21 февруари 1991

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ 1991 ГОДИНА                                                                  БРОЙ 37 /312/

СООФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /БЛДС/ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСРОЧЕНИЯ ПРОЦЕС СРЕЩУ БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА ТОДОР ЖИВКОВ.


ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАНЕТО НА 25 ФЕВРУАРИ 1991 Г. НА СЪДЕБНИЯ ПРОЦЕС СРЕШУ БИВШИЯ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ТОДОР ХРИСТОВ ЖИВКОВ, БЪЛГАРСКИЯТ ЛИБЕРАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ ИЗРАЗЯВА СЛЕДНОТО СТАНОВИЩЕ:

БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩЕСТВЕНОСТ И БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД ОТДАВНА ОЧАКВАХА ТОЗИ ПРОЦЕС, КОЙТО СПОРЕД НАС ЗАКЪСНЯ ДОСТА ВЪВ ВРЕМЕТО. НЕ ОТСКОРО НЯКОИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ СЕ ОПИТВАТ ДА СТОВАРЯТ ВИНАТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА НИ КАТАСТРОФА ЕДИНСТВЕНО ВЪРХУ ТОДОР ЖИВКОВ И НЯКОИ ДВАМА-ТРИМА ОТ БИВШИТЕ ВЕЛИЧИЯ. ТУК СЕ ЗАДАВА СЛЕДНИЯТ ВЪПРОС:    "РЕДНО И СПРАВЕДЛИВО ЛИ Е ТОВА?" ЗНАЕМ, ЧЕ ДЕСЕТКИ ГОДИНИ ПОКРАЙ БИВШИЯ "ПЪРВИ” СЕ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВУВАХА И ПОЛЗВАХА БЛАГА И РЕДИЦА ПО-МАЛКИ ВЕЛМОЖИ В ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНАТА ЙЕРАРХИЯ. ЗАЩО ЦЯЛАТА ВИНА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗКУПВА ОТ ЕДИН ЧОВЕК, МАКАР И ДА Е БИЛ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА? КЪДЕ БЯХА ДРУГИТЕ? ЗАЩО ЗА ТЕЗИ БЛИЗО 35 ГОДИНИ В РЪКОВОДСТВОТО НЕ СЕ НАМЕРИ ПОНЕ ЕДИН, КОЙТО ДА СПРЕ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ? ЗАЩО ТОГАВА НЕ ПИСАХА ГНЕВНИ СТАТИИ И ПИСМА СРЕЩУ ЕДНОЛИЧНИЯ РЕЖИМ? ОТГОВОРЪТ Е ЯСЕН. ПРОСТО ИМ БЕШЕ ДОБРЕ И ИЗГОДНО ДА СИ ТРАЯТ И ДА ПАЗЯТ СВОИТЕ КРЕСЛА, КАКТО СЕГА СЕ СПОТАЙВА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ ПОД ДЕПУТАТСКИЯ ИМУНИТЕТ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ОТДЯСНО ИЛИ ОТЛЯВО. НАИСТИНА, НА НЯКОИ ИМ ЛИПСВА ПОНЕ ЧУВСТВОТО ЗА СРАМ. И СЛЕД КАТО НИ ДОКАРАХА ДО ТОЯ ХАЛ НИ ПОУЧАВАТ, КАК ДА СТЯГАМЕ КОЛАНИТЕ И С НАДЕЖДИ ЗА БЪДЕЩИ СПОЛУКИ ЧЕРТАЯТ МОЖЕ БИ ПОРЕДНИЯ ГРЕШЕН ПЪТ КЪМ СВЕТЛОТО БЪДЕШЕ.

НИЕ НЯМАМЕ НАМЕРЕНИЕ ДА ЗАЩИТАВАМЕ ЕДИН БИВШ ДИКТАТОР, НО СМЯТАМЕ, ЧЕ Е КРАЙНО ВРЕМЕ ДА СЕ ПОТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ И ОТ ТЕЗИ, КОИTО ПОМАГАХА НА БИВШИЯ НИ "ПЪРВИ ПАРТИЕН И ДЪРЖАВЕН РЪКОВОДИТЕЛ".

СОФИЯ, 14 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЛДС: ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО В РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.


СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ Е МЛАДА И НЕОБРЕМЕНЕНА С МРАЧНО КОМУНИСТИЧЕСКО МИНАЛО ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ЧИЯТО ЦЕЛ Е ОБЕДИНЯВАНЕТО НА АКТИВНИ БЕЗПАРТИЙНИ ОТ ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ СЛОЕВЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО, ЗА ДОСТОЙНО МЯСТО В ОБНОВИТЕЛНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОЦЕСИ У НАС.

ОТЧИТАЙКИ С БОЛКА РАЗРУХАТА И ТРАГЕДИЯТА, ДО КОЯТО НИ ДОВЕДЕ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-ДЪРЖАВА, ДНЕС СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ КОНСТАТИРА СЛЕДНОТО:

1. НИЕ ПРИЕМАМЕ ХЛАДНОКРЪВНО СТАРТА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА КАТО ЕДИНСТВЕНО ВЪЗМОЖЕН ЗА СТРАНАТА ИЗХОД ОТ ПОЛОВИНВЕКОВНОТО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ТРЕСАВИЩЕ, НО СМЕ ОБЕЗПОКОЕНИ ОТ ЛИПСАТА НА ЗАКОНИ,
ГАРАНТИРАЩИ НЕЙНИЯ УСПЕХ! СПОРЕД НАС ВИНА ЗА ТОВА НОСИ И ЩЕ НОСИ БСП, КОЯТО ЧPЕЗ СВОЕТО ПАРЛАМЕНТАРНО МНОЗИНСТВО ОТЛАГА И ПРОТАКА ТЯХНОТО ПРИЕМАНЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

2. ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ БСП: ГОСПОДА СОЦИАЛИСТИ, ПРЕСТАНЕТЕ ДА ВАДИТЕ СВОИТЕ РАЗРУШИТЕЛНИ КОЗОВЕ В СУБЛИМНИ И КРИТИЧНИ ЗА СТРАНАТА НИ МОМЕНТИ! АКО НЕ МОЖЕТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ ЗА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, ТО ПОНЕ НЕ ПРЕЧЕТЕ НА ОНЕЗИ, КОИТО НАИСТИНА СЕ СТРЕМЯТ КЪМ НЕГО И МИЛЕЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ! НАРОДЪТ НИ ЩЕ ПРОСПЕРИРА, САМО АКО СЕ ПРИЕМЕ ОСНОВНИЯТ ПОСТУЛАТ НА ПАЗАРА - СВЕЩЕНА И НЕПРИКОСНОВЕНА ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ МЪГЛЯВИ СОЦИАЛНИ УГОВОРКИ, КОЕТО Е ЧИСТА ДЕМАГОГИЯ И ВИЕ ЗНАЕТЕ ТОВА!

