20 март 1995


София, 20 март 1995 година
Брой 55 /1356/


София, 20 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ЗАЩИТА НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКО ПОЛЗВАНЕ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за мосово осведомяване.


Изминаха три години от направените от 36-о Народно събрание изменения и допълнения на параграф 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗР на ЗСПЗЗ/. Резултатите от неговото прилагане са повече от тревожни. Само една малка част от гражданите придобиха правото на собственост върху ползваните от тях земи. Това стана възможно на територията на онези общини, където местните органи на властта имаха чувство за отговорност и където цената на земята беше сравнително поносима за ползвателите. Голяма част от тях обаче се оказаха измамени с една празна надежда. Стотици хиляди семейства са морално и материално засегнати и ощетени. Националният съвет на движението неведнъж е заявявал, че параграф 4 и неговите подзаконови актове в този си вид са трудно приложими. Този извод се потвърждава от факта, че сроковете за прилагане на параграфа непрекъснато бяха удължавани. За съжаление както законодателите от 36-о Народно събрание, така и останалите държавни институции не успяха да разберат, че причината за това не е в срока. Тя е в същността на разпоредбите, заложени в параграфа. Многократно правените от нас конкретни предложения за необходимостта от промени оставаха без резултат.

Единствената надеждна алтернатива за ползвателите оставаше провеждането на предсрочни парламентарни избори, в които те да дадат своя вот на онази политическа сила, която поема ангажимента да реши техния проблем. От внимателното проучване на предизборните програми и платформи на политическите сили се оказа, че само в тази на Демократическата левица е заложена готовност за неговото решаване. Не беше трудно да се разбере, че ползвателите независимо от своите политически убеждения ще подкрепят онази политическа сила, от която и те ще бъдат подкрепени. Тази логическа прогноза беше потвърдена. Мнозинството от ползвателите, привърженици на различни партии и коалиции, дадоха своя вот на тези, които защитават техните интереси. До голяма степен на това се дължи и тежката загуба в изборите на онези сили, които се обявиха против решаването на този проблем. Крайно време е това обстоятелство да бъде осъзнато като обективна реалност, към която е потребно да се упражнява и обективно отношение.

Изхождайки от изложеното дотук, Националният съвет на движението

З А Я В Я В А:

Приетите на първо четене от 37-то Народно събрание изменения и допълнения на параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ откриват добра възможност за удовлетворяване на интересите по един обективен и справедлив начин както на ползвателите, така и на бившите собственици. Ние дадохме своя вот за тези промени и затова твърдо заставаме зад онези парламентарни групи, които са способни да пренебрегнат своите партийни страсти и в името на справедливостта ще подкрепят проекта на второ четене.

Призоваваме депутатите от всички парламентарни групи да преоценят своето отношение към параграф 4 с цел да защитят интересите на своите политически привърженици - ползвателите на земи за земеделско ползване.

Обръщаме се към президента на България с настойчива молба за подкрепа. Искаме да вярваме, че този път той смело ще застане в защита на така дълго очакваните промени на параграф 4 и след неговото приемане от парламента без колебание ще даде ход на процедурата за публикуване на закона в "Държавен вестник".

От правителството на Република България очакваме незабавни действия по разработването на необходимите подзаконови нормативни актове за успешното и срочно прилагане на новите разпоредби на параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Уважаеми господа,
Националният съвет на движението изразява надеждата на хилядите ползватели на земи за земеделско ползване, че най-после проблемът по параграф 4 ще бъде решен веднъж и завинаги по един достоен, обективен и справедлив начин. Това е единственият изход да се преодолее съществуващото високо социално и гражданско напрежение в нашата страна, предизвикано от разпоредбите на сега действащия параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Очакваме, че разумът ще надделее над партийните страсти.

София, 16 март 1995 г.

                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ив. Костов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София 20 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ НА АЛТЕРНАТИВНО СОЦИАЛИСТИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ - НЕЗАВИСИМИ, ПРИЕТ НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /11 МАРТ 1995 Г., СОФИЯ/.


I. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл.1. Алтернативно социалистическо обединение - независими /АСО-н/ е политическа партия със седалище в гр.София 1000, общ.Трнадица, ул."Екзарх Йосиф" 37.


II. ПРОГРАМА

Чл.2. АСО /н/ е политическа партия на български граждани, обединени около социалистическите идеи от европейски тип, възприети като система от ценности, в основата на които стоят свободата, справедливостта и солидарността.

Непосредствената задача на АСО /н/ е да стане гарант за:

- Задълбочаване на процеса на мирен преход към демократично гражданско общество и правова държава.

