21 август 1992

София, 21 август 1992 година
        Брой 164 (694)

Ръководител Пресслужба "Куриер”

Стефан Господинов

 

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОБЛЕМИТЕ В ОБЛАСТТА НА ДОБИВНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, ОГЛАСЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 17 АВГУСТ 1992 Г. В СОФИЯ.


През изминалата седмица работна група от Българският демократичен център (БДЦ) проведе серия от срещи с експерти и синдикални лидери в областта на добивните отрасли. БДЦ също наблюдава като цяло положението в нашата национална икономика и социалните последици от провеждането на едни или други действия на правителството. БДЦ също счита, че добивните отрасли в нашата страна трябва да бъдат запазени. Тук опираме не само до енергийната независимост на страната или поне до снижаване на зависимостта ни от вносни енергоносители, но става дума и за национално оползотворяване на нашите земни недра. В този смисъл, най-общо казано, е и нашата критика към Комитета по геология и минерални ресурси, който вместо да начертае една цялостна програма, която да служи по-нататък за обосновката на едни или други действия по преструктурирането на добивните отрасли, практически приглася на правителството почти безропотно. Не може една страна, включително и такава като нашата, която има оскъдни природни ресурси, да си позволи да ги пренебрегва, още повече че практически в целият свят богатите с високо метално съдържание рудни находища са фактически рядкост и са на изчерпване, поради което във все повече страни се минава чрез специализирани технологии и обновяване на производството към извличане на метал от много по-бедни руди. В този смисъл, не може да служи като оправдание обстоятелството, че производствената себестойност била висока, тъй като имаме ниско метално съдържание на нашите рудни полезни изкопаеми. Освен това да не забравяме, че така наречените добивни или първоешелонни отрасли може и да не са в чисто икономически смисъл ефективни, но фактически от тях започва производствено-технологичната верига, по която те доставят суровини, материали, най-общо казано предмети на труда на десетки, стотици други предприятия, и отрязването на добивните отрасли практически нататък не позволява да се развиват ефективно и други отрасли на нашата национална икономика и верижно ще доведат (тъй като липсва всякакво преструктуриране и виждане на правителството за компенсиране на тези недостатъци) до още по-голямо социално напрежение, до хаос в нашата национална икономика и като цяло - до снижаване на постъпленията от тези отрасли при формирането на нашия национален доход, който е съвкупният измерител за функционирането на една национална икономика. Първо - добивните отрасли в нашата страна, както навсякъде, се делят на два големи вида, - това са така наречените енергоносители, или енергийни суровини, и втората група са отраслите и подотраслите, занимаващи се с рудодобив. Едни от най-важните енергоносители в нашата страна са предимно въглищата. За съжаление запасите от въглища - над 90 % от откритите и използваеми въглищни ресурси - са лигнитни. Основните ни находища са в Марица-Изток. Все още на въгледобива разчита по-голямата част от нашата енергетика. На второ място е енергията от ядрената централа в Козлодуй. Ние проучихме контролните цифри и изпълнението на основните показатели в областта на въгледобива и се оказа, че от януари до май т.г. въглдобивът е увеличил добитото количество въглища в страната с 6 %. Това е в допълнение на посоченото тук, че в резултат на усилията на миньорите от въгледобива беше преодоляна енергийната криза през зимата. След май месец започва спад в добива на въглища. Наблюдава се една опасна тенденция на свиване на българския въгледобив. Планираните разходи за въгледобива за тази година са седем милиарда лева. Искам да ви обърна внимание, че нашите ТЕЦ в по-голямата си част са пригодени технологично да преработват български лигнитни въглища, а ТЕЦ Бобов дол - български кафяви въглища. С черни въглища - внос от Донбас, са пригодени технологично да работят две централи - едната ТЕЦ Варна, която е най-голямата ни ТЕЦ, с 1250 мегавата инсталирани мощности. Ако бъде решено да се заменят изцяло всички наши така наречени неефективни въглища с вносни, ще са необходими 14 милиарда лева, докато планираните разходи са само 7 милиарда. Сега вие знаете, че на 13 август Министерският съвет е взел безапелационно решение за закриване на уранодобива за срок от три години - до 1995 година. От уранодобива ще бъдат закрити между 16-18 находища или находища в процес на разработване, като общо от всички тези 16 или 18 обекта ще бъдат освободени около 3000 души. Разбира се, всяко едно от тези находища представляваше отделна самостоятелна фирма. Между другото обогатяването на урановата руда трябва да се извърши до получаването на уранов концентрат. Технологичните, минерални и геохимични особености на българските находища от уран са такива, че единствената технология за такива находища има бившият Съветски съюз и сега Русия, за да може от урановата руда да се получи триурановосмоокис, който всъщност е основна химична формула на съдържанието на уран в единица концентрат. За пълното изчерпване на урановите находища, които сега се разработват (16 на брой), са необходими 15 години. За пълното изчерпване на тези находища, за следващите 15 години по сегашни цени, като се имат предвид досегашните разходи, ще са нужни глобално около 2 милиарда лева, а за ликвидацията на сега действащите находища за трите години до 1995 година, ще са нужни около 1 милиард лева. При тази ликвидация обаче никой не казва какво ще стане с капиталните средства - това са основни и оборотни фондове, машини и съоръжения, транспортни ленти и прочие, чиято обща стойност е около 2 милиарда лева.