3. НАСТОЯВАМЕ: ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦА ДА ПРИЕМЕ ОСНОВНАТА НОРМАТИВНА БАЗА И ПРЕДИ ВСИЧКО ЗАКОНА ЗА ЗЕМЯТА, ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА И ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА МОНОПОЛА! НАРОДЪТ ЧАКА И С НЕГОВОТО ТЪРПЕНИЕ НЕ БИВА ДА ЗЛОУПОТРЕБЯВА НИКОЙ, А НАЙ-МАЛКО НЕГОВИТЕ ИЗБРАНИЦИ!

4. В ХОДА НА ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ СЪЮЗЪТ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ АПЕЛИРА: ДА СЕ ОБЕДИНЯТ И КОНСОЛИДИРАТ УСИЛИЯТА НА ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ ЗА ПЪЛНА И ОКОНЧАТЕЛНА ПОБЕДА НАД ВСЕ ОШЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТОТАЛИТАРНИ СТРУКТУРИ, ЗА НЕОБРАТИМА СМЯНА НА
ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА, ЗА ТЪРЖЕСТВО НА ДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ЗАСЛУЖЕНО УВАЖЕНИЕ ОТ СВЕТА!

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: СОФИЯ 1000, УЛ. "Г.ГЕНОВ" 50,
                   ТЕЛ. 87-99-88 /18-21 Ч./


19.02.1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПО-ПРАВИЛНОТО СТОПАНИСВАНЕ И ПО-ЕФЕКТИВНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА.


ЗЕМЯТА Е ОСНОВНО СРЕДСТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ВСЕОБЩО НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. КАТО ДАР ОТ ПРИРОДАТА ТЯ Е ГАРАНЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ДЪРЖАВЕН СТАБИЛИТЕТ. ПРАВИЛНОТО СТОПАНИСВАНЕ И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЯТА МОЖЕ ДА ОСИГУРИ ТРАЕН ПРОСПЕРИТЕТ В РАЗВИТИЕТО НЕ САМО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, НО И НА СТРАНАТА В ЦЯЛОСТ. ЕТО ЗАЩО КЪМ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА И ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СЕЛО ТРЯБВА ДА СЕ ПОДХОЖДА НЕ ОТ ПОЗИЦИИТЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРИСТРАСТИЯ В МОМЕНТА НА ОТДЕЛНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, А ПРЕДИ ВСИЧКО ОТ ТРАЙНИТЕ СЕГАШНИ И БЪДЕЩИ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НА [СТРАНАТА.

ОБРАБОТВАЕМАТА ЗЕМЯ У НАС Е СИЛНО ОГРАНИЧЕНА. НА ЧОВЕК ОТ НАСЕЛЕНИЕТО СЕ ПАДАТ ПО-МАЛКО ОТ 5 ДЕКАРА. ТОЗИ ФАКТ ИЗИСКВА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕТО В СТРАНАТА ДА БЪДЕ РАЦИОНАЛНО ОРГАНИЗИРАНО. ПРАВИЛНОТО СТОПАНИСВАНЕ НА ЗЕМЯТА Е НЕОБХОДИМО, ОТ ЕДНА СТРАНА, ДА ОСИГУРИ ОПАЗВАНЕТО НА ПОЧВЕНОТО ПЛОДОРОДИЕ, А, ОТ ДРУГА, НЕЙНОТО РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ПОВЕЧЕ, ПО-КАЧЕСТВЕНА И ПО-ЕВТИНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПРОДУКЦИЯ. ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ПРИЧИНИ, ДОВЕЛА ДО КРИЗАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, Е ПРЕМАХВАНЕТО НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ЗЕМЯТА. В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ ТЯ Е ОБХВАНАЛА ПОЧТИ ВСИЧКИ ПОДОТРАСЛИ И ПРОИЗВОДСТВА. ПО ТАЗИ ПРИЧИНА ПРОВЕЖДАНЕТО НА АГРАРНАТА РЕФОРМА И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА КРИЗАТА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ С ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА.

ЗА УСЛОВИЯТА НА НАШАТА СТРАНА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИ СПАЗВАНЕТО НАЙ-МАЛКО НА ДВЕ ОСНОВНИ УСЛОВИЯ:

- ПРИЗНАВАНЕ ПРАВОТО НА ЧАСТНА ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТКЗС ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ВЪРХУ ЗЕМИТЕ, ВНЕСЕНИ В  КООПЕРАТИВНОТО СТОПАНСТВО ПРИ ТЯХНОТО ИЗГРАЖДАНЕ;
- ЗАПАЗВАНЕ НА ТКЗС КАТО КООПЕРАТИВНА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ ВЪРХУ СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ЗЕМИ.

