20 март 1991

СОФИЯ, 20 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                    БРОЙ 56 /331/

СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯ НА 14 МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРИНЦИПИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕТНОКУЛТУРНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.


ДОЛУПОДПИСАНИТЕ МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, УБЕДЕНИ В НЕОБХОДИМОСТТА ДА СЕ ПРОВЕЖДА ТРАЙНА И НЕПОДДАВАША СЕ НА ПАРТИЙНИ И КОНЮНКТУРНИ ВЛИЯНИЯ НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СЕ ОБЕДИНИХА ОКОЛО СЛЕДНИТЕ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

1. ДА СЕ ИЗРАБОТИ ДЪЛГОСРОЧНА И ЦЯЛОСТНА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА С УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ДО ПРИЕМАНЕТО НА ТАЗИ ПРОГРАМА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ РЕШЕНИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И ДО ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ЕТНОКУЛТУРНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ, ДА СЕ ПРИЕМАТ С КОНСЕНСУС.

2. НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДА СЕ ИЗГРАЖДА ВЪРХУ ПЪЛНОТО ЗАЧИТАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КАТО УПРАЖНЯВАНЕТО НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЕДНИ ГРАЖДАНИ НЕ ТРЯБВА ДА НАКЪРНЯВА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ДРУГИ ГРАЖДАНИ И ДА ЗАСТРАШАВА НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО И ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ НА СТРАНАТА.

3. В ДУХА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПОСТОЯННА И БЕЗКОМПРОМИСНА ПОЛИТИКА ЗА ПРИЗНАВАНЕ И ЗАЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

4. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ДА ОКАЗВА ВСЕСТРАННА ПОДКРЕПА НА СТРЕМЕЖА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЪЛНО ПОЛИТИЧЕСКО САМООПРЕДЕЛЕНИЕ. С ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ СРЕДСТВА ДА СЕ ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ОПИТИТЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНАТА ЦЯЛОСТ И ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ.

5. БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ДА СПОМАГА ЗА ПРИОБЩАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ПО СВЕТА КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО. ДА СЕ НАСЪРЧАВАТ УСИЛИЯТА НА СЪНАРОДНИЦИТЕ НИ ОТ РАЗВИТИТЕ ЗАПАДНИ СТРАНИ ДА ПОДПОМАГАТ КУЛТУРНОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИТЕ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ.

6. БЪЛГАРСКИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАННО И ОБЕКТИВНО ДА ОСВЕТЛЯВАТ МИНАЛОТО И НАСТОЯЩЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ВЪПРОС.

7. ДА СЕ ПРОВЕЖДА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ ЧРЕЗ СТИМУЛИРАНЕ НА ОТВАРЯНЕТО И ПРИОБЩАВАНЕТО НА ЕТНОКУЛТУРНИТЕ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ОБЩНОСТИ ПРИ ПЪЛНО ЗАЧИТАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ПРИЕТА ПРЕЗ МАРТ 1991 ГОДИНА НА СРЕЩА НА МЛАДЕЖКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И Е ПОДПИСАНА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТСКИ СЪЮЗ: АТАНАС МАНОЛОВ
ВМРО - МЛАДЕЖКО ДРУЖЕСТВО: КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ
ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ НА ВРЪЗКИТЕ С БЕСАРАБСКИТЕ
И ТАВРИЙСКИТЕ БЪЛГАРИ "РОДОЛЮБЕЦ": ЕМИЛ МИЛАНОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ": БАЛЧО БАЛЧЕВ
МЛАДЕЖКИ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ: ЖИВКО КИРОВ
МЛАДЕЖКИ РАДИКАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ КЛУБ: НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ
МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
МЛАДЕЖКА СЕКЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛРАДИКАЛНА ПАРТИЯ: ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ
НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ: АТАНАС КИРЧЕВ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ: ЮРИЙ БОРИСОВ
СЪЮЗ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА МЛАДЕЖ: ВЛАДИСЛАВ ЯНЕВ
ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ: СТИЛИЯН ИВАНОВ
ФЕДЕРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИТЕ ПАТРИОТИЧНИ СЪЮЗИ "МЛАДА БЪЛГАРИЯ": БОЯН ГЮЗЕЛЕВ
ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СТУДЕНТСКИ ДРУЖЕСТВА: СТЕЛИЯН СТОЙЧЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ, НАПРАВЕНА ОТ ГОВОРИТЕЛЯ НА СЪЮЗА Г-Н НИКОЛАЙ БУЧКОВ.


УПЪЛНОМОЩЕН СЪМ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ ДА НАПРАВЯ СЛЕДНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА И МЕЖДУНАРОДНА ОБЩЕСТВЕНОСТ ЧРЕЗ ВСИЧКИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕДСТВА:

С РЕШЕНИЕ "В ИМЕТО НА НАРОДА" ОТ 19 ФЕВРУАРИ 1991 Г., ПЕТИ СЪСТАВ НА ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ОТКАЗВА РЕГИСТРАЦИЯТА И ВПИСВАНЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ В РЕГИСТЪРА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ НА СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД ПО РЕДА НА ЧЛ. 9 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.

