20 февруари 1990

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА                     БРОЙ 36 /54/

     СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОДГОТВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ.


     ПОДГОТВИТЕЛНИЯТ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ НА ЖЕНИТЕ ИЗРАЗЯВА СВОЯТА СЕРИОЗНА ЗАГРИЖЕНОСТ ПО ПОВОД ЗАБАВЯНЕТО НА ХОДА НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА. КАКТО ВЕЧЕ ИМАХМЕ вЪЗМОЖНОСТ ДА ЗАЯВИМ ПО ВРЕМЕ НА ДИСКУСИИТЕ, НИЕ ПРИДАВАМЕ ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ КОМПЛЕКС ОТ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С РЕФОРМАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА В СТРАНАТА И ПОСТИГАНЕТО НА КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ, КОИТО ДА ОСИГУРЯТ МИРНИЯ ПРЕХОД КЪМ ДЕМОКРАТИЧНО И ХУМАННО ОБЩЕСТВО И ДА СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ НА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. НАПРАВЕНИ БЯХА РЕДИЦА ЦЕННИ И ВАЖНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ СТРАНИ НА МАСАТА, КОИТО СПОРЕД НАС МОГАТ ДА ЗАЛЕГНАТ В ОСНОВАТА НА БЪДЕЩОТО ОБЩО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ТОЗИ ПЪРВИ
КРЪГ ОТ ВЪПРОСИ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА КРЪГЛАТА МАСА.

     СЪЩЕВРЕМЕННО НЕ МОЖЕМ ДА НЕ ИЗКАЖЕМ НАШАТА ДЪЛБОКА ТРЕВОГА, ЧЕ КРЪГЛАТА МАСА ПОВЕЧЕ ОТ МЕСЕЦ СЛЕД ЗАПОЧВАНЕТО НА НЕЙНАТА РАБОТА ВСЕ ОЩЕ НЕ Е ПРИСТЪПИЛА КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА ЖИЗНЕНОВАЖНИТЕ ЗА
ВСЯКО БЪЛГАРСКО СЕМЕЙСТВО СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ. СМЯТАМЕ, ЧЕ КОНСУЛТАЦИИТЕ В РАМКИТЕ НА КОНТАКТНАТА ГРУПА И СЪПЪТСТВАЩАТА Я РЕДАКЦИОННА РАБОТА ПО КОНКРЕТНИТЕ ВЪПРОСИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА НЕ БИВА ДА СЕ ОКАЗВАТ ПРЕЧКА И ДА БЛОКИРАТ ПО-НАТАТЪШНИЯ ХОД  НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА.

     ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН И ЧАС МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ РЕШАВАЩ В ОБЩИТЕ УСИЛИЯ ЗА НАМИРАНЕ НА ИЗХОД ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА, КОЯТО ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА, КАКТО И НА НАРАСТВАЩИТЕ СОЦИАЛНИ ПРОБЛЕМИ. ВСЕКИ ИЗМИНАЛ ДЕН И ЧАС НАМАЛЯВА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ТОЗИ  ИЗХОД  ДА  НЕ БЪДЕ ЗА СМЕТКА НА ПОНИЖАВАНЕТО НА ЖИЗНЕНОТО РАВНИЩЕ НА БЪЛГАРСКОТО
СЕМЕЙСТВО.

     НАСТОЯВАМЕ НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА НЕЗАБАВНО ДА ПРЕМИНЕ КЪМ ОБСЪЖДАНЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, КАТО СЕ НАСОЧИ КОЛКОТО СЕ МОЖЕ ПО-БЪРЗО КЪМ ИЗРАБОТВАНЕТО НА КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ И ПО ТЯХ.


                           X   X   X

     СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ ЗА ЗАДАЧИТЕ  И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  /БСП/.

