21 април 1995


София, 21 април 1995 г.
Брой 79 /1380/


София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 15 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ.


Националният комитет на Републиканската партия /НК на РП/ проведе заседание на 15 април 1995 г. от 10 часа в София при следния дневен ред:
1. Отчет на Изпълнителното бюро за периода 5 февруари - 14 април 1995 г.
2. Обсъждане на годишния финансов отчет и бюджета на Националния комитет за 1995 г.
3. Предложение за изменение и допълнение на програмата на партията.
4. Организационни и коалиционни въпроси.
5. Актуална политическа обстановка.
6. Разни.

На заседанието присъстваха и членове на Националната контролно-ревизионна комисия и председатели на общински организации.

По т.1 бе приет отчетът на Изпълнителното бюро за дейността му през отчетния период, като му беше възложено да проучи причините, поради които 20 организации не са се пререгистрирали в установения от НКС срок, както и да предприеме необходимите мерки в това отношение.

По т.2 бе приет годишният финансов отчет на Националния комитет за 1994 г., като бе възложено на Изпълнителното бюро да го оформи по изискуемия начин и незабавно да го предаде на Комисията за контрол върху приходите, разходите и имуществата на политическите партии към Народното събрание. След дискусия беше приет и бюджетът на Националния комитет за 1995 г., както и някои решения относно приходите и финансовото стабилизиране.

По т.З бе обсъдено предложение за изменение и допълнение на програмата на партията, раздел "Основна цел и принципи на Републиканската партия". След дискусия бе решено, че предложението е от много голяма важност от гледна точка на идентичността на партията, прието беше по принцип, като приемането на окончателния текст да стане на някои от следващите заседания на Националния комитет, посветено само на тази тема.

По т.4 беше решено членовете на Националния комитет и председателите на общинските организации да предприемат действия по конституиране на регионални съвети на партията съгласно нейния устав, което да започне след Националната конференция на Съюза на демократичните сили /СДС/ на 29 и 30 април 1995 г.

По т.5 бяха обсъдени проведените досега общински събрания на СДС и констатираните при това нарушения. Във връзка с това Изпълнителното бюро да настоява пред Националния координационен съвет /НКС/ за стриктното спазване на правилата за провеждане на общинските събрания, като предложи на НКС също така на негово извънредно заседание да се обсъдят оспорваните общински събрания и участието на избраните на тях общински ръководства на СДС в Националната конференция.

Националният комитет реши да се въздържи от предложения по структурата и персоналния състав на Националния изпълнителен съвет на СДС, тъй като неговият статус и избор на Национална конференция нарушава подписаното политическо споразумение на 06 септември 1994 г.

Националният комитет протестира срещу парламентарния болшевизъм на мнозинството в Народното събрание при приемането на измененията и допълненията на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, окачествява това като грубо нарушение на конституционното право на неприкосновеност на частната собственост и призовава Парламентарната група на СДС да предприеме необходимите действия по сезиране на Конституционния съд на Република България.

По т. 6 бяха направени някои съобщения по вътрешнопартийни проблеми.

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието закрито.

София, 17 април 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ленко Русанов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ НА 15 АПРИЛ 1995 Г. В КОТЕЛ.


Конфедеративният съвет на Българската офицерска легия "Раковски" /КфС на БОЛ/ участва в тържествата в Котел, посветени на 174-та годишнина от рождението на Георги Стойков Раковски. Ръководството на организацията се срещна с Военния съвет на Трета армия, на който благодари за положителното отношение, за проявеното разбиране, за дружеския разговор.

КФС констатира, че през последните месеци има тенденция за подобрено взаимодействие между Министерството на отбраната /МО/, Генералния щаб /ГЩ/, командващите видове въоръжени сили и представителите на легия "Раковски".

КФС изказва тревога от намеренията на някои депутати да продължат да бавят Закона за отбраната и въоръжените сили /ЗОВС/. Според нас са несъстоятелни доводите, че проблемите на въоръжените сили са само финансови, че законът, протакан от три парламента и пет правителства, може да почака още, че той не е насъщно необходим на националната сигурност, на офицерския корпус и всички институции, свързани с отбраната.

Настояваме служителите от Националната полиция да се пенсионират при условията на първа категория труд.

КФС припомня на Министерския съвет, на ръководството на МО и ГЩ, че втори месец не са отговорили на пакета от въпроси, поставени им от офицери от цялата страна, с което нарушават Закона за жалбите.