В МОТИВИТЕ СИ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ПРИЕМА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА РЕГИСТРИРА ЕДИН СЪЮЗ, КОЙТО В УСТАВА СИ ИМА ЗА ЦЕЛ ДА ИЗРАБОТИ БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЪРНОВСКАТА И ТЪЙ КАТО В ТЪРНОВСКАТА КОНСТИТУЦИЯ ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО СЕ УРЕЖДА КАТО НАСЛЕДСТВЕНА МОНАРХИЯ, ИЗВОДИТЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД СА, ЧЕ Е НАЛИЦЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ЦЕЛТА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ И СТРЕМЕЖА КЪМ ЗАЩИТА И СПАЗВАНЕ НА КОНСТИТУЦИОННИЯ РЕД. ТАКА ИЗЛОЖЕНИТЕ МОТИВИ НЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ КОМЕНТАР, ТЪЙ КАТО В УСТАВА НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪЮЗ Е ЗАПИСАНО ИЗРИЧНО, ЧЕ ТОЙ ИМА ЗА ОСНОВНА ЦЕЛ ИЗРАБОТВАНЕТО НА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ТЪРНОВСКАТА, КАКТО И НЕЙНОТО ПРИЕМАНЕ ОТ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАКТО И ЧЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ПОСТИГАНЕТО НА ТАЗИ ЦЕЛ СЪС ЗАКОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА.

МОТИВИТЕ НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД ПОКАЗВАТ, ЧЕ У НАС, В БЪЛГАРИЯ, НИЩО НЕ СЕ Е ПРОМЕНИЛО И ОЧЕВИДНО СЪЩЕСТВУВА САМО ПРЕДИШНАТА ТОТАЛИТАРНА СЪДЕБНА СИСТЕМА. НИЕ HGKAME СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА РАЗБЕРЕ ИСТИНАТА ЗА ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ДЕМОКРАТИЧНИ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ, ОФИЦИАЛНО ДЕКЛАРИРАНИ НА НАЙ-ВИСОКО ПРАВИТЕЛСТВЕНО И ПРЕЗИДЕНТСКО РАВНИЩЕ ПРЕД СВЕТОВНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ - ВАРНА. ДОКУМЕНТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, КАКТО И ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


РЕШИТЕЛНО СМЕ "ЗА" И ПОДДЪРЖАМЕ ОПОВЕСТЕНИЯ ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ВЪВ ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПРЕХОД НА БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО, ПРАВОВО, ЕФЕКТИВНО И БОГАТО ОБЩЕСТВО. ВЪВ ВРЪЗКА С ТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА ИЗРАЗИМ ДЪЛБОКАТА НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ, ТРЕВОГАТА И ПРОТЕСТА, ПОРОДЕНИ ОТ ЛИПСАТА НА ЕФИКАСНА ПРАВИТЕЛСТВЕНА ПРОГРАМА ЗА ТАКЪВ ПРЕХОД.

НАЛИЦЕ Е КОРИСТЕН АВАНТЮРИСТИЧЕН СКОК, А НЕ НАЦИОНАЛЕН ПРЕХОД. ПРЕЗИДЕНТСТВОТО И ПРАВИТЕЛСТВОТО ПРОВЕЖДАТ ЕДНОСТРАНЧИВА ПОЛИТИКО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ЧРЕЗ КОЯТО СЕ ПРИКРИВА И ЕЛИМИНИРА УНИКАЛНИЯТ ЗА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ МОМЕНТ ДА БЪДЕ ПРОВЕДЕНА И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. НАЛАГА СЕ ДА БЪДЕ ПОДЧЕРТАНО, ЧЕ НИКОЙ НЕ Е УПЪЛНОМОЩАВАН ДА ЛИШАВА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ОТ ДАДЕНОСТИТЕ И ПРЕДИМСТВАТА, КОИТО МУ ОСИГУРЯВА АКТУАЛНАТА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ОБЕКТИВНО ПРОИЗЛИЗА ОТ СЪЩНОСТТА, ОТ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА ПРЕДИ ДЕСЕТОНОЕМВРИЙСКА БЪЛГАРИЯ, ТЯ Е НАЙ-ЕСТЕСТВЕНИЯТ ПЪТ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КЪМ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА И КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

ТАКАВА РЕФОРМА НЕ Е ПРОВЕДЕНА, КОЕТО ДОВЕДЕ ДО ПАРАЛИЗА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ ЗАРЯДИ И АКТИВИ. ВМЕСТО ДА СЕ ОСИГУРЯВА ИЗЛИЗАНЕТО НА СТРАНАТА И НАЦИЯТА ОТ КРИЗАТА, ЧРЕЗ ПАРАЛИЗАТА БЕ ОСИГУРЕНО КОЛОСАЛНО ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА КРИЗАТА.

СЕГА ПРАВИТЕЛСТВОТО ПОДГОТВЯ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНATA СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ДА Е ИЗВЪРШИЛО ПАРИЧНО-ОБМЕННА РЕФОРМА И ИЗЗЕМАНЕ НА ПРИДОБИТИ В ГОЛЕМИ МАЩАБИ ЧРЕЗ СПЕКУЛА И ПРИСВОЯВАНИЯ ЛЕВОВИ ПАРИЧНИ СУМИ И ВАЛУТА.

