19 май 1994


София, 19 май 1994 година
Брой 97 /1142/


София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА РАЗКОЛА В БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА.


Българска партия Либерали приветства всички условия за прекратяване на разкола в Българската православна църква и изразява удовлетворението си, че с мирни и законни средства Синодалната палата в София най-сетне беше освободена от групата разколници.

Надяваме се, че конституционните гаранции, дадени на църквата от държавата, ще бъдат бариерата за безотговорно посегателства срещу институцията, съхранила се единадесет века и отстоявала принципите на българската държавност.

Българска партия Либерали ще настоява Негово светейшество Алексий II да говори пред Българския парламент така, както говори пред унгарския парламент. Това не е единствено проблем пред председателя на Народното събрание и пред парламентарните групи, но е въпрос на национална чест и достойнство на Българската православна църква. Руската провославна църква винаги ни е подкрепяла и тя има пряко отношение към разединението в нашия духовен живот.

София, 16 май 1994 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

БЪЛГАРСКА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА ВНЕСЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ.


Управителният съвет на Българския лекарски съюз на заседанието си, проведено на 13 май 1994 г., разгледа предложенията на народния представител д-р Мими Виткова за забрана на частната лекарска практика в държавните здравни заведения и изразява рязкото си възмущение от внасянето на това предложение в Народното събрание, с което българските граждани ще бъдат лишени от свободния избор на лекар, а една голяма част от активно действащите и добри български лекари ще бъдат лишени от елементарната възможност да допълнят своите мизерни доходи. Това би означавало пълно реставриране на социалистическата система тип "Семашко" в здравеопазването. По принцип след въвеждането на здравноосигурителна система този проблем автоматически ще отпадне, но поставянето му на този етап е неморално.

Ние призоваваме депутатите от Народното събрание да отхвърлят категорично опита на д-р Виткова за поредното унижение на българския лекар.

София, 16 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ЧАСТНО ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ПРИ БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ВНЕСЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПРОЕКТОЗАКОН ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Законодателната комисия при Народното събрание и до председателя на Комисията по здравеопазване при Народното събрание.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Настоящото изложение отправяме към вас и смятаме, че следва да имате предвид становището ни при работата си по посочения законопроект, като съобразите обсъжданията си с мнението на нашата организация, която е професионално-съсловна и обхваща над 3500 членове, а именно:

I. Остро протестираме на проектоизмението както по същество, така и относно неговите мотиви, изразени от вносителя.

II. Засегнати сме от текста на мотивите, визиращи, отново подчертаваме, работата на няколко хиляди лекари, практикуващи частна практика като законоустановена дейност и съобразно всички изисквания на правните норми в страната.

III. Изненадани сме от грубото игнориране на конституционни права на гражданите, визиращи правото им на труд, правото им на качествено и професионално здравеопазване.

IV. Решени сме твърдо да защитим интересите си, както и интересите на българските граждани, имащи право на качествено медицинско обслужване, с всички средства съобразнo законите на Република България, като не допуснем връщане назад и стопиране на реформата в българското здравеопазване.

Конкретно настояваме да имате предвид следните факти и обстоятелства:

1. Частно практикуващите лекари са най-добрите специалисти в своята област, тяхната дейност е правно регламентирана, те са едни от малкото хора, приели пазарния принцип в работата си, залагайки своя авторитет, изградили име на добри професионалисти, започвайки на риск и изцяло за своя сметка.

Забраната да практикуват в държавните болници би довела до напускането на най-добрите лекари. А от това ще загубят пациентите, ще загубят болниците. Обслужването в държавните здравни заведения ще остане на ниско професионално ниво. Именно ниско платените лекари в държавните болници ще продължават да са в унизителното положение на чиновници, без финансов стимул те ще са тези, които ще са изкушени от рушвети.