ВСЕКИ ДРУГ ПОДХОД БИ ДОВЕЛ ДО СОЦИАЛНО СЪТРЕСЕНИЕ И НЕСТАБИЛНОСТ. ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА И ПРЕМИНАВАНЕТО КЪМ ПО-ГОЛЯМО РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВАТ СТИХИЙНО И КАМПАНИЙНО, А ВНИМАТЕЛНО И ОБМИСЛЕНО, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЖЕЛАНИЕТО И ПРАВОТО НА СТОПАНИТЕ САМИ ДА ИЗБИРАТ ФОРМАТА НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ. АКТ НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ И ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ ЩЕ БЪДЕ, АКО ЕДНОВРЕМЕННО С ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ЗЕМЯТА НА БИВШИТЕ СОБСТВЕНИЦИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ СЕ ИЗВЪРШИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОЗЕМЛЯВАНЕ НА ОНЕЗИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ИЛИ НА ТЕХНИ НАСЛЕДНИЦИ, КОИТО ПРИ ОСНОВАВАНЕТО НА ТКЗС НЕ ПРИТЕЖАВАХА ЗЕМЯ, НО БЯХА ПРИЕТИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ТКЗС И ДАВАХА БЕЗКОРИСТНО СВОЯ ТРУД В ОБЩОТО ОБРАБОТВАНЕ НА ЗЕМЯТА И ЗА ПРОСПЕРИТЕТА НА СЪОТВЕТНОТО КООПЕРАТИВНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО. БЕЗВЪЗМЕЗДНО ОЗЕМЛЯВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ САМО НА ОНЕЗИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ, КОИТО НЕ СА ПОЛУЧИЛИ ЗЕМЯ ПО ВРЕМЕ НА АГРАРНАТА РЕФОРМА ОТ 1946-1947 Г. И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА РАБОТЯТ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ИЛИ СА ПЕНСИОНЕРИ. ВРЪЩАНЕТО НА ЗЕМЯТА НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО НА ТЕРИТОРИЯТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА, КЪДЕТО Е БИЛА ВНЕСЕНА. БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО ОЗЕМЛЯВАНЕ НА НЕПРИТЕЖАВАЩИТЕ ЗЕМЯ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ ИЛИ НА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ СЪС ЗЕМЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЧАСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ПО МЕСТОРОЖДЕНИЕ. СТОПАНИТЕ, РОДЕНИ И ПРИЕТИ ЗА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ В ЕДНО НАСЕЛЕНО МЯСТО, А В МОМЕНТА РАБОТЯТ В ТКЗС, НО В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО, ИМАТ ПРАВО НА ЗЕМЯ САМО ЗА ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕТО НА СЪОТВЕТНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ТКЗС. НЕОБХОДИМАТА ЗЕМЯ ЗА ОЗЕМЛЯВАНЕ НА НЕПРИТЕЖАВАЩИТЕ ЗЕМЯ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРЯВА ОТ ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ, ОТ СТОПАНИ, ОСТАНАЛИ БЕЗ НАСЛЕДНИЦИ, ОТ ЗЕМИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА, И ОТ СПЕЦИАЛНО ЗАДЕЛЕНИ ЗА ТАЗИ ЦЕЛ ЗЕМИ, ВНЕСЕНИ ОТ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ ПРИ ОСНОВАВАНЕТО НА ТКЗС В РАЗМЕР НА 3 ДО 5 НА СТО. ОЗЕМЛЯВАНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА В ГРАНИЦИ ДО МИНИМАЛНИЯ ИЛИ СРЕДНИЯ РАЗМЕР НА ЗЕМЯТА, ПАДАЩ СЕ НА ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИТЕ И ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ. ДООЗЕМЛЯВАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ДОПУСКА ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ И ПО ПРЕЦЕНКА НА УПРАВИТЕЛНИТЕ СЪВЕТИ НА ТКЗС И ПОЗЕМЛЕНИТЕ КОМИСИИ ПО МЕСТА. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ ПОД АРЕНДИ ИЛИ НАЕМ НЕ ТРЯБВА ДА ИМА. КОГАТО ЧАСТНО ПРИТЕЖАВАНАТА ЗЕМЯ НЕ Е ДОСТАТЪЧНА, ВСЕКИ СОБСТВЕНИК МОЖЕ ДА АРЕНДОВА ЗЕМЯ ДО РАЗМЕРИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЧАСТНО СТОПАНСТВО С РАЦИОНАЛНИ РАЗМЕРИ.

ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА МОГАТ ДА НАЕМАТ И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ СА ПРИТЕЖАВАЛИ И НЕ ПРИТЕЖАВАТ ЗЕМЯ, НО ИМАТ ЖЕЛАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ УСПЕШНО СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО.

СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЯ ИЛИ ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ, КОИТО ПО ПРИЧИНИ ОТ РАЗЛИЧНО ЕСТЕСТВО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА СЕ ЗАНИМАВАТ СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО, ИМАТ ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА Я ПРЕДОСТАВЯТ ЗА ОБРАБОТКА НА ТКЗС ИЛИ НА ЧАСТНИ СТОПАНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕНТА ИЛИ АРЕНДА. ПРЕДОСТАВЯНЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА НА КОНКУРСНА ОСНОВА. ЗЕМЯТА ПОД АРЕНДА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА ТЕЗИ СТОПАНИ, КОИТО ПРЕДЛАГАТ ПО-ИЗГОДНИ УСЛОВИЯ И ОСИГУРЯТ ПО-ДОБРО ИЗПОЛЗВАНЕ И СТОПАНИСВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗЕМЯ. ПРОДАЖБАТА НА ЗЕМЯТА СЪЩО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА ПО ЖЕЛАНИЕ НА СОБСТВЕНИКА ПРИ ПОСРЕДНИЧЕСТВОТО НА ОБЩИНСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ НЕДОПУСКАНЕТО НА СПЕКУЛАЦИИ СЪС ЗЕМЯТА. НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ СТОПАНСТВА И ФОРМИ НА СТОПАНИСВАНЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ РАВНИ ПРОИЗВОДСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ. ВСЕКИ ТИП СТОПАНСТВО В ПРОЦЕСА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ТРЯБВА ДА ДОКАЗВА СВОЯТА ЖИЗНЕНОСТ И ОТСТОЯВА ПРАВОТО СИ НА СЪЩЕСТВУВАНЕ. КЪМ РАЗГРАЖДАНЕ НА ТКЗС ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМИНАВА ПРИ ИЗРИЧНОТО ЖЕЛАНИЕ НА ВСИЧКИ ЧЛЕН-КООПЕРАТОРИ. НАСИЛСТВЕНИ ФОРМИ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА СА НЕДОПУСТИМИ.

ЗА УСКОРЯВАНЕ И УЛЕСНЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ЗЕМЯТА Е ЦЕЛЕСЪОБРАЗНО ПОЗЕМЛЕНИТЕ КОМИСИИ ПО МЕСТА ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК ОТ ВРЕМЕ ДА УСТАНОВЯТ И ИНВЕНТАРИЗИРАТ ВСИЧКИ СВОБОДНИ ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ С ПОДРОБНА И ИЗЧЕРПАТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕХНИЯ РАЗМЕР, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ, КОНФИГУРАЦИЯ, ТИПА НА ПОЧВАТА И ТЯХНАТА ПРИГОДНОСТ ЗА СТОПАНСКО ИЗПОЛЗВАНЕ. ПРИВАТИЗАЦИЯТА ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕ С ОНЕЗИ РАЙОНИ И С ОНЕЗИ ПЛОЩИ, КОИТО В МОМЕНТА СА СВОБОДНИ И МОЖЕ НЕЗАБАВНО ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПОДГОТОВКА ЗА ТЯХНАТА ОБРАБОТКА И ИЗПОЛЗВАНЕ. ПРАВИЛНО И НАВРЕМЕННО РЕШАВАНЕ НА ТЕЗИ ВЪПРОСИ Е В ИНТЕРЕС НА ВСИЧКИ И НА ВСЕКИ ПООТДЕЛНО ОТ НАС БЪЛГАРИТЕ.

