19 април 1990
С О Ф И Я, 19 АПРИЛ 1990 ГОДИНА                         БРОЙ 78 /96/

СОФИЯ, 19 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ УСТАВ /ЧАСТ ВТОРА/ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ - НЕМАРКСИСТИ, ПРИЕТ НА 15 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


     3. ВСЯКА СЕКЦИЯ Е АБСОЛЮТНО АВТОНОМНА ПРИ ИЗБОРА НА РЪКОВОДСТВО; ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДА ИМА СЕКРЕТАР И КАСИЕР. ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ СЪС СПЕЦИФИЧНИ РЪКОВОДНИ ФУНКЦИИ СЕКЦИЯТА ИЗБИРА ПО СОБСТВЕНО ЖЕЛАНИЕ.
     4. СЕКЦИЯТА РЕАЛИЗИРА РЕШЕНИЯТА НА КОНГРЕСА, КОНФЕРЕНЦИИТЕ И УПРАВИТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. ПРИ НЕСЪГЛАСИЕ НА ОБШОТО СЪБРАНИЕ ВЪПРОСЪТ СЕ ПОСТАВЯ НА ПО-ШИРОКО ОБСЪЖДАНЕ ИЛИ НА АРБИТРАЖ. МАЛЦИНСТВОТО ИМА ПРАВО ДА ОТСТОЯВА СВОИТЕ ВЪЗГЛЕДИ ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ ПЕЧАТНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИ.
     5. СЕКЦИЯТА ПОСТАВЯ ЗА ПО-ШИРОКО ОБСЪЖДАНЕ ВСИЧКИ ВЪПРОСИ, КОИТО ОБЩОТО Й СЪБРАНИЕ ПРЕЦЕНИ КАТО ДОСТАТЪЧНО ВАЖНИ.
     6. СПОРОВЕТЕ МЕЖДУ СЕКЦИИТЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ ЧРЕЗ ДОБРОВОЛЕН АРБИТРАЖ.
     7. СЕКЦИИТЕ МОГАТ ДА ПОИСКАТ ОТ РЪКОВОДНИТЕ ОРГАНИ ВСЯКАКВА ИНФОРМАЦИЯ И РАЗЯСНЕНИЯ. ОТКАЗЪТ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ИНФОРМАЦИЯ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИДРУЖЕН ОТ ОБЯСНЕНИЕ НА КОНТРОЛНАТА КОМИСИЯ.

                                       ЧЛЕН 9

     НЯКОЛКО БЛИЗКИ СЕКЦИИ МОГАТ ДА УЧРЕДЯТ МЕЖДУСЕКЦИОНЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ, НО ТЕЗИ СЪВЕТИ HЕ СА ЧАСТ ОТ ПАРТИЙНАТА СТРУКТУРА.

                                       ЧЛЕН 10

     1. СЕКЦИИТЕ СА ОБЕДИНЕНИ ВЪВ ФЕДЕРАЦИИ СЪОБРАЗНО ТЕРИТОРИАЛНОТО ДЕЛЕНИЕ НА СТРАНАТА.
     2. ЗА ЦЕНТЪР НА ФЕДЕРАЦИЯТА СЕ ПРИЕМА ПО-ГОЛЯМ ГРАД; НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТОЙ ДА Е АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР.
     3. ЖИВЕЕЩИТЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ ЧЛЕНОВЕ НА СДПН ОБРАЗУВАТ СВОЯ ФЕДЕРАЦИЯ.

                                       ЧЛЕН 11

     1. ФЕДЕРАЦИИТЕ ПРИЕМАТ СВОЙ УСТАВ. ТЕ СА АБСОЛЮТНО АВТОНОМНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗДИГАНЕ КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРИ НА МЕСТНИ ОРГАНИ НА ВЛАСТТА НА ТЕХНИТЕ ТЕРИТОРИИ.

                                       ЧЛЕН 12

     1. ВЪРХОВЕН ОРГАН НА ФЕДЕРАЦИЯТА Е КОНФЕРЕНЦИЯТА - ТЯ СЕ СВИКВА ВЕДНЪЖ ГОДИШНО.
     2. ФЕДЕРАЦИЯТА ИЗБИРА СВОИ ПОСТОЯННИ РЪКОВОДНИ ОРГАНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СВОЯ УСТАВ. ЕДИНСТВЕНОТО ИЗИСКВАНЕ Е ДА ИМА ФЕДЕРАТИВЕН СЕКРЕТАР, КАСИЕР И КОНТРОЛНА КОМИСИЯ ОТ НАЙ-МАЛКО ТРИМА ДУШИ.
     3. ФЕДЕРАТИВНИТЕ СЕКРЕТАРИ, АКО НЕ СА ЧЛЕНОВЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ, УЧАСТВАТ В НЕГО СЪС СЪВЕЩАТЕЛЕН ГЛАС.

