19 юли 1994


София, 19 юли 1994 година
Брой 139 /1184/


София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ПОЛИТИЧЕСКА ЕСЕН’94" НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ВТОРАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕТО /16 ЮЛИ 1994 Г., СОФИЯ/.


Решаващият въпрос днес е как да се смени посоката на промяната на обществото. Как промяната да заработи в интерес на огромното мнозинство от гражданите, а не на корумпирана прослойка аферисти, на ограничени кръгове, заинтересовани от реституцията на собственост или власт.

Политическата есен ще ни изправи пред избори. Предсрочните избори се представят като спасение от тежкото положение. Но те едва ли ще доведат до такова спасение, защото липсват необходимите политически условия. Няма формирано силно лявоцентристко мнозинство, което да даде тласък на промените в нова посока.

В сегашните условия едни избори просто ще повторят двуполюсния модел, който се основава не на демократични принципи, а на конфронтацията. Това е рецепта за ново задълбочаване на разочарованието от реформите, на обезверяването на хората, на отчаянието. След подобна нова криза на доверието в обществото обикновено идват "рицарите" на силната ръка.

От подобно развитие не може да се очаква нищо добро. Остава единствено голямата политическа отговорност, която обаче невинаги се реализира.

Днес е необходимо Българската социалистическа партия /БСП/ недвусмислено да се ангажира с националноотговорна политика. Тя трябва да обхване трите направления на реформите - политика, икономика, духовна дейност.

БСП трябва да се постарае да привлече възможно най-широки кръгове от обществото и политическите сили в борба за истински демократично развитие на промените:
- гаранции за сигурността и правата на гражданите, срещу корумпирането на властта чрез точното спазване и прилагане на конституцията и демократичното законодателство;
- регулиране на пазарните процеси въз основа на закони и на правила, осигуряващи реална конкуренция, стопанско оживление, работа за всеки трудоспособен и защита на най-уязвимите слоеве на обществото;
- съхранение и развитие на българската духовност и култура с помощта на цялото общество, на държавата.

Основата за такава политика може да бъде само широко лявоцентристко мнозинство в обществото и в парламента. Предстоящите избори /предсрочни или редовни/ ще имат смисъл преди всичко, ако чрез тях се реализира именно такова мнозинство.

Ето защо БСП час по-скоро трябва да предприеме реални стъпки за политическо споразумение и отваряне към политическия център. Те трябва да се предприемат преди, а не след изборите. Редица възможности бяха пропуснати при местните избори. БСП трябва да преразгледа политиката си в това отношение.

Необходимо е да се разработи цялостна коалиционна политика. Дори и при голям положителен изборен резултат, БСП трябва да предложи коалиция. Ако изборните резултати бъдат двуполюсни - също. Включително и със Съюза на демократичните сили /СДС/ въз основа на националните интереси. На тази основа е възможно и включване на Движението за права и свободи /ДПС/ като равнопоставен и равноотговорен участник.

Нужно е да се окаже политическа подкрепа на усилията на сегашното правителство да продължи своята дейност по приватизацията, за стабилизиране на държавните финанси, за постигане на икономическо оживление и ограничаване на спекулата в цените.
 
БСП трябва да потърси истински диалог с различните синдикати, да активизира действията си в защита на социалните и синдикалните права на работниците, на служителите в държавния и частния сектор в съответствие с трудовото законодателство.

БСП следва да заяви открито и положителното си отношение към частния бизнес и националното предприемачество. Като се разграничава от реститутския, спекулантския и монополистичния капитал, тя трябва да съдейства за развитието на частната производителна инициатива въз основа на законите и нормите на съвременната пазарна икономика.

Нужна е политика, която чрез балансирането и съчетаването на интересите на гражданите, фирмите и обществото като цяло да осигури силно държавно управление, спокойствие и нарастваща увереност в успешното преодоляване на кризата.

За да се утвърди като основен фактор за национална политика на широка обществена основа, БСП трябва най-сетне решително да скъса с тоталитарното минало, със спомените от "реалния социализъм”, решително да се разграничи от доктриналното ядро на марксизма-ленинизма.

