20 април 1990

 

С О Ф И Я, 20 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                        ГОДИНА БРОЙ 79 /97/


СОФИЯ, 20 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ПОСЛЕДНА ЧАСТ/ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ПРИЕТ НА 15 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

                                  Г Л А В А ТРЕТА

                                  РЪКОВОДНИ ОРГАНИ

                                      ЧЛЕН 14

     1. ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ СА ПОДЧИНЕНИ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ИВБОРНОСТ, ПОДОТЧЕТНОСТ И СМЕНЯЕМОСТ ПО ВРЕМЕ.
     2. ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ ИМАТ ПРАВО НА ОТВОД И ОСТАВКА.
     3. ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ ИМАТ ПРАВО ДА ПОСТАВЯТ НА ПАРТИЙНО ОБСЪЖДАНЕ НЕСЪГЛАСИЕТО СИ С ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ ИЛИ ОСОБЕНОТО МНЕНИЕ.
     4. РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НЕ МОГАТ ДА КООПТИРАТ ЧЛЕНОВЕ.
     5. РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ ИМАТ ПРАВО ДА СЪЗДАВАТ ВРЕМЕННИ РАБОТНИ ГРУПИ, ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ И ДР. И ДА ПРИВЛИЧАТ ОТДЕЛНИ СПЕЦИАЛИСТИ ВСЕКИ ЧЛЕН НА ПАРТИЯТА МОЖЕ ДА ПРИСЪСТВА НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ТЕЗИ ОРГАНИ И ДА ПОЛУЧАВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТАТА ИМ.

                                     ЧЛЕН 13

     1. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ /СДПН/ Е КОНГРЕСЪТ - ТОЙ СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ НА ДВЕ ГОДИНИ.
     2. ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС СЕ СВИКВА ПО ИСКАНЕ НА 1/5 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ ИЛИ ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ.
     3. КОНГРЕСЪТ ОБСЪЖДА ОТЧЕТА НА ЦЕНТРАЛНОТО РЪКОВОДСТВО, РАБОТАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПАРТИЕН ПЕЧАТ, ОПРЕДЕЛЯ БЮДЖЕТА И НАЧЕРТАВА ОСНОВНИТЕ НАСОКИ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ.
     4. ПАРТИЯТА ИМА ПРЕДСЕДАТЕЛ, КОЙТО СЕ ИЗБИРА НА КОНГРЕС ПРЯКО ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО. КОНГРЕСЪТ МОЖЕ ДА РЕШИ ПАРТИЯТА ДА ИМА НЯКОЛКО СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИЛИ СЪПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ ИМАТ ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ФУНКЦИИ.
     5. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В УСТАВА И ПРОГРАМАТА СЕ ВЗЕМАТ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 НА КОНГРЕСА.
     6. ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРИ СЕ ИЗБИРАТ НА КОНГРЕС И НА НАЦИОНАЛИА КОНФЕРЕНЦИЯ СЪС СТАТУТ НА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС.
     7. ДНЕВНИЯТ РЕД И ДАТАТА НА КОНГРЕСА СЕ ОБЯВЯВАТ НАЙ-МАЛКО ДВА МЕСЕЦА ПРЕДВАРИТЕЛНО, ЗА ДА МОГАТ ВСИЧКИ ФРАКЦИИ, ГРУПИ, КЛУБОВЕ И ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ ДА ИЗПРАТЯТ СВОИТЕ ПРОЕКТИ ЗА ДОКУМЕНТИ.
     8. ФРАКЦИИТЕ, КЛУБОВЕТЕ, ГРУПИТЕ И ИДЕЙНИТЕ ТЕЧЕНИЯ ИМАТ ПРАВО ДА ИЗБИРАТ СВОИ ДЕЛЕГАТИ НА КОНГРЕСА ПРИ СЪШАТА ПРЕДСТАВИТЕЛНА НОРМА.

                                      ЧЛЕН 16

     МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ ПАРТИТТА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, ИЗБРАН ОТ КОНГРЕСА. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ. КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ Е КОЛЕКТИВЕН И ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ ОРГАН. РЕШЕНИЯТА ПО ТЕКУЩИ ВЪПРОСИ СЕ ВЗЕМАТ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО.

