20 декември 1989

 

 

СОФИЯ, 20 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА                                                                 БРОЙ 11


София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ОБРЪЩЕНИЕТО към Българската комунистическа партия и към българския народ на Обществения форум за преустройство и защита на социализма.

В този съдбоносен исторически момент ние се обръщаме към всички комунисти и трудещи се в страната, които милеят за своята Родина и са готови да се борят за дълбоко революционно преустройство на социализма и неговата защита!

Ние бием тревога, защото събитията, които се развиват главоломно могат да вземат опасен обрат, да доведат страната до тежка катастрофа. Твърдо, смело и бързо трябва да действуваме още днес, а не утре, когато ще бъде много късно!

Бившият генерален секретар и неговата клика си отидоха, но те оставиха страната в дълбока и всеобща криза. Партията пое нов курс към истинско преустройство и обновление, който се посрещна с одобрение, но все още няма по-значителни резултати.

От трудната и сложна обстановка се възползуват други сили, които развиват бясна кампания против партията, против социализма и неговото истинско преустройство. Тяхната главна задача е да се доберат до властта и тласнат България назад към капитализма. След тях вървят твърде широки маси, особено от младежта, които са недоволни от създаденото положение и отвратени от престъпленията на живковия деспотичен режим. Това трябва да се разбере от всички и никой не трябва да се заблуждава от тяхната демагогия за гласност, демокрация, плурализъм, мирно развитие и пр. В печата и на последните митинги в София и страната, наред с разумните и конструктивните искания, вече открито се призовава за борба против социализма, за разрушаване на всички структури на комунистическата партия, за разгонване на Народното събрание и на правителството. За тази цел се издигат най-реакционни и екстремистки лозунги:    "Долу
БКП", "Долу Червената армия", "Смърт на комунистите", "Смяна на президента" и пр. Правят се публични издевателства и унижения на партията, към нея се отправят тежки обиди и подигравки.
Политическата атмосфера в страната все повече се нажежава и само една искра може да предизвика неугасим пожар.

В тази драматична обстановка партията изостава от събитията. Тя закъсня с пълното обновяване на своето ръководство, което и досега не е извършено докрай. От Политбюро се освобождават едни дискредитирани дейци, а се привличат нови такива, когато е необходимо неговият състав да се обнови с нови хора, в това число и кадри вън от досегашната номенклатура, най-активни борци за преустройството, смели, честни и неопетнени другари.

Последният пленум на ЦК на БКП от 8 декември т.г. отмени своята стара оценка за Т. Живков, в която му се изказва дълбока благодарност, но той не му даде друга, правилна и вярна оценка, в която категорично да се осъди неговата пагубна политика и престъпна роля в нашето развитие. Когато цялата партия и целият народ напълно основателно са се надигнали срещу него, пленумът дори не посмя да го изключи от партията. Това създава убеждението, че в ЦК на БКП все още има хора, които поддържат бившия генерален секретар. Даже започва да се говори, че най-отговорните дейци в него не искат да вземат такова решение, защото и те са били негови кадри.

Такова е положението и в правителството, и в областните, и в общинските ръководства. Като цяло партията и другите обществени организации са неактивни и изчакват събитията. Дори се правят отстъпки нa най-агресивните и десни сили. По телевизията и в редица други средства за масова информация излизат главно техни представители. Правилните постъпки за диалог и разбирателство с много от неформалните организации се използуват за прикрите и печелене на време.

В този съдбоносен исторически момент ние се обръшаме към ЦК на БКП, към неговия Пленум и към цялата партия:

Да застанат твърдо на своето място, да овладеят и умело да направляват развитието на страната в духа на новия курс на партията!

Докрай и в най-кратки срокове да обновят партийното и държавното ръководство в центъра и по места!

Да вдигнат на крак цялата партия, която да премине в решително политическо и идеологическо настъпление в подкрепа на новия курс за революционно преустройство на обществото, за зашита на социализма. ЦК на БКП да излезе с програмно възвание към народа! В близките дни в София да се свика грандиозен митинг!

Да се обърнат към работническата класа и другите трудещи се, към интелигенцията и младежта за пълна подкрепа на новия курс както в производството, така и в обществено-политическия живот, за пълен ред, отговорност и дисциплина в труда и в управлението.

Да се вземат всички мерки за недопускане на стачки и други подобни акции от страна на трудови колективи. Всички справедливи искания на работниците да се удовлетворяват незабавно.

