20 декември 1990

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА                                       БРОЙ 251 /269/

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОТНОШЕНИЕТО Й КЪМ ТАКА НАРЕЧЕНАТА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ.


НА 4 ДЕКЕМВРИ 1990 Г. В СОФИЯ БЕШЕ ПОДПИСАНО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КОАЛИЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ. ПЪРВОНАЧАЛНО СПОРАЗУМЕНИЕТО БЕШЕ ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 17 ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, МЕЖДУ КОИТО И БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ /БНРП/. ОЩЕ ПРИ ПОДПИСВАНЕТО БНРП, ИМАЙКИ ПРЕДВИД ОТВОРЕНИЯ ХАРАКТЕР НА КОАЛИЦИЯТА, ВРЪЧИ НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ ПИСМЕНО ИЗЯВЛЕНИЕ, В КОЕТО СЕ КАЗВА, ЧЕ ПАРТИЯТА ВЛИЗА В КОАЛИЦИЯТА, НО ЩЕ ОСТАНЕ В НЕЯ САМО ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ В СЪВМЕСТНАТА Й ДЕКЛАРАЦИЯ ЩЕ БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ, ЗАЛЕГНАЛИ В ПОДПИСАНАТА НА 2 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА Д-Р ИВАН ГЕОРГИЕВ ДЕКЛАРАЦИЯ. ДРУГО УСЛОВИЕ ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА БНРП В КОАЛИЦИЯТА Е В НЕЯ ДА УЧАСТВУВАТ ОБЩОНАРОДНИЯТ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ /ОКЗНИ/, ОТЕЧЕСТВЕНАТА ПАРТИЯ НА ТРУДА И БЪЛГАРСКИЯТ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ "НОВА ДЕМОКРАЦИЯ". ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА БНРП ИНЖ. ЗДРАВКО БАКАЛОВ - ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР НА ПАРТИЯТА - ПОСОЧИ, ЧЕ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕЗИ ДВЕ УСЛОВИЯ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ЩЕ НАПУСНЕ КОАЛИЦИЯТА.

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ НЯМА ДА ДОПУСНЕ НИКАКВИ КОМПРОМИСИ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС И НЯМА ДА ОТСТЪПИ ОТ ПОЗИЦИИТЕ, ИЗРАЗЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА.

УСЛОВИЯТА, ПОСТАВЕНИ ОТ БНРП, НЕ СА ИЗПЪЛНЕНИ И ЗАТОВА ТЯ НЕ СЕ СМЯТА ЗА АНГАЖИРАНА С КОАЛИЦИЯТА. В СЪЩОТО ВРЕМЕ ПАРТИЯТА Е ГОТОВА ДА ПРИЕМЕ ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ОТ КОАЛИЦИЯТА, КОИТО БИХА ДОПРИНЕСЛИ ЗА ВСЕСТРАННИЯ НАПРЕДЪК НА БЪЛГАРИЯ.

12 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ВМРО, ПРИЕТА НА ПЪРВИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА, СЪСТОЯЛ СЕ НА 15-16 ДЕКЕМВРИ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС, СЪРЦЕВИНАТА НА КОЙТО Е ПРОБЛЕМЪТ ЗА СЪДБАТА, ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ, НАВЛЕЗЕ В СВОЯТА РЕШИТЕЛНА ФАЗА.

ВЪЗНИКНАЛИТЕ В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ В РАБОТАТА НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА НАЛОЖИХА ПРЕУСТРОЙСТВОТО МУ ОТ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. НОВИЯТ СЪЮЗ Е НАДПАРТИЙНА, САМОСТОЯТЕЛНА И НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА НА НАЙ-ШИРОКА ПАТРИОТИЧНА И ДЕМОКРАТИЧНА ОСНОВА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАКЕДОНСКИТЕ БЕЖАНЦИ, НА ТЕХНИТЕ ПОТОМЦИ И СРОДНИЦИ И ВСИЧКИ РОДОЛЮБИВИ БЪЛГАРИ, КОИТО СА ГОТОВИ ДА РАБОТЯТ В ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА НИ КАУЗА В МАКЕДОНИЯ.

ЦЕЛТА НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА Е ПЪЛНОТО И БЕЗВЪЗВРАТНО РАЗРЕШАВАНЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС НА ОСНОВАТА НА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, ПОЛИТИЧЕСКАТА СПРАВЕДЛИВОСТ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.


ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛТА:

1. СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ БОРИ ПРОТИВ ДЕНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА И АСИМИЛАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА И ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ, В ДУХА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА.

2. СЪЮЗЪТ ЩЕ ДАВА ПРИНЦИПЕН, РЕШИТЕЛЕН И ПОСТОЯНЕН ОТПОР НА ДЕЙСТВИЯТА НА АНТИБЪЛГАРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОПАГАНДА В ПИРИНСКА МАКЕДОНИЯ, СРЕД МАКЕДОНСКИТЕ БЕЖАНЦИ И СРЕД ПОТОМЦИТЕ ИМ В БЪЛГАРИЯ.

3. СЪЮЗЪТ ЩЕ ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ И ЩЕ ПОДКРЕПЯ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ СДРУЖЕНИЯ И ПАРТИИ В СТРАНАТА, КОИТО В СВОЯТА ПОЛИТИКА И ДЕЙНОСТ ЗАЩИЩАВАТ БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА В МАКЕДОНИЯ.

4. СЪЮЗЪТ ЩЕ СЪТРУДНИЧИ НАЙ-ТЯСНО С МАКЕДОНСКИТЕ ЕМИГРАНТСКИ КОЛОНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ПО СВЕТА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОСПОСТОЯННО ОТКРИТ ПРЕД МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ.

5. СЪЮЗЪТ ЩЕ РАБОТИ С ВСИЧКИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ И ОРГАНИЗАЦИИ OТ ЕГЕЙСКА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, КОИТО ИСКРЕНО ЖЕЛАЯТ И СЕ БОРЯТ ЗА ТЯХНАТА СВОБОДА.

6. СЪЮЗЪТ ЩЕ СЪТРУДНИЧИ С ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА БАЛКАНИТЕ, В ЕВРОПА И В СВЕТА, ПОДКРЕПЯЩИ СПРАВЕДЛИВОТО РАЗРЕШАВАНЕ НА МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС.

