19 юни 1992

София, 19 юни 1992 година
        Брой 119 (649)

Ръководител Пресслужба ”Куриер"

Стефан Господинов

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСТАНАЛИ ИЗВЪН НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО, С ИСКАНЕ ДА СЕ ГАРАНТИРА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В НЕГО.


На 16 юни 1992 г. бе проведена работна среща между упълномощени представители на Националния професионален съюз "Подкрепа" (НПС "Подкрепа"), Синдикалния академичен съюз (САС), Съюза на енергетиците в България (СЕБ), Съюза на независимите синдикални организации в трамвайния транспорт (СНСОТТ), Моряшкия професионален съюз - Варна (МПС-Варна), Общия земеделски професионален съюз (ОЗПС), Общия занаятчийски и професионален съюз (ОЗИПС) и с пълномощия на Националния свободен синдикат "Бизнес" (НСС "Бизнес") по повод конституирането на Национален съвет за социално партньорство (НССП) само с участието на две синдикални централи - КТ "Подкрепа" и КНСБ. След като обсъдиха обстановката в страната и своите виждания при горното обстоятелство, относно бъдещите си действия в съответствие с интересите на своите членове, посочените синдикални централи,

Д Е К Л А Р И Р А Т:

1. Подписаният Правилник за работа на НССП е дискриминационен документ, нарушаващ синдикалния плурализъм и човешкото право за самоопределяне и свободно сдружаване. Горният документ е в нарушение на чл.4 и чл.49 от Конституцията на България, на чл. 33, 36 и 49 от Кодекса на труда, на конвенции 87 и 98 на Международната организация по труда (МОТ), по които България е страна, и на Международната харта за правата на човека.

2. Недопускането на синдикалните централи извън КТ "Подкрепа" и КНСБ в НССП е акт, насочен против синдикализма, развитието на демократичните процеси, социалния мир и интересите на страната. Чрез елиминиране на голяма част от активното население не може да се постигне широко обществено съгласие по стъпките на реформата, което е едно от условията на Международния валутен фонд (МВФ).

Ето защо ние категорично настояваме:

1. Правителството незабавно да оттегли подписа си от Правилника за работа на НССП, тъй като този документ е в нарушение на Закона.

2. Правителството на страната да гарантира необходимото представителство на всички синдикални организации в НССП.

3. Да се осигури равнопоставеност на синдикалните централи при провеждане на синдикални избори.

4. Имуществото на бившите казионни професионални съюзи да бъде разпределено между всички синдикати по критерии, уточнени между тях.

Ние разчитаме на здравия разум на правителството и му напомняме, че в противен случай цялата отговорност ще бъде негова.

ЗА НПС "ПОДКРЕПА": Пл. Цветков   
ЗА САС: Мутафчиев  
ЗА СЕБ: Хр. Икономов
ЗА СНСОТТ: А. Копринаров
ЗА МПС-ВАРНА: А. Копринаров
ЗА ОЗПС: Р. Гребеничарски
ЗА ОЗИПС: Г. Чалъков
ЗА НСС "БИЗНЕС": А. Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" И НАЦИОНАЛНИЯ СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" ЗА ОБЕДИНЯВАНЕ НА УСИЛИЯТА ЗА ПРИЗНАВАНЕТО ИМ И ЗА ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО.


Днес, 13 юни 1992 година, във Варна,

Национален професионален съюз "Подкрепа" (НПС "Подкрепа"), представляван от своя вицепрезидент ст.н.с. инж. Илич Цветков, в съответствие с дадените му по случая пълномощия от Съюзния съвет и Национален свободен синдикат "Бизнес" (НСС "Бизнес"), представляван от своя президент г-н Асен Чаушев, като обсъдиха съвместно обстановката в страната, хода на реформата, изменението на законодателството, социалната и икономическата ситуация, както и специално акта на конституриране на Национален съвет за социално партньорство (НССП), с участието само на две синдикални централи - КТ "Подкрепа" и КНСБ, своите виждания при тези обстоятелства, относно бъдещата си дейност, в съответствие с интересите на своите членове, направиха следните констатации:

Нарушени са сериозно правата и интересите на членовете на синдикални организации извън КТ "Подкрепа" и КНСБ, както и нечленуващите в синдикати трудещи се.