Обединението за социална демокрация /ОСД/ се обособи преди повече от три години като движение за обединяване на всички сили, които желаят социалната демокрация като бъдеще за България. Като вътрешнопартийно движение то застана в полза не на половинчатата принудена промяна на БСП, а на ускореното й преобразуване в нова лява социалдемократическа партия, способна да даде нова посока на промяната в обществото в интерес на гражданите, на народа.

Днес тази същност на политиката на ОСД е с не по-малка актуалност. Тя произтича от необходимостта да настъпи макар и малко, но реално подобрение в живота на хората, да се появи светлина в перспективата за всяко семейство, за страната.

Що се отнася до БСП, тази актуалност е свързана с реставраторските апетити на определени групировки и центрове в нея, с безогледния им нагон за власт.

ОСД днес отново заявява, че единствено спасителна за България е политиката на национално съгласие на неконфронтационна основа. Позициите, от които БСП може да допринесе, за да се осъществи такава политика, това са принципите, социалната практика и новите търсения на съвременната социална демокрация.

Но ние сме дълбоко обезпокоени от опасността БСП отново да се отклони от тази политика, да се блокира дълбокото реформиране на самата партия.

Ако ръководството на БСП всъщност счита, че социалната демокрация не е пътят за БСП, тогава то е длъжно открито да заяви това свое становище. И също така открито да поеме своята отговорност за онази политика, която в действителност провежда.

В случай че БСП малко по малко окончателно изостави усилията за широко обществено коалиране, за собственото си реформиране, последиците и за обществото, и за самата партия ще бъдат изключително тежки.

Такова развитие ще постави и въпроса пред ОСД доколко е възможно да споделя отговорността за провежданата от ръководството на БСП политика. Ще бъдем изправени пред необходимостта ясно и определено да се разграничим от политика и действия, които теглят БСП назад във времето, които блокират демократичното развитие на страната.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23, 24 ОКТОМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


Вторият елемент на програмата за финансова стабилизация, която Гражданско обединение за републиката /ГОР/ предлага, е свързан с приемането на закон за фалитите и "прочистването" на цялата икономика в следващите 1-2 години. Ние се обявяваме за неотложно приемане на "закона за фалитите и същевременно ще искаме от правителството програма и механизми за неговото поетапно прилагане. По оценка на експерти на ГОР сега около 1/3 от предприятията, намиращи се в тежко финансово състояние, могат да бъдат стабилизирани чрез решаването на въпроса с лошите кредити. Приблизително още толкова могат да бъдат стабилизирани чрез съответни банкови и кредитни операции. За останалата част обаче се налагат непопулярни и в много отношения болезнени мерки. За тези предприятия ГОР предлага да се изготви специална програма за преустройство, свързана с преквалификацията на персонала и пренасочването му в други отрасли.

Ние не можем да допуснем нито една от двете крайности - нито да продължим да раздаваме кредити и субсидии на неработещи предприятия, които убиват цялата икономика, нито да оставим хората на произвола на съдбата. Ето защо ГОР ще подкрепи и закон за предпазния конкордат, който да бъде приет непосредствено след закона за фалитите, но който трябва да следва неговата логика и цели.

Третият елемент на предлаганата от нас стабилизационна финансова програма е насочен към коренни промени в данъчната система.

Гражданското обединение за републиката смята за необходимо финансовото министерство да разработи краткосрочна данъчна политика за следващите 12-16 месеца, чиято основна цял да бъде стабилизирането на данъчната администрация и данъчните механизми и увеличаване на приходите на бюджета още през 1994 година. Ако това не стане, ако бюджетните приходи през тази година се запазят на равнището на 1993 година /с отчитане на инфлацията/, това може доведе до катастрофа на цялата страна, особено в сферата на сигурността, здравеопазването и образованието.

Основен приоритет на Гражданското обединение за републиката е приемането не по-късно от края на тази година на целия пакет данъчни закони. Същевременно ние се обявяваме за разширяване на проекта от данъчни закони с нови закони за съставяне и изпълнение на бюджета за местните финанси, за събиране на данъчните вземания, за местните данъци и такси, за патентите и бандеролите, за хазарта. Неразделна част от този механизъм е въвеждането на по-ускорена съдебна процедура за данъчните дела и увеличаване на наказателната отговорност за неплатените данъци и неводене на отчетност.