                2. ПО ОСНОВНИТЕ ПРОГРАМНИ ПАРТИЙНИ ПРИНЦИПИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИЗИВИ

     - ПРИОРИТЕТ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ, ОТХВЪРЛЯНЕ НА КЛАСОВИЯ ПОДХОД И КЛАСОВАТА ДИКТАТУРА, ВЛАСТТА Е НА ЦЕЛИЯ НАРОД И ВЛАСТТА ПРОИЗТИЧА ОТ НЕГО.
     - ЧЛЕНУВАНЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ И ПРИНАДЛЕЖНОСТ КЪМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА АЛТЕРНАТИВА.
     - СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА Е ПОСТОЯННО ИЗМЕНЯЩ СЕ И ОТКРИТ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЦЕС, ДВИЖЕНИЕ И СЕ ОТНАСЯ ЗА ВСИЧКИ ТРУДЕЩИ СЕ, ВСИЧКИ СЛОЕВЕ И ГРАЖДАНИ НА НАШИЯ НАРОД.
     - ОСНОВНАТА ЦЕЛ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА Е ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЕ КРИЗАТА В ИДЕИТЕ НА ЛЕВИЦАТА. ТЯ Е БЪДЕЩАТА ПЕРСПЕКТИВА НА ЦЯЛАТА ЛЕВИЦА, ОСНОВА ЗА КОНСОЛИДАЦИЯ НА ВСИЧКИ ЛЕВИ
СИЛИ В СТРАНАТА.
     - СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СЕ ИЗГРАЖДА НА ФЕДЕРАТИВНА ОСНОВА, ПЪЛНА СВОБОДА И БОРБА НА РАЗЛИЧНИТЕ МНЕНИЯ И ИДЕИ ВЪТРЕ В СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. СЪЩЕСТВУВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПАРТИЙНИ ФРАКЦИИ. КЪМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ ЩЕ МОГАТ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ
СЪМИШЛЕНИЦИ ОТ СРЕДИТЕ НА: СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, ДЕМОКРАТИ СЪС СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ, СОЦИАЛИСТИ-НЕМАРКСИСТИ, ДЕЙЦИ  С РАБОТНИЧЕСКО-МАРКСИСТКА ИДЕОЛОГИЯ, СОЦИАЛИСТИ-МАРКСИСТИ, МАРКСИСТИ, РАЗГРАНИЧАВАЩИ СЕ ОТ КЛАСОВАТА ДИКТАТУРА И ОТ ДОГМАТИЧНО-КОНСЕРВАТИВНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ, КАКТО И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДРУГИ ДЕМОКРАТИЧНИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ПЛАТФОРМИ.
       - РАЗГРАНИЧАВАНЕ ОТ БУРЖОАЗНИЯ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР.
  ОТХВЪРЛЯНЕ  НА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА В ДОГМАТИЧНИЯ МУ ВИД И ОСОБЕНО НА НАЙ-УРОДЛИВАТА МУ ФОРМА - СТАЛИНИЗМА. СТАЛИНИЗМЪТ И НЕОСТАЛИНИЗМЪТ СА КОНТРАРЕВОЛЮЦИЯ  В ДЕЙСТВИЕ И КОНСЕРВАТИВНА РЕСТАВРАЦИЯ, НАСОЧЕНА СРЕЩУ  ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ. БОРБА С ВСИЧКИ ПОЗВОЛЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА С РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА НЕОСТАЛИНИЗМА И  КОНСЕРВАТИВНИЯ ДОГМАТИЗЪМ, С ТЕХНИТЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ОПИТИ ЗА ЗАБЛУДА И МАНЕВРИ.
      - ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОСНОВИ И ОБЩЕСТВЕНОНАУЧНИТЕ ПОСТАНОВКИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА СА ИДЕИТЕ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ, ВКЛЮЧВАЩИ КЛАСИЧЕСКИ ЕВОЛЮЦИОННИ   СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ УЧЕНИЯ - МАРКС, ЕНГЕЛС, КАУТСКИ, БЕРНЩАЙН, ЛЕОН  БЛУМ, ПЛЕХАНОВ, МАРТОВ, ЖАН ЖОРЕС, БЕБЕЛ И ДРУГИ ТЕОРЕТИЦИ, НОВИТЕ  СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕОРИИ, НЯКОИ ПОСТАНОВКИ НА  ЕВРОКОМУНИСТИЧЕСКИ ФИЛОСОФСКИ ТЕЧЕНИЯ - СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА МИСЪЛ И ИДЕЙНИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОГРАМИ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ ОТ СТРАНИТЕ НА ЗАПАДНИТЕ ДЕМОКРАЦИИ. ТОЕСТ - ОТХВЪРЛЯНЕ НА ВСИЧКИ УТОПИИ, ОСТАРЕЛИ СХЕМИ И ДОГМИ И КОНСТРУКТИВНО ПРИЕМАНЕ НА ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО, КОЕТО НЕ Е ОПРОВЕРГАНО ОТ ЖИВОТА И КОЕТО СЪОТВЕТСТВА НАЙ-ПЪЛНО НА УСЛОВИЯТА  НА СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ И НА НАШИТЕ НАЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ. ВЕРНИ СА СЛОВАТА НА ВЕЛИКИЯ РЕВОЛЮЦИОНЕР ТОМАС ПЕЙН: "НЕ ТРЯБВА ДА  СЕ  ОТРИЧАМЕ ОТ ПРАВИЛНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ОСНОВАНИЕ НА ТОВА, ЧЕ  ТЕ СА НАРУШЕНИ."
      -  СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА АЛТЕРНАТИВА НА ПАРТИЯТА Е  БЛИЗКА ДО МНОГОВАРИАНТНОСТТА НА ИДЕОЛОГИЯТА НА: ИСПАНСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ФЕЛИПЕ ГОНСАЛЕС; ПОРТУГАЛСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - МАРИО СОАРЕШ; ИТАЛИАНСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - БЕТИНО КРАКСИ; НОРВЕЖКАТА РАБОТНИЧЕСКА ПАРТИЯ - БУРГЛАНД; АВСТРИЙСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - ВРАНИЦКИ; УНГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - РЕЖЬО НИЕРШ, КАКТО И ДРУГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ И СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ПАРТИИ  В СВЕТА. СЪЩЕСТВУВА ИЗВЕСТНА ИДЕЙНА БЛИЗОСТ С ПОЛИТИЧЕСКАТА ОРИЕНТАЦИЯ НА ИТАЛИАНСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ  - ОКЕТО,ИНГРАО, ЛА ПАЕТА /НЕЗАВИСИМО ОТ НЯКОИ РАЗЛИЧИЯ В НАСТОЯЩИЯ МОМЕНТ МЕЖДУ ТЯХ/.
      -  СЪОБРАЗЯВАНЕ  С ВСИЧКО ПОЛОЖИТЕЛНО В ОПИТА И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ БОРБИ НА ПРЕДВОЕННАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ, КАКТО И НА СЛЕДВОЕННАТА  РАБОТНИЧЕСКА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /О/ В БЪЛГАРИЯ ПРЕДИ  РАЗГРОМЯВАНЕТО Й В НАЧАЛОТО НА 1948 ГОДИНА. ИЗПОЛЗУВАНЕ НА СВЕТОВНИЯ ОПИТ НА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И ПРЕДИ ВСИЧКО НЕМСКАТА, АНГЛИЙСКАТА, РУСКАТА, ФРЕНСКАТА И ПОЛСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ДЕМОКРАЦИЯ НА ДВАДЕСЕТИЯ ВЕК.
     - ИЗДИГАНЕ НА ЗАВЕТИТЕ НА НАШАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦИЯ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ - ЗАВЕТИТЕ НА ЛЕВСКИ И БОТЕВ - В НАШАТА ИДЕОЛОГИЧЕСКА ПАРТИЙНА ТЕОРИЯ И ПРОГРАМА.
     - ИЗГРАЖДАНЕ НА СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И НА НЕЗАВИСИМА ПРАВОВА ДЪРЖАВА НА ОСНОВИТЕ НА ХУМАННИЯ И ДЕМОКРАТИЧЕН СОЦИАЛИЗЪМ И ПЛУРАЛИЗЪМ. БЪЛГАРИЯ Е НЕОТДЕЛИМА ЧАСТ ОТ СЪВРЕМЕННАТА ЧОВЕШКА ЦИВИЛИЗАЦЯ И Е ПЪЛНОПРАВЕН И ДОСТОЕН ЧЛЕН НА ОБЩНОСТТА НА ДЪРЖАВИ НА ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ. В БЪЛГАРИЯ ЩЕ СЕ ПРИЛАГА МНОГОПАРТИЙНА СИСТЕМА НА ДЕМОКРАЦИЯ.