Подписаният "Правилник за работа на НССП" е дискриминационен документ, нарушаващ синдикалния плурализъм и човешкото право на самоопределение и свободно сдружаване, както и съответно Конституцията на Република България, Кодекса на труда, конвенциите на Международната организация на труда, по които Република България е страна, и Международната харта за правата на човека.

Отчетено бе, че тенденциите за толериране на определени монополистични стремежи са против синдикализма, развитието на демократичните процеси, социалния мир и интересите на страната. Това са основните предпоставки за блокиране на реформите във връзка с невъзможността по този път да се постигне обществено съгласие. И като взеха предвид горните обстоятелства се

С П О Р А З У М Я Х А:

1. Да обединят и усилията си за признаването им и включването им в Националния съвет за социално партньорство.

2. Да защитят правото си за участие при разпределение на синдикалното имущество.

3. Настоящото споразумение ще бъде актуализирано в процеса на съвместна дейност с допълнителен анекс.

4. Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра, считани за оригинали, по един за двете страни.

Това споразумение влиза в сила от момента на подписването му.

ЗА НАЦИОНАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА"
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ: Илич Цветков

ЗА НАЦИОНАЛЕН СВОБОДЕН СИНДИКАТ "БИЗНЕС" - ПРЕЗИДЕНТ: Асен Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА ОДЪРЖАВЕНОТО ПРОФСЪЮЗНО ИМУЩЕСТВО.


Със закон от 19 декември 1991 година бе конфискувано в полза на държавата имуществото на бившите профсъюзи. Това бе едно политическо решение, целящо да покаже, че казионните профсъюзи са били зависим елемент на политическата система на тоталитаризма в България.

Отчитайки това, както и необходимостта от притежаване на имущество за нормалното функциониране на двете централи, ръководствата на КТ "Подкрепа" и на КНСБ се споразумяха за следното:

1. Да настояват съвместно пред изпълнителната власт на Република България за предоставяне на одържавеното профсъюзно имущество на представителните профсъюзи в България.

2. Да разделят помежду си това имущество чрез взаимно договаряне, критерии и процедури. В случаи на необходимост да се потърси помощта на международните синдикални организации.

София, 17 юни 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ:     

д-р К.Тренчев                                           инж.    К. Петков
            
 /Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА АНТИСИНДИКАЛНИ ДЕЙСТВИЯ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО.


Отново от средствата за масова информация научаваме за поредната стъпка на българското правителство, погазваща синдикалните права на трудещите се.

В Закона за колективните трудови спорове фигурира забрана за стачки на работещите в редица отрасли, без да е осигурен какъвто и да е механизъм за защита на интересите им.

Вместо да помогне за решаването на тези въпроси и без никакви консултации със синдикатите (или поне с КНСБ), правителството е внесло предложение в Народното събрание да се забрани правото на стачка и на авиодиспечерите, летищните работници, водоснабдителните работници и на кой знае още колко други.

Изпълнителният комитет на КНСБ заявява, че подобно предложение е в грубо противоречие с правата на хората на наемния труд и ще се противопостави на тези антисиндикални действия.

Още утре, 19 юни 1992 г., ръководството на КНСБ ще направи среща със засегнатите синдикати и ще призове за съдействие и КТ "Подкрепа”.

София, 18 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ ПО ПОВОД НА СЪЗДАВАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ КЛУБ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ.


Днес повече от всякога е необходимо единство на левите сили в Република България. Това е валидно особено за младите хора. Ето защо ние изпитваме недоумение от създаването на Национален младежки клуб за социална демокрация (НМКСД) в град Дряново по време на международната младежка конференция, организирана от CMC.

Странно е, че трябваше да научим това от вестник ”24 часа” от 21 май 1992 г., а не на самия форум.

До настоящия момент организациите с лява насоченост са ФБСМ, CMC, БСС, БСМС-Велико Търново.

Учудва ни фактът, че появата явно е инспирирана от определени среди в БСП. Досега съществуващите младежки организации по своята същност и структура са организации от съвсем нов тип и не са правоприемници на ДКМС. Тези организации покриват целия ляв спектър на политическия живот.

При положение, че Обединението за социална демокрация (ОСД) се явява алтернатива на консервативни и ретроградни тенденции в БСП, то алтернатива на какво се явява НМКСД?

Нима ние сме консервативни и ретроградни!?

Нима ние не сме за социална демокрация!?

Нима при наличието на самостоятелни социалистически младежки организации, регистрирани по Закона за политическите партии (ЗПП), има нужда от изкуствено създаване на нео-комсомолска структура, обслужваща котерийни интереси.

