21 януари 1991

София, 21 януари 1992 година
        Брой 14 (544)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ (СТК) И ПРОТОКОЛ N1 НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА.


У Ч Р Е Д И Т Е Л Е Н   А К Т

Днес, 25 (двадесет и пети) XII (декември) 1991 (хиляда деветстотин деветдесет и първа) година, Рождество Христово, в град София, България, политически партии и обществени организации, представени от правомощни съобразно учредителните им актове лица, обединени около убеждението за необходимостта от възстановяването и гарантирането налегитимността (правосъобразността) в България, създадохме

С Ъ Ю З   З А   Т Ъ Р Н О В С К А   К О Н С Т И Т У Ц И Я,

като приехме и подписахме ПЛАТФОРМА и СТАТУТ на същия и подписваме настоящия УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ. както следва:

За ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС - Председател: Янко Янков

За БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - Председател: Димитър Бранков

За ПАРТИЯ НА ТРУДА - Председател: Йордан Велков

За БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" - Йордан Дупаринов
- Асен Димитров

За БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ - Димитър Попов
 
За ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - Д-р Борис Милошев

За ХРИСТИЯН-РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Председател: Лиляна Петкова

За КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - Председател: Иван Едисонов

За ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - Николай Алипиев

За СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ - Асен Кантарджиев

За БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ - Лидер: Иван Амбарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРОТОКОЛ N1

Днес, 25 (двадесет и пети) XII (декември) 1991 (хиляда деветстотин деветдесет и първа) година, Рождество Христово, в Клуба на Българската Народна Партия, ул. "Цар Самуил" N 115, София, България, се състоя Учредителна конференция за създаване на Съюз за Търновска конституция.

Присъстват: 11 представители на политически партии и на обществени неполитически организации. Тъй като всички присъстващи са лица, оправомощени съгласно учредителните актове на своите организации да представляват същите и да гласуват, както и да подписват задължаващи тези организации документи, не се създава мандатна комисия.
Присъстващите и гласуващи представители взаимно проверика пълномощията си и ги намериха за редовни.

Учредителната конференция беше открита от г-н Йордан Дупаринов в 10,36ч. С явно гласуване за председател на Учредителната конференция беше избран единодушно г-н Димитър Бранков, а за протоколчик - г-н Николай Михайлов.

Единодушно беше гласуван следният ДНЕВЕН РЕД:

1. Учредяване на СЪЮЗ ЗА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ.
2. Избор на председател на Съюза за Търновска конституция.

По т. 1 от дневния ред
Правомощните съобразно учредителните им документи представители на политически партии и обществени неполитически организации подписаха Политическо споразумение за създаване на Съюз за Търновска конституция, след което подписаха и Платформа, Статут и Учредителен акт на Съюза за Търновска конституция, като положиха и печатите на организациите (които разполагат с такива). С това Съюзът за Търновска конституция беше учреден.

По т. 2 от дневния ред
Г-н Димитър Бранков, председател на Българската Народна Партия, издигна кандидатурата на г-н Янко Николов Янков, председател на Партия Либерален Конгрес и на Съюза на юристите демократи в България, за председател на Съюза за Търновска конституция. Други кандидатури не бяха издигнати. С явно гласуване, в съответствие с разпоредбите на ал.6 и 5 на чл. 13 във връзка с ал. 2 на чл. 12 от Статута на Съюза за Търновска конституция. За председател на Съюза за Търновска конституция с пълно единодушие (от 11 присъстващи и гласуващи оправомощени представители на политически партии и организации с неполитическа цел) 11 гласуваха "За".

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 11,36 ч.

За горното се състави този протокол, който се подписа от председателя на Учредителната конференция, протоколчика и правомощните представители на учредителите.