2. Частно практикуващите лекари /ЧПЛ/ и при днешната несъвършена правна уредба са в дискриминирано положение в сравнение с останалите лекари:
- не ползват преференциални лихви при кредити;
- плащат висок данък оборот и са приравнени на занаятчии;
- пенсионерите, практикуващи частно, имат тежест от 35 % удръжки;
- подложени са на строги изисквания от страна на санитарно-хигиенния контрол, който контрол в държавните здравни заведения почти липсва;
- нямат право на спонсориране, тъй като фирмите не ползват данъчни облекчения за подпомагане на ЧПЛ;
- не срещат никакво съдействие в лицето на компетентните държавни органи за скорошно гласуване на пакет от закони, абсолютно необходими за цялостната реформа в здравеопазването, въпреки настояванията си, въпреки предложенията си, въпреки дори изготвените от наше име проекти, базиращи се на световната практика в това отношение. Липсата на тези закони засяга най-вече напредъка, качеството и отговорността в областта на медицинското обслужване!

3. ЧПЛ са хора, осъществяващи дейност в интерес на пациентите, на държавните здравни заведения, в крайна сметка - в интерес на цялото общество:

- плащат нужните данъци, отчитат се за правилното ценообразуване;

- осъществяват професионално лечение и диагностика на пациентите. От това дали ЧПЛ е добър специалист, зависи посещението на кабинета или клиниката му. Самите пациенти са най-добрият контрольор на дейността им;

- спомагат за по-пълноценното използване на база, апаратура, в които по същество са вложени народни пари, пари на всички ни, а плащайки за това, именно ЧПЛ осигуряват възвращаемост на милиони вложени пари, взети от цялото общество;

- налагайки се като добри и търсени специалисти, осигуряват на обществото и на всички български граждани качествена професионална помощ, спомагат за ранната диагностика на заболяванията и за окончателното лечение и наблюдение, като по този начин създават качествено израстване на по-малко на брой добри специалисти за сметка на количественото излишество на лекари, което е в момента. Само за илюстрация: в България има 27 хиляди лекари, а в Швеция са само 17 хиляди - при равно население. Струва ни се излишно да сравняваме нивото на здравеопазването в двете страни;

- с правнорегламентираната си дейност ЧПЛ защитават интереса именно на нуждаещите се от лечение граждани! Тези болни, които посещават частните клиники и кабинети, знаят точно колко това би им струвало, не са подложени на изнудване и искане за рушвети, за да ги лекуват, доброволно и по своя воля избират конкретния специалист, изискват от него грижа, внимание и адекватно обслужване! Не е тайна за никого плачевното състояние в обслужването в държавните здравни заведения, където, лишени от интерес и стимул, някои колеги си позволяват недопустимо бездушие в работата;

- възприели принципите на частната практика - професионализъм, отговорност, добросъвестност, висока взискателност, именно ЧПЛ спомагат и настояват същите условия да бъдат налагани в държавните клиники, дават пример на целия работещ там персонал за високоморално отношение към всеки болен!

С изложеното дотук в най-общи тенденции и съображения смятаме, че ще разграничите фактите от живота и несъстоятелните твърдения на вносителя на законопроекта, от друга страна!

Изложените мотиви от вносителя, дори тълкувани в правилен и непредубеден контекст, не отричат, а са още по-ярък пример за изопачено представяне на факти от действащия живот, които се опитахме в най-кратък обем да предоставим на вниманието ви, да пресечем възможността за злепоставяне на съсловието ни и за създаване на условия за пресичане на едва прохождащата реформа в здравеопазването, създавана едва от няколко години с толкова много труд и лишения от нашата страна!

Апелираме към вас, законодателите, за бързо приемане на необходимите закони в областта на здравеопазването!

Държавата ни е длъжник на народа си по отношение на здравето му - само едни компетентно създадени модерни условия за диагностика, профилактика и лечение биха осигурили здраво население, биха спестили на държавата в този труден за нея преход милиони средства за поддържане на живота на болни хора, инвалиди и с ограничена работоспособност, биха осигурили положителен прираст на населението, може би най-тежкият проблем засега!