ПАРАЛЕЛНО С ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЯТА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО. ТАМ, КЪДЕТО РАБОТНИТЕ ЖИВОТНИ И ИНВЕНТАРНИТЕ ВНОСКИ НЕ СА ИЗПЛАТЕНИ НА КООПЕРАТОРИТЕ, СЪШО ТРЯБВА ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В СТОЙНОСТТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СЪЗДАДЕНИ В ПЕРИОДА СЛЕД ОСНОВАВАНЕТО НА ТКЗС. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ТЯХНАТА СТОЙНОСТ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПОД ФОРМАТА НА АКЦИИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ТЯХНОТО ТРУДОВО УЧАСТИЕ. ОТ ПРАВОТО НА АКЦИИ МОГАТ ДА СЕ ЛИШАВАТ САМО КООПЕРАТОРИ, РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО СА РАБОТИЛИ В ТКЗС ПОД 3 ГОДИНИ. ЗА ПРИСПАДАЩАТА СЕ СУМА ЕЖЕГОДНО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АКЦИИ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗПЛАЩА ОПРЕДЕЛЕН ПРОЦЕНТ ОТ ПЕЧАЛБАТА, ОПРЕДЕЛЕН СЪС СПЕЦИАЛЕН ЗА ЦЕЛТА НОРМАТИВЕН ДОКУМЕНТ ПОД ФОРМАТА НА ДИВИДЕНТИ.

ТЕХНИЧЕСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ СТОПАНСТВА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ И ТЕХНИКА МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ГЛАВНО ОТ МТС, ТКЗС, А ЗА НЯКОИ СПЕЦИФИЧНИ ВИДОВЕ РАБОТА, СВОЕВРЕМЕННОТО ИЗВЪРШВАНЕ НА КОИТО ИМА РЕШАВАЩО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ДОБИВА ОТ СЪОТВЕТНАТА КУЛТУРА ИЛИ ГРУПА КУЛТУРИ, СЛЕДВА ДА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА И СЪС СОБСТВЕНА МАЛОГАБАРИТНА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА. НЕЙНОТО КУПУВАНЕ СЛЕДВА ДА СЕ ИЗВЪРШВА С ПОМОЩТА НА СПЕЦИАЛНО ОТПУСКАНИ ЗА ЦЕЛТА КРЕДИТИ ОТ ЗЕМЕДАЛСКАТА БАНКА. НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ И НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ С ПОСТОЯННО МЕСТОЖИТЕЛСТВО В ЧУЖБИНА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЗЕМИ. ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ПОДАНИЦИ С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО И ЗА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА - НАСЛЕДНИЦИ НА ЗЕМЯ, ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ДА СЕ ЗАПАЗВА ДО ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ. СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО НА ТОЗИ ПЕРИОД ЗЕМЯТА СЕ ВЪЗМЕЗДЯВА ПО ЗАКОНИТЕ ЗА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСТВО. НА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ И НА БЪЛГАРСКИ ПОДАНИЦИ С ДВОЙНО ГРАЖДАНСТВО СЕ РАЗРЕШАВА НАЕМАНЕТО НА ЗЕМЯ ПОД АРЕНДА ЗА ОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ С ЦЕЛ УСВОЯВАНЕТО НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И ЗАПОЗНАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ СТОПАНИ С ЧЕЛНИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ОПИТ В ОТГЛЕЖДАНЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ КУЛТУРИ И ЖИВОТНИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО НА ОБЩОБЪЛГАРСКИЯ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ” КЪМ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СВЪРЗАНИ С МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС, ЗА СВИКВАНЕ НА "КРЪГЛА МАСА" ДО 3 МАРТ 1991 ГОДИНА.


НАПОСЛЕДЪК В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ ПОЯВИХА РАЗЛИЧНИ МНЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИИТЕ В БЪЛГАРИЯ, РАБОТЕЩИ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС. ОБЩОБЪЛГАРСКИЯТ СЪЮЗ "МАКЕДОНИЯ" ВИНАГИ Е СМЯТАЛ ТОЗИ ВЪПРОС ЗА БЪЛГАРСКИ И КАТО ТАКЪВ ТОЙ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕШЕН ЕДИНСТВЕНО НА НАЦИОНАЛНА, А НЕ НА РЕГИОНАЛНА, ЗЕМЛЯЧЕСКА, БЕЖАНСКА ИЛИ ПОТОМСТВЕНО-БЕЖАНСКА ОСНОВА, ЗАЩОТО СВОБОДАТА НА БЪЛГАРИТЕ В МАКЕДОНИЯ Е БИЛА ПОСТИГАНА САМО В РЕЗУЛТАТ НА БОРБАТА НА ЦЕЛОКУПНИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОТЖИВЕЛИ ВРЕМЕТО СИ ОРГАНИЗАЦИОННИ НАИМЕНОВАНИЯ, ФОРМИ, СТРУКТУРИ, ПРОГРАМИ, УСТАВИ И ДРУГИ ПРЕДСТАВЛЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕЧКА ЗА ДОСТИГАНЕТО НА ГЛАВНАТА ЦЕЛ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ - СПЛОТЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ПОЛИТИЧЕСКАТА И РЕЛИГИОЗНАТА ИМ ПРИНАДЛЕЖНОСТ, В БОРБАТА СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИЯ СЕПАРАТИЗЪМ - МАКЕДОНИЗМА. ПОСТАВЯНЕ НА ИЗКУСТВЕНИ "ИДЕЙНИ" ПРЕЧКИ, КАКТО НИ ПОКАЗВА ИСТОРИЯТА, СА ИЗПОЛЗВАЛИ ЕДИНСТВЕНО ВРАГОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ.

