19 март 1991

СОФИЯ, 19 МАРТ 1991 ГОДИНА                                                                              БРОЙ 55 /330/

СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА СТАНОВИЩЕТО "ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА КАТО АЛТЕРНАТИВА" НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИЯ СЪЮЗ /ХДС/ - ТОВА Е НОВОТО НАЗВАНИЕ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ.


ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА Е ТЕНДЕНЦИЯ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩЕСТВОТО, ЧИЯТО ПОЛИТИЧЕСКА И ИДЕОЛОГИЧЕСКА ИДЕНТИЧНОСТ СЕ ИЗГРАЖДА ВЪРХУ ЦЕННОСТНА ОРИЕНТАЦИЯ, НАСОЧЕНА КЪМ АКТУАЛИЗИРАНЕ И КОНКРЕТИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ. ПРЕДПОСТАВКИТЕ, КОИТО ОБСООБИХА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА КАТО УНИКАЛНО ПОЛИТИЧЕСКО ЯВЛЕНИЕ, СА СВЪРЗАНИ ПРЕДИ ВСИЧКО С ТЪРСЕНЕТО НА РАДИКАЛНА АЛТЕРНАТИВА НА ТОТАЛИТАРНИТЕ РЕЖИМИ, КАКТО И С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЗАПАЗВАНЕ НА ЕДНА ПО-КОНСЕРВАТИВНА ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ С ЦЕЛ СЪХРАНЯВАНЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ ЧОВЕШКИ И НАДИСТОРИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ. ВЪТРЕШНАТА ЛОГИКА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ СЕ СФОРМИРА ВЪРХУ СПЕЦИФИЧНОТО СЪОТНОШЕНИИЕ МЕЖДУ ПОНЯТИЯТА СВОБОДА - КАТО НАЙ-СЪЩЕСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧОВЕШКОТО БИТИЕ; СПРАВЕДЛИВОСТ, ОСНОВАВАЩА СЕ НЕ ВЪРХУ ИЗКУСТВЕНОТО ПОДДЪРЖАНЕ НА СОЦИАЛНО РАВЕНСТВО, А ВЪРХУ РАВНОПРАВНИ ШАНСОВЕ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ; ОТГОВОРНОСТ - КАТО УСЛОВИЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ ИНТЕРЕСИТЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ДЪРЖАВАТА.

ПРИОРИТЕТНО МЯСТО В СИСТЕМАТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЗАЕМАТ: ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ, РАЗГЛЕЖДАНА В ДВА АСПЕКТА: КАТО ЕСТЕСТВЕНО ПРАВО НА ЧОВЕКА И ГАРАНЦИЯ ЗА НЕГОВАТА СВОБОДА И ИЗЯВА НА ТВОРЧЕСКИТЕ МУ ВЪЗМОЖНОСТИ, И В ЮРИДИЧЕСКИ - КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ НА ОТНОШЕНИЕТО НА ЧОВЕКА КЪМ ТРУДА; СЕМЕЙСТВОТО КАТО ФУНДАМЕНТАЛНА ИНСТИТУЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО, ХРИСТИЯНСКИЯТ МОРАЛ КАТО УНИВЕРСАЛЕН РЕГУЛАТОР НА ЧОВЕШКИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ.

МНОГООБРАЗИЕТО В РАЗВИТИЕТО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА КАТО ПОЛИТИЧЕСКО И ИДЕЙНО ДВИЖЕНИЕ СЕ ДЪЛЖИ НА РАЗЛИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ТРАДИЦИИ И КОНКРЕТНИ ИСТОРИЧЕСКИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО СА ОБУСЛАВЯЛИ ПОЯВАТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В ОТДЕЛНИ СТРАНИ.

ОСОБЕНОСТИТЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИЧЕСКА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ СА СВЪРЗАНИ С ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ТОТАЛИТАРИЗМА У НАС. ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ ЦЕНТРОБЕЖНИ ТЕНДЕНЦИИ ПОЛЯРИЗИРАХА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ В СЪОТНОШЕНИЕ, КОЕТО БЕ ТВЪРДЕ НЕБЛАГОПРИЯТНО ЗА ПОЯВАТА НА КОНСЕРВАТИВНИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. ПРИ ТАКА ОФОРМИЛАТА СЕ СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКА РЕАЛНОСТ, СЪВСЕМ ЕСТЕСТВЕНО СЕ СЪЗДАДЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВАКУУМ, КОЙТО ПРЕДОПРЕДЕЛИ И РАЗЛИВАНЕТО НА ГРАНИЦИТЕ МЕЖДУ ЛЯВО, ДЯСНО И ЦЕНТЪР. ТОВА ДО ИЗВЕСТНА СТЕПЕН СЪЗДАВА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УНИФИЦИРАНЕТО НА МИСЛЕНЕТО И НА ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ В ДВЕ НАСОКИ - ЧЕРВЕНО И СИНЬО, И ФОРМИРА ОПРЕДЕЛЕНИ НАВИЦИ НА ПОЛИТИЧЕСКА АКТИВНОСТ, КОИТО МОГАТ ДА ВЛИЯЯТ ОТРИЦАТЕЛНО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ У НАС. ОЩЕ ПОВЕЧЕ ЧЕ СДС КАТО ОПОЗИЦИЯ В ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПЛАН ПОТЕНЦИАЛНО НОСИ В СЕБЕ СИ ЛЕВИЧАРСКА НАСОЧЕНОСТ СЪС СИЛНО ПОДЧЕРТАНИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ТЕЖНЕНИЯ. ПРИ ТАЗИ СИТУАЦИЯ ДИАЛЕКТИКАТА НА ПРОТИЧАЩИТЕ ПРОЦЕСИ ЧЕСТО СЕ ЗАМЕНЯ С ЕКЛЕКТИКА И ВМЕСТО ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА РЕАЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ С ТЕХНИТЕ ПРОТИВОРЕЧИВИ ЯВЛЕНИЯ СЕ ПРЕДЛАГАТ ТЯСНОПАРТИЙНИ ИЛИ ПЪК ПОД ВЛИЯНИЕ НА НАЛАГАЩИЯ СЕ КРАЕН ЛИБЕРАЛИЗЪМ НЯКАКВИ АБСТРАКТНИ И ПОВЪРХНОСТНИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ. ПОРАДИ ТЕЗИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ЕДНА ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ ХОРАТА В НАШЕТО ОБЩЕСТВО НЕ МОГАТ ДА ИДЕНТИФИЦИРАТ СВОЯТА ПОЛИТИЧЕСКА НАГЛАСА И ИНТЕРЕСИ С НИКОЯ ОТ ПОЛУЧИЛИТЕ ЛЕГИТИМНОСТ ПАРЛАМЕНТАРНИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ИМЕННО ТОВА НАЛАГА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИСЪСТВИЕТО НА СИЛНА И ВЛИЯТЕЛНА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ДА ПРЕНАСОЧИ ИНЕРЦИЯТА НА СОЦИАЛНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ В ЕДНА КОНСЕРВАТИВНА, ДЯСНОЦЕНТРИСТКА НАСОКА. НА ТОЗИ ЕТАП КОНСЕРВАТИВНИЯТ АКЦЕНТ В ПОЛИТИЧЕСКОТО СЪЗНАНИЕ НА СЪВРЕМЕННИЯ БЪЛГАРИН Е ОСОБЕНО НЕОБХОДИМ И ЗАРАДИ ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА КРИЗАТА В ДОВЕРИЕТО МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА КАТО ИНСТИТУЦИЯ И ФОРМИРАЩОТО СЕ ГРАЖДАНСКО-ОБЩЕСТВО, НЕШО, КОЕТО Е ХАРАКТЕРНО ЗА ПЕРИОДИТЕ СЛЕД ТОТАЛИТАРНОТО УПРАВЛЕНИЕ.

