвидетелстване.

Това ръководство от дадените селища се оторизира със специално пълномощно от Централния координационно-изпълнителен съвет на БОП "НС" плюс вътрешен устав за воеводството и такъв на БОП "НС" договор по образец - 2 броя, за сключване между ръководителите в даденото воеводство и МВР-РПУ с одобрение от председателството на БОП "НС".

Това ръководство от съответното селище функционално се оторизира да упражнява тази дейност, като дружинки за обществен надзор, опазване на спокойствието на хората - само при самозащита, като двамата дежурни в щаб-квартирата при евентуално повикване и по даден сигнал сигнализират по телефона или радиостанцията другите членове от дружинката, които не са на дежурство, като междувременно сезират и МВР - поделение.

В съответното селище БОП "НС" наема щаб-квартира с телефонен пост, за да поеме съответните оплаквания и отдаване от наша страна на помощи при повиквания, което става и с радиотелефон, централна радиостанция и т.н.

Режим на бодърстване: дежурства в рамките на денонощието - по двама човека на вечер; два броя леки автомобила, евентуално два броя коня - в наличност.

Временно въоръжаване: от 10 до 15-20 ловни пушки; 10 бр. спрея, 10 бр. бухалки; 10 прожектора и 5-6 броя предпазни противокуршумни жилетки и други атрибути, необходими за елементарна самозащита.

Постоянното въоръжаване на Гимнастическите дружинки - относно паричната обезпеченост, е осигурена!!!

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. Ако дадено ръководство на воеводството наруши вътрешния Устав и този на БОП "НС" и влезе в колаборация с бандитски групировки или с такива, които съществуват и в полицията ни - ръководството на воеводството или членът като извършител се наказват най-строго по силата на Устава и деянията им се смазват с железен юмрук от Централното ръководство на БОП "НС", а после ще съдействаме за завишаване на наказанията им пред органите на законността в Република България.

2. Ако в дадено селище се появят крадец, изнасилвач, убиец, измамник и др. подобни типове, същите ще бъдат наказани чрез смачкване на деянието им с железен юмрук по Устава и предаден на прокуратурата и на съда - по законите на страната ни.

3. Ако гладни и немощни хора са в затруднено положение и нищета и нямат какво да ядат, Гимнастическите дружинки с ръководството на воеводството им помагат да ги нахранят и напътят.

4. Предвид политическия плурализъм в България няма място за неприязън от страна на която и да е политическа сила, защото всяка една си защитава своето статукво, като политическо пространство, по Закона за политическите партии и изпълнява своите цели и задачи, третирани в устава и програмите им, и за въпросната дейност съгласно регистрацията на БОП "НС” в Софийски градски съд е оторизирана съдебно да упражнява това и същото няма аналог с бившите ДОТ, подведомствени на БКП.

Пловдив, 10 март 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БОП "НС”: К. Куманов

ОТГОВОРЕН СЪВЕТНИК: В. Кайков

ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР: Т. Шекерджиева

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕФОРМАТА В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /19 И 20 ФЕВРУАРИ 1994 Г., СОФИЯ/. Документът е предоставен от архива на партията.


Образователното дело е тясно свързано с развитието, което дадено общество следва и от което се обуславя.

Безпощадно ясно е, че обществото е застрашено от интелектуален срив. Дилемата днес наистина е "за" или "против" интелектуалните граници на духовното богатство на изграждащото се гражданско общество. За да бъде реално осмислена, с нужната отговорност към обществото ни то крайно време е:

1. Да се ускори приемането на целия пакет от закони за образователната система в страната /закон за просветата, закон за висшите училища, закон за научните степени и звания, закон за автономия на висшите учебни заведения /ВУЗ/. Необходимо е да се изработят механизми за продължаване децентрализацията в средното образование.

2. Министерството на финансите /МФ/ и Министерството на науката и образованието /МНО/ да разработят гъвкава методика за определяне на бюджета на образователната система /определяне на средната сума за държавна издръжка на едни учащи се, отнесена към минималната работна заплата и актуализирана с изменението й/.

3. Средната сума за държавна издръжка да включва достатъчни средства за развитието на масов спорт и извънкласна дейност.

