19 май 1995


София, 19 май 1995 година
Брой 97 /1398/


София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ГЛАСУВАН НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАЗШИРЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /16 МАЙ 1995 Г./. Последните промени и допълнения в документа бяха утвърдени на Седмата национална конференция на СДС /29-30 април 1995 г./.


V. РЕГИОНАЛНИ СЪВЕТИ /РС/

18. /Изм. 30 април 1995 г./ РС на СДС се образуват на територията на регион, определен от НКС, като се вземат предвид и границите на избирателните райони. В един регион не може да има повече от един РС. Седалището на РС е регионалният център.

19. /Изм. 30 април 1995 г./ РС се състои от:
- по един представител, утвърден от националните ръководства на партиите и организациите, пълноправни членове на СДС, и по двама негови заместници, които гласуват в отсъствието му по ред, определен от националното ръководство;
- председателите на общинските събрания на СДС от региона и по двама техни заместници /или секретаря/, които гласуват в отсъствието им по ред, определен от съответния ОбКС;
- ръководството на РС - всеки с право на глас.

20. /Изм. 30 април 1995 г./ Ръководството на РС се избира измежду членовете на РС в състав: председател, заместник-председатели и секретар, които излизат от квотата на партиите и общинските събрания.


VI. ОБЩИНСКИ СЪБРАНИЯ И МЕСТНИ КЛУБОВЕ НА СДС
               /Приета на 24 и 31 януари 1995 г./

21 /1/ Общинското събрание на СДС провежда политиката на СДС в общината и работи за създаване на обществено доверие и авторитет на СДС; осигурява, организира и провежда изборните кампании; провежда вътрешни избори за кандидатите за изборни длъжности, които предлага на НКС на СДС.
/2/ Веднъж годишно Общинското събрание избира председател и заместник-председатели. Секретарят се определя от ОбКС на СДС. От името на СДС общинското ръководство стопанисва материалната база и имуществото на СДС.
/3/ Общинското събрание на СДС заседава поне два пъти годишно. Извънредни заседания се свикват от ръководството, ОбКС, НКС и по искане на една четвърт от членовете. Заседанията се провеждат при кворум от повече от половината членове и решенията се вземат с мнозинство от повече от половината присъстващи.

22 /1/ Общинското събрание на СДС се учредява от редовните членове на партиите и организациите в СДС, представителите на СДС на изборни длъжности в общината, народните представители, застъпниците на СДС в изборите, членовете на избирателните комисии, членовете на избирателните клубове на СДС и членовете на досегашните клубове на симпатизантите. Общинското събрание на СДС включва всички членове на местните клубове на СДС.
/2/ /Изм. 16 май 1995 г./ Ръководството на СДС в общината свиква във всяко населено място или квартал учредително събрание на местен клуб на СДС, в който по право участват лицата по ал. 1, живеещи на съответната територия. Нови членове се приемат на общо събрание на клуба. Членството в клуба се удостоверява с карта. Местният клуб на СДС осъществява политиката на СДС на територията си. Веднъж годишно той избира свой председател и секретар.


VII. ПРАВОМОЩИЯ НА КООРДИНАЦИОННИТЕ СЪВЕТИ

23 /1/ /Изм. 21 септември 1993 г./ Всеки координационен съвет реализира решенията на НКС и взема решения във връзка с осъществяването на целите и задачите на СДС за територията, която представлява. Решенията на координационния съвет не могат да противоречат на решенията на НКС.
/2/ /От 21 септември 1993 г./ Когато координационният съвет не изпълнява решенията на НКС на СДС, взема решения, несъобразени с политиката и стратегията на коалицията, или дейността му е блокирана поради противоречия между представители на различни партии или организации, НКС на СДС спира дейността на съответния координационен съвет до изясняване на случая с участието на централните ръководства на всички партии и организации - пълноправни членове на СДС.
/3/ /От 21 септември 1993 г./ Координационните съвети на СДС не могат да вземат решения за снемане на политическото доверие от представители на СДС в органи на изпълнителната власт, без това да е съгласувано с НКС.

24. Координационните съвети могат да правят предложения пред по-горен координационен съвет за решаване на политически и организационни въпроси, свързани с осъществяването на целите и задачите на СДС и излизащи извън рамките на правомощията им по чл. 23, ал. 1.

25. /Изм. на 21 септември 1993 г./ При осъществяване на дейността си координационният съвет може да бъде ограничаван от по-горен такъв, когато:
- взетото решение е в противоречие с програмните документи и стратегията на СДС;
- взетото решение противоречи на чл. 23, изречение първо, от този статут;
- взетото решение е в противоречие с установения правов ред или е неморално и явно компрометира името на СДС.