ПРИСЪСТВИЕТО НА ЕДНА КОНСЕРВАТИВНА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В КАТАЛИЗАТОР, КОЙТО ДА ПОМОГНЕ ЗА ПО-ОТЧЕТЛИВО ИЗЯСНЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЛИК НА ОТДЕЛНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ. ТАЗИ ЯСНОТА В ПОЛИТИЧЕСКИЯ СПЕКТЪР Е ЕДИН ОТ ФАКТОРИТЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАБИЛНОСТТА, ТЪЙ КАТО ОГРАНИЧАВА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА НЕКОНТРОЛИРУЕМИ ПРОЯВИ И ПОВЕДЕНИЕ НА НЕИДЕНТИФИЦИРАНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ФАКТОРИ.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА ПРЕДПОЛАГА И ОСЪЗНАТО, И ОСМИСЛЕНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА ИДЕЯ КАТО ОСНОВА, ВЪРХУ КОЯТО ЩЕ СЕ ГРАДИ И ДЕЙСТВИТЕЛНОТО ЕДИНСТВО НА НАЦИЯТА.

УСТОЙЧИВОСТТА НА ЕДИН НАРОД СРЕЩУ ПРЕВРАТНОСТИТЕ НА СЪДБАТА МУ ЗАВИСИ НАЙ-ВЕЧЕ ОТ НЕГОВИТЕ ЗДРАВИ ТРАДИЦИИ И ЗАПАЗЕНИ МОРАЛНИ СИЛИ.  ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЪХРАНЕНИЕТО НА НАЙ-ДОБРИТЕ ТРАДИЦИИ И ДОБРОДЕТЕЛИ НА НАРОДА, КАКТО И ВЪОБЩЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ Е ЧАСТ ОТ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИЯ МИРОГЛЕД. НЕСЪОБРАЗЯВАНЕТО С УСТОЙЧИВИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА НАЦИОНАЛНИЯ ХАРАКТЕР МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ИЗОСТРЯНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОБЛЕМИ. НАЦИОНАЛНИТЕ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ СА ЧАСТ ОТ СОЦИАЛНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЯ КЛИМАТ И ЗАТОВА ИМЕННО СА ВАЖЕН ФДКТОР В ЖИВОТА НА ВСЯКО СЪВРЕМЕННО ОБЩЕСТВО.

ПРЕДПОСТАВКИТЕ, КОИТО БИХА ОБОСОБИЛИ ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА КАТО РЕАЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ТЕНДЕНЦИЯ В НАШИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, СА СВЪРЗАНИ С ОСЪЗНАВАНЕ НА ЗНАЧЕНИЕТО НА ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕННОСТИ, КОИТО, ОСМИСЛЕНИ СОЦИАЛНО, МОГАТ ДА БЪДАТ РЕШАВАЩ ФАКТОР ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ДИНАМИЧНО РАВНОВЕСИЕ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ. АРГУМЕНТИТЕ, КОИТО МОТИВИРАТ ВЪЗПРИЕМАНЕТО НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ И ЦЕННОСТИ, СА СВЪРЗАНИ И С РОЛЯТА НА ХРИСТИЯНСКОТО САМОСЪЗНАНИЕ КАТО ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ И САМОЧУВСТВИЕ В ИСТОРИЧЕСКАТА СЪДБА НА БЪЛГАРИЯ.

В ТЪРСЕНЕ НА РЕАЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ОФОРМЯЩОТО СЕ ПОЛИТИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО ХРИСТИЯНДЕМОКРАЦИЯТА СЕ ПРЕВРЪЩА В ГАРАНЦИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ХУМАННО И СВОБОДНО ОБЩЕСТВО.

СОФИЯ, ФЕВРУАРИ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 19.МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОЕКТА ЗА ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ - "СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА И ПЪТЯТ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ XXI ВЕК" - /ЧАСТ ВТОРА/. ДОКУМЕНТЪТ БЕШЕ ОПОВЕСТЕН В КРАЯ НА ФЕВРУАРИ И ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН НА НАСРОЧЕНИЯ ЗА М. АПРИЛ 1991 ГОДИНА КОНГРЕС НА БСДП.


РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ И ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ

 НАШИТЕ ЦЕННОСТИ

19. ВЪПЛЪТИЛА В СЕБЕ СИ ПРОСВЕТИТЕЛСКИЯ ДУХ, ВЪЗПРИЕЛА ИДЕАЛИТЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ РЕВОЛЮЦИИ, ПРЕМИНАЛА ПРЕЗ БОРБИТЕ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НА ТРУДА, ДАЛА ПРИНОС, БЕЗ КОИТО СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ ВИ БИЛ НЕМИСЛИМ, СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА СЕ ГОТВИ ДА ПОСРЕЩНЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА XXI ВЕК, ВЯРНА НА ОСНОВНИТЕ СИ ЦЕННОСТИ:

СВОБОДА, СПРАВЕДЛИВОСТ, СОЛИДАРНОСТ.

ТЕЗИ ЦЕННОСТИ ДНЕС СА СЪДЪРЖАНИЕ И СИМВОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС. ЗА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ ТЕ СА РАВНОЦЕННИ И РАВНОЗНАЧНИ. ХАРМОНИЧНО СЪЧЕТАВАНИ, ТЕ ОСИГУРЯВАТ СИНТЕЗА НА ЛИЧНАТА И ОБЩЕСТВЕНАТА СВОБОДА.

20. СВОБОДАТА Е ЕСТЕСТВЕНО ПРАВО НА ЛИЧНОСТТА И УСЛОВИЕ ЗА ПЪЛНОЦЕННОТО Й РАЗВИТИЕ. ТЯ ПРЕДПОЛАГА НЕ САМО ФОРМАЛНОТО ПРАВО НА ИЗБОР, НО И ОСИГУРЕНА ОТ ОБЩЕСТВОТО ВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН ИЗБОР НА ЧОВЕКА.

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СВОБОДАТА Е ЕСТЕСТВЕН ПРОДУКТ НА РЪСТА НА ОБЩЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО И НЕГОВОТО СПРАВЕДЛИВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ.

21. СПРАВЕДЛИВОСТТА Е НЕ САМО ФОРМАЛНО РАВЕНСТВО НА ПРАВАТА,
НО И ГАРАНТИРАНО ОТ ОБЩЕСТВОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЧОВЕШКИ ПОТРЕБНОСТИ. ТЯ Е ПРЕГРАДА ПРЕД НИЩЕТАТА, УРОНВАЩА ЧОВЕШКОТО
ДОСТОЙНСТВО.

СПРАВЕДЛИВОСТТА НЯМА НИЩО ОБЩО С КОМУНИСТИЧЕСКАТА УРАВНИЛОВКА И ЕГАЛИТАРИЗМА, КАТО ЕДНОВРЕМЕННО С ТОВА КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ПРИВИЛЕГИИ ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ. ТЯ ПРИЗНАВА ИНДИВИДУАЛНАТА ЦЕННОСТ НА ВСЯКО ЧОВЕШКО СЪЩЕСТВО И НЕГОВОТО ПРАВО НА ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

22. СОЛИДАРНОСТТА Е ИЗРАЗ НА ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СВОБОДАТА НА ВСЯКА ЛИЧНОСТ. ТЯ ПРЕГРАЖДА ПЪТЯ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ И ГРУПОВИЯ ЕГОИЗЪМ, СПЪВАЩИ ОБЩЕСТВЕНОТО ДВИЖЕНИЕ НАПРЕД. СОЛИДАРНОСТТА Е СИНТЕЗ НА ЛИЧНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ, КОЙТО ОТХВЪРЛЯ ОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНЕТО НА ЕДНИ СОЦИАЛНИ ГРУПИ И СЛОЕВЕ ЗА СМЕТКА НА ДРУГИ.

ПЪТИЩАТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС

23. ЗА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ СВОБОДАТА, СПРАВЕДЛИВОСТТА И СОЛИДАРНОСТТА НЕ СА САМО ЛОЗУНГИ, А ЕСТЕСТВЕНА ОСНОВА ЗА НЕЙНОТО ПОЛИТИЧЕСКО ДЕЙСТВИЕ. ТЕ НЕ СЛУЖАТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА АБСТРАКТНИ ТЕОРЕТИЧНИ КОНСТРУКЦИИ И ИДЕАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ МОДЕЛИ, А ОПРЕДЕЛЯТ ПОСОКАТА НА НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ. СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ ОСНОВНИ ЗА НАС ЦЕННОСТИ Е ВИНАГИ КОНКРЕТНО И ЗАВИСИ ОТ РЕАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО.

24. НАШАТА ПРИВЪРЗАНОСТ КЪМ ОСНОВНИТЕ ЦЕННОСТИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА НЕ ОЗНАЧАВА ПОДЧИНЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА НИ НА ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ПРЕДРАЗСЪДЪЦИ И МОРАЛЕН ВОЛУНТАРИЗЪМ. ТЯ СЕ ГРАДИ НА НАУЧНИЯ АНАЛИЗ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ РЕАЛНОСТИ И НА РАЦИОНАЛНИЯ ПОДХОД КЪМ ТЯХ. ЗА НАС КОНКРЕТНАТА ПОЛИТИКА ИМА ЕСТЕСТВЕНО ПРЕДИМСТВО, ЗАЩОТО ЕДИНСТВЕНО РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМИТЕ НА ЖИВОТА ВОДИ ДО РЕАЛЕН ПРОГРЕС НА ОБЩЕСТВОТО.

25. ЧУЖДА НА ВСЯКАКЪВ СХЕМАТИЗЪМ И ДОГМАТИЗЪМ, БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ ОТХВЪРЛЯ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ДЕТЕРМИНИЗЪМ И СЛЯПАТА ВЯРА В АВТОМАТИЗМА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС. ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ОБЩЕСТВЕНО РАЗИВИТИЕ ЗА НАС Е СВОБОДНИЯТ ТРУД. ТОЙ Е ОСНОВАТА НА МАТЕРИАЛНИЯ И ДУХОВНИЯ НАПРЕДЪК НА ВСЯКО ОБЩЕСТВО.

26. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА ОТХВЪРЛЯ НАСИЛИЕТО КАТО ПОДХОД ЗА РЕШАВАНЕТО НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ. НЕЙНО ОСНОВНО ПОЛИТИЧЕСКО СРЕДСТВО СА СОЦИАЛНИТЕ РЕФОРМИ, ОСИГУРЯВАЩИ ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПОСТОЯННО ВЪЗНИКВАЩИТЕ В ХОДА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ДВИЖЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ. НАШЕ ПОЛИТИЧЕСКО КРЕДО СА НЕ ОТДЕЛНИТЕ РЕФОРМИ, А ПОСТОЯННАТА ПРОМЯНА, РЕАЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ПО-ПЪЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИТЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ ЦЕННОСТИ.

НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ

27. СЪЗНАВАЙКИ СВОЯТА ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪДБАТА НА БЪЛГАРИЯ И ДЪЛБОКО ЗАГРИЖЕНА ОТ ДНЕШНОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО, КАТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ДОСТИЖЕНИЯТА И ТЕНДЕНЦИИТЕ В СВЕТОВНОТО РАЗВИТИЕ И СЕ ОСНОВАВА НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ, БСДП ПРЕДЛАГА ПРОГРАМА ЗА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РЕФОРМИ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА Е ДВИЖЕНИЕТО НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО КЪМ РАЗВИТА ДЕМОКРАЦИЯ СЪС СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО. КРАЙНИЯТ РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ДВИЖЕНИЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ В БЪДЕЩА ОБЕДИНЕНА ЕВРОПА.

28. НАШИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ СА ИСТОРИЧЕСКИ ОБУСЛОВЕНИ ОТ ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ВРЕМЕТО И СА ОГРАНИЧЕНИ В НЕГО. ТЕ ПОДЛЕЖАТ НА ПОСТОЯННА ПРЕОЦЕНКА И ПРОМЕНИ СЪОБРАЗНО РЕАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ НА РАЗВИТИЕТО. В ТОЗИ СМИСЪЛ БСДП НЯМА ДРУГИ ЦЕЛИ, ОСВЕН ОСИГУРЯВАНЕТО НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО РАЗВИТИЕ.

29. НИЕ ВИЖДАМЕ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА НАШАТА ПРОГРАМА ЧРЕЗ ВЗАИМНОСВЪРЗАНИ УСЛОВИЯ В ДВЕ ОСНОВНИ НАСОКИ:

- РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА;
- ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА.

30. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ СТАБИЛНО И ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ НА ВЛАСТТА. НО ЗА НАС ДЕМОКРАЦИЯТА НЕ СЕ ИЗЧЕРПВА С ПАРЛАМЕНТАРИЗМА.
НАША ЦЕЛ НЕ Е ФОРМАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ, А РЕАЛНОТО СЪЧЕТАВАНЕ И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА РАЗНОРОДНИТЕ СОЦИАЛНИ ИНТЕРЕСИ ЧРЕЗ СПРАВЕДЛИВА СИСТЕМА НА ПОЛИТИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО. ЗА СОЦИАЛДЕМОКРАТИТЕ СА ЕДНАКВО НЕДОПУСТИМИ КАКТО ПОЛИТИЧЕСКОТО НАСИЛИЕ, ТАКА И ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ВЛАСТ В ПОЛИТИЧЕСКО ГОСПОДСТВО.

31. РАЗВИТОТО И ОСВОБОДЕНО ОТ ДЪРЖАВНА ОПЕКА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО Е НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЩЕ СЪДЕЙСТВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПАСИВНОСТТА И АПАТИЯТА И ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА ДЕЙСТВЕНИ МЕХАНИЗМИ, ОСИГУРЯВАЩИ АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА. РАЗВИТИЕТО НА ДЕМОКРАЦИЯТА Е НЕВЪЗМОЖНО БЕЗ ФОРМИРАНЕТО НА НОВА ПОЛИТИЧЕСКА КУЛТУРА.

32. ЗА НАС ДЕМОКРАЦИЯТА Е ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕН ПОЛИТИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ. НИЕ СЕ СТРЕМИМ ДА Я ПРЕВЪРНЕМ В ЕСТЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА НАШЕТО ОБЩЕСТВО ВЪВ ВСИЧКИТЕ МУ СФЕРИ И ПРОЯВИ. ТЯ Е НАША ЦЕЛ И СЪЩЕВРЕМЕННО СРЕДСТВО ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ НИ ЦЕЛИ В ДЕМОКРАТИЧНАТА ПРАВОВА ДЪРЖАВА.

33. ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА Е ВЪЗМОЖНО САМО В УСЛОВИЯТА НА РАЗВИТОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО ПРИ РАЗНООБРАЗИЕ НА ВИДОВЕТЕ СОБСТВЕНОСТ И ФОРМИТЕ, В КОИТО ТЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ. ЗА НАС ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ ИМА ЕСТЕСТВЕН ПРИОРИТЕТ КАТО ОСНОВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС.

34. СЪЩЕВРЕМЕННО НАШЕ ДЪЛБОКО УБЕЖДЕНИЕ Е, ЧЕ ИКОНОМИЧЕСКИТЕ РЕЗУЛТАТИ СА ВАЖНИ НЕ САМИ ЗА СЕБЕ СИ, А ЕДИНСТВЕНО ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ТЕХНИТЕ СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ. ЗА НАС ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НЯМА САМОЦЕЛЕН ХАРАКТЕР. НИЕ ВИЖДАМЕ НЕЙНИЯ СМИСЪЛ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА АКТИВНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА - ОСНОВА НА ДВИЖЕНИЕТО КЪМ СВОБОДНО И СПРАВЕДЛИВО ОБЩЕСТВО.