4. Да се ускори изработването на държавните образователни стандарти, заложени в закона за просветата от МНО, както и приемането им от парламента.

5. Да се изработят механизми за преструктуриране на Българската академия на науките /БАН/, Селскостопанската академия /ССА/ и мрежите от ВУЗ и полувисшите учебни заведения /ПВУЗ/.

6. Да се уточнят принципите за формиране на националната научна политика и да се гарантират средствата за научни изследвания.

7. Правата и задълженията по социалното подпомагане и битовото устройване на учащите се да се прехвърлят върху съответните учебни заведения.

8. На нова основа да се поставят издателската и разпространителската дейност на МНО, като то все повече се освобождава от финансова, от производствена и от организационна функция и съсредоточава усилията си в изграждането на съответна на образователните и на възпитателните нужди книжовна политика. По подходящ начин да се поощрява и закриля издаването и разпространението на книги с родолюбиво съдържание и на литература, която предлага нови духовни, морални и професионални опори на младежта.

Планирането и взимането на решения в него са до голяма степен неделима част от сложния процес, който се обуславя от интереси, ценностни системи и конфликти. Днешната му конфликтност е и условието, което предопределя възможностите да осъзнаем, че най-големите инвестиции на едно общество са тези, вложени в качествените умения на идващото поколение. Българска партия Либерали /БПЛ/ се противопоставя на използването на образователните процеси за тесни политически цели. Националната конференция възлага на Изпълнителното бюро да разработи и огласи цялостна концепция за развитие на образованието в България.

София, 19 февруари 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ /ЧАСТ ПЪРВА/ "ИЗКУПЕНА ЦЪРКВА ХРИСТОВА - НОСИТЕЛ НА ПОСЛЕДНОТО БОЖИЕ ПОСЛАНИЕ КЪМ ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРЕДИ ХРИСТОВОТО ПРИШЕСТВИЕ ЗА ЛЮБОВТА НА БОГ-ОТЕЦ КЪМ НЕГОВОТО ТВОРЕНИЕ И ЗА ИЗКУПЛЕНИЕ И СПАСЕНИЕ НА ВСИЧКИ ХОРА ПО ЗЕМЯТА". Изкупена църква Христова е регистрирана в Дирекцията по вероизповеданията към Министерския съвет на 15 май 1992 г.


За голяма част от човечеството съществуването на Бога е реалност, без която животът губи смисъл. Обаче на други не им е ясно за какво става дума. В повечето случаи можем да говорим не за неверие, а за невежество. Паскал е казал: "Има три вида люде. Първите са онези, които са намерили Бога и му служат... Вторите са онези, които не са го намерили и не го търсят. Те са безумни и нещастни. Трети са онези, които не са го намерили, но го търсят."

Вярата е като любовта, тя е дар от Бога и не може да се докаже с думи. Можем да я обосновем и утвърдим с разума си, а той я приема от сърцето. А зад ограничената ни мисловна способност се простира неограничената сфера на божественото.

Най-общо Библията прогласява, че животът на Земята започва от сътворението и завършва с последния Божи съд и Христовото пришествие.

За вярващите в Бога хора по Земята, независимо от начина на изповядване на тази вяра, Библията не е човешко творение. За тях тя е боговдъхновена книга, писана в течение на хилядолетия от различни личности, ръководени от Светия Божи Дух. В нея наред с описанието на събития от историята на Божието дело на Земята се съдържат и пророчества. Тези пророчества не се занимават с житейските проблеми на личности и владетели, а имат за задача в преломни от гледна точка на развоя на Спасителния план исторически епохи да предупредят за предстоящи духовни събития.

Погледнато в най-едър мащаб, този Спасителен план за цялото Божие земно творение от човечество, флора, фауна и планета Земя предвижда три периода на развитие - Старозаветен, Новозаветен и Съдебен /"време, времена и пол време" - според пророчеството на Даниил 12:7/.