Да се разгърне най-широка и мобилизираща работа за разясняване и изпълнение на стабилизационната програма, приета от Декемврийския пленум на ЦК на БКП. Партийните и държавни органи да направят всичко необходимо за подобряване на снабдяването, транспорта, жилищните условия, за осигуряване на редовна електроенергия, топливо, вода и пр.

Правозащитните и охранителни органи да бдят за пълното спазване на законността и реда в страната. Комунистите и другите трудещи се да им оказват най-активна подкрепа.

По пътя на идеологическата борба активно и обмислено, аргументирано и убедително, системно и широко да се разработват и изясняват теоретическите и практическите проблеми на преустройството, да се дава решителен отпор на реакционните и екстремистките сили, да се разкрива пълната несъстоятелност и вредност на техните антисоциалистически възгледи и намерения.

Партийният печат, телевизията, радиото и другите средства за масова информация в условията на гласност, демокрация и плурализъм много по-активно да разясняват и подкрепят новия курс за дълбоко преустройство и защита на социализма, да водят настъпателна и широка кампания против неговите противници и критици.

Да се свика извънреден конгрес на партията и се насрочат нови избори, за които да се започне незабавна подготовка. За това да се вземат съответни решения на пленума.

Върху основата на обновлението да се организират и сплотяват всички прогресивни и демократични сили в страната, целият народ в името на доброто за всички.

Да продължи диалогът с неформалните организации в името на гласността, демокрацията и плурализма, като се поиска от тях да осъдят всякакви екстремистки прояви и искания, да не предприемат и да не защитават подобни действия. Цялата им дейност да протича в рамките на закона и на установения овществен строй.

Сега е време за съдбоносни решения и революционни действия!

По-смело, по-активно, по-бързо да вървим по избрания път!

СОФИЯ, 10 декември 1989 г.                        Обществен форум за преустройство и защита на социализма


/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
X   X   X


СОФИЯ, 20 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ДЕКЛАРАЦИЯ на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили.

Днес, 19 декември 1989 година, Координационният съвет на Съюза на демократичните сили в България на редовно заседание обсъди въпроса за провеждане на диалог между представители на Съюза на демократичните сили и правителството.

Беше изразено становище:

1.  Диалогът не трябва да се ограничава до неофициални контакти, консултации или обмяна на мнения, а да бъде свикана "кръгла маса", на която на равноправни начала да се водят преговори между Координационния съвет на Съюза на демократичните сили и правителството по най-належащите и неотложни въпроси на сегашното състояние на страната.

2.  По принцип, преговорите да се водят открито, при пълна публичност, като се оповестяват: имената на участниците от едната и другата страна; въпросите, по които се преговаря; становищата, които застъпват преговарящите страни.

3.  Първата среща да бъде посветена на уговаряне на процедурните въпроси: мястото на преговорите, дневния ред, реда на срещите и състава на участниците.

4.  "Кръглата маса" трябва да завърши с приемането на документ, който да ангажира страните.

Съюзът на демократичните сили се надява, че ще бъде проявено разбиране от правителството и в най-скоро време ще бъде направено необходимото за започване на истински равноправен и открит диалог. В противен случай, правителството ще носи цялата отговорност за задълбочаването на кризата и за събития, които биха могли да произтекат от натрупаното социално напрежение.

СОФИЯ, 19 декември 1989 г.                            Координационен съвет на Съюза на демократичните сили в България

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х


СОФИЯ, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ка Независимото сдружение на българските художници и критици към Независимата федерация на труда "Подкрепа".

Независимото сдружение на български художници и критици се създава върху основата на демократизма, гарантиращ на всеки български художник и критик пълна, ненакърнима от никого свобода на художествено-пластическия изказ или възгледи за изкуството независимо от това, дали са свързани с вече установени естетически принципи или с новаторски, авангардни явления и тенденции в изкуството на нашия век.

В сдружението могат да членуват всички български художници и критици, придържащи се към този демократичен принцип, които и в творчеството си, и със своята социална активност са готови да се борят против монополистичния диктат, на която и да е обществено-политическа или държавна институция, официално узаконяваща едни или други художествени насоки или идейно-тематични изисквания в изкуството като официални, а от там - и като водещи за развоя на съвременната ни пластическа култура. Сдружението също така принципиално отхвърля и всеки възможен опит за едноличен диктат на отделни лица в творческа, идеологическа или организационна насока, независимо от мотивите, с които ще се стремят да го оправдаят.