ЗАТОВА СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ЧЛЕНУВАЩИТЕ В ТЕЗИ ОРГАНИЗАЦИИ И ТЕХНИТЕ РЪКОВОДСТВА, КЪМ ВСИЧКИ, ЗА КОИТО ТОЗИ ВЪПРОС ПРЕДСТАВЛЯВА ИНТЕРЕС, ДА СЕ ОРГАНИЗИРА ДО 3 МАРТ 1991 ГОДИНА "КРЪГЛА МАСА" ЗА ИЗЯСНЯВАНЕ РАЗЛИЧИЯТА В ИДЕЙНИТЕ СТАНОВИЩА И ЗА ИЗРАБОТВАНЕТО НА ОБЩОБЪЛГАРСКА ПРОГРАМА ЗА МАКЕДОНИЯ. НЕКА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЗАВЕТА НА ХАН КУБРАТ - "СЪЕДИНЕНИЕТО ПРАВИ СИЛАТА!"

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ГРАДСКИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС В СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА СДС, БЗНС И ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, КАКТО И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРИТЕ В ОТДЕЛНИ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ:

ГРАДСКИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС СМЯТА, ЧЕ ПРЕДИ МАНДАТНАТА КОМИСИЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ДА Е ПРИВЪРШИЛА СВОЯТА РАБОТА И ДА Е ИЗЛЯЗЛА С ЦЯЛОСТЕН ДОКЛАД ЗА ЗАКОННОСТТА НА ИЗБОРИТЕ В СТРАНАТА, ВСЯКО ПОВДИГАНЕ НА ВЪПРОСА ЗА МАНДАТА НА ЕДИН ИЛИ ДРУГ ОТДЕЛЕН ДЕПУТАТ Е ЯВНА ДИВЕРСИЯ, ЦЕЛЯЩА БЛОКИРАНЕ НА НОРМАЛНАТА ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ.

В ПОДОБНИ ХОДОВЕ ПРОЗИРАТ ПОРЕДНИТЕ МНОГО ДОБРЕ ОБМИСЛЕНИ СТЪПКИ НА БСП ПО ПЪТЯ КЪМ ПРОВАЛЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО. ПРИЛАГАЙКИ ТАКТИКАТА НА БЕЗКРАЙНИ И БЕЗПЛОДНИ ДЕБАТИ ПО ПЕРИФЕРНИ ВЪПРОСИ, ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА БСП СЪУМЯВА ДА ОТЛАГА ДО ТОЗИ МОМЕНТ ПРИЕМАНЕТО НА НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИЯ ЖИЗНЕНОВАЖЕН ПАКЕТ ОТ ЗАКОНИ, ОСИГУРЯВАЩ ТИЛА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА, А СЪЩЕВРЕМЕННО СЪС ЗАВИДНО МАЙСТОРСТВО ЗАОБИКАЛЯ ВЪПРОСА ЗА НЕЙНОТО ИМУЩЕСТВО. ГРАДСКИЯТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА СДС АПЕЛИРА КЪМ ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ ГРУПИ НА СДС, БЗНС И ДПС РЕШИТЕЛНО ДА ОТХВЪРЛЯТ ПОДОБНИ ГРУБИ ПРОВОКАЦИИ НА БОЛШЕВИШКИТЕ ПАРЛАМЕНТАРИСТИ И ДА ВЪРНАТ С ОБЩИ УСИЛИЯ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ КЪМ РАБОТА ЗА БЛАГОТО НА НАРОДА.

И АКО ТОВА СЕ ОКАЖЕ НЕ ПО СИЛИТЕ ИМ, ТО НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СДС ОТ СТОЛИЦАТА ГИ ПРИЗОВАВАМЕ В ИМЕТО НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ ДА ПРЕКРАТЯТ УЧАСТИЕТО СИ ПО ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОСТОЙНИЯ НАЧИН В ТОЗИ ЯВНО НЕДЕЕСПОСОБЕН ПАРЛАМЕНТ.

СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ППРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПИСМО ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА БОРЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМАОТ ОБШИНА "МЛАДОСТ" - СОФИЯ ДО ВЕЛИКОТО НАРОДНО [СЪБРАНИЕ И ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

НИЕ, ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА НА БОЙЦИТЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА И КАПИТАЛИЗМА В ОБЩИНА "МЛАДОСТ" НА СТОЛИЦАТА ОСТРО ЗАКЛЕЙМЯВАМЕ АНЕКСИРАНЕТО НА КУВЕЙТ ОТ ИРАК.

СЪЩЕВРЕМЕННО СМЕ ПРОТИВ РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТА С НАСИЛСТВЕНИ СРЕДСТВА. НИЕ СМЕ ЗА НЕЗАБАВНО СПИРАНЕ НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО СЕ УНИЩОЖАВАТ ХОРА, ГРАДОВЕ, КОМУНИКАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ.

ТЕЖКИ И НЕПОПРАВИМИ СА ЕКОЛОГИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВОЙНАТА. И ВСИЧКО ТОВА В ИМЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ВОЕННИТЕ ИНТЕРЕСИ НА САЩ В РАЙОНА. ТЕХНИТЕ СЪЮЗНИЦИ - ТУРЦИЯ И ИЗРАЕЛ - ЧРЕЗ ВОЕННА АГРЕСИЯ СЪЩО ЗАГРАБИХА ТЕРИТОРИИ НА СУВЕРЕННИ СТРАНИ И НЕ ИЗПЪЛНИХА НИТО ЕДНА ОТ МНОГОБРОЙНИТЕ РЕЗОЛЮЦИИ НА СЪВЕТА ЗА СИГУРНОСТ ЗА АНЕКСИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ.

ВОЙНАТА СЕ РАЗРАСТВА. ТУРЦИЯ ПРЕДОСТАВИ СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ, С КОЕТО ДОБЛИЖИ ТЕАТЪРА НА ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ ДО НАШАТА СТРАНА. ГОЛЯМА Е ОПАСНОСТТА ОТ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ОРЪЖИЯ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ, С КОЕТО ЩЕ СЕ НАНЕСАТ ГОЛЕМИ ЩЕТИ И НА НАШАТА СТРАНА.