                                       ЧЛЕН 13

     1.  ЧЛЕНОВЕТЕ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ-НЕМАРКСИСТИ ИМАТ ПРАВО ДА СЕ ОБЕДИНЯВАТ В ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ, ГРУПИ, КЛУБОВЕ И ФРАКЦИИ.
     2. ВСИЧКИ ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ, ГРУПИ, КЛУБОВЕ И ФРАКЦИИ МОГАТ ДА ВОДЯТ ОРГАНИЗАЦИОНЕН ЖИВОТ И ИЗВЪН УСТАНОВЕНИТЕ ТЕРИТОРИАЛНИ СТРУКТУРИ.
     3. ВСИЧКИ ИДЕЙНИ ТЕЧЕНИЯ, ГРУПИ, КЛУБОВЕ И ФРАКЦИИ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ДОКУМЕНТИ НА ВСИЧКИ ПАРТИЙНИ НИВА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ТЯХНАТА ПОДГОТОВКА.
     4. СТАТУТ НА ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ, ГРУПА ИЛИ КЛУБ ПРИДОБИВА ВСЯКО ОБЕДИНЕНИЕ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА СДНП, КОЕТО НА НИВО ФЕДЕРАЦИЯ ПОЛУЧИ 5 ПРОЦЕНТА ОТ ГЛАСОВЕТЕ НА ФЕДЕРАТИВНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ.
     5. ФРАКЦИЯ СЕ ОБЯВЯВА СЛЕД ВСЕПАРТИЙНО ОБСЪЖДАНЕ НА РАЗЛИЧИЯТА.
     6.ФРАКЦИЯТА ПРЕДОСТАВЯ ПРОГРАМИА ДЕКЛАРАЦИЯ, В КОЯТО ДЕКЛАРИРА СЪГЛАСИЕТО СИ С OCHOBНИТЕ ПРИНЦИПИ, СРЕДСТВА И МЕТОДИ НА СДПН И ИЗЛАГА ПРИЧИНИТЕ ЗА ОБОСОБЯВАНЕТО СИ.
     7. ОРГАНИЗИРАНИ ВЪН ОТ СДНП ГРУПИ МОГАТ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯТ С ПРАВА НА ФРАКЦИЯ, АКО ОТГОВАРЯТ НА ПОСОЧЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ.
     8. СТАТУТ НА ФРАКЦИЯ СЕ ПОЛУЧАВА САМО В НАЦИОНАЛЕН МАЩАБ, АКО СЪОТВЕТНИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВЕ ИМАТ ПОДКРЕПАТА НА 5 ПРОЦЕНТА ОТ ДЕЛЕГАТИТЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНГРЕС.

                                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 19 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, ПРИЕТА ОТ УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 16-27 МАРТ 1990 ГОДИНА В СОФИЯ.


