19 юни 1990

СОФИЯ, 19 ЮНИ 1990 ГОДИНА                               БРОЙ 119 /137/

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ - ОБРЪЩЕНИЕ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО /СГО/, УЧРЕДЕН НА 5 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


НИЕ, ДОЛУПОДПИСАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТОЛИЦАТА И ПРОВИНЦИЯТА, ОБЯВЯВАМЕ УЧРЕДЯВАНЕТО НА СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. КАТО УЧРЕДИТЕЛИ НИЕ ВИЖДАМЕ НЕОБХОДИМОСТТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЪЮЗА В СЛЕДНОТО:

1. ВСЕ ОЩЕ ОТСЪСТВУВАТ СИГУРНИ ПРИЗНАЦИ И ТВЪРДИ ГАРАНЦИИ ЗА РЕАЛНА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. НЕЖЕЛАНИЕТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА НОМЕНКЛАТУРА ДА СЕ РАЗДЕЛИ С ВЛАСТТА, УМИШЛЕНОТО ПРОТАКАНЕ НА РАДИКАЛНИТЕ СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ, ДЕМАГОГИЯТА И АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА НЕЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ОТКЛОНЯВАНЕТО НА ВЪПРОСА ЗА КОЛЕКТИВНАТА Й ВИНА ЗА ТОТАЛИТАРИЗМА И НАЦИОНАЛНАТА ОБЩА КРИЗА МОГАТ ДА ДОВЕДАТ БЪЛГАРИЯ ДО НЕБИВАЛ ПРЕЦЕДЕНТ В СЕГАШНАТА Й ИСТОРИЯ. СТАВА ВСЕ ПО-ЯСНО, ЧЕ С ВСЕКИ ИЗМИНАТ ДЕН НАШЕТО ОБЩЕСТВО ЗНАЧИТЕЛНО ИЗОСТАВА ОТ ПРОЦЕСИТЕ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ, ОБХВАНАЛИ ИЗТОЧНА ЕВРОПА. РАЗГРАЖДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА У НАС ПРОДЪЛЖАВА ДА Е САМО ЕДИН ЛОЗУНГ.

ИЛЮЗИЯ Е ДА СЕ МИСЛИ, ЧЕ ТОТАЛИТАРИЗМЪТ ЩЕ СИ ОТИДЕ САМ И ПО СВОЯ ВОЛЯ.

2. ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ НАШЕТО ОБЩЕСТВО ВСЕ ОЩЕ СЕ НАМИРА В НАСЛЕДЕНИТЕ ОТ ВРЕМЕТО НА ЕДНОЛИЧНИЯ РЕЖИМ СЪСТОЯНИЕ НА ПАСИВНОСТ, ИЗЧАКВАНЕ, ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ, БЕЗРАЗЛИЧИЕ И СТРАХ. ТОВА В НЕ ПО-МАЛКА СТЕПЕН СЕРИОЗНО ПРЕПЯТСТВУВА НОРМАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ У НАС. ЯСНО Е, ЧЕ ДЕМОКРАТИЧНИЯТ НАЧИН НА ЖИВОТ Е НЕВЪЗМОЖЕН БЕЗ ПРАКТИЧЕСКОТО, АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ВСЕКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ГРАЖДАНИН, ОСЪЗНАЛ ОТГОВОРНОСТТА И СЪДБОВНОСТТА НА ДНЕШНИЯ ИСТОРИЧЕСКИ МОМЕНТ.

3. РЕАЛНИЯТ ДЕМОКРАТИЧЕН СТАТУС НА СТРАНАТА НИ Е ВЪЗМОЖЕН ЕДИНСТВЕНО ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕТО НА СОЛИДНИ ГРАЖДАНСКИ СТРУКТУРИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ ТИП, ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕТО И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕТО НА ГРАЖДАНСТВЕНОСТТА КАТО ОСНОВЕН БЕЛЕГ НА СЪВРЕМЕННИЯ ЧОВЕК, ЧРЕЗ КОНСОЛИДИРАНЕТО НА НАЦИЯТА В СВОБОДНО И РАЗУМНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО. ВЗЕМАЙКИ ПРЕДВИД ОТСЪСТВИЕТО НА ЖИВИ ГРАЖДАНСКИ ТРАДИЦИИ В НАСТОЯЩАТА СОЦИАЛНА СИТУАЦИЯ, ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТАЗИ ТРУДНА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ВЪВ ВРЕМЕТО ЗАДАЧА Е НЕОБХОДИМА НАСТОЙЧИВА, ТЪРПЕЛИВА И СЕРИОЗНА РАБОТА НА МНОГО ХОРА В ТАЗИ ПОСОКА. ВСЯКО АМАТЬОРСТВО, ЕВТИН ПОПУЛИЗЪМ, ПАРТИЗАНЩИНА ИЛИ МОНОПОЛИЗЪМ В ТАЗИ ОБЛАСТ БИ ДОВЕЛО ДО ЗАТОРМОЗЯВАНЕ НА ТЕЗИ ПРОЦЕСИ ВМЕСТО ТЯХНОТО УСКОРЯВАНЕ И ПРАВИЛНО НАСОЧВАНЕ.

ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКО ТОВА АПЕЛИРАМЕ КЪМ ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, КЛУБОВЕ ИЛИ ГРУПИ С ГРАЖДАНСКА НЕПАРТИЙНА ОРИЕНТАЦИЯ, ОСЪЗНАЛИ ВАЖНОСТТА НА ИДЕЯТА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ИСКРЕНО ЖЕЛАЕЩИ РАДИКАЛНИ ПРОМЕНИ ПО ПЪТЯ НА НАШЕТО ЕВРОПЕИЗИРАНЕ И ГРАЖДАНСКО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ, ДА СЕ ОБЕДИНИМ В СЪЮЗ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО.
СЪЮЗЪТ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО Е ДОБРОВОЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА РЕЛИГИОЗНА, ЕТНИЧЕСКА, ПАРТИЙНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ПОЛ, РАСА, ВЪЗРАСТ, ПРОФЕСИЯ И ИМОТНО СЪСТОЯНИЕ. СЪЮЗЪТ ПОСТАВЯ ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ЧЛЕНСТВО САМО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШИЛИ КРИМИНАЛНИ И МОРАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, КАКТО И ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЦА, РАЗПАЛВАЩИ РАСОВА И ЕТНИЧЕСКА ОМРАЗА ИЛИ С ПРОФАШИСТКА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА ОРИЕНТАЦИЯ.

В СЪЮЗА МОГАТ ДА ЧЛЕНУВАТ И БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА.
ВОДЕЩИТЕ ЦЕННОСТИ НА СЪЮЗА ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СА: МИР, СВОБОДА, ЛИЧНОСТ, СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ, ВСЕОБЩО БЛАГОДЕНСТВИЕ, МИЛОСЪРДИЕ, ДОСТОЙНСТВО, РАВЕНСТВО ПРЕД ЗАКОНА.
СЪЮЗЪТ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО СИ ПОСТАВЯ НА ПЪРВО ВРЕМЕ СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ:

- ЗАЩИТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ НРАВСТВЕНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ И ГРАЖДАНСКИ ЦЕННОСТИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ;
- ПОВИШАВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА И ГРАЖДАНСКАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ;
- АКТИВНО УЧАСТИЕ В РАЗГРАЖДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА НА ЖИВОТ И МИСЛЕНЕ ЧРЕЗ МИРНИ И ЗАКОННИ СРЕДСТВА В РАМКИТЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА И В ДУХА НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СПОРАЗУМЕНИЯ. ПЪРВА СТЪПКА КЪМ ТАЗИ ЦЕЛ ЩЕ БЪДЕ ПОДГОТОВКАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ;
- ПОСТЪПАТЕЛНО ИЗГРАЖДАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СВОБОДНО И ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В БЪЛГАРИЯ И ВКЛЮЧВАНЕТО МУ В ЖИВОТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНСКИ ОБЩЕСТВА;
- ПРОТИВОСТОЕНЕ НА ВСЯКАКВИ ПРОЯВИ НА НЕОТОТАЛИТАРИЗЪМ, ШОВИНИЗЪМ, АВТОРИТАРИЗЪМ, ЛУМПЕНИЗЪМ, ПОЛИТИЧЕСКИ КОТЕРИИ И ИНТРИГИ, КОИТО СА В УЩЪРБ НА ИНТЕРЕСИТЕ НА ГРАЖДАНИТЕ.