Очакваме ръководството на организацията да бъде прието от министъра на отбраната, от министъра на вътрешните работи и от началника на ГЩ, за да разговаряме по наболелите проблеми. Предлагаме да бъдат уточнени и разяснени MЗ номер 277 от 1994 г. и MЗ N ОХ-3 от 1995 г. и офицерските рапорти, подадени за уволнение по тези заповеди, да бъдат изтеглени и преразгледани.

КФС алармира ръководните инстанции, че управление "Социална политика" на МО забавя с четири месеца раздаването на ключовете на построени жилища за военнослужещи, като не дава задоволително обяснение на купувачите и не изплаща договорените неустойки.

Изразяваме възмущението си от опитите на някои командващи и командири да забраняват контактите на активисти на легията с колеги в поделенията, да агитират против организацията и да оправдават с нея диктаторските методи и неумението си да работят с хора.

КФС призовава членовете на легията да участват в честването на 9 май и в поддържането на паметниците на воини от всички националности, оставили костите си на българска земя.

Приветстваме учредяването на първия сержантски клуб на легия "Раковски" в гарнизон Харманли.

Новото ръководство, Програма и Устав на БОЛ "Раковски" са пререгистрирани на 10 март 1995 година в Софийския районен съд.

Следващото заседание на КФС ще се състои на 2 и 3 юни 1995 г. във Враца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: подполковник Фърчилков

/Пресслужба "КУРИЕР"/


* * *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ТРЕТА/ "БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА КРЪСТОПЪТ" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ, ПРОЧЕТЕН НА 41-Я ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС /14-16 АПРИЛ 1995 Г., СОФИЯ/


ТОТЕМИТЕ

Прие се, че трябва да се изтъква повече новият тотем - опознавателният знак Демократична алтернатива за републиката /ДАР/, макар че и от ръководството на БСДП. и от членската маса за щастие това бе прието само частично. За да стане ДАР опознавателен знак и особено тотем с емоционален пълнеж, са необходими не по-малко от шест до осем месеца предварителна пропаганда и максимални идейни сходства. Точно това липсваше - че по-полезни са старите партии и личности, показаха резултатите. БСДП водеше в седем района, надскочихме летвата в пет. В седем района водеше Алтернативна социаллиберална партия /АСП/, спечели само в 25-и район в София. Гражданско обединение за републиката /ГОР/ водеше в 13-и - спечели в три /трябда да се отбележи, че някои от районите над седем се смятаха за абсолютно неперспективни/.

Извод: Емблемата на съюза ДАР е ефектна, но не биваше да се разбиват вече създадените образи на Зелената партия /ЗП/, ГОР, АСП и особено на БСДП. Още повече че ние получихме значителна подкрепа с декларацията на Социалистическия интернационал.

Цветната бюлетина: и досега не е изяснено огромното значение на цветната бюлетина. То е в две посоки:
- тотем - емоционално наситен знак за принадлежност, първосигнален рефлекс;
- опознавателен знак сред купищата бюлетини.

Тотемното значение на цвета е твърде важно за СДС и още повече за БСП. За привържениците на последните червеният цвят означава: ние сме ние, каквато и фирма да сложим.

Ако нямаше този знак и особено ако беше разпилян в няколко партии, например и за БКП, болшинството на БСП щеше да хвръкне на вятъра. Това тотемно значение на цвета за БСП и за СДС ме кара да съм скептичен, че и на следвавщиет избори ще сърбаме същата супа - същия или подобен избирателен закон; опознавателното значение бе важно за останалите партии. Притежателите на тотема цвят се оправдават: Патриотичният съюз /ПС/ имаше цвят, пък не го избраха. Истината е, че зеленият цвят не бе свързан тотемно с този конгломерат. Тази бюлетина се разпознаваше, но не се търсеше. И за нас цветът не носеше особена тотемна нагласа. Но цветната бюлетина ни трябваше, за да ни намерят тези, които ни търсеха, а ни търсеха. За значителна част от нашите привърженици емоционален пълнеж, макар и отслабен, има все още синият цвят. Не случайно през петте години от възстановяването ни само един член на Изпълнителното бюро /ИБ/ е бил редови член на БКП. Това от различен ъгъл на виждането може да се приеме като хвалба или като признак на сектантство.