Гражданското обединение за републиката застъпва принципното виждане, че в перспектива е необходимо и възможно да се въведе постепенно намаляване на равнището на данъчното облагане, като се разшири данъчната основа и се осигури по-добро събиране на данъците и особено на акцизите.

Ние смятаме за непростимо даването на извънзаконови преференции и използването на организации с идеална цел като "данъчни дупки". Безпокои ни също така липсата на надежден механизъм за събиране на митата и таксите на границата, плащането на ръка с цел избягване на данъчно облагане, трансфер на огромни капитали в чужбина, без да са платени данъци за тяхната дейност, и т.н.

Гражданското обединение за републиката предлага на правителството и решение за подобряване на механизма за наблюдение и контрол върху работната заплата с оглед да се избегне свиването на данъчната основа чрез различни трансформации на средствата за работна заплата. Казано направо, сега в страната съществува данъчен хаос. Ние имаме готови решения да го преодолеем.

Няма да скрием от конференцията, че ГОР вижда големи данъчни резерви и това е стабилната основа да вярваме, че сме в състояние да стабилизираме за 1-2 години бюджета и да осигурим достатъчно средства за основните извънпроизводствени сфери. Всички предложения в този доклад за увеличаване на разходите в сферата на образованието, науката, здравеопазването, сигурността и други са балансирани с възможни бюджетни приходи, за които виждаме резерви.


ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

Първата национална конференция на Гражданското обединение за републиката утвърди принципната ни позиция по въпроса за приватизацията. Това е сърцевинната част на структурната реформа.

Сега приватизацията буксува по няколко основни причини: свръхполитизиране на проблема, липса на стратегия и обвързаност на приватизацията със структурните реформи, несъвършенство на законовата база, неизяснени докрай правомощия на държавните органи, липсата на регламентация за ролята на банките в процеса на приватизация.

Гражданското обединение за републиката разполага с модел и програма, осигуряваща ускоряване на приватизацията в страната, реализъм в прилагането на различните й форми и пряка обвързаност с другите елементи на икономическата реформа. Кои са основните черти на нашето виждане по този въпрос?

Първо. Ние смятаме за най-важен приоритет в приватизационния процес т. нар. малка приватизация. Това е най-бързата и лесна мярка, която можем да предприемем. Над хиляда предприятия, цехове и работилници са в състояние да бъдат приватизирани в много кратки срокове. Стотици складови бази, здания, подходящи за търговия, помещения, дребен промишлен и селскостопански инвентар и др. биха могли също да бъдат приватизирани.

Разбира се, трябва да признаем, че малката приватизация, особено на общинско равнище, се сблъсква с редица трудности. Във връзка с това Гражданското обединение за републиката предлага да се измени правилото от закона, според което само 50 на сто от приходите от приватизацията остават в общинските бюджети. В закона също така трябва да се предвидят средства за самофинансиране на процеса на приватизация, в това число за извършване на правни анализи, оценки, програми и др. Сега общините нямат бюджетни средства за тези дейности и предпочитат да отдават оборотите под наем, отколкото да ги разпродават.

Второ. Гражданското обединение за републиката приема по принцип идеята за масова приватизация.

Тази наша позиция е следствие на желанието ни да преразпределим държавната собственост съгласно концепцията за равновесното развитие и същевременно да се отнесем справедливо към труда на всички тези, които създадоха през изминалия половин век огромната част от сегашната държавна собственост. От друга страна обаче, ние искаме да предупредим обществеността, че предложените досега проекти за масова приватизация няма да доведат до съществени промени и няма да донесат доходи на гражданите, докато не бъдат законово регламентирани капиталовият пазар, търговията с ценни книжа и вторичният капиталов пазар. Само по себе си издаването на бонове още не означава нищо.

Поради това ние се отнасяме позитивно, но същевременно и много критично към моделите, представени от кабинета на проф. Любен Беров. Готови сме да предложим по-ефективни и по-опростени варианти чрез използването на други техники за масова приватизация, каквато е техниката ESOP при едновременни кредитни облекчения.