7. СЪЮЗЪТ ЩЕ РАБОТИ ЗА ЕДНА ПОСТОЯННА И НЕПОДДАВАЩА СЕ НА КОНЮНКТУРНИ ВЛИЯНИЯ БЪЛГАРСКА ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ПОЛИТИКА ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС, ИЗГРАДЕНА НА СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

- ДА ДЪРЖИ ТОЗИ ВЪПРОС ОТКРИТ В ОТНОШЕНИЯТА С ЮГОСЛАВИЯ И ГЪРЦИЯ, КАТО СЕ ПРЕОДОЛЕЕ ДОСЕГАШНАТА ИСТОРИЧЕСКИ НЕОБОСНОВАНА ОТБРАНИТЕЛНА ПОЗИЦИЯ, ЗАДОВОЛЯВАЩА СЕ ЕДИНСТВЕНО С ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕТЕНЦИИТЕ СПРЯМО БЪЛГАРИЯ; ПОЛИТИКАТА ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС ДА БЪДЕ НАСОЧЕНА КЪМ ОТСТОЯВАНЕ НА СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКАТА ЕТНОКУЛТУРНА САМОЛИЧНОСТ НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ-МАКЕДОНЦИ И НА ДУХОВНОТО ЕДИНСТВО НА НАШИЯ НАРОД;

- ХУМАНИТАРНИТЕ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА, СВЪРЗАНИ С ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА МАКЕДОНЦИТЕ И ДЪЛГОГОДИШНАТА ПОЛИТИКА НА ЮГОСЛАВСКИТЕ И ГРЪЦКИТЕ ВЛАСТИ ЗА ОТКЪСВАНЕТО ИМ ОТ СЛАВЯНО-БЪЛГАРСКИЯ ИМ КОРЕН. ДА СЕ ПОСТАВЯТ НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ФОРУМИ ОТ СТРАНА НА НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ;

- МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС ДА СЕ ПОСТАВИ КАТО ВЪЗЛОВ ПО ПЪТЯ НА ИЗГРАЖДАНЕТО НА БАЛКАНСКИЯ ЕТАЖ ОТ ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ДОМ;

- ЗАКОНЪТ ЗА ГРАЖДАНСТВОТО ДА ПРЕДВИЖДА ВЪЗМОЖНОСТ ГРАЖДАНИТЕ НА СР МАКЕДОНИЯ ПРИ ИЗЯВЕНО ЖЕЛАНИЕ ДА ПОЛУЧАВАТ АВТОМАТИЧНО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСТВО С ВСИЧКИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТОВА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ; СЪЩОТО ВАЖИ И ЗА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ;

- БЪЛГАРСКАТА ДИПЛОМАЦИЯ ДА НАСТОЯВА ПРЕД ЮГОСЛАВСКАТА СТРАНА ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВА НА ДВЕТЕ СТРАНИ В СЪОТВЕТНИТЕ КОНСУЛСКИ ГРАДОВЕ НА СР МАКЕДОНИЯ И НА БЪЛГАРИЯ И ГЪРЦИЯ;

- ДА СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ТРАЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПОСТОЯННИ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТАКТИ МЕЖДУ ДВЕТЕ РЕПУБЛИКИ И ГЪРЦИЯ;

- РАДИКАЛНО ДА БЪДЕ ОБЛЕКЧЕН МИТНИЧЕСКИЯТ РЕЖИМ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ НА СР МАКЕДОНИЯ И НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ОТ ЕГЕЙСКА МАКЕДОНИЯ; ДА СЕ ОСИГУРИ СВОБОДЕН ДОСТЪП ЗА БЕЖАНЦИТЕ;

- ДА БЪДЕ УТВЪРДЕН ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН РЕЖИМ НА КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯТА В БЪЛГАРИЯ НА ФИРМИ ОТ МАКЕДОНИЯ; ЧАСТНИ ФИРМИ НА ГРАЖДАНИ НА МАКЕДОНИЯ ДА БЪДАТ ОСВОБОЖДАВАНИ ОТ ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ ПЪРВИТЕ ГОДИНИ НА СВОЯТА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ;

- ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЕНИ ЕФЕКТИВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ СТИМУЛИ ЗА СЪЗДАВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАЗАР НА СМЕСЕНИ ФИРМИ НА МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ; РАЗГРЪЩАНЕ НА БАРТЪРНАТА ТЪРГОВИЯ МЕЖДУ РЕПУБЛИКИТЕ:

- СЪЗДАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, КОИТО ДА СТИМУЛИРАТ ПРИВЛИЧАНЕТО НА РАБОТНА СИЛА ОТ СР МАКЕДОНИЯ В БЪЛГАРИЯ ЗА СМЕТКА НА РАЗМЕРА НА НЯКОИ ГРУПИ ЧУЖДЕСТРАННИ РАБОТНИЦИ В НАШАТА СТРАНА; ДА СЕ ПООЩРЯВА СВОБОДНИЯТ КУЛТУРЕН ОБМЕН МЕЖДУ СР МАКЕДОНИЯ И БЪЛГАРИЯ; СВОБОДНА ПРОДАЖБА НА ПЕРИОДИКА И ЛИТЕРАТУРА ОТ СР МАКЕДОНИЯ В БЪЛГАРИЯ И НА БЪЛГАРСКИ ПЕЧАТНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СР МАКЕДОНИЯ; СЪВМЕСТНИ ЧЕСТВУВАНИЯ НА ВИДНИ ЛИЧНОСТИ И ЗНАЧИТЕЛНИ СЪБИТИЯ ОТ ОБЩАТА НИ ИСТОРИЯ; ОТПУСКАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ БРОЙКИ И СТИПЕНДИИ НА МАКЕДОНСКИ МЛАДЕЖИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАТ В БЪЛГАРСКИ ВУЗ; СЪВМЕСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕТРАНСЛАЦИОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИ И РАДИОПРОГРАМИ НА СР МАКЕДОНИЯ В БЪЛГАРИЯ И ОБРАТНО; ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДА СЕ ОБНАРОДВАТ, КАКТО И ОТГОВОРИТЕ, И ПОЗИЦИИТЕ НА ЮГОСЛАВСКАТА СТРАНА;

- В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ ДА ЗАПОЧНАТ ЕМИСИИ НА РАДИО "РОДИНА";

- ПРОГРАМИТЕ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА ХУМАНИТАРНИТЕ ДИСЦИПЛИНИ НА СРЕДНИТЕ И ВИСШИ ЗАВЕДЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ ДА БЪДАТ ПРИВЕДЕНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕАЛНОТО МЯСТО, КОЕТО ЗАЕМА МАКЕДОНИЯ В НАЦИОНАЛНАТА НИ ИСТОРИЯ, ОБЩЕСТВЕНА МИСЪЛ И КУЛТУРА; СЪЩЕВРЕМЕННО ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ИЗКУСТВЕНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТНА ИДЕНТИЧНОСТ И МАКЕДОНСКАТА САМОИЗЯВА НА МАКЕДОНЦИТЕ;

- БЪЛГАРСКАТА СТРАНА ДА ИЗИСКА ФОНДОВЕТЕ НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ, ПРЕДАДЕНИ НА ЮГОСЛАВИЯ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 ГОДИНА;

- ДА БЪДАТ РЕАБИЛИТИРАНИ ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНО РЕПРЕСИРАНИ ЗА ИЗЯВА НА БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ МАКЕДОНЦИ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.;

- ДА БЪДАТ ОБНАРОДВАНИ ВСИЧКИ ИЗВЕСТНИ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ СВЕДЕНИЯ ЗА БЪЛГАРО-МАКЕДОНСКАТА СЪПРОТИВА В МАКЕДОНИЯ СЛЕД 1944 ГОДИНА, КАТО ОТ ЮГОСЛАВСКАТА СТРАНА СЕ ПОИСКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БРОЯ И САМОЛИЧНОСТТА НА МАКЕДОНСКИТЕ БЪЛГАРИ, ИЗПРАЩАНИ В КОНЦЛАГЕРА ГОЛИ ОТОК И В ЗАТВОРИТЕ НА ТИТОВИЯ РЕЖИМ; СЪЩАТА ИНФОРМАЦИЯ ДА СЕ ИЗНЕСЕ И ОТ РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ;

- В КРАТКИ СРОКОВЕ ДА БЪДАТ ОБНАРОДВАНИ ВСИЧКИ ПРИНУДИТЕЛНО СПРЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МАКЕДОНСКИЯ ВЪПРОС, КАТО БЪДАТ ПРЕМАХНАТИ ОГРАНИЧЕНИЯТА, НАЛОЖЕНИ ОТ СТАРИЯ РЕЖИМ НА ПОДОБНИ РАЗРАБОТКИ.