Поради тези причини ние заявяваме своето негативно отношение към привържениците на девиза "разделяй и владей" в левия спектър на политическия живот и по-специално сред младежките организации.

Надяваме се, че времето на Комсомола и неговата демодирана форма на "боеви резерв на Партията" е отминало безвъзвратно и че желаещите да го възкресят ще разберат тази истина.

София, 6 юни 1992 г.

СЪПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФБСМ: Стилиян Иванов  
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Милена Димитрова   
СЕКРЕТАР: Димитър Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЯВЛЕНИЕ НА Г-Н ХРИСТОФОР СЪБЕВ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИИ В ПРЕСАТА НА ИЗКАЗВАНИЯ ЗА НЕГО ОТ КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ.


Във връзка с публикации в пресата, че г-н Тренчев е правил изявления срещу мен, не мога да допусна, че това е възможно, защото приписваните му твърдения не отговарят на истината. Нещо повече, той беше арестуван около 27 май 1989 г., а аз - доста време след него, 15 юни 1989 г. Обвиненията срещу мен и срещу Тодор Гагалов бяха въз основа на показания, дадени от "някои" лица, задържани преди арестуването ми. Аз никого не съм "топил", напротив, мен ме топиха. Приех само вината върху себе си като инициатор на масовите гладни стачки, за да отклоня от насилствени действия тези, които искаха да протестират. И там, където ме послушаха, имам предвид Казанлъшкия край, не се проля кръв. При следствието категорично отхвърлих твърденията, насочени срещу Петър Бояджиев и чужди дипломати, че те са ми внушавали да организирам тези протести и с това запазих авторитета им. Следователите не можаха да изтръгнат от мен сведения къде са скрити архивите на организацията, която ръководих. Затова никой не пострада по моя вина освен самият аз.

Никога не съм подписвал декларация за сътрудничество с каквито и да е тайни служби.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ АНДРЕЙ ЛУКАНОВ, ДЕПУТАТ ОТ БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ПО ДЕЛОТО ЗА ОБИДА НА Г-Н ОРИЗАРСКИ. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


На 12 юни 1992 г. беше огласено решението на Върховния съд по делото, което г-н Оризарски заведе срещу мен по повод на мое писмо, публикувано във вестник "Дума" през юни 1990 г. В това писмо, предизвикано от неверни и клеветнически твърдения по мой адрес, които г-н Оризарски отправи чрез предизборното студио на Съюза на демократичните сили (СДС), посочих между другото факт, който беше изтълкуван от г-н Оризарски като обида.

Разглеждането на неговия иск от съда позволи да се установи по безспорен начин, че посоченият от мен факт е верен. Доколкото моето писмо не съдържа никакви обидни думи или квалификации, би било нормално един обективен съд да констатира верността на този факт и да отхвърли жалбата на господина.

Това обаче не отговаряше на политическата поръчка на онези, които вече две години използват г-н Оризарски като активен участник в кампанията за моето дискредитиране. Натискът, оказан от тях върху съда, даде резултат и искът на Оризарски беше уважен със странния мотив, че намерението ми да го обидя се доказвало от съществуващите отношения между мен и този господин. Върховният съд имаше възможността да отхвърли този мотив като несъстоятелен, тъй като между мен и ищеца до момента на публикуването на моето писмо не съществуваха никакви отношения, нито лоши, нито добри. Ние изобщо не се познавахме и не се познаваме до днес.

Върховният съд обаче пренебрегна фактическата и правна логика и предпочете да следва политическата логика на първите две съдебни инстанции. Той явно не е обърнал внимание на приложената към делото писмена аргументация на моята защита. Нещо повече, някои средства за масово осведомяване получиха информация за решението на съда три дена преди то да бъде заведено по установения ред в съдебните книги и съобщено на страните. Всичко това не само подронва авторитета на Върховния съд, но поставя в неудобно положение новия му председател, г-н Иван Григоров, който до неговото назначаване на тази висока длъжност беше адвокат на Оризарски по същото дело.

При сегашната обстановка в българското правосъдие този начин на процедиране и това решение не ме изненадват. Решението не ме и притеснява, защото един гражданин, който желае да защити достойнството си и правото си на глас, трябва да бъде готов при съществуващата днес в нашата страна обстановка на съдебни и извънсъдебни репресии да понесе последиците от своето поведение. Сам по себе си този конфузен за българското правосъдие казус е твърде незначителен, за да му се отделя прекалено внимание. Този казус представлява обществен интерес само защото е доказателство за бързо напредващата деградация в органите на правосъдието, а това вече е повод за сериозна тревога за съдбата на демокрацията и правата на гражданина в България.