Всеки знае, че Старозаветното време е преминало и че още в библейските книги, писани тогава /наред със събития за близки и много отдалечени времена на развитие на Божието дело на Земята/, са пророкувани събитията, свързани с настъпване и утвърждаване на Новия завет. Известно е също, че тези пророчества са се изпълнили. По същия начин в Новозаветните библейски книги се съдържат нови пророчества за приключване на Спасителния план и за второто Христово пришествие, които трябва да се изпълнят. Те са дадени както от Исус Христос, така и от неговите апостоли чрез действието на Светия Дух.

Изкупена църква Христова се появява именно в изпълнение на тези библейски пророчества, които се отнасят за последното - Съдебно време на Спасителния план. Това време започва с началото на очаквания Небесен съдебен процес и трябва да приключи с Христовото пришествие.

Още в древните пророчества Бог е изявил, че ще предупреди Земята за настъпване на Съдебния период чрез издигнат от него пророк с мисия, подобна на пророк Илия в Старозаветно време и на Йоан Кръстител в Новозаветно време: Малахия 4:5 "Аз ще им проводя Илия пророка, преди да дойде денят Господен, великият и страшният" /второто Христово пришествие/. Пророк Илия възстанови потъпканото и забравено име на Бога пред неговия народ и пред околните народи, а Йоан Кръстител подготви пътя за първото идване на Господа Исуса Христа на Земята - Лука 1:17 "И той /Йоан Кръстител/ ще предиде пред него /Исуса Христа/ в дух и сила Илиева..., за да приготви Господу народ предразположен."

Този последен пророк трябваше да изпълни сходни задачи, но във време, когато започва и протича Великият небесен съдебен процес:
- да се възстанови познанието за същината на Бог-Отец и за любовта му към човечеството, която дава възможност за изкупление и спасение на всички хора по Земята от греха и смъртта чрез вяра и упование в Твореца и чрез изкупителната жертва на неговия Син Исус Христос;
- да се предупреди и подготви човечеството за предстоящото второ Христово пришествие.

За изпълнение на всичко това чрез последния пророк трябваше да се възстанови прекъснатата връзка между Небето и Земята. Това бе необходимо, за да се осъществява прякото Божие ръководство в последния етап на великата борба за спасение на човечеството, за да има земно свидетелство за Небесния съдебен процес и да бъдат свалени на Земята съдебните решения по подобие на свалянето на Земята на 10-те Божии заповеди чрез Мойсей. Ето защо дейността на последния пророк в дух и сила Илиева е сходна и с дейността на Мойсей, който имаше директна връзка с Бога и спаси еврейския народ от египетското робство, като го поведе към Ханаанската земя /обещаното спасение на човечеството/. Затова за този последен пророк Бог е казал чрез Моисея: Второзаконие 18:18-19 "Аз ще им въздигна от сред братята им пророк като тебе и ще туря думите си в устатата му; и ще им говори всичко, каквото му аз заповядам /19/. А който не послуша думите ми, които той ще говори от мое име, аз ще искам ответ от него".

В Новозаветното време /в края на което се изпълняват тези събития/ Божието дело вече не е ограничено само в една държава, а се извършва по цялата Земя. Поради това мястото на действие на този пророк не е предсказано в Библията. Единствен Бог има силата и властта да избере човек от някое кътче по Земята и да му възложи тази мисия. И Бог благоволи да избере България. През 1947 г. той призова една жена по чуден начин и я поведе, по подобие на древните пророци, чрез Гласа на Светия си Дух /"Гласът от небе" в Откр. I 18:4/. Именно чрез нея Бог поднови връзката между Небе и Земя.

Това бе жена с основно образование и православно вероизповедание, надарена с голяма вяра и любов към Бога. След като Всевишният я призова, тя затваря малкото си шивашко ателие и посвещава останалите 35 години от живота си в служба на Бога и на неговото дело по време на Небесния съд за решаване на съдбите на планета Земя.

Около нея се оформя малка група от вярващи българи, призовани от Бога и излезли от различни духовни общества, в изпълнение на пророческите слова от последната книга на Библията - Откровението на ап. Йоан, 18 глава, 4 стих - Откр. 18:4 "И чух друг Глас от небето, който казваше: Излезте из нея, люде мои". /Да излязат от "Вавилон" - всички духовни заблуди за истината за Бога/.

