20 юни 1997


София, 20 юни 1997 година
Брой 47 (1743)


София, 20 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТКРИТО ПИСМО НА ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ПЕТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С ИСКАНЕ ЗА ОТМЯНА НА ЗАКОН, ПРИЕТ ПРЕЗ 1947 ГОДИНА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

С Указ No 8 от 19 декември 1947 г. Президиумът на Великото Народно събрание е приел Закона за обявяване за държавна собственост имотите на семействата на бившите царе Фердинанд и Борис III и техните наследници - лично придобити и наследени, като някои от наследниците са били дори малолетни.

Въпросният закон нарушава принципите на правовата държава, равенството на гражданите и недопускане ограничаване на правата им по политически причини - чл.4 и 6, ал.2 от основния закон. Особено съществено се нарушават разпоредбите на чл.17, ал.1, 3 и 5 от Конституцията - правото на собственост се гарантира и защитава, частната собственост е неприкосновена и принудително отчуждаване на собственост за държавни нужди може да става само въз основа на закон след предварително и равностойно обезщетение.

Господин главен прокурор,

Моля да сезирате Конституционния съд, който на основание чл. 149, ал.1, т.2 от Конституцията да обяви за противоконституционен цитирания по-горе драконовски закон, приет през 1947 г. от дошлия с помощта на чужди войски комунистически режим в България. Този закон трябва да бъде отменен, защото не може в края на века, когато страната ни претендира за европейска и правова, правният мир в България да търпи такова погазване на Конституцията. Прочее такова отменяне на противоконституционни закони бе сторено в другите източноевропейски страни и в Русия. Нима е нормално, когато членове на бившото царско семейство биват канени в страната ни, същите да спят по хотели и чужди къщи при наличието на свои? Нека на практика покажем, че сме правова и цивилизована страна, която уважава законите и справедливостта.

София, 13 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦК НА БКП ПО ВЪТРЕШНОПАРТИЙНИ ПРОБЛЕМИ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет (ЦК) на Българската комунистическа партия (БКП) уведомява чрез БТА, БНТ и БНР всички средства за масово осведомяване, че на 12 юни 1997 година Секретариатът на ЦК на БКП на свое заседание разгледа разколническата и предателска дейност на господата Иван Петков Полименов и Аврам Тодоров Цветков, които са били внедрени от Висшия съвет (ВС) на Българската социалистическа партия (БСП) като агент-провокатори в БКП.

Двамата нанесоха сериозни вреди в предизборната борба на БКП в Старозагорски и Бургаски избирателни райони. Двамата са укривали доходите си и не са плащали членския си внос повече от три месеца.

Секретариатът на ЦК на БКП сне политическо доверие от Иван Петков Полименов и Аврам Тодоров Цветков и ги изключи от редовете на БКП.

Уведомяваме средствата за масово осведомяване да не се подвеждат по лъжите и клеветите на двамата фракционери и да не публикуват техни изявления, тъй като те не представляват никого освен себе си и лицата от ВС на БСП, които са ги внедрили в БКП.

София, 19 юни 1997 г.

Генерален секретар на ЦК на БКП:

ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА МАКЕДОНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ГЕРБА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до 38-ото Народно събрание, до българския народ, до средства за масово осведомяване.


Днес България няма официален герб, израз на политическата й независимост и националното й достойнство.

Подобно положение е недопустимо за народ с хилядолетна история и принос в световната цивилизация. То е необяснимо за страна, която е заявила волята и желанието да се присъедини към обединена Европа.

Много от днешните мнения за характера и съдържанието на националния герб са мотивирани от тясно партийни интереси. Но всяко модернизиране или приемането на нов "актуален" вариант на българския герб го лишава от традицията и историческата му непреходност.

Ето защо Вътрешната македонска революционна организация (ВМРО) най-категорично настоява да бъде възстановен българският герб от 1930 година, противозаконно отменен след Втората световна война.

Той е истинският символ, който въплъщава идеята за вечност на българската държава и единството на българската нация в Мизия, Тракия и Македония.