ЗА РАВЕНСТВО НА НЕРАВНИТЕ И ЗА ПАРАШУТИСТИТЕ

С какво лице трябваше да излезе ДАР на изборите? Реши се и мисля, че това бе много правилно - да излезем с позитивна програма. Да не ругаем, а да предлагаме. В това отношение са показателни изборните резултати на СДС и на БСП. СДС водеше яростна политика на отрицание. БСП поемаше "меко" топката. Тук-там отвръщаше, но главно акцентираше на позитивни предложения и на носталгия.

Точно с такава позитивна програма ние спечелихме младите хора и интелектуалците. Вреди нанесоха обаче перспективите, които се чертаеха за нашето участие след влизане в парламента. Докато ние от БСДП подчертавахме становището, че сме безусловно за широко национално съгласие не само с БСП, то избледня от много настойчивата позиция на ГОР да реализира ниши от програмата на ДАР, което се възприе като съгласие за взаимодействие с БСП. Без да споделям мнението, че би имало полза от много активна антикомунистическа политика, мисля, че отново позволихме на опитните стратези на БСП, чрез непрестанно повтаряне, че ще правят коалиция с ДАР, да ни дискредитират като самостоятелна формация.

Интерес представляваше предложението на Александър Томов: преди оповестяване на съюз с ДАР да оповестим тържествено обединена левица - ГОР плюс БСДП. Не го възприехме поради въздържане на другите съюзници. Ние също не подкрепихме предложението, за да не се раздвоява вниманието, а и - защо да не призная - поради опасението, че много от собствените ни привърженици, ревниви към съюза с "комунисти", биха реагирали отрицателно.

В боя влязохме неравностойни материално, особено в началото, когато БСДП можа да вложи само 300 000 лв, а другите - милиони. Без да бъда предупреден, едно крайно непредпазливо и неосъществимо обещание на Радославов да достави 20 милиона лв в кратък срок, далеч надхвърлящо нашите финансови възможности, ме постави в "ъгъла на ринга", в крайно трудно положение. При такова неравенство на влога не можех да претендирам за предимство на БСДП, макар че имахме най-стабилната организация. Неудобството стигна дотам, че веднъж дори предложих да оттеглим нашите кандидати. Това ме принуди да приема квотния принцип на равенството на четирите формации. И тъй като всички смятаха работата за опечена, всеки държеше отчаяно за своето "право", независимо дали това ще бъде полезно или вредно за коалицията. При това положение четиримата ръководители разпределихме водачите на листи. БСДП получи осем - малко повече от другите! Местата от второ надолу бяха разпределени от главните секретари на партиите - Радославов, Шопов, Велинов и Дунчев. Естествено бе негодуванието на нашите организации, които излизаха само от преценката за собственото си присъствие и влияние по места. Макар че не липсваше и субективизъм в преценката. Всяка организация познаваше повече своите членове, не познаваше членовете на другите организации или ги недооценяваше. Възникнаха бунтове в местните организации, главно на БСДП, с протестни декларации, без да се потърси обяснение от мен за първите места в листите, а за по-долните етажи - от Радославов, който точно по това време "се ската" у дома си. Не бе направено необходимото от творците на листите, за да успокоят партиите и деятелите. И се получиха абсурди. Кандидатите отиваха на бой срещу някои организации на ДАР, а и обратното - организации заставаха срещу кандидати. Щом липсваше съзнание за обща съдба в ръководството, какво можехме да искаме от местните организации? Квотният принцип несъмнено се оказа вреден. Освен това практиката на софийски парашутизъм в провинцията бе не по-малко вредна. Дори ние не бяхме изрядни в това отношение. Така членът на Изпълнителното бюро Стефан Златев, водач на листата в Хасково в изборите през 1991 година, не се бе мернал там след изборите и местната организация бе категорична, че не се иска. Включен бе отново, но на друго място, макар и не първо - и там също не направи почти нищо.

С лакти бе изместен от по-предно място нашият кандидат Илия Калев, за да бъде настанен на негово място господин Светослав Пеев, който отиде да агитира за друга коалиция, и т.н. Нашите партньори настояваха за равноправно участие в местата дори там, където нямаха организации или имаха само няколко души. Разчиташе се на общата нагласа на избирателите, като не се съобразявахме, че нашият общ тотем е още непознат и много умерено действащ. Ако БСДП бе представена по-широко, съдбата на коалицията би била друга, а и съюзниците също щяха да имат полза. Разбира се, ако вярваме, че "изборната техника" на нашите противници не би намерила начин да намали процентите, дори ако бяхме прескочили летвата с някой и друг процент.