Така се оформя пророкуваният в Откр. 17:12 "Остатък Божий” на Христовата църква - "Останалите от нейното семе /семето на църквата/, които пазят заповедите Божии и имат свидетелството Исус-Христово." Това, което обединява "Остатъка Божий” и го отличава от другите християнски духовни общества, е вярата в необходимостта при свещенослужението да бъдат приети и изпълнявани двете заветни истини: Старозаветната - Моралниятзакон /вечните и неотменими 10 Божии заповеди/ и Новозаветната - за животворящия Дух - Христос. Свидетел за тази истина според думите на Христа е Третият образ на Отца Светия Дух: Йоан 15:26 - "Духът на истината, който от Отца изхожда, той ще свидетелства за мене." Това свидетелство се осъществява чрез кръщение със Светия Дух за пръв път на апостолската Петдесетница: Деян. 2:4 "И изпълниха се всички с Духа Светаго и начнаха да говорят чужди езици, както Духът им даваше да говорят."

Повиканите от Бога хора в този Остатък Божий станаха живи земни свидетели на Великия небесен съд и на Божиите слова, свалени на Земя чрез Гласа от Небе. На тях като Остатък Бог възложи духовната борба от името на всички духовни общества /земната Христова църква, очакваща узаконението на своето изкупление чрез Небесния съд/ срещу заблудите на Сатаната. Посредством Гласа от Небето - Светия Дух - от 1947 г. до смъртта на пророка през 1982 г. Бог изявяваше Слова за решените съдби за Земята и на нейните обитатели. Всички изявени съдебни решения, под строгото ръководство на Светия Дух, бяха документирани чрез записване с ръка и съхранени като Божия тайна до настъпване на момента ча тяхното изявяване в съгласие с казаното в Дан. 12:6 "Иди си, Данииле, защото думите са затворени и запечатани до последното време.”
 
Чрез Гласа на Небето Бог изяви на земните жители как е протекла досега на Земята страшната и Велика духовна борба между доброто /Христа/ и злото /Сатана/. Бог изискваше и ръководеше свидетелствено служене на тази група според протичащия на небето "Съдебен процес и в съответствие с вземаните от него съдебни решения за: /1/ осъждение на падналия ангел херувим Люцифер - Сатана, "бащата на греха и смъртта", и на падналите с него ангели; /2/ съдбите за избавление от греха и смъртта на Божието земно творение от флора, фауна и човек чрез изкупителната жертва на Божия Син.

И всичко това бе в потвърждение на Словата и пророчествата в книгата на книгите - Библията. Бе дадена също така голяма светлина върху цялото Библейско слово от книга "Битие" до книга "Откровение Йоаново". Разпечатани бяха всички тайни, изявени чрез библейските пророци. Приетата информация се съхраняваше от Остатъка като Божия тайна, като "Слово-светлина" за Божия Спасителен план за Земята до деня, в който да стане достояние на човечеството.

След като приключи мисията на пророка, Бог я прибра през 1982 г. и тя бе погребана както всички смъртни хора на Земята.

След това Остатъкът Божий започна постепенно да навлиза чрез Светия Дух в озарение за проумяване на великото дело, в което бе употребен, и за разбиране на смисъла и значението на записаните слова в съдебните решения и на изпълняваните в тяхно потвърждение свидетелствени служения.

Това озарение върху всичко, дадено чрез Гласа от Небето /светлина върху дадената светлина/, бе подготвителен етап, за да може да се навлезе в следващите стъпки на Божието дело - прогласяване на последната Божия вест до цялото чавечество, в изпълнение на пророчествата в Исая 60:1,3 - "Станѝ и светѝ, защото светлината ти дойде... и народите ще дойдат в светлината ти", и в Откр.18:1 - "И видях, че слизаше от Небето /с небесна мисия/ ангел /вестител/, който имаше власт голяма /решенията на Небесния съд/, и Земята се просвети от неговата слава." /Познанието за всеопрощаващата Божия любов към всички хора на Земята/.