АКО СЕ ДОПУСНЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗУВА ТЕРИТОРИЯТА НА НАШАТА СТРАНА ВЪВ ВОЕННИЯ КОНФЛИКТ И НАРОДЪТ НИ ПОНЕСЕ ПОРАЖЕНИЯТА НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ, ТО ЦЯЛАТА ВИНА ЗА ТОВА ЩЕ ПАДНЕ ЛИЧНО ВЪРХУ ВАС.

НИЕ НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ НАПРАВИ ВСИЧКО ВЪЗМОЖНО ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОГЪНЯ И ПРОБЛЕМИТЕ НА АРАБСКИТЕ СТРАНИ ДА СЕ РЕШАВАТ ОТ САМИТЕ ТЯХ С МИРНИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ СРЕДСТВА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОТКРИТОТО ПИСМО НА РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЗНС, БСП И ТРАКИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО В С. ЖЪЛТИ БРЯГ -ХАСКОВСКА ОБЛАСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ИЗУЧАВАНЕ НА ТУРСКИ ЕЗИК В БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА.ПИСМОТО Е АДРЕСИРАНО ДО БЮРОТО НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ.


ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА КОМИТЕТА ЗА ЗАШИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА, БЗНС, БСП И ТРАКИЙСКОТО ДРУЖЕСТВО В СЕЛО ЖЪЛТИ БРЯГ - ХАСКОВСКА ОБЛАСТ КАТЕГОРИЧНО ПРОТЕСТИРАТ СРЕЩУ РЕШЕНИЕТО В БЪЛГАРСКО ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ ДА СЕ ИЗУЧАВА ТУРСКИ ЕЗИК. ТОВА Е ПОРЕДНОТО НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО.

ИЗУЧАВАНЕТО НА НЕОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ, ПОЛЗВАНИ ОТ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ В СТРАНАТА, ТРЯБВА ДА СТАВА НЕ В СИСТЕМАТА НА БЪЛГАРСКОТО ДЪРЖАВНО УЧИЛИЩЕ.

НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ В СЕЛОТО, НА ОБЩО СЪБРАНИЕ ДЕКЛАРИРАХМЕ, ЧЕ БЕЗ РАЗЛИКА НА ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ЗАСТАВАМЕ ТВЪРДО В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ И ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОДКРЕПЯМЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ОТ 15 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА.

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ НЕ ЩЕ ДОПУСНЕМ В БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ ДА СЕ ИЗУЧАВА ЕЗИКЪТ НА НАШИЯ ПЕТВЕКОВЕН ПОРОБИТЕЛ. НЕ ХВЪРЛЯЙТЕ НАРОДА В ОТЧАЯНИЕ, ТОЙ НИКОГА НЯМА ДА ВИ ПРОСТИ!

С. ЖЪЛТИ БРЯГ, ХАСКОВСКО
19 ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 21 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РАЗДЕЛ "БАНКОВИ СИСТЕМИ И ПАЗАРИ НА КАПИТАЛИ" /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТНАТА ПРОГРАМА "РАН - ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ КАТО ЦЯЛО Е ПОДГОТВЕН ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. АВТОРИ НА РАЗДЕЛА СА ВИДНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ИКОНОМИСТИ И ДЪЛГОГОДИШНИ ЕКСПЕРТИ КЪМ ПРЕЗИДЕНТСКИЯ ЕКИП МЕРИ К. БУШ И ДЖ. УИЛИАМ МИДЪНДОРФ.


ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛА

ЕДНА ОТ ОСНОВНИТЕ ЧЕРТИ НА ФИНАНСОВО ЛИБЕРАЛИЗИРАНЕ Е "ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА КАПИТАЛА". В ДОПЪЛНЕНИЕ НА ВЗАИМНИТЕ ФОНДОВЕ,
КОНЦЕПЦИЯТА ЗА ПАСС /ПРОГРАМА ЗА АКЦИОНЕРНА СОБСТВЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ/ БИ ЗАСИЛИЛА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА НА СОБСТВЕНОСТТА ЗА ЧАСТНИЯ СЕКТОР. ПАСС ПРЕДСТАВЛЯВА КОМПЕНСАЦИОНЕН ПЛАН, УЧРЕДЕН ОТ ДАДЕНА КОМПАНИЯ И ФИНАНСИРАН ОТ НЕЙНИТЕ НЕОБЛАГАЕМИ ВНОСКИ, ЧРЕЗ КОИТО ОПРЕДЕЛЕНИ СЛУЖИТЕЛИ НАТРУПВАТ АКЦИИ ОТ АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ НА КОМПАНИЯТА. СЛЕДОВАТЕЛНО УЧРЕДЯВАНЕТО НА ПАСС ВЪВ ВЪЗНИКВАЩИТЕ БАНКИ В ЧАСТНИЯ СЕКТОР ЩЕ ОТКРИЕ ПРЕД СЛУЖИТЕЛИТЕ ЕДИН ПЪТ ДА ПРИДОБИЯТ КОНТРОЛ ВЪРХУ СРЕДСТВАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ КАПИТАЛИЗЪМ. ПАСС МОЖЕ ДА ПОЗВОЛИ ДО 15-20 ПРОЦЕНТА СОБСТВЕНОСТ ОТ АКЦИОНЕРНИЯ КАПИТАЛ.


ЦЕЛЕВИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЦЕННИ КНИЖА

БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ ЗА 1990 Г. СЪЩО СЪЗДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-НАТАТЪШНО РАЗВИТИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД ФАКТЪТ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ КРАЙНО ОГРАНИЧЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПЕСТЯВАНЕ И ИНВЕСТИЦИИ.
НЯКОИ ОТ ВАРИАНТИТЕ СА СЛЕДНИТЕ:

