21 април 1992

София, 21 април 1992 година
        Брой 78 (608)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ПО ВЪПРОСА ЗА РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА.


Отстраняването на партократично-номенклатурни кадри от държавната администрация и стопанските ръководства е закономерен и естествен процес на разграждане на тоталитарните производствени отношения у нас.
Движение "Гражданска инициатива" (ДГИ) одобрява действията на правителството в тази насока и ги определя като обективна историческа необходимост, чието изпълнение ще ускори процеса на демократична смяна на системата.

Политическият съвет на ДГИ счита, че в този процес запазването на висококвалифицирани специалисти, необременени от присъствието си в БКП, е първостепенна задача на СДС като управляваща коалиция. Не бива да се допусне специалисти, които не са участвали в ръководните партийни структури на БКП, във възродителния процес, в репресивните органи на държавата, да делят отговорността с виновниците за последиците от тоталитарното управление на държавата и тези, които продължиха да съсипват националното стопанство след 1989 г. Необходимо е в действията за отстраняване на номенклатурните ръководители да се прилага диференциран подход и да се съблюдава принципът за целесъобразност, професионална подготвеност и зачитане на гражданския авторитет на отделните специалисти.

Действия за отстраняване на компрометирани, уличени в идеологическа принадлежност към БКП/БСП и корумпирани технически кадри, които не почиват на основния принцип за целесъобразност, биха могли да доведат не до смяна на системата, а до смяна на хора в системата.

Движение "Гражданска инициатива”, оставайки вярно на своята програма, насочена към съблюдаване и усвояване на непреходните човешки ценности и към защита на основните права и свободи на българските граждани, ще защитава заплашени от неправомерно и безоснователно отстраняване на доказали своята квалификация и гражданска честност специалисти.

София, 16 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ИСКАНИЯТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ЗА БАЛАНСИРАН ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА И ЗА ДИАЛОГ С ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Партиите и организациите, обединени в Българския демократичен център, изцяло подкрепят исканията на Конфедерацията на труда "Подкрепа" и Конфедерацията на независимите синдикати в България за балансиран преход към пазарна икономика и за диалог между правителството, работодателите и синдикатите по всички основни въпроси на икономическата реформа, свързани с интересите на трудовите хора.

Преходът към свободно гражданско общество изисква съгласие на основата на разумното съчетаване на интересите на всички социални слоеве в единна програма за изход от националната катастрофа. Всеки друг подход увеличава напрежението в обществото и вреди на демокрацията.

Ние считаме, че правителството трябва да прояви разбиране и да създаде условията за постигане на обществено съгласие за нов тласък в развитието на демократичния процес в България. В противен случай то поема пълната историческа отговорност.

София, 17 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ, ПРИЕТА ОТ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 18 И 19 АПРИЛ 1992 Г.


НИЕ:

Представителите на граждани и граждански формирования от цялата страна, участници в Първата Национална конференция на Отечествения съюз, обединени от разбирането за необходимостта от един истински ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ И РАЗБИРАТЕЛСТВО в обществото

ЗАЯВЯВАМЕ:

Още веднъж пълната си самостоятелност и независимост по отношение на партии, политически коалиции, организации и държавни органи на всички нива.

Изразяваме волята си чрез активно гражданско присъствие и позиция да работим за утвърждаване на гражданското общество у нас.

На основата на плурализма, конституционализма, на зачитане на законите и правовия ред отстояваме свободата на мисълта, съвестта, религията и сдружаването на гражданите и категорично отричаме всяка проява на насилие и репресия на тези основни човешки и граждански права и свободи.

Подкрепяме идеята за ОТЕЧЕСТВЕН СЪЮЗ като най-широка обществена среда за гражданско разбирателство. Той няма непосредствени политически цели и амбиции и ще се стреми за преодоляване проявите на отчуждение и вражда за свободно постигане на общонационален консенсус като основа за излизане от дълбоката политическа, икономическа и нравствена криза в името на Отечеството.

Нашето отношение към държавните органи и институции се изгражда като обществена подкрепа и като коректив за зачитане на мнението и интересите на различните слоеве на населението, против всяка злоупотреба с власт, прояви на корупция, спекула и участие в борбата с нарастващата престъпност.

Настояваме в прехода към пазарна икономика за по-справедлива и поносима социална цена, за достойно съществуване на хората с ниски доходи, за по-голяма социална осигуреност и намиране пътища за подобряване условията на живот.