София, 19 юни 1997 година

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖУРНАЛИСТИ ПО ПОВОД НА ПОВДИГНАТО ОТ СОФИЙСКАТА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА НА 16 ЮНИ 1997 ГОДИНА ОБВИНЕНИЕ ЗА ОКЛЕВЕТЯВАНЕ НА ПРОКУРОРА ОТ ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА РУСКО КАРАГОГОВ ОТ АННА ЗАРКОВА, ОТГОВОРЕН РЕДАКТОР ВЪВ ВЕСТНИК "ТРУД", ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИЯ НА НЕЙНО ИНТЕРВЮ В БРОЙ 144 ОТ 29 МАЙ 1997 Г. В "ДНЕВЕН ТРУД"


В демократична страна, за каквато Република България претендира, всички са равни пред законите, включително и прокурорите.

Когато нашата съдебна система буксува по всички линии и твърде трудно може да се определи като ефективна, е най-малкото странно как журналистиката и свободата на словото стават най-виновните.

Напомняме, че нашата Конституция гарантира свободното изразяване на мнения, и е дълг на журналистиката да ги представя пред обществеността. В конфликта между Прокуратурата и журналистката Анна Заркова от вестник 'Труд" под публикацията има редакционна бележка, която достатъчно ясно показва, че нито вестникът, нито журналистката се солидаризират с интервюираната Донка Митева. Вестникът е дал възможност и за други мнения и тя е била използвана от засегнатите.

Разбираме чувствителността на прокуратурата, но защитаваме чувствителността и правата на журналистиката.

София, 18 юни 1997 година

Председател на СБЖ:

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКАЦИИ В МЕДИИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА Й. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


Главна прокуратура подкрепя усилията на правителтвото в борбата с престъпността и заявява, че като орган на законноста и защитник на правата на гражданите ще продължи да изпълнява предоставените й от Конституцията и законите правомощия за предотвратяване и отстраняване на закононарушенията и престъпленията и наказване на правонарушителите.

В продължение на седем години Главна прокуратура проявява инициативи за обновяване на законодателството, за изработване на съвременна стратегия за борба с престъпността и предупреждава за опасните тенденции в развитието на организираната престъпност.

В последно време обаче прокуратурата е обект на недопустим натиск. Заедно с това целенасочено се формира настроение срещу нея, отправят се нескрити обвинения, че се самоизолира и отказва участие в борбата с престъпността. Прибързани и недоказани по законен ред обвинения срещу отделни прокурори изграждат образа на институция, която не изпълнява предоставените й правомощия и не съдейства за демократичното развитие на българското общество.

Главна прокуратура със съжаление констатира, че напоследък отговорни представители на Министерството на вътрешните работи разгръщат тенденциозна кампания. Тя цели да омаловажи дейността на прокуратурата в борбата с престъпността и да отнеме ръководната й роля върху дейността на органите на предварителното разследване. Упреците към прокуратурата не са съпроводени с анализ на нейната дейност. Те са плод на едностранчиво използвани и непроверени по съответния ред изолирани случаи.

В същото време не се обсъжда и не се отдава дължимото значение на обстоятелството, че до голяма степен борбата с престъпността зависи от цялостната дейност на Министерството на вътрешните работи. Тя в момента се характеризира с ниска разкриваемост на извършителите на престъпления. Забяването на наказателната репресия е резултат от мудността и на другите звена на съдебната система.

Тези констатации на Главна прокуратура нямат за цел да прехвърлят отговорността върху други институции. Те са израз на протест срещу необоснованите нападки. Борбата с престъпността е трудна задача и тя може да се води успешно само на основата на единодействието.

Ръководството на Главна прокуратура заявява категоричната си готовност и решимост да реагира на всички сигнали за неизпълнение на служебни задължения или за корупция от страна на нейни служители, както и да вземе своевременно необходимите законни мерки спрямо провинилите си. Тя намира, че кампанийността и самоцелната гласност не водят до ефективна борба с престъпността и пречат за успешното разследване на престъпленията.

Като се отнася с уважение към дейността на медиите у нас, Главна прокуратура приема свободата на словото като признато от Международната харта за правата на човека право на всеки гражданин да търси, да получава и да разпространява информация.

Материали с невярно и клеветническо съдържание, разпространявани чрез медиите, създават обаче предпоставки за манипулиране на общественото мнение и настройват обществеността против прокуратурата като цяло.

Главна прокуратура няма да отстъпи от разбирането си, че свободата на словото трябва да се осъществява чрез зачитане и признаване на правата и свободите на другите граждани и спазване изискванията на морала, обществения ред и националната сигурност.