ТОВА СА САМО НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ, КОИТО СТОЯТ КАТО ПРИОРИТЕТНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

СОФИЯ, 15-16 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА РАЗУМНИТЕ СИЛИ /СОРС/.


СЪЮЗЪТ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ НА РАЗУМНИТЕ СИЛИ Е НАДПАРТИЕН СЪЮЗ ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ В БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИ ЗАД ГРАНИЦА, КОИТО СА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИСТИНСКО ХУМАННО ОБЩЕСТВО ПО МИРЕН ПЪТ - С РАЗУМЕН ПОДХОД И РАЗУМНИ ДЕЙСТВИЯ.

СЪЮЗЪТ Е ПРОТИВ ВСЯКАКЪВ ВИД ТОТАЛИТАРИЗЪМ - ЛЯВ ИЛИ ДЕСЕН. ТОЙ Е ЗА ПЪЛНОТО И ОКОНЧАТЕЛНО РАЗГРАЖДАНЕ НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА У НАС ПО СТЪЛБАТА НА АДМИНИСТРАТИВНАТА ЙЕРАРХИЯ.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪЮЗА СЪЗНАВАТ, ЧЕ БИ БИЛО НЕВЪЗМОЖНО ДА БЪДЕ ИЗГРАДЕНО ИСТИНСКО ХУМАННО ОБЩЕСТВО, АКО ВСИЧКИ СТРАНИ В СВЕТА И ОСОБЕНО РАЗВИТИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКО ОТНОШЕНИЕ, КОИТО ТВЪРДЯТ, ЧЕ УВАЖАВАТ ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА, НЕ ЗАПОЧНАТ И ДА Я ЗАЧИТАТ С ПРАКТИЧЕСКИ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА ОБЩУВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. НИЕ РАЗЧИТАМЕ НА РАВНОПРАВНИ ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ВРЪЗКИ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРОТЕКЦИОНИЗМА ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ НЮАНСИ.

СЪЮЗЪТ Е ЗА НЕНАМЕСА ВЪВ ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ НА КОЯТО И ДА Е СТРАНА, ОТ КОЯТО И ДА Е СТРАНА, ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА СЪГЛАСНО ПРИЕТИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ.

СЪЮЗЪТ НЕ Е ПРОТИВ ИЗГРАЖЦАНЕТО НА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ, НО ВЪН ОТ ТОЗИ ДОМ ОСТАВАТ СТРАНИ КАТО САЩ, КНР, ЯПОНИЯ И ДР., КОЕТО НЕ Е ЗА ПОДЦЕНЯВАНЕ, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ САЩ И КНР СА ЯДРЕНИ СИЛИ.
ЕТО ЗАЩО СЪЮЗЪТ Е ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩ СВЕТОВЕН ДОМ И С ТАКОВА ИСКАНЕ ЩЕ ИЗЛЕЗЕМ ПРЕД ООН. САМО ОБЩИЯТ СВЕТОВЕН ДОМ Е ТОЗИ, КОЙТО ЩЕ БЪДЕ В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕМАХНЕ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ВОЕННИ БЛОКОВЕ И ВОЕННИ СЪЮЗИ И ЩЕ ОСИГУРИ ВСЕОБЩО И ПЪЛНО РАЗОРЪЖАВАНЕ, ЗАЩОТО ЧОВЕК СЕ РАЖДА, ЗА ДА ЖИВЕЕ, А НЕ ДА БЪДЕ УБИВАН. ВСЯКО ЕДНО ПОКОЛЕНИЕ Е ДЛЪЖНО ДА МИСЛИ И ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, КОИТО ИДВАТ СЛЕД НЕГО - В ПРОТИВЕН СЛУЧАЙ ВСЯКАКВИ СЪРЦЕРАЗДИРАТЕЛНИ СЛОВОИЗЛИЯНИЯ ЗА ГРИЖИТЕ НИ КЪМ НАЙ-МАЛКИТЕ ЖИТЕЛИ НА НАШАТА ПЛАНЕТА СА ЧИСТА ДЕМАГОГИЯ.

СЪЮЗЪТ Е ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАЗУМНИТЕ СИЛИ, КОЯТО ДА ОКАЗВА РЕШАВАЩО СЪДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩ СВЕТОВЕН ДОМ.

ПО НАЦИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА НА СТРАНАТА НИ СЪЮЗЪТ ЩЕ СЕ ОПИРА ЕДИНСТВЕНО НА МНОГОВЕКОВНАТА ИСТОРИЯ НА НАШИЯ НАРОД И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА.

ПО ИКОНОМИЧЕСКАТА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА СЪЮЗЪТ Е ПРОТИВ РАЗПРОДАЖБАТА НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗАВОДИ, КОМБИНАТИ, ИНСТИТУТИ И ДР. НА НАШИ И ЧУЖДИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЗАЩОТО ТОВА Е НАЦИОНАЛНИЯТ ФОНД НА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО И САМО НАРОДЪТ МОЖЕ ДА РЕШИ ЧРЕЗ РЕФЕРЕНДУМ ТОЗИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖЕН ВЪПРОС. АКО НАРОДЪТ НИ САМ РЕШИ ДА СЕ ЛИШИ ОТ СОБСТВЕНИЯ СИ НАЦИОНАЛЕН ФОНД, ТОЙ ЩЕ ПОЕМЕ И ПРОИЗТИЧАЩИТЕ ОТ ТОВА ПОСЛЕДСТВИЯ. НО АКО НЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕН РЕФЕРЕНДУМ, ТОВА ЩЕ БЪДЕ ИСТИНСКО НЕУВАЖЕНИЕ КЪМ НАШИЯ НАРОД.

СЪЮЗЪТ Е ПРОТИВ ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА ПОЛИТИКА ЗА ОСНОВНИТЕ ВИДОВЕ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ: 1/ ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; 2/ МЕСО И МЕСНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ; 3/ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДЕТСКИТЕ ХРАНИ. ТЕЗИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ ДА БЪДАТ ДОТИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА /КАКТО ДОСЕГА/ ДО ИЗЛИЗАНЕ ОТ КРИЗАТА.

СЪЮЗЪТ Е ЗА ПРИНЦИПА: ВСЕКИ ЧОВЕК ИМА ПРАВО НА ТРУД /СЪОБРАЗНО СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ/, ЗАЩОТО ЕДНО ОТ ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЧОВЕКА Е ПРАВОТО НА ТРУД И ЗАЩОТО БЕЗРАБОТИЦАТА ЩЕ ОКАЖЕ ПАГУБНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ НЕЖНАТА ДЕТСКА ПСИХИКА, АКО РОДИТЕЛИТЕ ИМ СЕ ОКАЖАТ БЕЗРАБОТНИ.