Тревожи ни липсата на национално съгласие, породено от напрегнатото и крайно политическо противопоставяне, спекулациите с националния въпрос за тясно партийни цели, забавянето на социално-икономическата, правната и духовната реформа и несигурността на участниците в нея.


ДНЕС И В УТРЕШНИЯ ДЕН

В цялостната си обществена изява като Отечествен съюз ще работим за:

- постигане на общонационален консенсус в името на реалната промяна на обществото на основата на широк граждански диалог, като търсене на алтернатива на острата поляризация и противопоставяне, за да живеем заедно и по-добре;

- отстояване чрез законни средства на народната инициатива в защита на основните човешки права на различните общности, семейства и отделния човек;

- обединяване усилията на привържениците на Съюза с други граждански сдружения или стопански организации за облекчаване положението на социално слабите, безработните и самотните стари хора;

- разгръщане на съвместни прояви и трайни връзки с други граждански формирования, фондове и фондации, създадени с наша инициатива и участие, по националните проблеми, социалната защита, осъществяване на общонационални и местни културни инициативи, чествания и други;

- разработване проекти и предложения в областта на социалното и пенсионното дело, здравеопазването, опазването на околната среда, демографското развитие, закрила на детството, териториалното самоуправление и организиране на публичното им обсъждане;

- засилване на гражданското участие за оптимизиране на жизнената среда по местоживеене, опазване на обществения ред и други;

- обогатяване и опазване на културно-историческото наследство на нацията, на здравите народностни традиции и обичаи, на обикновената човешка солидарност и доброта;

- връщане към духовните ценности на религията;

- развитие на добросъседски отношения на Балканите, за пълноценно и ползотворно приобщаване към Европа и съвременния свят за разширяване на взаимните връзки между българите в чужбина и Родината и категоричното противостоене срещу всяко външно вмешателство във вътрешнополитическите и обществени процеси у нас.


ДЕЙЦИ НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ,
ГРАЖДАНИ,

Призоваваме всички - според възможностите и силите си да подкрепяме всяка народополезна инициатива и да съдействаме с разума и таланта на целия народ за така желаната обществена промяна.

Демокрацията не е само форма на обществено управление, но и начин да живеем сговорно и в разбирателство.

България принадлежи на всички граждани, а не на партиите! Истинската демокрация не може да разделя хората, тя трябва да ги обединява!

София, 19 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ОТ ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ "ОНЯ СПИСЪК" ПО ПОВОД НА СЪСТАВЯНЕТО НА СПИСЪК, СЪДЪРЖАЩ ДЪРЖАВНА ТАЙНА, И ПРЕДАВАНЕТО МУ НА ЧУЖДА ДЪРЖАВА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

От 15 февруари 1992 г. до днес в печата, по радиото и телевизията бяха публикувани редица факти за съставяне и разпространяване на списък, съдържащ секретна информация за българските разузнавачи зад граница, както и за предаването му на чужда държава.

През този период редица политици от различни политически сили направиха изявления, в които тези факти като цяло не бяха опровергани, а голяма част от тях бяха и направо потвърдени.

Всичко това ни дава основание да смятаме, че е извършено тежко престъпление, което се квалифицира като шпионаж и се наказва с цялата строгост на закона.

Като български граждани ние не можем да бъдем безучастни към подобно деяние. Обръщаме се към Вас, господин Главен прокурор, с настоятелното искане да упражните Вашите правомощия и да възложите на компетентните органи да образуват предварително производство в съответствие с разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.


ОБЩЕСТВЕН КОМИТЕТ "ОНЯ СПИСЪК":

Ангелина Петрова, Бинка Пеева, Благовест Сендов, Димитър Сотиров, Драгомир Драганов, Емилия Иванова, Крум Благов, Любомир Иванов, Максим Минчев, Невена Гюрова, Петко Георгиев, Петър Бояджиев, Румен Петков, Соломон Паси, Христо Буцев.

София, 15 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "МОЖЕМ ДА ПОМОГНЕМ" НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКАТА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ "РАКОВСКИ", ЗА РЕФОРМИТЕ ВЪВ ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ.


1. Реформата във въоръжените сили и в МВР е крайно наложителна за привеждането им в съответствие с новите реалности, с изискванията за изграждане на модерна, гъвкава, ефективна система за сигурност.

2. Подкрепяме идеята промените във войските да започнат след приемането на Закона за отбраната и на националната военна доктрина.