София, 12 юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА ОФИЦЕРСКА ЛЕГИЯ РАКОВСКИ" ПО ПОВОД НА ПРЕДСТОЯЩИ СЪКРАЩЕНИЯ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ


На 14 юни 1997 г. се състоя заседание на Конфедеративния съвет (КфС) на Българска офицерска легия (БОЛ) "Раковски". КФС изразява задоволството си от състоялите се през последните седмици срещи на ръководството на организацията с лидери на парламентарни сили, с ръководители на изпълнителната власт и на обществени орагнизации.

КФС се надява, че при гласуване на промените на Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВС) ще бъдат отстранени онези клаузи, които противоречат на европейското законодателство и ограничават изконни права на гражданите в униформа.

КФС смята, че предстоящите съкращения в Българската армия са следствие от катастрофалното състояние на държавата. Вина за тази съдба на кадровите военнослужещи носят всички досегашни парламенти, правителства, депутати, министри и висши военни дейци, които отлагаха, симулираха или извършваха половинчати реформи, водени от партийни или групови интереси.

Според КФС съкращенията трябва да се извършват с точно очертани и публично известни критерии и след осигуряване на социална защита за освобождаваните военнослужещи.

КФС призовава ръководителите на военното ведомство да осъществяват промените в Българската армия с максимално възможните принципност и прозрачност.

Възразяваме срещу намеренията компенсациите на съкратените кадрови военнослужещи да бъдат изплащани във форма на полици, акции, купони и други ценни книжа. Подобни операции са финансов удар върху военнослужещите и са в противоречие с документи на наши и на международни финансови и социални институции.

Конфедеративният съвет застава зад справедливите искания на 240-те семейства на военнослужещи от столичния квартал "Дружба", ограбени от недобросъвестни чиновници. Легията апелира Министерството на отбраната да направи необходимото, за да бъдат достроени заплатените от тези хора апартаменти, и да потърси отговорност от лицата, виновни за тяхното ощетяване и унижение. Предлагаме да бъде потърсена отговорност от всички лица, причинили или допуснали разхищения във военножилищния фонд през последните седем години.

КФС реши да награди с почетна грамота журналистите Дияна Янкулова и Васил Люцканов за многостранно, професионално, трайно и загрижено отразяване на социалните проблеми, стоящи пред българското офицерство.

София, 15 юни 1997 г.

Председател на БОЛ "Раковски":

полк. ДИМО ДИМОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) "ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРЕДСРОЧНИТЕ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАДАЧИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕМОКРАТИЧНАТА ЛЕВИЦА" НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БСП ГЕОРГИ ПЪРВАНОВ, ОГЛАСЕН НА ПЛЕНУМ НА ВС НА БСП (СОфИЯ, 4 МАЙ 1997 ГОДИНА)


Новата роля на Българската социалистическа партия (БСП) изисква съсеродоточаване на усилията в посока към


ИДЕЙНО ОБНОВЛЕНИЕ НА БСП

Събититята от последната половин година ясно показаха, че въпросът за трансформацията на БСП е в критична точка. За последните години ние не успяхме да отстоим авторитета си на променяща се партия. Процесът на вътрешнопартийно реформиране беше силно забавен и дори преустановен.

Промяната, разбира се, не може да бъде самоцел, но ние ще сгрешим фатално, ако забавяме или прекъснем този процес. Промяната беше не само необходимо условие за постигането на добър изборен резултат. При това на промяната не може да се гледа като на мимикрия, като на поредно снишаване и постигане на временен компромис, който да ни позволи да запазим вътрешното статукво.

БСП е изправена пред необходимостта да обогати и да развие своите идейни основи. Това не е абстрактна задача и не е отрицание на програмата. Но действителността в България през 1997 г. е вече твърде различна от действителността през 1993 г. и през 1994 г. Динамиката на събитията предполага нови идейни обосновки на редица основни характеристики на БСП и на нейната политика. Твърде релефни са вече новите социално-икономически и политически характеристики на страната, както и основните тенденции и процеси, при които живее нашият народ. По-отчетлив е образът на нашите опоненти вдясно и на конкуренцията вляво. Очертава се период на усилена работа на партията за отстояване на основни социални, културни, икономически и национални интереси на българския народ. Има редица нови проблеми, които очакват своя отговор от партията в нейната цялост и от нейния интелектуален потенциал в частност. Дискусионният и творчески дух на БСП е съхранен, но задача на ръководните органи на всички равнища е да се придаде целенасочен и организиран характер на тази високоотговорна дейност и да се осигури широката й публичност.

