21 февруари 1992

София, 21 февруари 1992 година    
        Брой 37 (567)

Ръководител Пресслужба Куриер"

Стефан Господинов


София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ НА 20 ФЕВРУАРИ 1992 Г. В СОФИЯ.


ПО ТОЧКА 1

Управителният съвет на Българския земеделски народен съюз - единен (БЗНС(е) приема становището на Постоянното присъствие за изразеното отношение в резолюцията на конгреса на БЗНС - Никола Петков по въпроса за земеделското единство. Становището да се публикува в съюзния вестник.

ПО ТОЧКА 2

Управителният съвет на БЗНС - единен приема декларация във връзка с приложението на Закона за имуществото и заповедта на министъра на финансите за изземване на Дом-паметник "Александър Стамболийски”. Представители на Управителния съвет на БЗНС - единен да връчат декларацията на президента на Република България, на председателя на Министерския съвет и на Бюрото на Народното събрание.

Същата да се публикува в съюзния вестник.

ПО ТОЧКА 3

Управителният съвет приема становището на Българския земеделски народен съюз - единен за 100-те дни на правителството.

Становището да бъде връчено на правителството и публикувано в съюзния вестник.

ПО ТОЧКА 4

Управителният съвет реши на 21 и 22 март 1992 г. да се проведе извънреден конгрес на БЗНС - единен за земеделско единство.

ПО ТОЧКА 5

Управителният съвет на БЗНС - единен изразява твърдата си позиция, че свиканата предконгресна среща във Варна на 1 или 7 март 1992 г. е противоуставна, нелегитимна и насочена срещу БЗНС - единен. Тя е в услуга на силите, които целят самоизтъкване и стремеж в бъдеще да няма единен, силен и независим Земеделски съюз с полагащо му се достойно място в политическия живот на България.

Управителният съвет призовава всички избрани делегати за конгреса да не участват в нея, тъй като ще нарушат Устава на БЗНС - единен и ги уведомява, че предстоят окръжни делегатски съвещания, на които ще могат да се изкажат по всички въпроси.

София, 20 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН ПО ПОВОД НА КОНФИСКАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛСКО ИМУЩЕСТВО И НА ДОМАПАМЕТНИК "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ".


СДРУЖЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ И СИМПАТИЗАНТИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ, ГРАЖДАНИ НА РЕПУБЛИКАТА!

В преследване на тяснополитически цели, които нямат нищо общо с потребностите на демократичния процес в страната, правителството пристъпва към фактическата конфискация на земеделското имущество и слага нейното начало с изземването на светинята за всички поколения сдружени земеделци - Дома-паметник "Александър Стамболийски”.

С този свой антидемократичен акт правителството нарушава закона, на който самото то е вносител, а министърът на финансите със своята заповед на практика отрича изпяло решението на Министерския съвет.

Няколко месеца ние правихме всичко възможно да дадем точни и конкретни доказателства пред българската общественост и правителството относно истината за имуществото на Земеделския съюз.

Към многобройните факти, документи, аргументи и доказателства не самоче не се прояви разбиране, не само че Конституционният съд мълчи предочевидните нарушения на основния закон, но налице са и опасни политически тенденции в изпълнителната власт при прилагането на закона.

Това действие на правителството е предупреждение за цялото общество, че процесът на демократизация е в опасност и че се връщаме по път, в който страната и народът вече са били въвличани нееднократно и който не е довел до нищо добро.

Призоваваме сдружените земеделци в страната и чужбина, симпатизантитена земеделската идея, радетелите на демокрацията в България и цялатабългарска общественост да подкрепят с всички сили и средства, позволени от закона, основателния протест на Земеделския съюз спрямо този драстичен и недемократичен акт на правителството!

София, 14 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ, С КОЯТО СЕ ПРИЗОВАВАТ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ГРАЖДАНИТЕ ДА СЪДЕЙСТВАТ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.


Обстоятелствата все повече изискват намесата на обществените сили за защита на човека, на неговите права и достойнство. Сложните противоречия, които възникват в процеса на демократизацията, застрашават личната и националната сигурност, единството на обществото и нацията. Родолюбието и уважението към човека са предавани от поколение на поколение и са част от традициите на нашия народ. Националната криза засегна и най-доброто в традициите ни, постави на изпитание нашата нравственост. Като си поставя задачата да съдейства за създаването на демократична, социална и правова държава, Комитетът по правата на човека потвърждава своята вярност към общочовешките ценности.

Комитетът ще се противопоставя на всички правонарушения и съзнавайки своята отговорност, ще се подчини на следните принципи:

- постигане на действително равноправие на всички български граждани без дискриминация по какъвто и да е признак;
- човечността, демокрацията и социалната справедливост да бъдатотправна точка при усъвършенстване на националното законодателство, засягащо правата на човека;
- съдействие за усъвършенстване на международноправните актове по правата на човека;
- даване на гласност на всички съществени нарушения на правата на личността и създаване на обществена нетърпимост към всяко нарушение на човешките права;

Изпълнявайки своя дълг, Комитетът призовава всички политически партии, обществени организации и граждани да съдействат за постигане на неговите благородни цели.