Така бе засвидетелствано отново Божието ръководство над това приключващо дело без участие на човешка мъдрост и инициатива, само въз основа на вярата на призваните хора и на действието Светия Дух. Така че думите и познанието, което известяваме, не са наши, плод на човешки анализ на Библейското слово, а са резултат на озарение /разбиране/ чрез Светия Дух във време и място, което Бог е благоволил да определи. /Притчи 1:23 "Ето, аз ще излея Духа си върху вас и ще направя да разумявате словата ми"./

И така, след като Небесният съд приема всички съдебни решения за минало, настояще и бъдеще време, Спасителното дело навлиза в изпълнение на взетите решения за подготовка на Христовото пришествие. В резултат на едно от тях изкуплението на Остатък Божий като представител на земната Христова църква бива узаконено от Небесния съд, той прераства в "Изкупена църква Христова" и се правят официални постъпки за регистриране пред Дирекция на вероизповеданията при Министерския съвет на Република България.

На 15 май 1992 г. с решение N 78 на Министерския съвет - Дирекция на вероизповеданията, "Изкупена църква Христова" бива официално регистрирана от земната власт като юридическо лице и вероизповеданието й се счита за признато.

На 7 март 1992 г. Изкупена църква Христова изнася първата си открита проповед в НДК, зала N 9, на тема: " Небесният Съдебен процес приключи. Той реши съдбите на починалите. Предстои Христовото пришествие."

Оттогава всяка събота продължават откритите проповеди в НДК, в зала N 4.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЕТА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ИЗГОТВЕН ОТ ЦЕНТЪРА ЗА СТРАТЕГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА АЛЕКСАНДЪР ЛИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ПЪРВАТА ЧАСТ, И ЗАМЕСТНИК-РЪКОВОДИТЕЛИ ЯНАКИ СТОИЛОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ВТОРАТА ЧАСТ, АЛЕКСАНДЪР МАРИНОВ, ОТГОВОРНИК ЗА ТРЕТАТА ЧАСТ.


ПРОВАЛЪТ НА ОБЩЕСТВАТА НА "РЕАЛНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ" НЕ ОЗНАЧАВА ТРИУМФ НА КАПИТАЛИЗМА.
БЪДЕЩЕТО НА БЪЛГАРИЯ НЕ Е В РЕСТАВРАЦИЯТА НА КАПИТАЛИЗМА.

Обществата на "реалния социализъм" в бившия Съветски съюз и в Източна Европа претърпяха провал. Те изведоха своите страни от вековната икономическа и социална изостаналост, но не успяха да осъществят по-висока степен на свобода и демокрация. Гарантираха социалните, обаче допуснаха сериозни нарушения на индивидуалните права на човека. Но провалът на обществата на "реалния социализъм" не е резултат от победата на капитализма. В основата му стоят принципни слабости на създадените политическа и икономическа системи за реализиране на социализма, а също така тяхното вкостеняване, липсата на адаптивно развитие съобразно новите условия, реалности и предизвикателства.

Тезата за окончателния крах на социализма и за окончателния триумф на капитализма е повърхностна. Кризата на социализма, както и кризата на капитализма не означават техния край.

Социализмът продължава да съществува и като идеи, и като социално движение, и като обществена практика.

Причините и проблемите, които извикаха на живот социализма, не са преодолени. Човешките идеали и стремления, които образуват неговото съдържание, не са реализирани.

Историята на човечеството не е приключила, общественият прогрес продължава. Посоката на техния път е ориентирана напред към по-добра уредба и функциониране на обществото, а не назад към реставрация на миналото.

Обществото днес в развитите западни страни е различно от обществото през XIX век, когато Маркс и Енгелс създадоха теорията на капитализма и социализма. Оттогава измина повече от век и половина. През този период настъпиха сериозни промени. Измениха се характерът и условията на труда. Извоювани бяха големи социални придобивки за трудовите хора. Разшири се и се разнообрази собствеността. Премина се през много икономически кризи и подеми. Нараснаха доходите на заетите в производството. Появи се масова "средна класа". Осъществи се реален напредък в развитието на демокрацията. Капиталистическата икономика се приспособи към новите технологии. Очертава се слединдустриален етап в развитието на обществото.