- Създаване на условия за истинска многопартийна парламентарна демокрация.

Целта на АСО /н/ е да освободи човека от всички ограничения, които го потискат, и да му осигури свободното упражняване на неговите права. Освобождаването на човека не зависи само от формалното признаване на неговите политически и социални права, а от създаването на такива икономически условия, които ще осигурят пълното им осъществяване.

АСО /н/ се стреми към изграждане на гражданско общество, основано върху синтеза на принципите на свободата, социалната справедливост и солидарността, в което всеки индивид има гарантирано право да участва в процеса на вземане на политически решения.

Основната задача на АСО /н/ е, вливайки се в общодемократичното движение, да обедини социалдемократическите сили в борбата за разрушаване на тоталитарните структури и за изграждане на демократично общество в България в съответствие с конституцията и законите на страната.

Като политическа партия АСО /н/ е част от световната социалистическа левица.


III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ И ДЕЙНОСТ

Чл.3. а/ Уважение на личността и гарантиране на нейната свобода и суверенитет,
б/ Съчетаване на представителната с пряката демокрация.
Политиката на АСО /н/ се формира чрез постоянно действащи публични форми като: общосоциалистическа дискусия, допитване, референдум и др.
в/ Федеративност при изграждането и осъществяването на дейността на АСО /н/.
г/ Самоорганизация и автономност на клубовете на АСО /н/.
д/ Хоризонтални връзки между клубовете.
е/ Пълна гласност - събранията, конференциите и заседанията на структурните звена на АСО /н/ са открити за всички членове на АСО /н/.
ж/ Пряк достъп до информацията на всички равнища.
з/ Решенията, взети от клубовете и конференциите, са задължителни за избраните от тях органи; решенията, взети от изборните органи, са само препоръчителни за членовете на АСО /н/, като клубовете, групите и отделните социалисти могат да се присъединяват или да се разграничават от взетите от ръководството на партията решения.
и/ Стремеж към вземане на решенията с консенсус; когато решенията са взети с мнозинството, малцинство има право да не участва в тяхното изпълнение и да отстоява своята позиция, включително и чрез печата.


IV. ЧЛЕНСТВО

Чл.4. а/ Член на АСО /н/ може да бъде всеки, който споделя програмата /платформата/ на АСО /н/, работи за нейната реализация и приема устава на партията.
б/ Членството в АСО /н/ се оформя чрез регистриране в някой от клубовете или групите на АСО /н/. То се прекратява чрез доброволно напускане или чрез изключване от клуба на събрание с явно гласуване и обикновено мнозинство.
в/ Членът на АСО/н/ получава членска карта срещу подпис и встъпителен членски внос от 10 лева.

Чл.5
Права на членовете на АСО /н/:
- Всеки член на АСО /н/ членува пълноправно в един клуб на АСО /н/ и има право да участва в работата на произволен брой клубове на АСО /н/;
- Членовете на АСО /н/ имат право да се разграничават публично от решения, декларации и становища на изборните органи на АСО /н/ или на отделни негови клубове, с които не са съгласни.

Задължения на членовете на АСО /н/:
- Да участват в организационния живот на партията и да плащат членски внос.


V. ОРГАНИЗАЦИОНЕН СТРОЕЖ

Чл.6. Членовете на АСО /н/ могат да изграждат клубове на АСО /н/. Клубовете избират свой председател и финансово отговорно лице.

Чл.7. а/ Структурата на АСО /н/ е двузвенна: клубове и национално ръководство на партията. Връзката между тях е пряка.
б/ Клубовете на АСО /н/ могат да изграждат хоризонтални връзки помежду си, като за целта изграждат регионални съвети на координаторите в големите градове и различните региони на страната.
в/ В населените места, където има изграден клуб, създаването на нов се потвърждава пред Политическия съвет /ПС/ от първия или от регионалния координационен съвет.
г/ Клубът се ръководи от председател. Той отговаря за воденето на цялата документация. Неговият подпис представлява клуба. Председателят или избран координатор осъществява връзката с централното ръководство и с други клубове. Председателят е член по право в изградения регионален координационен съвет.
д/ При изграждане на местни коалиционни структури председателят на клуба го представлява в тях или председателят на регионалния координационен съвет на АСО /н/.

Чл.8. Ръководството на политическата партия се състои от Национална конференция и Политически съвет.