София, 17 февруари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Велко Вълканов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕЗОЛЮЦИЯ ПО РАБОТНАТА ЗАПЛАТА, ДОХОДИТЕ, ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ И СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (ПРОЕКТ), ПРЕДЛОЖЕНА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ КОНГРЕС (22 - 23 ФЕВРУАРИ 1992 ГОДИНА) НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


Работната заплата, доходите, жизненото равнище и социалното осигуряване са едни от най-важните и най-невралгичните области за синдикална защита на интересите на наемните работници.

Върху тях най-силно се отразяват неблагоприятните последици на икономическата криза и продължаващият спад на производството, бавното провеждане на реформата, инфлацията и ограничителната политика спрямодоходите.

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) е доказала своята конструктивна позиция и подкрепа на икономическата реформа, но категорично е против цената за това да бъде масовото и безогледното обедняване на хората на наемния труд.

Като оценява реалистично тежката икономическа и социална обстановка встраната, КНСБ настоява и ще предприеме конкретни действия за постигане на разумен и социално поносим баланс между икономическата целесъобразност и социалната цена на прехода към пазарно стопанство.

ПО РАБОТНАТА ЗАПЛАТА КНСБ ще настоява за:

1. Спиране на спада и запазване на достигнатото досега равнище на реалната работна заплата и на цената на работната сила.

2. Договаряне на нов размер на минималната работна заплата за страната и неговото периодично преразглеждане в зависимост от инфлацията и поскъпването на живота.

3. Доразвитие и по-нататъшно утвърждаване на колективното трудово договаряне, в това число и по работните заплати в отраслите, браншовете, предприятията и организациите.

4. Премахване на централизираното регулиране и данъчното облагане на нарастването на средствата за работна заплата в предприятията.

5. Осигуряване с държавния и с общинските бюджети на необходимите средства за работна заплата в отраслите, дейностите и организациитена бюджетна издръжка, които да съответстват на престижа и социалната значимост на труда на работещите в тях.

6. Премахване на облагането с данък върху общия доход на минималната работна заплата и намаляването на този данък върху другите размери на
работните заплати.


ПО СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ КНСБ ще настоява за:

1. Ускоряване на приемането на нов Закон за общественото осигуряване, който да влезе в сила не по-късно от началото на следващата година.

2. Отделяне на фондовете за обществено осигуряване от държавния бюджет.

3. Създаване на система за допълнително доброволно социално осигуряване с участието на работодателите, наемните работници и синдикатите.

4. Социално-здравно осигуряване на работещите и на неработещите членове на техните семейства.

5. Периодично осъвременяване на пенсиите и на другите социални осигуровки в зависимост от инфлацията и поскъпването на живота.

6. Допълване на социалноосигурителните фондове със средства от приватизацията и други източници.


ПО ПОЛИТИКАТА НА ДОХОДИТЕ И ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ КНСБ ще настоява за:

1. Разработване и провеждане на активна политика по доходите като елемент на икономическата реформа, която води до:

- овладяване и ограничаване на обедняването на наемните работници през преходния период;
- провеждане на ефективна антиинфлационна политика, която се опира нена ограничаване на доходите, а на намаляване на влиянието на другите инфлационни фактори;
- създаване на условия за свободно пазарно формиране на цената на работната сила;
- осигуряване на възможност за развитие на предприемаческа инициатива и получаване на допълнителни доходи.

2. Политиката в областта на доходите да се основава на нови закони, селективност и диференциация на приоритетите, институционално изграждане на системата по доходите и равноправно социално партньорство между изпълнителната власт, работодателите и синдикатите.

И занапред своите цели и действия в тези области КНСБ ще осъществявапо пътя на социалното партньорство и преговорите с правителството и работодателите. При необходимост в рамките на Конституцията и законите на страната ще предприема самостоятелни синдикални действия за защита на интересите на своите членове и на наемните работници.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НЕЗАВИСИМИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ МВР, ЧЛЕНУВАЩИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ФНПО) НА МВР, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕТО НА НЕЗАВИСИМАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПОЛИЦИЯТАВ НАЦИОНАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ СИНДИКАТ И ИЗЛИЗАНЕТО МУ ОТ ФНПО НА МВР.
Документът е адресиран до Народното събрание, до президента на Република България, до председателя на Министерския съвет, до министъра на вътрешните работи, до Националния полицейски синдикат и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На проведено заседание в София председателите на членуващите във Федерацията на независимите професионални организации (ФНПО) на служителите от МВР независима професионална организация (НПО) и НПО "Защита” - Пловдив се запознаха и обсъдиха взетото решение за преименуване на НПО на полицията в Национален полицейски синдикат и излизането му от ФНПО-МВР.