Вън от изложените съображения по същество отново ви информираме, че се чувстваме персонално засегнати и злепоставени от вносителя на законопроекта, за съжаление наш колега, твърдо сме решени да потърсим правата си по съдебен ред съгласно института на непозволеното увреждане, като ще претендираме за плащането на нанесените ни морални щети, уронването на доброто ни име и злепоставянето в очите на обществото на нашето съсловие като цяло!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Нека да не прехвърляме проблема от "болната на здравата глава”, нека да обединим усилията си в цялостната реформа на здравеопазването, което наистина "боледува сериозно", като сме готови да ви съдействаме по всички начини, за да не допуснем възстановяване на старото и отреченото в обществения живот, важна част от който е свещеният дълг - да опазим живота и здравето на народа ни!

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /8 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


V. ЕКОЛОГИЯ

Християн-аграрната партия е за екологична политика на страната, която да осигури хармонични взаимоотношения между обществото и природата.

Факторите, влияещи върху състоянието на околната среда, могат условно да се разделят на социално-икономически и на здравно-екологически.

Главните причини за пораженията върху околната среда в България са в структурата и ниската ефективност на икономиката /оттам и на производството и потреблението на енергия, които са главният източник на замърсявания на въздух, почви и други терени/, на остарелия транспортен парк и организацията на транспорта, на нискоефективното водоснабдяване, на хищническото използване на селскостопанските земи, замърсяването им с тежки метали, торове и пестициди, на свръхголемите животновъдни комплекси, на хищническото изсичане на нашите гори и др./

Основната причина за това положение е в миналото - липсата на гласност и на законова гаранция за участие на обществеността при взимането на решения за дейности, увреждащи и застрашаващи околната среда през периода на комунистическото управление на България. След приемането на Закона за опазването на околната среда през 1991 г. /заедно с измененията и допълненията му през 1992 г./ и някои подзаконови актове /наредби и заповеди/ се дават законови гаранции за това.

В момента основното противоречие на дейностите по опазването на околната среда в България е високата безработица. То главно се дължи на изключително високия процент държавна собственост в индустрията и селското стопанство и монополното им положение. Примери за това са кризата в района на Комбината за цветни метали /КЦМ/ /Пловдив -Асеновград/, тежкото положение в Бургас, в Димитровград, в Перник и пр. Това са все райони, разчитащи изключително на химическата индустрия и металургията като поминък, в близко бъдеще други източници на препитание не се очакват.

Християн-аграрната партия е за предприемане в краткосрочна перспектива на следните мерки:

а/ реформа в енергетиката, състояща се в заплащането на реалната консумация, заедно с демонополизация, като пазарният принцип ще доведе до намаляване на консумацията на енергия и до регулиране на цените;

б/ подобна реформа във водоснабдяването, започваща със заплащането на реалното потребление и насърчаването на употребата на оборотни води от промишлените и селскостопанските предприятия;

в/ реформа в транспорта - постепенна замяна на остарелите и неефективни автомобили, стимулиране на употребата на безоловен бензин и регионални програми за организация на транспорта;

г/ решаване на проблема с твърдите битови отпадъци - насърчаване на рециклирането на стъкло, хартия и пластмаси, създаване на система за управление на отпадъците.

Най-важните стъпки за постигането на тези цели са:
- законодателство, норми и наредби и приложението им;
- местни планове за управление на околната среда;
- обучение и публично достояние на предприеманите мерки.

За подобряването на състоянието на околната среда е необходимо:
- ускоряване на процеса на преструктуриране на икономиката заедно с приватизацията и демонополизацията;
- използване на икономически инструменти /такси, данъци и данъчни облекчения/, които ще бъдат по-ефикасни в пазарни условия;
- приложения на икономически изгодни и екологично чисти технологии;
- засилване ролята и инициативата на местни власти във всяко отношение.