С приемането им ще се укрепи социалният статус на офицера и ще се създадат условия за повишаване престижа и привлекателността на офицерската професия.

Предлагаме в закона да бъде фиксирано правото на офицера и другите военнослужещи да създават свои организации в съответствие с Решение N 903 на Парламентарното събрание на Европейския съвет от 1988 г., които да защитават професионалните и социалните им интереси.

Предлагаме в хода на реформата да бъде законово защитен научният и инженерно-техническият кадрови състав като основа за изграждането на професионална армия.

Крайно необходимо е да се изработят необходимите критерии за професионализма на всички равнища и за всички специалности.

3. Основа на армията е принципът на единоначалието. В него е заложена персоналната отговорност на субектите, отдаващи заповед. Оттук следва и неправомерността от дисциплинарни въздействия, включително и уволнения на военнослужещи - изпълнители на заповеди и разпореждания. Професионалният кадър в армията следва да бъде защитен от смяната на политическите сили в етажите на властта.

4. Предлагаме Министерството на отбраната и МВР да приемат програми за социалното осигуряване на излизащите в запаса и на оставащите офицери.

5. Легия "Раковски" с наличния си интелектуален потенциал има готовността да работи и да участва в подготовката на военноправната част от реформата.

София, 14 април 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: майор Тенев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ЖИЛИЩНОСПЕСТОВНИ ВЛОГОВЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ ВЪПРОСИ.


Две години и половина сме търпеливи и послушни свидетели на така наречения "мирен преход”. Правоимащите в създадения политически и икономически хаос успяха да запазят заграбеното от народа, като осигуриха на наследниците си материална база и капитал. Така в условията на свободното пазарно стопанство те се определиха като новата господстваща класа в страната ни.

Сега, когато този процес вече е приключил, се оформи огромна маса от трудоспособни и честни българи, които ще бъдат принудени да съществуват единствено и чрез социалните фондове, които отново търпеливо трябва да очакваме някой да напълни. В това число и ние, дългогодишните инвеститори на жилищното строителство у нас, след като бяхме жестоко и безмилостно ограбени от комунистическата власт, ще трябва да чакаме благоволението на някого (?!) да внесе средства в Националния компенсационен жилищен фонд. По този начин преди три години тези, които имаха средства, но не и право да си купят жилище, сега не могат да участват в построяването на собствен дом със скромните си трудови спестявания, унищожени от инфлацията и фирмената политика на БКП.

В резултат на справедливия натиск на Съюза на притежателите на жилищноспестовни влогове (СПЖСВ) през 1991 г. на 19 септември Великото народно събрание, легитимността на което предстои да се доказва, прие Закон за уреждане на жилищните въпроси на дългогодишните вложители, публикуван в ДВ бр. 82/4 октомври 1991 г. с Указ N 298 на президента. За съжаление, както се очакваше, този закон се оказа поредната лъжа и измама за повече от 300 000 честни спестители. Създаването на Национален компенсационен жилищен фонд няма да възстанови покупателната способност на влоговете, умишлено занижена от 18 % на 2 %, а ще запрати стотиците хиляди вложители на бунището на мизерията и ще ги лиши завинаги от собствен дом, който им се полага по закон и съвест.

В името на законността и справедливостта Съюзът на притежателите на жилищноспестовни влогове настоява Обикновеното народно събрание (което публично се обявява, че представя коалиция на демократичните сили) да наложи на изпълнителната власт да удовлетвори цитираните по-долу искания, а именно:

I. Да се разгледа дейността на ДСК "Жилищно кредитиране", Софинвест (ГДИС) и СНС за периода на действие на Наредба за разпределение и продажба на жилища (НРПЖ) (от 1978 до 1989 г.) с цел да се установи:

1. Каква част от жилищноспестовните влогове са били използвани за жилищно строителство?
2. Колко и какви жилища са построени с тези средства?
3. Каква част от тях са отклонени с министерски заповеди и за кого?
4. Каква част от останалите жилища, подлежащи на разпределение, са били продадени на вложителите?
5. С колко жилища са били ощетени притежателите на ЖСВ за този период?

Резултатите от това разследване да бъдат публикувани и съобщени в централните средства за масова информация, а на виновните за ощетяването на вложителите да бъде потърсена законосъобразна отговорност.