- ВАРИАНТ 1/ БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО МОЖЕ ДА ПОМИСЛИ ЗА ПРОДАВАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА И НА ИНСТИТУЦИИ-КУПУВАЧИ. РАЗБИРАМЕ, ЧЕ ДЕФИЦИТЪТ ЩЕ ВЪЗЛЕЗЕ НА ОКОЛО 1,2 МИЛИАРДА ЛЕВА. МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ ПУСКАНЕ НА СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ ИЛИ БОНДОВЕ, КАТО ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДЕЙСТВУВАТ КАТО ПОСРЕДНИЦИ ПРИ ПУСКАНЕТО НА ОБЛИГАЦИИТЕ ИЛИ БОНДОВЕТЕ И ПРИВЕЖДАТ ПОСТЪПЛЕНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.
- ВАРИАНТ 2/ ЗА ДА СЕ ПРИДВИЖИ ТОВА ФИНАНСОВО НАЧИНАНИЕ ЕДНА СТЪПКА ПО-НАТАТЪК, ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, КОИТО ИМАТ ДОСТАТЪЧНО СРЕДСТВА, БИХА МОГЛИ ДОРИ ДА СТАНАТ ГАРАНТ НА ТАКАВА ЕМИСИЯ НА ЦЕННИ КНИЖА. С ТОВА ЩЕ СЕ ПОСТИГНАТ ДВЕ HEЩA: А/ БАНКИТЕ ЩЕ ПОЛУЧАТ ОПИТ ПРИ ГАРАНТИРАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА И Б/ ТОВА ЩЕ ОСИГУРИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРИТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕФИЦИТА, ТЪЙ КАТО ГАРАНТИРАНЕТО НА ТЕЗИ НОВИ ЦЕННИ КНИЖА ЩЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ БАНКИТЕ, КОИТО ГАРАНТИРАТ, ЩЕ БЪДАТ ЗАЕМОДАТЕЛИ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, АКО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРОДАДАТ ЦЕННИТЕ КНИЖА НА ОБЩЕСТВЕНОСТТА.

ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА ЦЕННИТЕ КНИЖА ЩЕ ДАДЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТЛИЧНА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪВЕДЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ РЕАЛНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ ЗА ЕДНА ИНВЕСТИЦИЯ. ИЗВЕСТНО НИ Е, ЧЕ ИНФЛАЦИЯТА СПОРЕД ПОВЕЧЕТО ОЦЕНКИ СЕ ДВИЖИ ЗНАЧИТЕЛНО ПО-ВИСОКО, ОТКОЛКОТО ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ В БЪЛГАРИЯ. ПУСКАНЕТО НА ЦЕЛЕВИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ БОНДОВЕ И ОБЛИГАЦИИ СЪЗДАВА ИДЕАЛНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАПОЧВАНЕ ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В СЪГЛАСИЕ С РИСКА И МАТУРИТЕТА. ТАКОВА ПУСКАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА СРЕД ОБЩЕСТВЕНОСТТА ЩЕ ИМА И ПРЕДИМСТВОТО, ЧЕ ЩЕ ПРЕМАХНЕ НАЛЕЖАЩАТА НУЖДА ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ЗАЕМА ОТ БНБ. НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СЕРИОЗНО ДА ПРЕЦЕНИ ПУСКАНЕТО НА ЦЕННИ КНИЖА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ ДЕФИЦИТ.


ОПЕРАЦИИ С ЧУЖДИ ВАЛУТИ/ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ В БАНКИ

ПРЕПОРЪЧВАМЕ СЪЩО ТАКА ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДА ИМАТ СВОБОДАТА ДА ИЗВЪРШВАТ ОПЕРАЦИИ С ЧУЖДА ВАЛУТА. ПОНАСТОЯЩЕМ БВБ И НЯКОИ ТЪРГОВСКИ БАНКИ ПРОВЕЖДАТ ОПЕРАЦИИ С ЧУЖДА ВАЛУТА, НО ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ, КОИТО ПРЕДИ ТОВА СА БИЛИ КЛОНОВЕ НА БНБ, НЕ СА УПЪЛНОМОЩЕНИ ЗА ТОВА. НЕСЪМНЕНО БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ОПИТА ДА ПРИВЛЕЧЕ ЧУЖДЕСТРАННИ КАПИТАЛИ ЗА ДЕЛОВИ НАЧИНАНИЯ, ЛЕСНОТАТА, С КОЯТО ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЩЕ МОГАТ ДА ОПЕРИРАТ С ЧУЖДА ВАЛУТА, ЩЕ СПОМОГНЕ ДА СЕ УЛЕСНИ ТАКОВА ИНВЕСТИРАНЕ В СТРАНАТА.

ОБНАДЕЖДАВАЩО Е, ЧЕ БЪЛГАРИ МОГАТ ДА ИМАТ СМЕТКИ В ЧУЖДИ ВАЛУТИ. ЗА ДА СЕ НАСЪРЧИ РАЗВИТИЕТО НА ФИНАНСОВАТА СИСТЕМА, КОЯТО ЩЕ СЕ ВМЕСТИ ВЪВ ВСЕ ПО-ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗИРАЩИТЕ СЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ, НИЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ТАЗИ ПРАКТИКА ДА ПРОДЪЛЖИ И ПРЕПОРЪЧВАМЕ НА ЦЯЛАТА БАНКОВА СИСТЕМА ДА СЕ РАЗРЕШИ ДА ПРИЕМА ДЕПОЗИТИ В ЧУЖДИ ВАЛУТИ, АКО ТОВА ВЕЧЕ НЕ Е НАПРАВЕНО.

ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗРЕШЕНОТО ЧУЖДЕСТРАННО ИНВЕСТИРАНЕ В ТЪРГОВСКИ БАНКИ, ПОНАСТОЯЩЕМ ДО 20 ПРОЦЕНТА МОГАТ ДА БЪДАТ ДЪРЖАНИ ОТ ЧУЖДЕНЦИ. СУМА, ПО-ГОЛЯМА ОТ ТАЗИ, ИЗИСКВА СПЕЦИАЛНО РАЗРЕШЕНИЕ ОТ МИНИСТЪРА НА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВРЪЗКИ. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ ПО-НАТАТЪШНАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННОТО УЧАСТИЕ В БАНКОВАТА СИСТЕМА ЩЕ ИМА ИЗВЕСТЕН ПОЛЗОТВОРЕН ЕФЕКТ В ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕКТИРАНЕТО НА ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПИТАЛ. НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ РАЗРЕШАВАНЕ НА ПРЕОБЛАДАВАЩ ЧУЖДЕСТРАНЕН КОНТРОЛ ЩЕ СЪЗДАДЕ НАЙ-ГОЛЕМИЯ СТИМУЛ ДА СЕ ИНВЕСТИРА ОТ ТЪРСЕНИЯ И ОГРАНИЧЕН КРЪГ ЧУЖДЕСТРАНЕН КАПИТАЛ. ЧУЖДЕСТРАННИТЕ ИНВЕСТИТОРИ МОГАТ ДА ПОМОГНАТ НА БЪЛГАРСКИТЕ БАНКИ ДА РАЗВИЯТ И МОДЕРНИЗИРАТ ОПЕРАЦИИТЕ СИ; ДА ВЪВЕДАТ ПО-НАПРЕДНАЛА БАНКОВА ТЕХНОЛОГИЯ; ДА ПОМОГНАТ ДА СЕ СЪЗДАДЕ ПО-БЪРЗО ФИНАНСОВА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПРИТОКА НА ЧУЖДЕСТРАННИЯ КАПИТАЛ И ДРУГИ ФИНАНСОВИ ПОСРЕДНИЧЕСКИ УСЛУГИ; ДА ПОМОГНАТ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ В РАЗЛИЧНИ АСПЕКТИ НА БАНКОВИТЕ ПАЗАРИ И ПАЗАРИТЕ НА ЦЕННИ КНИЖА.