35. КАТО ПРИЕМА СТОКОВО-ПАРИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ЗА ОСНОВЕН ИКОНОМИЧЕСКИ МЕХАНИЗЪМ НА СЪВРЕМЕННОТО ПАЗАРНО СТОПАНСТВО, БСДП ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ РАЦИОНАЛНА ОБЩЕСТВЕНА НАМЕСА В ПАЗАРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ЦЕЛТА НА ТАЗИ НАМЕСА Е ДА РЕГУЛИРА ОТРИЦАТЕЛНИТЕ СОЦИАЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА. ЗА НАС ДИЛЕМАТА НЕ Е ПОВЕЧЕ ИЛИ ПО-МАЛКО ДЪРЖАВНА НАМЕСА. НАШАТА ЦЕЛ Е ОБЩЕСТВО, ОСИГУРЯВАЩО СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ СОЦИАЛНИТЕ НУЖДИ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И ТЯХНОТО ДОСТОЙНО СЪЩЕСТВУВАНЕ.

36. БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ Е УБЕДЕНА, ЧЕ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО Е НЕОБХОДИМ РАЗУМЕН СОЦИАЛЕН БАЛАНС. ТЯ ЩЕ СЪДЕЙСТВА АКТИВНО ЗА РАЗВИТИЕТО НА КОНСТРУКТИВЕН СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ И ЩЕ СЕ СТРЕМИ КЪМ ФОРМИРАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН КОНСЕНСУС, ОСНОВАН ВЪРХУ ЕСТЕСТВЕНИЯ ПРИОРИТЕТ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ РАСТЕЖ И СПРАВЕДЛИВОТО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА БЛАГАТА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКА ПЛАТФОРМА - АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БОП/. ДОКУМЕНТЪТ Е РАЗРАБОТЕН ПРЕЗ М. ЯНУАРИ 1990 ГОДИНА В ПЛОВДИВ.

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

СЪЩНОСТ И РОЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ /БОП/ Е НЕЗАВИСИМА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБЕДИНЯВАЩА НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧНИТЕ СИЛИ В СТРАНАТА. ТЯ Е ПАТРИОТИЧНО ФОРМИРОВАНИЕ, ЦЕЛТА НА КОЕТО Е ЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИЯ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА НАРОДНОТО СЪЗНАНИЕ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ НИХИЛИЗЪМ. ЦЯЛАТА НЕЙНА ДЕЙНОСТ Е СЪОБРАЗЕНА С ПОТРЕБНОСТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И Е В СЪЧЕТАНИЕ С КОНСТИТУЦИЯТА И ЗАКОНИТЕ НА СТРАНАТА.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ Е ОТКРИТО ДВИЖЕНИЕ, СИСТЕМА ЗА РАВНОПРАВЕН ДИАЛОГ С ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ, РАТУВАЩИ ЗА ВИСШИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕСИ НА ОТЕЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ. ПАРТИЯТА РАБОТИ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ, ЗА СВОБОДА НА ЛИЧНОСТТА, НА СЪВЕСТТА И СЛОВОТО, ЗА СПАЗВАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗАКОНИ, ЗА ЗАЧИТАНЕ НА НАРОДНАТА ВОЛЯ, ЗА ДОБРУВАНЕ НА ХОРАТА И ЗА ЕКОЛОГИЧНА СИГУРНОСТ НА СТРАНАТА.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ НЕ ПРИЕМА СОЦИАЛИЗМА ИЛИ КОМУНИЗМА КАТО МОДЕЛ НА ПОЛИТИЧЕСКО УСТРОЙСТВО НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ.
    
БОП Е ЗА ПЛУРАЛИЗЪМ В ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ЗА СВРБОДНО ПРИЛАГАНЕ НА ВСИЧКИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ, КАТО ДАВА ПРИОРИТЕТ НА ЧАСТНАТА. ПАРТИЯТА Е ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ И РАБОТИ ЗА СПРАВЕДЛИВО УЧАСТИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ Е НОВА ПАРТИЯ И НЕ Е ОБРЕМЕНЕНА С ТЕЖКО НАСЛЕДСТВО; ТЯ НЕ НОСИ ВИНА ЗА КАТАСТРОФАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, В КОЕТО СЕ НАМИРА БЪЛГАРИЯ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ПАРТИЯТА РАБОТИ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО ОТ КРИЗАТА И ИЗДИГАНЕТО НА ВСИЧКИ СФЕРИ В СТРАНАТА НА ВИСОКО ЦИВИЛИЗОВАНО РАВНИЩЕ. ПАРТИЯТА СЕ ТРЕВОЖИ ОТ ИЗОСТАНАЛОСТТА НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ И ПОЛАГА ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕТО МУ КАТО СИЛНА ДЪРЖАВА С ВИСОК МЕЖДУНАРОДЕН АВТОРИТЕТ. В МЕЖДУНАРОДЕН АСПЕКТ ПАРТИЯТА СЕ ЗАСТЪПВА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ НИ ИНТЕРЕСИ, ЗА ЗАЩИТА ПРАВАТА НА НАШИТЕ СЪНАРОДНИЦИ В ЧУЖБИНА, ЗА РАВНОПРАВИЕ ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ НИ ОТНОШЕНИЯ. ПАРТИЯТА ОТРИЧА НАСИЛИЕТО, ПРАВОТО НА СИЛНИЯ И АГРЕСИЯТА КАТО ФОРМА НА УРЕЖДАНЕ НАСПОРНИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ, ПОТИСКАНЕТО НА ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И РАЗГАРЯНЕТО НА МЕЖДУДЪРЖАВНИ И МЕЖДУЕТНИЧЕСКИ ВРАЖДИ. БОП РАТУВА ЗА ХУМАННО И ТОЛЕРАНТНО ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ НАРОДИТЕ В СВЕТА, ЗА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА И КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ.


РАЗДЕЛ ВТОРИ

ИДЕЙНИ ОСНОВИ НА БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ

В ИСТОРИЧЕСКИ ПЛАН БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ ЧЕРПИ СВОИТЕ ИДЕИ ОТ РОДОЛЮБИВИТЕ ТРАДИЦИИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, ОТ ДОСТОЙНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКИТЕ ЦАРЕ, ОТ ВЕЛИЧИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРОСВЕТИТЕЛИ И ТВОРЦИ, ОТ ПРИМЕРНИТЕ ДЕЛА НА БЪЛГАРСКОТО ДУХОВЕНСТВО, ОТ СЕБЕОТРИЦАНИЕТО И ГЕРОИЗМА НА БУНТОВНИЦИТЕ ПРЕЗ РОБСКИТЕ ГОДИНИ, ОТ ЗАВЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ВЪЗРОЖДЕНЦИ, ОТ ПОДВИГА НА БОРЦИТЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ОСВОБОЖДЕНИЕ. ТОВА ИСТОРИЧЕСКО БОГАТСТВО ПАРТИЯТА ОТСТОЯВА.