ПРОТОКОЛИРАЛ: Н. Михайлов     

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ: Димитър Бранков

          ПОДПИСАЛИ:

За ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛЕН КОНГРЕС - Председател: Янко Янков

За БЪЛГАРСКА НАРОДНА ПАРТИЯ - Председател: Димитър Бранков

За ПАРТИЯ НА ТРУДА - Председател: Йордан Велков

За БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "ВРАБЧА 1" - Йордан Дупаринов
- Асен Димитров

За БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ - Председател: Димитър Попов

За ДВИЖЕНИЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА - Председател: д-р Борис Милошев

За ХРИСТИЯН-РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - Председател: Лиляна Петкова

За КОНСЕРВАТИВНА ПАРТИЯ - Председател: Иван Едисонов

За ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА - Николай Алипиев

За СЪЮЗ НА ЮРИСТИТЕ ДЕМОКРАТИ В БЪЛГАРИЯ - Асен Кантарджиев

За БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ - Лидер: Иван Амбарев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР (БДЦ) ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ НА 12 И 19 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА.


Българският демократичен център смята, че чрез президентските избори, въпреки някои нарушения на нормите на предизборната борба, се изрази народната воля. Ние признаваме този вот и поздравяваме избрания за президент Желю Желев.

Ние се надяваме, че президентът на Републиката няма да бъде пристрастен, а ще се стреми да обедини нацията и ще бъде президент на всички българи. В условията на парламентарна република, каквато е България, президентът трябва да има като основна цел спазването на конституцията и законите. Който и да беше избран, Вълканов или Желев, той трябваше да приеме върховенството на другите власти и със своите усилия и интелект да съдейства за балансирането на интересите на различните институции и групи. Свещените конституционни норми трябва да стоят над мимолетния интерес и неизбежно нажежаваните понякога политически страсти.

Изборният процес показа нещо ново: отдръпването от познатите символики и митологични схеми. Синята бюлетина на СДС се оказа бариера за много избиратели и едва не сгромоляса д-р Желев. Спасиха го само гласовете на Движението за права и свободи. Отказът от червената бюлетина за поддържания от БСП независим екип позволи на ангажирания с идеята за социална държава тандем да достигне процента от изборите от юни 1990 година (47-48 %). Пренасочването на гласовете, подадени на първия тур за центристки ориентираните кандидати, след съответен анализ ще бъде оптимистична основа на нашата бъдеща политика.

"Началото на края на СДС" - така можем да наречем основната поука от изборите за президент. Времето на СДС, като един от митовете на промяната у нас, изтече! Политици, които не осъзнават това, нямат перспектива.

Идва нашето време!!!

София, 20 януари 1992 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БДЦ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ "ГЕОЛОГИЯ, МЕТАЛУРГИЯ, ХИМИЯ" - "ПОДКРЕПА" ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО СЛУЧАЙ ИЗБИРАНЕТО МУ НА ТОЗИ ПОСТ.


МНОГОУВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЕВ,

От името на нашите членове, привържениците на радикализма и синята идея, Изпълнителният съвет на Синдикална федерация "Геология, металургия, химия" - "Подкрепа" Ви поздравява по случай избирането Ви отново за президент на Република България. Като изразяваме своето задоволство от изборната победа, ние Ви уверяваме, че винаги сме Ви смятали за основен гарант за демократичните промени в страната. С Вас свързваме своята вяра, че няма да бъде допусната реставрацията на тоталитаризма или хвърлянето на обществото в крайностите на необолшевизма и конфронтацията.

Ние дълбоко осъзнаваме необходимостта от социален мир. Усилията на нацията трябва да се съсредоточат върху стабилизиране на икономиката и възстановяването на производството. За членовете ни са необходими гаранции за работните им места и за работните им заплати; гаранции за достойно участие в процесите на раздържавяване и приватизация. Ние разчитаме на Вашата инициатива и конституционните Ви права.

София, 20 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР (БДЦ) ОТНОСНО ПРИЗНАВАНЕТО ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.