СЪЮЗЪТ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ЩЕ ПОДДЪРЖА КАТО СВОИ ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ИСКАНИЯТА НА ДЕМОКРАТИЧНАТА ОПОЗИЦИЯ: ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА СОЦИАЛНОСЛАБИТЕ /ПЕНСИОНЕРИ, ИНВАЛИДИ, ДЕЦА, МЛАДЕЖИ, БЕЗРАБОТНИ/; ЗАЩИТА НА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧАСТНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ В СФЕРАТА НА ИКОНОМИКАТА, ТЪРГОВИЯТА, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА; ЗАЩИТА НА ИДЕЯТА ЗА ПАЗАРНО ОРИЕНТИРАНА ИКОНОМИКА, СЪЧЕТАНА С ЕФИКАСЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО и ЦЕНИТЕ НА СТОКИТЕ; БОРБА СРЕЩУ ПРИВИЛЕГИИТЕ И ЗА СПРАВЕДЛИВИ ЗАКОННИ НАКАЗАНИЯ НА ВСИЧКИ, ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ТОТАЛИТАРНАТА ВЛАСТ ЗА НЕЗАКОННО ЗАБОГАТЯВАНЕ, СЛУЖЕБНА ИЛИ НАУЧНА КАРИЕРА; ЗАЩИТА НА ИДЕЙНИЯ И КУЛТУРНИЯ ПЛУРАЛИЗЪМ И ДР.

СЪЮЗЪТ ЗА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО ПРИЕМА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА СДС ЗА СВОЯ ПРОГРАМА И ПРИЗОВАВА ВСИЧКИ СЪЗНАТЕЛНИ И СВОБОДНИ ГРАЖДАНИ ДА Я ПОДКРЕПЯТ, СЪЮЗЪТ ЩЕ РАБОТИ В СЪДРУЖИЕ С ВСИЧКИ СХОДНИ НА НЕГО ДВИЖЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО. СЪЮЗЪТ ЩЕ ТЪРСИ ДА УСТАНОВИ КОНТАКТИ И С ВСИЧКИ СРОДНИ НА НЕГО ДВИЖЕНИЯ В ЕВРОПА, АМЕРИКА И ДРУГИТЕ КОНТИНЕНТИ.

5 МАРТ 1990 Г.                               ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ОТВОРЕНО ПИСМО ДО ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ, ДО БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ, ДО МИНИСТЪРА НА НАРОДНАТА ОТБРАНА, ДО ВСИЧКИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ.


ГОСПОДА,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ РАЗПОЛАГАМЕ С МНОГО ПРОВЕРЕНИ СИГНАЛИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА, ЧЕ СРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МНОГО ВОЕННИ ПОДЕЛЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЕДНОМАНДАТНИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ РАЙОНИ, КЪДЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ, МАСОВО СА ПУСНАТИ В ДВУДНЕВЕН ИЛИ ТРИДНЕВЕН ОТПУСК. ПО ТОЗИ НАЧИН ВОЙНИЦИТЕ СА ЛИШЕНИ ОТ ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ГЛАСУВАТ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР. ОЧЕВИДНО СЕ ПРЕСЛЕДВА ПО-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ ВЪВ ВТОРИЯ ТУР ЗА КАНДИДАТИТЕ НА БСП, ТЪЙ КАТО В ПЪРВИЯ ТУР ВИСОК ПРОЦЕНТ ОТ СРОЧНОСЛУЖЕЩИТЕ ВЪВ ВОЕННИТЕ СЕКЦИИ СА ГЛАСУВАЛИ СЪС СИНИ БЮЛЕТИНИ.

ФОРМАЛНО ИЗЛОЖЕНОТО НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБИРАНЕ НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НО Е ЯРЪК ИЗРАЗ НА ОБСТОЯТЕЛСТВОТО, ЧЕ И ДУМА НЕ МОЖЕ ДА СТАВА ЗА ДЕЙСТВИТЕЛНА ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА. ГОРНОТО ПРЕДСТАВЛЯВА И НАРУШЕНИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА ЗА НЕУЧАСТИЕ НА ОРГАНИТЕ НА МНО В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА.

ПРОВЕРЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗЛОЖЕНОТО ИМАМЕ ЗА ПОД.НОМЕР 62700 С.ГЪРЛЕНО, 142 ЕИР, ПОДЕЛЕНИЕ В С.ГЮЕШЕВО, 142 ЕИР, ШКОЛАТА ЗА ШОФЬОРИ КЪМ ОСО ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, КЕЧ - ПЛЕВЕН, ПОД.34980,
42390, 34000 И 62720 НА ТЕРИТОРИЯТА НА 49 ЕИР, ПОДЕЛЕНИЕ 58210 - ЖП БРИГАДА Г.ГОРНА ОРЯХОВИЦА 65 ЕИР.

ОСТРО ПРОТЕСТИРАМЕ И ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ТОВА В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ПРЕДСТАВЛЯВА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ В ПОСОЧЕНИТЕ ЕДНОМАНДАТНИ РАЙОНИ.

СОФИЯ, 16 ЮНИ 1990 Г.         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЕНТРАЛНИЯ
                                           ИЗБИРАТЕЛЕН КЛУБ НА СДС:
                                           ПЕТКО СИМЕОНОВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ.


 
ДЕКЛАРАЦИЯ
НА 13 ЮНИ 1990 Г. ПРЕБОЯДИСАНИТЕ КОМУНИСТИ, КОИТО ДНЕС УПРАВЛЯВАТ РУМЪНИЯ, ПОКАЗАХА СВОИТЕ КЛАСОВО-ПАРТИЙНИ НОКТИ. РЕФОРМАТОРЪТ-КОМУНИСТ ЙОН ИЛИЕСКУ, РАЗБИРА СЕ, ЗАКОННО ИЗБРАН,
КАКТО ЕЖЕДНЕВНО ПОДЧЕРТАВА В. "ДУМА”, ИЗВИКА НА ПОМОЩ "НАЙ-ОСЪЗНАТИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА РУМЪНСКАТА РАБОТНИЧЕСКА КЛАСА". ТЕЗИ "НАРОДНИ СИНОВЕ", ДОБРЕ ИЗВЕСТНИ НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО ВЛАСТТА Е ЗАВЛАДЯНА ОТ КЛАСИЧЕСКА ИЛИ МАСКИРАНА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПРЕБИХА И УБИХА С МЕТАЛНИ ПРЪТИ СТОТИЦИ ПРОТЕСТИРАЩИ СРЕЩУ КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПРОИЗВОЛ.

ПОГЛЕДНЕТЕ СЛАДОСТРАСТНОТО ПОДЗАГЛАВИЕ НА ПЪРВА СТРАНИЦА НА В. "ДУМА" ОТ 14 ЮНИ 1990 Г. - "РАБОТНИЦИ ОКАЗВАТ ПОМОЩ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО СРЕЩУ ЕКСТРЕМИСТКИ ЕЛЕМЕНТИ". НИЩО, ЧЕ ЦЯЛАТА СВЕТОВНА ОБЩЕСТВЕНОСТ ОСЪЖДА ПОРЕДНОТО КОМУНИСТИЧЕСКО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. НИЩО, ЧЕ ВСИЧКИ ЗАПАДНИ ПРАВИТЕЛСТВА ЗАКЛЕЙМИХА ПОРЕДНОТО ЧЕРВЕНО ВАРВАРСТВО. БЪЛГАРСКИТЕ СОЦИАЛИСТИ-КОМУНИСТИ УМИЛИТЕЛНО ПРИВЕТСТВУВАТ ЗАКОННИТЕ МЕРКИ НА ЗАКОННОТО РУМЪНСКО ПРАВИТЕЛСТВО.

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ — НЕМАРКСИСТИ НАПОМНЯ: НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО РЕФОРМИРАНИТЕ КОМУНИСТИ УПРАВЛЯВАТ, СЕ ИЗВЪРШВАТ ЯВНИ НАСИЛИЯ. ВИЖТЕ КАКВО СТАВА В СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ, СЪРБИЯ И РУМЪНИЯ. НАВСЯКЪДЕ, КЪДЕТО НАРОДИТЕ МИРНО ПОМЕТОХА ЧЕРВЕНАТА ЗАРАЗА, ЦАРИ МИР И СПОКОЙСТВИЕ. ГДР, ПОЛША, УНГАРИЯ И ЧЕХОСЛОВАКИЯ УВЕРЕНО КРАЧАТ КЪМ БЛАГОДЕНСТВАЩИЯ ЗАПАД.