РЪКОВОДЕЙКИ СЕ ОТ ТОЗИ ПРИНЦИП И С ЦЕЛ СТРИКТНОТО МУ СПАЗВАНЕ В ЖИВОТА НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО, СЪЮЗЪТ Е ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ДЪРЖАВНИЯ И КООПЕРАТИВНИЯ СЕКТОР /БЕЗ ЧАСТНИЯ/ НА ЗАКОН НА ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В СЪОТНОШЕНИЕ ЕДНО КЪМ ПЕТ. СЪОТНОШЕНИЕТО ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ЛИЦА И КОЛЕКТИВИ, ВЪВЕЛИ ЕФЕКТИВНИ ИЗОБРЕТЕНИЯ И  РАЦИОНАЛИЗАЦИИ, ВНЕДРИЛИ НОВИ СЪВРЕМЕННИ ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗВЪРШИЛИ ОТКРИТИЯ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ НА НАУКАТА. ТАКИВА ЛИЦА И КОЛЕКТИВИ ДА ПОЛУЧАВАТ ДОХОДИ И НАД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМУМ, ДОРИ ПО-ГОЛЕМИ ОТ ПРЕМИЕРА НА СТРАНАТА, В ЗАВИСИМОСТ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИМ ЕФЕКТ. СЪЮЗЪТ Е УБЕДЕН, ЧЕ САМО ТАКЪВ СПРАВЕДЛИВ НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ТРУДА ЩЕ ПОДДЪРЖА НА ВИСОКО РАВНИЩЕ ТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ КАДРИ И НА НАУЧНАТА МИСЪЛ ВЪОБЩЕ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ ТЪРГОВСКАТА КАМАРА НА САЩ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА РАЗДЕЛА "ПРИВАТИЗАЦИЯ" /ЧАСТ ТРЕТА/ ОТ ПРОЕКТА "ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ", РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРОГРАМА "РАН-ЪТ"/. ПРОЕКТЪТ Е ПРЕДОСТАВЕН КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.


ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БЮРОКРАТИЧНАТА ПРЕГРАДА

ДРУГА ВАЖНА ПРИЧИНА ЗА ПРОВАЛА НА ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА Е СЪПРОТИВАТА НА БЮРОКРАТИТЕ, КОИТО ДО ТОЗИ МОМЕНТ СА ОТГОВАРЯЛИ ЗА УПРАВЕЛИНЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО СА ПОТЕНЦИАЛНИ ЦЕЛИ НА ПРИВАТИЗИРАНЕТО. НЕЖЕЛАЕЙКИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ВЛАСТТА СИ, ТЕЗИ СЛУЖИТЕЛИ РАЗПОЛАГАТ С МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ЗАБАВЯТ И ДА ПРЕЧАТ НА ПРИВАТИЗАЦИИТЕ, КОИТО ПРЕДИ ТОВА СА БИЛИ ОДОБРЕНИ НА НАЙ-ВИСОКО ПРАВИТЕЛСТВЕНО РАВНИЩЕ. ЗАКОНЪТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО И ПРОДАЖБАТА НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ КОСВЕНО ПРИЗНАВА ТОВА, ПРЕДВИЖДАЙКИ ИЗИСКВАНЕТО ВСИЧКИ ИМОТИ И ПРЕДПРИЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ПРИВАТИЗИРАНЕ, ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ КЪМ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО ИМОТИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА И РАЗПОРЕЖДАНЕ, КАТО ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ОТНЕМА ПРАВОТО НА РЕШАВАНЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА НА ОНЕЗИ, КОИТО МОЖЕ ДА НЕ ПОДКРЕПЯТ ПРОГРАМАТА КАТО ЦЯЛО ИЛИ НЯКОИ КОНКРЕТНИ ПРИВАТИЗАЦИОННИ СТЪПКИ. САМО ЧЕ, КАКТО ЩЕ ОБЪРНЕМ ПО-НАТАТЪК СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ, ТОВА ЦЕНТРАЛИЗИРАНЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ МОЖЕ ОТ СВОЯ СТРАНА СЪЩО ДА ЗАБАВИ ПРОЦЕСА ПОРАДИ ОГРОМНОТО КОЛИЧЕСТВО РАБОТА, КОЕТО ЩЕ СЕ СТРУПА НА ЕДНО МЯСТО. ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ ТЕЗИ ДВЕ ПРИЛИЧАЩИ СИ ДИЛЕМИ, ЩЕ Е НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛНО БАЛАНСИРАНЕ НА СПОДЕЛЕНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ НА ВСИЧКИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ РАВНИЩА.


ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ СРЕЩУ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ

В СТРАНИТЕ, В КОИТО ПРИВАТИЗАЦИОННИТЕ ПРОГРАМИ СА БИЛИ УСПЕШНИ, ТЕ ОБИКНОВЕНО СА БИЛИ РЪКОВОДЕНИ И НАПРАВЛЯВАНИ ЧРЕЗ ПРОЦЕС ОТГОРЕ НАДОЛУ, ФУНКЦИОНИРАЩ НА НАЙ-ВИСОКО ПРАВИТЕЛСТВЕНО РАВНИЩЕ - В ПОВЕЧЕТО СЛУЧАИ НА МИНИСТЕРСКО РАВНИЩЕ - ИЛИ ЧЕСТО ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ. ВЪПРЕКИ ЧЕ ТОЗИ ПОДХОД МОЖЕ БИ Е ПОДХОДЯЩ ЗА ТИПИЧНО УСПЕШНИТЕ ПРИВАТИЗАЦИОННИ ПРОГРАМИ, ПРИ КОИТО СЕ ПРИВАТИЗИРАТ САМО ПО НЯКОЛКО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ГОДИНА, ХИЛЯДИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ПРИВАТИЗИРАТ В БЪЛГАРИЯ ЗА КРАТЪК ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ, ПРАВЯТ ТОЗИ ПОДХОД НЕПРИЛОЖИМ И НЕПРАКТИЧЕН. В ПО-ГОЛЯМАТА СИ ЧАСТ, СЪЗДАВАЙКИ ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ПО СОБСТВЕНОСТТА И ВЪЗЛАГАЙКИ Й ВСЯКА ЕДНА ПРИВАТИЗАЦИЯ, ЗАКОНЪТ КАТО ЧЕ ЛИ ПРЕДПОЛАГА, ЧЕ БЪЛГАРСКАТА ПРОГРАМА ЩЕ РАЗЧИТА В НЯКАКВА СТЕПЕН НА ЦЕНТРАЛНО НАСОЧВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ. АКО ТОВА Е ТАКА, ТО НАЙ-ВЕРОЯТНО Е АГЕНЦИЯТА БЪРЗО ДА БЪДЕ ЗАТРУПАНА С РАБОТА И, БЕЗ ДА ИСКА, ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ПРЕЧКА ЗА БЪРЗОТО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА.