                                      ЧЛЕН 17

     ВСИЧКИ СПОРОВЕ ОКОЛО ТЪЛКУВАНЕТО НА УСТАВА ИЛИ НА КОНГРЕСНИТЕ РЕШЕНИЯ СА ОТ КОМПЕТЕНТНОСТТА НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

                               Г Л А В А ЧЕТВЪРТА

                             ФИНАНСИ И ЧЛЕНСКИ ВНОС

                                      ЧЛЕН 18

     1. СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ НАБИРА ФИНАНСОВИТЕ СИ СРЕДСТВА ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОС, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ ПОЗВОЛЕНИ ОТ ДЕЙСТВУВАШОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ИЗТОЧНИЦИ.
     2. ЧЛЕНСКИЯТ ВНОС ВЪЗЛИЗА НА ЕДИП ПРОЦЕНТ ОТ ЧИСТИЯ МЕСЕЧЕН ДОХОД. ЛИЦА С НИСЪК ДОХОД НЕ ПЛАЩАТ ЧЛЕНСКИ ВНОС.
     3. КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ Е ДЛЪЖНА ДА СЕ ПРОИЗНАСЯ ОТНОСНО ЗАКОННОСТТА ПА ПАРИЧНИТЕ ПОСТЪПЛЕНИЯ, ИЗРАЗХОДВАНЕТО ИМ И ИИНВЕСТИЦИИТЕ.

                                      ЧЛЕН 19

     ПОСТЪПИЛИЯТ В СЕКЦИЯТА ЧЛЕНСКИ ВНОС СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ КАКТО СЛЕДВА: 50 ПРОЦЕНТА ОСТАВАТ В СЕКЦИЯТА, 50 ПРОЦЕНТА СЕ ВНАСЯТ ВЪВ ФЕДЕРАЦИЯТА. ФЕДЕРАЦИЯТА ОТ СВОЯ СТРАНА ВНАСЯ 50 ПРОЦЕНТА ОТ ПОСТЪПИЛИТЕ В НЕЯ СУМИ В КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ.
     ПРИ ПРЕДИЗБОРНИ КАМПАНИИ И ДРУГИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КООРДИНАЦИОННИЯТ СЪВЕТ МОЖЕ ДА ПОИСКА ОТ ФЕДЕРАЦИИТЕ СУМИ, НАДВИШАВАЩИ ПОСОЧЕНИЯ ПРОЦЕНТ, НО ФЕДЕРАЦИЯТА ИМА ПРАВО ДА ОСПОРИ ТОВА НА КОНГРЕСА ИЛИ ДА ПОИСКА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИТЕ СЛЕД ТОВА. ТАКИВА РЕШЕНИЯ СЕ ВЗЕМАТ ОТ КОНГРЕСА.

                                   Г Л А В А ПЕТА

                              СИМВОЛИ И ПЕЧАТНИ ОРГАНИ

                                       ЧЛЕН 20

     1. СДПН ИМА КРЪГЪЛ ПЕЧАТ С НАДПИС "КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ".
     2. ФЕДЕРАЦИИТЕ ИМАТ ПРАВО НА СВОИ ПЕЧАТИ.

                                       ЧЛЕН 21

     1. ЕМБЛЕМА НА ПАРТИЯТА Е ЗЛАТНА РОЗА НА СИН ФОН.
     2. ЦВЕТЪТ НА ПАРТИЯТА Е СИН.

                                       ЧЛЕН 22

     РЕШЕНИЕТО ЗА ОТКРИВАНЕ ИЛИ ЗАКРИВАНЕ НА ПЕЧАТНИ ОРГАНИ СЕ ВЗЕМА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ И СЕ ОДОБРЯВА ОТ КОНГРЕСА.

                                      ПРИЕТ ОТ ВРЕМЕННИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ
                                      НА 15 МАРТ 1990 Г.

                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 20 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНКИИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/, ПРИЕТА НА УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 26-27 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.