Трето. Поради голямото задържане на процеса на приватизация и поради финансовата дестабилизация на банките сега е много важно да се използват операциите дълг срещу собственост, чрез които ГОР предлага да се реши и въпросът за така наречените лоши кредити. Централният момент на нашата идея в проекта с лошите кредити е да се създаде мощен приватизационен ресурс, който ще има значение както за малката, така и за приватизацията на големите предприятия. За разлика от абстрактните бонове държавните облигации, емитирани срещу дълг, ще бъдат "живи” ценни книжа, с които техният притежател ще може да участва в приватизацията. Ние сме убедени, че ако парламентът подкрепи това наше предложение и ако правителството добре отработи техниката на прилагането му, ефектът за страната ще бъде изключително голям.

Четвърто. Гражданското обединение за републиката се обявява за по-голяма децентрализация и дебюрократизация на процеса на приватизация. Времето ни показа, че сегашната централизация, заложена в закона, е вредна и фактически спъва процеса. По същество това води до бюрократизация и силна политическа зависимост при вземането на решения. Ние се обявяваме за по-голяма самостоятелност на Агенцията за приватизация, на общините и на самите предприятия при инициирането на приватизационни проекти, обявяваме се също така за по-голяма децентрализация при вземането на решения от страна на държавните органи.

Пето. Гражданското обединение за републиката смята, че се налагат промени в Закона за приватизация с оглед регламентиране на ролята на банките в този процес. Изключването на банките от процеса ограничава неговата пазарна основа и по същество го блокира.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВАРНА ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ ВЪВ В. "КОНТИНЕНТ".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С недоумение и възмущение прочетохме на страниците на вашия вестник поредица от публикации, в които се интерпретират и дори цитират "изявления" на варненския депутат г-н Владислав Даскалов и на председателя на Демократическата партия във Варна г-н Иван Тенекеджиев.

В бр.137 от 21 юни 1994 г. на стр. 2, под заглавие "Поискано разпускане на СДС" и в бр. 138 от 22 юни 1994 г. под заглавие "Футболът и единното СДС" в."Континент" прави открит опит да внуши на читателите си, че Демократическата партия, както в национален, така и в регионален план работи срещу единството на Съюза на демократичните сили /СДС/ и подготвя действия, които в най-скоро време биха довели до най-желания краен резултат - т.е. разцеплението на коалицията.

Координационият съвет /КС/ на СДС във Варна остро протестира срещу откровено манипулативния характер на посочените публикации, базиращи се уж на интервюта, които ние сме сигурни, че никога и по никакъв повод не са давани от нашите уважавани колеги.

Убедени сме, че методите, които са приложени при написването на двата материала, са в пълно противоречие със съвременните изисквания за журналистическа етика и морал.

Считаме за недопустимо вестник, афиширащ се за обективен и надпартиен като вашия, да си позволява подобни груби политически провокации, явно обслужващи единия от политическите полюси.

Подобни действия очевидно не са в услуга на младата ни демокрация и целят единствено както дискредитирането на Съюза на демократичните сили, така и на господата Даскалов и Тенекеджиев персонално.

Затова ние настояваме в най-кратки срокове да публикувате на страниците на вашия вестник подходящо опровержение. В противен случай ще бъдем принудени да се обърнем към съдебните органи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КС НА СДС - Варна:

/Д. Митев/

Варна, 13 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪЮЗ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ И ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА БКП.


ДРУГАРКИ И ДРУГАРИ,

Ако във вашите души и сърца живее пламъкът на комунистическата идея за мир, за братство, за равенство и желание за истинско справедливо социалистическо общество, без допускане на грешки, извращения и престъпления, каквито имаше до 3.IV. 1990 г., потърсете ръководствата на партийните организации на БКП, включете се в техните редици и с мирни средства с общи усилия да спрем хаоса и беззаконията в страната ни. Нецелесъобразно е комунисти да членуват в антикомунистическа, антиблагоевска, антиленинска, антидимитровска партия, каквато е БСП. Нецелесъобразно е комунисти да членуват в една партия с милионери, милиардери, експлоататори и експлоатирани.