Но либералните капиталистически общества в напредналите западни страни продължават да бъдат несправедливи общества. Те са далеч от способността да гарантират на голяма част от хората материални и духовни условия за живот в мир, свобода и благоденствие.

Обществото, основано на принципите на капитализма, претърпя развитие и изменение, но запази своята природа. И в съвременното свръхиндустриализирано общество определящата цел на икономическото развитие е печалбата, а не човекът с неговите биологични, социални, културни, морални, творчески и други духовни потребности. Разделението на бедни и богати остава. Личната печалба се противопоставя на взаимопомощта и солидарността между хората. Парите продължават да господстват над всички. Възможността за добър и пълноценен живот на човека се намира в пълна зависимост от това - има ли този човек пари и индивидуална покупателна сила. В същото време възможността за придобиване на необходимите доходи е силно ограничена за голяма част от хората.

Най-тежкият проблем за съвременните индустриални общества в напредналите страни е безработицата. Новите технологии увеличават печалбата, но при старите обществени условия изхвърлят на улицата милиони нови безработни хора. Под заплаха се намира трудът като източник на доходи и начин на реализиране на човека.

Обществата в напредналите западни страни не са в състояние да отговорят на такива нови предизвикателства като глобализацията на света, деградирането на околната среда, стихииното изразходване на енергийните и суровинните ресурси, дехуманизацията в обществото, проблемите "Север-Юг". Необходими са нови пътища и стъпала в развитието на обществото, за да бъдат посрещнати и решени новите проблеми.

Ето защо провалът на обществата на "реалния социализъм" не означава триумф на развития капитализъм. И на своето съвременно равнище капиталистическата икономическа и политическа система на обществото не постига задоволително за човека и за човечеството решение на техните стари и нови проблеми нито в социално, нито в хуманно, нито в екологично отношение.

Българската социалистическа партия вижда съвременния прогрес като преодоляване на отрицателните характеристики и на обществото на "реалния социализъм", и на капиталистическото общество. Ние се разграничаваме от допуснатите извращения на социалистическите идеи в първото не за да се идентифицираме с несправедливостта и социалното потисничество на второто.

Още по-категорично БСП се противопоставя на усилията на крайнодесните политически I сили у нас да върнат България в периода на дивия капитализъм. Хищническото ограбване на труда и имуществото на хората, безогледната спекула и растящата корупция, бързото забогатяване на малцина за сметка на масовото обедняване, унищожаването на социалнитепридобивки, разграбването на създаденото обществено богатство в промишлеността и paзоряването на селото са пагубни за България. Ние, българите, се нуждаем не от връщане в епохата на първоначалното натрупване на капитала, а от реформиране на българската икономика, което ще ни изведе от кризата и ще ни въведе в епохата на световната слединдустриална модернизация.

Българската социалистическа партия категорично отхвърля пътя и политиката на pecтаврация както на по-близкото, така и на по-далечното минало. Ние се стремим към прогресивно реформиране на сегашното и към постигане на едно ново общество, чиито характеристики не повтарят миналото, а се зараждат в новите реалности и са голямото предизвикателство на обозримото бъдеще.

Това ново общество, така необходимо за оцеляване и прогрес на днешното човечество, не може да бъде създадено нито в границите само на една идея, нито в границите само на познатите идеи, нито чрез тяхната проста конвергенция. То ще бъде синтез от познати и непознати идеи, способни да спасят планетата, да осигурят пътища и ресурси за човешкия прогрес, да контролират техническото развитие, да хуманизират живота на човека и човешките общности.

В това ново общество ще бъдат вградени въжделенията и ценностите и на обновяващия се в наше време социализъм.


ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ НА ОБНОВЯВАЩИЯ СЕ ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ

Българската социалистическа партия е партия на демократичния социализъм, на намиращия се в процес на обновление демократичен социализъм.

Това означава, че Българската социалистическа партия се нарежда сред онези леви сили в Европа и в света, които си поставят за цел осъвременяването и обновяването на съдържанието на социализма в съответствие с новите реалности и предизвикателства на завършващия XX век и настъпващия XXI век.