     2. ИКОНОМИЧЕСКА СФЕРА
     КАТО ОСНОВА ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ /ДПС/ СМЯТА СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНАТА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА С РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ.
     ИЗХОЖДАЙКИ ОТ ХАРАКТЕРА НА ИКОНОМИКАТА НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ЖИВЕЯТ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, ЧЛЕНОВЕ НА ДВИЖЕНИЕТО, В НАШАТА ИКОНОМИЧЕСКА ПЛАТФОРМА КАТО ПРИОРИТЕТЕН ОТРАСЪЛ СЕ ПРИЕМА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО С АКЦЕНТ ВЪРХУ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО И ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ТЕXНИЧЕСКИ КУЛТУРИ.
     1. ПОРАДИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ТРАДИЦИИ РАЗВИТИЕТО НА ОТРАСЪЛА ”ЖИВОТНОВЪДСТВО” МОЖЕ ДА ДАДЕ НАЙ-ДИНАМИЧНИ И ЕФЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИ. КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ОПИТЪТ НА ПЪРВОТО РЪКОВОДСТВО НА ДСО "РОДОПА" ОТ 1963 ГОДИНА, СТРОЙНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И РИТМИЧНИТЕ ДОСТАВКИ НА ФУРАЖ, МАКСИМУМ В СРОК ОТ 2 ГОДИНИ МОЖЕ ДА СЕ ДОСТИГНЕ ГОДИШНО ПРОИЗВОДСТВО НА МЕСО ОТ 100 ХИЛЯДИ ТОНА КЛАНИЧНО ТЕГЛО В ДВЕТЕ НАПРАВЛЕНИЯ - ГОВЕДОВЪДСТВО И ОВЦЕВЪДСТВО.
     СЪОБРАЗНО НОВИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ В СТРАНАТА И ПРЕДСТОЯЩАТА ПЪЛНА ПРИВАТИЗАЦИЯ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ДВИЖЕНИЕТО ЩЕ РАЗРАБОТИ ОРИГИНАЛНА СТОПАНСКА СТРУКТУРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, СВЪРЗАНА КАКТО С ВЪТРЕШНОТО ПОТРЕБЛЕНИЕ, ТАКА И С ЕКСПОРТА ПО ВАЛУТНО НАПРАВЛЕНИЕ. ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ ЩЕ СЕ СЪЗДАВАТ ЕДНОЛИЧНИ И КОЛЕКТИВНИ ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ С ОПРЕДЕЛЕН КАПАЦИТЕТ НА ПРОИЗВОДСТВО В УСЛОВИЯТА НА КРЕДИТИРАНЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СОБСТВЕНА ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА.
     ДВИЖЕНИЕТО И НЕГОВИТЕ КОМИТЕТИ ЩЕ ИГРАЯТ АКТИВНА КООРДИНИРАЩА РОЛЯ КАКТО В ОРГАНИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС, ТАКА И В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОТО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА КУЛТУРАТА НА ПРОИЗВОДСТВО И В ОБЩЕСТВЕНАТА ЗАЩИТА ПРИ ДОГОВАРЯНИЯТА С МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.
     ПАРАЛЕЛНО С НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЕДИНИЦИ ЩЕ СЕ СТИМУЛИРА АВТОНОМНОТО ФУРАЖНО ПРОИЗВОДСТВО. ЗА ЦЕЛТА ЩE БЪДАТ ОБЛАГОРОДЯВАНИ ЗАПУСТЕЛИ ЗЕМИ, ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ ПОД АРЕНДА ПРОДУКТИВНИ ЗЕМИ В ДРУГИ РАЙОНИ НА СТРАНАТА, КЪДЕТО ИМА НЕДОСТИГ НА РАБОТИА РЪКА.
     ТОЗИ ПОДХОД ЩЕ БЪДЕ ЕФЕКТИВЕН С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРОДУКТИВНИ СОРТОВЕ ФУРАЖНА ЦАРЕВИЦА, СОЯ И ДРУГИ ТАКИВА ОТ ЧУЖБИНА. С ОГЛЕД НА СЪЗДАВАНЕТО НА ЗАТВОРЕН ПРОИЗВОДСТВЕН ЦИКЪЛ СТРЕМЕЖЪТ ЩЕ БЪДЕ ДА СЕ НАМАЛИ ЗАВИСИМОСТТА ОТ ВНОС НА ФУРАЖИ.
     СЛЕД РЕГУЛИРАНЕ НА КРЕДИТНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА ЩЕ СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА НЕПОСРЕДСТВЕНО ВАЛУТНО СТИМУЛИРАНЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОДУКЦИЯТА С ВНОСНИ СТОКИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СЕЛСКОСТОПАНСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИКА.
     ЗА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОТО И ХАРМОНИЧНО ПРИЛАГАНЕ НА ТОЗИ СТОПАНСКИ МЕХАНИЗЪМ НА ПРАКТИКА ДВИЖЕНИЕТО АКТИВНО ЩЕ ОТСТРАНЯВА СЪЩЕСТВУБАЩИТЕ И СЪЗНАТЕЛНО СЪЗДАВАНИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ ПРЕЧКИ В СТРАНАТА, С КОЕТО ЩЕ ДАВА СВОЯ ПРИНОС ЗА ПРИЕМАНЕТО И ПРИЛАГАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИ ЗАКОНИ, РЕГУЛИРАЩИ ИКОНОМИЧЕСКАТА И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В СТРАНАТА.
     2. СЪЩЕВРЕМЕННО КВАЛИФИКАЦИЯТА НА МНОГО НАШИ ЧЛЕНОВЕ СЪЗДАВА РЕАЛНА ОСНОВА ЗА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗИРАНЕТО НА НЕЗАВИСИМИ СТРОИТЕЛНИ ФИРМИ, ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ В ТЯХ СЪОБРАЗНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СТРАНАТА.
     АНАЛОГИЧНИ ОБЕДИНЕНИЯ МОГАТ ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЯВАНИ И В СФЕРАТА НА НАЙ-ШИРОК СПЕКТЪР ОТ УСЛУГИ С РАЗЛИЧНА ФОРМА НА КООПЕРИРАНЕ - С ДЪРЖАВАТА, С ДРУГИ КООПЕРАТИВИ ИЛИ С ЧАСТНИ ЛИЦА.
     3. СЪОБРАЗНО ИКОНОМИЧЕСКАТА СИ ПЛАТФОРМА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ ЩЕ НАСОЧИ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА СТОПАНСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ЗА ПРЕМАХВАНЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ПРЕГРАДИ ПРЕД ИНИЦИАТИВНОСТТА И ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ГАРАНЦИИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ.
     4.  ОСОБЕНО ЗНАЧЕНИЕ ИМАТ ПРОБЛЕМИТЕ С ТЮТЮНОПРОИЗВОДСТВОТО, ПО-КОНКРЕТНО - ОКОЛО ПРИЛАГАНЕТО НА ДИФЕРЕНЦИРАН ПОДХОД ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ СЪОБРАЗНО СОРТОВЕТЕ И КАЧЕСТВОТО НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ У НАС ТЮТЮНЕВИ КУЛТУРИ И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО - СЪОБРАЗЯВАНЕТО НА ЦЕНИТЕ С МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР.