VIII. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ

26. /Изм. 16 май 1995 г./ Заседанията на координационните съвети се провеждат в утвърден от тях график - поне веднъж месечно. Извънредни заседания могат да се свикват от ръководството и по искане на една трета от формациите членове или от други упълномощени от НКС лица.

27. /Изм. 16 май 1995 г./ ОбКС заседава при кворум от повече от половината от имащите право на глас и взема решения с мнозинство от повече от половината присъстващи.

28. /Отм. 16 май 1995 г./

29. /Отм. 16 май 1995 г./

30. /Изм. 16 май 1995 г./ Протоколите се съхраняват у секретаря. Право на достъп до протоколите имат всички членове на ръководствата на представените формации, членове на координационния съвет, членове на всички по-горни координационни съвети, както и специално упълномощени от НКС лица.

31. Координационните съвети изработват правила за своята работа съгласно този статут.

32. /От 21 септември 1993 г./ /1/ Председателят, заместник-председателите и главният секретар на СДС не могат да бъдат едновременно членове на Министерския съвет и на ръководството на Народното събрание.
/2/ В ръководствата на ОбКС не могат да участват народни представители, членове на Министерския съвет, кметове, председатели на Об съвети, областни и заместник-областни управители, както и служители на НКС на СДС.


IX. ПРАВОМОЩИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СДС И ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА СДС
/Приети на 21 септември 1993 г./

33. Парламентарната група на СДС реализира в Народното събрание политическите решения на националните конференции и НКС на СДС.

34 /1/ /Отм. 16 май 1995 г./
/2/ Всяка от партиите и организациите на СДС изработва политическите си становища съвместно със своите народни представители.

35. /Изм. 16 май 1995 г./ НКС издига кандидатури за състав на правителство.

36. /Отм. 16 май 1995 г./

37 /1/ /Отм. 16 май 1995 г./
/2/ Членовете на НКС от партиите и организациите с право на глас могат да участват на заседанията на ПГ на СДС с мнения, предложения и становища с изключение на случаите, когато това не е разрешено от закона.

38. Издигането на кандидатури за председател на ПГ на СДС се съгласува с НКС. Председателят подава оставка или се освобождава по реда на правилника на групата.

39 /1/ /Изм. 31 януари 1995 г./ НКС и ПГ на СДС работят съвместно при водене на консултации, преговори и сключване на споразумения с други политически сили и институции в страната и чужбина.
/2/ За преговори за правителствена коалиция с други парламентарни сили НКС определя мандат и група, в която да участват и членове на ПГ по нейно предложение.

40. Политическата дейност на ПГ на СДС се обсъжда в НКС по писмено предложение на групата, на нейния председател или на Националния координационен съвет.

41. Политическите решения на националните конференции на СДС са задължителни за Парламентарната група и всеки неин член.


X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

42. /Изм. 16 май 1995 г./ Промените в настоящия статут се приемат от НКС по реда на чл. 16, ал. 5, изречение второ, както и от НК на СДС, с обикновено мнозинство от присъстващите.

43 /1/ /Изм. 16 май 1995 г./ С партии и организации, които не членуват в СДС, могат да се сключват политически споразумения за съвместна дейност със статут "съюзник". Те могат да присъстват на определени заседания след покана от НКС на СДС. Те имат право да издигат кандидатури за изборите от името на СДС.
/2/ /Отм. 16 май 1995 г./


XI. ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

44 /1/ /Изм. 16 май 1995 г./ Представителите на общинските формации на партиите и организациите и местните клубове в ОбКС, за които не са налице условията на настоящия статут, имат право на участие в тези съвети с право на съвещателен глас до изпълнението на условията от статута.
/2/ Измененията и допълненията на този статут от 21 септември 1993 г. са приети от НКС на СДС съгласно чл. 42, изречение първо от статута.

45. /От 31 януари 1995 г./ /1/ Процесът по изграждане на местни клубове и общински събрания на СДС се ръководи от НКС.
/2/ Измененията и допълненията на статута на СДС от 24 и 31 януари 1995 са приети от НКС съгласно чл. 42, изречение първо от статута, и се прилагат на територията на всяка община след учредяване на общинско събрание на СДС. Местните координационни съвети на СДС функционират като местни клубове на СДС.

46. /От 16 май 1995 г./ До конституирането на PC в съответствие с решенията на VII национална конференция на СДС, но не по-късно от 30 юни 1995 г. същите се представляват в НКС от председателите на общинските събрания на СДС в регионалните центрове. Град София се представлява от председателя на Софийски регионален съвет.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВАТА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕДИНОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ МЕСТНИ ИЗБОРИ.