ИНФОРМАЦИЯТА Е МАНИПУЛИРАНА И НАСОЧВАНА САМО ПО ПОВЪРХНОСТТА НА ПРОБЛЕМИТЕ. ПРЕЗИДЕНТСТВО, ПРАВИТЕЛСТВО, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ ПОДНАСЯТ ПОЛОВИНЧАТА И ЕДНОСТРАНЧИВА ИНФОРМАЦИЯ, ОТ КОЯТО ПОЛЗАТА ЗА ОБИКНОВЕНИЯ ГРАЖДАНИН Е КОЛКОТО ПОЛЗАТА ОТ ДИСПУТИТЕ НА КАТОЛИЧЕСКАТА СОФИСТИКА. ДОМИНИРА НАЙ-ГРОЗНОТО ЗА ЕДНА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА ЯВЛЕНИЕ, ПРИ КОЕТО ПОЛИТИЦИ СЕ ВЪЗДИГАТ, КАТО КРИТИКУВАТ И РАЗОБЛИЧАВАТ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИТЕ СИ, СЛЕД КОЕТО ЗАПОЧВАТ ДА ДЕЙСТВАТ ПО ТЕХЕН АНАЛОГ ИЛИ С НЕЗНАЧИТЕЛНИ НЮАНСИ. ЕДИН ТАКЪВ ПРИМЕР Е ДЕЙНОСТТА, ЩАТЪТ И БЮДЖЕТЪТ НА НАСТОЯЩОТО ПРЕЗИДЕНТСТВО.

БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА СА ЖЕРТВА НА ПОЛИТИКА, КОЯТО НЕ СЕ СЪОБРАЗЯВА С ТЕХНИТЕ ОСОБЕНОСТИ, НУЖДИ И УТИЛИТАРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ. КОМПРОМЕТИРАН Е ПРЕХОДЪТ КЪМ ПРАВОВО, ДЕМОКРАТИЧНО И ЕФЕКТИВНО ОБЩЕСТВО. НАРОДЪТ ОТНОВО Е ПРИЗОВАН ДА ГЛАДУВА В ИМЕТО НА СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА, ОТ НИЩЕТА И БОЛЕСТИ, ПОРОДЕНИ ОТ НЕЯ, УМИРАТ ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ПОХАБЯВА СЕ ЖИВОТЪТ НА МИЛИОНИ ХОРА. ГОСПОДА, НЕ СА ТАКИВА ИСКАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ВАЛУТЕН ФОНД И НА КОМИТЕТА НА 24-ТЕ, ЗА ДА ДОПУСНАТ БЪЛГАРИЯ ДО СЕБЕ СИ. ЗАБЪРЗАНИ КЪМ БЛАГИНИТЕ НА ЕВРОПА И АМЕРИКА, ВИЕ, ГОСПОДА, ЗАБРАВИХТЕ ИЛИ ПРЕНЕБРЕГНАХТЕ, ЧЕ И НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ТРЯБВА ДА СЕ ОСИГУРИ НОРМАЛЕН, ЦИВИЛИЗОВАН ПРЕХОД ОТ ПРЕДИШНОТО ОБЩЕСТВО КЪМ НОВОТО, ПО-ЕФИКАСНО ОБЩЕСТВО. ПРЕДНАМЕРЕНОСТ ИЛИ НЕКОМПЕТЕНТНОСТ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ ПРЕХОДА Е ПРИЧИНАТА ЗА ЛАВИНАТА ОТ ПЕЧАЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА ПОЛИТИКАТА ВИ, ГОСПОДА:

- СПЕКУЛА И ПРИСВОЯВАНИЯ, НЕВЕРОЯТНИ ПО МАЩАБИ КАКТО В ДЪЛБОЧИНА, ТАКА И В ШИРИНА, НА ЕДРО И НА ДРЕБНО;
- ТОТАЛНА НЕЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ И НА ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУТИ, ПОРОДИЛА МАСОВО ЗАКОНОНАРУШАВАНЕ И ХАОС ВЪВ ВСИЧКИ НАПРАВЛЕНИЯ;
- БЕЗРАБОТИЦАТА Е ВЪЗДИГНАТА В РАНГ НА ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА;
- УНИКАЛНО УВЕЛИЧЕНА ПРЕСТЪПНОСТ, КОЕТО НЕ ВИ СМУЩАВА, ТЪЙ КАТО ОЩЕ НЕ СТЕ ПОЕЛИ ВИНАТА СИ ЗА НЕЙНОТО ФОРМИРАНЕ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОД.;
- АФИШИРА СЕ УНИЖАВАНЕ ДОСТОЙНСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ПРОСИЯТА И ПОДАЯНИЯТА СА ИЗДИГНАТИ И ПРИРАВНЕНИ С ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА НА ВСИЧКИ НИВА;
- ПРОДЪЛЖАВАЩ ВЕЧЕ ГОДИНА И ПОЛОВИНА ТОЛЕРИРАН СРИВ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МАТЕРИАЛНИ БЛАГА;
- "ОСВОБОЖДАВАНЕ" НА ЦЕНИТЕ, БЕЗ ДА Е ИЗВЪРШЕНА ПАРИЧНО-ОБМЕННА, ОЧИСТИТЕЛНА РЕФОРМА, КОЕТО ПРИНУДИ МИЛИОНИ БЪЛГАРИ ДА ГЛАДУВАТ, НО ЗАРАДВА ОЧАКВАЩИТЕ ГО ПОДГОТВЕНИ СПЕКУЛАНТИ.

ПОСТИГНАТИ СА ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И МОРАЛНО-ЕТИЧНА РАЗРУХА, КАКВИТО НИКОЙ НЕ Е ОЧАКВАЛ,ЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПОСТИГНАТ В БЪЛГАРИЯ. ИМА МНОГО СОЦИАЛНО СЛАБИ И ГЛАДУВАЩИ, НО ВЕЧЕ ИМА И ДОСТАТЪЧНО НОВОЗАБОГАТЕЛИ МИЛИОНЕРИ.