                   ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
     1. СОЦИАЛНА СФЕРА
     В РЕЗУЛТАТ НА АНТИХУМАННАТА ПОЛИТИКА НА ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1989 ГОДИНА ЗА ОКОЛО ТРИ МЕСЕЦА 320 ХИЛЯДИ ГРАЖДАНИ НА СТРАНАТА БЯХА ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСНАТ РОДНИТЕ СИ ОГНИЩА И ДА ПОЕМАТ ПЪТЯ НА НЕИЗВЕСТНОСТТА, ТРЪГВАЙКИ КЪМ СЪСЕДНА ТУРЦИЯ. ТОВА ПРИНУДИТЕЛНО ИЗСЕЛВАНЕ СТАНА ПРИЧИНА ЗА ГРУБИ НАРУШЕНИЯ НА ЗАКОНИТЕ, ЗАКРИЛЯЩИ СОБСТВЕНОСТТА И ИМУЩЕСТВОТО НА ТАЗИ КАТЕГОРИЯ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ.
     ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ СЧИТА ЗА СВОЙ ДЪЛГ ДА НАПРАВИ НЕОБХОДИМОТО И ЕНЕРГИЧНО ДА СЪДЕЙСТВУВА ЗА НЕЗАБАВНО ВРЪЩАНЕ ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА ВСИЧКИ ЗАВЪРНАЛИ СЕ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКИ ТУРЦИ, ТЯХНОТО БЕЗУСЛОВНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАБОТНИТЕ ИМ МЕСТА, КОИТО СА ЗАЕМАЛИ ПРИ ТЯХНОТО ЗАМИНАВАНЕ.
     ЗАТОВА Е НЕОБХОДИМО ДА БЪДАТ ИЗДАДЕНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ И РАЗПОРЕДБИ, КОИТО ДА АНУЛИРАТ АКТОВЕТЕ ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ИМОТИ, ИЗДАДЕНИ СЛЕД МЕСЕЦ МАЙ 1989 ГОДИНА.
     ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАСТОЯВА ЧАС ПО-СКОРО ДА БЪДЕ ПРЕУСТАНОВЕНА ПОРОЧНАТА ПРАКТИКА ЛИЧНИЯТ СЪСТАВ НА СТРОИТЕЛНИ ВОЙСКИ ДА БЪДЕ ПОПЪЛВАН С МЛАДЕЖИ ОТ ТУРСКИ И ЦИГАНСКИ ПРОИЗХОД. ТОВА Е ОЩЕ ЕДНА ДРАСТИЧНА ПРОЯВА НА ДИСКРИМИНАЦИОННА ПОЛИТИКА У НАС. КАТО ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАСТОЯВАМЕ ВСИЧКИ МЛАДЕЖИ ДА СЛУЖАТ РАВНОПРАВНО В РЕДОВЕТЕ НА ВОЙСКИТЕ НА БНА.
     ВСЕИЗВЕСТНО Е, ЧЕ ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ Е ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД. СЛЕД УСТАНОВЯВАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНИЯ ТИП СОЦИАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ УПРАВЛЯВАЩАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ЦЕЛЕНАСОЧЕНО НЕ ДОПУСКАШЕ УЧАСТИЕ В РЪКОВОДСТВОТО НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ И СТОПАНСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА НА ДОСТОЙНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ ТОВА НАСЕЛЕНИЕ. В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 45 ГОДИНИ НИТО ЕДИН ЕТНИЧЕСКИ ТУРЧИН НЕ Е ИЗДИГАН НА РАБОТА ВЪВ ВИСШИЯ ПАРТИЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ЕШАЛОН.
ДПС КАТЕГОРИЧНО ОСЪЖДА ТАЗИ ПОЛИТИКА НА НЕДОПУСКАНЕ НА ГРАЖДАНИ ОТ НЕБЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА СТРАНАТА.
     НАШЕТО ДВИЖЕНИЕ НАСТОЯВА ДА БЪДАТ ОСИГУРЕНИ НЕОБХОДИМИТЕ ЗАКОННИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ТАЗИ АНОМАЛИЯ, КОЕТО ЩЕ ИМА СЪЩЕСТВЕН ПРИНОС ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ТАКА ЖЕЛАНОТО ОТ ВСИЧКИ НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ.
     ОТКРАЙ ВРЕМЕ ГЛАВНА НАСОКА В ПОЛИТИКАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА КЪМ ТУРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ Е БИЛА ТОТАЛНО НЕДОВЕРИЕ КЪМ НЕГО. ЗАТОВА ИМЕННО БЕШЕ НОРМАЛНА ПРАКТИКА НА ТОВА НАСЕЛЕНИЕ ДА СЕ ПРИКАЧВАТ ЕТИКЕТИ КАТО ПОТЕНЦИАЛНИ ПРЕДАТЕЛИ, ПОТЕНЦИАЛНИ ШПИОНИ, А НАПОСЛЕДЪК - "СТРАТЕГИЧЕСКО МАЛЦИНСТВО".
     НА СЪДЕБНИТЕ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 40-ТЕ ГОДИНИ, КАКТО И СЛЕД ПРОСЛОВУТИЯ АПРИЛСКИ ПЛЕНУМ, КОИТО БЕЛЕЖАТ ЕСКАЛАЦИЯ СЛЕД 1970 ГОДИНА, СЪЩО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТАКИВА ХАРАКТЕРИСТИКИ. ДА НЕ ГОВОРИМ ЗА ПРЕДШЕСТВУВАШИТЕ 1984-1985 ГОДИНА, Т.Е. ГОДИНИТЕ НА ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ТАКА НАРЕЧЕНИЯ ВЪЗРОДИТЕЛЕН ПРОЦЕС. ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА ЗА НАЙ-НЕЗНАЧИТЕЛНИ ПРОВИНЕНИЯ ОТ РАЗЛИЧЕН ХАРАКТЕР СЕ ПРЕДАВАШЕ ПОЛИТИЧЕСКА ОКРАСКА И ПОДВЕДЕНИТЕ ПОД СЪДЕБНА ОТГОВОРНОСТ СЕ ОСЪЖДАХА ПО ЧЛЕНОВЕ ОТ ГЛАВА ПЪРВА НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.
     КЪМ ДНЕШНА ДАТА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗАТВОРИ ВСЕ ОЩЕ СЕ НАМИРАТ НЕМАЛЪК БРОЙ НЕОСНОВАТЕЛНО ОСЪДЕНИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ОТ ТУРСКИ ПРОИЗХОД, ЧИЕТО АМНИСТИРАНЕ СЕ ПРОТАКА. ТОВА ПРОТИВОРЕЧИ НА ОБЕЩАНИЯТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ПЪЛНО ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В СТРАНАТА.
     ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ НАСТОЯВА ЗА ПРАВОМЕРНИ И РАЗУМНИ РЕШЕНИЯ ПО ТЕЗИ ДЕЛА И ОСЪДЕНИТЕ ДА БЪДАТ НЕЗАБАВНО ОСВОБОДЕНИ И РЕАБИЛИТИРАНИ.

