20 юли 1995


София, 20 юли 1995 година
Брой 140 /1441/


София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ПО ПОВОД НА ПРИЕТИЯ ОТ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗАКОН ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНОТО УСТРОЙСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


На 30 юни 1995 г. 37-то Народно събрание прие Закон за административно-териториално устройство на Република България, публикуван в "Държавен вестник" бр. 63. Този закон, действащ в национален мащаб, урежда всички въпроси, свързани с териториалното устройство на страната ни.

Свидетели сме на драстичен опит за нарушаване на току-що приетия закон - а именно, внесен е законопроект за изменение и допълнение на Указ номер 3005 за административно-териториални промени в страната от народния представител Калин Димитров от парламентарната група на Демократичната левица.

С този законопроект се предлага да се отменят разпоредби от Указ номер 3005 в частта му за Хасковска област.

Това е поредният правен абсурд, с който под формата на закон се цели уреждането на обществени отношения, забележете, само и специално в един отделен регион - бившия Кърджалийски окръг, и по-точно за общините Кърджали, Ардино и Кирково.

Учудва ни фактът, че преди местните избори депутати от Българската социалистическа партия /БСП/ и коалиция обръщат такова внимание към този район, каквото никога не е проявявано за разрешаването на тежките социално-икономически проблеми.

Целта е ясна - създаване на хаос и издигане на кметове от БСП.

С този подход ще се създаде етническо напрежение и ще се разруши социалният мир.

Кърджалийският район не може да е частен случай за България и за него важат законите на тази страна.

Внесеният законопроект противоречи на основни постановки в приетия закон за административно-териториалното устройство, залегнали в преходните и заключителни разпоредби, а именно на:

1. Параграф 7, ал. 1 - Съществуващите при влизането в сила на този закон области, общини, населени места и селищни образувания запазват статута си.

2. Параграф 9. Разпоредбите на чл. 9 за създаване на нови общини се прилагат от 1 януари 1997 г.

Това е поредният явен и груб опит за нарушаване на законите на Република България и подчиняването им на тясно партийни интереси.

Прави се опит за дестабилизиране на положението в отделни райони и за предизвикване на изкуствено напрежение преди местните избори.

Ако мнозинството в Народното събрание подкрепи внесения от Калин Димитров законопроект, Парламентарната група на Движението за права и свободи ще потърси съдействие от президентството, от Конституционния съд и от всички международни организации.

Кърджалийският район е бастион на демокрацията, модел за мирно разрешаване на всички проблеми в прехода към демокрация.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА НА РАЙОННАТА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА СЛУЖБА В ПЛОВДИВ.


Д-р Александър Панов - директор на Районната ветеринарномедицинска служба в Пловдив, бе уволнен от работа по прословутия член 328 /а/ от Кодекса на труда, с мотива "в интерес на работата".

Д-р Панов е член на Националния съвет и председател на Регионалния съвет на БЗНС "Никола Петков" в СДС. Причините за неговото уволнение носят единствено политически характер и са резултат от политиката на БСП за подменянето на всички "кадри" в държавния апарат с верни на партията хора. За целта е използван услужливият директор на НВМС - д-р Калоянов, който е подписал заповедта за уволнението в изпълнение на партийната заръка.

Изразяваме възмущение и тревога срещу този акт, с който се потъпкват конституционно гарантираните права и свободи на гражданите.

Извършващата се разправа с хората, неудобни на властта, ни връща в мракобесните години на комунистически терор.

Изпълнителният съвет на БЗНС "Н. Петков" в СДС ще използва всички законни средства, за да противодейства на политиката на БСП, насочена към арогантно нарушаване на основните права на българските граждани.

София, 19 юли 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ "ЕКОГЛАСНОСТ" - ВАРНА, ПО ПОВОД НА УВОЛНЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА НА ХИГИЕННО-ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА.


Политически клуб /ПК/ "Екогласност" - Варна, работи в тясна връзка с Хигиенно-епидемиологичната инспекция /ХЕИ/ в града в продължение на вече две година и позитивните резултати от сътрудничеството ни са най-доброто основание да застанем категорично за директора на ХЕИ доц. Иван Златаров. Благодарение на съдействието, професионализма, активността и откритостта на директора и колектива от специалисти ние получихме и получаваме информация по изключително важни екопроблеми на градската екосреда. В резултат открихме и поддържаме с данни на ХЕИ ековитрина, на която всеки варненец може в центъра на града да прочете данните за това колко азотни окиси и прах диша, каква вода пие и какво е състоянието на морето. ХЕИ по наше искане разкри необосновано пазените в тоталитарни секретност от други институции "тайни" за замърсителите на въздуха в града - главно автомобилния транспорт; съдейства ни за проучване на извънмерната популация от плъхове, благодарение на което извоювахме от общинските власти дератизация на града. За отбелязване е, че по същите въпроси РИОС - Варна, не ни съдейства.