И ВИЕ, ГОСПОДА, СТЕ ГОТОВИ ДА ОБЯВИТЕ И ИЗВЪРШИТЕ ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, КАТО ПРЕДОСТАВЯТЕ ЗЕЛЕНИЯ СВЕТОФАР НА МИЛИОНИТЕ ЛЕВОВЕ И ВАЛУТА, ПРИДОБИТИ ЧРЕЗ СПЕКУЛА И ПРИСВОЯВАНИЯ, КАТО ОСТАВИТЕ ДОБРОСЪВЕСТНИТЕ ГРАЖДАНИ С ПРЪСТ В УСТАТА.

ВАШИТЕ НЕОБОСНОВАНИ И НЕПРАВОМЕРНИ СКОКОВЕ ПО ПРЕХОДА ОПАСНО ЗАСТРАШАВАТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА. НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ИЗРАБОТИ И ЗАДЕЙСТВА ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРСКИ ПРЕХОД, А НЕ ЗА ПРИНЦИПНО СТЕРЕОТИПЕН И АВТОРИТАРНО-ПОДРАЖАТЕЛСКИ ПРЕХОД НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД КЪМ НОВО, ДЕМОКРАТИЧНО И ПРАВОВО ОБЩЕСТВО, КОЕТО ДА СЪДЪРЖА:

- ПАРИЧНО-ФИНАНСОВА РЕФОРМА, ВКЛЮЧВАЩА ОБМЯНА НА ЛЕВА; УСТАНОВЯВАНЕ ГРАНИЦАТА НА ВЪЗМОЖНОТО ЗАКОННО ЛИЧНО И СЕМЕЙНО ОБОГАТЯВАНЕ, ПРЕДИ ДА Е ИЗВЪРШЕНА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНАТТА СОБСТВЕНОСТ; ИЗЗЕМАНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВСТО НА ПРИДОБИТИТЕ В ГОЛЕМИ МАЩАБИ ЧРЕЗ СПЕКУЛА И ПРИСВОЯВАНИЯ ЛЕВОВИ ПАРИЧНИ СУМИ И ВАЛУТА;
- ПРИРАВНЯВАНЕ НА СТАРТА ПО ПИСТИТЕ КЪМ НОВОТО ОБЩЕСТВО ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА СЛЕДДЕСЕТОНОЕМВРИИСКА БЪЛГАРИЯ;
- СТАБИЛИЗИРАНЕ ФИНАНСИТЕ НА СТРАНАТА, ПОСТИГАНЕ НА ФИНАНСОВО СИЛНА ДЪРЖАВА, КОЯТО ЩЕ МОЖЕ:
- ВЪРХУ ОСНОВАТА НА ЦЯЛОСТНО ЗАВЪРШЕНА ЗАКОННОСТНА И НОРМАТИВНА БАЗА, ВОДЕЩИ КЪМ НОВОТО ОБЩЕСТВО, ДА БЪДЕ МОТОР ЗА ПОДПОМАГАНЕ ИНИЦИАТИВНОСТТА НА ДЪРЖАВНИТЕ, КООПЕРАТИВНИТЕ И ЧАСТНИТЕ СТОКОПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РАВНИ НАЧАЛА, ЗА ДА МОЖЕ КОНКУРЕНЦИЯТА ДА ПОКАЖЕ КЪДЕ, КОЯ ФОРМА Е НАЙ-ПОДХОДЯЩА;
- ДА РАЗПОЛАГА С НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА, ЗА ДА ОСИГУРИ НА СВОЕТО НАСЕЛЕНИЕ СЪВРЕМЕННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ОРГАНИ НА РЕДА, ОРГАНИ НА ПРАВОРАЗДАВАНЕТО И ДРУГИ С НУЖНИЯ ПРЕСТИЖ И АВТОРИТЕТ;
- ДА РАЗШИРЯВА ИНВЕСТИЦИОННАТА СИ ДЕЙНОСТ, А НЕ ДА СЪКРАЩАВА ИНВЕСТИЦИИТЕ СИ;
- ДА СЕ ПРЕДПРИЕМЕ ОЧИСТВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ;
- РЕАЛНО, НО НЕ НА ДУМИ, ДА КОНТРОЛИРА ОСИГУРЯВАНЕТО НА БЕЗРАБОТНИТЕ И СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ, ВМЕСТО ДА УВЕЛИЧАВА БРОЯ ИМ И ДА ГИ ВОДИ КЪМ ГРАНИЦАТА НА СОЦИАЛНАТА СМЪРТ.

ВАШАТА ПРОГРАМА НЕ ОСИГУРЯВА НИЩО ОТ ТОВА, КОЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСИГУРЕНО, ТЯ Е ПРОГРАМА НА НЕОПРЕДЕЛЕНОТО БЪДЕШЕ. ЕТО ЗАШО, БЕЗ ДА СЕ ИЗВЪРШИ И СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА, ВСИЧКИ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СА БЕЛЯЗАНИ С ОТРИЦАТЕЛНИ ЗНАЦИ И СА МИНУСИ ЗА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО.

ЕДВА СЛЕД СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ЩЕ ПРИДОБИЕ ПРАВОМЕРЕН ЗА ЦЯЛАТА НАЦИЯ ХАРАКТЕР, А ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА ЩЕ ЗАЕМЕ ДЕЙСТВИТЕЛНОТО СИ МЯСТО НА ВОДАЧ КЪМ ЕФЕКТИВНОСТТА.