Християн-аграрната партия е за последователна политика за опазване и възстановяване на плодородието и силата на българската земя. За това е необходимо:
- да се ограничи използването на поземлените ресурси за неземеделски цели;
- да се прилагат технологии в растениевъдството, в животновъдството и в хранително-вкусовата промишленост, които осигуряват чисти храни и не замърсяват въздуха, водите, почвата;
- да се защити българската гора, да се засилят нейнити защитни водорегулиращи и социални функции;
- да се осигурят инвестиции за опазване на земята от ерозия, за рекултивация и възстановяване на замърсените почви.

Екологични проблеми, които могат да бъдат решени с налични средства:
- дейностите по обявяване на защитени територии;
- разработване на местни планове за действие и изпълнението им в кратки срокове - такива планове бяха направени за 11 "горещи точки", но през 1993/1994 г. тази дейност замря;
- въвеждане на норми за пределно допустими концентрации в отпадни води;
- актуализиране на глобите и на санкциите за замърсяване на водите;
- хармонизиране на стандартите ни с европейските и със световните.

Екологични проблеми, които могат да бъдат решени с помощ от чужбина:
- усвояване на съвременни ефективни технологии чрез преки инвестиции в индустрията;
- реализиране на регионални планове /за опазване на река Дунав, на Черно море, на природни резервати/.

Екологични проблеми, които могат да бъдат решени чрез международно сътрудничество:
- разработената стратегия през 1991/1992 г. с помощта на Световната банка и др;
- разработването на местни екологични планове от Института за устойчиво развитие /Върмонт - САЩ/;
- програмите и организациите за опазване на река Дунав и на Черно море;
- по програмата ФАР на Европейския съвет /ЕС/ - доставка на апаратура за мониторинг, за инвентаризация на замърсяванията и на състоянието на земната покривка, обучение на кадри;
- с японските агенции /напр. ДЖАЙКА/, за обучение на кадри и помощ с измерителна апаратура;
- техническа помощ от фонда "НОУ-ХАУ" и Британския съвет /Великобритания/ - изготвяне на доклади за състоянието на промишлени предприятия, консултации при изготвянето на нормативни актове, обмяна на опит.

Трябва да се разчита и на двустранни международни кантакти, преди всичко на общинско ниво за използване на опит при самоуправлението и разработване на местни плацове и стратегии.

Християн-аграрната партия е за политика на привличане на все по-значителни преки инвестиции от чужбина за решаване на проблемите на околната среда.


VI. НАЦИОНАЛНА ПОЛИТИКА

Християн-аграрната партия е за изработването на научнообоснована национална политика, съобразена с историческите факти и съвременните реалности. Ние сме за последователна защита на националната кауза и идеали на българския народ.

В основата на националната политика трябва да залегне положението, че България е еднонационална и единна държава, в която са гарантирани животът, достойнството и демократичните права на всички граждани независимо от етническата им принадлежност, вероизповедание, език и др. в съответствие с принципа за пълна равнопоставеност пред закона.

Известна е традиционната толерантност на българския народ към малцинствени етнически и религиозни общности, живеещи в България. Тази толерантност е позволила в годините след освобождението от турско робство до 9 септември 1944 г. въпреки сложното историческо наследство в страната да цари завидно междуетническо спокойствие.

Тежък удар върху българската национална кауза нанесе проведената от комунистическия режим, под диктовката на Коминтерна, линия на насилствено македонизиране на населението в Пиринския край. Пораженията от това национално предателство се чувстват и до днес.

Не по-малко драматичен, този път за междуетническото спокойствие в България бе и престъпният "възродителен процес" на Българската комунистическа партия /БКП/ по отношение на българските турци. Той усложни извънредно много политическата обстановка в страната и засили нейната международна изолация.

Християн-аграрната партия осъди безусловно "въздродителния процес" като грубо посегателство върху основни човешки права и свободи.