                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 19 АПРИЛ - СЛЕДВАТ ПЪЛНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОСТОЯННИЯ СЪСТАВ НА БЗНС-ВРАБЧА 1 И НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ПО ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ, ПОДПИСАНО ОТ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЗНС-ВРАБЧА 1 И НА БЗНС, КОЕТО ОСТАВА НЕИЗПЪЛНЕНО.

                                   Д Е К Л А Р А Ц И Я

ПОСТОЯННИЯТ СЪСТАВ НА БЗНС-ВРАБЧА 1 НА ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 13 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЯ, КАТО
                                      КОНСТАТИРА:
     1. БЗНС-ВРАБЧА 1 Е МАЙКАТА-ОРГАНИЗАЦИЯ, ОТ КОЯТО СЕ РОИХА ГРУПАТА НА ПЛАДНЕ, ДНЕС БЗНС-ЯНКО ЗАБУНОВ И БЗНС-Н.ПЕТКОВ, КАКТО И ДРУГИ ГРУПИРОВКИ.
     2. БЗНС-ВРАБЧА 1 Е ОРГАНИЗАЦИЯТА, СРЕЩУ КОЯТО БЯХА ИЗВЪРШЕНИ АКТОВЕТЕ НА 9 ЮНИ 1923 Г., 19 МАЙ 1934 Г. И 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г.
     3. БЗНС-ВРАБЧА 1 Е В ОПОЗИЦИЯ ОТ 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г. ДО ТОЗИ МОМЕНТ.
     4. БЗНС-ВРАБЧА 1 ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА СЪЩЕСТВУВАНЕТО СИ Е УСТОЯВАЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА УСТОЯВА НА НАТИСКА И ПРЕСЛЕДВАНИЯТА КАКТО ОТДЯСНО, ТАКА И ОТЛЯВО.
     5. БЗНС-ВРАБЧА 1 НЕ Е ПРИЕЛ И ОТХВЪРЛЯ КАТО НАРОДОПОЛЕЗНА ПРОГРАМАТА НА ОФ.
     6. АКТЪТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 БЕ НАСОЧЕН НЕ САМО СРЕЩУ БЗНС-ВРАБЧА 1, НО И СРЕЩУ ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ И БАЗАТА НА ОСНОВНОТО ПРОИЗВОДСТВО В СТРАНАТА - ДРЕБНОТО И СРЕДНО ЧАСТНО ЗЕМЕДЕЛСКО СТОПАНСТВО.
     7. БЗНС-ЯНКО ЗАБУНОВ СЛЕД 10 НОЕМВРИ 1989 ГОДИНА ЗАКЪСНЯ ДА НАПРАВИ ПРЕОЦЕНКА НА ПРОМЕНЕНАТА ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА, КОЕТО ПРЕДИЗВИКА ИЗБЛИК НА НЕДОВОЛСТВО И СЪЗДАДЕ УСЛОВИЯ ЗА РАЗЦЕПЛЕНИЕ НА ДРУЖБИТЕ ДОЛУ ПО МЕСТА.
     8. ВМЕСТО ДА ЗАПОЧНАТ ПРОМЯНАТА НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ЛИНИЯ ОТДОЛУ НАГОРЕ, ДРУГАРИ, КОИТО СЪЩО СА ОФ-ЗЕМЕДЕЛЦИ, ЦЕПЯТ ОРГАНИЗАЦИЯТА, КАТО СЕ ОПИТВАТ ДА СЪЗДАДАТ ВТОРИ ДРУЖБИ И ОРГАНИЗИРАТ ВТОРИ БЗНС ПОД ИМЕТО НА НИКОЛА ПЕТКОВ.
     9. ПРЕГОВОРИТЕ МЕЖДУ ДВЕТЕ ПЛАДНЕНСКИ ОФ-БЗНС-ПАРТИИ НЕ ДАДОХА РЕЗУЛТАТ, А РАЗЛИЧИЯТА МЕЖДУ ТЯХ СТАВАТ ВСЕ ПО-HЕПРЕОДОЛИМИ.
     10. НА 10 ДЕКЕМВРИ 1989 ГОДИНА ДЕЙЦИ НА СТАРИЯ БЗНС-ВРАБЧА 1, КОЙТО БЕ СВАЛЕН ОТ ВЛАСТ НА 9 СЕПТЕМВРИ 1944 Г., ОБРАЗУВАХА ОБЕДИНИТЕЛЕН ЦЕНТЪР НА ЗЕМЕДЕЛСКОТО ДВИЖЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ.
     11. ОБЕДИНИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР НА ВРАБЧА 1 ИМА ЗА ЦЕЛ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПОДЕЛЕНИЯ И ПРИЮТЯВАНЕ ПОД КРИЛОТО НА ЕДИННИЯ БЗНС НА ВСИЧКИ СЪМИШЛЕНИЦИ И ПРЕСЛЕДВАНИ КАТО ЗЕМЕДЕЛЦИ.
     12. НЕ САМО НИЕ ОТ БЗНС-ВРАБЧА 1, КОИТО НЕ СЕ ИЗЦАПАХМЕ С КРЪВ И ДЕКЛАРАЦИИ, НО И НЯКОИ ЗЕМЕДЕЛЦИ ВЪН ОТ НАС ПОСТРАДАХА ОТ ТОТАЛИТАРНИЯ РЕЖИМ И БЯХА РЕПРЕСИРАНИ.
     13. БЗНС-ВРАБЧА 1 ВИНАГИ Е ВДИГАЛ ЗНАМЕТО НА БРАТСКАТА ЛЮБОВ, ЗАБРАВАТА И ВСЕОПРОЩЕНИЕТО В ИМЕТО НА УСПОКОЯВАНЕТО НА МНОГОСТРАДАЛНАТА НИ ОРГАНИЗАЦИЯ.