ПК "Екогласност" - Варна, намира за необосновано да се вменява "професионална непригодност" на доц. Ив.Златаров - хабилитирано лице, член на Съюза на учените, заел мястото си с конкурс, личност, зад която застава практически целият колектив - 350 специалисти и трите синдиката в ХЕИ, срещу 15-ина противници.

ПК "Екогласност" следи отблизо цялостната дейност на ХЕИ - Варна, и предполага, че именно активността, с която инспекцията контролира и санкционира важни екологични възли в града, не е "удобна" на среди на сенчестия бизнес, а министър Виткова е подведена от свои чиновници. Но самоцелното уволнение подкопава правителството на Демократичната левица, а в случая има опасност да бъде разстроена работата на един важен в екологично отношение институт, в един тежък като екологична обстановка град, какъвто е Варна в момента. Смятаме, че Министерството на здравеопазването трябва незабавно да коригира недоразумението.

Варна, 17 май 1995 г.

                                                                                                   СЕКРЕТАР И ЧЛЕН НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ:

                                                                                                   Венета Мандева

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "ЗАЩИТА НА ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА РЕСТИТУЦИЯТА" ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ЗАКОНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА ВЪРХУ ОДЪРЖАВЕНИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.


Националният комитет на Националното движение "Защита на засегнатите от Закона за реституцията" на съвместно заседание с Контролния съвет и представители на дружествата в столицата, след като задълбочено анализираха обстановката, създадена след съобщението в пресата, че Конституционният съд /КС/ е обявил за противоречащи на конституцията всички изменения и допълнения на Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти /ЗВСВОНИ/, приети от Народното събрание на Република България /обн. в ДВ, брой 20/ 1995 г. и бр. 40/1995 г.


РЕШИ

Ние декларираме нашето твърдо убеждение, че с решението си Конституционният съд демонстрира едностранчива и силна политическа обремененост. Това решение неминуемо ще доведе до гражданско неподчинение и ще предизвика кървави сблъсъци, убийства и самоубийства, за каквито вече преди време пресата съобщи, но които сега ще бъдат много повече и могат да прераснат в масови конфликти и хаос и да застрашат гражданския мир и сигурност в България. Имаме основание да мислим /дано да се лъжем/, че решението на Конституционния съд е целенасочено именно към създаване на такава негативна ситуация в страната. Съображенията ни за това са следните. Нашето движение беше конституирано като страна по дело номер 4/1995 г. и дело номер 10/1995 г., предмет на решението на Конституционния съд. В трите последователни писмени становища, представени на КС, ние посочихме, че Законът за възстановяване на собствеността върху одържавени недвижими имоти и по-специално в частта му, касаеща членове 6 и 7, не е съобразен с Конституцията на Република България и редица международни документи по правата на човека, които България е длъжна да спазва. Този закон е силно политизиран, дискриминационен и поставя в неравноправно положение хиляди български граждани, засегнати от Закона по членове 6 и 7, нарушавайки техни основни, неотменни граждански, човешки и социални права. В тези наши три становища ние обръщаме внимание и предупреждаваме за фаталните последствия, които ще настъпят от реалното по-нататъшно приложение на закона. Конституцията не допуска и не може да се погазват основните права на гражданите, които са неотменни. Не може да се нарушава равнопоставеността между гражданите и да се допуска привилегия заради имущественото състояние на определени лица, спекулирайки с чл. 17 ал. 3 от конституцията, за неприкосновеността на частната собственост. Още повече, че тая частна собственост е спорна и недоказана и е възстановена единствено със силно политизиран закон. И основното и конкретното в случая е, че голямата част от тия жилища са отчуждени на основата на действащата тогава конституция и техните собственици са обезщетени още при отчуждаването, съгласно закона.