ДНЕШНИТЕ ИЗВОРИ НА БОП СЪЩО СА В НАРОДНИТЕ НЕДРА; В НЕУГАСНАЛИТЕ РОДОЛЮБИВИ ЧУВСТВА И НЕНАКЪРНЕНАТА ИСТОРИЧЕСКА ПАМЕТ НА СЪВРЕМЕННИЦИТЕ. НО БОП НЕ Е ПАРТИЯ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ СПОМЕН. ТЯ СЕ ПОЯВИ И СЪЩЕСТВУВА ДНЕС, РАБОТИ В ДНЕШНИЯ ДЕН НА БЪЛГАРИЯ. СЪДБАТА НА СЪВРЕМЕННА И БЪДЕЩА БЪЛГАРИЯ - ИДЕЕН ЖАЛОН НА ПАРТИЯТА. НО БОП НЕ СМЕСВА ПАРТИЙНИТЕ С ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ, НИТО СЕ ОТЪЖДЕСТВЯВА С ДЪРЖАВАТА. ТЯ СЕ ПОСТАВЯ В УСЛУГА НА ЧОВЕКА, А НЕ ОБРАТНО.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ СМЯТА НАСТОЯЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ЗА КАТАСТРОФАЛНО. ТО СЕ БЕЛЕЖИ ОТ ТЕЖКА КРИЗА ВЪВ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ И ИКОНОМИЧЕСКИЯ ЖИВОТ, ДЕМОГРАФСКИ КОЛАПС, КАТАКЛИЗЪМ В ЕКОЛОГИЯТА, БЕЗНРАВСТВЕНОСТ, КОРУПЦИЯ И СПЕКУЛА НА ВСИЧКИ ОБЩЕСТВЕНИ РАВНИЩА. УПРАВЛЯВАЩАТА ПОЧТИ ПОЛОВИН ВЕК БКП Е ГЛАВНИЯТ ВИНОВНИК ЗА ТОВА СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА НИ. БКП ТРЯБВА ДА ОСЪЗНАЕ ВИНАТА СИ И ДОБРОВОЛНО ДА СЕ ОТТЕГЛИ ВРЕМЕННО ОТ УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРАНАТА, ДА СЕ ИЗВИНИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД И ДА СЕ ПРОМЕНИ В ЕДНА ИСТИНСКА БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ПО СВОЯТА СЪЩНОСТ. ПАРТИЯ, ОТКАЗАЛА СЕ ЗАВИНАГИ ОТ СТАЛИНСКИТЕ МЕТОДИ И НАЧИНИ НА ВЛАСТВАНЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАРОДА, ОТ ТОТАЛИТАРНОТО И АВТОРИТАРНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ В ДЪРЖАВАТА НИ. ЕДВА ТОГАВА БКП ЩЕ ИМА МОРАЛНОТО ПРАВО ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ В НАЦИОНАЛНИЯ НИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ Е ЗА ИСТИНСКИ ПЛУРАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ, ЗА МНОГОПАРТИЙНОСТ, ПРАВОВ РЕД, ПАЗАРНА ИКОНОМИКА. БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА САМА ДА РЕШАВА ВЪТРЕШНИТЕ СИ ПРОБЛЕМИ, ИЗПОЛЗВАЙКИ СОБСТВЕНИЯ СИ ПОТЕНЦИАЛ КАТО ДЪРЖАВА И САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА ПОМОЩ ОТВЪН. ТОВА ЩЕ ВЪРНЕ ИСТИНСКИТЕ ЧЕРТИ НА СОБСТВЕНИЯ Й ОБЛИК И ЩЕ Й ГАРАНТИРА ЕДНА ПО-ГОЛЯМА НЕЗАВИСИМОСТ НАВЪН. БОП ИЗРАЗЯВА СТАНОВИЩЕ, ЧЕ ВСЕ ОЩЕ НЕРАЗКРИТИТЕ ПОТЕНЦИАЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ТРЯБВА ДА БЪДАТ ОСНОВАТА НА БЪДЕЩИЯ РАСТЕЖ НА ОТЕЧЕСТВОТО НИ. НЕОБХОДИМО Е САМО ДА СЕ ДАДЕ СВОБОДА НА НАРОДА, ЗА ДА ГИ РЕАЛИЗИРА. ГЛАВНИЯТ КОЗ В БЪДЕЩЕ НА БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗЕМЯТА Й. ТАЗИ ЗЕМЯ, КОЯТО Е ХРАНИЛА И ОПАЗИЛА БЪЛГАРИНА ПРЕЗ ВСИЧКИ ИСТОРИЧЕСКИ ПРЕВРАТНОСТИ, КОЯТО Е ЗДРАВО СВЪРЗАНА С НЕГОВОТО МИНАЛО, НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ.

БЪЛГАРСКАТА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ СМЯТА ПРИВАТИЗАЦИЯТА ЗА ПЪРВА СТЪПКА В РЕФОРМАТА НА ОТЕЧЕСТВЕНАТА НИ ИКОНОМИКА. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ Е ОСНОВНА ФОРМА НА ПРИТЕЖАНИЕ И ПРАВОТО НА БЪЛГАРИНА ДА Я УПРАЖНЯВА Е СВЕЩЕНО. ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНА, КАКТО Е ВЪВ ВСИЧКИ ЦИВИЛИЗОВАНИ СТРАНИ. ЧАСТНИЯТ СОБСТВЕНИК ТРЯБВА ДА ИМА СВОБОДАТА САМ ДА РЕШАВА КАК ЩЕ УПОТРЕБЯВА СОБСТВЕНОСТТА СИ - ИНДИВИДУАЛНО, КООПЕРАТИВНО ИЛИ ЩЕ Я ПРЕДОСТАВЯ НА ДЪРЖАВАТА ИЛИ НА ДРУГИ ЧАСТНИ ЛИЦА ЗА ПОЛЗВАНЕ. ТОВА НАЙ-МНОГО СЕ ОТНАСЯ ЗА ЗЕМЯТА, КОЯТО БЪЛГАРИНЪТ ВЕКОВЕ Е ОБРАБОТВАЛ И НИКАКВИ РОБСТВА НЕ СА УСПЯВАЛИ ДА ГО ОТКЪСНАТ ОТ НЕЯ.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ /Б Д Ф/.


ГЛАВА ПЕТА - СЪСТАВ НА РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ

ЧЛ. 23. РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ НА СЕКЦИИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СА:

А/ РЪКОВОДНИ БЮРА И
Б/ КОНТРОЛНИ КОМИСИИ

РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ СЕ ИЗБИРАТ ОТ ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ. ГЛАСУВА СЕ ЗА ВСЕКИ КАНДИДАТ ПООТДЕЛНО. ЗА ИЗБРАН СЕ СЧИТА ТОЗИ, КОЙТО Е ПОЛУЧИЛ ГЛАСОВЕТЕ НА ПОЛОВИНАТА ПЛЮС ЕДИН ОТ ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ. РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ СЕ ИЗБИРАТ ЗА ЕДНА ГОДИНА.

ЧЛ. 24. РЪКОВОДНИТЕ БЮРА НА СЕКЦИИТЕ СЕ СЪСТОЯТ ОТ 5 /ПЕТИМА/ ЧЛЕНОВЕ, А ОБЩИНСКИТЕ БЮРА ОТ 7 /СЕДЕМ/ ЧЛЕНОВЕ.

ЧЛ. 25. ИЗБРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ В БЮРАТА СЕ КОНСТРУИРАТ ЧРЕЗ ВЪТРЕШЕН ИЗБОР КАКТО СЛЕДВА:

А/ НА СЕКЦИИТЕ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР, КАСИЕР И ЧЛЕН;
Б/ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР, ОТГОВОРНИК ПО ПРОСВЕТНИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЪПРОСИ, ОТГОВОРНИК ПО ФИНАНСОВИ ВЪПРОСИ, ГОВОРИТЕЛ И ПРОПАГАНДАТОР И ЧЛЕНОВЕ ЗА ВРЪЗКА СЪС СЕКЦИИТЕ И ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ.

ЧЛ. 26. БЮРАТА РЪКОВОДЯТ СЪОТВЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИОННИ ЗВЕНА ЗА ВРЕМЕТО МЕЖДУ ДВЕТЕ ОБЩИ СЪБРАНИЯ.

ТЕХНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ СА ЗАКОННИ ЩОМ ПРИСЪСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИНАТА ЧЛЕНОВЕ. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО.

ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ СЕ ПРОТОКОЛИРА. ТО СЕ РЪКОВОДИ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ ОТ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, А ПРОТОКОЛЪТ СЕ СЪСТАВЯ ОТ ОРГАНИЗАЦИОННИЯ СЕКРЕТАР ИЛИ ОТ ИЗБРАНО ЗА ВСЯКО ЗАСЕДАНИЕ ЛИЦЕ.