София, 16 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАТА НА НЕФТОХИМИЦИТЕ ПРИ КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" - БУРГАС, С ИСКАНЕ ЗА ПРОМЯНА НА ЗАКОНА ЗА КООПЕРАЦИИТЕ. Документът е адресиран до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


От 8 юни 1992 г. с нареждане на Българска народна банка (БНБ) са блокирани банковите сметки на "Нефтохим" АД - Бургас и "Плама" - Плевен. Блокирани са и банковите сметки на много други водещи в страната промишлени предприятия, което доведе до повишаване на социалното напрежение в страната.

Умишлени и целенасочени считаме действията на определен кръг от правителствените среди за довеждане до фалит на промишлените предприятия.

Буди недоумение, кой има за цел все още член 37, ал. 5 от Закона за кооперациите с текст, който изключва овобождаването им от данъчни облекчения, да не бъде отменен, въпреки редицата декларации и писма от ноември 1991 г. до всички висшестоящи инстанции.

Под прикритието на кооперации за инвалиди, учащи се, фондации в страната се внася цялото необходимо количество светли горива и други продукти, освободени от мита и акцизи, с което се дава възможност за облагодетелстване на определен кръг хора.

В резултат на това загубите в държавния бюджет само от внесените нефтопродукти възлизат на 5 милиарда и 500 милиона лева - средства, които са необходимите за повишаване на пенсиите и заплатите на бюджетните организации.

За 1991 г. "Нефтохим" АД е внесъл в държавния бюджет над 4 милиарда лева, а за шесте месеца на 1992 г., поради нелоялната конкуренция, в бюджета не постъпи нито лев.

Синдикатът на нефтохимиците към КТ "ПОДКРЕПА" - Бургас, подкрепен с декларации от Регионалния синидкален съюз към КТ "ПОДКРЕПА" - Бургас, декларира, че ако до 22 юни 1992 г. не бъде отменен чл. 37 ал. 5 от Закона за кооперациите, пристъпваме към ефективни протестни действия.

Обръщаме се към всички промишлени предприятия и бюджетни организации, попадащи под удара на този закон, да подкрепят действията ни.

София, 17 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 19 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ ОТ ПЪРВИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 1 И 2 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ.


Чл. 29. Задачите на НКРК са:

а) Да привлича към партийна отговорност членовете, които са нарушили Устава и Програмата на партията, партийната дисциплина и морал.
б) Да разглежда молбите, жалбите и възраженията срещу решения на партийните организации и органи, за изключване от партията и други партийни наказания.
в) Да дава мнения по съставянето на бюджета и неговото изпълнение. Да следи за правилното изразходване на паричните и материални средства, както и стопанисването на партийното имущество.
г) НКРК избира бюро в състав: председател и зам.-председатели. Свиква заседания не по-рядко от един път на шест месеца.

Чл. 30. За изпълнение решенията на партията в НК и по места се създават отдели:

а) организационен;
б) идеологически;
в) икономически;
г) административно-стопански;
д) международен (само в НК).

По решение на НК на партията могат да се създават или закриват отдели в зависимост от необходимостта.

Чл. 31. Въпросите за промяна името на партията, за нейното обединяване, сливане или разпускане се решават само на конгрес.

 

Р А З Д Е Л   С Е Д М И
НАКАЗАНИЯ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА ПАРТИЙНАТА ДИСЦИПЛИНА

Чл. 32. За нарушаване Устава на БРСП и за неизпълнение на партийните задачи, опити за фракционна дейност, за разцепление на партията, прояви на кариеризъм, погазване на партийния морал и етика и за нарушаване законността на страната се налагат следните наказания:

ЗА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - предупреждение, порицание, разпускане (разформироване на организацията).

ЗА ОТДЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ - бележка, мъмрене, порицание, строго мъмрене, изключване от БРСП. Провиненията на партийните членове се разглеждат в партийните организации, в които членуват.

Чл. 33. Въпросът за изключване на партиен член се решава от събранието на партийната организация. Решението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината членове на организацията.