Закриването на един уранов рудник не е равностойно на закриването на фабрика или на ликвидирането на Н-ското ТКЗС, изискват се специални знания, умения и подходи. Уранодобивът би трябвало да се използва и да се извлича ценното гориво, тъй като това е начинът България да намали своята енергийна зависимост. При сегашните условия за енергийното осигуряване на страната е необходимо да внасяме 80 % от всички необходими енергоносители, в това число нефт, газ, въглища и ядрено гориво. В случай, че в енергийния баланс на страната се отчете добивът на уран като местен енергоносител, тази наша зависимост от 80 % намалява на 67 %. Затова, когато говорим, че закриването на уранодобива уврежда националната сигурност, имаме предвид поставянето ни в икономическа относителна зависимост. Съществуват, разбира се много проблеми от екологична гледна точка. Но още повече са проблемите, свързани със социалната осигуреност на освобождаваните от добивната промишленост хора, да не говорим за това, че има цели селища, в които населението е заето само в рудодобива. Ето защо ние сме против ликвидирането на цял отрасъл. БДЦ е наясно и счита, че определени участъци, определени рудници трябва да бъдат закрити, но е убеден, че е стратегически нецелесъобразно и направо вредно за националните интереси на страната закриването на цял добивен отрасъл, разконсервирането на които no-нататьк, ако се наложи, ще струва от два до три пъти по-скъпо от сега вложените средства по ликвидирането на отрасъла.

Няколко думи само и за меднорудния добив. В постановление 140 има един списък, който е умопомрачителен. Фактически се ликвидират няколко десетки меднодобивни рудника. По този начин се ликвидира добивът на медна руда в България въобще. Какво означава това: първо, ударът по добива на цветни метали означава автоматично удар върху военно-промишления комплекс. Второ, нашите руди на цветни метали са полиметални - от тях се добиват като страничен продукт и благородни метали. Например от меднорудното находище в Челопеч от един тон руда се добиват два грама злато, което никак не е без значение и досега. Натъкнахме се в хода на нашето проучване и на редица куриозни неща. Например има случаи на внасяне на медна руда от Малайзия за комбината в Пирдоп, а наш медноруден концентрат се изнася в съседна нам страна.

В заключение ще кажем, че БДЦ отново обръща внимание на опасните действия на правителството, насочени към разрушаване на фундамента на българската икономика, именно ликвидирането на основни добивни отрасли. Това ще рефлектира изключително отрицателно и неблагоприятно върху по-нататъшното функциониране на нашата национална икономика. Вместо това е необходимо да се приеме една разгърната програма за приватизация в интерес на максимално широки слоеве на населението и за други форми на преструктуриране на тези важни за икономиката ни отрасли, а не да се върви по линията на най-малкото съпротивление - към тяхното ликвидиране.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ СЪЮЗ КЪМ РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА КРЪВОДАРЯВАНЕТО. Документът е адресиран до всички членове на Отечествения съюз.


Обезпокоени от тревожните съобщения и констатации на Националния институт по хематология за нарастващ недостиг на кръв в болничните заведения и невъзможността за квалифицирани лекарски екипи да извършват животоспасяващи операции,

СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВАС

- членовете на Отечествения съюз, чието здраве позволява да дарите от своята кръв в името на живота. Със своя благороден пример вие ще убедите хората около себе си, че над всичко стоят човешката взаимопомощ, хуманизмът и човеколюбието.

Съвместно с деятелите на Българския червен кръст (БЧК) и с медицинските работници от Центровете по кръводаряване съдействайте дарената кръв да бъде достатъчно, за да няма нито един погубен живот поради липсата й.

Обръщаме се към ръководствата на всички граждански формирования, партии и движения, да призоват своите членове за безвъзмездно кръводаряване с надеждата на хората, за които е жизнено необходима банка кръв.

Към човешката болка и надежда за живот е необходимо да бъдем съпричастни всички.