ЧЛ. 27. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ И СЕКРЕТАРЯТ ЗАДЪЛЖАВАТ С ПОДПИСИТЕ СИ, СЪОТВЕТНОТО ОРГАНИЗАЦИОННО ЗВЕНО И ГО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕД ДРУГИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ОРГАНИ.

ЧЛ. 28. КОНТРОЛНИТЕ КОМИСИИ НА СЕКЦИИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ СЕ СЪСТОЯТ ОТ 3 /ТРИМА/ ЧЛЕНОВЕ. ТЕ СЕ КОНСТРУИРАТ НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ СЛЕД ИЗБИРАНЕТО ИМ: ПРЕДСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И ЧЛЕН.

ЧЛ. 29. КОНТРОЛНИТЕ КОМИСИИ СЛЕДЯТ ЗА ПРАВИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ НА УСТАВА, ЗА ПРАВИЛНОТО СЪБИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ЧЛЕНСКИ ВНОСКИ, ДАРЕНИЯ И ДРУГИ СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ, КАКТО И ЗА ПРАВИЛНОТО ИМ РАЗХОДВАНЕ.

ЧЛ. 30.    РЪКОВОДНИТЕ БЮРА И КОНТРОЛНИТЕ КОМИСИИ ДАВАТ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА СИ ПРЕД ОБЩИТЕ СЪБРАНИЯ И ОТГОВАРЯТ ПРЕД ТЯХ.

ЧЛ. 31. РЪКОВОДЕН ОРГАН НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ФОРУМ Е КОНГРЕСЪТ. КОНГРЕСИТЕ СЕ СВИКВАТ НА ВСЕКИ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ МЕЖДУ 20 ФЕВРУАРИ И 1 ЮНИ С РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ. 32. ПОКАНИТЕ ЗА СВИКВАНЕ НА КОНГРЕСИТЕ СЕ ИЗДАВАТ 45 ДНИ ПРЕДИ СВИКВАНЕТО МУ ОТ ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ. С ПОКАНАТА СЕ ОПОВЕСТЯВА И ДНЕВНИЯТ РЕД, КАКТО И ВРЕМЕТО И МЯСТОТО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНГРЕСА.

ЧЛ. 33. ЗА ДЕЛЕГАТИ НА КОНГРЕСА С ПРАВО НА ГЛАС СА:

А/ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ И СЕКРЕТАРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
Б/ ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА КОНТРОЛНИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ;
В/ ПО ПЕТИМА ЧЛЕНОВЕ, ИЗБРАНИ ОТ ВСЯКА ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ДЕЛЕГАТИ;
Г/ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ И ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНАТА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ, КОИТО СА БИЛИ ТАКИВА ПРЕДИ СВИКВАНЕ НА КОНГРЕСА.

ЧЛ. 34. ЗАСЕДАНИЯТА НА КОНГРЕСА СА ЗАКОННИ, ЩОМ ПРИСЪСТВАТ ПОВЕЧЕ ОТ 2/3 ОТ РЕДОВНИТЕ ДЕЛЕГАТИ.

ЧЛ. 35. КОНГРЕСИТЕ СЕ ОТКРИВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ИЛИ ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ, А СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ ИЗБРАНО ОТ КОНГРЕСА БЮРО.

ЧЛ. 36. КОНГРЕСЪТ ВЗЕМА РЕШЕНИЯТА СИ С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ДЕЛЕГАТИ. ТЕЗИ РЕШЕНИЯ СЕ ПУБЛИКУВАТ В ПЕЧАТА ИЛИ ОРГАНА НА ФОРУМА В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА КОНГРЕСА.

ЧЛ. 37. КОНГРЕСИТЕ СЕ ЗАНИМАВАТ С:

А/ ОДОБРЯВАНЕ НА УСТАВА И НЕГОВОТО ИЗМЕНЕНИЕ;
Б/ ИЗБИРАТ ВЪРХОВЕН СЪВЕТ И ВЪРХОВНА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ;
В/ ОПРЕДЕЛЯТ ТАКТИКАТА И СТРАТЕГИЯТА НА ФОРУМА;
Г/ СВИКВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИИ;
Д/ РЕШАВАНЕ НА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ НА ФОРУМА.

ЧЛ. 38. ЗА РЪКОВОДСТВО МЕЖДУ ДВАТА КОНГРЕСА СЕ ИЗБИРА ВЪРХОВЕН СЪВЕТ И ВЪРХОВНА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ. ТОВА СА ВЪРХОВНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ОРГАНИ И СЕ СЪСТОЯТ ОТ 69 ЧЛЕНОВЕ ЗА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ И 7 ЧЛЕНОВЕ ЗА ВЪРХОВНАТА РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ.

ЧЛ. 39. КОНГРЕСЪТ ИЗБИРА С ЯВНО ГЛАСУВАНЕ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ И РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ ЗА СРОК ОТ 3 /ТРИ/ ГОДИНИ.

ЧЛ. 40. НА ПЪРВОТО СИ ЗАСЕДАНИЕ ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ИЗБИРА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩО БЮРО ОТ 12 ЧЛЕНОВЕ В СЪСТАВ:
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ, ОРГАНИЗАЦИОНЕН СЕКРЕТАР, ГОВОРИТЕЛ, ЗАВЕЖДАЩ ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ВЪПРОСИ, ЗАВЕЖДАЩ ПАРТИЙНАТА ПРОСВЕТА, ЗАВЕЖДАЩ ПЕЧАТНИ ОРГАНИ, ЗАВЕЖДАЩ ВЪПРОСИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА И СТУДЕНТИТЕ, ЗАВЕЖДАЩ ВРЪЗКИ С НИЗОВИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАВЕЖДАЩ ВРЪЗКИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ У НАС И В ЧУЖБИНА, ЗАВЕЖДАЩ ФИНАНСОВИТЕ ВЪПРОСИ И ЧЛЕНОВЕ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ СЕ ИЗБИРА ОТ КОНГРЕСА И ТОЙ Е ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ.

ЧЛ. 41. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ ПРОВЕЖДА ЗАСЕДАНИЯТА СИ НАЙ-МАЛКО ВЕДНЪЖ НА ТРИ МЕСЕЦА. ЗАСЕДАНИЯТА СЕ СВИКВАТ ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕ РЪКОВОДЯТ ОТ НЕГО.

ЧЛ. 42. ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЪРХОВНИЯ СЪВЕТ СА ЗАКОННИ, ЩОМ КАТО ПРИСЪСТВАТ 2/3 ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ МУ. РЕШЕНИЯТА СЕ ВЗЕМАТ С ОБИКНОВЕНО БОЛШИНСТВО. ВЗЕТИТЕ РЕШЕНИЯ СЕ ПРОТОКОЛИРАТ.

ЧЛ. 43. ВЪРХОВНИЯТ СЪВЕТ СВИКВА КОНГРЕСИТЕ И КОНФЕРЕНЦИИТЕ СЪГЛАСНО УСТАВА И ОПРЕДЕЛЯ ДНЕВНИЯ ИМ РЕД, КАКТО И МЯСТОТО, И ВРЕМЕТО НА ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ. ТОЙ РЕШАВА ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ ВЪПРОСИ МЕЖДУ ДВАТА КОНГРЕСА.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*   *   *

СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОТЕСТА НА ПЛОВДИВСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ /БДКП/ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪДЕБНИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛО НОМЕР 2316/1990 ГОДИНА. ПРОТЕСТЪТ Е АДРЕСИРАН ДО ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКАТА, ДО МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО, ДО ГЛАВНА ПРОКУРАТУРА И ДО СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ.