Чл. 34. Въпросът за привличане към партийна отговорност на член на НК и член на НКРК се решава от НК на БРСП. Въпросът за изключване от партията на член на НК или на НКРК се решава от Конгреса, а между конгресите - от пленума на НК. Решението се смята за прието, ако за него са гласували повече от две трети от членовете на НК на БРСП.


Р А З Д Е Л   О С М И
ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ПАРТИЯТА

Чл. 35. БРСП е юридическо лице и седалището на НК е гр. София.

Чл. 36. Партията осъществява своята дейност на принципа на самоиздръжка. Паричните средства се набират от постъпления от членския внос, доброволно набиране на средства, дарения, стопанска дейност (позволено от закона), наследства и др.

Чл. 37. Ежемесечният членски внос е 10 лева. За безработни, пенсионери и учащи се - 2 лв. Встъпителният членски внос е 5 лева.

Чл. 38. Членският внос се разпределя 20 % за ПО, 15 % за общинските партийни организации, 15 % за областните партийни организации и 50 % за НК на БРСП.


Р А З Д Е Л   Д Е В Е Т И
СИМВОЛИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 39. Символи на партията са: знамето е разделено по диагонал. Горната част е в червено, долната в зелено. На него има сърп и чук, стиснати в юмрук, и изписано името на партията.


Р А З Д Е Л   Д Е С Е Т И
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ НА ПАРТИЯТА

Чл. 40. Избраните народни представители, членове на БРСП, образуват парламентарна група и развиват дейността си, спазвайки Правилника за вътрешния ред на Народното събрание.

а) Народните представители строго спазват и отстояват интересите на трудовия народ в Република България.
б) Привеждат в изпълнение платформата на партията, оповестена пред народа в периода на предизборната борба.


Р А З Д Е Л   Е Д И Н А Д Е С Е Т И
ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ НА БРСП

Чл. 41. БРСП се представлява пред другите партии и държавни органи от председателя на НК на БРСП или от упълномощени от него лица (зам.-председателя по организационните въпроси и зам.-председателя по идеологическите въпроси).

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


080. ХРИСТИЯНСКО ЖЕНСКО ДВИЖЕНИЕ (ХЖД)

Създава се през август 1990 г. На 11 октомври 1990 г. се провежда Учредителна конференция с участие на пловдивското Християнско женско дружество и подобни дружества от София, Русе, Бургас, Перник и Радомир, които стават основа на партията. По Закона за политическите партии е регистрирана официално на 19 декември 1990 г. от Софийски градски съд.

Християнското женско движение е организация на жените в България, които в своя живот и при възпитанието на децата си се ръководят от духа на християнската нравственост и от общочовешките ценности, държат на националното самосъзнание и са горди с принадлежността си към българската нация. ХДЖ обединява усилията на своите членове за преодоляване на нравствената криза в обществото и за възстановяване на националното ни достойнство въз основа на християнските ценности.
Движението изразява и защитава интересите на жените, които намират за достатъчно достойно положението си на майки и съпруги и смятат това за висше изпълнение на гражданския си дълг. Бори са за осигуряване на всяка жена правото да избира свободно между многодетното майчинство и професионалната кариера, за възстановяване на семейните традиции и на изконното българско семейство като най-сигурна морална опора и крепост на младото поколение. Подкрепя с всички сили и възможности гражданския мир. Девизът на ХЖД е "Бог - Отечество - семейство".

В изборите за Народно събрание (на 13 октомври 1991 г.) участва в предизборния съюз на Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Отечествената партия на труда, Християн-републиканската партия, Народнолибералната партия "Ст.Стамболов", Социалистическия младежки съюз, Федерацията на българската социалистическа младеж, Съюза на демократическите партии и движения "Ера-3". Представена е в парламента с един депутат.

Ръководен орган е Изпълнителното бюро. Председател на партията е Елисавета Миленова.

Адрес за контакти: София-1606, п.к.113, бул. "Мария-Луиза" 102
тел.: 31-51-70.

/Пресслужба "Куриер"/


11:45:38
19.06.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!

 

---------------------------------------------------------
 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 БТА разполага с цялата поредица от статии на в.  "Файнаншъл таймс" за Робърт Максуел.

   Част от поредицата излиза в отделно експресно издание на БТА на 19 юни, петък, като приложение на бюлетина “Анализи и прогнози".

    Желаещите могат да си купят отделни екземпляри от експресното издание в магазина на БТА - бул. "Цариградско шосе“ 49, София.