Българската социалистическа партия приема стокхолмската Декларация на принципите, одобрена от Социалистическия интернационал през юни 1989 г., и потвърждава своето желание да се присъедини към него в процеса на своето обновление.

Българската социалистическа партия съзнава растящото сближаване на своите обществени цели с целите, които си поставят различните, не само социалистически, но и други леви европейски партии и движения. Ние сме модерна лява партия и ще работим за постепенното изграждане на мощна европейска и световна левица, способна да предложи и осъществи съвременна лява алтернатива за развитието на света в условията на новите глобални и регионални реалности.

Българската социалистическа партия възприема класическата ценностна триада на демократичния социализъм, кристализирала в програмните документи и в практиката на социалдемократическите партии и на Социалистическия интернационал: свобода, справедливост и солидарност.

СВОБОДАТА - както на индивида, така и на народа. Всеки човек и всеки народ трябва да бъде свободен както от политическо насилие, така и в реализацията на своите индивидуални и колективни творчески способности.

СПРАВЕДЛИВОСТТА - като равенство на възможностите, като осигуряване на благосъстояние за всички граждани, като премахване на всякаква дискриминация срещу хора и социални групи, като еднаква ценност на всички човешки същества и като условие за свободното развитие на човешката личност.

СОЛИДАРНОСТТА - като израз на общността на човечеството, на взаимозависимостта между хората и народите, на необходимостта от взаимодействие за постигане на човешките идеали.

Демократичният социализъм в неговия традиционен вид е насочен към социално освобождение, към защита на справедливото разпределение на благата, към съчетаване на индивидуалната свобода с колективната солидарност и сигурност. Той запазва своята жизненост и актуалност и днес, в новите времена. Без свобода, справедливост и солидарност не могат да бъдат решени проблемите на съвременното общество и на съвременния човек.

Но социализмът е живо движение, неделимо от движението на историята и обществото. Ние сме пред прага на XXI век. Промените в света са интензивни, необикновени по своите мащаби и безпрецедентни по своето съдържание. На хоризонта се очертава едно ново общество, един нов свят, коренно различни от досегашните и по своите проблеми, и по пътищата за тяхното решаване. Навлизаме в период на дълбоки технологически, икономически и културни преобразования. Изправени сме пред големи, несъществуващи досега, възможности за прогрес и просперитет, но и пред небивали досега опасности за самоунищожение. Човечеството е пред избор. Човешката цивилизация - пред качествени изменения.

Регионалните и националните предизвикателства пред социализма на бъдещето в България също така са големи. България трябва да бъде изведена от политическата, икономическата, социалната и моралната криза. България трябва да бъде модернизирана във всички сбласти, за да се приспособи към новия свят. Балканите трябва да се предпазят от трагична регионална война, от етнически и религиозни конфликти и стълкновения. България и Балканите са заинтересовани от изграждането на мирна, обединена и силна Европа, в чиито структури равноправно да се интегрират. България, Балканите и Европа не са вън, а в границите на новите глобални процеси, реалности и предизвикателства.

Периодът на промени, който преживява светът, не може да не предизвика промени и в основните ценности на демократичния социализъм. БСП смята тази необходимост за напълно естествена. Нашият собствен процес на обновление не може да спре до постигнатото от традиционната социалдемокрация. Ние ще изостанем от новите времена, ако не включим новото, което те носят или предизвикват. Именно затова ние сме модерна лява партия на обновяващия се демократичен социализъм.

В скалата на основните ценности на социализма на бъдещето продължават да заемат централно място свободата, справедливостта, демокрацията и солидарността, но тя се обогатява с нови ценности, без които е невъзможно да се отговори на сегашните и утрешните предизвикателства.

Тези нови ценности са: мирът, екологизацията на човешката дейност, новото качество на живота, хуманизирането на обществото, реализирането на всеки човешки индивид и индивидуалност.

МИРЪТ - като абсолютна ценност в ядрената епоха, като условие за оцеляване на човека и живота, като премахване на войната и насилието от политиката, от обществото и от международните отношения. Създаването на мирна световна общност, на мирна човешка цивилизация - това е глобална цел на модерния социализъм.