Приемайки реалността на новата синдикална структура, считаме, че общността на проблемите ще бъде основа за бъдещото ни сътрудничество и взаимодействие. Тъй като не сме запознати с мотивите за излизанетона полицейския синдикат от федерацията, смятаме за принципно важно независимите професионални дружества на служителите от полицията, които не са участвали на делегатското съвещание в Балчик, ако имат желание, да изразят своята позиция. При това трябва да се отчита възможността за запазване на членството им във ФНПО. Не емоциите, а преценката кой реално би защитил правата и социалните интереси на служителите от МВР следва да бъде в основата на решението, което да бъде взето на общо събрание и изпратено в Изпълнителния комитет на ФНПО.

Колеги, необходимостта от отстояване на нашите права и интереси от Федерацията се запазва. Изнесеното от средствата за масово осведомяване (СМО) и съобщението на Националния полицейски синдикат за оттегляне от ръководството на МВР на част от законопроекта за изменение на Закона за МВР не е направено до 17.30 ч. на 6 февруари1992 г. (по информация, получена от Правния отдел на Народното събрание).

Във връзка с изнесеното в Народното събрание и в някои СМО по отношение на председателя на ФНПО-МВР, Федеративният съвет преценява, че това е насочено срещу формированията на Федерацията и цели нейното дискредитиране. Препоръчано е на Контролния съвет на ФНПО да извърши проверка по случая съвместно с представители на ръководството на МВР.

Федерацията на служителите от МВР изразява желание и готовност за започване на преговори с правителствена комисия за сключване на споразумение, съгласно чл. 85 от ЗМВР.

Отчитайки динамиката на протичащите в МВР процеси, на свое предстоящозаседание Федеративният съвет ще обсъди формите и тактиката за действие на ФНПО-МВР и необходимото за усъвършенстване на нейната организационна структура.

В ЕДИНСТВОТО Е НАШАТА СИЛА!

София, 6 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА МОНАРХИЧЕСКОТО НА НЕГОВО ВЕЛИЧЕСТВО ДРУЖЕСТВО "НАДЕЖДА" - ДОБРИЧ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗКАЗВАНЕТО НА ПРЕЗИДЕНТА ЖЕЛЕВ ПРЕД В. "ЕЛ ПАИС" - ИСПАНИЯ.


Всички ние подкрепихме кандидатурата на Желю Желев, като предполагахме, че ще бъде истински сторонник на демократичните процеси у нас.

Но скоро дойде и разочарованието от поредното необмислено изказване по отношение на монархията, личността и делата на Н.В. Цар Борис III. Нещо повече, ние смятаме, че това са изказвания, които преследват ясни цели - игнориране на Н.В. Цар Симеон II от демократичните процеси в страната. Оценки за дейността на Н.В. Цар Борис III могатда дадат само компетентни хора историци, и то безпристрастни.

Г-н Желев за пореден път доказа, че не притежава качествата да бъде обединител на българския народ в тая сложна обстановка в България и на Балканите. Ние не можем да имаме доверие на г-н Желев като държавен глава.

Добрич, 13 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО ДО ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ДЯКОНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИКОНОМИЧЕСКО ХУМАНИТАРНО ДВИЖЕНИЕ "ОКАН-ЕДИНЕНИЕ".


АПОСТОЛЕ,

Всеки българин носи в сърцето си твоя морален образ. Всеки те обича заради това, че пръв нарече съдбата на България "Свята и чиста република".

Колкото и невероятно да ти звучи, и ние, турците, поколения наред, се възпитаваме с твоите идеали. Заедно с теб извървяхме кривите и кални улици на нашето минало. Усещаме пулса на балканското ти сърце и скланяме глави пред черното ти бесило. Ти сам издигна своя монумент под небето на Балканския полуостров.

Апостоле, гореща игла пробива сърцето ми, когато чуя да сипят хули потурците, защото били виновни за всички нещастия, сполетели българите. Няма село и град и в моята родина Турция, където да не са убивали за правда или свобода. Но така е и днес по целия свят.

Там, където съм роден - Източен Анадол, - винаги е бушувала идеята задемокрация и успоредно с борците за свобода вървят и предателите, следвани от палачите. Във всяко населено място съществуват и хора, ненадминати по умение да оплюват и псуват. За тях няма чисти и свети идеали. Няма светлина, която да не са угасили, няма извор, за който да не са пуснали мълвата, че е пълен с отровна вода.

Аз ти повярвах, Апостоле, и избягах в България с надежда един ден да се върна в родината си и да пренеса опита на победилия социализъм. Дълго време бях изкушаван от лицемерието. Още по-дълго лежах по ужасния Беленски лагер, по черните Софийски затвори, докато ми дойде акълът в главата. Смеят ми се, Апостоле, че напразно съм пропилял времето си. Наричат ме с грозни и груби епитети. Хулят ме и ме клеветят, защото съм проумял истината.