                                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 20 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ /СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. СЕПТЕМВРИ/.

     ПРЕДГОВОР
     -------------
     ВСЯКО ЧОВЕШКО ОБЩЕСТВО С ПРАВНА КУЛТУРА СЕ НУЖДАЕ ОТ НЕЗАВИСИМО ПРАВОЗАЩИТНО СДРУЖЕНИЕ.

     ОСНОВНИ НАЧАЛА
     ---------------------
     РАЗДЕЛ 1.ЧЛ.1
     -----------------

    НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.52 АЛ.1 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА НАРОДИА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НА 16 ЯНУАРИ 1988 Г. В ГР. СЕПТЕМВРИ СЕ УЧРЕДИ ПО ВРЕМЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ В ДОМА НА ИЛИЯ МИНЕВ ХУМАНИТАРНО ДРУЖЕСТВО ПОД НАИМЕНОВАНИЕ "НЕЗАВИСИМО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ".
  
     ЧЛ.2
     ----
     ПРИ ВИСШЕГЛАСИЕ НА СЪОТВЕТНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ДРУЖЕСТВОТО ИЗБИРА:
     А/ ПРЕДСЕДАТЕЛ
     Б/ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ
     В/ СЕКРЕТАР
     Г/ ГОВОРИТЕЛ
     Д/ РЕДАКТОР
     Е/ КООРДИНАТОР НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
     Ж/ НАБЛЮДАТЕЛ

     ЧЛ. 3
     -----
     В ДРУЖЕСТВОТО МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ ВСИЧКИ ЛИЦА, НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ.

     ЧЛ. 4
     -----
     НЕЗАВИСИМО ОТ ЕТНИЧЕСКИ ПРОИЗХОД, РАСОВА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ, ТРАДИЦИИ, НРАВИ И ОБИЧАИ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА ЧЛЕНУВА В ДРУЖЕСТВОТО.

     ЧЛ. 5
     -----
     ЧЛЕНУВАЩИЯТ В ДРУЖЕСТВОТО ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА НЕ СЕ ЗАНИМАВА С ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ, ДА НЕ ИЗВЪРШВА КРИМИНАЛНИ ДЕЯНИЯ, КАКТО И ДА СЛУЖИ ЗА ПРИМЕР НА ПОДРАЖАНИЕ В ОБЩЕСТВОТО.

     ЧЛ. 6
     -----
     ЧЛЕНУВАЩИЯТ В ДРУЖЕСТВОТО Е ЗАДЪЛЖЕН ПОД КАКВАТО И ДА Е ФОРМА ДА ОТХВЪРЛЯ НАСИЛЕТО.


     РАЗДЕЛ ІІ
     ---------
            ЦЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ

     ЧЛ.7
     ----
     С ВЪЗПИТАТЕЛНАТА СМ ДЕЙНОСТ ДРУЖЕСТВОТО ДА Е ОБЕДИНИТЕЛНОТО ЗВЕНО НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ В ДУХА НА ХУМАНИЗЪМ, ИЗРАЗЯВАЩ СЕ В ДЕМОКРАЦИЯ, СВОБОДА И ЗАКОННОСТ.