                                   З А Я В Я В А:

     1. БЗНС-ВРАБЧА 1 Е ПРОТЯГАЛ И ПРОДЪЛЖАВА ДА ПРОТЯГА РЪКА НА СЪГРЕШИЛИТЕ БРАТЯ НЕ ОТ СЛАБОСТ И МАЛОДУШИЕ, А ОТ ЛЮБОВ КЪМ ИЗСТРАДАЛИЯ НИ НАРОД.
     2. БЗНС-ВРАБЧА 1 ПРИВЕТСТВУВА РАЗУМНИТЕ И РЕАЛИСТИЧНИ ПРЕОЦЕНКИ НА БЗНС-ЯНКО ЗАБУНОВ, КОЙТО ИЗЛЕЗЕ ОТ ОФ-ПРАВИТЕЛСТВО, ОТ ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ И СКЪСА С ПОЛИТИКАТА НА СТАРОТО ТОТАЛИТАРНО РЪКОВОДСТВО.
     3. ПОКАНВА БЗНС-ЯНКО ЗАБУНОВ И БЗНС-Н.ПЕТКОВ ДА СЕ ПОСТИГНЕ ОБЕДИНЕНИЕ ИЛИ ЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ НАС.
     4. БЗНС-ВРАБЧА 1 ПРЕДЛАГА СЪВМЕСТЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН И ОБЕДИНИТЕЛЕН КОНГРЕС, КАТО ДРУЖБИТЕ ИЗПРАТЯТ ПО 1 ДЕЛЕГАТ НА ВСЕКИ 10 ЧЛЕНА, ЗАЕДНО С ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДРУЖБИТЕ.
     5. ПРИ ОТКАЗ БЗНС-ВРАБЧА 1 ПРЕДЛАГА ОТКРИТА ДИСКУСИЯ ЗА ИЗНАСЯНЕ НА ПОЗИЦИИТЕ И ПРЕТЕНЦИИТЕ НА СТРАНИТЕ. БЗНС-ВРАБЧА 1 НЕ БЯГА ОТ СВЕТЛИНАТА И НЯМА ОТ КАКВО ДА СЕ СТРАХУВА, ЗАТОВА ЖЕЛАЕ БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ МАСИ ДА БЪДАТ СЪДНИЦИ МЕЖДУ НАС.