Днес, 18 май 1995 г., се проведе среща между ръководствата на Движението за права и свободи /ДПС/ и коалицията Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/. В разговорите бе констатирано, че няма никакви различия по оценката за политическата обстановка в страната. Бе изтъкната необходимостта за общи действия. Постигна се съгласие за:

1. Единодействие в местните избори.

2. Създаване на работна група между ДПС и Народен съюз - БЗНС, ДП, с цел изработване принципите на споразумение за съдействие и съвместно участие в местните избори в най-скоро време.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПОДКРЕПЯМЕ ИСКАНИЯТА НА МЛЕКОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ!" НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД НА РЯЗКОТО СПАДАНЕ НА ИЗКУПНИТЕ ЦЕНИ НА МЛЯКОТО.


Коалиция Народен съюз - Български земеделски народен съюз, Демократическа партия /БЗНС, ДП/, е разтревожена от поредната тежка драма, която изживяват производителите на мляко у нас. Организирано пада изкупната му цена. В някои райони тя е достигнала до 8-7, че дори и до 6 лв. Паднаха изкупните цени и на месото. В същото време обаче, колкото за кумова срама, в магазините продажните цени на млечните продукти незначително се понижиха. С една дума, жестоко се грабят и производители, и потребители. Доведени до отчаяние, производителите принудително продават млечните животни на касапите. Правителството на г-н Виденов проявява не само пълно безразличие към трагедията на животновъдите. Нешо повече. То носи определена вина за тази трагедия, защото съзнателно не подпомогна с оборотни парични средства държавните предприятия, преработващи мляко, за да се разплатят те на производителите и по този начин да се запази нормалната му изкупна цена. Правителството има още една вина. То наблюдава с безразличие и масовия контрабанден и почти безмитен внос на млечни продукти от чужбина. Особено на мляко на прах, което е с много ниски санитарно-хигиенни качества, а това носи опасност за здравето на консуматорите и най-вече на децата. Тази късогледа правителствена политика цели да извлече пропаганден ефект от незначителното и временно понижение на цените на млечните продукти в магазините. Да се каже, че "Българската социалистическа партия /БСП/ взе властта и започва да става по-евтино".

Тази демагогия е опасна. Защото след сегашното масово клане на животните ще последва нов рязък скок на цените на млечните и месните продукти. От това ще пострадаме всички без изключение. Обществото не трябва да мълчи, а да подкрепи протеста на млекопроизводителите, които негодуват в цялата страна и се канят да дойдат и пред Народното събрание. Ето защо БЗНС и ДП, обединени в коалиция Народен съюз, решително протестират срещу пагубната политика на управляващата БСП и напълно се солидаризират с протестиращите млекопроизводители и справедливите им искания. Още преди три години БЗНС организира техните протести по места, което тогава доведе до положителен резултат. Днес ние отново вдигаме глас в защита на тези, които произвеждат с тежък труд храната на всички нас, и искаме от г-н Виденов и неговия кабинет следното:

1. Правителството да подпомогне държавните млекопреработвателни предприятия с парични средства с оглед да се нормализира изкупната цена на млякото до равнището преди сегашния спад.

2. Чрез митнически мерки да преустанови дъмпинговия внос на млечни продукти от чужбина.

Ако управляващата сила не уважи тези справедливи искания, а те са на производителите, то ние си запазваме правото да организираме техния уличен протест в рамките на закона. Надяваме се обаче, че управляващите ще се вслушат в нашия разумен глас.

Това ще е от полза за цялото общество.

Нека всички подкрепим производителите на мляко!

София, 17 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА РАЗВОЯ НА СЪБИТИЯТА ОКОЛО ПОПРАВКИТЕ В ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ.


Изпълнителното бюро /ИБ/ на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ изразява своята сериозна загриженост от развоя на събитията около направените промени в Закона за земята. Социалдемократите вече направиха подробен коментар на своите възражения по внесения от Българската социалистическа партия /БСП/ законопроект. С настоящата декларация ИБ на БСДП изразява вече своето несъгласие с начина, по който беше прегласуван върнатият от президента на Републиката текст. Това стана формално, "ударно", като демонстрация на сила и с пълно пренебрежение дори към най-разумните и конструктивни препоръки на опозицията - парламентарна и извънпарламентарна.

Изпълнителното бюро на БСДП е убедено, че в този си вид Законът за земята скоро ще бъде изменен отново, без значение дали това ще се дължи на намесата на Конституционния съд или на потребностите, възникнали при практическото му приложение. Затова ИБ на БСДП ще внесе своите конкретни предложения за изменения и допълнения на закона в Народното събрание, в Министерския съвет и ще ги направи достояние на всички парламентарни политически сили.