София, 18 август 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Гиньо Ганев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ВТОРА) НА ОБНОВЕНА БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ НА УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 21 ДЕКЕМВРИ 1991 Г. В СОФИЯ И ДОПЪЛНЕН НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ КОНГРЕСИ НА 23 ФЕВРУАРИ 1992 Г. И 16 АПРИЛ 1992 Г.


РАЗДЕЛ 3
РЪКОВОДНИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

За ръководство на всяко събрание (пленум, конференция или конгрес) се избира председател и протоколчик (протоколчици).

При възможност форумите могат да се филмират или запишат на магнетофон, ако за това няма изрична забрана.

Избирането на всички ръководни органи става явно с обикновено мнозинство.


ПЪРВИЧНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 7. Първичните партийни организации (ППО) са основата на партията, те се създават (възстановяват) по местоживеене, при наличието на не по-малко от трима членове на партията. Там, където се налага, по желание на партийните организации, същите се разделят на партийни групи, на които се избират групови отговорници.

ППО се утвърждава от по-горестоящия комитет на ОБКП, за което се известяват ЦК и ЦКРК.

Висш орган на всяка ППО е партийното събрание.

Чл. 8. Всички ППО решават автономно местните въпроси, ако това не противоречи на Устава и Програмата на партията и на законите в страната.

Чл. 9. Всяка ППО се ръководи от партийно бюро (ПБ) в състав определен от общото събрание, за срок от 2 години.

ПБ се състои от партиен секретар с партиен стаж най-малко 2 години, заместник партиен секретар със същия партиен стаж и членове на бюрото с над 1 година партиен стаж. В по-големите ППО един от членовете на ПБ е и касиер.

В по-малките ППО (до 10 членове) се избира само секретар, който е и касиер на организацията.

ППО провежда своите събрания при нужда, а не по план, но не по-рядко от един път в тримесечието. Отчетните събрания ППО провежда в края на всяха година, а отчетно-изборните - на 2 години.

Чл. 10. ППО образуват местната партийна организация (общинска, градска и областна).

Чл. 11. ППО свързват трудещите се с партията и с нейните ръководни органи и представляват партията чрез своите ръководни партийни органи пред органите на властта и пред другите политически формации. Техните задачи са:

а) да водят агитационна и разяснителна работа сред масите за спечелване на тяхната подкрепа при провеждането на партийната политика за постигане целите на партията;
б) привличане на нови членове в партията и полагане на грижи за тяхното марксистко-ленинско възпитание;
в) активно участие в икономическия, политическия и културен живот на страната и разясняване сред масите задачите, стоящи пред партията за решение;
г) да бъдат инициатори при решаване на специфични проблеми, които изникват за решаване в населеното място.


РАЗДЕЛ 4
ГРАДСКА (ОБЩИНСКА) ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБКП

Чл. 12. Върховен орган на градската и общинската партийна организация е партийната конференция, а между конференциите - съответният партиен орган (градски, общински) комитет на ОБКП. Ежедневната дейност на градската (общинската) партийна организация се ръководи от съответното оперативно бюро.

В своята дейност градските (общинските) комитети се ръководят от решенията на партията и нейните ръководни органи, съблюдавайки устава и програмата на партията. Градските (общинските) комитети на ОБКП се изграждат по решение на ЦК, при наличието най-малко на 5 ППО с над 50 членове.

Чл. 13. Редовните градски (общински) конференции се свикват един път в годината от съответния комитет, а извънредни - по решение на градския (общинския) комитет на ОБКП или по искане на една трета от броя на членовете на организацията, или по искане на една трета от делегатите, присъствали на последната конференция.

Нормите за представителство и избор на делегати за съответната конференция се определят от съответния партиен комитет.

Конференцията изслушва и утвърждава отчетните доклади на комитета и на КРК, обсъжда въпросите на партийната работа на територията на съответната партийна организация, избира съответния партиен орган и КРК, като определя техния състав (брой) и избира делегати за областната конференция, ако същите не са избрани при избиране делегатите на провеждащата се конференция.

Чл. 14. Пленум на градския (общинския) комитет се свиква един път на два месеца.

Чл. 15. Всеки градски (общински) комитет на своя първи пленум избира бюро в състав, определен от него, който се състои от: секретар с партиен стаж най-малко 4 години, двама (трима) зам.-секретари с партиен стаж най-малко 3 години и членове на бюрото с партиен стаж най-малко 2 години.

Чл. 16. Градските (общинските) комитети вземат мерки и набелязват мероприятия за създаване и възстановяване на ППО на територията, на която те упражняват партийната си дейност.