Признаването на суверенитета и независимостта на Република Македония е естествена кулминация на един исторически процес, мотивиран от българските национални интереси. То стана възможно в резултат на новите европейски реалности и демократичните промени у нас и в бивша Югославия. БДЦ подкрепя действията на Правителството във връзка с този акт.

Същевременно ние сме обезпокоени от следните обстоятелства:

1. Очевидната липса на дипломатическа координация със заинтересованите страни и на първо място Македония и страните от Европейската общност.

2. Разнобоят в действията и изявленията на Правителството, Парламента и Президента демонстрират липсата на цялостната концепция за характера на бъдещите ни взаимоотношения с Република Македония.

Остава неизяснен от Правителството и Президента принципният въпрос: Накаква основа ще се развиват занапред отношенията между България и Македония.

а) Ще се толерират ли опитите за обсебване на обшото културно-историческо наследство на македонските българи от страна на Скопие?
б) Ще се допусне ли повтаряне под една или друга форма на опитите за обособяване и денационализация на българското население в Пиринска Македония?

Политическият механизъм в нормалните държави при вземане на решения с историческа важност, пряко свързани с националните идеали, изисква отговорното участие на всички политически сили. Поради това смятаме за наложително провеждането на национално съвещание с участието на Съюза на демократичните сили, Българската социалистическа партия, Движението за права и свободи, Българския демократичен център и земеделските съюзи под егидата на президента. На съвещанието БДЦ ще предложи своя концепция по тези проблеми.

София, 20 януари 1992 г.

ПОЛИТИЧЕСКИ СЪВЕТ НА БДЦ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ (КНСБ) ПРОФ. КРЪСТЮ ПЕТКОВ ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА КОНФИСКАЦИЯ НА ИМУЩЕСТВОТО.


Днес в 18 часа изтича срокът, в който трябваше да предам декларация в правителството за синдикалното имущество.

Законът за конфискация на имуществото, в частта му за синдикатите, ме постави пред ужасна дилема. Директният отказ да се подчиня на закона би се изтълкувало като незачитане на волята на законодателя - българския парламент, свободно избран от гражданите у нас на 13 октомври 1991 г. Безропотното подчинение на репресивния закон би ме превърнало в екзекутор на организацията, на която принадлежа. Смятам се за инициатор за създаването на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) и на нейното укрепване се посветих изцяло през последните две години.

Надделя решението да не подавам декларация в указания от закона срок. Неспазвайки извънредното законодателство, аз се подчинявам на разпоредбите на Конституцията на Република България и на международните правни норми, които не допускат конфискация на синдикално имущество.

Тази моя стъпка е консултирана с колегите от ръководството на КНСБ, избрани на Учредителния конгрес, с председатели на редица федерации и с представители на европейски синдикати. В посттоталитарна България репресиите срещу синдикатите и намесата на държавата в тяхната дейностса недопустим и позорен акт. Огънат ли се независимите синдикати у нас, това ще създаде опасен прецедент за цяла Източна Европа.

Като разбирам своята отговорност пред свободното синдикално движение, заявявам своето "не" на антиконституционния, антидемократически и репресивен акт на властите в България.

София, 20 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ДО Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ ПО СЛУЧАЙ ИЗБИРАНЕТО МУ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА.


ДО Д-Р ЖЕЛЮ ЖЕЛЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Приемете нашите поздравления във връзка с избора Ви за президент наРепублика България.

Изразяваме убеждението си, че ще съумеете да удовлетворите надеждите на хилядите сдружени земеделци и целия български народ, които с гласа си подкрепиха във Ваше лице стремежа им за радикални промени в страната в посока на демократизацията и ценностите на европейската цивилизация.

Желаем ви здраве и ползотворна работа за благото на Отечеството.

София, 20 януари 1992 г.

ПП НА БЗНС-ЕДИНЕН

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАСЕДАНИЕ НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз (е) на редовното си заседание на 20 януари 1992 година се запозна с информация за хода на отчетно-изборната кампания. Общинските конференции ще приключат тази седмица. Оценката за тяхното провеждане е задоволителна. Активно и със загриженост делегатите разговарят за бъдещето на Съюза.