Активно трябва да заработи създадената вече в изпълнение на конгресното решение Комисия по развитието на програмата и усъвършенстването на Устава. Комисията трябва да обобщи, анализира и отрази направените предложения до и след извънредния конгрес, да стимулира и подпомага идейната дискусия във всички структури в партията. На основата на идейната дискусия трябва да се подготви предложение относно промените в програмата и след неговото своевременно обсъждане във ВПС то трябва да бъде разпространено преди началото на отчетно-изборната кампания за следващия редовен конгрес.

И периодът на управлението на Демократичната левица, и последвалите го събития очертават някои негативни тенденции в развитието на идейния живот в партията. Въпреки общото разбиране че промяната няма алтернатива, ние трябва ясно да осъзнаем, че идейното обновление не беше трайно утвърдено в развитието на партията.

Новият етап на идейната дискусия в БСП е свързан особено с въпроса с въпроса за дълбочината и мащабите на промяната. Ще бъде неправилно, ако придадем лабораторен характер на идейните търсения, ако не въвлечем в активно обсъждане на основните проблеми всички партийни структури, значителния интелектуален потенциал на левицата.

Трябва да избегнем опасността от възпроизвеждане на спорове, които бяха характерни за един вече отминал етап в развититето на партията. Заедно с големия въпрос за по-ясна идентификация на партията пред избирателя и обществото стои и необходимостта "да преведем" на конкретен прагматично-политически език основните си програмни постановки.

Когато отиваме към активна и задълбочена дискусия, трябва добре да осъзнаем опасността от самоцелна реидеологизация,от възпроизвеждане на остарели идеологически стереотипи. Важно е да избегнем добре познатата от предишните години нетърпимост към опонента, особено когато той е носител на ново и по-различно виждане. Това е още по-важно в условията на очаквания политически натиск от страна на управляващите и при изострящата се конкуренция в лявото пространство. Повече от всякога ние трябва да заложим на коректния и тактичен тон на вътрешнопартийните дебати; да търсим не само и не толкова различията, а общите идеи и виждания за стратегията и тактиката на БСП в новите условия.

Идейната дискусия трябва да не стимулира центробежните сили, а реално да съдейства за укрепване единството на БСП и за консолидацията на левите демократични сили в България.

Комисията по развитието на програмата и усъвършенстването на Устава на БСП трябва да разработи целева програма с ресурсно осигуряване на новия етап на идейната дискусия; да се разширят създадените вече контакти с водещи теоретици и учени, с представители на лявата политическа мисъл в Европа. С активно външно участие научните звена към Висшия съвет на БСП да пристъпят към реализацията на някои изследователски проекти с примерни работни теми: "Българската и европейската левица пред изпитанията на новия век"; "Лявата алтернатива в България и на Балканите - минало, настояще и перспективи" и т.н. Чрез левия печат, особено "Ново време" и "Информационен бюлетин", както и чрез специализирани издания всички оригинални изследователски и преводни материали трябва своевременно да бъдат разпространявани в партийните структури.

През есента на 1997 г. трябва да се проведе научно-теоретична конференция с международно участие с привличането на максимално широк кръг експерти, политици и др., посветена на новите идейни търсения на левицата и възможностите за развитие на обединителни процеси наляво от политическия център. За провеждането на идейната дискусия е целесъобразно да се създадат дискусионни клубове, да се организират (с участието на научните звена) теоретични семинари и т.н. Партийните съвети следва да обобщават мненията, предложенията и бележките на участниците в дискусията и да ги представят в Комисията по развитието на програмата и усъвършенстването на Устава на БСП.

Последните две предизборни кампании потвърдиха кризата в


ОРГАНИЗАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ

на партията.

Дългите и непрекъснати изборни напрежения, тежестите и отговорностите на двегодишното управление, изострените вътрешнопартийни взаимоотношения и редица други фактори изцедиха много от силите на Българската социалистическа партия.

Без да се самозатваря в себе си, БСП се нуждае от един период, в който да се опита да сложи ред в собствената си къща. Необходимо е на първо място да издигнем и утвърдим ролята на ръководните органи като генератори на идеи, като източници на политика. В една спокойна обстановка, но без повече да бавим решаването на този проблем, трябва да изясним ролята и функциите на Изпълнителното бюро и на работните комисии на ВС на БСП.