Чл. 17. В по-малките общини могат и да не се създават градски ръководства на градските организации. Същите могат да се ръководят от общинските комитети на ОБКП.

Чл. 18. В по-големите градове, които не са общински центрове, се създават комитети на градските организации, които се ръководят от общинския комитет.

В големите областни градове градските комитети се ръководят от областните комитети на ОБКП.

Чл. 19. Градските (общинските) КРК се избират в състав, определен от конференцията. На първото свое заседанеие те избират председател с партиен стаж над 5 години, зам.-председател и секретар с партиен стаж над 3 години.

Членовете на КРК трябва да имат партиен стаж над 2 години.

КРК следят за: спазването на устава при приемането на нови членове, при избирането на ръководни партийни органи и делегати, изпълнението на решенията на ГК (общински) комитет и привличат към отговорност нарушителите независимо кои са и какви постове заемат в партията и държавата.

Решенията на градската (общинската) КРК могат да бъдат отменени само от ЦКРК или от градската (общинската) конференция и от конгреса на партията.

От своя страна съоветната КРК не може да отменя решение на съответния партиен комитет, но може да излезе с мотивирано предложение пред пленум на градския (общинския) комитет да отмени своето неправилно или неуставно решение. Ако й бъде отказано, съответната КРК има право да отнесе въпроса до по-горестоящ ръководен партиен орган, включително и до конгреса.


РАЗДЕЛ 5
ОБЛАСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПАРТИЯТА

Чл. 20. Върховен орган на областната партийна организация е нейната конференция, а между конференциите - пленума на областния комитет.

В своята работа те се ръководят от решенията на партията и ЦК, съблюдавайки изискванията на устава и програмата.

Чл. 21. Редовна областна конференция се свиква един път в годината, а извънредна - по решение на областния комитет, по искане на една трета от общия брой на членовете, влизащи в състава на областната партийна организация.

Областната партийна конференция изслушва отчетните доклади на комитета и на КРК, обсъжда въпросите на партийната работа на територията на комитета, избира областен комитет на партията и областен КРК. Броят на членовете на комитета и на КРК се определя от конференцията.

Областните комитети се изграждат по решение на ЦК, когато има най-малко 5 ППО в областта с над 50 членове.

Чл. 22. Нормите за представителство и начина за избиране на делегатите за областната конференция се определят от областния комитет.

Чл. 23. Всеки областен комитет избира бюро в състав, определен от него.

В бюрото влизат един секретар с партиен стаж над 5 години, двама (трима) заместник-секретари и членове с партиен стаж над 3 години.

Чл. 24. Областният комитет се свиква на пленарно заседание един път на три месеца. Извънредно заседание се свиква по искане на бюрото или по искане на една трета от делегатите на последната областна конференция.

Чл. 25. Областната КРК се избира в състав, определен от конференцията. На първото си заседание КРК избира председател с партиен стаж над 5 години, зам.-председател с партиен стаж над 3 години и секретар със същия партиен стаж. Членовете на КРК трябва да имат партиен стаж над 2 години.

Областната КРК контролира спазването на устава и изпълнението на програмата на партията и решенията на централните партийни органи, а така също и изпълнението на решенията на областния комитет. Отблизо следи приемането на новите членове, избирането на делегати и ръководни партийни органи на територията на областта и привлича към отговорност всеки провинил се комунист при нарушение на устава и погазване на нормите на комунистическия морал и етика независимо какъв пост заема в партията и държавата.

Чл. 26. Областната КРК потвърждава (отхвърля) решението на съответната ППО относно наложено наказание на провинил се комунист след задълбочена проверка на изложените обстоятелства и съображения на ППО.

Решенията на областната КРК не могат да се отменят от никакъв друг партиен орган освен от ЦКРК. От своя страна областната КРК не може да отменя решение на областния комитет, но може да излезе с мотивирано предложение пред него да отмени погрешното си или неуставно решение. Ако това не стане, областната КРК поставя въпроса пред ЦКРК с молба то да бъде внесено за разглеждане на поредния пленум на ЦК на ОБКП. Ако ЦК се произнесе незадоволително, областната КРК може да постави въпроса пред конгреса на партията.


РАЗДЕЛ 6
ВИСШИ ОРГАНИ НА ОБНОВЕНА БКП

Чл. 27. Върховен орган на ОБКП е партийният конгрес. Редовен конгрес се свиква на две години.

Извънреден конгрес на ОБКП се свиква по инициатива на ЦК, по инициатива на Секретариата на ЦК или по искане на ИБ, или по искане на една четвърт от броя на делегатите, участвали в предшестващия конгрес.