ВЪПРЕКИ ЧЕ ЦЕНТРАЛНАТА ВЛАСТ ИГРАЕ ВАЖНА РОЛЯ В ПРОЦЕСА, ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ И ИЗПОЛЗВАНИ НАЧИНИ, ГАРАНТИРАЩИ, ЧЕ ТЯ СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, А НЕ ПОСТАВЯ ПРЕЧКИ. ЗА ДА СЕ ПОСТИГНЕ ТОВА, РОЛЯТА НА АГЕНЦИЯТА ТРЯБВА ДА СЕ СЪСТОИ В СЪБЛЮДАВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ, А ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВСЕКИДНЕВНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИВАТИЗАЦИОННИЯ ПРОЦЕС ТРЯБВА ДА СЕ ОСТАВИ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА ПРЕОБРАЗУВАНИТЕ СТРУКТУРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО, КОЕТО НЯКОГА Е ОТГОВАРЯЛО ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОГАТО ТЕ СА БИЛИ КОНТРОЛИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА. ЕДИН ОТ ВЪЗМОЖНИТЕ НАЧИНИ ТОВА ДА СТАНЕ Е КЪМ АГЕНЦИЯТА ДА СЕ ПРЕХВЪРЛИ ОНАЗИ ЧАСТ ОТ ВСЯКО МИНИСТЕРСТВО, КОЯТО НЯКОГА Е НАПРАВЛЯВАЛА ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ. ИЗПОЛЗВАЙКИ ПРИМЕРА С РЕСТОРАНТИТЕ, ОНЕЗИ ОТДЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО ИЛИ В ОБЩИНИТЕ, ОТГОВАРЯЩИ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕСТОРАНТИТЕ, БИ ТРЯБВАЛО ДА БЪДАТ ПРЕХВЪРЛЕНИ КЪМ АГЕНЦИЯТА НАРЕД С ВСИЧКИ РЕСТОРАНТИ И ДРУГИ ОБЕКТИ, КОИТО ПРДСТОИ ДА БЪДАТ ПРИВАТИЗИРАНИ. СЛЕД ТОВА АГЕНЦИЯТА БИ ТРЯБВАЛО ДА ОПРЕДЕЛИ ЦЕЛИТЕ И ДА УСТАНОВИ ПРАВИЛАТА, КАКТО И ДА ДАВА ИНСТРУКЦИИ НА НОВОПРИЕТИТЕ В НЕЯ СЛУЖИТЕЛИ КАК ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ПЛАНА. АГЕНЦИЯТА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА НАДЗОР И ЩЕ СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ И ЗА ИЗПЪЛНЯВАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ БЮРОКРАТИЧНО-РЪКОВОДНИЯ АПАРАТ ЩЕ СЕ ПРЕВЪРНАТ В ПЛАСЬОРИ НА СОБСТВЕНОСТ.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ОБАЧЕ, ЧЕ СТАРИТЕ НАВИЦИ ТРУДНО МОГАТ ДА СЕ ПРОМЕНЯТ, ПРОЦЕСЪТ НА ПРОМЯНА НА ОТНОШЕНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ УСКОРЕН ЧРЕЗ ДАВАНЕ НА ПРЕМИАЛНИ НА НОВОПРИЕТИЯ ЛИЧЕН СЪСТАВ. НАПРИМЕР АКО ЦЕЛТА НА АГЕНЦИЯТА Е ДА ПРИВАТИЗИРА ВСИЧКИ РЕСТОРАНТИ В СРОК ОТ ДВЕ ГОДИНИ И БРОЯТ НА РЕСТОРАНТИТЕ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ПРИВАТИЗИРАНЕ Е 16 000, ТО МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ КАТО ПЛАН ПРИВАТИЗИРАНЕ НА 2000 РЕСТОРАНТА ЗА ТРИ МЕСЕЦА И АКО ТОВА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНО ИЛИ ТОЗИ БРОЙ БЪДЕ НАДХВЪРЛЕН, СЛУЖИТЕЛИТЕ И МЕНИДЖЪРИТЕ ОТ БИВШИЯ ОТДЕЛ НА МИНИСТЕРСТВОТО И ОБЩИНИТЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ПОЛУЧАТ НЯКАКВО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПАРИЧНО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ СЛЕД ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ, ПРЕЗ КОЕТО ЗАДАЧАТА Е БИЛА ИЗПЪЛНЕНА ИЛИ ПРЕИЗПЪЛНЕНА. ПО ТОЗИ НАЧИН ПЕРСПЕКТИВАТА ЗА ФИНАНСОВА ПЕЧАЛБА ЩЕ ПРЕМАХНЕ ОБИЧАЙНАТА ЛЕТАРГИЯ, СВЪРЗАНА С БЮРОКРАТИЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ПОДОБНИ ПОДГОТВИТЕЛНИ МЕРКИ МОГАТ ДА БЪДАТ РАЗРАБОТЕНИ ЗА ПОВЕЧЕТО МАЛКИ И СРЕДНОГОЛЕМИ ПРЕДПРИЯТИЯ, КОИТО БЪЛГАРИЯ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ПРИВАТИЗИРА.

ЗА ПО-ГОЛЕМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КЪДЕТО ЗАЛОГЪТ Е МНОГО ПО-ГОЛЯМ И КЪДЕТО ПРОЦЕСЪТ Е МНОГО ПО-СЛОЖЕН И ПО-ДЪЛЪГ, МОГАТ ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ ДРУГИ СТИМУЛИРАЩИ МЕРКИ, С КОИТО РАБОТНИЦИТЕ И МЕНИДЖЪРИТЕ ДА БЪДАТ НАСЪРЧЕНИ ДА УСКОРЯТ ПРОЦЕСА И ДА ИЗВЪРШАТ ПОВЕЧЕТО ОТ РАБОТАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С НАСОКИТЕ И ЦЕЛИТЕ, УСТАНОВЕНИ ОТ АГЕНЦИЯТА. НАПРИМЕР БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДА ВЪПРОСА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ В ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАТО ПОЗВОЛИ ЗАПЛАТИТЕ В ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ДА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ ОТ ПАЗАРНИТЕ УСЛОВИЯ. ПО СЪЩИЯ НАЧИН ЗАКОНИТЕ ЗА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА МОЖЕ ДА БЪДАТ НАПРАВЕНИ ПО-ИЗГОДНИ ЗА ЧАСТНИТЕ ФИРМИ И ПО-МАЛКО БЛАГОСКЛОННИ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. МОГАТ ДА СЕ РАЗРАБОТЯТ И РАЗЛИЧНИ ДРУГИ СТИМУЛИРАЩИ МЕРКИ В ПОЛЗА НА ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, КАТО НАПРИМЕР ПО-ЛЕСЕН ДОСТЪП ДО СУРОВИНИ, КРЕДИТИ, ЧУЖДЕСТРАНЕН ОБМЕН И ДР., ПО ТОЗИ НАЧИН САМИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЩЕ ИМАТ СИЛЕН СТИМУЛ ДА СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ДА ИЗВЪРШАТ ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ЗАДАЧИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ТАЗИ ЦЕЛ. И ОТНОВО ТАЗИ ДЕЙНОСТ БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ИЗВЪРШИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОБРЕ ДЕФИНИРАНИ ПРАВИЛА, ВЪВЕДЕНИ ОТ АГЕНЦИЯТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С ПЪЛНАТА ГЛАСНОСТ И СБЛЪСЪКА НА ИНТЕРЕСИ. ГЛАВНАТА РОЛЯ НА АГЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДЕ ДА ОСИГУРИ ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА РАЗПОРЕДБИТЕ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ.