Противниците изиграха своята игра виртуозно. Съзнателно или не, пръв се нареди в редиците на нашите противници президентът. На срещата с него и политическите партии, напатили се от предишната Централна - избирателна комисия /ЦИК/, аз го предупредих за партизанския характер на подбора на някои от предложените лица в новата ЦИК. Президентът не взе предвид това, макар че по-късно изрази известни огорчения.

Неколкократно се срещахме с ръководството на БСП. Категорично бе заявено, че доверие към тяхната непрекъснато декларирана добронамереност и демократичност ще получат при създаването на равни условия за състезание и това ще се реши от техните представители в ЦИК. Получи се точно обратното. Както неведнъж по-рано, в съгласие със СДС те си разделиха цветните бюлетини. Нещо повече - лишиха нас и още две парламентарни групи от телевизионно време с оправданието, че са се оформили не по време на изборите през 1991 година, а чрез отделяне от други парламентарни групи по време на изтеклия парламентарен мандат. Така и СДС, и БСП доказаха своята привързаност към авторитарния принцип на императивния мандат. Добавка - непрекъснато БСП широко разливаше колко близко е до сърцето й съюзът ДАР, с което убиваше неговата идентичност.

Опасенията, че ЦИК ще изиграе огромна неблагоприятна роля, се оправдаха. Лишени бяхме - без всякакво правно и морално основание - от цветна бюлетина. Уверението от председателката на ЦИК, че цветовете ще се раздават не по правото на по-силните лакти и че всички заявители ще се считат за подали едновременно, се оказа чиста лъжа. Така че стигнахме до непростимия пропуск на ръководството на ЦИК - да бъдем сред първите при регистрирането на бюлетините. Това се оказа решително в наша вреда. Не уважиха безупречността от формална гледна точка на дадената ни от Кире "Либерало" зелена бюлетина. На това отгоре ни отнеха и правото на телевизионно време и направиха грешки при отпечатването на бюлетината в три района. Наложи се липсата на стабилна организация у нашите партньори, както и лишаването ни от телевизионно присъствие, да се замести с шумна, жизнерадостна кампания, с много музика. Само по себе си това бе положително, особено в перспектива, тъй като немалка част от посетителите на концертите бяха още млади, интелигентни гласоподаватели. Концертите и включването на голям брой платени сътрудници обаче натовари невероятно бюджета. Случайно подбраните хора, разпилени също по квотен принцип, не се сработиха помежду си и непрекъснато създаваха недоразумения. Липсата на значителна вноска от БСДП /такава бе направена едва две седмици преди деня на изборите/ даде възможност на партньорите да определят характера на пропагандата - със скъпи клипове и плакати, които бяха изработени от близки техни привърженици при съмнение за злоупотреба.

Ако ние организирахме кампанията, биха се спестили много разходи - бихме се облегнали главно на доброволни сътрудници и, убеден съм, тя би била много по-ефикасна.

Нещо повече - шумотевицата, която създадохме, позволи контрапропаганда. У публиката се създаде убеждението, че в това гладно време ДАР пръска неимоверно много пари, а нашите противници мълчаливо изхарчиха много повече от нас. Освен това откровено мога да кажа, че местните организации на всички партии, включително и на БСДП, не участваха пълноценно в кампанията. Нещо повече - къде основателно, къде не - цели организации се въздържаха от участие, дори саботираха кампанията.

На бъркотията в подреждането на листите помогнаха и "личните съображения". Не само на редови, но и на водещи лица. Имаше парадокс - Божидар Митев, живеещ в 23-и район и отговарящ за него, бе включен в листата на 24-и район - листата, в която водех аз. Той все пак намери време да ми съдейства. Обратно, Златев, също в листата на 24-и район, се задоволи с посещения с мен един ден в три сладкарници и един ден на пазара. Имаше явни "теоретически" несъгласия с провеждането на кампанията и неявни - бе недоволен, че не водеше листата.

Като отбелязвам тези неудачи, трябва особено, силно да подчертая ролята на организационната слабост на БСДП. От занемарени, непосещавани с години организации, особено в малките селища /я получат някое писмо, я не/, не може да се иска, а и не се получи дейност, равностойна на нашите противници.