II. Да се изготви компенсационна програма за предоставяне за около 5 години на жилища по базисни цени на чакащите над 20 години, а на чакащите над 10 години вложители да се посочат строителни парцели за изграждане на жилища с отпускане на преферентни заеми.

Жилищата за купуване по базисни цени да се предоставят:

1. От освободените от чуждестранните граждани и други общежития.
2. От заеманите от канцеларии и фирми.
3. От свободния обменен фонд.
4. От свободни незаети жилища.
5. От още недовършени жилища.

III. Да се направят изменения в НРПЖ от 1978 г., която до този момент ощети вложителите, в следните насоки:

1. Да се увеличи делът на жилищата, строени със средства на вложителите, които се предоставят за продажба с тиражирани заеми.
2. Да нарасне ролята на времечакането и лихвочислата.
3. Да не се продават жилища на вложители, картотекирани в последния момент.

IV. Да се постави в бъдеще под обществен контрол дейността на ДСК "Жилищно кредитиране", инвестирането и строежа на жилища, както и определянето на групите за жилищни нужди при картотекирането на гражданите от съответните общини.

V. Да се повиши лихвеният процент по влоговете от 44 % на стойността на срочните влогове, тъй като по същество жилищноспестовните влогове са срочни и целеви.

Съюзът на притежателите на ЖСВ декларира, че ще продължава да настоява и да се бори, докато всеки негов член не получи полагащата му се компенсация за вложените от него от редица години средства за жилище, а тя е: от 8 до 10 пъти да бъдат увеличени наличните средства на влоговете към 31 декември 1989 г. В противен случай ние не желаем да носим инфлацията на гърба си и да изплащаме държавния дълг, който бившите комунистически правителства създадоха. Без законност и справедливост за каквато тези, които ни управляват, претендират, че осъществяват, е невъзможно да се изгради демократично общество.

София, 16 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ "ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗМИШЛЕНИЕ" КЪМ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ЗА УМЕРЕН ПРОГРЕС В РАМКИТЕ НА ЗАКОНА (ОБНОВЕНА) ПО ПОВОД НА НАРАСТВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ.


ДО ВСИЧКИ!

Партията за умерен прогрес в рамките на закона (обновена) съчувства на правителството, на което се падна горчивата халба да повишава цени, а не заплати. Готови сме да проявим умерено разбиране в рамките на закона към тази непопулярна мярка и да продължим да следим нарастването на цените в страната с повишено внимание.

Същевременно сме длъжни да напомним, че това би довело до опасно разделение на нацията - на бироимащи и биронямащи.

ПРАВИТЕЛСТВО, ПОВИШИЛО ЦЕНАТА НА БИРАТА, НЕ СЕ ЗАДЪРЖА ДЪЛГО.

От 1911 година, когато Ярослав Хашек е изрекъл тия пророчески думи в Мало Винохради, нито едно правителство не е успяло да докаже обратното.

Кабинетите на Андрей Луканов и Димитър Попов също не направиха изключение.

Да не кажете после, че не сме ви предупредили!

София, 17 април 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Гълов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИЗЯСНЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА С КЛУБА НА РЕПРЕСИРАНИТЕ СЛЕД 1945 Г. - ПЛОВДИВ.


На 31 март 1991 г. беше свикана национална конференция, на която се взе решение Клубът на репресираните да се преименува в Съюз на репресираните след 9 септември 1944 година в България със седалище в София. Всички членове на Националния координационен съвет от Клуба на репресираните - 32-ма на брой, по право влязоха в Националния съвет на Съюза на репресираните след 9 септември 1944 година в България. На същата конференця бяха избрани допълнително 60 членове и така в настоящия момент Националният съвет на съюза се състои от 92-ма членове.

Впоследствие някои от членовете на Клуба на репресираните в Пловдив не се съгласиха с решението на конференцията и продължиха да съществуват като самостоятелна формация, без да имат общински клубове в страната. Целта на Националното ръководство на Съюза на репресираните е била, както и членовете му са изявявали желанието си - да не се създават две организации. След време ръководството от Пловдив разбра, че единството на организацията е необходимо и на 8 август беше проведено съвместно заседание на Националното ръководство в град София, на което присъстваха част от ръководството на Клуба на репресираните от Пловдив. На това заседание присъства и г-н Баталов. Изясниха се становищата, а именно, че няма различие в целите и задачите на организацията на репресираните. Прие се становището, че има един Съюз на репресираните в България със седалище в София. Всичко това ще бъде парафирано на заседание на Националния съвет на 15 май 1992 в град Перник.