София, 17 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИОРИТЕТИ ЗА РАБОТА С ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПАРЛАМЕНТА И СИНДИКАТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ - ИДЕЙНО МЛАДЕЖКО ТЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ОБСЪДЕНИ И ПРИЕТИ НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА УЧРЕДИТЕЛНА СРЕЩА НА ДВИЖЕНИЕТО /6-7 МАЙ 1995 Г., ВАРНА/.


Законодателните приоритети на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ в работата й с държавните институции се основават на програмните документи на партията, приети на Националната конференция, проведена през месец март 1994 г, и на основните принципи, заложени в предизборната платформа за участие в парламентарните избори. Те са съобразени с традиционните социалдемократически ценности и схващания, на чиято основа БСДП разработи цялостен модел на прехода към социално пазарно стопанство и гражданско общество.


I. Институционални закони

БСДП е убедена, че основен проблем на политическата реформа е функционирането и ефикасността на институциите на държавната власт и управление. За да се осигури стабилността на държавните институции, е необходимо стриктно законодателно регламентиране на устройството им, на техния статут, компетенции, актове и контрол върху дейността им. С оглед на това приоритетни закони в сферата на институционалната реформа за БСДП са:
1. Закон за административно-териториалното деление на страната.
2. Закон за устройството на столичния град и градовете с районно деление.
3. Закон за държавния служител.
4. Закон за българското гражданство.
5. Закон за герба на Република България.


II. Икономически и финансови закони

БСДП е за прилагането на модел на реформата, който оптимизира връзката държава - икономика чрез взаимодействие между структурата на производството, определяне на националните приоритети и избор на антикризисно поведение. За целта е необходимо:

Първо. Национална програма за стратегическите и приоритетните отрасли в икономиката:
- индустриална политика;
- инвестиционна политика.

Второ. Регионални програми за преодоляване на дисбаланса в икономическото състояние на отделните териториални единици:
- развитие на планинските и полупланински региони;
- закрила за основни дейности и производства в регионите, които осигуряват траен поминък на местното население.

Трето. Ускоряване на приватизацията чрез:
- ускорено раздържавяване на общинската собственост;
- приемане на необходимата нормативна база, регламентираща процеса на масова приватизация - статут, функции и управление на инвестиционните фондове;
- развитие на капиталовия пазар: фондови борси, ценни книжа, затварящи целия цикъл на икономически обмен в пазарната икономика;
- преструктуриране на държавния банков сектор и подготовка на част от банките за приватизация;
- регламентиране на механизма за участие на банките в приватизацията;
- изграждане на ефективен банков надзор, който ще укрепи доверието на международните финансови институции в стабилността на банковата система.

Четвърто. Развитие на частния бизнес и защита на местното производство:
- закон за частния бизнес, регламентиращ изграждането на малки и средни частни предприятия;
- подкрепа за частни инвестиционни проекти, насочени към производство на български стоки и услуги и създаващи нови работни места;
- създаване на целеви фонд за подпомагане на икономиката, инфраструктурата и местния потенциал в слаборазвитите и бедстващи общини;
- промяна в системата на местните данъци и такси с оглед осигуряване на по-високи приходи в общинските бюджети.

Икономически закони:
1. Закон за стоковите борси и тържищата.
2. Закон за ценните книжа.
3. Закон за изменение и допълнение на Закона за приватизацията, регламентиращ инвестиционните фондове.
4. Закон за Сметната палата.
5. Закон за насърчаване на местната индустрия.
6. Закон за частния бизнес.
7. Закон за цените.
8. Закон за защита на потребителите.
9. Закон за горите.

Финансови закони:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за банките и кредитното дело.
2. Закон за устройството на държавния бюджет.
3. Закон за финансовия контрол.
4. Закон за данъчната администрация.
5. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.


III. Закони в областта на поземлената реформа

БСДП е за ускоряване на аграрната реформа чрез:

Първо. Връщане на земята в реални граници на нейните собственици. Земеделският стопанин трябва да има право на личен избор на начина за организиране на производството си:
- чрез самостоятелно земеделско стопанство /земеделска ферма/;
- чрез доброволно сдружаване с други земеделски стопани /земеделска кооперация/;
- чрез предоставяне на земя и инвентар на други лица под наем /аренда/.