П Р О Т Е С Т

ОТ ПЛОВДИВСКАТА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, ПО ПОВОД РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ 8 МАРТ 1991 Г., ПОТВЪРДИЛ РЕШЕНИЕТО НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД /СГС/ - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ ОТ 6 ДЕКЕМВРИ 1990 Г.ПО ДЕЛО НОМЕР 2316/1990 Г., ПОДАДЕНО ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА ЧРЕЗ ГЕНЕРАЛНИЯ ПЪЛНОМОЩНИК ИНЖ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БУЧКОВ, ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ  НА ПРОМЕНИ, ГЛАСУВАНИ НА ИЗВЪНРЕДНИЯ ФОРУМ НА ПАРТИЯТА, ПРОВЕДЕН НА 8 СЕПТЕМВРИ 1990 Г. И НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 1990 ГОДИНА.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С ВАШИТЕ РЕШЕНИЯ ПО ДЕЛО НОМЕР 2316/1990 Г. ВИЕ ОТКАЗВАТЕ ИСКАНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПАРТИЯТА - РЕЗУЛТАТ НА ЗАКОННО ПРОВЕДЕН ИЗВЪНРЕДЕН ФОРУМ НА ПАРТИЯТА НИ, ПО ИСКАНЕ НА КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННАТА КОМИСИЯ.

НИЕ ПИТАМЕ: РЕШЕНИЯТА НА НАШИЯ ФОРУМ, НА НАШИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ, СА ЛИ МЕРОДАВНИ ЗА УВАЖАЕМИЯ СЪД ИЛИ ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСКИТЕ ПОКАЗАНИЯ НА Г-Н ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ В КАЧЕСТВОТО СИ НА БИВШ ЛИДЕР НА ПАРТИЯТА, КОИТО СА ДОСТАТЪЧНО ВИДНИ ОТ МАТЕРИАЛИТЕ ПО ДЕЛОТО?!!

НИЕ ПРИЗОВАВАМЕ: УВАЖАЕМИЯТ СЪД ДА ПРЕВЪЗМОГНЕ ТОТАЛИТАРНОТО СИ НАСЛЕДСТВО И СЪДЕЙСТВА ЗА ОТМЯНА НА ЕДНО НЕЗАКОННО РЕШЕНИЕ, ИЗДАДЕНО ПО НЕЗНАЙНИ ЗА НАС ПРИЧИНИ. ЗА ВСЕКИ ЧЛЕН НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ВИСОКИЯТ ОБЩЕСТВЕН МОРАЛ Е ЗАДЪЛЖЕНИЕ И ОТГОВОРНОСТ. НИЕ НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ В НАШИТЕ РЕДОВЕ ДА ИМА ЛИЧНОСТИ КАТО Г-Н ИВАН Н. АМБАРЕВ, ИЗЛОЖИЛИ ПРЕСТИЖА НИ НА ЕЛИТАРНО ДВИЖЕНИЕ.

НИЕ ДЕКЛАРИРАМЕ: ИЗИСКВАМЕ ПО ВАША ИНИЦИАТИВА ДА СЕ ПРОВЕДЕ
НЕЗАВИСИМО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО МАТЕРИАЛИТЕ НА ДЕЛО НОМЕР 2316/1990 Г. И ДА СЕ ОТМЕНИ ТОВА НЕЗАКОННО РЕШЕНИЕ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-КРАТЪК СРОК. В СЛУЧАЙ НА ОТКАЗ ОТ ВАША СТРАНА НИЕ ЩE ОРГАНИЗИРАМЕ И ПРОВЕДЕМ ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ДИРЕНЕ В ГРАД ПЛОВДИВ И ЩЕ ОБНАРОДВАМЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ПРЕД ЦЯЛАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБОСНОВКАТА НА ВАШИТЕ РЕШЕНИЯ.

ПЛОВДИВ, 14 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


 *   *   *

СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ДЕЛЕГАТСКО СЪВЕЩАНИЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ, СЪСТОЯЛО СЕ В ПЛОВДИВ.


НА 16 МАРТ 1991 Г. БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТ-КОНСТИТУЦИОННА ПАРТИЯ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ НА ДЕЛЕГАТИ НА МЕСТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ВСИЧКИ МЕСТНИ ОРГАНИЗАЦИИ ЧРЕЗ СВОИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДКРЕПИХА РЕШЕНИЕТО НА ПЛОВДИВСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ 20 ОКТОМВРИ 1990 Г. ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ИВАН НОНЧЕВ АМБАРЕВ ОТ РЕДОВЕТЕ НА ПАРТИЯТА. НИТО РЕШЕНИЕТО НА СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД - ФИРМЕНО ОТДЕЛЕНИЕ, НИТО ПОСЛЕДВАЛОТО РЕШЕНИЕ НА ВЪРХОВНИЯ СЪД МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ИВАН АМБАРЕВ ЛИДЕР НА ПАРТИЯТА, В КОЯТО ТОЙ НЕ ЧЛЕНУВА.

ПЛОВДИВ, 16 МАРТ 1991 Г.

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


*  *  *

СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ВАРНЕНСКАТА ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА КОЛЕГИЯ. ДОКУМЕНТЪТ Е ПОДПИСАН ОТ ИМЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ ПЕЧАТА, НА ДРУЖЕСТВОТО НА ЖУРНАЛИСТИТЕ ОТ РАДИОТО И ТЕЛЕВИЗИЯТА И НА ДРУЖЕСТВОТО НА КОРЕСПОНДЕНТИТЕ НА ЦЕНТРАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.


ПО СТЕЧЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА БЪЛГАРСКИЯТ ПЕЧАТ ПРЪВ БЕ ПОСТАВЕН В УСЛОВИЯТА НА КОНКУРЕНЦИЯ И СВОБОДЕН ПАЗАР. РЕДАКЦИИТЕ НА ВСЕКИДНЕВНИЦИТЕ И НА ОБЩИНСКИТЕ ВЕСТНИЦИ ЗАЕДНО С МНОГО ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ ИЗДАНИЯ ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВТОРО ПОЛУГОДИЕ НА 1990 ГОДИНА "ВИСЯХА" НА РЪБА НА ХАРТИЕНАТА ПРОПАСТ. СЕГА, В НАЧАЛОТО НА 1991 ГОДИНА, ДОЙДЕ ВРЕМЕТО, КОГАТО СЕ СГРОМОЛЯСАХА В ТАЗИ ПРОПАСТ.

ВЯРНО Е, ЧЕ ПАЗАРНАТА ИКОНОМИКА Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПРАВИЛЕН ПЪТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СТРАНАТА. ТАКЪВ Е ПЪТЯТ И НА ПРЕСАТА. НО САМО ПРИ НОРМАЛНО ФУНКЦИОНИРАЩО СТОПАНСТВО, ПРИ НАЛИЧИЕТО НА СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ПАЗАРА НА ХАРТИЯ, ПРИ ИЗБОР НА БАЗА ЗА ПОЛИГРАФИЧЕСКИ УСЛУГИ.

И ДОКАТО ТЕЗИ ФАКТОРИ НЕ ДЕЙСТВАТ, ОСТАВА ЕДНА-ЕДИНСТВЕНА ВЪЗМОЖНОСТ:

- ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА БОРСАТА ВСИЧКИ ИЗДАНИЯ ДА СА РАВНОПОСТАВЕНИ, КАТО НИТО ЕДНО ИЗДАНИЕ НЕ ОСТАНЕ НА ЦЕНТРАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ХАРТИЯТА;
- ДА СЕ ПРЕМАХНЕ МОНОПОЛЪТ НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО В СО "ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ", КАТО СЕ РАЗФОРМИРОВА ОБЕДИНЕНИЕТО И ВСЕКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ СТАНЕ САМОСТОЯТЕЛНА ФИРМА СЪС СОБСТВЕНА ЦЕНОВА ПОЛИТИКА И ПРАВО САМ ДА РЕАЛИЗИРА ПРОДУКЦИЯТА СИ;
- ПРАВИТЕЛСТВОТО ДА ВКЛЮЧИ ХАРТИЯТА В СПИСЪКА НА СТОКИТЕ С КОНТРОЛИРАНИ ЦЕНИ, ЗАЩОТО ОТ ЦЕНАТА НА ХАРТИЯТА ЗАВИСИ СЪДБАТА НА ВСИЧКИ ПЕЧАТНИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ, КНИГОИЗДАВАНЕТО И ПОЛИГРАФИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В СТРАНАТА, А ЧРЕЗ ТЕХНИТЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПЪЛНО ИНФОРМАЦИОННО ЗАТЪМНЕНИЕ ЩЕ ЗАБУЛИ ЦЯЛАТА СТРАНА.