ПОЛИТИЧЕСКИ И БЮРОКРАТИЧЕН СТАТУТ НА АГЕНЦИЯТА

ДОРИ И С ИЗПЪЛНЯВАНЕТО НА ТЕЗИ ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ПРОЦЕСЪТ НА ПРИВАТИЗАЦИЯ МОЖЕ ПАК ДА ОСТАНЕ ОБЕКТ НА ПОЛИТИЧЕСКИ СПОРОВЕ И ДА ВЪЗНИКНАТ МНОЖЕСТВО ПРЕЧКИ, КОИТО ДА ЗАБАВЯТ ИЛИ ДА ПОПРЕЧАТ НА ПРОЦЕСА. МИНИСТРИ, МЕНИДЖЪРИ, НЕДОВОЛНИ РАБОТНИЦИ И ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА ПАК ЩЕ ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТИ ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ПРОЦЕСА И ДА СЕ ОПИТАТ ДА ГО ЗАБАВЯТ ИЛИ ДА ГО ПРЕНАСОЧАТ СЪГЛАСНО ДРУГИ ЦЕЛИ, КОИТО МОЖЕ ДА НЕ СЪВПАДАТ С ЦЕЛТА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА БЪРЗО ДА БЪДЕ ТРАНСФОРМИРАНА В СИСТЕМА, ОСНОВАВАЩА СЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПАЗАРИ И ЧАСТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. ЗА ДА СЕ НАМАЛИ ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОДОБНИ ПРЕЧКИ, В ПРОЦЕСА МОГАТ ДА СЕ ВЪВЕДАТ ДВЕ РЕФОРМИ.

ПЪРВО, ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ВИСОКА СТЕПЕН ДА СЕ ПОЛОЖАТ УСИЛИЯ ДА БЪДЕ ПРИНУДЕН ПАРЛАМЕНТЪТ ИЛИ НЕГОВА СПЕЦИАЛНА КОМИСИЯ ДА ПОСТИГНЕ СЪГЛАСИЕ ПО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ЕДНА ОБХВАТНА, ДЪЛГОСРОЧНА ПРИВАТИЗАЦИОННА ПРОГРАМА, КОЯТО ДА ОБХВАЩА ВЪЗМОЖНО НАЙ-МНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ, СЛЕД КОЕТО ДА БЪДЕ УСТАНОВЕН НЯКАКЪВ ПРОЦЕДУРЕН МЕХАНИЗЪМ, КОЙТО ДА НАПРАВИ ТРУДНО /НО НЕ НЕВЪЗМОЖНО/ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ОБЩИЯ ПЛАН СЛЕД ПРИВЕЖДАНЕТО МУ В ДЕЙСТВИЕ. АКО НЕ СЕ ВЪЗПРИЕМЕ ТАКЪВ ПОДХОД, БЪЛГАРИЯ ЛЕСНО МОЖЕ ДА ИЗПАДНЕ В ПОЛОЖЕНИЕ, ПРИ КОЕТО ПЛАНОВЕТЕ ЗА ВСЯКО ОТДЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЩЕ СТАВАТ ОБЕКТ НА ОБСЪЖДАНЕ В ПАРЛАМЕНТА. ЕДИН ОТ НАЧИНИТЕ ТОВА ДА СТАНЕ Е МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ, СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ С АГЕНЦИЯТА, ДА СЪСТАВИ СВОЙ СОБСТВЕН ПОДРОБЕН СПИСЪК, КОЙТО ДА ИЗКЛЮЧВА КОЛКОТО МОЖЕ ПО-МАЛКО ПРЕДПРИЯТИЯ. ТОЗИ ПОДРОБЕН СПИСЪК БИ ТРЯБВАЛО СЛЕД ТОВА ДА БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН В ПАРЛАМЕНТА И НА НЕГО ДА МУ БЪДЕ ДАДЕНО ЕДНОКРАТНОТО ПРАВО ДА ИЗКЛЮЧИ ОТ СПИСЪКА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИМОТИ, КОИТО ТОЙ БИ ИСКАЛ ДА ОСТАНАТ ЧАСТ ОТ ДЪРЖАВНАТА СИСТЕМА ИЛИ ПРИВАТИЗАЦИЯТА ИМ ДА БЪДЕ ОТЛОЖЕНА ЗА ПО-ДАЛЕЧНО БЪДЕЩЕ. СЛЕД КАТО ПО ТОЗИ СПИСЪК БЪДЕ ПОСТИГНАТО СЪГЛАСИЕ, АГЕНЦИЯТА ЩЕ ИМА СВОБОДАТА ДА ИЗВЪРШВА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ СПИСЪКА ПРИ МИНИМАЛНО ПОЛИТИЧЕСКО ВМЕШАТЕЛСТВО.

ВТОРО, ЗА ДА СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ АГЕНЦИЯТА ЩЕ ИМА И НЯМА ДА ЗАГУБИ ПЪЛНОТО ДОВЕРИЕ НА ПАРЛАМЕНТА И НА МНОГОТО ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИРОВКИ В НЕГО, АГЕНЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРЕСТРУКТУРИРАНА КАТО НЕЗАВИСИМА АГЕНЦИЯ, УПРАВЛЯВАНА ОТ ДВУПАРТИЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, НАЗНАЧЕН ОТ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ /ИЛИ ОТ МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, ИЛИ ОТ МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ/ И ОДОБРЕН ОТ ПАРЛАМЕНТА. В СЪЕДИНЕНИТЕ ЩАТИ НЯКОЛКО ВАЖНИ НЕЗАВИСИМИ АГЕНЦИИ ЗА НАДЗОР И РЕГУЛИРАНЕ ИМАТ ТОЧНО ТАКИВА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ С ЦЕЛ ДА СЕ ИЗЧИСТИ ОТ ПОЛИТИКА ВСЕКИДНЕВНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНЦИЯТА, КАТО В СЪЩОТО ВРЕМЕ СЕ ЗАПАЗИ Н НЯКАКЪВ НЕНАТРАПЧИВ ПОЛИТИЧЕСКИ НАДЗОР. НЯКОИ ОТ ТЕЗИ АМЕРИКАНСКИ АГЕНЦИИ ИМАТ ТРИЧЛЕНЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, В КОЙТО ЛИЦАТА СЕ НАЗНАЧАВАТ ОТ ПРЕЗИДЕНТА С УСЛОВИЕТО ДВАМА ДА СА ОТ НЕГОВАТА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, А ЕДИН ДА Е ОТ ОПОЗИЦИЯТА. СЛЕД НАЗНАЧАВАНЕТО ИМ ТЕЗИ ЧЛЕНОВЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ УТВЪРДЕНИ ОТ КОНГРЕСА, ПРЕДИ ДА ЗАЕМАТ МЕСТАТА СИ В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ.