В посочените три наши становища апелираме към Конституционния съд да намери своето място, да стане, ако щете, посредник, дори арбитър на една кръгла маса, на която да участват всички заинтересувани страни, и трезво, принципно, без политически пристрастия и сериозно се огледат нормите, залегнали в закона, и веднъж завинаги окончателно, справедливо и равнопоставено се решат проблемите. Конституционният съд обаче избра другия път - на засилване на конфронтацията и дискриминацията към засегнатите граждани по членове 6 и 7 от ЗВСВОНИ. Затова цялата отговорност от непредсказуемите, опасни и тежки последствия, които ще настъпят, трябва да падне върху Конституционния съд. С решението си КС сам наруши членове 4, 5, 6, 7, 29, 56 и 57 на Конституцията на Република България, Декларацията за човешките права на ООН и други международни актове по правата на човека. Не на последно място КС погази собственото си решение номер 14/14 октомври 1992 г. /обн. ДВ, бр.93/1992 г./

Запазваме правото си да вземам отношение и след публикуването на решението и мотивите по дело номер 4/1995 г. и дело номер 10/1995 г. на Конституционния съд.

Декларираме, че ще провеждаме активна борба против наложената ни по насилствен начин от ЗВСВОНИ, от някой подзаконови актове и от решението на КС дискриминация, за да възстановим погазените ни основни човешки, граждански и социални права, ползвайки всички позволени от закона средства. Ние нямаме никаква вина за отчуждаване на жилищата през 1948 г. Повече няма да търпим да бъдем оскърбявани, обезличавани и третирани като безправно стадо животни и да поемаме всички последствия, тежести и отговорности на държавата, свързани с реституцията.

Обръщаме се с молба към цялата българска общественост, на която са скъпи демокрацията и гражданският мир в България, да подкрепят нашата борба за справедливост и равнопоставеност в обществото, за да излезем от тежкото положение, в което сме поставени. Нека не се забравя, че върху нас се провежда организирано насилие и геноцид.

Апелираме към всички политически сили, парламента, президента, правителството, министерствата на правосъдието и на финансите и с наше и на Съюза на собствениците участие да седнем на кръглата маса и без политически пристрастия справедливо и равнопоставено окончателно да решим проблемите така, както това направиха бившите социалистически страни. Само по този начин ще ликвидираме конфронтацията в обществото и ще запазим гражданския мир в страната. Нека не допускаме да се пролива кръв.

Обръщаме се към вас, членове на дружествата на движението в София и в страната, активизирайте своята работа за пълно обхващане в движението на засегнатите граждани по членове 6 и 7 от ЗВСВОНИ. Необходимо е да сплотим своите редици. Намираме се в критичен и съдбовен момент. Предстои ни тежка и решителна борба, за да защитим нашето достойнство и човешки права. Това можем да постигнем само ако сме сплотени и единни. Апелираме да запазите спокойствие. Не се поддавайте на провокации и заплахи. Ако такива ви бъдат направени, отнасяйте се към прокуратурата и към полицията. Съобщавайте случаите и в Националния комитет на движението. Побързайте със събирането на символичния членски внос. Освен това проявете отзивчивост и дайте според възможностите си като помощ допълнителни суми. Предстоят ни сериозни публични и други акции, за които са необходими доста парични средства. Потърсете и спонсори, които биха ни подпомогнали с по-големи суми. Очакваме и вашето активно участие в проявите, които ще проведем.

Обръщаме се и към вас, граждани, засегнати по чл. 6 и 7 от Закона за реституцията, които живеете в общини, където няма изградени дружества в страната. Спешно създайте инициативни комитети и изпратете ваши представители в София за получаване на материали и инструкции за образуване на дружества на Националното движение "защита на засегнатите от Закона за реституцията". Нашето движение е надпартийна неполитическа организация, регистрирано в съда. Сега е моментът да обединим силите си в борбата срещу неправдата и дискриминацията.

Правдата е на наша страна. Нека сами си помогнем, за да ни помогне и Бог, както казва народът.

София, 9 юли 1995 г.

                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Б. Карастоянов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС /8 И 9 ЮЛИ 1995 Г., СОФИЯ/.


НАШАТА АКТУАЛНА ЦЕЛ Е ПРЕХОД КЪМ ОБЩЕСТВО НА ЛИБЕРАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ

ІІІ. НАШИТЕ ОСНОВНИ ИДЕИ СА:


СВОБОДА НА ЛИЧЕН ИЗБОР

Всеки трябва да е свободен в своя религиозен, професионален, икономически, и политически избор.

Проспериращо е това общество, в което всеки има възможност максимално да развива и реализира своите възможности и способности.