ГОСПОДА, НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗПЪЛНЯВАНИ САМО ПЛАТФОРМИ, ПРОГРАМИ И РЕФОРМИ, ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА КОИТО ЩЕ ЗАРАБОТЯТ УМЪТ И РЪЦЕТЕ НА ЦЕЛИЯ НАРОД, НА ЦЯЛАТА ЕДИННА НАЦИЯ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТ. СТАНЧЕВ

ВАРНА, 11 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ XXI ВЕК" - /ЧАСТ ТРЕТА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ И ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА М. АПРИЛ 1991 ГОДИНА КОНГРЕС НА БСДП.


РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ

СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА

ОСНОВИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО

37. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ СЧИТА, ЧЕ ЗА ДА БЪДЕ ПРИЗНАТО ДОСТОЙНСТВОТО НА ЧОВЕКА ЗА ОСНОВНА ЦЕННОСТ, ОБЩЕСТВОТО ТРЯБВА ДА ОСИГУРЯВА НЕГОВАТА СВОБОДА ЧРЕЗ САМАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА И ДЪРЖАВНА СИСТЕМА.

ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО ОБХВАЩА:

- ГРАЖДАНИТЕ, НА КОИТО ОБЩЕСТВОТО ПРИЗНАВА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА И КОИТО ЗАЕДНО С ТОВА ПРИЕМАТ И СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩЕСТВОТО;
- ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ, ТЕХНИТЕ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЯХ И ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ТЯХ, ДЪРЖАВАТА И ГРАЖДАНИТЕ;
- ДЪРЖАВАТА - НЕЙНИТЕ ОРГАНИ И ТЕХНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ, НАЧИНИТЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОТНОШЕНИЯТА ИМ С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

СТАТУТЪТ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ И МЕХАНИЗМЪТ НА ТЕХНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ТРЯБВА ДА СЕ ОСНОВАВАТ НА ЕДИННИ ПРИНЦИПИ, КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ ХАРАКТЕРА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО.

38. ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ГРАДИ ДЕМОКРАТИЧНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА НА ОБЩЕСТВОТО, СА:

- ПОЛИТИЧЕСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ;
- ДЕМОКРАТИЧНО ЕДИНСТВО.

ДЕМОКРАЦИЯТА ПРЕДЛАГА СИСТЕМА ОТ ИНСТИТУЦИИ И НОРМИ, КОИТО ПРЕДПАЗВАТ ЧОВЕКА ОТ ВСЕВЛАСТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И ОБЩЕСТВОТО ОТ ПРОИЗВОЛА НА ЕДИН ИЛИ ГРУПА ХОРА.

- ПУБЛИЧНОСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ.

ОБЩАТА ВОЛЯ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ И ЗАТОВА ТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВОЕВРЕМЕННО И ВЯРНО ОСВЕДОМЯВАНО ЗА ВСИЧКО В ЖИВОТА НА ОБЩЕСТВОТО.

ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

39. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА В СВОЕТО ЕДИНСТВО ОПРЕДЕЛЯТ НЕГОВИЯ СТАТУТ НА ГРАЖДАНИН КАТО НОСИТЕЛ НА ВЛАСТ В ДЪРЖАВАТА. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА СА ОСНОВА НА ВСИЧКИ ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРАВА В ОБЩЕСТВОТО. ТЕЗИ ПРАВА СА МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИ И СА АТЕСТАТ ЗА ДЕМОКРАТИЧНОСТ НА ВСЯКА ДЪРЖАВА В СВЕТОВНАТА ОБЩНОСТ. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ТВЪРДО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ЗАЩИТАВА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, ЗАЩОТО СЪЗНАВА, ЧЕ САМО ЧРЕЗ ТЯХ СВОБОДАТА СТАВА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ.

40. ВСЕКИ ЧОВЕК Е-СВОБОДЕН И РАВЕН ПО ДОСТОЙНСТВО НА ВСИЧКИ ДРУГИ ХОРА.

ОБЩЕСТВОТО НЕ МОЖЕ ДА ДОПУСКА ПРИВИЛЕГИИ И ДИСКРИМИНАЦИЯ ПОРАДИ РАСОВА, НАЦИОНАЛНА, КУЛТУРНО-ЕТНИЧЕСКА, РЕЛИГИОЗНА, ЕЗИКОВА, ПОЛОВА, ВЪЗРАСТОВА, СЕМЕЙНО-РОДОВА, СОЦИАЛНО-КЛАСОВА, ПОЛИТИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ ИЛИ ПО КАКЪВТО И ДА БИЛО ДРУГ ПРИЗНАК.

ЛИЧНОТО И ОБЩЕСТВЕНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ЧОВЕКА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ НЕГОВИТЕ СПОСОБНОСТИ И ДЕЛА И ТО НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОСНОВАНИЕ ЗА ПОТИСНИЧЕСТВО НА ДРУГИ ХОРА. СВОБОДЕН МОЖЕ ДА БЪДЕ САМО ТОЗИ, КОИТО ЗАЧИТА СВОБОДАТА НА ДРУГИТЕ.

41. ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНИТЕ И ИМАТ ПРАВО НА ЕДНАКВА ЗАКРИЛА.

42. ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА ЖИВОТ, НА СВОБОДА И НА ЛИЧНА СИГУРНОСТ.

ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ СЕ ОСИГУРЯВА ЗА ВСИЧКИ.

МЪЧЕНИЯТА ПОД КАКВАТО И ДА БИЛО ФОРМА И НЕЗАВИСИМО ОТ ОБВИНЕНИЯТА ТРЯБВА БЕЗУСЛОВНО ДА СЕ ЗАБРАНЯТ И ДА СЕ СЧИТАТ ЗА НАЙ-ТЕЖКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.