Какво е виновен моят социализъм, че е попаднал в ръцете на долни недобросъвестни хора и некадърници, които превърнаха идеята за социална справедливост в нейната противоположност.

Събрах имената на убитите, мъчените, низвергнатите и затворените. Печалната равносметка е ужасна. Всяко робство е тежко, но сто пъти тое по-тежко, когато брат брата заробва, брат брата предава, когато брат брата убива.

Ругаят ме, защото подкрепих двама почтени и достойни хора в изборите - президента Желю Желев и поетесата Блага Димитрова.

Остарях, Апостоле, побеля ми косата, ставите ме въртят, краката ми се подуват от минали побоища и студове, но не се предадох. Написах книгата "Константинопол, Цариград, Истанбул”, ръководен от идеята за балканско разбирателство, мир и демокрация, която идея Бог ми е свидетел, взех от теб и вярвах, че няма да се намери нормален човек, който да я оспори. Но ето, че се найде в. "Дума", зад който се крият предателите на моя социализъм, ненадминатите псувачи и майстори на оплюването. Това са същите хора, които омаскариха и твоята памет, но никога не пропускаха да си построят дворци, жилища и ловни хижи, струващи къде-къде по-скъпо от скромния ти паметник.

Чуй ме, Апостоле, да ти разкажа цялата история на този позор:

Идеята да ти се издигне паметник е възникнала още през 1878 г., след подписването на примирието. Чешкият архитект Колар направил набързо проект и строежът започнал още през есента, но парите се свършили, дъждовете и бурите започнали да рушат изградената част, а Константин Величков в сп. "Наука" - 1881 г. написал стихове:

И тоя срам не ни бунтува,
и пада туй петно въз нас,
и нийде, нийде не се чува
един възнегодувал глас.

Константин Иречек по този повод пише в своя дневник - 28 март 1880 г.: "На Оханийското шосе, надясно, е паметникът на Левски. Груба каменна основа, без живот - разрушена..."

Захари Стоянов също отбелязва в очерка си за теб, че "паметникът се състои от няколко камъка” и с огорчение добавя: "Тук, под тези камъни, почива скромната слава на България."

През 1884 г.вече станало невъзможно да се отлага, но пусти пари не стигали, та възложили на италианеца Абрамо Перукети - каменоделец - да продължи строежа "на кредит". Комисията отново се обърнала за помощи към населението. Едва през 1885 г. столичната община успяла даотдели от бюджета си пет хиляди лева. Перукети се видял в чудо и сам завършил строежа, трогнат от твоя подвиг, Апостоле. През 1895 г. го открили точно на датата на страшното ти обесване. Мястото се е намирало вън от града. Хората не допускали, че по-късно площадчето ще се окаже малко да събере титаничната ти мисъл за балканско разбирателство.

Когато за пръв път се изправих пред твоя паметник, тръпки ме полазиха по гърба. Господи, си рекох, българите толкова ли са били заети, та не са имали време да видят, че тук се борят две атмосфери: мъката на ежедневието и подвига на миналото.

Макар и висок тринадесет метра, паметникът не може да се разгледа спокойно. Надписите трудно се разчитат през бариерата от жици и превозни средства.

А тези, които най-ревностно експлоатираха твоето име, не намериха средства да дадат спокойствие на площада ти, да ти отдадат заслужената признателност. А се е искало толкова малко...

В същото време, без да губят нито ден, цели четиридесет и шест годинистрояха безумни резиденции, обширни апартаменти, вили със страховита архитектурна сила, пръскаха пари с императорска щедрост, тънеха в разврат и разкош и в същото време, всяка година на 19 февруари, спираха движението на градския транспорт, нагъчкваха хората един въз друг, за да поднесат лицемерието си оплетено в изкуствени венци и измамна парадност.

Малко по-надолу в така наречения парк "Заимов", който всъщност е твой парк, можеше да се извиси паметника ти, да събира млади и стари. Ако човек пристига в София по Ботевградския път да бъде посрещнат от теб и така поколенията да се свържат с историята.

Когато на света се роди един лицемер, Апостоле, ти ще го познаеш потова, че той никога не изпуска келепира. От утре по мен ще вият вълци и чакали - знак, че съм прав.

Не ми се сърди, защото знам, че винаги си се отнасял с доверие и обич към всички националности, но попитай, Апостоле, тези, които измамиха цял един народ, защо не намериха време да открият и публикуват полицейското ти досие, след като публикуваха толкова много досиета на честни и почтени мъже? Попитай ги защо за председател на твоя съд пристигна през лютата зима на 1873 г. не друг, а председателя на Държавния съвет на империята - Али Саиб паша? И откъде е минал, Апостоле, след като пътищата са били в преспи, а Дунава в лед? Какъв е бил този зор не от друг, а от председателя на Държавния съвет да бъдеш съден? И още попитай, Апостоле, тези измамници знаят ли, че голяма част от турските архиви се намират в частни къщи и нищо чудно цялата документация около твоето залавяне да се пази още, и аз ли трябва да бъда този, който да я открие и публикува?