При възникване на важни въпроси за решаване се свиква общопартийна конференция.

Общопартийната конференция не може да взема решения по промени в устава, представителството, седалището и ръководството на партията.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 21 август - Следва пълният текст на:
ПРОТОКОЛИ (ЧАСТ ШЕСТА - ПОСЛЕДНА) КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ.


Д Е В Е Т И   П Р О Т О К О Л

Държавите - членки на Съвета на Европа, подписали този Протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г. (по-нататък наричана "конвенцията").

Решени да внесат нови подобрения в процедурата, предвидена в конвенцията

Се договориха за следното:

Член 1

По отношение на страните по конвенцията, които са страни по този протокол, конвенцията е изменена съгласно разпоредбите на чл. 2-5.

Член 2

Член 31, т.2 на конвенцията да се чете, както следва:

"2. Докладът се изпраща на Комитета на министрите. Той се изпраща и на засегнатите държави и ако засяга жалба, отправена в изпълнение на чл. 25 - на жалбодателя. Засегнатите държави и жалбодателят нямат право да го публикуват."

Член 3

Член 44 на конвенцията да се чете, както следва:

"Право да предават дело в съда имат само Високодоговарящите се страни, комисията и лицето, неправителствената организация или групата лица, които са отправили жалба в изпълнение на чл. 25."

Член 4

Член 45 на конвенцията да се чете, както следва:

"Юрисдикцията на съда обхваща всички дела, засягащи тълкуването и прилагането на тази конвенция, които му се предават в съответствие с чл. 48."

Член 5

Член 48 на конвенцията да се чете, както следва:

"1. Дело може да бъде предадено в съда при условие че засегнатата Високодоговаряща се страна, ако тя е една, или засегнатите Високодоговарящи се страни, ако те са повече от една, са признали задължителната юрисдикция на съда или ако не са я признали, със съгласието на засегнатата Високодоговаряща се страна, ако тя е една, или на засегнатите Високодоговарящи се страни, ако те са повече от една:

а) от комисията;
б) от Високодоговарящата се страна, чийто гражданин се счита за жертва;
в) от Високодоговарящата се страна, която е предала делото в комисията;
г) от Високодоговарящата се страна, срещу която е подадена жалба;
д) от лицето, неправителствената организация или групата лица, които са сезирали комисията.

2. Ако делото е предадено в съда в изпълнение само на подточка д) на предхождащата точка, то се предава отначало в комитет, състоящ се от трима съдии. Ех officio в отделението заседава съдията, гражданин на засегнатата Високодоговаряща се страна, или ако такъв липсва, лице по неин избор, което ще заседава в качеството на съдия. Ако жалбата е насочена срещу повече от една от Високодоговарящите се страни, съответно се увеличава броят на членовете на комитета.

Ако делото не повдига важни въпроси относно тълкуването или прилагането на конвенцията и ако по други причини не е оправдано неговото гледане от съда, комитетът може с единодушие да реши, че то няма да бъде гледано от съда. В този случай Комитетът на министрите решава при условията, предвидени в чл. 32, дали е налице нарушение на конвенцията."

Член 6

1. Този протокол е открит за подписване от държавите - членки на Съвета на Европа, подписали конвенцията, които могат да станат страни по него чрез:

а) подписване без резерва за последваща ратификация, приемане или утвърждаване;
б) подписване с резерва за ратификация, приемане или утвърждаване, последвано от ратификация, приемане или утвърждаване.

2. Ратификационните документи и документите за приемане или утвърждаване се депозират при генералния секретар на Съвета на Европа.

Член 7

1. Този протокол влиза в сила в първия ден на месеца, който следва след изтичането на три месеца от датата, на която десет държави - членки на Съвета на Европа, ще са изразили своето съгласие да бъдат страни по този протокол в съответствие с разпоредбите на неговия чл. 6.

2. По отношение на държава членка, която впоследствие изрази съгласие да стане страна по този протокол, той влиза в сила в първия ден от месеца, който следва изтичането на тримесечен период от датата на депозиране на документа за ратификация, приемане или утвърждаване.

Член 8

Генералният секретар на Съвета на Европа информира членовете на съвета за:

а) всяко подписване;
б) депозирането на всеки ратификационен документ или документ за приемане или утвърждаване;
в) датите на влизане на този протокол в сила в съответствие с член 7;
г) всяко друго действие, уведомление или съобщение, имащи отношение към този протокол.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този протокол.

Съставен в Рим на 6 ноември 1990 г. на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар ще изпрати заверени копия на всяка държава - членка на Съвета на Европа.

/Пресслужба "Куриер"/


11:13:25
21.08.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!