На същото основание ние сме решително против опитите на ръководни дейци на Движението за права и свободи /ДПС/ да провеждат "възродителен процес" с обратен знак, тоест да налагат по насилствен начин турско национално самосъзнание на българомохамеданите. Ние сме също така против спекулациите за наличието на някакво "помашко" и "македонско" малцинство в България. Ние сме против етническото самозатваряне и сепаратизъм, които пораждат допълнително недоверие и напрежение в обществото.

Християн-аграрната партия се обявява за национална политика, насочена към:
- запазване и развитие на националната идентичност на България;
- единение на българската нация и възпитаване на чувство за национално достойнство;
- регулиране и хармонизиране на междуетническите взаимоотношения;
- създаване на благоприятни условия за интегриране и консолидация на обществото.

Християн-аграрната партия е за нова и динамична политика към нашите сънародници в чужбина. Ние сме за отстояването на тяхното право на българско национално самосъзнание, за поддържане на техните национални традиции и етнокултура.


VII. НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ

През последните години развитието на света навлезе в качествено нова фаза. Кардиналната промяна се обуславя от сгромолясването на комунистическата система, разпадането на СССР и на Варшавския договор. Приключи един дълъг период на "студена война", на блоково и на идеологическо противопоставяне.

На дневен ред е изграждането на нова система на междудържавни отношения и философия на общуване между страни и народи на основата на диалога и на правото, общочовешките ценности и икономическата взаимозависимост.

Същевременно налице са стари, а и редица нови фактори, които оказват дестабилизиращо влияние върху международната сигурност - съперничество между държави и центрове на сила, проблеми на изостаналостта, непредсказуеми процеси в отделни страни и региони, нови амбиции за господство и влияние, основани на национализъм и шовинизъм, на фундаменталистки идеологии и на религиозен фанатизъм.

Особено сложна обстановка се създаде на Балканите след разпадането на СФР Югославия и войната в Босна и Херцеговина.

В новите условия на надежди и на сериозни вътрешни и външни предизвикателства, приоритетите и потребностите на демократична България изискват принципно нов подход към проблемите на сигурността.

Християн-аграрната партия се обявява за бързо изработване на доктрина за национална сигурност на страната, която да се вдъхновява преди всичко от националните интереси, от патриотичните и хуманни идеали на българския народ, от историческия опит и родолюбивото дело на поколения държавни мъже и патриоти.

Най-съществените цели на тази доктрина трябва да бъдат:
- оцеляването на България като свободна, демократична и просперираща държава;
- гарантирането на националния суверенитет и на териториалната цялост на страната, защитата на живота и на свободата на нейните граждани;
- постигането на вътрешна стабилност, единение и благосъстояние на народа на основата на стриктното съблюдаване на правата и на свободите на човека и на гражданина;
- активно взаимодействие със семейството на демократичните държави.

Християн-аграрната партия счита, че основните фактори за осигуряване на нашата национална сигурност са:
- вътрешният стабилитет във всички негови аспекти: политически, икономически, социален, правозащитен, етнически, екологичен;
- външните гаранции;
- националната отбрана;

Приоритетно значение за вътрешния стабилитет имат икономическата сигурност и защитата на личността и обществото от нарастващата престъпност.

Християн-аграрната партия е за продължаване на икономическата реформа, за бързо извеждане на страната от посткомунистическото блато. Ние сме за безкомпромисна борба с индивидуалната и организираната престъпност, със спекулата и корупцията. Ние сме за решително пресичане на възможността за срастване на престъпността с различни структури на властта.

Християн-аграрната партия е за външни гаранции за националната сигурност чрез:
- установяване на стабилни и на плодотворни връзки с международни организации и световни институции, които играят важна роля в международните отношения;
- подписване на двустранни споразумения с различни държави и най вече с балканските ни съседи;
- активно участие в Съвещанието за сигурност и сътрудничество в Европа и стремеж към пълно интегриране в европейските политически, икономически и военни структури;
- присъединяване към Северноатлантическия пакт. Пълноправното ни членство в НАТО ще бъде най-стабилната външна гаранция за националната ни сигурност. Като първа крачка към тази цел оценяваме участието ни в инициативата "Партньорство за мир".