КОЙТО НЕ ВИЖДА ТОВА, НЕКА ГЛАСУВА С ЧЕРВЕНАТА БЮЛЕТИНА.
ВПРОЧЕМ ПАРТИЙНИЯТ БЪЛГАРСКИ ПРЕЗИДЕНТ ВЕЧЕ ПРИЗОВА ТАНКОВЕТЕ.
ЛИКУВАЙТЕ, "МИЛИ ХОРА"!

СОФИЯ, 15 ЮНИ 1990 Г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО И КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЯНКО ЯНКОВ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р БОЙКО ПРОЙЧЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КК: ЮЛИЯН КОЦЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


Х   Х   Х

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПОЗИЦИЯ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БОП/ - УЧАСТНИК В КОАЛИЦИЯТА "ЕДИНЕН НАРОДЕН СЪЮЗ" - "СВОБОДА"


ЗЛОКОБНА БЕШЕ ОРИСИЯТА НА ТУРСКАТА ОРИСТНИЦА ПРЕДИ И СЛЕД 1878 Г. - ПЪРВО СРЕЩАТА В РАЙЩАТ - АВСТРО-УНГАРИЯ, 1876 Г.; САН СТЕФАНСКИЯТ МИРЕН ДОГОВОР, БЕРЛИНСКИЯТ ДОГОВОР, НЬОЙСКИЯТ ДОГОВОР И ДОГОВОРЕНОСТИТЕ ОТ ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. БЪЛГАРИЯ СИ ОСТАНА ОКЪСАНО ОТЕЧЕСТВО - С 1/3 ОТ ЗЕМИТЕ СИ. НИЕ, БЪЛГАРИТЕ, МОЖЕМ ОПРЕДЕЛЕНО ДА СЕ НАРЕЧЕМ "ИНДИАНЦИ" НА БАЛКАНИТЕ, НА ТОВА ЕВРО-АЗИАТСКО КРЪСТОВИЩЕ, ПОДЛОЖЕНИ ВСЕ ОЩЕ НА НЕНАСИТНИТЕ АПЕТИТИ НА НАШИТЕ СЪСЕДИ.

МНОГО БЪЛГАРИ СЛЕД 1878 Г. БЯХА ПОРУГАНИ, АСИМИЛИРАНИ И ПРЕТОПЕНИ В ЧУЖДО ПОДАНИЧЕСТВО В ОТКЪСНАТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗЕМИ.

ТОВА, КОЕТО НЕ СТАНА ЗА 200 И 500 ГОДИНИ, СТАНА САМО ЗА 100 ГОДИНИ. ВСЯКАКВИ ВИКОВЕ ЗА ПОМОЩ ОТ ОДРИНСКА И ЕГЕЙСКА ТРАКИЯ, ОТ ЕГЕЙСКА И ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ, ОТ ЗАПАДНИТЕ ПОКРАЙНИНИ И СЕВЕРНА ДОБРУДЖА БЯХА ГЛАС В ПУСТИНЯ, А И НАШИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА КАКТО ПРЕДИ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ТАКА И СЛЕД ТОВА ГИ ОТРИЧАХА И БЯХА ЗАБРАВИЛИ, ЧЕ СЪЩЕСТВУВАТ. ИМАШЕ ЗАБРАВЕНИ БЪЛГАРИ И В МНОГО ПО-ДАЛЕЧНИ СТРАНИ НА СВЕТА.

ТАЗИ СИЛНА ИЗЯВА НА БЕЗРАЗЛИЧИЕ КЪМ БЪЛГАРЩИНАТА ОСОБЕНО СЕ ЗАСИЛИ СЛЕД РЕШЕНИЯТА НА КОМИНТЕРНА ОТ 1934 Г. /ТРЕТИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ/ - МИЗИЙСКА, ДОБРУДЖАНСКА, ТРАКИЙСКА И МАКЕДОНСКА НАЦИЯ. НАЛАГАШЕ СЕ "РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ"!

КОНФЕРЕНЦИЯТА НА ЮГОСЛАВСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЮКП/ В ГР.ЯЙЦЕ - ЮГОСЛАВИЯ 1941 Г.

РЕШЕНИЕТО НА БКП ПРЕЗ 1946 Г. ЗА "МАКЕДОНИЗАЦИЯ НА ПИРИНСКИЯ КРАЙ" БЕШЕ ДЕЛО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА СТАЛИН, ТИТО И ДИМИТРОВ. ИЗЗЕМВАШЕ СЕ НАЦИОНАЛНИЯТ БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР, ПИСМЕНОСТ И НАРОДНОСТ И СЕ ЗАМЕНЯХА С МАКЕДОНСКИ. О,... БОЖЕ! КАКВО ПРОКЛЯТИЕ НА ДЯВОЛА И КАКВА ТРАГЕДИЯ! НАСАЖДАШЕ СЕ ФАЛШИВИЯТ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ, ДОВЕЛ ДО ИЗКРИВЕНО И ОКАЯНО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ ДО БЕЗКРАЙНОСТ. ПОЛУЧИ СЕ БЕЗНРАВСТВЕНОСТ, ОПОШЛЕНИЕ НА НАРОДНОСТНИЯ БЪЛГАРСКИ ХАРАКТЕР - РОДООТСТЪПНИЧЕСТВО И ЧУЖДОПОКЛОННИЧЕСТВО. ЗАЛИЧЕНИ БЯХА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ТРАДИЦИИ. ТАЗИ ПОЛИТИКА НА НАЦИОНАЛЕН НИХИЛИЗЪМ ДОСТИГНА СВОЯ ВРЪХ. ВСЕ В ТОЗИ ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ И КОСМОПОЛИТИЗЪМ НАШАТА ИКОНОМИКА И СТОПАНСТВО ЗАГУБИХА ВСИЧКИ ТРАДИЦИИ, КОИТО ОСЕЗАЕМО СЕ ПОЧУВСТВУВАХА В ТЪРГОВИЯТА, ЗАНАЯТИТЕ И ЗЕМЕДЕЛИЕТО.
КАТО ГОРЧИВ ПЛОД НА НИХИЛИЗМА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ХАРТА СТАНА РАЗМЕННА МОНЕТА И СЕ СПЕКУЛИРАШЕ С НЕЯ ЗА ЧУЖДИ СМЕТКИ. МЕЖДУВРЕМЕННО ЧУЖДАТА ПРОПАГАНДА И АСИМИЛАЦИОННА ПОЛИТИКА В ОТКЪСНАТИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ ПОД ЧУЖДО ВЛАДИЧЕСТВО РАБОТЕШЕ МНОГО УСПЕШНО. ПРЕЗ ТИЯ 45 ГОДИНИ НАМЕРИХМЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И СРЕДСТВА, ЗА ДА ПОМАГАМЕ НА КОГО ЛИ НЕ, НО НЕ НАМЕРИХМЕ ВРЕМЕ И СЪВЕСТ ДА ПОМИСЛИМ ПОНЕ МАЛКО ЗА ОНЕЗИ НАШИ СЪНАРОДНИЦИ, ОТКЪСНАТИ ОТ ОБЩОТО НИ ОТЕЧЕСТВО.

СВЕТЛИЯТ ПРАЗНИК НА БРАТЯТА СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ БЕШЕ НЯКОЛКО ГОДИНИ ОТМЕНЕН КАТО "ШОВИНИСТИЧЕСКИ" И БЕШЕ ЗАМЕНЕН, КАКТО Е ГЕРГЬОВДЕН, С ДЕНЯ НА ОВЧАРЯ. ВСИЧКИ ТЕЗИ БЕЗОБРАЗИЯ ЗА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ПО ВСИЧКИ КРАИЩА НА СВЕТА ГО ОБЕЗВЕРИХА. В СТРАНАТА БЪЛГАРИТЕ СЕ ДЕЛЯХА ИЗКУСТВЕНО НА КЛАСИ. НАЦИОНАЛНОТО РАЗЕДИНЕНИЕ НЯМАШЕ ГРАНИЦИ И ОТСЛАБВАШЕ СЪПРОТИВИТЕЛНИТЕ СИЛИ НА НАЦИЯТА И ЗАЕДНО С 2,5 МИЛИОНА БЪЛГАРИ ПОД ЧУЖДО ВЛАДИЧЕСТВО, ВОДЕНИ ОТ НЕСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНОСТ ДА СЕ ЗАЩИТАВА ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВАТА И УДАРИТЕ НА НАШИТЕ ВРАГОВЕ. ЗАБРАВЕНА БЕШЕ КРьВТА НА ДВЕСТА ХИЛЯДИТЕ БЪЛГАРСКИ ГЕРОИ, ОСТАВИЛИ КОСТИТЕ СИ ПО ПОЛЕТА И БАЛКАНИ, ЗА ДА БРАНЯТ БЪЛГАРЩИНАТА СЛЕД 1878 ГОДИНА - ДА, БЯХА ЗАБРАВЕНИ И ОТМИНАТИ БЕЗ ДОСТОЙНСТВО. ВСИЧКО ТОВА НАЛАГАШЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ЕДНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, НА ЕДНО ДВИЖЕНИЕ, НА ЕДНА ОРГАНИЗАЦИЯ, НА ПАРТИЯ, КОЯТО ДА ВЪЗВЪРНЕ, СЪБУДИ И ИЗПРАВИ БЪЛГАРСКАТА ГОРДОСТ. ДА ОБЕДИНИ БЪЛГАРИТЕ В ЕДНА НАЦИОНАЛНА СПОЙКА, ДА ВЪЗРОДИ СЪПРОТИВИТЕЛНИТЕ Й СИЛИ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ И СЪЩЕСТВУВАНЕ, КАКТО ДРУГИТЕ НАРОДИ В НАША ЕВРОПА - КАКТО КАЗВАШЕ ГОЦЕ ЗА СВЕТА, КАТО ПОЛЕ "ЗА КУЛТУРНО СЪРЕВНОВАНИЕ И ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ НАРОДИТЕ".