Постоянното присъствие на Българския земеделски народен съюз (е) се запозна със становището на Управителния съвет за отлагане на конгреса, насрочен на 25 и 26 януари 1992 година. Взе се решение в началото на февруари т.г. да се свика на заседание Управителният съвет за определяне нова дата за неговото провеждане.

ПП НА БЗНС-ЕДИНЕН

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ЗА ДУХА НА ПРИЕТАТА ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КОНСТИТУЦИЯ" НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ. Документът е приет на 9 август 1991 година и се публикува за първи път.


Приетата на 12 юли 1991 г. Конституция на Република България е факт! Всички помним как стана гласуването й от Великото народно събрание и при каква обстановка...

Част от народните представители обявиха "забележителна” гладна стачка в съседство със сградата на парламента. Други отказаха да я гласуват и напуснаха Великото народно събрание... Самото Народно събрание беше оградено с метална ограда и плътен кордон от полицаи... Голям брой недоволни граждани бяха обсадили Народното събрание, за да изразят своя протест! На някои от тях полицията нанесе побой... На покрива на Софийския университет студенти изразяваха възмущението си от това, което ставаше...

В същото време в парламента трескаво се гласуваше текст по текст от конституцията и се пи шампанско по случай нейното приемане!...

Защо така се бързаше с приемането на тази конституция и нормално ли беше всичко това?...

Ако сравним Проекта за конституция на БСП, внесен по предложение на Висшия съвет на БСП във ВНС на 21 януари 1991 г., с Проекта за конституция на Великото народно събрание от м. май 1991 г. и с текста на окончателно приетата на 12 юли 1991 г. конституция, ще видим, че РАЗЛИКА ПОЧТИ НЯМА, а има само редакционни корекции!... И това не е случайно!...

При този състав на ВНС с мнозинство на парламентарната група на БСП, активно подкрепено от разни СДС - "личности" (останали в парламента въпреки протестите на тези, които ги избраха), стана пределно ясно, че тази конституция ЩЕ ОБСЛУЖВА ПРЕДИ ВСИЧКО ИНТЕРЕСИТЕ на БСП-БКП.

В подкрепа на това свое твърдение ние ще проследим паралелно някои идентични или сходни по смисъл членове и алинеи от двата проекта и от приетата конституция...

Още в глава I. "Основни начала" от Проекта за конституция на ВНС и от приетата конституция се обявява, че законът няма обратна сила и се прави застраховка срещу евентуално издаване на нови закони, чрез които да се потърси отговорност от престъпниците - бивши членове на БКП (днес членове на БСП) за извършените от тях преди м.ноември 1989 г. и след това престъпления!... Чл.28, ал. 3,4 от Проекта на БСП се повтаря смислово в чл.5, ал. 4 от Проекта на ВНС и се налага окончателно като чл.5, ал. 3 от приетата конституция.

В чл.67, ал. 2 от Проекта за конституция на БСП за бившите комунисти и настоящи членове на БСП е осигурено да не им се търси лична отговорност за щети, нанесени на граждани, като това задължение ловко се прехвърля на държавата. Текстът дословно е залегнал в чл.7 от Проекта на ВНС и в чл.7 от приетата конституция. На практика това означава, че държавата като цяло (българският народ) общо ще носи отговорността за материалните, имуществените и физическите щети, понесени от гражданите след 9 соптември 1944 г., в резултат на чудовищния експеримент на тоталитарната комунистическа държава, изцяло подчинена на Българската комунистическа партия (БКП).

И така, на бившите ръководни членове на БКП се гарантира: първо - да не носят наказателна отговорност и второ - да не носят и гражданска отговорност за извършените от тях престъпления!...

Подсигурила се за миналото си, БСП си гарантира и едно стабилно присъствие и участие в бъдещия политически живот на страната.