София, 15 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО СДРУЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" С ИСКАНЕ ЗА ПРОМЕНИ В СФЕРАТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА.


ЕКОГЛАСНОСТ потвърждава своето становище за спешни персонални промени в сферата на енергетиката. Новото мислене не може да се провежда от старите кадри, свързани с ядрената мафия. Настояваме за оставките на председателя на Надзорния съвет на Националната електрическа компания - Никита Шервашидзе, председателя на КИАЕМЦ - Янко Янев, на Иван Грозданов, Никита Набатов, Жак Каракаш и Ст. Костов.

Настояваме да се накажат виновните за строежа на АЕЦ "Белене" без разрешение от КИАЕМЦ, с което е нарушен законът за използване на атомната енергия за мирни цели.

Настояваме да се разследва дейността на виновните за катастрофалното състояние на българската енергетика - Никола Тодориев, Овед Таджер, Кирил Николов, Гечо Хитов, Георги Дичев, Захари Бояджиев, Александър Томов, Андрей Луканов, Иван Пандев, Станка Ножарова, Никита Набатов, Димитър Новаков, Людмил Генов и др.

Не одобряваме линията на нерешителност към реформата в енергетиката, провеждана от Люлин Радулов. Не смятаме за конструктивно това, че правителството смята да решава проблемите на енергетиката "на парче". Обявяваме се категорично против разпореждане N 23/13 март 1992 г. на Бюрото на Министерския съвет, което създава трудности за получаване на информация за истинското състояние на АЕЦ "Козлодуй".

Настояваме пред международните институции да не дават пари за реконструкцията на първите четири реактора на АЕЦ "Козлодуй", тъй като от това тяхната сигурност няма да се повиши достатъчно, а хвърлените средства ще бъдат непосилни за държавния бюджет, когато ще трябва да се върнат.

Ще приветстваме инвестициите в енергоспестяващи технологии, в ремонта на старите не-ядрени източници за електроенергия и в развитието на алтернативни източници на електроенергия (вятърна, слънчева, водна, биомаса и др.).

София, 15 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ХИМИЧЕСКАТА И БИОТЕХНОЛОГИЧНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ИСКАНЕТО ПРОМЕНИТЕ ВЪВ ФИРМИТЕ ДА СТАВАТ С УЧАСТИЕТО НА СИНДИКАТА.
Документът е адресиран до Министерския съвет и до средствата за масова информация.


Предприетите мерки за смяна на стопанската номенклатура с разпореждане N 35 и N 36 на Министерския съвет създадоха високо социално напрежение, опасност от "управленски вакуум" и дезорганизация на производствените процеси в редица предприятия от химическата промишленост.

Федерацията не е против отрасълът да се освободи от политически и корумпирани ръководители на икономиката, но не е съгласна промените в управите на фирмите да стават зад гърба й, да се нарушава принципът на демократичност и в предложенията за новите ръководства на комбинатите да участва само КТ "Подкрепа", която има незначително представителство в отрасъла. Ние няма да изпълняваме ролята на "национален кадровик", но настояваме да се спази принципът на равнопоставеност на синдикатите.

Федерацията е за спазване на принципа на професионализма и мениджърския контракт. Все по-важнен става проблемът не кой персонално управлява предприятието, а как го управлява. Смятаме, че по този начин правителството създава възможност да се заобикаля възприетият ред - да се отварят "задни врати" и да се пренебрегва главният критерий - професионализмът и способностите на мениджърските екипи. Затова се обявяваме против процедурата на налагане от страна на шепа депутати и активисти на КТ "Подкрепа" на лица с недоказани управленски качества и неподкрепени от колективите.

До приемане на Закона за приватизацията и провеждането на мениджърските конкурси федерацията настоява Министерският съвет да преустанови изпълнението на разпореждания N 35 и N 36 на Министерския съвет, както и други подобни решения.

Подкрепя справедливия протест на колектива на "Плама" АД - Плевен.

Плевен, 15 април 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 април - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА) НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (ОБКП), ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА 21 ДЕКЕМВРИ 1991 ГОДИНА.


РАЗДЕЛ V
ОБЛАСТНА (ОКРЪЖНА) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯТА

Чл. 20. Върховен орган на областната (окръжната) партийна организация е нейната конференция, а между конференциите - съответните пленуми.

