21 ноември 1995


София, 21 ноември 1995 година
Брой 228 /1529/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗЕЛЕНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТИ НА ЗАСЕДАНИЕ /18 И 19 НОЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Националния съвет на Зелената партия реши:

- Бюрото на Зелената партия да изготви цялостен анализ и оценка на предизборната кампания’95, както и участието на партията в нея.

- Свиква V редовна Национална конференция през първото тримесечие на 1996 г.

- На първото заседание на Националния политически съвет /НПС/ на Демократична алтернатива за републиката /ДАР/ да бъде поискана оставката на Александър Томов като председателстващ ДАР във връзка с нарушения на статута на коалицията, както и с некоректното ръководене на националната предизборна кампания.

- Не дава съгласието си за промени на статута на ДАР.

- Перспективите за коалицията ДАР да се обсъдят и да се решат на насрочената Национална партийна конференция.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ЗА ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА 19 НОЕМВРИ 1995 Г. В ПЛОВДИВ.


На заседание на Националния съвет на Българска партия либерали /НС на БПЛ/ бяха представени анализите на местните организации за участието на партията в изборите за местни органи на властта. Повече от половината от общинските структури на БПЛ са участвали чрез Патриотичен съюз, както и в коалиции с Демократичната левица, а останалите - самостоятелно или в други местни коалиции. Общата оценка на Националния съвет е, че БПЛ се е представила успешно в приключилите избори и чрез своите представители в общинските съвети и кметските администрации трябва да продължи политиката на взаимодействие с националноотговорните демократични сили за ефективно реализиране на управленските програми и решаване на проблемите на българските градове и села.

Взето бе решение за организиране на специализиран семинар, посветен на либералната политика в общинското самоуправление, в който ще вземат участие общинските и районни съветници от БПЛ.

Наред с това НС на БПЛ започна дискусия за стратегията на партията в предстоящите президентски избори. Възложено бе на Изпълнителното бюро да разработи система от критерии за президентската кандидатура, която ще бъде издигната или подкрепена от българските либерали.

Приет бе и план за развитие на международните връзки на БПЛ, в който се акцентира върху необходимостта от разширяване на контактите с либерални партии от балканските държави и Източна Европа.

Националният съвет одобри декларацията на ИБ на БПЛ, с която се настоява за обективна проверка на законосъобразността на изборните резултати от втория тур на кметските избори в Кърджали.

Разгледани бяха и конкретни организационни мерки за по-нататъшното укрепване на националната структура на партията. За административен директор беше избрана Даниела Михалкова.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВНИ ЩАТИ ПО ВЪПРОСА ЗА ЗАКОНА ЗА ПЕЧАТА.


Приказва се за закона за печата. Идеята за него се лансира тихичко, полекичка. Разбира се, нарочно!

Но работата трябва да стане така, без много-много да се разбере, че само на някои трябва /сещате се на кои/. Трябва да се внуши, че всички го искат, че на всички е необходим!

Истинските му автори, тези, на които им трябва, ни се виждат, ни се чуват. Скрили се на дъното, те самодоволно потриват ръце, че нещата вървят добре: че балъци колко щеш, за да се надпреварват да каканижат колко хубаво нещо е законът за печата, че колко голяма полза щяла да има свободата на печата, демокрацията, България.

Нека цитирам едного от тези славни поборници за закона за печата /който като че изразява мнението на всички тях най-добре/: "По мое мнение /в едно демократично общество е задължително да има закон за печата /ЗП/,... че със ЗП се регламентира по-солидно контролът на медиите над държавата, а не обратното."

Очевидно тези хора не се усещат кой е тарторът на това готвещо се покушение срещу свободите на българския народ, не се усещат на кого точно служат. На тях и на ум не им минава, че и най-добрият закон за печата е намордник, убиец на свободата на печата. Пък ако наистина закон за печата е нещо хубаво, то в класическите страни на демокрацията /Великобритания, САЩ и др./ отдавна да са си измъдрили такива.

А ако има хора /а такива винаги ще има/, които клеветят, обиждат, рушат моралните ценности, подстрекават към незаконни и нечовешки действия - нетолерантност, ксенофобия, жестокости и пр. чрез печата, има си наказателен закон, който може /стига да искат управляващите/ да сложи всеки от тях на място.

Затова: никакъв закон за печата не ни е нужен!

Да живее свободата на печата - майка на всички свободи!

София, 12 ноември 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ВЪПРОСА ЗА КОНФИСКУВАНОТО ПРОФСЪЮЗНО ИМУЩЕСТВО.