ПОДОБЕН УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ МОЖЕ ДА БЪДЕ СЪЗДАДЕН И ЗА АГЕНЦИЯТА. СЪВЕТЪТ МОЖЕ ДА СЕ СЪСТОИ ОТ ДЕВЕТ ДУШИ, КАТО ПЕТИМА ОТ ТЯХ ДА СА ОТ ПАРТИЯТА НА МНОЗИНСТВОТО, А ОСТАНАЛИТЕ ЧЕТИРИМА - ОТ ОПОЗИЦИЯТА. ЧЛЕНОВЕ НА ПАРЛАМЕНТА НЕ БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМАТ ПРАВОТО ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА И БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ ПОЛОЖАТ ВСИЧКИ УСИЛИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА ДА СЕ ПОДБИРАТ ПОДХОДЯЩИ, НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРТИ С ВИСОКА КВАЛИФИКАЦИЯ. СЪВЕТЪТ ЩЕ УТВЪРЖДАВА НАЗНАЧАВАНЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯТА И ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА САМО ОБЩ КОНТРОЛ ВЪРХУ СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА И РАЗПОРЕДБИТЕ, ЩЕ СЛЕДИ ЗА НАВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ И ЗА МАКСИМАЛНАТА ЧЕСТНОСТ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОГРАМАТА. ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА ЩЕ ИМАТ ДОСТЪП ДО ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ НА АГЕНЦИЯТА И ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ, А ОТВРЕМЕ НАВРЕМЕ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯТ ДИРЕКТОР МОЖЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРА С ТЯХ. ПО ТОЗИ НАЧИН СЕ ЗАПАЗВА ДВУПАРТИЙНИЯТ НАДЗОР, НО ТОЙ СЕ ОТДАЛЕЧАВА НЕКОЛКОКРАТНО ОТ ПРЯКА ПОЛИТИЧЕСКА НАМЕСА, КОЯТО БИ СЕ ПОЯВИЛА, АКО НЕ БЪДЕ ОСИГУРЕНА ПОДОБНА НЕЗАВИСИМОСТ.

КАТО ЦЯЛО ТЕЗИ РЕФОРМИ БИХА МОГЛИ ДА ПОМОГНАТ ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА ПОРЕДИЦА ОТ ВАЖНИ ИНСТИТУЦИОННИ ПРЕДПОСТАВКИ, КОИТО ЩЕ ПОЗВОЛЯТ НА АМБИЦИОЗНАТА БЪЛГАРСКА ПРОГРАМА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ДА НАПРЕДВА ВЪЗМОЖНО НАЙ-БЪРЗО И ЦЯЛОСТНО.


ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ

ОБХВАТЪТ НА ТОЗИ ТРУД И ОПИТЪТ НА АВТОРА НЕ СЕ РАЗПРОСТРИРАТ ВЪРХУ ИЗБРОЯВАНЕТО НА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ ИЛИ НА КОНКРЕТНИ ПРИОРИТЕТИ, КОИТО БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ДА СЛЕДВА. ВМЕСТО ТОВА В ТОЗИ РАЗДЕЛ ЩЕ СЕ ОПИТАМ ДА ПРЕДСТАВЯ НЯКОИ ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СЕ СПАЗВАТ ПРИ ПОДБОРА НА КОНКРЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ.


ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

МОДЕРНА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ИЗЦЯЛО РАЗРУШЕНАТА НИ ИКОНОМИКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА САМО ОТ СМЕЛИ, ИНИЦИАТИВНИ И ПОЕМАЩИ РИСК ЧАСТНИ СТОПАНСКИ ДЕЙЦИ. ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ, КОИТО ПОДДЪРЖАМЕ, СА:

1. ПРИОРИТЕТ И НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ГАРАНТИРАНИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА.

2. КОНСТИТУЦИОННА ЗАБРАНА ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ /ОДЪРЖАВЯВАНЕ/ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, ОСВЕН В ИЗРИЧНО И ОГРАНИЧИТЕЛНО ПОСОЧЕНИ В ЗАКОНА СЛУЧАИ, КЪДЕТО ТОВА Е БЕЗУСЛОВНО НЕОБХОДИМО ЗА ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ ПО ДЕЙСТВИТЕЛНИ ПАЗАРНИ ЦЕНИ И ПРИ СЪЗДАДЕНА ЕФИКАСНА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СЪДЕБЕН КОНТРОЛ.

3. СВОБОДА НА ПРИДОБИВАНЕ, ДВИЖЕНИЕ, ПОЛЗВАНЕ, РАЗПОРЕЖДАНЕ И НАСЛЕДЯВАНЕ НА ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ.

4. НЕОГРАНИЧЕНОТО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАЗВИТИЕ КАКТО НА ЕДНОЛИЧНАТА ФОРМА НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, ТАКА И НА ТРАДИЦИОННАТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ФОРМА НА КООПЕРАЦИЯТА ВЪВ ВСИЧКИТЕ Й РАЗНОВИДНОСТИ И НА РАЗЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВЕНИ ФОРМИ.

5. ДЪРЖАВНАТА ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНИСВАНЕ СЕ ОГРАНИЧАВА ДО РАЗУМНИ ГРАНИЦИ.

6. ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, ПРИ КОЕТО ЕДИНСТВЕНО ПОТРЕБНОСТИТЕ НА СВОБОДНИТЕ ИНДИВИДИ ОПРЕДЕЛЯТ КАКВО, КОЛКО И ПО КАКВИ ЦЕНИ ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА.

7. ОСВОБОЖДАВАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ ОТ ВСЯКАКВИ НОРМИ ОТИДЕОЛОГИЧЕСКИ ХАРАКТЕР, КОИТО ПРЕЧАТ ЗА РАЗГРЪЩАНЕТО НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА.

8. РАВНОПРАВНО СЪЩЕСТВУВАНЕ НА ДВАТА ОСНОВНИ ВИДА ДОХОДИ ВСТОПАНСКИЯ ЖИВОТ, КОИТО СЪОТВЕТСТВУВАТ НА ДВАТА ОСНОВНИ ФАКТОРА НА ПРОИЗВОДСТВОТО - ДОХОД ОТ КАПИТАЛ /Т.Е. ДОХОД ОТ СОБСТВЕНОСТ/ И ДОХОД ОТ ТРУД /РАБОТНА ЗАПЛАТА И ДРУГИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ/.

9. ПЪЛНА СВОБОДА НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПАРИТЕ И КАПИТАЛА ВЪТРЕ И ВЪН ОТ СТРАНАТА; ЕФЕКТИВЕН ПАРИЧЕН /ВКЛ. ВАЛУТЕН/ ПАЗАР, НА КОЙТО СВОБОДНО СЕ ФОРМИРАТ ЛИХВЕНИТЕ ПРОЦЕНТИ И ЦЕНИТЕ НА ЦЕННИТЕ КНИЖА.

10. РАБОТНАТА СИЛА СЕ ПРИЗНАВА ЗА СТОКА. ТЯ Е СОБСТВЕНОСТ НА ИНДИВИДА И ТОЙ РАЗПОЛАГА С НЕЯ ИЗЦЯЛО ПО СВОЙ ИЗБОР.

11. КОНКРЕТНИТЕ ЦЕНИ НА ТРУДА И КАПИТАЛА СЕ ФОРМИРАТ НА СВОБОДНИЯ ПАЗАР, ПРИ СВОБОДНА КОНКУРЕНЦИЯ С МИНИМУМ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТ СТРАНА НА ДЪРЖАВАТА И НА СИНДИКАТИТЕ.

12. КОНКУРЕНЦИЯТА НА ПАЗАРА СЕ ОСИГУРЯВА ЧРЕЗ АНТИМОНОПОЛИСТИЧНИ ЗАКОНИ.