                                         ПОСТОЯНЕН СЪСТАВ НА БЗНС-ВРАБЧА 1:
СТРАХИЛ ГИЧЕВ                                   АСЕН ДИМИТРОВ
НАДЕЖДА МУРАВИЕВА                               ХРИСТО ЦАЧЕВ
ИВАН ЦОЛОВ                                      ЙОРДАН ДУПАРИНОВ
ИЛИЯ ГАЛЧЕВ                                     ТОМА ТОМАНОВ
ДИМИТЪР ТОДОРОВ                                 ЦОНЬО ДАНЕВ

СОФИЯ, 13 АПРИЛ 1990 Г,
   
                                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                    Х   Х   Х

                                   СПОРАЗУМЕНИЕ

    ДНЕС, 13 АПРИЛ 1990 Г. ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЗНС-ВРАБЧА 1 И НА БЗНС-ЯНКО ЗАБУНОВ, СЛЕД КАТО РАЗГЛЕДАХА ПОДГОТВЕНАТА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ДЕКЛАРАЦИЯ С ДНЕШНА ДАТА НА БЗНС-ВРАБЧА 1,
                                     ЗАЯВЯВАТ:
     1. БЗНС-ЯНКО ЗАБУНОВ ОЦЕНЯВА КАТО ПРИЕМЛИВА СПОМЕНАТАТА ДЕКЛАРАЦИЯ И Я ПРИЕМА КАТО ОСНОВА ЗА ОБЕДИНЕНИЕ. В СЛУЧАЙ НА НЕРАЗБИРАТЕЛСТВО СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА НЕ ИЗПОЛЗУВА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ СРЕШУ БЗНС-ВРАБЧА 1.
     2. БЗНС-ВРАБЧА 1 ЗАЯВЯВА, ЧЕ Е ГОТОВ ВЕДНАГА ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ РЕАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ С БЗНС-ЯНКО ЗАБУНОВ.

ЗА БЗНС.ВРАБЧА 1                                             ЗА БЗНС
ДИМИТЪР ТОДОРОВ                                          КОСТАДИН ЯНЧЕВ

                                                            /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР/


                                    X   X   X

     СОФИЯ, 19 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ИЗВЕСТИЕТО НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.

     ДНЕС, 17 АПРИЛ 1990 Г., В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД С ДЕЛО НОМЕР 1390, БЕ РЕГИСТРИРАНА ПЪРВАТА В ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ НА СТРАНАТА НИ БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ С РЪКОВОДСТВО В СЪСТАВ:
                                  ГЕОРГИ ЦЕНОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ
                                  ГЕОРГИ ГЕЛЕМЕНОВ - ПЪРВИ СЕКРЕТАР
                                ВЕНЦИСЛАВ ЯНЕВ - ВТОРИ СЕКРЕТАР                                   ПЕТКО КАМЕНАРСКИ - ПОЛИТИЧЕСКИ СЕКРЕТАР
                                  И ЧЛЕНОВЕ.
     ВСИЧКИ ХРИСТИЯНСКИ ФОРМАЦИИ, КОИТО ВЪЗНАМЕРЯВАТ ДА РЕГИСТРИРАТ ПАРТИИ, ИЗПОВЯДВАЩИ ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКИТЕ ИДЕИ, ТРЯБВА ДА ИМАТ ПРЕДВИД, ЧЕ СЕ ЯВЯВАТ ФРАКЦИИ НА БЪЛГАРСКА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/.

СОФИЯ, 17 АПРИЛ 1990 Г.                                    /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                     X   X   X

     СОФИЯ, 19 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНОТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ИЗВЕСТИЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЕКИП НА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ /НДП/, ПОДПИСАНО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПАРТИЯТА ПЕТЪР ГОГОВ.

     ДНЕС, 18 АПРИЛ 1990 Г. В СОФИЙСКИЯ ГРАДСКИ СЪД С ДЕЛО НОМЕР 2282/1990 Г. БЕШЕ РЕГИСТРИРАНА НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ КАТО ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ, СЪОБРАЗНО НОВИЯ ЗАКОН ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
     ХАРАКТЕРЪТ, ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА НДП СА ДА ОБЕДИНИ БЕЗПАРТИЙНИТЕ РЕПРЕСИРАНИ И НЕРЕПРЕСИРАНИ ТЕХНОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИ БЪЛГАРСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ И УВАЖАВАЩИТЕ И ОБИЧАЩИТЕ ПРОФЕСИЯТА СИ РАБОТНИЦИ, СЕЛЯНИ, ЗАНАЯТЧИИ, СРЕДНИ СПЕЦИАЛИСТИ, ТЕХНИЦИ, ДРЕБНИ И СРЕДНИ СОБСТВЕНИЦИ, ИЗОБЩО ВСИЧКИ БЪЛГАРИ, НА КОИТО ПО ВРЕМЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ТОТАЛИТАРНА ДИКТАТУРА БЕ ОТНЕТА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДАТ СОБСТВЕНИЦИ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ СИ УМЕНИЯ И ДА СЕ РАЗВИВАТ КАТО НЕЗАВИСИМИ, ДЕМОКРАТИЧНИ ЛИЧНОСТИ.
     НЕЗАВИСИМАТА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ ЩЕ ЗАЩИЩАВА БЕЗКОМПРОМИСНО И ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ТЕХНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРАВА.
                                                        /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                       X   X   X