ПРЕДИ 10 НОЕМВРИ 1989 Г. ГОРБАЧОВ ЗАГОВОРИ ЗА ОБЩ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ И ТОВА ВЛЕЗЕ В УМА И СЪРЦЕТО НА ОСНОВОПОЛОЖНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ И ГИ УПОИ. СЕГА, САМО СЕГА И НИКОЙ ДРУГ ПЪТ Е ИСТОРИЧЕСКИЯТ МОМЕНТ И НИЕ НЯМА ДА ГО ПРОПУСНЕМ, ЗА ЕДИНЕНИЕ НА ВСИЧКИ СЪНАРОДНИЦИ В ЛОНОТО НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ, ПРЕДВИД ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА В СЪЕДИНЕНИ ЕВРОПЕЙСКИ ЩАТИ. СЕГАШНИТЕ ГРАНИЦИ НЯМА ДА ИМАТ ТАЗИ СТРАТЕГИЧЕСКА СТОЙНОСТ, КАКВАТО ИМАТ ПОНАСТОЯЩЕМ. ТОВА Е ЕСТЕСТВЕН ПРОЦЕС НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ И СЪЕДИНЕНИЕ НА НАРОДИТЕ БЕЗ ПОВЕЧЕ НАСИЛИЕ, УНИЖЕНИЕ, СТРАДАНИЕ И БЕЗ ПОВЕЧЕ КРЪВ. ТОВА СЕ ВИЖДА ОТ ИЗСЕЛНИЧЕСКИТЕ СПОГОДБИ НА СЪВЕТСКИТЕ ЕВРЕИ И ПОНТИЙСКИ ГЪРЦИ, СЪОТВЕТНО В ИЗРАЕЛ И ГЪРЦИЯ.
ВЯРВАМЕ В ТОЗИ ПРОЦЕС ЗА ЕДИНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ НАРОДИ БЕЗ ГРАНИЦИ, МИТА, ВИЗОВИ    РЕЖИМИ, С ЕДИННА ПАРИЧНА ЕДИНИЦА, КОЙТО ПРОЦЕС ЩЕ РЕЗОНИРА В ЦЕЛИЯ СВЯТ. ТАЗИ НАША ДЕЙНОСТ Е В ПРАВИЛНА ПОСОКА, ЗАПОЧНАТА ОТ 7-8 МЕСЕЦА, И ЩЕ ПРОДЪЛЖИ, ДОКАТО СЪЩЕСТВУВА МАЙКА БЪЛГАРИЯ. ЗНАЧЕНИЕТО И МЯСТОТО НА НАШИТЕ ДВИЖЕНИЯ В СТРАНАТА И ТОВА НА НАШАТА    ПАРТИЯ ТЕПЪРВА ЩЕ НАБИРАТ ОБЩЕСТВЕНА ПРЕСТИЖНОСТ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ 3-4 ГОДИНИ, В РЕЗУЛТАТ ОТ НАСТЪПИЛАТА ЕРОЗИЯ В НАЦИОНАЛНИЯ МОНОЛИТ, А ТАКА СЪЩО И ОТ ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРИЛЕЖАЩАТА ЕТНИЧЕСКА ГРУПА. НИЕ СМЕ ПАТРИОТИ, А БЯХМЕ ОБВИНЕНИ ОТ НЕКОМПЕТЕНТНОСТТА И НЕДАЛНОВИДНОСТТА НА НЯКОИ "БЪЛГАРИ" ПРЕЗ ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В НАЦИОНАЛИЗЪМ И ДАЖЕ В ШОВИНИЗЪМ, КОЙТО Е ПРИСЪЩ НА СЪСЕДИТЕ НИ. ОТ КАЗАНОТО НИЕ СМЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ЕДИНЕНИЕ НА КУЛТУРНА ОСНОВА С ПРОСВЕТНО-ПРОПАГАНДНА ДЕЙНОСТ, С РАЗКРИВАНЕ НА УЧИЛИЩА, ЧИТАЛИЩА, КЛУБОВЕ И ДРУГИ, С АВТЕНТИЧНИ ДОКУМЕНТИ, С НЕОПРОВЕРЖИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА, С НАМЕСАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА ВЕЛИКИТЕ СИЛИ И ООН. ПЪТЯТ НИ ЗА ТОВА Е ЯСЕН - ЧРЕЗ ИЗДИГАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА НА ПРЕСТИЖНО НИВО И ОТШУМЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРУКТУРНА ЕРОЗИЯ И ЕТНИЧЕСКИ ГРУПОВИ ПРОБЛЕМИ.

БЕЗ ПАНТЮРКИЗЪМ И Т.НАР. "МАКЕДОНИЗЪМ".

ЕТНИЧЕСКИТЕ ГРУПИ С ЧУЖДО НАЦИОНАЛНО САМОСЪЗНАНИЕ, ЧРЕЗ ЕМИГРАЦИОННИ СПОГОДБИ, ПО ЧЕСТ И СЪВЕСТ ДА ИЗБЕРАТ СВОЕТО ОТЕЧЕСТВО! С ПОВЕЧЕ ПАТРИОТИЗЪМ, БЕЗ ИЗЛИШЕН ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗЪМ, ВЪЗВРЪЩАНЕ НА ОТКОЛЕШНИЯ НИ ИДЕАЛ ОТ ДОСТОЙНОТО ИСТОРИЧЕСКО МИНАЛО НА МАЙКА БЪЛГАРИЯ - МИЗИЯ, ТРАКИЯ, МАКЕДОНИЯ.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БОП/ СЕ ЗАРОДИ В ПЛОВДИВ В КРАЯ НА МИНАЛАТА И НАЧАЛОТО НА 1990 Г. ТЯ Е МЛАДА ПАРТИЯ, БЕЗ МИНАЛО, НО ПЪК ОНАСЛЕДЯВА ИДЕИТЕ НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ РАКОВСКИ,
БОТЕВ, ЛЕВСКИ, ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ЯНЕ САНДАНСКИ, ГЕРДЖИКОВ, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ И МНОГО ДРУГИ. НЕЙНИТЕ ХОРИЗОНТАЛНИ СТРУКТУРИ СА ПОВЕЧЕ В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ. БОП УВЕРЯВА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ В ОТКЪСНАТИТЕ ЗЕМИ ПОД ЧУЖДО ВЛАДИЧЕСТВО, ЧЕ ЗА ТЯХ МИСЛЯТ, МИЛЕЯТ И ЖИВЕЯТ С ТЕХНИТЕ БОЛКИ И СТРАДАНИЯ И ЧЕ ТЕ В ЛИЦЕТО НА БОП ЩЕ ИМАТ ЕДИН ВЕРЕН И ИСТИНСКИ ГАРАНТ. ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ НАШИ СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ В СТРАНАТА ОТ ВСИЧКИ СЛОЕВЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ И ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, А ТАКА СЪЩО И ОНЕЗИ СЪНАРОДНИЦИ, ЖИВЕЕЩИ В ЧУЖБИНА, СПОДЕЛЯЩИ НАШИТЕ ВЪЗГЛЕДИ - СТАНЕТЕ НАШИ ЧЛЕНОВЕ.

БОП В СВОЯТА ПРОГРАМА ВЗИМА ОТНОШЕНИЕ И ИМА ВИЖДАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, НО ПОНАСТОЯЩЕМ НЯМА ДА ГИ ТРЕТИРАМЕ ТУК.