АКО ПРАВИТЕЛСТВОТО НЕ ВЗЕМЕ НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАШИТЕ ИСКАНИЯ, НИЕ ЩЕ БЪДЕМ ПРИНУДЕНИ ПРОТИВ ВОЛЯТА СИ И ПРОТИВ ПОСТИГНАТОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ И СИНДИКАТИТЕ ЗА СОЦИАЛЕН МИР ДА ЗАПОЧНЕМ ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ!

ВАРНА, МАРТ 1991 ГОДИНА

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


*   *   *

СОФИЯ, 19 МАРТ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА В. "ЪШЪК - СВЕТЛИНА" ЗА ПРОБЛЕМИТЕ, КОИТО РЕДАКЦИЯТА ИМА ПО ВРЕМЕ НА АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ.


ВЕСТНИК "ЪШЪК-СВЕТЛИНА" Е ПРЕРЕГИСТРИРАН КАТО ИЗДАНИЕ НА ДВА ЕЗИКА - БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ, И ПРОДЪЛЖАВА СЕДЕМДЕСЕТГОДИШНАТА ТРАДИЦИЯ НА СВОИТЕ ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ. ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ НАРАСНА НЕГОВИЯТ ПРЕСТИЖ СРЕД ЧИТАТЕЛИТЕ И СЕГА ТОЙ РАЗПОЛАГА С ЕЛЕКТОРАТ ОТ НАД 30 ХИЛЯДИ АБОНАТИ, КАТО ОЩЕ МНОГО ПОВЕЧЕ ИМАТ ЖЕЛАНИЕ ДА СЕ АБОНИРАТ. НА ТАЗИ ГОЛЯМА АУДИТОРИЯ РЕДАКЦИЯТА Е ЗАДЪЛЖЕНА ДА ОСИГУРЯВА ВЕСТНИК НА ДВА ЕЗИКА. НО НЕЗАВИСИМО ОТ УСИЛИЯТА НА РЕДАКЦИОННИЯ КОЛЕКТИВ ДЪРЖАВНАТА ФИРМА "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" НЕПРЕКЪСНАТО СЪЗДАВА ТРУДНОСТИ ЗА ИЗЛИЗАНЕТО И НА ТУРСКИ ЕЗИК. НЕ СЕ ОСИГУРЯВАТ НИКАКВИ УСЛОВИЯ, МАКАР ФИРМАТА ДА РАЗПОЛАГА И С ЛИНОТИПНА МАШИНА ЗА НАБИРАНЕ НА ТЕКСТА НА ТУРСКИ ЕЗИК, И С ОФСЕТОВА МАШИНА, НА КОЯТО МОЖЕ ДА СЕ ОТПЕЧАТВА БРОЙ, НАБРАН НА КОМПЮТЪР. ТОВА СЪЗДАВА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА КОНФЛИКТ МЕЖДУ РЕДАКЦИЯТА И ЧИТАТЕЛИТЕ, МАКАР КОЛЕКТИВЪТ ДА НЯМА ВИНА ЗА ТОВА. ИЗПРАТЕНИ БЯХА НЯКОЛКО ПИСМА, НО ОТГОВОР НЕ СЕ ПОЛУЧИ. ФИРМАТА НЕ Е ПРЕДЛОЖИЛА ДОГОВОР И ИЗПОЛЗВА МОНОПОЛНОТО СИ ПРАВО ДА УПРАЖНЯВА НАТИСК И ДИКТАТ, КАТО НЕПРЕКЪСНАТО УВЕЛИЧАВА СТОЙНОСТТА НА ПЕЧАТАРСКИТЕ УСЛУГИ, БЕЗ ДА СЕ ПОДОБРЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ВЕСТНИКА.

ВРЪХ НА СЪЗДАВАНАТА ОТ ФИРМАТА КОНФЛИКТНА СИТУАЦИЯ БЕ СЕДМИЦАТА МЕЖДУ 5 И 13 МАРТ, КОГАТО Е РАЗГАРЪТ НА АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АБОНАТИТЕ ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ И НАБИРАНЕ НА НОВИ, КАКТО И ВЪЛНЕНИЯТА В НЯКОИ РАЙОНИ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ. КАТО ИЗПОЛЗВА ГРУБА ГРЕШКА В РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ХАРТИЯТА, ЗАРАДИ КОЯТО ВЕСТНИКАРСКА ХАРТИЯ НЕ БЕ ПРЕДАДЕНА НИТО В КОМПЛЕКС "РОДИНА", НИТО ВЪВ ФИРМА "Д. БЛАГОЕВ", РЪКОВОДСТВОТО НА ПОСЛЕДНАТА СПРЯ ИЗЛИЗАНЕТО НА ВЕСТНИКА, ПРЕЗ ЦЯЛАТА СЕДМИЦА НЕ БЕ ОТПЕЧАТАН НИТО ЕДИН БРОЙ. БЪЛГАРСКИТЕ ТУРЦИ И МЮСЮЛМАНИ БЯХА ЛИШЕНИ ОТ СВОЕТО ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ, КОЕТО Е ЕДИНСТВЕНИЯТ МАСОВ ВЕСТНИК, КОЙТО ВЛИЗА В ТЕХНИТЕ ДОМОВЕ.

СМЯТАМЕ, ЧЕ Е ИЗВЪРШЕНА ГРУБА ПОЛИТИЧЕСКА ГРЕШКА, КАТО РЕГИОНИТЕ СЪС СМЕСЕНО НАСЕЛЕНИЕ СА ЛИШЕНИ НЕ САМО ОТ ИЗДАНИЕ НА БЪЛГАРСКИ И ТУРСКИ ЕЗИК, НО ИЗОБЩО ОТ ПЕЧАТНО ИЗДАНИЕ. А ТОВА Е ЕДИН НЕОБХОДИМ ЗА БЪЛГАРИЯ ВЕСТНИК С ОСНОВНА ЗАДАЧА ГРАЖДАНСКИЯ МИР И НАЦИОНАЛНОТО СЪГЛАСИЕ. В БЪДЕЩЕ ВЕСТНИКЪТ ИМА ВСИЧКИ ПРЕДПОСТАВКИ ДА СЕ РАЗВИВА КАТО НАДПАРТИЕН ДЕМОКРАТИЧЕН ВЕСТНИК, ЧИЯТО РЪКОВОДНА ЦЕЛ Е ЕДИНСТВОТО НА НАРОДА НИ, БЕЗ РАЗЛИКА НА ЕТНИЧЕСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ, ЕЗИК И РЕЛИГИЯ. ВЕСТНИКЪТ НЯМА ИЗДАТЕЛ, ТОЙ Е НЕЗАВИСИМ И УДАРЪТ, НАНЕСЕН ПО ВРЕМЕ НА АБОНАМЕНТНАТА КАМПАНИЯ, НОСИ ФИНАНСОВИ ПОСЛЕДИЦИ. ОСВЕН ТОВА СМЯТАМЕ, ЧЕ ОБЕКТИВНО СЕ ЯВЯВАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ - ВЕСТНИКЪТ НЕ ДОСТИГА ДО СВОИТЕ ЧИТАТЕЛИ. ТАКАВА ПОСТЪПКА, КОЯТО СПОРЕД НАС Е НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКА, НЕ БИВА ДА ОСТАНЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЯ.

ГЛАВЕН РЕДАКТОР: ИВАН БАДЖЕВ

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР”/


РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР": СТЕФАН ГОСПОДИНОВ
РЕДАКТОР: НИНА ГАВРИЛОВА

10:19:48    19-03-1991