                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           X   X   X


     СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА РЪКОВОДСТВОТО НА ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ.


     ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНАТА В ПРЕСАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ БТА ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНИЯ СЪВЕТ ПЕТЪР МЛАДЕНОВ С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И
ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В СТРАНАТА С ЦЕЛ НАМИРАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ ПЪТИЩА ЗА ВЗАИМНО ПРИЕМЛИВИ РЕШЕНИЯ В ИНТЕРЕС НА ДЕМОКРАТИЧЕСКОТО  РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ И ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРАВЕНОТО В ТЕЛЕВИЗИОННОТО ПРЕДАВАНЕ
"ПАНОРАМА" НА 17.2.1990 Г. УТОЧНЕНИЕ, ЧЕ ТОВА МЛАДЕНОВ ЩЕ НАПРАВИ В КАЧЕСТВОТО СИ НА ЛИЧНОСТ, СТОЯЩА НАД ПАРТИИТЕ

                         О Б Я В Я В А М Е

     ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ СМЯТА, ЧЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРИЕМЕ ДЪРЖАВНИЯ? ГЛАВА ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ДА Е ЛИЧНОСТ, КОЯТО ДА СТОИ НАД ПАРТИИТЕ, СЛЕД КАТО ТОЙ Е ИЗБРАН НА 14 ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС НА БКП ЗА ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИСШИЯ И ПАРТИЕН СЪВЕТ, С КОЕТО
СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ИЗПЪЛНЯВА ПАРТИЙНИТЕ ПОРЪЧЕНИЯ НА ЛИДЕРА НА ЕДНА ОТ МНОГОТО ПАРТИИ В СТРАНАТА.
     ДОБЪР ПРИМЕР ДАДЕ МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, КОЙТО БЛАГОРАЗУМНО ОТКЛОНИ КАНДИДАТУРАТА СИ ЗА ЧЛЕН НА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ВИСШИЯ ПАРТИЕН СЪВЕТ. АКО ТОВА БЕШЕ НАПРАВИЛ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ
ТАЗИ НИ ДЕКЛАРАЦИЯ БИ БИЛА ИЗЛИШНА.
     ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ Е ГОТОВА КОНСТРУКТИВНО ДА СЪТРУДНИЧИ СЪС ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ И ОБЩЕСТВЕНИ СИЛИ В СТРАНАТА В УСИЛИЯТА ЗА НЕЙНОТО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ.
     ОЧАКВАМЕ, ЧЕ ГОСПОДИН МЛАДЕНОВ С НЕГОВИЯ ОПИТ НА ДИПЛОМАТ ДА НАПРАВИ СЪОТВЕТНИТЕ ИЗВОДИ И ПРЕДПРИЕМЕ СТЪПКИ, КОИТО ЩЕ ПОЗВОЛЯТ ДА НЕ СЕ ПОВИШАВА НЕНУЖНО ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ГРАДУС В ОБЩЕСТВОТО. ТОВА НЕ Е НУЖНО НИКОМУ, НАЙ-МАЛКО НА БКП.