В НАСТОЯЩАТА ПРЕДИЗБОРНА БОРБА БОП СЕ ЧУВСТВУВА В НЕРАВНОПОСТАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ И Е СРЕД РЕАЛНАТА ОПОЗИЦИЯ ОТ 22 ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. БОП Е ОСНОВАТЕЛ И ЧЛЕН НА ЕДИННИЯ НАРОДЕН СЪЮЗ /ЕНС/.

ТЯ УЧАСТВУВА В ПРЕДИЗБОРНАТА БОРБА НАЙ-АКТИВНО, НО ОТСТОЯВА ПОЗИЦИЯТА ДО ПОСЛЕДНО ЗА ОТМЕНЯНЕ НА ИЗБОРИТЕ. НАЛИЦЕ СА ДОЛУ ПО МЕСТА СТАРИТЕ ТОТАЛИТАРНИ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ, КОИТО СКОВАВАТ ХОРАТА И ПРЕЧАТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЧЕСТНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ. TEMATA НА ИЗБОРИТЕ, КОЯТО БЕШЕ ИЗБРАНА ОТ БКП И СДС, Е СЛОЖНА. ФАВОРИТИ в ИЗБОРНАТА БОРБА СА БСП, СДС И БЗНС-КАЗИОННО. НАРУШЕНИ СА ЧЛЕН 15 И 16 ОТ ЗАКОНА ЗА ПАРТИИТЕ И ЧЛЕН 49 ОТ ЗАКОНА ЗА ИЗБОРИТЕ. ВСЕ ПАК БОП Е С БЮЛЕТИНАТА НА ЕНС - БЯЛА С ТРИ ЖЪЛТИ ЛЕНТИ.

ДЕВИЗЪТ НИ Е "ОТЕЧЕСТВОТО НАД ВСИЧКО"! ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ - ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ - ПОЛИТИЧЕСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ЕДИННА ОПОЗИЦИЯ. БЪЛГАРИЯ Я ГРОЗИ ОПАСНОСТ - ИКОНОМИЧЕСКА И ТЕРИТОРИАЛНО-СТРАТЕГИЧЕСКА. НЕ НА ПАРТИЙНОТО ТЕСНОГРЪДИЕ! ДА ЖИВЕЕ ОТЕЧЕСТВОТО!
БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!

ПЛОВДИВ, 7 ЮНИ 1990 Г.                                      /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"


НИЕ, СТАЧКУВАЩИТЕ СТУДЕНТИ В СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ", ИЗРАЗЯВАМЕ ДЪЛБОКО ВЪЗМУЩЕНИЕ ОТ ВАРВАРСКИТЕ ДЕЙСТВИЯ СРЕЩУ СТУДЕНТИТЕ ОТ БУКУРЕЩКИЯ УНИВЕРСИТЕТ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ МАНИПУЛАЦИИТЕ И ВНАСЯНЕТО НА РАЗКОЛ МЕЖДУ СТУДЕНТИТЕ И ЧАСТ ОТ ТРУДЕЩИТЕ СЕ Е ПРОЯВА НА ГРУБА ПОЛИТИЧЕСКА БЕЗНРАВСТВЕНОСТ, ДОВЕЛА ДО ПОГАЗВАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТАРНИ ЧОВЕШКИ ПРАВА.

НИЕ ОСЪЖДАМЕ ТОЗИ АКТ НА НАСИЛИЕ, ПРОВОКИРАН ОТ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ, И ПРИЗОВАВАМЕ БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ДА ИЗРАЗИ ПОДКРЕПА НА РУМЪНСКИТЕ СТУДЕНТИ.

СОФИЯ, 15 ЮНИ 1990 Г.                                  /ПРЕССЛУЖБА"КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.


НЕЗАВИСИМОТО ДРУЖЕСТВО ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ, СЛЕД КАТО СЕ ЗАПОЗНА С ДЪЛГИЯ СПИСЪК НА ЗАЯВЕНИТЕ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ИЗБОР НА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КАКТО И НА САМАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ НА 10 ЮНИ т.г., ЗАЯВЯВА СЛЕДНОТО: ОГРОМНАТА ЧАСТ ОТ ТЕЗИ НАРУШЕНИЯ СА ИЗВЪРШЕНИ ОТ СТPAHA НА ЛИЦА, АНГАЖИРАНИ С УПРАВЛЯВАЩАТА БСП И НЕЙНАТА НАМЕНКЛАТУРА, ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ТЯХ СА И СЛУЖЕБНИ ЛИЦА ПО СМИСЪЛА НА ИЗБИРАТЕЛНИЯ ЗАКОН. НАЛАГА СЕ ИЗВОДЪТ, ЧЕ ОЧАКВАНИТЕ ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ ПЪРВИ СВОБОДНИ И ЧЕСТНИ ИЗВОРИ НА МНОГО МЕСТА В СТРАНАТА НЕ МОЖАХА ДА БЪДАТ ТАКИВА. С ТОВА БЯХА НАРУШЕНИ ЧЛ.ЧЛ. 19 И 25 ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПАКТ ЗА ГРАЖДАНСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРАВА.

СПОРЕД НАС ДЕЙСТВИЯТА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ АПАРАТ, СВЪРЗАНИ С ТОКУ-ЩО ОТМИНАЛИТЕ ИЗБОРИ, СА ЕДНА ПОСЛЕДОВАТЕЛНА ПРОЯВА НА ОТИВАЩИЯ СИ РЕЖИМ И НЕГОВИЯ МОРАЛ. НИЕ НАСТОЯВАМЕ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И НА САМИТЕ ИЗБОРИ И ЗА КАТЕГОРИЧНИ СЪДЕБНИ САНКЦИИ СРЕЩУ НАРУШИТЕЛИТЕ.

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА, ЧЕ ЧРЕЗ МАНИПУЛАЦИИ И ЗАПЛАХИ, ИЗМАМА И ФАЛШИФИКАЦИИ И ПОТЪПКВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНОТО ПРАВО НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ НА МНОГО МЕСТА В СТРАНАТА ВЪРХУ РЕЗУЛТАТА ОТ ИЗБОРИТЕ БЕШЕ СИЛНО ПОВЛИЯНО, БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО СКЪСА С ЕДНОПАРТИЙНАТА ДИКТАТУРА. В СТРАНАТА НИ ЧРЕЗ ИЗБОРИ БЕ УСТАНОВЕНА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ.

СОФИЯ, 16 ЮНИ 1990 Г.                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОТОКОЛ ОТ 15 ЮНИ 1990 ГОДИНА ОТ СЪВЕЩАНИЕТО НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК-ЦЕНТЪР.


ДНЕС 15 ЮНИ 1990 ГОДИНА СЕ СЪСТОЯ СЪВЕЩАНИЕ НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК-ЦЕНТЪР ЗАЕДНО С КАНДИДАТИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

ДНЕВЕН РЕД:
1. ОТЧЕТ ЗА ХОДА И РЕЗУЛТАТИТЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ И ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗБОРИ.
ДОКЛ.АЛ.ПОПОВ
2. РЕШЕНИЕ ПО СЪСТОЯНИЕТО НА БЛОКА:

1. ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР, СЪСТОЯЩА СЕ ОТ ПАРТИИТЕ:
- ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ;
- ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ;
- ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА.

ЧЛЕНОВЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК И РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ ОЦЕНЯВАТ КАТО ДОБРИ И ПЕРСПЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗБОРИТЕ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ПРЕНЕБРЕГВАЙКИ ТЯСНОПАРТИЙНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ, ПАРТИИТЕ ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПОДКРЕПИХА СЪС СВОИТЕ ИЗБОРНИ ГЛАСОВЕ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, ОТДАВАЙКИ СВОЯ ДOCTOEH ПРИНОС В БИТКАТА СРЕЩУ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА.

В ТАЗИ ВРЪЗКА ПАРТИИТЕ ОТ ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР ОГЛАСЯВАТ СЛЕДНОТО СВОЕ РЕШЕНИЕ:
В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИЯ СТАТУТ ПРИ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОАЛИЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ПОЕТИТЕ ВЗАИМНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ СА ИЗПЪЛНЕНИ И СА ИЗИГРАЛИ СВОЯТА РОЛЯ. ОТ 17 ЮНИ 1990 Г. 24.00 Ч. КОАЛИЦИЯТА ПРЕУСТАНОВЯВА СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

2. ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОАЛИЦИЯТА СЧИТАТ, ЧЕ ПОДОБНИ КОНТАКТИ И ВРЪЗКИ ЗА В БЪДЕЩЕ НЕ СА ИЗКЛЮЧЕНИ.