Със своите художествени инициативи и прояви сдружението си поставя за цел, без никакви ограничения, напълно свободно, да представя пред обществото не само индивидуалните творчески насоки в изкуството на всеки отделен художник, но също така и обособяващите се по-общи стилово-пластически и естетически тенденции в съвременното българско изкуство, които досега се разтваряха в аморфното понятие "многообразие". Критиците, членуващи в сдружението, ще оценяват честно и непредубедено не само индивидуалните постижения, но и приноса на отделните творци за развитието на всяка една от оформилите се стилово-художествени насоки, течения и направления в съвременното българско изкуство.

Със своите художествени прояви сдружението ще съдейства активно и постоянно за художествения обмен с художници от други страни, както чрез индивидуални и групови изложби у нас и в чужбина, така и чрез участието на чуждестранни автори в урежданите от нас изложби. По този начин ще се поощри процесът на естествено съизмерване с оригиналните и талантливи постижения в чужбина, което от своя страна ще спомогне да бъде ликвидирана изолацията ни от художествената култура на останалите страни. За тази цел Сдружението ще се стреми да осигурява пълна и навременна информация за международния художествен живот, за да се предостави възможност за най-широко участие на художниците от Сдружението. То ще улеснява практически и възможността за участие на членовете в задгранични художествени прояви от всякакъв характер - изложби, конкурси, аукциони, базари и т.н. Такава информация ще бъде осигурявана в средствата за масово осведомяване и за всяка успешна проява на наш автор.

Сдружението ще обединява творческите усилия на художници, работещи във всички регламентирани от съвременната практика видове и жанрове на изобразителното и приложното изкуство, в това число - и изкуството на жизнената среда, но също така ще поощрява и нови, нерегламентирани от нашата практика, съвременни художествени прояви, при които пластичните изкуства влизат във взаимодействие или синтез с други изкуства - музика, театър, танц и т.н,, а също и такива, които имат облика на социално лицедейство - "хепънинг", "акция" и др.

Важен момент от дейността на Сдружението ще бъдат изявите на художниците, свързани с екологичната чистота на природната и на жизнената среда, а също така естетическата взискателност при организирането на екстериори и интериора на сградите и зоните с битово и културно предназначение.

Заедно с изкуствоведите, художниците от Сдружението ще подпомагат усилията за превръщането на музеите и галериите в пълноценни културни центрове, имащи важна роля за издигането на естетическите критерии сред всички слоеве на нашето общество, а в редица случаи, когато държавните институции не са в състояние да развиват пълноценно тези сфери на нашата художествена култура, ще поемат и самостоятелни инициативи.

С всяка една от своите дейности Сдружението се стреми към позитивен диалог със Съюза на българските художници и държавните културни институции в столицата и в останалите градове в страната при всички случаи, когато това не противоречи на демократичните принципи, към които безкомпромисно се придържат неговите членове.

Сдружението възнамерява да създаде и фирма, чиято дейност ще бъде пряко свързана с неговите програмни цели. В този смисъл тя ще изпълнява функциите на механизъм, привеждащ в действие тези основополагащи цели, превръщайки ги в неотменна част от социалната практика на едно истински демократично художествено-творческо движение.

В пълно съгласие с принципите и целите залегнали в Програмната декларация на Независимата федерация на труда "Подкрепа", Сдружението ще се бори за справедлив социален статут на българския художник и изкуствовед, с всички произтичащи от това промени в заплащането на творческия труд, а също така и с въпросите, отнасящи се до социалната защита на художниците и изкуствоведите на свободна практика и на техните произведения.

Забележка: При разширяване на членския състав на Независимото сдружение на български художници и критици към НФТ "Подкрепа", както и на неговата дейност, Сдружението може да прерасне в Независим съюз на художниците и критиците.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София,    20 декември - Следва пълният текст на предоставената за разпространение ПЕТИЦИЯ до ЦК на ДКМС от участниците в митинга на младежите и комсомолците от Образцовия техникум по енергетика "В. Пик", Техникума по слаботокова електротехника "А.С. Попов", Техникума по хранително-вкусова промишленост, 3-то и 45-то ЕСПУ и от Община "Илинден" в София.

Ние, участниците в митинга категорично

НАСТОЯВАМЕ:

1. За Пети Пленум на ЦК на ДКМС - с открити врати за мнения и предложения, излъчван директно по Българска телевизия или Българско радио.
2. За самоотчет пред целия Съюз на всеки член на Бюрото на ЦК на ДКМС на Петия Пленум и за незабавни оставки на всички, които са свързани със стила и методите на командно-административната система.
3. За извънреден конгрес с цел най-бързо извършване на радикална промяна на Съюза и приемане на нови Устав, Програма и организационна структура не по-късно от месец февруари 1990 година.
За оттегляне на ЦК на ДКМС от подготовката на конгреса.    С тази задача да се натоварят работни групи, изградени от представители, излъчени от общинските комсомолски организации.