Апостоле, много ме боли, защото още не срещам човек като теб, койтода се бори за единението на народите от Балканския полуостров, а не за разединение и насъскване едни срещу други.

Прости им, Апостоле, защото те не знаят какво правят, прощавам им и аз, защото с половин народ не се управлява. И накрая, учителю на всички угнетени и поробени, приеми извиненията на моя народ, поклон до земята и веч слава на името ти.

Бог да те благослови. Мир на праха ти.

Завинаги твой почитател и последовател Халис Окан

София, 19 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ГЛАВНОТО МЮФТИЙСТВО НА МЮСЮЛМАНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЧЕ ЩЕ ОСПОРВА ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪД ЛЕГИТИМНОСТТА НА АКТОВЕТЕ, ИЗДАВАНИ ОТ ДИРЕКЦИЯТА ПО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, НАСОЧЕНИ СРЕЩУ МЮСЮЛМАНСКОТО ИЗПОВЕДАНИЕ В БЪЛГАРИЯ.


Висшият духовен съвет на мюслюманите на свое заседание одобри жалба до Върховния съд на Република България, в която оспорва съгласно чл.13, ал. 2 от Конституцията на Република България легитимността на Дирекцията по вероизповедание при Министерския съвет за издаване на актове, насочени срещу мюслюманското изповедание в България.

Висшият духовен съвет е приел решение, с което се упълномощава Главният мюфтия д-р Недим хаджи Ибрахим Генджев да сезира световни имеждународни организации за намесата на държавни органи - каквато е Дирекцията на вероизповеданията, в дейността на мюслюманското изповедание в България, както и да отнесе въпроса пред съдебните власти по установения ред.

София, 19 февруари 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) "ЗА ОБНОВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИДЕИ И ЗЕМЕДЕЛСКИЯ СЪЮЗ, ЗА СПАСЕНИЕ НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ!"НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ - ЕДИНЕН.


5. Успехът на реформите в икономическата и социалната област в решаваща степен зависи от постигането на национално съгласие. Въпросът не е в превеса от няколко процента за дадена сила, с цел спечелване на властта, а в постигането на национален консенсус за пътищата и средствата за излизането от блатото на разрухата. Тази проста истина ще остоява нашият Съюз!

Ние ще настояваме парламентът и правителството да излязат пред нацията с конкретна програма на реформата, която да получи подкрепата на политическите сили, на синдикатите, на най-широката общественост. Едва тогава всеки български гражданин ще знае доколко да затегне колана си, ще приеме неизбежните жертви и ще покаже на какво е способен!

Земеделският съюз е за постигането на национален консенсус по въпросите на външната политика и решаването на етническите проблеми.

Независимата и открита външна политика, отстояваща националния суверенитет и трайните национални интереси, добросъседските и приятелски отношения с всички балкански народи, интегрирането на страната в общоевропейските структури, отварянето към света, защитата на интересите на българите, живеещи в чужбина - са новото лице на България пред цивилизованото човечество.

За нас националният въпрос е историческа съдба на българския народ и българската държавност. Неговото решаване трябва да е неподвластно навремето и на отделни конюнктурни партийни и групови интереси.

България е общо и неделимо Отечество за всички!

Позицията на Земеделския съюз по етническите проблеми е в реалните конституционни и законови гаранции за пълното равенство на всички български граждани, защитата на индивидуалните права на лицата, принадлежащи към етнически малцинствени групи, съобразно международноприетите документи, недопустимост на външна намеса при решаването навътрешните етнически проблеми, гарантирането на реципрочно отношениекъм българските малцинствени групи в чужди държави и т.н.

Съществуването на политически организации на етническа или религиозна основа, както и на такива, насочени срещу целостта и държавния стройна Република България, в пряко противоречие с Конституцията и законите на страната, е абсолютно недопустимо!

6. Страната е пред нови тежки изпитания. След няколко не особено успешни изпита по демокрация предстои ни най-отговорният - ако го загубим, губи не просто някоя от политическите сили, губим всички: залогът е България!

Смяната на системата и излизането от разрухата трябва да бъдат осъществени в условията на граждански мир, изцяло с демократични средства.

За Земеделския съюз демокрацията няма алтернатива!

Главното днес, така, както и преди седем десетилетия, е:

- "да циментираме самия демократизъм в Българи я!";
- "да заставим българските властници да зачитат конституцията и законите на страната”;
- "да премахнем корупцията и хаоса в нашето управление";
- "да демократизираме всички учреждения" (Александър Стамболийски).