За БСП е пределно ясно, че тя не може да разчита на президентския стол, нито на тотално подчинение на служителите в изпълнителната и в съдебната власт. Следователно единствената власт, чрез която БСП може евентуално да се реализира през следващите няколко години, е законодателната независимо от числеността на парламентарната й група в Народното събрание.

В резултат на тези съображения и благодарение на мнозинството й (повреме на приемането на Конституцията) БСП успя да прокара редица текстове, които й осигуряват ВМЕШАТЕЛСТВО, РЕГУЛИРАНЕ и КОНТРОЛ върху дейността на изпълнителната власт, президентската институция и съдебната власт. Ето защо прокламираното в чл.8 от приетата конституция (чл.5 от Проекта на БСП и чл.8 от Проекта на ВНС) разделение на властите на законодателна, изпълнителна и съдебна остава по същество без съдържание!...


I. ВМЕШАТЕЛСТВО на ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ в ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ.

В проекта на БСП (чл.111, ал.2) се казва, че по предложение на 1/10 (?!) от депутатите в Народното събрание може да се гласува недоверие на Министерския съвет. В Проекта за конституция на ВНС количеството на предлагащите вот на недоверие депутати "нараства" до 1/5 (чл.90, ал.1) и в този си вид остава в приетата конституция - чл.89, ал.1!

Ясно е, че дори да не успеят да постигнат смяна на неудобните кабинети, комунистите-"социалисти” ще могат за години напред да торпилират дейността им, като внасят предложения за тяхното разпускане, което неминуемо ще създава обществено-политическо напрежение и недоверие към сформираните правителствени кабинети.

Чл.124, ал.1 от Проекта на БСП гласи, че "Председателят на Министерския съвет се избира от Народното събрание по предложение на президента на Републиката...". Вероятно прекалено явното и решаващо значение на Народното събрание (законодателната власт) е довело до модификация на този член в Проекта на ВНС, където е указано, че предложението за министър-председател, състав, структура и програма на Министерския съвет прави президентът, но едва "след консултации с най-голямата по численост парламентарна група..." (чл.108, ал.1)... Това означава, че този избор, включително съставът на кабинета и дейността на Министерския съвет, ще бъдат поставени отново под опеката и в зависимост от Народното събрание, т.е. възниква косвената възможност за контрол на изпълнителната власт от страна на парламентарната група на БСП-БКП.

И за да бъде този контрол по-директен, в окончателния текст на приетата конституция се казва, че "Президентът след консултации с парламентарните групи (вече не с най-голямата по численост парламентарна група, която не може вечно да бъде групата на БСП) възлага сформирането на кабинет от кандидат за министър-председател, посочен от най-голямата по численост парламентарна група, да състави правителство" (чл.99, ал. 1).


ІІ. ВМЕШАТЕЛСТВО на ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ В ПРЕЗИДЕНТСКАТА ВЛАСТ.

И в двата проекта, и в приетата Конституция се предвижда вмешателство на законодателната власт в президентската институция, чиито функции и правомощия са силно ограничени!...

Пример за това е налагането на президента да обнародва един закон независимо дали е добър, или лош: в Проекта на БСП - чЛ.96, в Проекта на ВНС - чл.111, а в приетата Конституция - чл.101, според който президентът може да върне закона за ново обсъждане само един път!...

Друг случай на вмешателство на законодателната власт в президентската институция е предвидената и в трите конституции възможност за "повдигане на обвинение от народните представители" срещу президента!

В Проекта на БСП това става по предложение на 1/5 от депутатите (чл.121, ал.2), а в Проекта на ВНС и в приетата Конституция - на 1/4 от депутатите: съответно чл.113, ал.2 и чл.103, ал.2.

А в чл.207 от Наказателно-процесуалния кодекс е казано, че повдигане на обвинение се осъществява в стадия на предварително разследване при следните предпоставки: 1. Достатъчно доказателство за виновността на определено лице в извършване на престъпление от общ характер и липса на основания за прекратяването на наказателното производство.