     ЧЛ. 8
     -----
     ВСЕКИ ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО Е ЗАДЪЛЖЕН ДА ДАВА ПРИНОС ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ВЯРА В ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ НА ЧОВЕКА, В НЕГОВОТО ДОСТОЙНСТВО И ЛИЧНОСТНИ ЦЕННОСТИ.

     ЧЛ. 9
     -----
     ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ НЕСЪСТАВОМЕРНА ДЕЙНОСТ, ПРОТИВОБОРСТВУВАЩИ НА ХУМАНИТАРНИТЕ ЗАКОНИ, НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ИЗКЛЮЧВА КОНТАКТИТЕ СИ С ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ЕДИНИЦИ, ПАРТИЙНИ ГРУПИ И ДРУГИ ЛИЧНОСТИ.

     ЧЛ. 10
     ------
    НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО Е ХУМАНИТАРНА ОРГАНИЗАЦИЯ И НЕ ПРЕСЛЕДВА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ.

     ЧЛ. 11
     ------
     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО Е СОЦИАЛНАТА ГАРАНЦИЯ ДА СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НОРМИ И НА ВЪТРЕШНИТЕ ЗАКОНОПОЛОЖЕНИЯ, ГАРАНТИРАЩИ ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ И ПРАВА НА ЧОВЕКА.

     ЧЛ. 12
     ------
    НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ИЗИСКВА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ПРИВЕДЕ НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, КАКТО И ДА СЛЕДИ ЗА ТОЧНОТО ПРИЛАГАНЕ НА ДУХА И БУКВАТА НА ХУМАНИТАРНИТЕ ЗАКОНИ /АКТОВЕ/.

     ЧЛ. 13
     ------
     АКТИВИСТИ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО, ПОСТРАДАЛИ ПО ВРЕМЕ НА БОРБАТА ИМ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДРУЖЕСТВОТО СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ИМ ПОМОГНЕ; НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ДА СЕ СОЛИДАРИЗИРА СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В ЧУЖБИНА И ДА ОБМЕНЯ ОПИТ С ТЯХ, СТИГА УСТАВЪТ И ДЕЙНОСТНОТО НАЧАЛО НА ЧЛЕНОВЕТЕ ИМ ДА НЕ НАРУШАВАТ УСТАНОВЕНИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И РЕД НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАШИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.

     ЧЛ. 14
     ------
     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ДА СЛЕДИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА УНИВЕРСАЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ООН ОТ 10 ДЕКЕМВРИ 1948 ГОД., КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, И ПО-СПЕЦИАЛНО ЧЛ.52,53, 54 И 55; НА КОДЕКСА НА ТРУДА, НА ХЕЛЗИНКСКИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ ОТ 1 АВГУСТ 1975 Г. И ДРУГИ ОТ ТАКЪВ РОД МЕЖДУНАРОДНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

     ЧЛ. 15
     ------
     ЗАКОНОДАТЕЛНИЯТ ОРГАН Е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ. ЗАКОНЪТ ИМА СИЛА ТОГАВА, КОГАТО Е СПРАВЕДЛИВ.

     ЧЛ. 16
     ------
     ПРАВОВИЯТ РЕД Е ЖИЗНЕНО НЕОБХОДИМ ЗА МОДЕРНОТО ОБЩЕСТВО, КОЕТО СЧИТА, ЧЕ ДЪРЖАВНИЯТ ГЛАВА И ПАЗАЧЪТ НА ОБЩЕСТВЕНО ИЛИ ЧАСТНО ИМУЩЕСТВО СА РАВНИ ПРЕД ЗАКОНА.

     ЧЛ. 17
     ------
     НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО СЕ ЗАДЪЛЖАВА СВОЕВРЕМЕННО ДА ОБНАРОДВА ВСИЧКИ МЕЖДУНАРОДНИ АКТОВЕ, КАСАЕЩИ СЕ ДО ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ, ПО КОИТО БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА.

     РАЗДЕЛ III
     ----------
                               ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНУВАЩИЯ

     ЧЛ. 18
     ------
     ЧЛЕНУВАЩИЯТ В НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ИМА ПРАВО ДА УЧАСТВУВА АКТИВНО НА ВСИЧКИ СЪБРАНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ НА ДРУЖЕСТВОТО, КАКТО И ДА ИЗБИРА ИЛИ ДА БЪДЕ ИЗБРАН В РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО.