Християн-аграрната партия се обявява решително срещу опитите за ново обвързване на България към Русия чрез включването ни в т.нар. "славянска дъга".

Наред с вътрешно и външнополитическите фактори, военната защита на националната сигурност на България остава главна гаранция срещу евентуална агресия.

Ето защо Християн-аграрната партия се обявява за бързо израбоване и за приемане на нова военна доктрина на страната. Тя трабва да бъде съобразена с новите реалности в Европа и на Балканите и да се опира на следните принципи:
- да бъде отбранителна по своя характер;
- разумна достатъчност на въоръжените сили, което предполага баланс на военните потенциали на държавите на възможно най-ниско ръвнище;
- неизползване на въоръжените сили във военни конфликти, несвързани пряко с отбраната на страната.

Християн-аграрната партия е за засилване на професионалното начало в армията, за повишаване на нейната боеготовност, за материалната и за финансова осигуреност, за висока морална и материална оценка и за издигане на авторитета на българския офицер, за възпитаване в подрастващите на традиционното за българина уважение и любов към българската войска и българския воин.

Християн-аграрната партия е за изграждане на съвременна, добре осигурена материално полиция, която да бъде действен гарант за неприкосновеността, живота и имуществото на личността. Българският полицай трябва да се превърне в уважаван защитник на реда и законността в страната.


VІІІ. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

И в областта на външната политика комунистическият режим остави тежко наследство. Волунтаристичните решения, подчертаното идеологизиране и пълната подчиненост на волята на Москва превърнаха България в послушен сателит, сринаха нейния авторитет и доведоха до почти пълна международна изолация. Ето защо, за да може Република България да заеме достойно място сред демократичните страни в света, тя трябва да провежда независима и динамична външна политика, подчинена изцяло на националните интереси и на интересите на мира и международното разбирателство.

Тази политика трябва да се вдъхновява от общочовешките ценности и от онези български народностни добродетели, които в продължение на векове са формирали достоен образ на нацията пред света. Тази политика трябва да съдейства за създаване на максимално благоприятни международни условия за демократичното развитие на страната и нейното активно и плодотворно участие в международните дела.

Християн-аграрната партия се обявява за провеждане от Република България на ясно формулирана прозападна външна политика със следните приоритети:
- последователни усилия за интегриране на страната в европейските и евроатлантическите политически, икономически и военни структури;
- максимално бързо приобщаване към НАТО. Възраженията, че това не може да стане нито лесно, нито бързо, са допълнително основание да се подчертае категорично нашата политическа воля за пълноправно членство в организацията.        

Християн-аграрната партия е за активна балканска политика нa България със следните акценти:
- балансирани, приятелски и добросъседски отношения с всички балкански страни;
- разширяване на двустранното и на многостранното сътрудничество в региона;
- намаляване на военното противопоставяне и укрепване на доверието и разбирателството;
- абсолютно въздържане от пряко или косвено участие в конфликти на Балканите и в частност в югокризата.

Християн-аграрната партия е за максимално отваряне на България към света, за разширяване на нейните връзки по всички географски направления и по специално:
- оптимизиране на отношенията ни със САЩ;
- изчистване от идеологическия баласт на традиционните ни отношения с Русия и с бившите съветски републики и поставянето им на равноправна и взаимноизгодна основа;
- реализиране на широките възможности за сътрудничество с Япония, Китай, Индия, Израел, ЮАР, Австралия, с Арабските и с развиващите се страни.

Християн-аграрната партия е за утвърждаване в международните отношения на примата на правото, за създаване и за развитие на ефективни механизми и институции, които да съдействат за справедливо и трайно уреждане с мирни средства на споровете между държавите, като за целта ролята на ООН трябва да се засилва.

/Пресслужба "Куриер"/


15.30:00
19.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Павлина Стефанова
                                           Галя Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!