Свободният човек осъществява способностите си в материални, културни и духовни ценности. И по този начин той създава възможности за другите социални поприща за реализация на заложбите и способностите на хората от настоящето и от бъдните поколения.


СТАБИЛНО И ПРОСПЕРИРАЩО СЕМЕЙСТВО

Свободният човек е ценност за либералното общество.

Ние сме за промяна в нагласите и стереотипите за "държавата-майка", която трябва да се грижи за гражданите си от "люлка до гроб". Никоя държавна институция не може да се грижи и възпитава децата по-добре от родителите. Държавата трябва да се грижи за децата чрез семейството. Семейството в либералното общество е източник на сигурност, спокойствие и стабилност и носител на национални традиции и ценности. Обществото трябва да стимулира икономическата приспособимост и инициативност на семейството, възможността му само да създава икономически, социални и културни предпоставки за своето възпроизводство.


САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ОБЩИНИ

Политиката и механизмите на формиране на административно-териториални единици трябва да съответства на волята на хората да се самоорганизират и самоуправляват. Ние сме за децентрализация на териториалното управление. Участието в управлението на населеното място е право на гражданите, които живеят в него. Стремим се към създаване на общини с органи, учредени по демократичен път, овластени да вземат решения и се ползват с широка автономия в рамките на своите пълномощия и начините за реализирането им, както и със средства за реализирането на своите задачи. Ние искаме реално местно самоуправление. Община с реални пълномощия е условие за действително самоуправление в непосредствена близост с гражданина. Ние сме за прилагането на Европейската харта за местно самоуправление.


ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Гражданското общество е форма на обществено устройство, чрез която максимално се осъществява свободата на личността. Многообразието на лични интереси поражда /предполага/ разнообразие на цели и богатство /пъстрота/ на идеи и мнения. Правото на идейно и политическо различие е неразделно от правото на лично мнение.


ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ - КОРЕКТИВ НА ВЛАСТИТЕ

Плурализмът на общественото мнение е невъзможен без свободата на личното мнение. Общественото мнение може да изпълни функциите си като коректив на властта само тогава, когато свободно се формира и изразява. Съществуват демократични процедури, чрез които то влияе върху обществения живот. То е обществено тогава, когато публично се произнася по общозначим проблем и е сравнимо с други публични мнения. Плурализмът и публичността на общественото мнение са гаранция за демокрация, за граждански мир, за спазване на закона и морала.


СВОБОДА НА ИНФОРМАЦИЯТА

Правото на диалог на алтернативните мнения е неразделно от правото да информираш и да бъдеш информиран. Информираният човек е компетентен в мненията си и свободен в решенията си.

Той има своите критерии за оценка на обективността на фактите, за коментар на явленията и събитията. Разполага с необходимите аргументи, за да оценява, да лансира различни идеи и да формира мнения.


НЕЗАВИСИМИ КОМУНИКАЦИИ

Правото на информация е неразделно от правото на комуникация - от свободата да общуваш, да се сдружаваш, да пътуваш, да притежаваш комуникационни средства, да съобщаваш информация, да формираш и изразяваш лично или групови мнения. Правото на информация и комуникация включва и правото да отказваш сведения и общуване, когато това накърнява лични интереси и достойнство или тези на близки хора. Законодателството трябва да защитава от злоупотреба с медийна власт личното достойнство и честта на гражданите и организациите.


МЕДИИТЕ - ЧЕТВЪРТАТА ВЛАСТ В ОБЩЕСТВОТО

Те осигуряват публичност и прозрачност върху действията и намеренията на властта. Посредничат на диалога между алтернативни мнения и оценки - за формиране на обществено мнение. Те са средство на общественото мнение да контролира властта; да регулира гражданските отношения; да измерва температурата на социалните напрежения, да предупреждава за тях и да ги неутрализира.


МЕДИИ БЕЗ ДЪРЖАВЕН МОНОПОЛ И КОНТРОЛ

Ние сме за независимост на националните медии от политическите структури. Независимостта гарантира информацията и комуникацията от политически и държавен контрол и монопол.

Елиминирането на държавния монопол върху медиите изключва възможността за манипулация и дезинформация на личните и общественото мнения единствено в полза на користни политически и държавно-бюрократични цели.

Ние ще се противопоставяме решително на всеки опит за ограничаване на свободата на словото и печата като акт, накърняващ основните права на гражданите и грубо потъпкване на международните конвенции за правата на човека.