Второ. Промени в Закона за кооперациите, изграждани във всички сфери на икономиката: земеделие, потребление, търговия, производство. Кооперациите са средство за оцеляване на дребните собственици и производители и на хората с малки икономически възможности в условията на стопанска криза и безработица.

Трето. Създаване на пазар на земята с участието на реални собственици.

Четвърто. Оземляване на желаещите малоимотни и безимотни граждани.

Пето. Изграждане на финансово-кредитни механизми, улесняващи достъпа на частните производители до земеделски кредити.

Закони:
1. Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
2. Закон за кооперациите.
3. Закон за комасацията.
4. Закон за кадастъра.


IV. Социални закони

БСДП е за социална политика, насочена към човека, в защита на правото му на свободен труд и достойно възнаграждение.

Първо. Защита на реалните доходи на населението чрез:
- свободно договаряне на работната заплата между работодатели, синдикати и работници;
- приемане на закон за цените и засилване на контрола върху наблюдаваните цени на стоки от първа необходимост;
- изготвяне на закон за защита на потребителите съвместно с Федерацията за защита на потребителите;
- подкрепа за съвместната дейност между правителството и социалните партньори с оглед намиране на баланс между интересите на труда, капитала и държавата.

Второ. Реформа в социалното осигуряване чрез:
- законодателно регламентиране отделянето на данък обществено осигуряване /ДОО/ от държавния бюджет;
- отделяне на здравното осигуряване от държавния бюджет.

Трето. Нова политика за насърчаване на заетостта:
- разработване на целеви програми за заетост /общонационална и регионални/;
- разработване на програми за младежката заетост;
- усъвършенстване на системата за професионална квалификация и преквалификация на работната сила;
- изграждане на национална и регионални информационни системи за свободните работни места.

Закони:
1. Закон за общественото осигуряване.
2. Закон за защита при безработица.
3. Закон за социалното подпомагане.
4. Закон за здравното осигуряване.
5. Закон за пенсиите.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С КОМПЕНСАЦИИТЕ ПРЕЗ 1995 Г. И ЗА ПО-НАТАТЪШНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.


1. За работата на делегацията на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/

1.1. Координационният съвет /КС/ приема отчета на делегацията на КНСБ в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/ и одобрява нейните позиции и действия в хода на преговорите за заплатите и компенсациите в материалната и бюджетната сфера за 1995 г.

1.2. Координационният съвет смята, че обстановката след едностранното решение на правителството за компенсациите в бюджетната сфера, основано на произволна подмяна на индексите на потребителските цени, както и явните манипулации със статистическата информация за фактическата инфлация във вреда на хората на наемния труд, не благоприятстват подновяването на преговорите в НСТС за преразглеждане на приетата от правителството схема за регулация на заплатите и за компенсациите през 1995 г.


2. За по-нататъшните действия на КНСБ във връзка със защитата на доходите на населението

2.1. Координационният съвет възлага на Изпълнителния съвет /ИК/ на КНСБ да организира и проведе регионални срещи, брифинги и пресконференции с цел разясняване позицията на конфедерацията в националните преговори по защитата на доходите на населението.

2.2. Координационният съвет препоръчва на ръководствата на федерациите, синдикатите и съюзите от бюджетната сфера до 15 юни да извършат допитване сред синдикалните членове за по-нататъшни действия на конфедерацията за гарантиране на цялостна, по-справедлива и социално поносима правителствена политика по доходите през 1995 г.

2.3. Координационният съвет възлага на Националния стачен комитет през втората половина на юни да организира протестен митинг срещу дискриминационното отношение спрямо заплатите, компенсациите и социалните придобивки на работещите в образованието, здравеопазването, науката, културата и другите държавни служители в София.

2.4. Координационният съвет възлага на делегацията на КНСБ да разработи и внесе до края на май предложение в Националния съвет за тристранно сътрудничество за:
- замразяване на цените на стоките и услугите, определяни от Министерския съвет, като електро- и топлоенергия, въглища, съобщителни и пощенски услуги, жп транспорт на сегашното им равнище до края на 1995 г.;
- изработване на нова методика и инструментариум за измерване на реалните инфлационни процеси и отразяването им при защитата на доходите на населението;
- отмяна на законовите и други нормативни основания за регулиране нарастването на средствата за работна заплата в производствената сфера, считано от 1 октомври 1995 г.;
- отмяна на данъчното облагане на социалните придобивки на работниците и служителите, считано от 1 юли 1995 г., и определяне на нов, по-висок размер на средствата за социално-битово и културно обслужване /СБКО/ в организациите и органите на бюджетна издръжка.

София, 16 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
19.05.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Валентина Игнова - деж. ред.
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Славка Кочева
                                           Цвета Христова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!