     СОФИЯ, 19 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ВЪЗВАНИЕТО НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТАРИНА" /СЪЮЗ "АНТИКВАРИАТ" В БЪЛГАРИЯ/.


     СЪМИШЛЕНИЦИ!
     РАДЕТЕЛИ НА РОДНАТА КНИГА И СТАРИНА!
     ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВАС, КОИТО МИЛЕЕТЕ ЗА КУЛТУРНИТЕ СЪКРОВИЩА НД НАЦИЯТА, КЪМ ВАС, НА КОИТО Е СКЪПО ВСИЧКО ДОСТОЙНО И НЕПРЕХОДНО, ОПАЗИЛО НАРОДНАТА САМОБИТНОСТ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ СЪС СВОЯТА СЛУЖБА "НА ПОЛЗУ РОДУ БОЛГАРСКОМУ". ВРЕМЕ Е ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ НА НИХИЛИЗМА И НА БЕЗОТГОВОРНОТО РАЗПИЛЯВАНЕ НА ДУХОВНИТЕ И МАТЕРИАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ НА ОТЕЧЕСТВОТО!
     ВОДЕН ОТ ТАЗИ РОДОЛЮБИВА РЕВНОСТ, ИНИЦИАТИВНИЯТ КОМИТЕТ ВИ ПРИЗОВАВА ДА ПОДКРЕПИТЕ ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА СТАРИНА" /СЪЮЗ "АНТИКВАРИАТ" В БЪЛГАРИЯ/ КАТО НЕПОЛИТИЧЕСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ, КОЯТО ЩЕ ИМА ЗА СВОИ ГЛАВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
     - ДА СЕ ГРИЖИ ЗА ИЗДИРВАНЕТО, ПРИВЕЖДАНЕТО В ИЗВЕСТНОСТ, ОПАЗВАНЕТО И ПЪЛНОЦЕННОТО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО КНИЖОВНО БОГАТСТВО /АНТИКВАРНИТЕ КНИГИ/, НА ДРУГИ КНИЖОВНИ СТАРИНИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО С АНТИКВАРНА СТОЙНОСТ, ТВОРБИ НА ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ ЗАНАЯТИ И ДР.;
     - ДА СЪХРАНЯВА И ДА РАЗВИВА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ НА БЪЛГАРИНА, ДА ГО ПРИОБЩАВА КЪМ ОБЩОЧОВЕШКИТЕ ЦЕННОСТИ; ДА ОБОГАТЯВА НАРОДНОСТНИТЕ ТРАДИЦИИ В БЪЛГАРСКОТО КНИГОЛЮБИЕ И АНТИКВАРИАТ; ДА ВЪЗПИТАВА У СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ И СРЕД НАСЕЛЕНИЕТО ЛЮБОВ КЪМ ОТЕЧЕСТВОТО И РОДОЛЮБИВА РЕВНОСТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО.
     КАНИМ ВСИЧКИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА ЗАПИШАТ ИМЕНАТА СИ СРЕД ОСНОВАТЕЛИТЕ, ДА УЧАСТВУВАТ В УЧРЕДИТЕЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЯ НА 27 АПРИЛ 1990 Г., ПЕТЪК, ОТ 13.00 ЧАСА В САЛОНА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ - ПЛОЩАД "НАРОДНО СЪБРАНИЕ".
   ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 71-04-63, БОРИС МИНЧЕВ.                                                   
                                                       /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


                                        X   X   X

     СОФИЯ, 19 АПРИЛ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНИЯ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРИЗИВ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ".

