20 октомври 1995


София, 20 октомври 1995 година
Брой 206 /1507/

Редактор: Нина Гаврилова


София, 20 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПЛАТФОРМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА СОФИЯ ВЕНЦИСЛАВ ЙОСИФОВ.


България и обществото ни се променят. Променят се нашите градове и столицата. Ние, гражданите на София, трябва да участваме в тази промяна, за да подпомогнем излизането на нашия град от тежката и непривлекателна ситуация, в която се намира. София е град със създаден през изминалите години огромен потенциал и гражданите на София са тези, които независимо от идейните си убеждения и политически пристрастия трябва да го използват и развиват.

Всички сме обединени около идеята за по-добър живот на нашето семейство, на нашата улица, на нашия град. Затова е необходимо:

- Да се почувстваме еднакво отговорни и свързани с общи цели граждани. Нашата столица се нуждае от труда на всеки от нас с неговата квалификация и възможности, за да се превърне в един наистина европейски град. Всеки наш съгражданин трябва да е лично мотивиран да участва в градежа на столицата и на собственото си благополучие. В това се състои смисълът на местната власт, власт, която работи в името на всички граждани.

- Да постигнем нов облик на града и новото качество на живота за всички негови жители.

- Да работим заедно чрез структурите на местната власт и с нашата гражданска позиция за гарантирането на обществения й ред и сигурността на мястото, в което живеем.

Промените на българското общество се отразиха най-сериозно в големите градове. София събира във фокус трудностите на съвременния ни живот - забавено икономическо развитие; обща криза на комуникациите; високо равнище на цените на жилищната площ и основните продукти за бита; криза в духовната и образователната сфера. По тези въпроси, стоящи пред всеки гражданин на София, не може да има различия.

Най-належащата задача пред новото общинско ръководство е изготвянето на нов градоустройствен план, който да очертае бъдещия облик на София. Той ще представлява комплекс от ясни, стратегически ориентирани, мандатно структурирани и взаимно обвързани програми за развитието на София.

На тази база ще бъде изработена конкретната политика на общината по най-неотложните въпроси за развитието на столицата. Ще се стремя да пресека стила на частичното решаване на въпроси и на взаимно изключващите се решения. Програмите за развитие ще бъдат подготвени от висококвалифицирани специалисти, с които нашият град разполага.

Моята основна цел е да превърнем София в модерна европейска столица без контрасти, осигуряваща добър стандарт за работа и живот на своите жители.

Перспективата за развитие на града е свързана с неговото утвърждаване като национален и международен комуникативен център. Под това разбирам увеличение на възможностите и скоростта за обмен на хора, стоки, инвестиции и информация. По ред географски и исторически причини страната ни е играла и може да играе още по-важна роля в Европа и на Балканите като важен комуникационен център, мост между различни култури и икономики.

Постигането на тези цели не е по силите само на кмета на града, нито може да се реализира само в рамките на един мандат. Това не е и състояние, което може да бъде постигнато само в един определен момент. Това е посоката, която трябва всички заедно да следваме.

Управлението на града ще осъществявам, като се придържам към някои основни принципи:


Обществен ред и сигурност

Общественият ред в София е дълбоко разстроен. Нарушени са основните принципи за управление на града като система. Следствие на това са неконтролируемите действия на общинската администрация. Налице е безразборно строителство върху терени в рамките на града за всевъзможни цели без спазване на всякакви нормативни изисквания. Абсурдно съжителстват образователни институции и питейни или хазартни заведения. Липсват елементарни механизми, контролиращи спазването на общинските разпореждания.

Ще работя за създаването на нормативна уредба, уреждаща условията за осъществяване на редица дейности, така че да не влизат в конфликт с интересите на останалите граждани. Ще се постарая в рамките на кметските правомощия в сътрудничество със съответните ведомства да създам условия за нормален труд и отдих на столичани. Възстановяването на обществения ред е възможно само и единствено с активното участие на столичани, които трябва да са сигурни в силата и ефективността на местната власт.