Чл.9. а/ Националната конференция на АСО /н/ е висшият ръководен орган на партията, който:
- определя неговата стратегия и тактика;
- приема политически програми и платформи;
- приема нов устав и внася изменения;
- приема отчет от ПС и дава оценка за неговата работа;
- избира председател;
- приема едногодишен финансов бюджет;
- избира Политически съвет.
б/ Конференциите на АСО /н/ се провеждат най-малко веднъж на две години. Извънредни конференции се свикват по решение на Политическия съвет или по искане на поне една десета от броя на клубовете на АСО /н/.
в/ Изборът на делегати става по клубовете от АСО /н/ в съответствие с норма на представителство, определена от Политическия съвет, но всеки клуб има право на поне един делегат.
г/ Председателят, отговорният секретар и членовете на ПС участват в работата на конференцията с право на глас.

Чл.10. Политически съвет

а/ ПС е ръководен орган на партията и изпълнява дейността по изпълнение решенията на конференцията. Ръководи дейността на партията между конференциите. Приема декларации, обръщения, призиви, организира публични прояви на партията, препоръчва определени действия на клубовете и членовете на АСО /н/. Взема решение за участие в избори за централни и местни органи на властта и участие в коалиции. Утвърждава листата за участие в избори. Решенията му са валидни при гласуване с просто мнозинство.

б/ ПС се състои от 10 /десет/ членове и от председателя на АСО /н/. ПС се ръководи от председателя и от отговорния секретар.

в/ Вътрешната структура на ПС се формира по предложение на председателя и на отговорния секретар.

г/ При необходимост част от длъжностите в ПС могат да бъдат щатни в рамките на бюджета, приет от националната конференция. Щатни длъжности и технически персонал се назначават по решение на ПС и се удостоверяват с подписите на председателя и отговорния секретар.

Чл.11. АСО /н/ се представлява от председателя.

Чл.12. Работни комисии.

Работните комисии се създават по решение на ПС, който избира техни представители. Съставът на тези комисии се формира на принципа на доброволността.

Чл.13. АСО /н/ създава свои собствени печатни издания с решение на конференцията или на ПС. Вестник "Ден" е печатен орган на АСО /н/.

Чл.14. Създадените печатни издания на АСО /н/ са собственост на партията. Цялата финансова дейност е под контрола на ПС. Печалбата от издателската дейност е собственост на АСО /н/ и с нея се разпорежда ПС на АСО /н/. Главният редактор и директорът се назначават от ПС.


VI. ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ

Чл.15. АСО /н/ провежда своята политика в Народното събрание, правителството, народните съвети и кметствата чрез избрани в състава им свои членове и съмишленици и чрез други разрешени от закона демократични форми на въздействие.

Чл.1б. Издигането на членове на АСО /н/ и съмишленици за кандидати за народни представители и общински съветници става по инициатива на клубовете на събрания с широко участие на съмишленици и симпатизанти.

Съветите на координаторите и ПС организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури. Утвърждаването на листите се извършва от ПС.

Чл.17. Народните представители - членове и съмишленици на АСО /н/, се обединяват в парламентарна група, а народните съветници - в група на съветници от АСО /н/.

Чл.18. Народните представители - членове и съмишленици на АСО /н/, участват в заседанията на ПС с решаващ глас. Общинските съветници участват също в работата на координационните съвети на съответните клубове с решаващ глас.

Чл.19. Право на участие в заседанията на парламентарната група на АСО /н/ имат председателят, отговорният секретар, главните редактори на печатните органи и министрите, членове на АСО /н/.

Чл.20. Дейността на парламентарната група на обединението се осъществява на основата на правилник.

Чл.21. ПС и местните /регионалните/ координационни съвети осъществяват блокове, съюзи и коалиции, които се утвърждават от ПС, за постигане на обществен консенсус и сигурност и за избиране подходящи кандидати за народни представители и съветници.

АСО /н/, другите политически партии, обществени организации и движения.

Чл.22. АСО /н/ установява равноправни отношения с политическите партии, организации и движения за изработване на общи позиции по конкретни социално-политически въпроси за единодействие и съвместни граждански инициативи.


VII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО

Чл.23. Членовете на АСО /н/ плащат членски внос в клубовете. Отчисленията за ПС са доброволни по решение на клуба.

Чл.24. АСО /н/ осъществява своята дейност чрез самоиздръжка. То осигурява финансовите си средства от: членски внос; доходи от имуществото и от стопанска дейност, позволена от закона; дарения; наследства и други законни източници; субсидии от държавния бюджет.

Чл.25. ПС може да предостави на клубовете и на регионалните координационни съвети имущество и правото да учредяват юридически обособени стопански субекти и да се разпореждат с доходите от тяхната дейност според разпоредбите и действащото законодателство.

Чл.26. Право на подписи за финансови разходи на АСО /н/ има председателят. При необходимост се назначава главен счетоводител или касиер.


VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.27. АСО /н/ прекратява съществуването си след референдум по решение на националната конференция.

Чл.28. Партиен флаг.

Знамето на АСО /н/ е розово с надпис: АСО /н/.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ПРИЕТ НА ПЪРВИЯ, УЧРЕДИТЕЛЕН КОНГРЕС НА СЪЮЗА /7 МАРТ 1990 Г., СОФИЯ/ И ИЗМЕНЕН И ДОПЪЛНЕН ОТ ВТОРИЯ КОНГРЕС /11 МАРТ 1992 Г., СОФИЯ/.


ГЛАВА 1
ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЪЮЗА

Чл. 1. Характер на съюза:
а/ Съюзът на ветераните от войните е независима, самоуправляваща се, доброволна, родолюбива, демократична организация със свой устав, цели и задачи.
Съюзът е приемник на Съюза на бойците от фронта.
б/ Съюзът е юридическа личност, регистриран съгласно законите на страната, ръководи се и се представлява пред държавните органи от Централния съвет.

Съюзът работи в тясно взаимодействие с Въоръжените сили на Република България, със Съюза на военноинвалидите, със Съюза на офицерите и сержантите от запаса и с други сродни организации и учреждения, свързани с отбраната на страната и националната сигурност.

Чл. 2. Цели на Съюза:
а/ Да обедини всички ветерани от войните и да осигури активното им участие в процесите на демократизирането и превръщането на България в правова и демократична държава.
б/ Да поддържа у своите членове дух на вярност към българската бойна и революционна слава, мира, единството и сплотеността на народа и неделимостта на родината.
в/ Да поддържа у ветераните от войните високо самочувствие за личен принос при запазване на целостта на Република България и готовност за отпор срещу екстремистките попълзновения, водещи към нарушаване народното единство и целостта на родината.
г/ Да защитава моралните и социалните интереси, престижа и достойнството на ветераните от войните.

Чл. 3. Задачи на съюза:
а/ Да популяризира приноса на ветераните от войните за опазване на целостта и независимостта на родината чрез средствата за масово осведомяване, изкуството, литературата и науката.
б/ Да провежда инициативи за набиране на вещи, реликви, фотоси и други, свързани с войните, а също така за поставяне на паметни плочи и знаци на исторически места.
в/ Да участва активно в борбата против деформациите, корупцията, нарушаване на законността и всички негативни явления в обществения и политическия живот.
г/ Да сътрудничи със сродните организации от страните, участнички в антифашистката коалиция, и да провежда съвместно мероприятия против всеки опит за създаване на огнища на напрежение и войни.
д/ Да оказва съдействие на съюзните членове при решаване на социални проблеми, осигуряване на лечение, ползване на почивни домове и други.


ГЛАВА 2
ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 4. Членство в съюза:
а/ В съюза членуват всички участници във войните, вдовиците на загиналите във войните и други без оглед на тяхната политическа принадлежност, вероизповедание и пол, които признават устава на съюза, членуват в неговите дружества и работят за постигане на целите и задачите на организацията.
б/ В съюза могат да членуват и български граждани, взели участие във войните в състава на армиите от антифашистката коалиция.
в/ Не се приемат за членове на съюза граждани, които с проявите си уронват престижа и достойнството на съюза.

Чл. 5. Права на членовете на съюза:
а/ Всеки член на съюза има право да избира и да бъде избиран в ръководните органи на съюза.
б/ Да участва в подготовката и провеждането на мероприятията, осигуряващи постигането на целите и задачите на съюза.
в/ Да прави предложения, да изказва мнения по дейността на съюза, да критикува слабостите, грешките и техните носители.
г/ Да защитава интересите и правата на отделните членове и да иска отменяне на неправилни действия и решения, нарушаващи устава.

Чл. 6. Задължения на членовете на съюза:
а/ Всеки член на съюза е длъжен да членува в едно от дружествата, да спазва устава, да посещава редовно дружествените събрания, активно да работи за осъществяването на задачите на съюза и да плаща редовно членския си внос.
б/ Да не допуска прояви, уронващи престижа и достойнството на високото звание "Ветеран от войните".
в/ Активно да участва в патриотичното възпитание на младежта и българските войни и да популяризира героизма на участниците във войните, проявен при изпълнение на върховния им дълг - защитата на Родината.

Чл. 7. Приемане на членовете:
а/ Приемането на членовете на съюза става индивидуално, по местоживеене и по интереси.
б/ Напускането на съюза става по собствено желание или по решение на дружеството при наличие на прояви, несъвместими с членството в съюза.

/Пресслужба "Куриер"/


11:45:00
20.03.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Иванка Тодорова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!