СМЪРТНОТО НАКАЗАНИЕ Е НЕДОПУСТИМО ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ. НАКАЗАНИЯТА СА ЛИЧНИ И СЪОТВЕТНИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.

ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА СА НЕСЪВМЕСТИМИ СЪС СЪЗДАВАНЕ НА ОБЩЕЖИТИЯ И ЛАГЕРИ ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА БЕЗ ПРИСЪДА, КАКТО И ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗСЕЛВАНЕ.

43. ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА СВОБОДНО ПРИДВИЖВАНЕ В ГРАНИЦИТЕ НА СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ. ГРАЖДАНИТЕ СВОБОДНО ИЗБИРАТ МЕСТОЖИТЕЛСТВОТО СИ.

44. НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДЛАГАН НА НАМЕСА В ЛИЧНИЯ МУ ЖИВОТ, В СЕМЕЙСТВОТО МУ, В ЖИЛИЩЕТО, В КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА, НИТО НА ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ НЕГОВАТА ЧЕСТ И ДОБРО ИМЕ В ОБЩЕСТВОТО.

45. ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА ГРАЖДАНСТВО И ПРАВО ДА СМЕНЯ
ГРАЖДАНСТВОТО СИ. ТОЙ ИМА ПРАВО НА ПОЛИТИЧЕСКО УБЕЖИЩЕ, КОГАТО Е ПРЕСЛЕДВАН ЗАРАДИ УБЕЖДЕНИЯТА СИ.

46. СВОБОДАТА НА МИСЪЛТА, НА УБЕЖДЕНИЯТА И ВЪЗГЛЕДИТЕ, НА РЕЛИГИОЗНАТА СЪВЕСТ И НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА, КАКТО И ПОЛЗВАНЕТО НА МАЙЧИНИЯ ЕЗИК ОТ ЛИЧНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА СЕ ОГРАНИЧАВАТ И НАКЪРНЯВАТ:

- НИКОЯ ИДЕОЛОГИЯ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИЗНАТА ЗА ДЪРЖАВНА И ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗА ВСИЧКИ;
- ВСЕКИ ИМА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯТА, СВЪРЗАНА С НЕГОВИТЕ НАУЧНИ, ОБРАЗОВАТЕЛНИ, ПРОСВЕТНИ, ИДЕЙНИ И КУЛТУРНИ ПОТРЕБНОСТИ В СТРАНАТА И ИЗВЪН НЕЯ.

47. СВОБОДАТА НА СЛОВОТО СЕ ОБЕЗПЕЧАВА ЗА ВСЕКИГО, СТИГА С ТОВА ДА НЕ СЕ НАКЪРНЯВАТ ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ДРУГИТЕ И ДА НЕ СЕ НАРУШАВАТ ЗАКОНИТЕ.

48. ДЪРЖАВАТА Е ДЛЪЖНА ДА ОСИГУРЯВА НА ВСЕКИ ГРАЖДАНИН ПРАВОТО ДА ИЗБИРА И ДА БЪДЕ ИЗБИРАН В ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ, КАКТО И ПРАВОТО ДА ЗАЕМА ДЛЪЖНОСТИ В ОРГАНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ РАВНИ УСЛОВИЯ С ВСИЧКИ ДРУГИ ГРАЖДАНИ.

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНИТЕ - ОПОРА НА ДЕМОКРАЦИЯТА

49. ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО БЕЗ РАЗРЕШЕНИЕ ДА ИЗРАЗЯВА МИРНО СВОЯТА ВОЛЯ ПРЕД ОБЩЕСТВОТО - САМ ИЛИ ЗАЕДНО С ДРУГИ ХОРА - ЧРЕЗ СЪБРАНИЯ /МИТИНГИ/ И ЧРЕЗ ШЕСТВИЯ /ДЕМОНСТРАЦИИ И МАНИФЕСТАЦИИ/, ПРИ УСЛОВИЕ ЧЕ СЕ СПАЗВАТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ЗАКОНА.

.................. [липсва с.9 от оригинала]