Сигурността е важна предпоставка за съживяване на икономиката на града. Тя е основен елемент за създаването на благоприятен инвестиционен климат и ще бъде една от нашите първостепенни цели.

Изпълнението на тази цел е една от главните предпоставки за каквато и да било градивни дейност във всички насоки на градското развитие. Инвестициите в столичната икономика, в благоустройството, в материалната база на образованието трябва да бъдат надеждно защитени, за да дочакаме тяхната възвръщаемост.


Местното самоуправление

Местното самоуправление трябва да стане основата на гражданското участие във властта, то е механизмът за граждански контрол и кметската власт е тази, която трябва да се съобразява с него. Яснотата и прозрачността по решенията и действията на общинската администрация ще бъдат мой основен принцип в дейността ми като кмет на града. Столичани ще бъдат информирани от средствата за масово осведомяване за политиката, която води общината, за да могат те реално да осъществяват обществения контрол върху избраните от тях органи. Това е и една от предпоставките за успех в борбата със злоупотребите и корупцията в общинската администрация.


Отговорността - политическа, административна и морална, ще залегне в основата на бъдещите действия на местната власт. Тя ще бъде гарантирана от легитимността на гражданския избор, от отговорните пред закона и обществото районни съветници и кметове. Ще работим за приемането от Народното събрание на необходимата законова база, която да гарантира отговорността на всеки общински администратор или управител на общинска собственост. Опирайки се на тази база, ще провеждаме кадрова политика, чрез която всички способни, честни и некорумпирани служители от общинската и районните администрации да работят за развитието на София.

За реализацията на набелязаните цели и задачи ще търся взаимодействие с централните органи на държавната власт. То е особено необходимо по ключови въпроси от развитието и изграждането на София като: изграждането на жилища, големите инвестиционни проекти в областта на инфраструктурата и комуникациите, социалната и бюджетната политика, развитието и съдбата на големите държавни предприятия, на националните научни, образователни и културни институти и др.

Ще положа всички усилия да постигна максимално координирани действия с Общинския съвет и неговия председател. Ще отделям специално внимание на дейността на районните съвети и кметове. Ще работим заедно с тях за правилното разпределение на общинския бюджет, по стопанисването на общинската собственост, хигиенизирането и благоустрояването на районите, както и за решаването на всички важни въпроси на града.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО "ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ СТРАТЕГИЯТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В БЪЛГАРИЯ" /ДОКУМЕНТ N 13493 BUL НА СВЕТОВНАТА БАНКА/, ПРИЕТО НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /22-24 СЕПТЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Конференцията на български неправителствени организации, проведена от 22 до 24 септември 1995 г. в София, разгледа документ N 13493 BUL на Световната банка, озаглавен "Изследване върху стратегията за околна среда в България", който бе представен от група независими експерти.

Конференцията препоръчва на министъра на околната среда да определи своето отношение към документ N 13493 BUL на Световната банка.

Документът е замислен като основа на една бъдеща национална политика по опазването на околната среда. Той може да стане такава основа. В сегашния си вид обаче документът съдържа съществени пропуски. Най-съществените от тях са: липсата на мерки в областта на енергетиката и атомната енергетика, селското стопанство, ликвидацията на последствията от уранодобива и селищната околна среда. Институционалната рамка на провеждането на политиката по опазване на околната среда понастоящем е нерационална. Оправданията със слабостта на Министерството на околната среда /МОС/ приличат на вопъл за външна подкрепа. Самото министерство не прави нужното за въвличане на другите институции и обществеността в провеждането на тази политика. Министърът фактически подкрепи промените в Закона за опазване на околната среда, които обезсмислят призивите за нова политика и сами подчиняват министерството на други институции.

Освен премахването на сегашните пропуски, за да се превърне документ N 13493 BUL в инструмент на политика по опазване на околната среда, е необходимо следното:

Първо. В подготовката на стратегията трябва да се включат други ведомства и научни институти. Трябва да се знае, че работата върху документа е и обучение на тези, които вършат тази работа и след това ще прилагат съответната политика.