Либерализъм означава разделение и независимост на властите, на властта на медиите от законодателната, изпълнителната и съдебната власт.

Но ние сме за закон, който гарантира достоверността на информацията, който охранява от непозволената намеса на медиите в частния живот и посегателството им върху личното достойнство на човека, от бруталното им нахлуване в семейството.


ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО Е САМОИНИЦИАТИВНО

Ние сме за ефективен и гъвкав обществен контрол върху упражняването на държавната власт; за поддържането на минимално необходима администрация, за строга отчетност на държавните разходи и решителни мерки против корупцията на държавните служители.

Ефективен обществен контрол върху дейността на частни фирми и производители, на държавни институции и производства може да има само при конституционни гаранции за пълната свобода на средствата за информация и комуникация.


ПРАВОВА ДЪРЖАВА

Ние сме за регламентирано взаимодействие между държавните институции и гражданските обединения.

Либералната държава има светски, неутрален, неидеологически характер. Такива са и институциите, създадени и поддържани от нея.

Държавата гарантира естествените права и свободи на гражданите, независимо от тяхната етническа, политическа, религиозна или расова принадлежност, без разлика на пол, място в обществото, имуществено положение или обществен престиж. Нарушенията на гражданското право, мотивирани от различията по тези признаци, се третират като престъпления и се наказват от закона. Държавата гарантира прякото действие на конституцията като върховен закон!


ДЪРЖАВАТА РЕГУЛИРА, НО НЕ КОМАНДВА

Ние ще действаме за създаването на модерна либерална държава, която ще се основава върху следните принципи:

Разумно ограничена, диференцирана и ефективна регулираща роля на държавата в националната икономика. Време е решително да скъсаме с печалната традиция държавата да бъде по-богата от обществото; да е източник на забогатяване и терен за безогледна политическа конкуренция заради облагите на властта.

Държавата не може да има по-големи икономически права от тези, на който и да е български гражданин. Държавата е равнопоставена с останалите субекти пред Закона. Държавата създава и гарантира условията за замогване на отделния индивид и на обществото като цяло.

Чрез механизмите на данъчната политика държавата осъществява ефективно и небюрократично преразпределение на тази част от националния доход, която е минимално необходима за посрещане на общите нужди и постигане на националните цели. Държавните разходи са безусловно необходими в следните направления:
- Национална сигурност и национална отбрана.
- Опазване и развитие на културата и образованието.
- Социалната политика.
- Екология.


 ЗАКОННОСТ. РЕД. СИГУРНОСТ

Ние сме за основа[на?] на закона, силна, ефективна и респектираща намеса на държавата за опазване на обществения ред, на живота, имота, честта и свободата на гражданите. Строгото и справедливо законодателство за ограничаване на хаоса, спекулата, кражбите, на организираната криминална престъпност, на тероризма и на посегателството върху личната сигурност и достойнството на гражданите е първостепенна грижа на държавата.


 РАЗДЕЛЕНИЕ НА ВЛАСТИТЕ

Гарант за демокрацията са демократичните държавни институции.

Принципите на либералната българска държавност могат да се реализират само ако добият статут на основополагащи конституционни норми. Тяхната ефективност е в пряка зависимост от институционалното разделение на властите в държавата: законодателна, изпълнителна, съдебна.

По конституция България е парламентарна република. Тази форма на управление отговаря на духа и идеите на нашето национално Възраждане, на модерните постижения на демокрацията.


ПРЕЗИДЕНТ С РЕАЛНИ ПРАВОМОЩИЯ

Ние сме за авторитетна президентска институция.

Избираният пряко от народа президент символизира единството на нацията. Той гарантира нормалното - по конституция - функциониране на обществото и държавата, на парламента и правителството. Той е длъжен да не допуска доминирането на партийни, групови и лични интереси над националните и граждански интереси.


 ПАРЛАМЕНТЪТ НЕ УПРАВЛЯВА, А СЪЗДАВА ЗАКОНИ

Ние сме за ефективно работещ парламент, освободен от несвойствените му и неограничени възможности за намеса в изпълнителната и съдебната власт. Депутатите в парламента трябва да бъдат избирани чрез избирателен закон, който:
- гарантира представителството на плуралистични икономически и политически интереси на избирателите;
- осигурява участието в законодателната власт на водещите личности на нацията;
- създава условия за контрола на избирателите върху техните избраници;

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
20.07.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнител: Цвета Любомирова
                                         Тинка Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!