     ЧЛ. 19
     ------
     ЗА ЧЛЕН НА ДРУЖЕСТВОТО СЕ ПРИЕМА ГРАЖДАНИН, КОИТО СЕ БОРИ С МИРНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАШИТА ПРАВАТА, ДОСТОЙНСТВОТО И ЧЕСТТА НА ВСЯКО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО.
     ЗА ЦЕЛТА КАНДИДАТЪТ ПОДАВА ЗАЯВЛЕНИЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧРЕЗ ОБЛАСТНИТЕ ПЪЛНОМОЩНИЦИ, КАТО ВЪПРОСЪТ ЗА ПРИЕМАНЕТО МУ СЕ РЕШАВА НА ОБЛАСТНО СЪБРАНИЕ НА ПРИНЦИПА НА ВИСШЕГЛАСИЕ.

     ЧЛ. 20
     ------
     ПРИ НАРУШАВАНЕ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ПРОЯВЕНА НЕДИСЦИПЛИНИРАНОСТ ОТНОСНО РЕШЕНИЯТА НА НАЦИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО ЧЛЕНУВАЩИЯ СЕ НАКАЗВА:
     А/ ЗАБЕЛЕЖКА
     Б/ ПОРИЦАНИЕ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
     В/ ИЗКЛЮЧВАНЕ

                                                   /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                      X   X   X

     СОФИЯ, 20 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ.

    
     ДНЕС, СВЕТЛИ ЧЕТВЪРТЪК /19 АПРИЛ/ НА 1990 Г. В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ВЪЗ ОСНОВА НА ДЕЛО HP. 2255, БЕ РЕГИСТРИРАНА ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ПЛОВДИВ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ: 4 000 ПЛОВДИВ, УЛ."МАКСИМ ГОРКИ" 25.
     НА ДЕЛОТО ПРИСЪСТВА В ПЪЛЕН СЪСТАВ НАЦИОНАЛНИЯТ СЕКРЕТАРИАТ НА ХРП, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПАРТИЯТА, А ИМЕННО:
     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ХРП: КОНСТАНТИН АДЖАРОВ
     ГЕН.ПЪЛНОМОЩНИК НА ХРП: РУМЕН ЯНАКИЕВ
     ГОВОРИТЕЛ НА ХРП: ЕЛИСАВЕТА МИЛЕНОВА
     СЕКРЕТАР НА ХРП: ВИОЛЕТА СТАНКОВА
     КОВЧЕЖНИК НА ХРП: СИМЕОН ПАВЛОВ

СОФИЯ, 19 АПРИЛ 1990 Г.
                                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                         X   X   X

     СОФИЯ, 20 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗОЛЮЦИЯ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ НА БЗНС - ВРАБЧА 1.

    
     ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ НА БЗНС-ВРАБЧА 1, СЪСТОЯЛО СЕ В СОФИЯ НА 8 АПРИЛ 1990 Г., СЛЕД КАТО ОБСЪДИ ПОЛИТИЧЕСКОТО ПОЛОЖЕНИЕ В СТРАНАТА И СЪСТОЯНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ, ПО ПОВОД НА ОБНАРОДВАНАТА "ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЗНС" ВЪВ В. "ЗЕМЕДЕЛСКО ЗНАМЕ", БР. 69/7 АПРИЛ 1990 Г., КАТО

                                       КОНСТАТИРА:

     1. ЧЕ ВОДЕНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА БЗНС СА САМО МЕЖДУ БЗНС - БИВШ КАЗИОНЕН И БЗНС "Н.ПЕТКОВ",
     2. ЧЕ ТОВА ОЗНАЧАВА, ЧЕ СЛЕД ИЗЛИЗАНЕ ОТ ОФ-ВЛАСТ НА НИКОЛА ПЕТКОВ В ОПОЗИЦИЯ ПРЕЗ 1945    Г. БЗНС ПЛАДНЕЕ РАЗЦЕПЕН И ЧЕ СЕГА СЕ ВОДЯТ ПРЕГОВОРИ ЗА НЕГОВОТО ОБЕДИНЕНИЕ,
     3. ЧЕ БЗНС-ВРАБЧА 1 НИКОГА НЕ СЕ Е ЦЕПИЛ, А ДВА ПЪТИ, НА 19 МАЙ 1934 Г. И НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., БЕ СВАЛЯН ОТ ВЛАСТ СЪС СЪУЧАСТИЕТО НА БЗНС-ПЛАДНЕ,

                                         Р Е Ш И:

     1. БЗНС-ВРАБЧА 1 Е БИЛ И ОСТАВА ГОТОВ ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА 2-ТЕ КРИЛА НА ПЛАДНЕ, АКО БЪДЕ ПОМОЛЕН ЗА ТОВА.
     2. БЗНС-ВРАБЧА 1 ЗАЯВЯВА, ЧЕ СТРОГО СЕ РАЗГРАНИЧАВА ОТ ПЛАДНЕ, КОЙТО ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДОСЕГА ОБСЛУЖВА БКП, РЕСПЕКТИВНО БСП - ЕДНОТО МУ КРИЛО ДОСКОРО ВЪВ ВЛАСТТА, А ДРУГОТО В ОПОЗИЦИЯ КАТО БЗНС "Н.ПЕТКОВ". ОБЩИТЕ ИМ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С ОФ ГИ СБЛИЖАВАТ.
     3. БЗНС-ВРАБЧА 1 НЕ ЩЕ ПРАВИ ОПИТИ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ С БЗНС-ПЛАДНЕ, КОЙТО УЧАСТВУВАШЕ И ПРОДЪЛЖАВА ДА УЧАСТВУВА В ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ФАРСОВЕ, КОИТО ПРОДЪЛЖАВА ДА РАЗИГРАВА БКП,
РЕСПЕКТИВНО БСП.

                                                   СЕКРЕТАР НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА                                                    ОБЕДИНИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР И НА БЗНС-ВРАБЧА 1                                                    СТРАХИЛ Д. ГИЧЕВ
СОФИЯ, 8 АПРИЛ 1990 Г.

                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 20 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ОБРЪЩЕНИЕТО КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ НА СЪЮЗА НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ.


     БРАТЯ БЪЛГАРИ,
     ИЗМИНАХА 114 ГОДИНИ ОТ ДЕНЯ, В КОЙТО ИЗБУХНА АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ. ТОВА БЕШЕ ВЪРХЪТ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО. СЛЕД ПЕТВЕКОВНО ОСМАНСКО И ФАНАРИОТСКО ДУХОВНО РОБСТВО, ОБЕЗЛИЧАВАН И ОБЕЗКРЪВЯВАН, БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД НАМЕРИ СИЛИ ДА ПОКАЖЕ НА СВЕТА НЕПРЕКЛОННАТА СИ РЕШИМОСТ ДА ИЗВОЮВА НАЦИОНАЛНОТО СИ ОСВОБОЖДЕНИЕ.
     АПРИЛСКОТО ВЪСТАНИЕ ОТКРИ НЕПРЕОДОЛИМА ПРОПАСТ МЕЖДУ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ОСМАНСКАТА ДЪРЖАВА. МИРНОТО СЪЖИТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИ И ТРУЦИ В ЕДНА ДЪРЖАВА СТАНА НЕВЪЗМОЖНО. И ВЪПРЕКИ КЪРВАВОТО ПОТУШАВАНЕ НА ВЪСТАНИЕТО БЪЛГАРИТЕ НЕ ПАДНАХА ДУХОМ, А ВЪЗДИГНАХА ОЩЕ ПО-ВИСОКО ВЪЗРОЖДЕНСКИЯ ИДЕАЛ ЗА ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ НА ЕДИННАТА БЪЛГАРСКА НАЦИЯ В ИСТОРИЧЕСКИТЕ ОБЛАСТИ МИЗИЯ, ТРАКИЯ И МАКЕДОНИЯ.
     НЕКА ПОТОМЦИТЕ НА ГЕРОИТЕ И МЪЧЕНИЦИТЕ ОТ КОПРИВЩИЦА, ПАНАГЮРИЩЕ, КЛИСУРА, ПЕРУЩИЦА, БРАЦИГОВО, БАТАК И ОТ ДРУГИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ МЕСТА БЪДАТ В ПЪРВИТЕ РЕДИЦИ НА РАТНИЦИТЕ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРЩИНАТА В МЪЧИТЕЛНИТЕ И ТРЕВОЖНИ ВРЕМЕНА, КОИТО ПРЕЖИВЯВА НАШЕТО ОТЕЧЕСТВО.
     ДА ЖИВЕЕ ЦЕЛОКУПНИЯТ БЪЛГАРСКИ НАРОД - ЕДИНЕН И НЕДЕЛИМ!

СОФИЯ, 20 АПРИЛ 1990 Г.
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА ВРЕМЕННОТО НАЦИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПОДПИСАНО ОТ ИЛИЯ КОЖУХАРОВ.