..ЗАКЪРНИ СЕ ДЪРЖАВНИЧЕСКОТО ЧУВСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ПОТИСНАТО Е САМОЧУВСТВИЕТО МУ И ЖЕСТОКО Е НАКЪРНЕНА ЦЯЛОСТНАТА МУ КУЛТУРА. БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ  ЩЕ РАБОТИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА РОБСКИТЕ БЕЛЕЗИ ПО ТЯЛОТО И ДУШАТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ.
ИСТОРИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НАЛАГАТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ДНЕС ДА ЖИВЕЕ В РАМКИТЕ НА СВОЯТА ДЪРЖАВА С РЕДИЦА ДРУГИ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ.
ОТ ТЯХ НАЙ-МНОГОБРОЙНА Е ГРУПАТА НА МЮСЮЛМАНИТЕ. БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ РАТУВА ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО И МИРНО СЪЖИТЕЛСТВО НА ВСИЧКИ ЕТНИЧЕСКИ ОБЩНОСТИ В ГРАНИЦИТЕ НА БЪЛГАРИЯ, НО ПРИ УСЛОВИЕ,
ЧЕ СА ГОТОВИ ДА СПАЗВАТ ДЪРЖАВНИТЕ ЗАКОНИ, НЕ НАКЪРНЯВАТ НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО И НЕ ЗАПЛАШВАТ СВОБОДАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. БОП ОТРИЧА ШОВИНИЗМА И УРОДЛИВИЯ НАЦИОНАЛИЗЪМ, ОБАЧЕ Е ПРИНУДЕНА ДА НЕ ПОСТАВЯ НА ЕДНАКВА ПЛОСКОСТ ОТНОШЕНИЕТО СИ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ ПОРАДИ РАЗЛИЧНИЯ ХАРАКТЕР НА ТЯХНОТО ПОВЕДЕНИЕ СПРЯМО БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. ПАРТИЯТА НЕ ОДОБРЯЯВА ВСЯКА СЕПАРАТИСТКА И АНТИБЪЛГАРСКА ДЕЙНОСТ. ОСОБЕНО НА МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ, ЧАСТ ОТ КОЕТО ЖИВЕЕ СЪС САМОСЪЗНАНИЕТО НА ГОСПОДАР НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ, КАТО ГИ СЧИТА ЗА НЕДЕЛИМА ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ТУРЦИЯ. ПРИ ВСЯКА ТАКАВА ПРОЯВА БОП ЩЕ ИЗИСКВА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СТРАНАТА РЕШИТЕЛНИ САНКЦИИ СРЕЩУ НАРУШИТЕЛИТЕ НА ЗАКОНИТЕ. ПАРТИЯТА ПРИЕМА ЗА ПРАВДОПОДОБНА ТЕЗАТА, ЧЕ ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ СА НАСИЛА ИСЛЯМИЗИРАНИ БЪЛГАРИ ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО И ТЕХНИ ПОТОМЦИ.

НАЦИОНАЛНОТО ЕДИНСТВО Е ВЪЗМОЖНО САМО ТОГАВА, КОГАТО ВСИЧКИ В БЪЛГАРИЯ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ВЯРА, ЕЗИК И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, РАБОТЯТ И ЖИВЕЯТ В СТРАНАТА СЪС САМОСЪЗНАНИЕТО НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И НЕ ПРЕДПРИЕМАТ АНТИБЪЛГАРСКИ И ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННИ ДЕЙСТВИЯ. БОП СМЯТА, ЧЕ ЕДИНСТВЕНИЯТ ОФИЦИАЛЕН ЕЗИК В СТРАНАТА Е БЪЛГАРСКИЯТ, А ОФИИИАЛНАТА РЕЛИГИЯ - ХРИСТИЯНСТВОТО.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ОТРИЧА И СМЯТА ЗА НЕЗАКОННО СЪЗДАВАНЕТО НА ПАРТИИ НА ЕТНИЧЕСКА И ВЕРСКА ОСНОВА И НЯМА ДА ПРЕДПРИЕМА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТАКИВА ФОРМАЦИИ.

БОП ПО СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА РАБОТИ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕТО ОКОЛО ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, ЖИВЕЕЩИ ПОНАСТОЯЩЕМ В ЧУЖБИНА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ СРЕД ТЯХ. ПО СИЛАТА НА ТОВА СВОЕ РАЗБИРАНЕ ПАРТИЯТА РАТУВА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА АКТИВНИ КОНТАКТИ С БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА, ЗА ДАВАНЕ НА АМНИСТИЯ НА ОНЕЗИ ОТ ТЯХ, КОИТО БИХА ПОИСКАЛИ ДА СЕ ВЪРНАТ И ЗАЖИВЕЯТ В ОТЕЧЕСТВОТО СИ. БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ЗАЩИТАВА БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО С НАЧИНИ И СРЕДСТВА, НЕПРОТИВОРЕЧАЩИ НА ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА, В КОЯТО ТЕ ЖИВЕЯТ ОСВЕН АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ НАРУШАВАТ МЕЖДУНАРОДНАТА ХАРТА ЗА СВОБОДАТА НА ЧОВЕКА И ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА И ПОДТИКВАТ КЪМ ГЕНОЦИД НАД МЕСТНОТО БЪЛГАРСКО НАСЕЛЕНИЕ. БОП СМЯТА, ЧЕ БЪЛГАРИЯ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВА КАТО ПРЕТЕКСТ ТЕЖКОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА НЯКОИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ В ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ ЗА ЗАВЗЕМАНЕ НА ТЕХНИ ТЕРИТОРИИ. БОП ЗАЧИТА СУВЕРЕНИТЕТА НА ВСЯКА ДЪРЖАВА, НО НЯМА ДА ПОДМИНАВА С МЪЛЧАНИЕ НЯКАКЪВ ТЕРОР НАД НАШИ СЪНАРОДНИЦИ, КЪДЕТО И ДА БИЛО. НИТО ДА ОТСТЪПВА ОТ СЕГАШНИТЕ ТЕРИТОРИИ НА ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ Е РАВНОПРАВНА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ. НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е СРЕД УПРАВЛЯВАЩИТЕ, ИЛИ НЕ, ПАРТИЯТА СЪС СВОИТЕ СИЛИ И ВЪЗМОЖНОСТИ Е НЕОБХОДИМА И ПОЛЕЗНА НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ. ВСЯКО ПРЕНЕБРЕГВАНЕ ОТ СТРАНА НА ДРУГИ ПАРТИИ ИЛИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ПРИ РЕШАВАНЕ НА ВАЖНИ ОБЩОНАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ БОП ЩЕ ТЪЛКУВА КАТО ОПИТ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ СТЕРИЛИТЕТ.