В последно време от различни източници, включително и публично, се поставя въпросът за един извънреден конгрес на БСП. Когато се обсъжда тази тема, ние сме длъжни да отговорим на няколко сериозни въпроса:

- дали един нов пълен цикъл на отчетно-изборна кампания ще повлияе оздравително на партийните структури, или ще има обратен ефект;

- дали един не добре съдържателлно подготвен, форсиран форум ще даде отговор на многобройните въпроси, които поставя развитието на българската левица;

- дали конгресът ще има консолидираща роля и ще отговори на силно изразения стремеж на социалистите към единство, или ще се превърне в поле за личностен и групов сблъсък?

Опитът от последните две години поставя тревожно въпроса за кадровата работа на БСП. Въпросът е комплексен и има различни страни - от дейността за поддържане и развитие на кадровия потенциал на партията до стила и методите на работа с кадрите. Кадровият потенциал трябва непрекъснато да се попълва, да се обновява с хора със съвременна професионална подготовка в различни области, с висок морал. Независимо от решенията на различни форуми практиката показва, че често се подценява този проблем. Липсва виждане за реалните потребности от кадри сега и в перспектива, не успяхме да развием съвременна система за тяхната подготовка, както и информационна база на общинско, регионално и общопартийно ниво.

Задача с първостепенно значение е съхраняването на стабилноста на местните органи на самоуправление - не само и не толкова защото БСП доминира в местната власт. Независимо от развитието на острия спор между отделните тенденции в управляващото мнозинство "за" и "против" предсрочни местни избори, може да се очакват нови удари и опити за дестабилизиране на местната власт. Вероятно и новият състав на изпълнителната власт ще продължи да товари с допълнителна тежест местните органи. Необходимо е всеки член на ВС и всеки народен представител, цялата парламентарна група на Демократичната левица да се ангажират с проблемите на общините. За цялостна организация и координация на работата ни с местните органи трябва да се възстанови закритото по време на нашето управление звено към Висшия съвет за регионална политика и мерките за стабилизиране на местните органи на самоуправление трябва да бъдат обсъдени на специално съвещание с участието на кметовете и представителите на общинските съвети, което да се проведе през юни 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 20 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ (ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА) "ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА В БЪЛГАРИЯ КАТО ПРОБЕН КАМЪК НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРОМЯНА И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО" НА БЪЛГАРСКИЯ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ (СОфИЯ, 29 МАЙ 1997 ГОДИНА)


VIII. ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА, ОСНОВАНА НА ПОЛИТИЧЕСКИ УБЕЖДЕНИЯ

Вече близо седем години от началото на демократичните промени проблемът с дискриминацията, основана на политически убеждения и политическо участие стои толкова остро, колкото и в началото. В България бяха извършвани и продължават да се извършват политически назначения и уволнения на всички равнища на администрацията и в държавните служби всеки път, когато се сменя властта. Бяха прокарани и открито дискриминационни закони, налагащи изключването от определени позиции в обществото на групи хора заради техните убеждения. Ние апелираме:

1. Да се приеме закон за държавния служител, който да установи гаранции и ефективни средства за защита на служителите в държавните и общинските администрации от политически чистки, като същевременно ясно определи техните права и задължения, както и категориите служители, които могат да бъдат сменяни с промяната на управлението.

2. Да се установи механизъм за наблюдение и противодействие на политическата дискриминация, включително чрез ефективна система за разглеждане на индивидуални жалби.


IX. ЗАЩИТА НА БЕЖАНЦИТЕ И КАНДИДАТИТЕ ЗА УБЕЖИЩЕ

Прогресът в тази област е твърде слаб. Нелепо е близо четири години след ратифицирането на Конвенцията за статута на бежанците в България все още да няма закони, уреждащи изцяло статута на бежанците и процедурата за предоставяне на бежански статут.

1. Ние настояваме за спешно приемане на такъв закон, който да предвиди адекватна административно-правна уредба на процедурата по предоставянето на убежище с адекватен съдебен контрол и право на обжалване.

2. Настояваме за приемане на законодателство, което да уреди изчерпателно правния статут на бежанеца и търсещия убежище в съответствие със стандартите на Конвенцията за статута на бежанците от 1951 г. и Протокола от 1967 г.