3. СЪЗДАВА СЕ КОНТАКТНА ГРУПА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ФИНАНСОВИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ, В КОЯТО УЧАСТВУВАТ:
              1. НЕЙЧО ИВАНОВСКИ
              2. КРАСИМИР АНГЕЛОВ
              3. НИКОЛАЙ АЛИПИЕВ
              4. ОЛГА ИВАНОВА
4. ИЗКАЗВА БЛАГОДАРНОСТ ЗА АКТИВНОТО УЧАСТИЕ НА СЪТРУДНИЦИТЕ В КАМПАНИЯТА В ИЗБОРИТЕ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РПБ: ПРОФ. Д-Р АЛ.ПОПОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛДП: З.ДАСКАЛОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПСП: ИВ.ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПСД:К.ДУКОВ
СЕКРЕТАР НА ПРЕДИЗБОРНИЯ ЩАБ НА ПОБ-ЦЕНТЪР: ИВ.АНАСТАСОВ

СОФИЯ, 15 ЮНИ 1990 Г.             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/
 
Х  Х  Х

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ПОБ/.


ДНЕС 18 ЮНИ 1990 ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО СЪВЕЩАНИЕ НА ПАРТИИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК:
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА.

СЪСТОЯХА СЕ ОЖИВЕНИ РАЗИСКВАНИЯ, ПРОТЕКЛИ В ДЕЛОВИ И КОНСТРУКТИВЕН ТОН, КАТО СЕ ВЗЕХА СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:

1. ПРЕДИЗБОРНАТА КОАЛИЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЦЕНТЪР, В КОЯТО ЧЛЕНУВАТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ТРИ ПАРТИИ, КАКТО И РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ, ПРЕУСТАНОВИ СВОЕТО СЪЩЕСТВУВАНЕ ОТ 17 ЮНИ 1990 ГОДИНА В 24.00 ЧАСА.

2. ПАРТИИТЕ, ЧЛЕНУВАЩИ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, УЧРЕДЕН НА 11 ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА, ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА, ОГЛАСЯВАТ СВОЕТО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕИМЕНУВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН СЪЮЗ В ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ИЗИГРА СВОЯТА ПОЛОЖИТЕЛНА И КОНСТРУКТИВНА РОЛЯ, КАТО АКТИВНО УЧАСТВА В СЛОЖНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МАРАТОН НА ОБЩЕСТВЕНИЯ НИ ЖИВОТ. ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ПАРТИЯТА НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА ОЦЕНЯВАТ КАТО ДОБРИ И ПЕРСПЕКТИВНИ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ФИКТИВНО СВОБОДНИТЕ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. НАШИТЕ ПАРТИИ ПРЕНЕБРЕГНАХА ТЯСНО ПАРТИЙНИТЕ СИ ИНТЕРЕСИ И ПОДКРЕПИХА С ГЛАСОВЕТЕ СИ БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА ОПОЗИЦИЯ, ОТДАВАЙКИ СВОЯ ДОСТОЕН ПРИНОС В БИТКАТА СРЕЩУ ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА. ТАЗИ НАША ПОЛИТИКА ЩЕ БЪДЕ РЪКОВОДНА И ЗА БЪДЕЩИТЕ НИ ПОЛИТИЧЕСКИ СТЪПКИ.

3. НОВООСНОВАНИЯТ ЛИБЕРАЛЕН СЪЮЗ Е НАСЛЕДНИК НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, ОТВОРЕН Е ЗА ВСИЧКИ ЛИБЕРАЛНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ, БЕЗ ЛЕВИ    И ДЕСНИ    ТЕНДЕНЦИИ НА РАЗВИТИЕ, КОИТО КАТЕГОРИЧНО СЕ РАЗГРАНИЧАВАТ ОТ МАРКСИЗМА И ЗАЩИЩАВАТ ОСНОВНИТЕ ПРИНЦИПИ НА ЛИБЕРАЛИЗМА: СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, ОТГОВОРНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ, САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И САМОРЕГУЛИРАЩА СЕ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.

4. ЛИБЕРАЛНИЯТ СЪЮЗ СВИКВА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 7 И  8 ЮЛИ 1990 Г., НА КОЯТО ДА БЪДЕ ПРИЕТ СТАТУТ И ПРОГРАМА НА СЪЮЗА.
ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: ВЕСЕЛИН КОШЕВ
ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ:    КИРИЛ ДУКОВ
ПАРТИЯ НА СВОБОДАТА И ПРОГРЕСА:    ИВАН ГЕОРГИЕВ

СОФИЯ, 18 ЮНИ 1990 Г.    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПРОГРАМАТА /РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ "ЕРА-3".


ИКОНОМИКА

СЪЮЗ "ЕРА-3” РАЗГРАНИЧАВА ЧАСТНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР, СМЯТАЙКИ, ЧЕ И ДВАТА ТРЯБВА ДА ИМАТ ЕДНА ОСНОВНА НАСОЧЕНОСТ - ПОВИШАВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА СТРАНАТА ЧРЕЗ ТОЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПИРА И РАЗЛИКАТА НА ЦЕЛИТЕ, ПОДЧИНЕНИ В КРАЙНА СМЕТКА ЗА ИЗРАСТВАСТВАНЕ НА СВОБОДНИ, ЗАДОВОЛЕНИ И ПРОГРЕСИВНО РАЗВИВАЩИ СЕ ЛИЧНОСТИ В ЕДНА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА.

СЪЮЗ 'ЕРА-3” СМЯТА, ЧЕ НА ТОЗИ ЕТАП ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ ТРЯБВА ДА ПОЛУЧАТ:

1/ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ИЗХОЖДА СЕ ОТ ПОСТАНОВКАТА, ЧЕ НАЙ-ЦЕННИЯТ ДАР Е ЧОВЕКЪТ, И ТО ЗДРАВИЯТ ЧОВЕК.
2/ ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ - ИЗЦЯЛО ОСЪВРЕМЕНЕНА В ЕДВА КОНКУРЕНТНОСТ НА ПРЕДЛАГАНЕ И РАЗВИТИЕ.
3/ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО С НОВИ ФОРМИ НА СТРУКТУРА И ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА.
4/ ЖИЛИЩНОТО СТРОИТЕЛСТВО.
5/ ТУРИЗМЪТ И НЕОБХОДИМИЯТ ОТДИХ.

РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА ТРЯБВА ДА БЪДЕ СВЪРЗАНО С НОВИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ НА АНГАЖИРАНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЕЛЯНИТЕ, С ПРОМЯНА В ПРАВАТА И ОТГОВОРНОСТИТЕ, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЕТАПНА РАБОТА С НАМАЛЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ И УВЕЛИЧЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, КАКТО И ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ С НАМАЛЯВАНЕ ДИКТАТА НА ДИРЕКТОРСКИЯ И НАЧАЛНИЧЕСКИЯ КАДЪР В ЕЖЕДНЕВНИЯ РАБОТЕН ПРОЦЕС И СЪС СИЛНИ СТИМУЛИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА ИНИЦИАТИВНОСТ, КАТО СЕ АКЦЕНТИРА ВЪРХУ ИЗИСКВАНЕ ЗА ПРОДУКЦИЯ, А НЕ ВЪРХУ СПАЗЕНО РАБОТНО ВРЕМЕ, ГОТОВНОСТ ЗА "ДИСЦИПЛИНА ДИКТАТ" И ДР.

БЪЛГАРИЯ ЩЕ СТАНЕ НЕОБВЪРЗАНА СТРАНА С ИКОНОМИКА ДО МАКСИМУМ ОГРАНИЧЕНА ОТ ПОЛИТИКАТА. "ЕРА-3" ОТЧИТА, ЧЕ "ВЕЛИКИТЕ СИЛИ" СА ПРОВЕЖДАЛИ ВИНАГИ ПОЛИТИКА НА БАЛКАНИТЕ С ИНТЕРЕСИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ИНТЕРЕСИТЕ НА СТРАНАТА НИ. В НАСТОЯЩИЯ ЕТАП НА ОПРЕДЕЛЕНА
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ СТРАНАТА НИ ОТНОВО НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕВРЪЩА В "КОЛОНИЯ" НА ЕДНИ ИЛИ ДРУГИ ИНТЕРЕСИ, НИТО В СЛАБА И РАЗЦЕПЕНА ОТ ВЬТРЕШНИ ПРОТИВОРЕЧИЯ. ДЪРЖАВА, НА КОЯТО ЧРЕЗ ИКОНОМИЧЕСКА ЗАВИСИМОСТ ДА НАЛАГАТ ОПРЕДЕЛЕНА ПОЛИТИЧЕСКА ЛИНИЯ.