Българската комунистическа партия е партия на хилядите разстреляни от фашизма, царизма и капитализма. И на тази партия природата е определила историческата мисия да отстоява интересите на работническата класа, на трудовите селяни и на народната интелигенция. БКП ще се бори за връщането на народа на всички социални придобивки, които имахме до 10 ноември 1989 г., в това число безплатно образование, безплатно медицинско обслужване, жилища на достъпни цени, добро облекло, обувки, чиста вода и храна. БКП ще смени парите, ще конфискува спекулативния и черноборсаджийския капитал. БКП ще гарантира на народа ни сигурност в утрешния ден. Ще забраним всяка комерческа и търгашеска дейност с чужда валута. В Република България на власт ще бъде само българският лев, който ще стане конвертируем. Други валути няма да важат. Цените ще бъдат строго контролирани. Ще забраним всякаква черна борса и спекула. Никой няма да има възможност произволно да определя цени на стоките. Ще отменим всички антинародни закони, които бяха гласувани под диктата на антиконституционната кръгла маса, както от 35-то Обикновено народно събрание /ОНС/, така също от Великото народно събрание /ВНС/ и от 36-то ОНС. Ще възстановим Конституцията или от 1947 г., или от 1972 г., която беше приета чрез референдум от целия ни народ, в това число и от сегашните ястреби на СДС и другата опозиция. В Република България ще бъде официален език само българският и никой друг. Ще създадем силна народна милиция, разузнаване, контраразузнаване и армия. Ще подготвим отлично подготвени професионалисти за кадрови офицери за нуждите на МВР и армията. Ще създадем всички органи, които са необходими за гарантиране на мира, спокойствието и неприкосновеността на териториалната цялост на страната ни. Социалистическа България ще спазва демократичния централизъм и истинската социалистическа демокрация, което ще означава диктатура на трудовия народ над експлоататорските и мафиотски мафии. Ще ликвидираме безработицата. Ще пуснем всички предприятия на пълни обороти, но при условие че ще произвеждат продукция, конкурентоспособна, на световно ниво. Ще възстановим загубените по вина на БСП и СДС пазари след 10 ноември 1989 г. Ще изведем страната ни от кризата. Ще гарантираме самостоятелна вътрешна и външна политика. Ще забраним вноса на стоки, които се произвеждат в България, които се произвеждат от наши суровини, особено селскостопански произведения, тютюни, спиртни напитки, тъкани и др. Ще пресечем пътя на наркоманията, рекета, изнасилванията, проституцията, просията, убийствата. За 24 часа ще бъдат изгонени от страната ни антинародните и антиправителствените секти. Вярващите ще имат пълната възможност свободно да изповядват религиозните си убеждения в българските православни църкви и манастири. Ще изградим пречистен социализъм, за какъвто човечеството мечтае през вековете.

Ще увеличим пенсиите, заплатите и стипендиите с толкова пъти, с колкото са увеличени цените след 10 ноември 1989 г. Ще предоставим и ще подсигурим особени права и привилегии на жените и на учащата се младеж, като на завършилите висше образование времето, прекарано в учебните заведения, ще се зачита за трудов стаж по специалността, тъй като това е особен труд.

Ето това е част от програмата на БКП, която без колебание ще реализираме, ако българският народ гласува в предстоящите избори с бюлетината на БКП, а тя ще бъде бюлетина на Съюза на левите сили, какъвто от 14 май 1994 г. вече съществува, който БСП и БАС чрез техните марионетки искат да заграбят от позиция на силата. Народните представители на Съюза на левите сили, ако те са мнозинство в Народното събрание, ще наложат в бъдеще народните представители да не получават заплати, както сега, а ще получават или пенсиите си, или заплатите си. Народното събрание не е необходимо да бъде постоянно действащо, както е сега. Необходимо е да провежда по 3-4 сесии от по един месец в годината, при 6-дневна работна седмица. През това време народните представители ще си получават пенсиите и заплатите плюс командировъчни, както всички останали служители.

Ето защо се страхува БСП от Съюза на левите сили и именно затова полага усилия да го измъкне от ръцете на партиите, които учредиха този съюз.

БКП е жива и действа против грабителите на народа. Доверете се на БКП и на Съюза на левите сили в предстоящите избори. Уверяваме ви, че няма да направите грешка. Съюзът на левите сили е естествено да участва в изборите с червената бюлетина на БКП. Тя не може да бъде притежание на антикомунистическа, антиблагоевска и антидимитровска партия, каквато е БСП.

ЗА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП

ПЪРВИ СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

София, 8 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00
19.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!