За представяне на алтернативни варианти за основните документи.

4. За единен Димитровски комунистически младежки съюз - с единна политическа платформа, формиран на федеративен принцип и изграден на делегатски и мандатен принцип отдолу до горе.

5. За независимост на Димитровския комунистически младежки съюз - единни с идейно-политическата платформа на БКП, независими в организационното изграждане и функционирането на Съюза.

6. Да работим на основата на самофинансиране и субсидия от Народното Събрание.

7. За отказване от отреденото ни място като етап и лост на държавната власт.

8. За провеждане на свободни и демократични избори, в които да участваме със собствена платформа и кандидати за народни представители.

9. Да водим равноправен диалог с всички обществено-политически организации и да сътрудничим с всички, които са за социализъм в България.

Ние, младежите и комсомолците от община "Илинден"

ЗАЯВЯВАМЕ:

Своята готовност да участваме с конкретни предложения за практическото реализиране на нашите искания, ако те бъдат приети. Смятаме, че има и много други млади мислещи хора, които са готови да помогнат.

София, 15.12.1989 година.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X


София, 20 декември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО на колектива на фирмата "Програмни продукти и системи" - София.

Страдахме. Както много, много други! Пострадахме в самия край на "самоустройствения" период - но не по-малко от всички други. Страдахме кратко, но интензивно. За по-малко от година на собствения си гръб изпитахме как чрез феодални методи се осъществява научно-технически прогрес. Ние, които, по сферата на дейността си и по професионалната си същност, сме в челото на научно-техническата революция, узнахме какво представляват стопанската алчност, компютърно ориентираната демагогия, безсъвестната власт. Подчинихме се на своеволието, но не го приехме; изтърпяхме униженията, но не ги преглътнахме; бяхме разделени, но не и завладени. Защото се борихме! Обречено и отчаяно, но с безкомпромисната логическа твърдост на софтуера. Уви, не успяхме. Устояхме на надземните трусове, които години наред разтърсваха народното стопанство и сринаха немалко добре построени сгради. Още от самото начало нашата хубава къща бе построена по "трусоустойчивите" принципи на фирмената организация. Но накрая и тя сподели незавидната съдба на останалите. Деловото партньорство, колегиалните и взаимоизгодните отношения между двете основни съставляващи на информатиката бяха пожертвани в изгода на тоталитаризма, на административно-командния режим и неговите носители.

Станахме жертва не на производителите на персонални микрокомпютри, а на проводниците на персоналните макроамбиции.

Това се случи съвсем неотдавна - едва "онзи ден". Днес, ние желаем да работим с трудовите колективи на фирма "Микропроцесорни системи" по-добре и по-сговорчиво, отколкото преди. Днес, заедно с целия народ, ръкопляскаме на избавителите на обществото. Но в еуфорията на ликуването ясно долавяме и аплодисментите на онези, които довчера ликуваха за общонародна /включително - и наша/ сметка. Те и днес, както винаги, "са за властта". Те и днес, както вчера, "са с народа".
Знаейки и незабравяйки това, ние, сътрудниците на възродените "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ", считаме за неовходимо да декларираме следното:

Нашият кредит и нашето единствено изискване към новото ръководство е: "Позволете ни да работим! Позволете ни истински - и истински ще работим! За вас, за нас, за цивилизована и преуспяваща България!"

Заедно с целия народ, с вяра и надежда ние прекрачваме от епохата на "презрелия феодализъм" към изграждането на достойно гражданско общество. Ние виждаме трудностите, които ни предстоят, и съзнаваме опасностите, които дебнат страната ни по този път. Убедени сме, че пътят може да бъде преодолян само от носители на честна и безкомпромисна гражданска позиция. Ето защо ние, отделните сътрудници и фирмата "ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ И СИСТЕМИ" като цяло, обявяваме решимостта си да поемем нашата гражданска отговорност като активни участници в живота на обществото, нацията и държавата. Ние считаме, че най-добре служим на нашите интереси тогава, когато служим всеотдайно на обществените. Ние вярваме, че само високият професионализъм е в състояние да отговори на непосредствените и дългосрочните цели на общественото развитие. В качеството си на стопанска организация от сферата на научно-техническия прогрес, нашата Фирма напълно осъзнава, с отговорност приема и решително ще изпълнява своите задължения за добруването на обществото, част от което сме ние. Ние желаем да сме в първите редици на онези, които работят, за да направят България едно по-довро място за живот и дейност.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/