Демокрацията според нашите разбирания не може да бъде монопол на никоя политическа сила! Тя трябва да се доказва с безкомпромисната позиция на управляващите и опозиционните формации, с ежедневната дейност на политическите лидери и държавните мъже - за спасението на България.

Земеделският съюз стои твърдо зад разбирането, че всички проблеми трябва да се решават единствено и само с демократични средства! В тази връзка ние сме сериозно загрижени и обезпокоени от някои законодателни решения и намерения на парламента. В частност конфискацията на имуществото на Съюза е реакционен и антиконституционен акт, който трябва да бъде незабавно отменен! Тази мярка не може да се оценява по друг начин освен като насочена изцяло срещу земеделската организация.

Ние решително ще се борим срещу всякакви опити за реставрация на тоталитарните методи и средства на вчерашния ден, за защитата на прохождащата ни демокрация.

Земеделският съюз призовава към разум и напомня за историческата отговорност на политическите сили - и на тези в парламентаи на онези извън него. От всички нас зависи съдбата на нацията и на държавата!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ПЪРВА), ИЗНЕСЕН НА III НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, СЪСТОЯЛА СЕ НА 26 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


УВАЖАЕМИ ДЕЛЕГАТИ НА III НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ,
УВАЖАЕМИ ГОСТИ,

Измина по-малко от година от II национална конференция на Зелената партия (ЗП). Период кратък, но наситен със събития и политически превратности до степен, приравнавяща го към цели десетилетия. Най-важното събитие за страната през този период бе отстраняването от власт на БСП (наследница на БКП) и съставянето на първото правителство без участие на БСП/БКП от четири десетилетия насам. Събитие, имащо огромно значение за развитието на страната по пътя на демокрацията, но което без малко да бъде провалено от недалновидното политиканство на Съюза на демократичните сили - движение (СДС(д) и арогантното властолюбие на някои от сегашните му лидери.

Ролята на ЗП в тези исторически събития е немалка и ние с гордост бихме могли да кажем, че допринесохме много за развитието на демократичния процес в страната. Този въпрос ще разгледаме по-подробно в раздела за анализ на политическата и икономическата обстановка през изтеклия период. Преди това ще се спрем на организационното и финансовото състояние на ЗП понастоящем, както и на дейността на партията в законодателната област и в сферата на екологията.

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ

Организационното състояние на партията в настоящия момент е незадоволително. За това има обективни и субективни причини, вина носи и цялото ръководство на партията. От регистрираните през месец април 1991 г. 170 организации на партията, за някои от тях има сведения, че са се разпаднали (организацията в Априлци), други, катоорганизациите в Пловдив и Врана, са преминали към СДС, а с трета (немалка част) нямаме постоянна връзка. Не е ясно какво става с организациите, обявили се на страната на СДС. Нашето впечатление е, че те практически нямат организационен живот и ако не са се разпаднали изцяло, се представляват от 1-2 човека в  Координационния съвет (КС) на СДС. Това, между другото, е и цялостното впечатление за СДС по страната. На много места СДС е на власт, а организации на СДС практически няма.

Какви са причините за незадоволителното организационно състояние на партията?

1. На първо място разцеплението в СДС и злостната пропаганда във вестник "Демокрация", до страниците на който ние не сме допускани от началото на 1991 г.

2. Прекалено либералната организационна структура на партията (тя е двустепенна, без междинни звена, т.е. връзката с НС - местна организация). Недостатъчният щатен апарат на партията - 3 щатни бройки и 2 на граждански договор. Последното е свързано и с хроничния недостиг на финансови средства. Фактически липсва цялостна инфраструктура на партията, включително и вътрешнопартийни печатни издания.

3. Заетостта на ръководството на партията и най-вече на по-популярните членове изцяло в изпълнителната и законодателната власт. Това има обективни основания - за краткото време от основаването на партията ние нямахме възможност да привлечем и да направим популярни по-широк кръг от хора активисти на партията. А организациите по места искат срещи с хора, които познават и им вярват.

4. На последно място, макар и най-важно може би, това е много слабото самоосъзнаване, идентифициране на членовете ни с идеологията на партията, с нейните интереси, като нещо различно от другите партии и коалиции, като партия, която има свой път и свое достойнство. Причина за това е, че ЗП, която е само на 2 години, все още изгражда своя облик и като идеология, и като политическо поведение. Тук е мястото да кажем, че ако по въпроса за идеологията на партията има още много какво да се направи, най-вече за разясняването й сред нашите членове и симпатизанти, то по въпроса за политическото поведение ние доказахме, че имаме свое достойнство и че не отстъпваме от своите позиции, особено когато сме убедени в тяхната правота. Никой не може да обвини ЗП, че е била непоследователна и че се е бояла да отстоява своите виждания, макар и да не са се харесвали на много и от сега властимащите.