СОФИЯ,19 ФЕВРУАРИ 1990 Г.          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
       СОФИЯ,  20  ФЕВРУАРИ -  СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ.


      РЪКОВОДСТВОТО  НА НЕЗАВИСИМОТО  ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРОВЕДЕНАТА  НА 17 ФЕВРУАРИ 1990 Г. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ РЕШИТЕЛНО СЕ ОБЯВЯВА ПРОТИВ ДЕЙСТВИЯТА НА Г-Н ИЛИЯ МИНЕВ И ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ МУ. ДЕМОНСТРАТИВНО НАПУСКАЙКИ НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ, А И С ПОВЕДЕНИЕТО СИ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕТО Й, ТЕ  ДОКАЗАХА, ЧЕ НЕ ПРИЕМАТ ПЛАТФОРМАТА И УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО И НЯМАТ МЯСТО В НЕГО. ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ДРУЖЕСТВОТО НЯМА ДА ПОДДЪРЖА ВРЪЗКИ С ГОРЕЦИТИРАНИТЕ, КАКТО И С ОТЕЦ ДИМИТЪР АМБАРЕВ ОТ ГРАД ПЛОВДИВ, КОЙТО СИСТЕМНО СЪЗДАВА С
 ДЕЙСТВИЯТА СИ КОНФЛИКТИ И РАЗДОРИ.
      ИМА СЪЩО ТАКА РЕДИЦА СЛУЧАИ, КОГАТО ЧЛЕНОВЕ НА ДРУЖЕСТВОТО СИ ПРИСВОЯВАТ СВОЕВОЛНО ПРАВА ДА ГО ПРЕДСТАВЛЯВАТ, ДА ДАВАТ ИЗЯВЛЕНИЯ, ДЕКЛАРАЦИИ И ДРУГИ МАТЕРИАЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.
      В БЪДЕЩЕ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО ЩЕ СЕ  ПРАВЯТ ОТ ГОВОРИТЕЛЯ Г-ЖА ИВА БЛАГОЕВА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНИТЕ ЗА ТОВА ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ:
      Г-Н РУМЕН ВОДЕНИЧАРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ,
      Г-Н МЕТОДИ НЕДЯЖОВ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
      Г-Н ВАСИЛ КОСТОВ - ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ,
      Г-Н ГЕОРГИЙ ЛУНД - СЕКРЕТАР,
      Г-ЖА МАГДАЛИНА ГЕОРГИЕВА - РЕДАКТОР,
 КАКТО И  ОТ КООРДИНАТОРИТЕ АЛИ СТИВАСАРОВ, ИБРАХИМ КЪРПАЧЕВ,  РУФАТ ФЕЛЕТИЕВ.


 СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                 /ПРЕССЛУЖБА  "КУРИЕР"/                            X   X   X

     СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА  ДЕМОКРАЦИЯ".


     "ВСИЧКИ ХОРА СЕ РАЖДАТ СВОБОДНИ И РАВНИ ПО ДОСТОЙНСТВО И ПРАВА. ТЕ СА НАДАРЕНИ С РАЗУМ И СЪВЕСТ И СЛЕДВА ДА СЕ ОТНАСЯТ ПОМЕЖДУ СИ В ДУХ НА БРАТСТВО" /ЧЛЕН 1 НА ОБЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА/.
 
      ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА, ЖЕРТВИ НА КОЯТО БЯХМЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, УМИШЛЕНО ПРИНИЗЯВАШЕ САМОЧУВСТВИЕТО НА БЪЛГАРИНА, ПОТИСКАШЕ ОБЩЕСТВЕНОТО СЪЗНАНИЕ, ВСЯВАШЕ СТРАХ И ДУХОВНА ПУСТОТА, ЗА ДА ДЪРЖИ В МРАК, ПОДЧИНЕНИЕ И ХРОНИЧНА БЕДНОСТ СВОЯ НАРОД.
     И ВЪПРЕКИ ТОВА ДНЕС НИЕ ОТНОВО ДОКАЗВАМЕ, ЧЕ ЧОВЕШКИЯТ ДУХ НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОБЕДЕН. ВСЕКИ ДЕН СЕ ВЪЗРАЖДАТ ПАРТИИ, ВЪЗНИКВАТ НОВИ, СПОНТАННИ ГРАЖДАНСКИ ДВИЖЕНИЯ.
     НИЕ, БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ, ДОСКОРО СМЯТАНИ ЗА АМОРФНА МАСА, КОЯТО ИМА НУЖДА ДА БЪДЕ ВОДЕНА, РЪКОВОДЕНА, ПОУЧАВАНА И  КОМАНДВАНА, ЗАЯВЯВАМЕ:
     НЕ СМЕ И НИКОГА НЕ СМЕ БИЛИ ЧОВЕШКО СТАДО. ВИНАГИ СМЕ ИМАЛИ СВОЯ ГРАЖДАНСКА ПОЗИЦИЯ, НО СМЕ Я ОТСТОЯВАЛИ ПО ЕДИНСТВЕНИЯ ВЪЗМОЖЕН ЗА ОНЗИ ПЕРИОД НАЧИН - ПРЕЗРИТЕЛНО МЪЛЧАНИЕ И НЕУЧАСТИЕ В ДЕЙСТВИЯТА НА ПОЗОРНИЯ РЕПРЕСИВЕН РЕЖИМ.
     ДНЕС КАТО СВОБОДНИ ХОРА ЧУВСТВАМЕ НЕОБХОДИМОСТ ДА СЕ СВЪРЖЕМ ПОМЕЖДУ СИ В ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" КАТО ОБЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ НЕКОМПРОМЕТИРАНИ И ЧЕСТНИ БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ В ИМЕТО И В ПОДКРЕПА НА НАШИТЕ НАЙ-ВАЖНИ ОБЩИ ЦЕЛИ И ВЪЖДЕЛЕНИЯ:
     1. ЗАЧИТАНЕ НА ВРОДЕНИТЕ ЧОВЕШКИ ПРАВА.
     2. ПРЕВРЪЩАНЕ НА  БЪЛГАРИЯ В МНОГОПАРТИЙНА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА.
     3. ЕКОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЧОВЕКА КАТО ЧАСТ ОТ НЕЯ.
     4. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА С РАВЕНСТВО НА ЧАСТНАТА, КООПЕРАТВНАТА И ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРЕД ЗАКОНА.
     5. ЗАЩИТА НА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ СЛОЕВЕ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО.
     6. РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТИТЕ И ПОСТАВЯНЕТО ИМ ПОД ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
     7. ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, МИЛИЦИЯТА, СЪДА, ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И КУЛТУРАТА.
     8. СЪЗДАВАНЕ НА НОВ ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН И ВТОРА ТЪРНОВСКА КОНСТИТУЦИЯ, СЪОБРАЗЕНА С ПОДПИСАНИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ
МЕЖДУНАРОДНИ СПОРАЗУМЕНИЯ.
     9. ПРИОРИТЕТНО  РЕШАВАНЕ НА ЖИЛИЩНАТА КРИЗА, ПРОБЛЕМИТЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО.  НЕЗАБАВНОТО ПРИЛАГАНЕ НА НАЙ-МОДЕРНИТЕ СВЕТОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ В ТЯХ.
   10. ФАКТИЧЕСКО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРИНЦИПА БЪЛГАРСКАТА БЕЗПАРТИЙНА ЖЕНА - РАВНОПРАВЕН УЧАСТНИК В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО.
     11. ОБЯВЯВАНЕ НА 3  МАРТ ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК, А КОЛЕДА И ВЕЛИКДЕН ЗА ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ.
     12. ПРОМЕНИ В ГЕРБА И НАЦИОНАЛНИЯ ХИМН.  

     СПОРЕД НАС ПОСТИГАНЕТО НА ГОРНИТЕ ЦЕЛИ МОЖЕ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ КАТО:

     1. ДОБРОВОЛНО СЕ ОБЕДИНИМ В КЛУБОВЕ И ГИ СВЪРЖЕМ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ /КООРДИНАТОРИ/ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".
     2. УЧАСТВАМЕ В ДИАЛОЗИ С ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ПРИ ПЪЛЕН ДЕМОКРАТИЗЪМ В ПРОЦЕСА НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.
     3. ПОДКРЕПИМ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ САМО ТЕЗИ КАНДИДАТИ, ИЗДИГНАТИ ОТ ПАРТИИ, СЪЮЗИ И ДВИЖЕНИЯ, КОИТО ПО МЕСТА ПРЕЦЕНИМ, ЧЕ ЩЕ ОТСТОЯВАТ И ИНТЕРЕСИТЕ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ.
     4. ИЗЛЪЧИМ СВОИ КАНДИДАТИ В БЪДЕЩИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ, КОЕТО НЕ ИЗКЛЮЧВА ПОДКРЕПА НА ПО-ПОДХОДЯЩИ КАНДИДАТУРИ, ИЗДИГНАТИ ОТ КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ ИЛИ СЪЮЗ.
     5. УПРАЖНЯВАМЕ ПОСТОЯНЕН ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ТЕЗИ, КОИТО СМЕ УДОСТОИЛИ С ЧЕСТТА ДА НИ СЛУЖАТ, КАТО СМЕ ИМ ПРЕДОСТАВИЛИ ПО-ГОЛЯМА ИЛИ ПО-МАЖА ВЛАСТ, ЧРЕЗ КОЯТО ДА ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА
СИ.
     РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ НА ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРИТЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ" СА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДЕМОКРАЦИЯТА, ХУМАНИЗМЪТ И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА!


                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                           X   X   X

     СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА УСТАВА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ.