13. ПРЕХОДЪТ КЪМ ПАЗАРНО СТОПАНСТВО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПРИ СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ: ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ /РАЗДРОБЯВАНЕ НА ГОЛЕМИТЕ ФИРМИ/, ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕНИТЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ.

14. СЪЗДАВАНЕ НА МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНО РАВНИ СТАРТОВИ УСЛОВИЯ ЗА НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ. ВСИЧКО ЗАГРАБЕНО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН, ВСИЧКО ПРИДОБИТО ЧРЕЗ ЗАОБИКАЛЯНЕ И НАРУШАВАНЕ НА ЗАКОНИТЕ, ЧРЕЗ ЗАКОННИ И ПОДЗАКОННИ АКТОВЕ И РАЗПОРЕДБИ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРНАТО, ПРЕДИ ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ. СЪЩОТО СЕ ОТНАСЯ И ЗА ПРИДОБИТОТО ЧРЕЗ АКТОВЕ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРИВИЛЕГИРОВАНЕ И ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕ, КАКТО И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЛАСТ И СЛУЖЕБНО ПОЛОЖЕНИЕ.

15. ПЪЛНО РАЗДЪРЖАВЯВАНЕ ЧРЕЗ ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ФИРМИ В АКЦИОНЕРНИ И ДРУГИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ. В ПРИВАТИЗИРАНИТЕ ФИРМИ ДЪРЖАВАТА НЕ УЧАСТВА В УПРАВЛЕНИЕТО, КОГАТО НАД 20 ПРОЦЕНТА ОТ КАПИТАЛА Е ЗАКУПЕН ОТ ЧАСТНИ ЛИЦА И ФИРМИ. НА РАБОТЕЩИТЕ И РАБОТИЛИ В РАЗДЪРЖАВЕНИ ДЕЙНОСТИ СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ АКЦИИ ПРИ ОБЛЕКЧЕНО КАПИТАЛОВО УЧАСТИЕ.

16. ОДЪРЖАВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВОТО НА БСП /БИВША БКП/, ТЪЙ КАТО Е НАТРУПАНО ЧРЕЗ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

17. НЕЗАВИСИМА ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ЦЕНТРАЛНА ЕМИСИОННА БАНКА, ОСВОБОДЕНА ОТ СТОПАНСКИ ФУНКЦИИ, КОЯТО СЕ ГРИЖИ ЗА СТАБИЛНОСТ ВЪВ ФИНАНСОВАТА СФЕРА И ПРОВЕЖДА ПОЛИТИКА НА БОРБА С ИНФЛАЦИЯТА.

18. ДЪРЖАВНИЯТ ДЕФИЦИТ СЕ КРЕДИТИРА САМО С ОБЛИГАЦИОННИ ЗАЕМИ, КАТО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОПРЕДЕЛЯ ЛИМИТ НА НАРАСТВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ДЪЛГ.

19. СВОБОДА ЗА ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ ЕДИНИЦИ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ.

20. ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО МАКСИМАЛНО ОГРАНИЧАВА ДЪРЖАВНОТО ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОХОДИТЕ.

21. ДАНЪЧНАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЪДЕЙСТВА ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА ЧАСТНАТА ИНИЦИАТИВА, РАЗШИРЯВАНЕ СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ И НАТРУПВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ И КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЯ КАКТО ОТ БЪЛГАРСКИ, ТАКА И ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ ФИРМИ, ГРАЖДАНИ И КАПИТАЛИ.

22. НОВОСЪЗДАВАЩИТЕ СЕ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО СЕГА ЗАПОЧВАТ ДА СЪЗДАВАТ ИНВЕСТИЦИИ, КАКТО И ДЕЙНОСТИТЕ, СЪЗДАВАЩИ НОВИ РАБОТНИ МЕСТА, ДА СЕ ПОЛЗВАТ СЪС СПЕЦИАЛНИ ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ.

23. ОБЛЕКЧЕНО ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА ДАРЕНИЯТА И ОТЧИСЛЕНИЯТА ВЪЗ ФОНДАЦИИ И ДРУГИ ПОДОБНИ.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ ПРИЛАГАНЕТО НА ГОРНИТЕ ПРИНЦИПИ Е ГЛАВНОТО СРЕДСТВО ЗА ОБУЗДАВАНЕ НА ИНФЛАЦИЯТА, БЮДЖЕТНИЯ ДЕФИЦИТ И БЕЗРАБОТИЦАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

УВАЖАЕМИ АБОНАТИ И ЧИТАТЕЛИ,

И ПРЕЗ 1991 ГОДИНА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" ЩЕ ПРОДЪЛЖИ ДА ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТОЧНА И ОБЕКТИВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА АКТУАЛНИТЕ СТАНОВИЩА И ДЕЙНОСТТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.

ВЕРНИ НА ВЪЗПРИЕТИЯ ДЕВИЗ "ВИНАГИ ТОЧНИ, ДОСТОВЕРНИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ТОЛЕРАНТНИ", НИЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ ДА РАЗШИРИМ ОБСЕГА НА ИНфОРМАЦИЯТА ЗА ПОЧТИ 80 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ЗА ПОВЕЧЕ ОТ 250 ОРГАНИЗАЦИИ, ДВИЖЕНИЯ И СЪЮЗИ.

НАРЕД С ТОВА НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ЕДИНСТВЕНОТО ИЗДАНИЕ, КОЕТО ЩЕ ПУБЛИКУВА КАТО ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪЛНИЯ ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОДЕН ПЕРИОД НА БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ /ИЗВЕСТЕН ОЩЕ КАТО ПРОГРАМА "PAH - ЪТ"/. ТОЗИ ОБЕМИСТ ТРУД, СИНТЕЗИРАЛ СВЕТОВНИЯ ОПИТ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА, Е ПОДГОТВЕН, СПОРЕД ДУМИТЕ НА Г-Н РАН, КАТО ПОДАРЪК ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, А НЕ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО ИЛИ ЗА ПАРЛАМЕНТА.
ETО ЗАЩО НИЕ ЩЕ ПРЕДСТАВИМ ПРОГРАМАТА НА ВНИМАНИЕТО НА ОНЕЗИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.

НИЕ НЕ СЕ РЪКОВОДИМ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КОНЮНКТУРА И ЗАТОВА АБОНАМЕНТНАТА ТАКСА ЗА НАШИЯ ЕЖЕДНЕВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ОСТАВА НЕПРОМЕНЕНА: 44 ЛВ. ЗА ЕДИН МЕСЕЦ /АБОНИРАНЕТО ТРЯБВА ДА СТАНЕ ДО 25-ТО ЧИСЛО НА ПРЕДИДУЩИЯ МЕСЕЦ/; 132 ЛВ. ЗА ТРИ МЕСЕЦА; 264 ЛВ. ЗА ШЕСТ МЕСЕЦА; 528 ЛВ. ЗА ЕДНА ГОДИНА.

АДРЕС НА АБОНАМЕНТНАТА СЛУЖБА: СОФИЯ 1124, БУЛ. "ЛЕНИН" 49, БТА, ТЕЛ. 84-61 /В. 231/ ИЛИ 73-37-231.