Явно е, че с това "повдигане на обвинение" народните представители, т.е. комунистите сред тях, ще се стремят да въздействат върху Конституционния съд с цел прекратяване правомощията на президента и неговото отстраняване от власт, когато той се окаже неудобен за тях.

Освен това и в трите конституции е предвидено президентът да бъде под опеката на Министерския съвет - указите му трябва да бъдат приподписвани от министър-председателя или от съответния министър - чл.112, ал.2 от Проекта на ВНС, а в приетата Конституция - чл.102, ал.2.


ІІІ. ВМЕШАТЕЛСТВО на ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ в СЪДЕБНАТА ВЛАСТ.

Съществената за всяка държава съдебна власт е също поставена в двата проекта и в приетата конституция в зависимост от Народното събрание и под ръководството на старата съдебна номенклатура!...

Според Проекта на БСП Народното събрание избира ТРИМА от членовете на Висшия съдебен съвет (чл.147, ал.4), а в Проекта на ВНС избраните от Народното събрание членове са вече ЕДИНАДЕСЕТ (чл.137, ал.З), толкова, колкото са и в приетата Конституция - чл.130, ал.З.

Чл.147, ал.4 от проекта на БСП, чл.137, ал.2 от Проекта на ВНС и чл.130, ал.2 от приетата конституция поставят изискването за членове на Висшия съдебен съвет да се избират съдии с най-малко 15 години трудов стаж, като в Проекта на БСП дори е казано, че кандидатите трябва да бъдат и на възраст между 40 и 60 години!...

По този начин самата идея за Висш съдебен съвет е опорочена, тъй като се гарантира участието на старата съдебна номенклатура (съставена от бивши комунисти и юристи послушници), за която законодателно вече е осигурена възможността именно тя занапред да определя кадровата политика в съдебната власт.

Назначаването на съдии, прокурори и следователи според пректите на БСП и ВНС (съответно: чл.145, ал.1 и чл.136, ал.1) става от президента, но по предложение на Висшия съдебен съвет, а в приетата конституция назначаването е директно от Висшия съдебен съвет - чл.129, I ал.1.

И в трите конституции се определя, че съдии в Конституционния съд трябва да бъдат юристи с най-малко 15 годишен трудов стаж като съдии!

И за да бъдат окончателно гарантирани "завоюваните” от комунистите позиции на съдиите, прокурорите и следователите във Висшия съдебен съвет, в съда, в прокуратурата и в следствените органи, се гарантира несменяемостта им: в Проекта на БСП чрез чл.145, ал.1, в Проекта на ВНС чрез чл.136, ал.З, а в приетата конституция - чрез чл.129, ал.З.


* * *

И в двата конституционни проекта се предлага да бъде създадена Сметна палата, която също е поставена в пряка зависимост от изпълнителната власт: в Проекта на БСП чрез чл.104, ал.1,2; в Проекта на ВНС чрез чл.92, ал.1, а в окончателно приетата конституция директно е записано, че Сметната палата се избира от Народното събрание - чл.91, ал.1.


* * *

Осигуряването на вмешателство, регулиране и контрол от страна на законодателната власт (Народното събрание) върху президентските пълномощия, върху изпълнителната и съдебната власт и свързаните с тях различни институции се забелязва и в някои текстове, в които дейност на тези институции се утвърждава със закон, а не с вътрешноадминистративен акт на съответната институция!... такива са: чл.153, ал.2, чл.160, ал.1, чл.161 и чл.162, ал.2 от проекта на БСП; чл.140, чл.141, ал.2, чл.151 и чл.156 от Проекта на ВНС; чл.134, ал.2,чл.135, ал.1 и 2, чл.139, ал.1, чл.141, ал.2 и чл.144 и други членове от приетата конституция.