ЕКОЛОГИЗМЪТ - като императив на всяка човешка дейност в условията на новите реалности, като предотвратяване на екологична катастрофа, като национална и глобална политика за опазване на околната среда, като нови отношения между човека и природата. Екологизирането на социалистическото мислене и на социалистическата политика - това е дълбока промяна при модернизирането на социализма.

НОВОТО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА - като преминаване отвъд границите на сегашните критерии за човешко благоденствие, като създаване на условия за пълноценно реализиране на заложбите, интересите и правата на човека в труда, в свободното време и обществената дейност. Социализмът на бъдещето е за многоизмерен прогрес, който включва не само високо жизнено равнище за всички граждани, а и постигане на многоизмерна пълнота в живота на човека, по-голяма хармония между икономическото, техническото, културното и екологичното битие на човека.

ХУМАНИЗМЪТ - като триумф на личността и утвърждаване на общочовешките ценности, като хуманизиране на дейностите, на обществените и международните отношения. Социализмът на новите времена си поставя за цел ренесанс на хуманизма, базиран на нарастването на ролята и ценността на отделния човешки индивид. Развитието на техническия, икономическия и обществения прогрес трябва да бъде подчинено на интересите на човека, а не обратно.

Хуманизация на технизираното общество - ето го един от най-ценните ориентири на съвременния демократичен социализъм.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЕКИ ЧОВЕШКИ ИНДИВИД И ИНДИВИДУАЛНОСТ - не само като разбиране, че "всички хора се раждат свободни и разни", но и като право на всеки човек да осъществи себе си, своите потенциални възможности в обществото. Социализмът не се отличава от капитализма по това, че първият слага ударението върху колектива, а вторият - върху индивида. Социализмът означава създаване на условия в обществото за реализация на всеки индивид и на всяка индивидуалност. Общество на свободни, развити и реализирани човешки индивиди - това е социализмът. Още повече модерният социализъм на XXI век - когато силно нараства творческата роля на човека във всички области. Съставено от общества на свободни, развити и реализирани човешки индивидуалности, съвременното човечество ще придобие възможност да се превърне постепно в нова човешка общност.

Свободата и правата на човека в обществото граничат единствено с правата и свободата на другия човек. Въпросът е да се постигне такава висока степен в развитието на икономиката, демокрацията, културата, правото и морала в обществото, когато ще може реално да се осигури за всички тази ценност. Това е възможно, но като резултат на качествени промени в развитието на обществото. Това е необходимо, защото без него човечеството ще се върне назад в ерата на робството.

Българската социалистическа партия разглежда ценностите на социализма в тясна и неделима връзка с българските национални традиции и добродетели. Ние сме българска национална партия, която поставя над себе си националните интереси, култивира в себе си националните добродетели и се съобразява с националната специфика. Ето защо в скалата на нашите ценности органично място заемат патриотизмът, свободолюбието, трудолюбието, ученолюбието, откритостта към света, почтеността, привързаността към семейството и приятелството, гостоприемството, милосърдието, взаимопомощта.

Скалата на ценностите на обновяващия се социализъм е отворена за развитие паралелно с радикалните промени в съвремения свят. В най-синтезиран вид нашата ценностна скала днес има осем основни стълба:


МИР
СВОБОДА
ЕКОСИГУРНОСТ
СПРАВЕДЛИВОСТ
СОЛИДАРНОСТ
НОВО КАЧЕСТВО НА ЖИВОТА РЕХУМАНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЕКИ ЧОВЕШКИ ИНДИВИД И ИНДИВИДУАЛНОСТ

Българската социалистическа партия придава еднакво значение на всички основни ценности на демократичния социализъм и ги разглежда като взаимнозависими. Всяка от тях предпоставя другите и не може да се реализира извън общото им единство. В осъществяването на тези ценности в тяхната цялост Българската социалистическа партия вижда смисъла и жизнеспособността на демократичния социализъм.

Нашите ценности не са образ на някакво идеално състояние на бъдещото общество, те са задача на днешното обществено развитие на България, на борбата за постепенното им осъществяване в живота.

/Пресслужба "Куриер"/


15:00:00
21.03.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Траянка Каличкова
                                           Галина Дамянова
                                           Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!