Най-ниската точка в организационното състояние на партията бе около месец август, след т.нар. Извънредна конференция в гр. Пловдив, чрез организирането на която СДС се постара да ни нанесе най-силния удар.

Какви мерки са предприети за възстановяване на ЗП?

1. След създаването на НИК (Национален изборен клуб) на СДС-либерали използвахме неговите структури, за да влезем във връзка с нашите организации и да активизираме хората. Всъщност създаването на СДС-либерали бе единственият начин - организационно, финансово и даже идейно да започнем възстановяването на партията.

2. С изключителни усилия организирахме и стартирахме издаването нав-к "Демокрация-91". Фактът на неговото появяване и съществуване е наша голяма победа. Безспорно той далеч още не е това, което трябва да бъде - причините са от организационен и финансов характер. За сведение средствата, които досега са вложени във вестника, са повече от 2 млн. лева. Предвижда се създаване на ООД, което да стабилизира финансово вестника.

3. Разширихме щатния състав на партията, като оптималния размер виждаме около 8-10 човека. За сравнение БСДП доскоро имаше щат от над 30 човека.

4. Започнахме изграждане на цялостна инфраструктура на партията в страната, като:

- създаване на национална координация с отговорници за районите;
- изграждане на стабилни връзки;
- редовен вътрешнопартиен печат.

5. Работим върху цялостна финансова схема за партията, с постоянни приходоизточници. Без такава осъществяването на по-горе изброените дейности е практически невъзможно.


II. ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ПАРТИЯТА

1. Обобщени данни за приходите и разходите на ЗП от 1.1.91 г. до 31.12.91 г.

Приходи 169 114 лв.
Основна част от тях са приходи от дарения и съвместна    дейност    - 146 162 лв.

Разходването на сумата от 169 114 лв. е ставало    главно    по следните направления:

- административно направление (заплати, командировки, канцеларски материали, телефони, поддръжка на сградите, наем) - 116 126 лв.
- заем на в-к "Демокрация’91" - 25 000 лв.
- загуба от в-к "Екополитика" - 16 490 лв.
- други разходи - 5968 лв.

Налични средства:

- в лева - 5530 лв.
- в щатски долари - 466 $
- в германски марки - 1642 DM

Имаме текущи плащания за четвъртото тримесечие за телефонни разговори в размер на 9896 лв.

Изводи: финансовото състояние на партията е задоволително.

Слабости - средствата са разходвани правомерно, но без предварително приета финансова стратегия. Причина за това е тяхното непостоянн опостъпване, което пречи на приемането на постоянен бюджет. Задачата е да се преодолее това положение.

Не постъпват постоянно приходи от отчисления от членски внос. Това е обща организационна слабост в центъра и по места. Липсва елементарна дисциплина.

2. Що се касае до дълга към държавата, взет от НИК на СДС-либерали, отговорността по него носят солидарно трите партии от коалицията. Характерът на дълга е специфичен, той има политически особености, което дава по-добри шансове за неговото скорошно решение.

Основна задача, която предстои да се реши:

Да се намерят постоянни източници на средства. Начини за това има много (естествено, законни). Но условието е само едно - да бъдем стабилна организация с влияние и уважение в обществото. Разбием ли се, изпокараме ли се, разцепим ли се още веднъж (за радост на нашите "приятели" от БСП и СДС) никой няма да ни зачита за нищо и ние ще отидем в ешелона на петоразрядните вегетиращи партийки.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 21 февруари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗВАДКИ ОТ УСТАВА НА ОБЩИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ (ОЗПС), УЧРЕДЕН НА 22 ЯНУАРИ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


Общият земеделски професионален съюз в България отново е факт. Тази организация със свое минало, по болшевишки унищожена от комунистическата власт след 9 септември 1944 г., пак ще защитава професионалните интереси на селските труженици и несъмнено ще изиграезначителна роля за възраждането и просперитета на българското земеделие. Учреден на националната конференция, състояла се на 22 януари 1992 г., на основание чл. 49 от Кодекса на труда, той законновече е юридическа личност и влиза в ролята си на защитник на интересите на синдикалните си членове за реализиране на техните професионални, икономически, социални, правни, културни и просветни потребности.

Сега следва бързо да бъдат учредени местните и общинските земеделски сдружения. Съгпасно устава това може да става във всяко населено място, ако за това свободно и доброволно решат земеделските стопани, членовете на народноземеделските кооперации, занаятчиите, както и интелигенцията, обслужваща земеделието. Местните сдружения в общинатана общи делегатски събрания (конференции) ще образуват общинското земеделско професионално сдружение.

Подробностите по учредяването на местните и общинските професионални сдружения се съдържат в самия устав. Сега най-важното е бързо да сенапълни със съдържание структурата на Общия земеделски професионаленсъюз, за да се свика учредителен конгрес. В този смисъл от особенозначение е конкретната работа със сдружените земеделци от БЗНС-единен и БЗНС-Никола Петков, с всички земеделски труженици, както и със сродни организации, сдружения, дружества, фирми и т.н. Това е необходимо днес на изстрадалия селски стопанин, това е необходимо на земеделска България.