                             У С Т А В
    НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ  ИНТЕРЕСИ

                               И М Е

     ЧЛ. 1 НАЗВАНИЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Е ОБЩОНАРОДЕН КОМИТЕТ ЗА ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ. ТОЙ Е ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, НЕЗАВИСИМА ОРГАНИЗАЦИЯ И С ВРЕМЕННО СЕДАЛИЩЕ ГР. СОФИЯ, УЛ. "СЛАВЯНСКА" НР.З, ХОТЕЛ "СЛАВЯНСКА БЕСЕДА".
 
                               Ц Е Л
     ЧЛ. 2 ЦЕЛТА НА ОКЗНИ Е ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И РЕШАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ АСПЕКТИ ЧРЕЗ ВСИЧКИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА, КАТО СЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ ТЕЗИ СРЕДСТВА НЯМА ДА ЗАПЛАШВАТ СИГУРНОСТТА И ЛИЧНАТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ, ВКЛЮЧИТЕЖО И BРEMEHHO ПРЕБИВАВАЩИТЕ ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА НРБ. ОКЗНИ НЕ СИ ПОСТАВЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА ЗАВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА.

                          С Р Е Д С Т В А

     ЧЛ. 3 СРЕДСТВАТА, ЧРЕЗ КОИТО ОКЗНИ ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ПОСТАВЕНАТА ЦЕЛ, СА ДЕКЛАРАЦИИ, ОБРЪЩЕНИЯ, ПЕТИЦИИ, РЕЗОЛЮЦИИ, ИЗЯВЛЕНИЯ И СЪОБЩЕНИЯ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ПРИЗИВИ, МИРНИ ДЕМОНСТРАЦИИ, ШЕСТВИЯ, МИТИНГИ И ВСИЧКИ ДРУГИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА.