Второ. Време е министърът на околната среда и неговите подчинени да разберат, че политиката в тази област се прави с подкрепа на обществеността и при съгласие на обществото и представителните институции с предлаганите оценки за сегашното състояние, приоритетите на дадена политика и по-нататъшните инструменти на нейното провеждане. Работа на МОС е да си осигури тази подкрепа, а не да прави всичко възможно да не я получава.

Трето. Едно от допусканията на документ N 13493 BUL е, че страната ще върви по пътя на пазарните реформи в икономиката, установяване на частна собственост и обвързването на опазването на околната среда с икономиката. Това е предварителното условие за успеха на всяка разумна политика по опазване на околната среда. Така е не поради доктринерската убеденост на Световната банка. Просто човечеството не е разкрило друг начин да ползва ограничените ресурси при ограничени възможности за инвестиции в опазването на околната среда.

Четвърто. За да има смисъл каквато и да е политика в опазването на околната среда и да бъде приложима каквато и да е стратегия, следва да се премахнат промените в Закона за опазването на околната среда, нарушаващи всеобхватността на Оценката за въздействието на околната среда, правото на обществото на информация /чл.41 от конституцията/ и правото на обществото да участва във вземането на решения, които го засягат. МОС трябва да работи за възстановяване на Закона за опазване на околната среда. МОС трябва да отстоява приемането на другите закони в тази област.

Пето. Една бъдеща стратегия за опазване на околната среда трябва да стане документ на българското правителство и българския парламент.

Шесто. Това трябва да стане според изисквания от закона начин, т.е. след като в законодателното събрание бъде представен доклад за състоянието на околната среда и действията за неговото подобряване.

Седмо. Сегашният вариант на стратегия трябва да бъде основно преработен и включен като част в доклада, предложен в предишната точка. Иначе тя ще си остане не повече от документ на Световната банка, удобно редактиран от МОС.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 20 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ "МЕТАЛИЦИ" КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНАТА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА КНСБ В "КРЕМИКОВЦИ" ЕАД ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА НОВО РЪКОВОДСТВО В АКЦИОНЕРНОТО ДРУЖЕСТВО.


Във връзка с инсценираното напрежение в "Кремиковци" ЕАД заявяваме, че по-нататъшното ангажиране на вниманието на хората с мнимата защита на бившия изпълнителен директор на "Кремиковци" ЕАД инж. Лилян Вачков обслужва лични и небезизвестни корпоративни интереси, но в никакъв случай не и интересите на кремиковските работници. Обожествяването на една личност е пагубно за общността, която прави това. Красноречив пример е близката история на България. Достойните хора работят достойно и достойно се оттеглят. Според нас новото ръководство на "Кремиковци" ЕАД не е по-малко авторитетно и с нищо не е компрометирано. Това ни дава основания да смятаме, че не само ще продължи и развие социалния диалог и икономиката на "Кремиковци" ЕАД, но и ще направи необходимото кремиковските работници наистина да заемат не само на думи, а и на дела полагащото им се водещо по доходи и социални придобивки място в металургията.

Като познаваме добре новото ръководство, ние изразяваме дълбока убеденост, че всяко положително начинание в "Кремиковци" ЕАД ще бъде разбирано нататък. Професионализмът и професионалистите ще могат значително по-добре да се реализират, като се ангажираме категорично да застанем против всякакви опити за безпринципни кадрили.

Определени комерсиално заинтересовани сили манипулират доброто чувство на работещите в "Кремиковци" ЕАД към Л. Вачков и по този начин, преследвайки користни цели, главоломно унищожават авторитета му на ръководител и професионалист.

Призоваваме кремиковските работници да не се поддават на внушение за участие в протести, които обслужват чужди интереси, а г-н Лилян Вачков достойно да се оттегли.

София, 17 октомври 1995 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СФ "МЕТАЛИЦИ":
инж. Веселин Яначков

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСО - КНСБ "КРЕМИКОВЦИ" ЕАД:
инж. Йончо Йолов

/Пресслужба "Куриер"/


12:30:00
20.10.1995 г.


Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Павлина Стефанова
                                         Цвета Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична
документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.

--------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!