ТРЯБВА ДА ТЪРСИМ НЕ ПЪТ КЪМ ЕВРОПА ЗА БЪЛГАРИЯ, А ДА РАБОТИМ ЗА НАЦИОНАЛНО ИЗВИСЯВАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ. ОТ ДРУГА СТРАНА, ЕВРОПА НЕ БИВА ДА ЗАБРАВЯ ДЕЛИКАТНОТО ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ. НАШАТА СТРАНА И В МИНАЛОТО, И СЕГА СЕ ОБОСОБИ КАТО БУФЕРА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ СРЕЩУ ВСЯКАКВИ НАШЕСТВИЯ, А СЕГА И ПРОТИВ ПАНТЮРКИЗМА И ИСЛЯМСКИЯ ФУНДАМЕНТАЛИЗЪМ. В ТОЗИ АСПЕКТ ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ Е АКТ С ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗНАЧЕНИЕ. БОП РАТУВА ЗА ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ В ЦИВИЛИЗОВАНОТО ЕВРОПЕЙСКО ОБЩЕСТВО, ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕДИН МИРЕН СВЯТ, ЗА ОЦЕЛЯВАНЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 20 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /Б Д Ф/.


ЧЛ. 44. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩОТО. БЮРО Е РАБОТЕН ОРГАН НА Б Д Ф И СЕ ГРИЖИ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ПОЛИТИКА НА ФОРУМА.

ЧЛ. 45. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩОТО БЮРО ПРОВЕЖДА ПО ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА МЕСЕЦА. ТО СЕ СВИКВА И РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ. РЕШЕНИЯТА МУ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО. ПРИ НЕСЪГЛАСИЯ ВЪПРОСЪТ СЕ ОТНАСЯ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДО ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, КОЙТО ВЗЕМА ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ, КОЕТО Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ВСИЧКИ.

ЧЛ. 46. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ ПРЕДСТАВЛЯВА Б Д Ф  ПРЕД ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИТЕ    ОРГАНИ.

ЧЛ. 47. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩОТО РЪКОВОДНО    БЮРО СЕ ОТЧИТА РЕДОВНО ПРЕД ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, А ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ - ПРЕД КОНГРЕСА С ПИСМЕН ДОКЛАД НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СЪВЕТА.

ЧЛ. 48. ИЗБРАНАТА ОТ КОНГРЕСА ВЪРХОВИА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ СЕ КОНСТИТУИРА НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕНОВЕ, КОИТО РАЗПРЕДЕЛЯТ ЗАДАЧИТЕ СИ СЪОБРАЗНО РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА.

ЧЛ. 49. ВЪРХОВНАТА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ ПРОВЕЖДА НАЙ-МАЛКО ПО ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ГОДИНАТА. ТЯ СЛЕДИ ЗА ПРАВИЛНОТО ПРОВЕЖДАНЕ НА
ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ КОНГРЕСА И СПАЗВАНЕ НА УСТАВА. ЗА ДЕЙНОСТТА СИ СЕ ОТЧИТА ПРЕД КОНГРЕСА. ЗАСЕДАНИЯТА Й СЕ ПРОТОКОЛИРАТ.


            ГЛАВА ШЕСТА - СИМВОЛИ И ПЕЧАТНИ ОРГАНИ

ЧЛ. 50. БЪЛГАРСКИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ СЪС СИМВОЛИ И ЕМБЛЕМА, ПРИЕТИ НА КОНГРЕСА. ПЪРВИЧНИТЕ СЕКЦИИ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМАТ СЪЩИЯ ПЕЧАТ, КАТО В ТЯХ СЕ ВПИСВА И МЯСТОТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА.

ЧЛ. 51. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ОРГАНИ СЕ ВЗЕМА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, КОЙТО ОПРЕДЕЛЯ И ОТГОВОРНИ РЕДАКТОРИ. РЕШЕНИЕТО СЕ ОДОБРЯВА ОТ КОНГРЕСА.


         ГЛАВА СЕДМА - СЛИВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ФОРУМА

ЧЛ. 52. КОНГРЕСЪТ ЕДИНСТВЕНО МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ЗА СЛИВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА ФОРУМА. В РЕШЕНИЕТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ И СРОКЪТ ЗА ЛИКВИДИРАНЕТО.

ЧЛ. 53. В РЕШЕНИЕТО НА КОНГРЕСА СЕ ОПРЕДЕЛЯ И НАЧИНЪТ НА ЛИКВИДИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА ФОРУМА. ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЕ ОПРЕДЕЛЯ ЛИКВИДАТОР, КОЙТО ИНВЕНТАРИЗИРА ИМУЩЕСТВОТО. ИМУЩЕСТВОТО СЕ ПРЕДАВА СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕТО НА КОНГРЕСА И СЪОБРАЗНО ДЕЙСТВАЩИТЕ ЗАКОНИ, КАТО ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛА СЕ ПРЕДСТАВЯ В СЪДА, ИЗВЪРШИЛ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ФОРУМА.


          ГЛАВА ОСМА - ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ

ЧЛ. 54. УСТАВЪТ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА ДО ПЪРВИЯ КОНГРЕС, КОГАТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗМЕНИ.

ЧЛ. 55. ПЪРВИЯТ РЕДОВЕН КОНГРЕС ЩЕ СЕ СВИКА ОТ АКЦИОННИЯ СЪВЕТ НАЙ-КЪСНО ДО КРАЯ НА 1991 ГОДИНА.

ЧЛ. 56. УСТАВЪТ Е ПРИЕТ НА СЪБРАНИЕ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 24 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

11:18:36    20-03-1991