* * *

И така, можем да обобщим, че всички конституционно важни и устройващи комунистите положения, залегнали в Проекта за конституция на БСП, СА РЕАЛИЗИРАНИ в Проекта на ВНС и без особени изменения СА УТВЪРДЕНИ в приетата конституция, която категорично може да бъде определена като НЕОКОМУНИСТИЧЕСКА!...

По време на гласуването на предложената конституция БСП чрез парламентарното си мнозинство и не без косвената помощ на напусналите и на останалите в парламента депутати от СДС успя да наложи прокарването и на редица допълнителни текстове, които силно усложняват и затрудняват процедурата за изменение на приетата конституция!...

Ако в проектите на БСП и на ВНС предложенията за изменение се приемат с мнозинство 2/3 (съответно чл. 173, чл.98), то в приетата конституция това става с мнозинство 3/4 от всички народни представители, при това на три гласувания в различни дни - чл.155, ал.1. И само ако за изменението гласуват по-малко от 3/4, но не по-малко от 2/3 от всички народни представители, текстът се подлага на повторно гласуване. Т.е.изменение на текст от приетата конституция може да бъде осъществено само при повторно гласуване, което се провежда едва след 2 месеца, нов рамките до 5 месеца след първото гласуване на предложения текст.

И при това повторно гласуване е необходимо отново да се получат не по-малко от 2/3 от гласовете на народните представители - чл.155, ал.2!

Боже Господи, за кой ли път след 9 септември 1944 г. присъствахме на поредното политическо безобразие и пример за човешка наглост и дебелоочие!..

Така че чл.155 с двете си алинеи реализира конституционно ИМУННАТА СИСТЕМА на КОМУНИСТИТЕ, която им гарантира, че приетата конституция не може да бъде променяна!...

Идеята на авторите - комунистите, е, че в парламента винаги ще има повече от 25 % членове на БСП, които заедно с помощта на техни агенти от други партии или с подкрепата на някои от парламентарните групи ще са в състояние почти винаги да отхвърлят всяко неудобно за тях предложение за изменение и допълнение на приетата на 12 юли 1991 г. конституция.


* * *

Независимите демократи от НДП в своя "Политически анализ" от 27 март 1991 г. предупредиха българския народ за реалната опасност, че комунистите могат да приложат "политическите си номера" от времето, през което на страната ни бе натрапена тяхната Димитровска конституция - декември 1947 г., но никой от депутатите във ВНС не се вслуша в разумния ни глас... И днес с огорчение отбелязваме, че фактите безпощадно потвърждават анализите и изводите на Политическия екип на НДП!...

Комунистите чрез текстовете на приетата конституция доразвиват план-програмата "Домино" в опасно направление, вече не за отглеждане на контролирана от тях опозиция, а за манипулиране за дълъг период от време на държавно-политическия фундамент на парламентарната демокрация - реалното разделяне и самостоятелност на трите власти!...

Кой ще върне на българския данъкоплатец похабените от ВНС (от депутатите му) 50 млн.лв.?,.. Кой би предоставил отново ШАНС за БЪЛГАРИЯ, след като досега появилите се възможности БЯХА НА ДРЕБНО проиграни (безнаказано изтъргувани) от определени политически лица през изминалите три мъчителни години - 1989, 1990 и 1991 г.

През това време управляващите умишлено разединиха българския народ по най-различни признаци, вместо политически компетентно да изградят основата на едно творческо и конструктивно законодателство.

Като се има предвид всичко изложено дотук, можем лесно да си обясним бързината, с която бе приета конституцията. Бързина, която напомня за вица - когато двама братя в един зноен летен ден погребвали баща си, след като приключили, единият от тях потрил доволно ръце и казал: "...Свършихме хубава работа... Закопахме тате..."

Аналогията между вица и приетата конституция е очевадна: Избраните депутати, които предварително бяха определени, информационно наложени и с политически комбинации пробутани от БКП и МВР през м.юни 1990 г. във Великото народно събрание, свършиха "хубава" работа... Закопаха демокрацията в България!....