Напоследък имуществото на бившите профсъюзи, конфискувано съгласно Закон за имуществото на политическите и профсъюзните организации /ЗИПО/ се дава на държавни и силови структури, както и на политически организации, вместо да се използва за нуждите на организациите на наемния труд и на социално слабите. Това положение коренно се различава от практиката на другите страни от Централна и Източна Европа, където имуществото на бившите профсъюзи бе предоставено на представителните и демократични синдикални организации, с което бяха спазени препоръките на Международната организация на труда /МОТ/. По тази причина Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ и Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа"

З А Я В Я В А Т:

Голяма част от конфискуваното имущество на бившите профсъюзи е строено със средства от профсъюзен членски внос. Двата синдиката не могат да се съгласят това имущество да се използва за нуждите на държавната администрация или на политически организации. КНСБ и КТ "Подкрепа" смятат, че то трябва да служи за синдикална дейност и ще използват всички конституционни и разрешени от закона средства за отмяна на частта за профсъюзното имущество в ЗИПО.

ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА:

1. КНСБ и КТ "Подкрепа" потвърждават основния принцип и духа на споразумението между двете централи от 27 ноември 1992 г. - частта от конфискуваното имущество, която е построена с профсъюзни средства, да бъде поделена в пропорция: 55 процента за КНСБ; 35 процента за КТ "Подкрепа"; 10 процента за социални нужди на общините и на други синдикални организации, ако те имат реални структури по места.

Централите на КНСБ и КТ "Подкрепа" препоръчват на своите федерации да продължат на колегиална основа разговорите за подялба на синдикалното имущество, което е извън обхвата на ЗИПО.

Двете централи съвместно ще подкрепят в МОТ подадената жалба за нарушенията на синдикалните права и свободи в България, извършена в хода на вторичната конфискация на профсъюзно имущество.

2. КНСБ и КТ "Подкрепа" призовават общинските ръководства и местните синдикални структури на двете организации чрез местните тристранни структури да упражняват надзор на конфискуваното профсъюзно имущество, в което се настаняват държавни административни органи или политически партии, за да не се допусне неговото разпиляване и тайно приватизиране.

3. КНСБ и КТ "Подкрепа" след консултации с Международната конфедерация на свободните профсъюзи /МКСП/ и Европейската конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ ще се обърнат към президента на Републиката с апел да поиска от Конституционния съд преразглеждане и отмяна на частта за профсъюзното имущество в ЗИПО.

София, 23 ноември 1995 г.

За КНСБ: проф. Кръстьо Петков, председател на КНСБ

За КТ "Подкрепа": д-р Константин Тренчев, президент на КТ "Подкрепа"

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 21 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМИЯ СИНДИКАТ НА ЧИТАЛИЩНИТЕ РАБОТНИЦИ, ПРИЕТА НА ЗАСЕДАНИЕ /9 И 10 НОЕМВРИ 1995 Г., СТАРА ЗАГОРА/.


Ние, участниците в Националния консултативен съвет на Независимия синдикат на читалищните работници /НКС на НСЧР/, проведен на 9 и 10 ноември 1995 г. в гр.Стара Загора, след като се запознахме с представения в Министерския съвет на Република България проект за закон за народните читалища, смятаме за свой дълг като изразители на интересите на читалищните работници и служители от страната да изразим следните наши съображения:

1. Предложеният от Министерския съвет проект не отговаря на философията и духа на българските читалища като обществени организации с функции по осъществяването на държавната и общинската културна политика.

2. Проектът цели практическо ликвидиране на читалищата като самостоятелни обществени организации и ги одържавява, включвайки ги в механизма на държавните институти.

3. Проектът влошава правния статут на читалищата в сравнение с досегашния закон.

4. Проектът създава всички условия за ликвидиране на читалищата в малките населени места и тези с малки икономически собствени възможности.

5. Проектът създава условия за злоупотреба с читалищното имущество за лични користни цели на лица и организации.

6. Законовата уредба в проекта ще оскъпи значително читалищните форми, с което ще направи невъзможен достъпа на лицата с ниски доходи до културните ценности и възможности за изява.

Поради това НКС на НСЧР настоява категорично приетият закон в Народното събрание да бъде съобразен с внесените от синдиката досега становища и проекти за закон с вх. N 9100130/6 януари 1995 г. и 610014/16 май 1995 г. в Министерството на културата, като смята, че те отговарят в максимална степен на очакванията на читалищните работници и служители в страната и дават гаранция за оцеляването на читалищното дело у нас.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Янко Янков

/Пресслужба "Куриер"/


15:10:00
21.11.1995 г.


Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Иванка Тодорова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


---------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


--------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

♦ Коментирайте на страницата на Омда във Фейсбук