                         У С Т Р О Й С Т В О

     ЧЛ. 4 ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Е ОБЩОНАРОДНОТО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ. ТО ИЗБИРА И ИЗГРАЖДА СВОИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪЗ ОСНОВА НА ТРИСТЕПЕННА СТРУКТУРА, КОЯТО СЕ СЪСТОИ ОТ ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ, РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИ И МЕСТНИ ОРГАНИ С КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ И ЕКСПЕРТНИ КОМИСИИ КЪМ ТЯХ. ЗА МЕСТНИТЕ ОРГАНИ ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ НЕ СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ СЪСТОИ НАЙ-МАЛКО ОТ 7 ЧЛЕНОВЕ. ТОЙ Е С ФУНКЦИИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ОРГАН МЕЖДУ ОБЩОНАРОДНИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ СЪБРАНИЯ.
     ЧЛ. 5 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ОТ СЪСТАВА СИ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, КОЙТО СЕ СЪСТОИ НАЙ-МАЛКО ОТ 7 ДУШИ. НА НЕГО УС МОЖЕ ДА ДЕЛЕГИРА  ПРАВА ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО РЕГИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ.
     ЧЛ. 6 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СВОЯТА ДЕЙНОСТ КС И УС ИЗПОЛЗУВАТ КОНСУЛТАЦИИТЕ НА ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ С ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ, ИЗБРАНА НА ОБЩОДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ, В КЯТО КАТО КОНСУЛТАНТИ ДА СЕ ПРИВЛИЧАТ
СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ КАКТО ОТ СТОЛИЦАТА, ТАКА И ОТ СТРАНАТА. ЧЛЕНСТВОТО НА  ЕКСПЕРТИТЕ В ОКЗНИ СЕ РЕГУЛИРА ОТ УС НА ОКЗНИ.
     ЧЛ. 7 ОБЩОНАРОДНИТЕ ДЕЛЕГАТСКИ СЪБРАНИЯ СА РЕДОВНИ И ИЗВЪНРЕДНИ. РЕДОВНИТЕ СЕ СВИКВАТ ОТ УС ПРИ УТВЪРДЕН ДНЕВЕН РЕД НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ ГОДИШНО. ПРИ НЕСЪГЛАСИЕ НА ВСЕКИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ КОМИТЕТИ С ДЕЙНОСТТА ИЛИ РЕШЕНИЯТА НА УС ИЛИ КС, ТОЙ Е В ПРАВОТО СИ ДА ИСКА СВИКВАНЕ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ В ДВУСЕДМИЧЕН СРОК ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОБЛЕМА. ОПОВЕСТЯВАНЕТО ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ СТАВА ПИСМЕНО ДО РЕГИОНАЛНИТЕ СЪВЕТИ. ТЕ ОТ СВОЯ СТРАНА ОПОВЕСТЯВАТ НАЙ-МАЛКО ДВЕ СЕДМИЦИ ПРЕДИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕГИОНАЛНОТО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ МЕСТНИТЕ КОМИТЕТИ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ ЗА ИЗБИРАНЕ НА ДЕЛЕГАТИ. ЗА ВСИЧКИ РАВНИЩА, ЗА ВСИЧКИ ДЛЪЖНОСТИ ТРЯБВА ДА ИМА ПОНЕ ДВАМА КАНДИДАТИ.
     ЧЛ. 8 СЪБРАНИЕТО Е ЗАКОННО  ПРИ ОСИГУРЕНО ПРИСЪСТВИЕ НА 2/3 ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ. РЕШЕНИЯТА НА СЪБРАНИЯТА СЕ ОДОБРЯВАТ С МНОЗИНСТВО ОТ 2/3 ОТ ПРИСЪСТВУВАЩИТЕ. ТОВА СЕ ОТНАСЯ И ЗА ВСИЧКИ РАБОТНИ ОРГАНИ НА ОКЗНИ. ИЗБОРИТЕ СТАВАТ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ.
     ЧЛ. 9 ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СТАНОВИЩА НА ОКЗНИ МОГАТ ДА СЕ ИЗРАЗЯВАТ ОТ ГОВОРИТЕЛИ НА ОКЗНИ ИЛИ ДРУГ ЧЛЕН НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ ИЛИ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. ВСИЧКИ ДРУГИ ИЗЯВЛЕНИЯ ОТ ИМЕТО НА ОКЗНИ ДА СЕ СМЯТАТ ЛИЧНИ МНЕНИЯ НА ТЕЗИ, КОИТО ГИ ПРАВЯТ.
      ЧЛ. 10 ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ РАБОТЯТ НА ОБЩЕСТВЕНИ  НАЧАЛА. ПРИ ИЗБИРАНЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ СЕ ПРИЛАГА ПРИНЦИПЪТ НА СМЕНЯЕМОСТ. СРОКЪТ НА ПЪЛНОМОЩИЯТА Е ДВЕ ГОДИНИ.
      ЧЛ. 11 ОБЩОНАРОДНОТО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ОСНОВНИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОКЗНИ:
      - ОДОБРЯВА ИЗРАБОТЕНИТЕ ОТ ОРГАНИТЕ МУ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ОБЩОНАРОДНИЯ КОМИТЕТ;
      - ИЗБИРА, ОСВОБОЖДАВА ОТ ОТГОВОРНОСТ ИЛИ СНЕМА ОТ ДЛЪЖНОСТ УС ИЛИ КС, ИЛИ ОТДЕЛНИ НЕГОВИ ЧЛЕНОЕ, КОИТО СЪС СВОЯТА ДЕЙНОСТ И ПОВЕДЕНИЕ ВЛИЗАТ В ПРОТИВОРЕЧИЕ С ТОЗИ УСТАВ;
      - ПРИЕМА ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УС И КС;
      - ИЗСЛУШВА ИНФОРМАЦИИ ПО ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЩИТАТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ, ОСТАНАЛИ НЕРЕШЕНИ НА НИВО УС;
      - ОДОБРЯВА БЮДЖЕТА ЗА ГОДИНАТА И МАНДАТА СИ.
      ЧЛ. 12 УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА И НАЗНАЧАВА СВОИ ПОМОЩНИ ОРГАНИ /ПРЕСЦЕНТЪР, ФИНАНСОВИ ОРГАНИ И ДРУГИ/.
      ЧЛ. 13 КЪМ ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ СЕ ИЗГРАЖДА КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, КОЙТО КОНТРОЛИРА СПАЗВАНЕТО НА УСТАВА И ДЕКЛАРАЦИЯТА ОТ ВСИЧКИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ, КАКТО И ЦЯЛОСТНАТА ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ НА ОКЗНИ. ТАКИВА КОНТРОЛНИ СЪВЕТИ СЕ ИЗГРАЖДАТ КЪМ РЕГИОНАЛНИТЕ КЗНИ И МЕСТНИТЕ КЗНИ. ФУНКЦИИТЕ ИМ СЕ ОПРЕДЕЛЯТ С ИНСТРУКЦИЯ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ НА  ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ. КОНТРОЛНИЯТ СЪВЕТ ИМА ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ, КОЙТО СЕ ГЛАСУВА НА ОБЩОНАРОДНО СЪБРАНИЕ.
      ЧЛ. 14  ЧЛЕНСТВОТО В ОКЗНИ Е ДОБРОВОЛНО И ДОСТЪПНО ЗА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА НРБ БЕЗ РАЗЛИКА НА ПОЛ, ВЪЗРАСТ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, АКО ПРИЗНАВАТ УСТАВА И  ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ОКЗНИ. ЧЛЕНСТВОТО СЕ РЕГИСТРИРА ВЪЗ ОСНОВА НА МОЛБА ПРЕД МЕСТНИЯ КЗНИ. ПРИ ОТКАЗ МОЛБАТА МОЖЕ ДА СЕ ОТНЕСЕ ДО РЕГИОНАЛНИЯ КЗНИ, ЧИЕТО РЕШЕНИЕ Е ОКОНЧАТЕЛНО. ДОБРОВОЛНОТО НАПУСКАНЕ НА ОКЗНИ СТАВА ЧРЕЗ МОЛБА, ПОДПИСАНА СОБСТВЕНОРЪЧНО.
      ЧЛ. 15 ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ КОМИТЕТИТЕ МОГАТ ДА НАБИРАТ СРЕДСТВА ЧРЕЗ ПОДПИСКИ, ДОБРОВОЛНИ ДАРЕНИЯ И ДРУГИ ОТ СТРАНАТА И ЧУЖБИНА.
     ЧЛ. 16 ОКЗНИ ПРЕКРАТЯВА СВОЯТА ДЕЙНОСТ ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОНАРОДНОТО ДЕЛЕГАТСКО СЪБРАНИЕ С МНОЗИНСТВО ОТ  2/3.