ВЗИМАЙКИ ПРЕДВИД ГОРЕПОСОЧЕНОТО И ИСТОРИЯТА НА ПОЛША ПРЕДИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, КАКТО И НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ, НА КОИТО ОТПУСКАНИТЕ ПОМОЩИ ОТ МИЛИАРДИ ДОЛАРИ НЕ ИЗМЕНИХА СТОЙНОСТТА НА ЖИВОТА, А УТЕЖНИХА БЪДЕЩЕТО ИМ И ИКОНОМИЧЕСКАТА ЗАВИСИМОСТ, СЪЮЗ "ЕРА-3" СМЯТА:

1/ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ РАЗВИВА КАТО СИЛНА И НЕЗАВИСИМА ДЪРЖАВА, С НОВА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА, С ПРИОРИТЕТ НА НЕОБХОДИМИ И ОТГОВАРЯЩИ ЗА НЕЯ ПРОИЗВОДСТВА, СЪОБРАЗЕНИ С ПРИРОДНИТЕ Й ДАДЕНОСТИ, С НАРОДНОСТНАТА ПСИХИКА, ПО ПЪТ, ПОКАЗАН В ОСНОВНИ ЛИНИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СТРАНИ, ПО-МАЛКИ, НО С ВИСОК ЖИЗНЕН СТАНДАРТ.
ТРЯБВА ДА СЕ ТЪРСЯТ НОВИ ПЪТИЩА НА БАЛАНС МЕЖДУ ДЪРЖАВА - ОБЩЕСТВО - ЛИЧНОСТ СЪС ЗАДОВОЛЕНОСТ И НА ТРИТЕ ФАКТОРА.

ПЪРВА ГЕНЕРАЛНА СТЪПКА СЪЮЗ "ЕРА-3" ЩЕ ИЗВЪРШИ:
ОБЯВЯВА ДВУМЕСЕЧЕН ПЕРИОД НА ПРЕОЦЕНКА И ИЗСЛЕДВАНИЯ С ВРЕМЕННО ЗАМРАЗЯВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ВСЯКА ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА.
В ТОЗИ ПЕРИОД:
1/ ЩЕ СЪЗДАДЕ НЯКОЛКО ВРЕМЕННИ БЪРЗОДЕЙСТВАЩИ ОРГАНА.
А/ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ - РАБОТЕН ОРГАН ОТ РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ТЕОРЕТИЦИ И ПОЛИТИЦИ - ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ОСНОВИТЕ НА  ЕДНА ОБЩОНАРОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГРАМА.
Б/ ОРГАН ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА: А/ ГРУПИ ОТ СЕЛЯНИ, РАБОТНИЦИ, СПЕЦИАЛИСТИ, ПОСРЕДНИЦИ ПО ВСИЧКИ РАЗВИТИ СТРАНИ ЗА ПРЕЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ПРОМИШЛЕНИ И СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДСТВА, ТАКИВА, КАКВИТО СА НУЖНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ В НОВИТЕ СТРУКТУРИ НА ЧАСТНИЯ И ДЪРЖАВНИЯ СЕКТОР.
В/ ОБЩЕСТВЕН ОРГАН СЪС СИЛЕН СТАТУТ, КОЙТО ЩЕ ПРОВЕДЕ ПЪЛНО И ЦЯЛОСТНО ИЗСЛЕДВАНЕ СРЕД НАРОДА НИ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА ХОРАТА, ОТДЕЛНИТЕ ОБЩИНИ, СЕМЕЙСТВА, ПРОСЛОЙКИ; ЗА НАЙ-НЕОТЛОЖНИТЕ ОТ ТЯХ ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ РЕШЕНИЯ В ИНТЕРЕС НА ВСЕКИ ТАКЪВ ЧОВЕК И НА ВСЯКО СЕМЕЙСТВО.
Г/ ОБЩЕСТВЕН ОРГАН, КОЙТО ЩЕ ИЗСЛЕДВА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВНОСТТА И ИЗИСКВАНИЯТА НА РАБОТЕЩИТЕ В ТЯХ И ЩЕ ГИ СРАВНИ СЪС СЪСТОЯНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ В ОТДЕЛНИТЕ СФЕРИ. ТОЕСТ ЩЕ ОЧЕРТАЕ ЗАВИСИМОСТТА МЕЖДУ РЕАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ДЪРЖАВАТА И НЕОБХОДИМОСТТА ЗА СЪВРЕМЕННО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОИЗВОДСТВО, ЗА ДА ДАДЕ ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДСТВА ЗА РАВЕНСТВО МЕЖДУ ДВАТА ФАКТОРА.
Д/ ОБЩ ФОРУМ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ БЕДНИТЕ СЛОЕВЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА, КОИТО ДА ПОСТАВЯТ СВОИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ДА СЕ ИЗРАВНЯТ РЕАЛНО С ВСИЧКИ ДРУГИ БЪЛГАРСКИ ПОДАНИЦИ.

ЗА ЦЕЛТА ДЪРЖАВАТА ДА ЗАДЕЛИ СРЕДСТВА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОРГАНИ, КОИТО ЩЕ ОЧЕРТАЯТ КОНТУРИТЕ НА ЕДНА ИСТИНСКА ХАРМОНИЧНА И МОДЕРНА ИКОНОМИКА, ИЗХОЖДАЩА ОТ ПОТРЕБНОСТИТЕ И ЖЕЛАНИЯТА НА ВСИЧКИ. ТАЗИ ИКОНОМИЧЕСКА ОСНОВА ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА ОТ НАРОДА, КОЙТО САМ ЩЕ ПОЕМЕ ОТГОВОРНОСТТА И ПЛОДОВЕТЕ ОТ НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. СЛЕД ТОВА ЗАДАЧАТА НА ПОЛИТИЦИТЕ ЩЕ БЪДЕ САМО ДА ОСИГУРЯТ ПРИЛАГАНЕТО И РЕГУЛИРАНЕТО Й.

В КРАЯ НА ВТОРИЯ МЕСЕЦ ДА СЕ СВИКА ОБЩОНАРОДЕН ФОРУМ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И РАБОТНИ ГРУПИ ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ ОРГАНИ, КОИТО ДА ВЗЕМАТ КРАЙНОТО РЕШЕНИЕ, ДА ОБОБЩЯТ ЦЯЛОСТНАТА РАБОТА И ДА ПРИВЕДАТ ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С ОЧЕРТАНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПЪТИЩА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ЮНИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА ПОДКРЕПА".


РАЗДЕЛ ВТОРИ
СТРУКТУРА И ОРГАНИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА"

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОРГАНИТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА

ЧЛ.16. СТРУКТУРАТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА СЕ ИЗГРАЖДА НА ПРИНЦИПИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНОСТТА, СВОБОДОМИСЛИЕТО, ВЗАИМОПОМОЩТА И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯТА.

ЧЛ.17. В ДЕЙНОСТТА, УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА СИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" СЕ РЪКОВОДИ ОТ СПАЗВАНЕ НА ЗАКОННОСТТА, ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И УСТАВА.

ЧЛ.18. /1/ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" СЕ СЪСТОИ ОТ:
1. ФЕДЕРАЦИИ, ИЗГРАДЕНИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП;
2. СЪЮЗИ, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП, СЪСТОЯЩ СЕ ОТ СЕКЦИИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА;
3. ОТРАСЛОВИ СЪЮЗИ, КОИТО НЕ ЧЛЕНУВАТ ВЪВ ФЕДЕРАЦИИ, ИЗГРАДЕНИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП.

ЧЛ.19. СЪЮЗИТЕ, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП, СЕ СЪСТОЯТ ОТ СЕКЦИИ, В КОИТО ВЛИЗАТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ОТ ДАДЕНА ОБЩИНА ИЛИ РАЙОН. КАТО ОБОСОБЕНИ СЕКЦИИ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА МОГАТ ДА ВЛИЗАТ КОЛЕКТИВИТЕ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И УЧРЕЖДЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ОБЕДИНЕНИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП ВЪВ ФЕДЕРАЦИИ И ОТРАСЛОВИ СЪЮЗИ.

ЧЛ.20. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ СЪЮЗ Е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, КОЕТО СЕ СЪСТОИ ОТ ВСИЧКИТЕ МУ ЧЛЕНОВЕ, ИЛИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ.