     В СЪОБЩЕНИЕТО НА СЧИТАЩОТО СЕБЕ СИ ЗА ЦЕНТРАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ГОВОРИ ЗА "ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ СЪС СЕДАЛИЩЕ ПЛОВДИВ".
     УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, ЧЕ ПАРТИЯ С ТАКОВА НАИМЕНОВАНИЕ НИКОГА НЕ Е БИЛА РЕГИСТРИРАНА ОТ СЪДЕБНИТЕ ОРГАНИ НА ГРАД ПЛОВДИВ.
     С РЕШЕНИЕ НОМЕР 387 НА ПЛОВДИВСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД ОТ 2 ФЕВРУАРИ 1990 Г. БЕШЕ ИЗВЪРШЕНА ПРАКТИЧЕСКИ ПЪРВАТА В СТРАНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.
     ВСЯКАКЪВ РОД СПЕКУЛАЦИИ, АКЦЕНТИРАЩИ ВЪРХУ ОПРЕДЕЛЕНИЕТО "... НА БЪЛГАРИЯ" ИМАТ ЗА ЦЕЛ ДА ВСЕЯТ СМУТ СРЕД ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, КОЯТО, РЪКОВОДЕНА ОТ ИЗБРАНОТО НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 3 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ ВРЕМЕННО НАЦИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО, ПОДГОТВЯ СВОЯ 13 РЕДОВЕН КОНГРЕС, НАСРОЧЕН ЗА 29 И 30 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ.
     ЗА ВРЕМЕННОТО НАЦИОНАЛНО ОПЕРАТИВНО БЮРО НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ: ИЛИЯ КОЖУХАРОВ

18 АПРИЛ 1990 Г.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                           X   X   X

     СОФИЯ, 20 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРЕДИЗБОРНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/.


     В ДОКУМЕНТИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ /СМС/ НИЕ ЗАЯВИХМЕ, ЧЕ ИСКАМЕ ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ТАМ, КЪДЕТО СЕ ТВОРЯТ ЗАКОНИТЕ И СЕ КОНТРОЛИРА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ЗА НАС ГЛАВНОТО СРЕДСТВО ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВОТО Е КОНТРОЛЪТ ВЪРХУ ВЛАСТТА.
     ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ХАРАКТЕР НА СЪЮЗА НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА ОПРЕДЕЛИМ ЯСНО ПРЕДИЗБОРНАТА СИ ПОЗИЦИЯ.
ЗА НАС ОСНОВНАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА С ЯСНО ИЗЯВЕНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО И С ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НЕЙНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ Е БСП И РАДИКАЛНОТО Й РЕФОРМАТОРСКО ЯДРО.
     В СЪЩОТО ВРЕМЕ НИЕ СЕ ОБЯВЯВАМЕ ПРОТИВ И ЩЕ СЕ БОРИМ СРЕЩУ ТЕЗИ СИЛИ, КОИТО СЧИТАТ, ЧЕ СОЦИАЛИЗМЪТ Е ВЪЗМОЖЕН БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ, ЧЕ РАВЕНСТВОТО И СОЛИДАРНОСТТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПОСТИГНАТИ ЗА СМЕТКА НА СВОБОДАТА, ЧЕ ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И МОНОПОЛЪТ НА ЕДНА ПРАВИЛНА ИДЕОЛОГИЯ СА ГАРАНЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ.
     ПОДКРЕПЯЙКИ В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА БСП, НИЕ, КАТО ОРГАНИЗАЦИОННО САМОСТОЯТЕЛЕН СЪЮЗ ЩЕ СЪТРУДНИЧИМ И С ТЕЗИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФОРМИРОВАНИЯ, КОИТО ИМАТ ИЗЯСНЕНА, КОНКРЕТНА ПЛАТФОРМА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ЗАЩИТЕНОСТ И НАРАСТВАНЕ НА БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА НАРОДА.
     НИЕ СМЕ ЗА ЕДНО СИЛНО, ПЪЛНОВЛАСТНО И КОМПЕТЕНТНО ПРАВИТЕЛСТВО, ЗА ЕДНО СИЛНО, ЗНАЕЩО И ДИНАМИЧНО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ЗА ЕДНА СИЛНА, ОРИЕНТИРАНА И КОНСТРУКТИВНА ОПОЗИЦИЯ.
     НИЕ СМЕ ЗА СИЛЕН И ЕФЕКТИВЕН ПОЛИТИЧЕСКИ И МОРАЛЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ УПРАВЛЯВАЩИТЕ СТРУКТУРИ. БЕЗ ТОЗИ КОНТРОЛ ВРЪЗКАТА МЕЖДУ ЛИЧНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ИНТЕРЕСИ СЕ ПРЕКЪСВА И ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ЗАКОНОМЕРНО ЯВЛЕНИЕ.

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА CMC: ЮРИЙ БОРИСОВ

16 АПРИЛ 1990 Г.
                                                         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/