                                           /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

                                
                                Х   Х   Х

СОФИЯ, 20 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА МЛАДЕЖКИЯ НАЦИОНАЛЕН ДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ /МНДС/.

     НА 18 ФЕВРУАРИ 1990 Г. СЕ ПРОВЕДЕ МИТИНГ НА
ПАТРИОТИЧНО-ДЕМОКРАТИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ И СЪЮЗИ. НА НЕГО ПРИСЪСТВУВАХА ХИЛЯДИ ЖИТЕЛИ НА СТОЛИЦАТА И ГРАЖДАНИ ОТ ПРОВИНЦИЯТА. В ПРИЕТАТА РЕЗОЛЮЦИЯ ИМА МНОГО ВАЖНИ ИСКАНИЯ ОТ ОБЩОНАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ, ПОВЕЧЕТО ПОСТАВЕНИ ЗА ПЪРВИ ПЪТ.
     НИЕ РЕШИТЕЛНО ПРОТЕСТИРАМЕ СРЕЩУ НАЧИНА НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА МИТИНГА И РЕЗОЛЮЦИЯТА ОТ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ. В ПЪЛЕН КОНТРАСТ С ДОСЕГАШНАТА ПРАКТИКА ОТ МИТИНГА НЕ БЯХА ПОКАЗАНИ  НИКАКВИ КАДРИ. ОТ РЕЗОЛЮЦИЯТА БЯХА ПРОЧЕТЕНИ НЯКОЛКО, И ТО НЕ ОТ НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИСКАНИЯ. СЪЩЕВРЕМЕННО ЗА МИТИНГА, ОРГАНИЗИРАН  ОТ СДС В ПЛОВДИВ- И ЗА БДЕНИЕТО, ОРГАНИЗИРАНО ОТ ЙЕРОМОНАХ ХРИСТОФОР СЪБЕВ, БЕ СПАЗЕНА ОБИЧАЙНАТА ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДСТАВЯНЕ - СЪС СНИМКИ  ОТ НЕГО И ОТКЪСИ ОТ ИЗКАЗВАНИЯТА.
     НЯМАМЕ НИЩО ПРОТИВ ГЛАСНОСТТА ЗА ПРОЯВИТЕ НА СДС ИЛИ НА КОЯТО И ДА БИЛО ДРУГА ОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ПАРТИЯ. НО В ЕДНО ИСТИНСКИ ДЕМОКРАТИЧНО ОБЩЕСТВО, КАКВОТО ВСИЧКИ ИСКАМЕ ДА СЪЗДАДЕМ, ГЛАСНОСТТА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИВИЛЕГИЯ ЗА НИКОЙ, КАКТО  ДОСКОРО БЕ
САМО ЗА ЕДНА ПАРТИЯ, И ТО ПО ВОЛЯТА НА НЕЙНИЯ САТРАП. НИЕ ТВЪРДИМ, ЧЕ ВЪРХУ ДЕЙНОСТТА НА ПАТРИОТИЧНО-ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМА НАЛОЖЕНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ. ТЕХНИТЕ ПОЗИЦИИ ПО РЕДИЦА
ВЪПРОСИ СЕ ИЗВРАЩАВАТ И С ТЯХ ГРУБО СЕ СПЕКУЛИРА.
     НАСТОЯВАМЕ В СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ПО БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ ДА СЕ ДАДЕ ГЛАСНОСТ НА ЦЯЛАТА РЕЗОЛЮЦИЯ, ПРИЕТА ОТ МИТИНГА. НАСТОЯВАМЕ СЪЩО ДА СЕ ДАДЕ ГЛАСНОСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СЪЮЗА НА МАКЕДОНСКИТЕ КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНИ ДРУЖЕСТВА КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛ НА НАД 1,5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ, ПОТОМЦИ НА ЕМИГРАНТИ ОТ МАКЕДОНИЯ ПО ПОВОД ОБРЪЩЕНИЕТО НА ЮГОСЛАВСКАТА СКУПЩИНА.
     ОСТАВАМЕ С НАДЕЖДА, ЧЕ БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ Е РЕШИЛА НАИСТИНА ДА СТАНЕ НАДПАРТИЙНА, НАЦИОНАЛНА ИНСТИТУЦИЯ, КОЯТО ПЪЛНО И БЕЗПРИСТРАСТНО ДА ОСВЕДОМЯВА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ
В СТРАНАТА. ВЯРВАМЕ, ЧЕ НЕЙНИЯТ КОЛЕКТИВ Е ТВЪРДО РЕШЕН ДА НЕ ДОПУСКА ИНФОРМАЦИОНЕН МОНОПОЛ НА НИКОЯ ПАРТИЯ ИЛИ ДРУГА  ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ.
 
19 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                                               /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/