ЧЛ.21. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА РЕШАВА:
1. ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА МУ;
2. ПРИЕМА И ИЗКЛЮЧВА ЧЛЕНОВЕ /СЕКЦИИ/;
3. ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ;
4. ИЗБИРА ДЕЛЕГАТИ ЗА КОНГРЕСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.

ЧЛ.22. ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СЪЮЗА СЕ СВИКВА ПОНЕ ТРИ ПЪТИ ГОДИШНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. ИЗВЪНРЕДНО СЪБРАНИЕ МОЖЕ ДА СЕ СВИКВА ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ ПО ИСКАНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ИЛИ НАЙ-МАЛКО ЕДНА ДЕСЕТА ОТ СЕКЦИИТЕ, ЧЛЕНОВЕ НА СЪЮЗА.

ЧЛ.23. ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СА ЗАКОННИ, АКО ПРИСЪСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ.24. РЕШЕНИЯТА НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПРИ ЯВНО ГЛАСУВАНЕ, ДОКОЛКОТО НЕ Е УКАЗАНО ДРУГО В УСТАВА, КАТО ПО НАСТОЯВАНЕ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ ГЛАСУВАНЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ И ТАЙНО.

ЧЛ.26. РЕШЕНИЯТА НА ОС НА СЪЮЗА НЕ МОГАТ ДА ПРОТИВОРЕЧАТ НА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА И НА РЕШЕНИЯТА НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ.26. ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ОРГАН НА СЪЮЗА Е УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ. ТОЙ СЕ ИЗБИРА ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ С ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ И СЕ СЪСТОИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР, ЧЛЕНОВЕ /ПО ЕДИН ПРЕДСТАВИТЕЛ ОТ ВСЯКА СЕКЦИЯ, ЧЛЕНУВАЩА В СЪЮЗА/.

ЧЛ.27. УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ СЕ ИЗБИРА С МАНДАТ ДВЕ ГОДИНИ.

ЧЛ.28. РЕШЕНИЯТА НА УС СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО ПРИ НАЛИЧИЕТО НА КВОРУМ. БРОЯТ НА ГЛАСОВЕТЕ МУ СЕ ПРОМЕНЯ СПОРЕД УЧРЕДЕНИТЕ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА СЕКЦИИ. АКО ПРИ ГЛАСУВАНЕТО НА ДАДЕНО РЕШЕНИЕ ГЛАСОВЕТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ПО РАВНО, ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ИМА ПРАВО НА  ДВА ГЛАСА.

ЧЛ.29. УС СЕ ОТЧИТА ПРЕД ОБШОТО СЪБРАНИЕ ИЛИ ПРЕД ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ.

ЧЛ.30. УС НА СЪЮЗА:
1. КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА СЕКЦИИТЕ;
2. ОСИГУРЯВА ПОСТОЯННА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪЮЗА И КОНФЕДЕРАЦИЯТА;
3. УЧАСТВА В ПРЕГОВОРИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ТРУДОВИ ДОГОВОРИ;
4. ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ЗА СТАЧКИ НА СВОЯТА ТЕРИТОРИЯ СЛЕД СЪГЛАСУВАНЕ С РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.

ЧЛ.31. СЪЮЗИТЕ, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП, И ФЕДЕРАЦИИТЕ, ИЗГРАДЕНИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП, ИЗРАБОТВАТ СВОЙ УСТАВ, КОЙТО НЕ МОЖЕ ДА ПРОТИВОРЕЧИ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ УСТАВ.

ЧЛ.32. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА Е КОНГРЕСЪТ НА ДЕЛЕГАТИТЕ, КОЙТО СЕ СВИКВА РЕДОВНО НА ВСЕКИ ДВЕ ГОДИНИ. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗВЪНРЕДЕН КОНГРЕС МОЖЕ ДА СЕ ВЗЕМЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ ИЛИ ПО ПИСМЕНО ИСКАНЕ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА, ПРЕДСТАВЕНО В ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КАКТО И ПО ИСКАНЕ НА РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ. ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА СЕ ИЗБИРАТ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНА КВОТА.

ЧЛ.ЗЗ. КОНГРЕСЪТ:
1/ ПРИЕМА УСТАВА, КАКТО И ИЗМЕНЕНИЯТА В НЕГО С МНОЗИНСТВО ДВЕ ТРЕТИ ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ.
/2/ УТВЪРЖДАВА ОБЩАТА ПРОГРАМА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ.
/З/ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ, ДВАМА ВИЦЕПРЕЗИДЕНТИ, ГЛАВЕН СЕКРЕТАР И ГОВОРИТЕЛ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ПРИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ, С МАНДАТ ДВЕ ГОДИНИ. ТЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ. АКО ПРИ ИЗБОРА НИКОЙ ОТ КАНДИДАТИТЕ НЕ ПОЛУЧИ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ГЛАСОВЕТЕ, СЕ ПРОВЕЖДА ВТОРИ ИЗБОР ПРИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ С ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, КАТО В НЕГО УЧАСТВАТ ДВАМАТА КАНДИДАТИ, ПОЛУЧИЛИ НАЙ-МНОГО ГЛАСОВЕ ПРИ ПЪРВИЯ ИЗБОР.
/4/ ИЗБИРА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ В СЪСТАВ ОТ ПЕТ ДУШИ С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ПРИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ, С МАНДАТ ДВЕ ГОДИНИ ПО РЕДА НА ЧЛ.ЗЗ. /3/.
/5/ ПРИЕМА ОТЧЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПРЕЗИДЕНТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
/6/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ ПО ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
/7/ ОПРЕДЕЛЯ РАЗМЕРА НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС И ГЛАСУВА БЮДЖЕТА ПО ПЕРА.
/8/ ВЗЕМА РЕШЕНИЯ, КОИТО СА ДЕЙСТВИТЕЛНИ, АКО ПРИСЪСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ТРЕТИ ОТ ИЗБРАНИТЕ ДЕЛЕГАТИ И СЕ ВЗЕМАТ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ПРИ ОБИКНОВЕНО МНОЗИНСТВО, А С ТАЙНО - ПО НАСТОЯВАНЕ НА ЕДНА ДЕСЕТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ.

ЧЛ.34. ВИСШ РЪКОВОДЕН ОРГАН НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА МЕЖДУ КОНГРЕСИТЕ И КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ, КОЙТО ПРЕДСТАВЛЯВА ОТВОРЕНА СТРУКТУРА. СЪСТОИ СЕ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ПЛЮС ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ФЕДЕРАЦИИТЕ, ИЗГРАДЕНИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРИНЦИП, ОТРАСЛОВИ СЪЮЗИ, КОИТО НЕ ВЛИЗАТ ВЪВ ФЕДЕРАЦИИ, И НА СЪЮЗИТЕ, ИЗГРАДЕНИ НА ТЕРИТОРИАЛЕН ПРИНЦИП. КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ СЕ СВИКВА НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЕДНЪЖ НА ТРИ МЕСЕЦА.

ЧЛ.35. КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ:
/1/ ПРИЕМА ОТЧЕТА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ.
/2/ КООРДИНИРА ДЕЙНОСТТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ.
/3/ ОСИГУРЯВА ИНФОРМАЦИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ СИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦЯЛАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ, КАКТО И ОБРАБОТВА ИНФОРМАЦИЯТА, ПОСТЪПИЛА ОТ ТЯХ.
/4/ УТВЪРЖДАВА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА АСОЦИИРАНЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА, КАКТО И ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ.
/5/ УТВЪРЖДАВА БЮДЖЕТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА ПО ПЕРА.
/6/ СЪЗДАВА УСЛОВИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИОННО УКРЕПВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
/7/ ИЗДАВА ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА.
/8/ ОРГАНИЗИРА СРЕЩИ НА ДВУСТРАННА И МНОГОСТРАННА ОСНОВА С ДРУГИ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ СТРАНАТА И ОТ ЧУЖБИНА.
/9/ ИЗБИРА ЗАМЕСТНИК НА ЧЛЕН НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, КОЙТО ОТСЪСТВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ВРЕМЕ ПО ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, ДО ЗАВРЪЩАНЕТО МУ. ИЗБОРЪТ СЕ ИЗВЪРШВА С КВАЛИФИЦИРАНО МНОЗИНСТВО ПРИ ТАЙНО ГЛАСУВАНЕ. ИЗБОРЪТ СЕ ИЗВЪРШВА ПО РЕДА НА ЧЛ.33/3/.
/10/ ПРИЕМА РЕШЕНИЯ ЗА АКЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И СТАЧКИ, В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ И ГИ ПРЕПОРЪЧВА НА СВ ОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.

 
/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/