В своята работа те се ръководят от решенията на партията и ЦК, съблюдавайки изискванията на устава и програмата на партията.

Чл. 21. Редовна областна (окръжна) конференция се свиква един път в годината, а извънредна - по решение на областния комитет на партията, по искане на една трета от общия брой на членовете, влизащи в състава на съответната областна (окръжна) партийна организация. Областната (окръжната) партийна конференция изслушва отчетния доклад на комитета и на КРК, обсъжда въпросите на партийната работа на територията на комитета, избира областен (окръжен) комитет на партията и КРК. Броят на членовете на комитета и на КРК се определя от конференцията.

Областните (окръжните) комитети се изграждат по решение на ЦК, когато има наличие най-малко на 5 ППО в областта с над 50 членове.

Чл. 22. Нормите на представителство и начина за избора на делегатите се определят от съответния комитет.

Чл. 23. Всеки областен (окръжен) комитет избира бюра в определен от него състав с един секретар с партиен стаж 5 год. двама (трима) заместник-секретари и членове с партиен стаж над 3 години.

Чл. 24. Областният (окръжният) комитет се свиква на пленарно заседание поне един път на три месеца. Извънредни заседания се свикват, когато е наложително (по искане на бюрото) или по искане на една трета от делегатите на съответната конференция.

Чл. 25. Областната (окръжната) КРК се избира в състав, определен от конференцията. На първото си заседание КРК избира председател с партиен стаж над 5 години, заместник-председател и секретар с партиен стаж над 3 години.

Контролира спазването на устава и програмата на партията и изпълняването на решенията на централните партийни ръководства, а така също и решенията на съответния областен (окръжен) комитет. Следи спазването на устава за приемане на нови членове, за избиране на делегати и на ръководни партийни органи и привлича към отговорност при нарушаване на устава и нормите на партиен морал и етика всеки провинил се комунист.

Чл. 26. Областната (окръжната) КРК потвърждава (отхвърля) решението на съответната ППО относно наложено наказание на провинил се комунист след задълбочена проверка на изложените обстоятелства и решението на ППО.

Решенията на областната (окръжната) КРК не могат да се отменят от никакъв друг партиен орган освен от ЦКРК. От своя страна областната (окръжната) КРК не може да отменя дадено решение на съответния комитет, но може да излезе с мотивирано предложение пред него на следващото си заседание да отмени своето неуставно решение. Ако това не стане, областната (окръжната) КРК поставя въпроса пред ЦКРК с молба то да бъде внесено за разглеждане на поредния Пленум на ЦК на ОБКП. Ако ЦК на ОБКП се произнесе незадоволително, КРК може да постави въпроса пред конгреса на партията.


РАЗДЕЛ VI
ВИСШИ ОРГАНИ НА ОБНОВЕНАТА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Чл. 27. Върховен орган на ОБКП е партийният конгрес. Редовен конгрес на партията се свиква на две години.

Извънреден конгрес на ОБКП се свиква по инициатива на ЦК или по инициатива на секретариата на ЦК, или по искане на ИБ, или по искане на една четвърт от броя на делагатите, участвали в предшестващия конгрес.

При възникване на важни въпроси за решаване се свиква общопартийна конференция.

Дневният ред на конгреса се съобщава (обявява) най-малко един месец преди провеждането му.

Нормите за представителството на конгреса и начинът за избиране на делегатите се определят от ЦК на ОБКП.

Чл. 28. КОНГРЕС

а) Изслушва и утвърждава отчетите на ЦК на ОБКП и ЦКРК.
б) Променя устава и програмата на партията, ако това се налага.
в) Определя тактическата линия на партията по основните въпроси на текущата политика и решава въпросите със стратегията на партията.
г) Избира ЦК и ЦКРК в състав, определен от него, който състав не може да бъде променян от никакъв друг партиен орган.
д) Определя продължителността и броя на мандатите за ЦК и ЦКРК и местните органи.

Чл. 29. На своя първи пленум ЦК на ОБКП избира първи секретар с партиен стаж над 10 години и членове на ИБ, посочени от него. Броят на членовете на ИБ се определя от ЦК по предложение на първия секретар, като се изхожда от целите и задачите на партията.

Чл. 30. В състава на ИБ влиза и първият секретар, секретарите на ЦК, посочени от него, и членове на бюрото. Секретарите на ЦК трябва да имат над 5 години партиен стаж, а членовете на ИБ трябва да имат над 3 години партиен стаж.