За Независимата демотратична партия - НДП:
Петър Гогов, Богдан Йоцов, Стоимир Минков,Тихомир Мушанов, Никола Николов, Трифон Силяновски, Страхил Янев, Веселин Бончев, Георги Кацарски, Здравка Маринова, Гюро Гюров, Зорница Първанова.

София, 9 август 1991 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 21 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА НЕЗАВИСИМИЯ НАЦИОНАЛЕН ГРАЖДАНСКИ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НАГРАЖДАНИТЕ ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВАТА ПО ВЪПРОСА ЗА ОБЕЗЩЕТЯВАНЕТО НА РЕПРЕСИРАНИТЕ ОТ БИВШИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ.


Раздаването на индулгенции е съпътствало всяко комунистическо правителство, но когато то е антикомунистическо, е редно да се съобрази с мнението на избирателите. Една немалка част от електората са политзатворниците, които изпитаха на гърба си тежестите на противопоставянето в концлагери и затвори. Жертвите на комунистическия терор са десетки хиляди убити, стотици хиляди затворени, изселени, емигрирали, милиони затормозени семейства. Неизброими са злодеянията и престъпленията и за две години псевдодемокрация нито един от убийците не беше изправен пред съда, репресивната машина си стоеше непокътната - съд, прокуратура, милиция и армия от капитан нагоре. Досега комунистите ни мислеха за луди, но отсега ние сами трябва да почнем да се мислим за такива, тъй като нищо не се е изменило: комунистите слязоха от власт и мястото им заеха бивши комунисти и комсомолци, професори, академици, агенти на Шесто управление, комунистически творци - писатели, художници, журналисти, икономисти, артисти и т.н. Живели са отлично и защо тази идилия да не продължи и сега. Най-смешното е, че бивши креатури от репресивната машина се изкарват репресирани, а нямат и 24 часа затвор, изселване, съдебни инсинуации, уволнения...

Най-странният факт в новата ни демокрация е това, че вместо да бъдат в първия ешелон на властта, политзатворниците по сценарий са съзнателно елиминирани отвсякъде, въпреки че единствено те имат моралното право за властта. Навсякъде по света е така, пък и у нас до преди две години. Кой изпълни подробния сценарий? Естествено, пребоядисаните комунисти в СДС и огромната им жажда за власт. Още по-фрапиращо безсрамие произтича и от нежеланието им да обезщетят, еднократно политзатворниците, които не искат доживотни пенсии. Когато псевдодемократите флиртуваха с комунистическата власт, доносничеха, ядяха и пиеха с тях, ние гниехме в килиите на смъртта или копаехме по десет кубика на ден, голи до кръста при минус десет градуса. Какво от това и че сме умирали!?

Ние, двеста хиляди оцелели, искаме да ни се изплатят незабавно обезщетения по 3000 лева на месец за тежкофизически и опасен труд с риск за живота, като времето, изстрадано в затворите и концлагерите, ни се признае за трудов стаж първа категория. Не желаем нито една от привилегиите на активните борци срещу фашизма, независимо от това, че комунистическият фашизъм беше още по-безпощаден.

Финансистът на годината е обещал да не даде една стотинка на политзатворниците, а средства има от имуществото на БСП. Това поведение на правителството към политзатворниците говори за явен политически атавизъм, който ще предреши падането му от власт, преди да изтече мандатът му.

Българският народ жадува за демокрацията и вече започна публично да се възмущава от някои действия на новото правителство и няма да е чудно, ако апатията го накара да си стои вкъщи по време на президентските избори. Най-важното е да се знае, че "учените" технократи нямат жизнения опит и моралното право да бъдат на власт, защото, както сме им дали властта, така можем и да им я отнемем по най-демократичния начин. И то много скоро.

София, 15 януари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


10:00:38
21.01.1992 г.

Редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Сopyright © Пресслужба "Куриер”, 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!