ДНЕС Е НАЛИЦЕ НАПРЕГНАТА КОНКУРЕНЦИЯ В СВЕТОВЕН МАЩАБ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ. ЗА ДА СЕ ПРИВЛЕЧЕ ЧУЖДЕСТРАННО ИНВЕСТИРАНЕ, ТРЯБВА ДА ИМА ЗНАЧИТЕЛНИ СТИМУЛИ. НЯКОИ ТАКИВА СТИМУЛИ ВКЛЮЧВАТ: ЗДРАВО УСТАНОВЕНИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ И ЗАКОНИ ЗА ЗАЩИТАТА ИМ, ОТСЪСТВИЕ НА НАМЕСА ОТ СТРАНА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО И НИСКИ ДАНЪЧНИ СТАВКИ. НАПРИМЕР ПОЛША СЕ НАМИРА В ПРОЦЕС НА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗНАЧИТЕЛЕН ДАНЪЧЕН МОРАТОРИУМ ЗА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ В БАНКОВАТА СИСТЕМА. ПРЕЦЕНЕТЕ ЗА МОМЕНТ КОЛКО ОБЕЗКУРАЖАВА СЕГАШНАТА 80 ПРОЦЕНТНА ДАНЪЧНА СТАВКА БАНКИТЕ ЗА ЧУЖДИ ИНВЕСТИЦИИ. ДРУГ КЛЮЧ Е ВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ РЕПАТРИРАТ ДОХОДИ.


СПЕСТОВНИ СМЕТКИ

КАКТО БЕ ОТБЕЛЯЗАНО ПРЕДИ, ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ПЛАЩА ЛИХВА ПО СПЕСТЯВАНИЯТА В РАЗМЕР НА 2 ПРОЦЕНТА.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ НАЙ-ДОБРИЯТ ПОДХОД Е ЛИХВИТЕ ПО СПЕСТЯВАНИЯТА ИЗЦЯЛО ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ОТДЕЛНИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ, КОИТО ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛИХВАТА, КОЯТО ЩЕ СЕ ПЛАТИ, ЩЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАТА НА ВСЕКИ СПЕСТОВЕН ИНСТРУМЕНТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕГОВИЯ МАТУРИТЕТ.

НЕОТДАВНА БЪЛГАРИТЕ РЕШИХА ЛИХВИТЕ ПО СПЕСТОВНИТЕ СМЕТКИ ДА СЕ УВЕЛИЧАТ СПОРЕД МАТУРИТЕТА НА СМЕТКАТА. СКОРО ЩЕ ВЛЕЗЕ В СИЛА СЛЕДНАТА    ТАБЛИЦА    НА ЛИХВИ:

- 3 ГОДИШНИ ДЕПОЗИТИ             7 ПРОЦЕНТА
- 4 ГОДИШНИ ДЕПОЗИТИ             7,5 ПРОЦЕНТА
- 5 ГОДИШНИ ДЕПОЗИТИ             8 ПРОЦЕНТА

ОЧАКВА СЕ ТАЗИ ТАБЛИЦА ДА ОСТАНЕ В СИЛА ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА. ПРЕЗ 1991 Г. СЕ ОЧАКВА ЛИХВИТЕ ДА БЪДАТ ДОГОВАРЯНИ СВОБОДНО, ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА ОСНОВНИЯ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЯН ОТ БНБ. НИЕ СМЕ СЪГЛАСНИ, ЧЕ ЛИХВИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОГОВАРЯНИ СВОБОДНО, НО ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ТРЯБВА ДА ИМАТ ПЬЛНАТА СВОБОДА ДА ГО ПРАВЯТ, БЕЗ ДА СЕ ПРИДЪРЖАТ КЪМ ИЗКУСТВЕНО ОПРЕДЕЛЕН ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ.

ФИНАНСОВИТЕ ИНСТИТУЦИИ ТРЯБВА СЪЩО ТАКА ДА БЪДАТ СВОБОДНИ ДА СЪЗДАВАТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ С РАЗНООБРАЗНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ТОВА ТРЯБВА СЪЩО ДАБЪДЕ ЕДНА ПОЛЕЗНА СТЪПКА ПРИ ПРИВЛИЧАНЕ НА "СКРИТИ АКТИВИ" В БАНКОВАТА СИСТЕМА.

НИЕ СЧИТАМЕ, ЧЕ СВОБОДАТА ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ ВЪРХУ СПЕСТОВНИТЕ СМЕТКИ И ДРУГИ ДЕПОЗИТНИ ИНСТРУМЕНТИ ЩЕ НАСЪРЧИ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ ДА СЕ ОПИТАТ ДА ПРИВЛЕКАТ ЛИЧНИ СПЕСТЯВАНИЯ. ТОВА ИМА РЕДИЦА ПРЕДИМСТВА: А/ ТО ЩЕ ГИ УЛЕСНИ ДА ИМАТ ДРУГ ИЗТОЧНИК НА СРЕДСТВА И Б/ ТОВА ЩЕ СПОМОГНЕ ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ТРОМАВИЯТ ПОСРЕДНИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ДВИЖЕНИЕ НА СРЕДСТВА, КОЙТО СЪЩЕСТВУВА СЕГА И ПРИ КОЙТО СПЕСТЯВАНИЯТА СЕ НАСОЧВАТ ОТ ДЪРЖАВНАТА СПЕСТОВНА КАСА ПРЕЗ БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА КЪМ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:07:28    21-02-1991