 Г Л А В А  I

НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И ХАРАКТЕР

Чл.1. Учредява се ОБЩ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ в БЪЛГАРИЯ (ОЗПС) със седалище град София улица "Врабча” N 1.

(1) Общият земеделски професионален съюз в България и поделенията му приемат всички активи и пасиви, дела, книжа, сметки, суми, фондове и имущества на бившия Общ земеделски професионален съюз (ОЗПС) в България и неговите поделения.

(2) Общият земеделски професионален съюз в България е единна, демократична, доброволна, национална, надпартийна, професионална, масова организация, която обединява еднолични земеделски стопани и членове на народноземеделски кооперации, занаятчии, хора с професии от преработващата земеделска промишленост и подотраслите на земеделието, от малки земеделски фирми и дружества и творческата интелигенция, обслужваща земеделието.

(3) Общият земеделски професионален съюз в България осъществява своята дейност в съответствие с конституцията и своя устав и се обявява за защита на интересите на своите членове, стоящи на позицията на борбата за демокрация, пазарна икономика, права и справедливост.

(4) Общият земеделски професионален съюз в България с неговите поделения е юридическо лице с идеална цел и е законен представител на всички лица, членове на съюза, упражняващи земеделие, занаяти, професии и интелигенти от подотраслите на земеделието, споделящи принципите, заложени в настоящия устав.


Г Л А В А  II
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 2. Общият земеделски професионален съюз в България и неговите поделения имат следните цели и задачи:

(1) Основна цел на съюза е защита на правата и интересите на синдикалните членове, за реализиране на техните икономически, професионални, правни, социални, културни и просветни потребности.

(2) Отстояване правото на труд, образование, професионални права, осигуряване на заетост и подпомагане на безработните.

(3) Гарантиране на справедливо заплащане на труда и защита престижа на професията.

(4) Въздействие върху органите на държавата за демократично развитие на трудовото законодателство.

(5) Отстояване правото на необходимия екзистенц минимум за доходите на всеки член на съюза.

(6) Защита и гарантиране на доходите при пазарните колебания в икономиката.

(7) Гарантиране и защита на демократична образователна политика, съобразена с националните традиции и ценности и ценностите на световната цивилизация.

(8) Грижа за възраждането и развитието на частното и кооперативното земеделие, занаяти и професии от отраслите на земеделието.

(9) Отстояване пред органите на държавата, учрежденията, организациите и частните работодатели икономическите, моралните и материалните интереси на членовете си.

(10) Грижа за общата и професионална просвета на членовете си.

(11) Издигане и подкрепа на свои представители в държавните и обществените институции на управление.

(12) Организиране и разкриване на взаимоспомагателни каси и кредитни фондове и други в помощ на членовете си.

(13) Пробуждане и укрепване съзнанието на членовете си за единна работа на земеделските стопани производители, занаятчии и професионалисти, за обща защита на техните интереси и за солидарност на демократичните сили в страната и чужбина.

(14) Съдейства за развитие и модернизиране на земеделието и неговите отрасли, преработващата промишленост, земеделските фирми и народноземеделските кооперации, изградени на база частна инициатива и съдружие. Подкрепя демократичната власт, която осъществява програма и политика в интерес на земеделските стопани, занаятчии, професионалисти и творческата интелигенция от земеделието, като прави препоръки и предложения в тази насока.


 Г Л А В A III

 СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

Чл. 3. Общият земеделски професионален съюз и поделенията му действа като:

(1) Координира общите действия на членовете си за защита на техните интереси на национално равнище и подкрепя техните искания.

(2) Осигурява за членовете си методично и информационно обслужване, развива инициативи за ефективно използване на финансови средства и имущество.

(3) Разработва и внедрява свои платформи и програми при формирането на държавната политика в различните й направления.

(4) Свиква общи събрания, конференции, конгрес.

(5) Учредява и организира взаимоспомагателни каси и кредитни фондове, браншови сдружения, центрове за краткотраен отдих и укрепване здравословното състояние на членовете си и други.

(6) Сключва споразумения, договори, води преговори с държавни органи и организации и работодатели за отстояване интересите на членовете си.

(7) Организира протестни солидарни действия, в това число стачки за защита интересите на членовете на съюза.

(8) Издава вестници, списания, професионална литература, устройва симпозиуми, професионални консултации, целенасочени екскурзии, конкурси, изложби и други.

(9) Сътрудничи със сродни демократични синдикати от страната и чужбина, участва в работата на международни синдикални обединения и форуми, за консолидация на световното синдикално движение.

/Пресслужба "Куриер"/


11:32:36   
21.02.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова   
                     Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!