Секретарите са длъжни да дават отчет пред ИБ най-малко един път в месеца. Първият секретар, секретарите и ИБ като цяло имат право да излизат от името на ЦК и от името на партията по различни поводи пред средствата за масова информация и пред обществеността.

Чл. 31. ОБКП се представлява пред друга партия, организации и движения и пред органите на държавата и властта от първия секретар на ЦК или от упълномощен от него секретар на ЦК или член на ИБ.

Партийните ръководни органи по места представляват в лицето на своите първи секретари или упълномощени от тях лица партията пред другите организации, партии, движения и органите на местната власт и управление.

Чл. 32. Когато по неотложни причини даден член на ЦК излезе от неговия състав или бъде изключен от редовете на партията, неговото място се попълва от комунистите на пленум на ЦК. Същите комунисти се ползват със съвещателен глас при вземане на решения от ЦК. Тяхното присъствие се брои, когато се констатира наличието на кворум.

Чл. 33. ЦК на ОБКП провежда по един пленум на шест месеца.

Извънредни пленуми могат да се свикват по искане на секретарите, по искане на ИБ, по искане на една трета от членовете на ЦК или по искане на ЦКРК.

Във важни случаи ЦК свиква разширено заседание на ЦК с представители от областните, окръжните и градските ръководства.

На всеки пленум на ЦК на ОБКП задължително присъства председателят на ЦКРК, а при особено важни случаи се свиква съвместен пленум на ЦК и ЦКРК на ОБКП.

Ако член на ЦК или на ЦКРК не присъства на повече от два последователни пленума по доказани неуважителни причини, той се счита за "излязъл" и неговото място се попълва съгласно чл. 32.

Чл. 34. ЦК чрез ИБ организира политическата работа и общото ръководство на организационните работи на ОБКП, а текущата работа се организира и ръководи от секретариата на партията, който контролира изпълнението на партийните решения.

Решенията на секретариата могат да бъдат отменени само от пленум на ЦК на партията.

Чл. 35. Решенията на ЦК, както и решенията на останалите ръководни партийни органи надолу, както и решенията на ЦКРК и на КРК по места се вземат с обикновено мнозинство, при положение че има необходимия кворум - 50 % плюс 1 от членовете на ЦК, на ЦКРК, или на съответния ръководен партиен орган по места.

Чл. 36. Член на ЦК, на ЦКРК или на друг ръководен орган не може да се обявява за гост на дадения пленум, заседание или събрание. Неговото присъствие се брои за кворум.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


033. БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ (БНРП)

Тя е продължител на основаната на 1 септември 1955 г. от Георги Лозенски, Иван Палазов, Илия Попов, Иван Георгиев и др. нелегална Българска националистическа партия, която е разтурена през 1957 г. В 1962 г. е възстановена с името Българска национал-революционна партия, но през 1983 г. е разгромена. Дейността си продължава след 15 ноември 1989 г., когато на Учредително събрание е взето решение организацията да носи името Българска национално-радикална партия. БНРП е главният инициатор за образуването на 7 февруари 1991 г. на дясноцентристкия Български национален съюз. На 14 април 1991 г. заедно с Българската християндемократическа партия (център) създават Български християн-национален съюз.

Основният девиз на БНРП е "За единна и неделима България". Партията отхвърля всякакви компромиси в сферата на националните интереси и се бори за сплотяване и единство на всички българи от Мизия, Тракия и Македония. Поставя националните интереси над всякакви теснопартийни интереси, просперитета на българския народ - над нихилизма (бил той червен или син).

БНРП настоява да се търси отговорност от комунистическия режим до 10 ноември 1989 г. и от управляващите сега от СДС за чуждопоклонничество и за националното разделение.

Партията участва със самостоятелна листа в изборите за Велико народно събрание и за Народно събрание, но няма представители в парламента. БНРП предложи свои представители за президент и вицепрезидент на изборите през 1992 г.

Печатен орган е седмичният вестник "Български глас".

БНРП се оглавява от Централно ръководство. Председател на партията е д-р Иван Георгиев.

Адрес за контакти:
София, ул. "Проф. Н. Михайлов." N 6.
тел.: 65-51-19

/Пресслужба "Куриер"/


10:54:35    
21.04.1992 г.    


Редактори: Нина Гаврилова
                    Любомир Йорданов - деж.  ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!