И ако немного моралните постъпки на нашите противници са естествени, липсата на съгласие за общата цел между някои партийни деятели на ДАР се оказа фатална. Един не харесва ДАР, друг не харесва Томов, трети - Дертлиев. Един иска съюз със земеделците, макар че те не искат, и т.н. За БСДП с огорчение трябва да кажа: прояви се стара слабост - да смятаме, че правото на лично мнение е право и на лично действие. Липсата на съобразяване с общите решения, взети на конференции и национални комитети, и липсата на дисциплина не вещаят добри дни за социалната демокрация, ако не настанат промени. А всички стъпки, които бяха направени за съюза ДАР, минаха през националните институции.

Отмина един значителен епизод. Не успяхме. В такива моменти хората със слаби нерви се отчайват. Вместо сериозен разбор за намеренията и действията си, търсят на кого да стоварят вината. А критика трябва да има. Но нека почнем от себе си, и аз в това число: какво направихме и какво пропуснахме да направим?

Както и да оценяваме ДАР, тази коалиция бе най-наситена със социалдемократическо съдържание. Не е случайно, че за пръв път получи официална подкрепа от Социалистическия интернационал. А с поглед към предстоящите местни избори следва да преценим на кого е полезно разтурянето на коалицията ДАР и каква алтернатива имаме? Преди всичко, ако се запази досегашният избирателен закон, ние не можем да излезем с друга бюлетина. Обратно - ако в ДАР се засили сцеплението на социалдемократическите сили, няма ли да стане съюзът по-действен и по-успешен?

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МОТИВИ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА СЪЮЗА НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТОЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ЗА ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ, ВНЕСЕНИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА 17 МАРТ 1995 Г.


В чл. 59, ал. 1 от Конституцията на Република България е записано, че "Защитата на Отечеството е дълг и чест за всеки български гражданин." При изпълнение на този свещен дълг здравето и животът на защитниците на Отечеството са подложени на реална опасност и в немалко случаи принесени в саможертва.

Важен критерий за морала и демократичността на едно общество е отношението към военноинвалидите, техните съпруги и деца, към вдовиците, сираците и родителите на загиналите при изпълнение на воинския дълг и починали военноинвалиди. Всички тези хора са национален, а не социален контингент. Те не трябва да предизвикват социално съжаление, а национално уважение, подпомагане и грижи, достойни за тяхната саможертва. Грижи и уважение, което имат техните колеги във всички демократични страни по света.

Предложенията за изменение и допълнение на настоящия законопроект за отбраната и въоръжените сили на Република България са продиктувани от убеждението, че държавата трябва да се грижи за своите бранители.

Така и само така ще бъде възстановен статутът на военноинвалидите и пострадалите, такъв, какъвто те са го имали перфектно законово уреден в годините 1915 - 1951 г. - създаването и закриването на съюза по решение на ЦК на БКП, и такъв, какъвто го имат понастоящем техните колеги от демократичните страни в Европа и света. Така ще бъдат възстановени уважението и грижите на обществото ни към тези заслужили за Родината си българи. Смятаме, че това ще е заслужено, и изключително много и остро се нуждаем от него.

Възстановяването на статута на военноинвалидите и пострадалите, уважението и грижите към тях чрез Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в навечерието на 80-годишнината от създаването на съюза ни 29 март 1995 г. е най-скъпият дар, който можем да получим от държавата, обществото и от вас, народните представители, за най-стария подобен съюз в Европа.

Надяваме се, че вие, господа народните представители, ще направите така, че ние да се чувстваме национален, а не социален контингент. Още повече че този национален контингент, слава богу, е неголям и няма да изисква големи средства на държавата. Към момента общият брой венноинвалиди и пострадали е около 14 000 души, от които 6608 души са военноинвалиди /4738 от мирно време и 1870 от войните/, а останалите са вдовици, сираци и т.н. Това са данни от получаваните съответно военноинвалидни и наследствени пенсии. Факт е и това, че годишно нови военноинвалидни пенсии и наследствени такива получават 250-300 души.

Уважаеми народни избраници, не забравяйте, че вие сте потенциални пострадали - убити и военноинвалиди, а вашите съпруги са потенциални вдовици, вашите деца - потенциални сираци, а вашите родители остават без евентуалната грижа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Витан Анчев

СЕКРЕТАР: Петър Велчев

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
21.04.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!