3. Настояваме и за създаването на служби, които да са в състояние да решават всички проблеми на бежанците и кандидатите за убежище, които възникват извън процедурата за получаване на бежански статут.

4. Настояваме за бързо организиране от Министерството на правосъдието на разнообразни и ефективни форми на обучение на съдии по бежанско право.


X. ЗАБРАНА НА ДИСКРИМИНАЦИЯТА НА ЕТНИЧЕСКА ОСНОВА И ЗАЩИТА НА ЕТНОКУЛТУРНАТА САМОБИТНОСТ НА МАЛЦИНСТВЕНИТЕ ОБЩНОСТИ

Искаме да видим и прогрес в по-нататъшната защита от етническа дискриминация и в утвърждаването на етнокултурните права на малцинствата.

1. В много сфери от социалния живот не действат никакви антидискриминационни разпоредби освен общите разпоредби на Конституцията. В други сфери не са създадени никакви предпоставки за прилагане на съществуващите разпоредби. Няма никакви органи и институции, ангажирани с проблема за етническата дискриминация. Той дори не е признат като такъв от държавните институции в нашата страна. Във връзка с това:

* необходимо е приемането на общ антидискриминационен закон, който да осигурява ефективна защита от етническа дискриминация във всички сфери на социалния живот;

* необходимо е усъвършенстване на сега действащите процедури и съдебната практика за защита от етническа дискриминация.

2. Необходимо е да се признаят от държавата на недискриминационна основа групите и сдруженията на всички граждани, които без външен натиск декларират принадлежност към определено малцинство.

3. Необходим е и по-нататъшен прогрес в гарантиране на изучаването на майчиния език за членовете на етническите малцинства и особено за обучението на ромски език.

По-специално:

* нужно е изменение на Закона за народната просвета, за да се промени сегашната практика часовете по майчин език да се изнасят извън редовната учебна програма и да се третират - в рамките на общите курсове за обучение - в много случаи като часове за отдих и отпускане;

* нужно е също образователните ведомства на всички нива да предприемат стъпки към подготвяне на квалифицирани учители по майчин език, включително чрез създаване на съответните филологически и педагогически специалности в университетите.


XI. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНИЯ ЖИВОТ, ЖИЛИЩЕТО И КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА

Правото на неприкосновеност на частния живот, жилището и кореспонденцията трябва да бъде гарантирано от посегателства на властите. Службите за сигурност в момента действат по начин, който е непрозрачен не само за обществото, но и за органите и институциите, които в една демократична страна следва да ги контролират.

Необходимо е да се приеме законодателство, което да гарантира адекватен съдебен и парламентарен контрол върху тяхната дейност и особено върху онези аспекти, които са свързани с евентуалните посегателства над личния живот на хората.


XII. ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

Както Комитетът за правата на децата отбеляза в препоръките си от януари 1997 г. по повод на доклада на България по Конвенцията за правата на детето, има още много законодателни мерки, които следва да се предприемат с цел да се гарантира по-адекватна защита срещу нарушаването на човешките права на децата. Наред с отбелязаната вече необходимост от ратифициране на Хагската конвенция и цялостно реформиране на системата на детското правораздаване е необходимо:

1. Да се създаде национална система за проследяване на статуса на всички на всички деца в България с особено внимание върху децата от рисковите групи.

2. Да се създадат специални служби за деца, които с приоритет да разглеждат въпросите, свързани с ефективното упражняване на правата на децата.

3. Да се забранят всички форми и прояви на телесно наказание и да се вземат мерки за ефективна защита от телесни наказания.

4. Да се засили и да се направи ефективен, включително чрез създаване на специални служби, контролът срещу сексуалната експлоатация и наркоманията сред децата.

5. Да се вземат законодателни и други мерки за задържане на децата в училище, включително чрез стимулиране на труда на учителите в училищата, в които проблемът с отсъствието е особено остър.

6. Да се гарантира законодателно и чрез подобряване на правоприлагането на ефективната защита от експлоатация на детски труд.


* * *

Ние предлагаме конкретни инциативи. Искаме да съберем зад тях възможно най-широка обществена, политическа и институционална подкрепа. Тези предложения са резултат от нашата работа и от тази на другите организации за защита на човешките права. Те са образът на нашата надежда и нашият критерий за промяна.

(Пресслужба "Куриер")


---------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 19 юни 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Лилия Томова - деж. ред., Валентина Игнова, Нина Гаврилова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.