     ГРАЖДАНИ, НЕЧЛЕНУВАЩИ В ПАРТИИ, СВОБОДНИ И НЕЗАВИСИМИ БЕЗПАРТИЙНИ!
     НЕКА НИЕ, БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ ДА КАЖЕМ НАЙ-ПОСЛЕ СВОЯТА ДУМА!
     НЕКА ЗАЕМЕМ ДОСТОЙНО МЯСТО В ОБНОВИТЕЛНИТЕ ПРОЦЕСИ!
     НЕКА ПОДКРЕПИМ С ОБЩИ И СЪГЛАСУВАНИ ДЕЙСТВИЯ ВСИЧКИ ПРОГРЕСИВНИ СИЛИ, КОИТО ИЗРАЗЯВАТ НАШИТЕ ВЪЖДЕЛЕНИЯ И ИНТЕРЕСИ!
     НЕКА ПО МЕСТА ИЗБЕРЕМ НАЙ-ДОСТОЙНИТЕ МЕЖДУ НАС, КОИТО ДА ИЗДИГНЕМ ЗА СВОИ КАНДИДАТИ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ СВОБОДНИ ИЗБОРИ!
     С ВРОДЕНИЯ НА НАРОДА НИ УСЕТ ЗА НРАВСТВЕНОСТ И ЧИСТОТА, ЗА ЧЕСТ И ДОСТОЙНСТВО, НИЕ МОЖЕМ ДА СТОРИМ ТОВА ЧРЕЗ КЛУБОВЕТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"!
     ПРИЗОВАВАМЕ ВСИЧКИ БЕЗПАРТИЙНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ БЪЛГАРИЯ ДА БЪДЕ СВОБОДНА, НЕЗАВИСИМА И ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА, В КОЯТО СЕ ЗАЧИТАТ ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА, ДА СВЪРЖАТ СВОИТЕ КЛУБОВЕ С КЛУБОВЕТЕ НА ОБЕДИНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ!
     НЕКА СЪВМЕСТНО С ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПАРТИИ В КЛУБОВЕТЕ НА СДС - ЕДИННА ОПОЗИЦИЯ ДА ИЗЛЪЧИМ И БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ ЗА СЪСТАВА НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ И ЗА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ!
                                               НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ НА
                                               ДВИЖЕНИЕ "БЕЗПАРТИЙНИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ"
                                               АДРЕС: 1000, П.К.1156
                                               ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКИ СЛЕД 20.00 ЧАСА:
                                                ХХ-ХХ-ХХ8

СОФИЯ, 17 АПРИЛ 1990 Г.                             /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/

 
                                      X   X   X

     СОФИЯ, 19 АПРИЛ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПЛАТФОРМАТА НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА.

     ИСТОРИЧЕСКИЯТ МОМЕНТ В РАЗВИТИЕТО НА НАШАТА ДЪРЖАВА НИ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПРАВИМ СВОБОДЕН ИЗБОР ЗА БЪДЕЩАТА НИ СЪДБА КАТО ДЕЙЦИ НА КУЛТУРАТА, ИЗКУСТВАТА, НАУКАТА И ПРОСВЕТАТА. СЪЮЗЯВАНЕТО НИ В МОЩНА СИНДИКАЛНА КОНФЕДЕРАЦИЯ ЩЕ НИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЧРЕЗ СИНДИКАЛНА ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА В ПАРЛАМЕНТА ДА ВНЕСЕМ И ОТСТОИМ МАКСИМАЛНО ДЕМОКРАТИЧНИ И ЦИВИЛИЗОВАНИ ЗАКОНИ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ СТАТУТА НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА В ОБЩЕСТВОТО.
     ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ СИ В БЪДЕЩИЯ СЪСЛОВЕН, ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУВАЩ ПАРЛАМЕНТ ЩЕ ИМАМЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА АКТУАЛИЗИРАМЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ЗАКОНИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ДЕЙНОСТТА НИ. КАТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЧАСТ ОТ ЕЛИТА НА НАРОДА НИ НАШИТЕ ПАРЛАМЕНТЬОРИ ЩЕ СПОСОБСТВУВАТ ЗА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ДУХ НА ДЕМОКРАТИЗЪМ И ХУМАННОСТ, СЪОБРАЗЕНО И СЪОТВЕТСТВУВАЩО НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ В ХЕЛЗИНКИ И ВИЕНА, НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА, В КОЯТО Е СКРЕПЕН БЪДЕЩИЯТ МОРАЛ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НА ОСНОВАТА НА ПРАВАТА НА ОТДЕЛНИЯ ЧОВЕК.
     ОСЪЩЕСТВЯВАЙКИ СИНДИКАЛНИТЕ СИ ФУНКЦИИ, ЧРЕЗ СВОИТЕ АКТИВИСТИ КОНФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ РЕГУЛИРА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ С ПОРЪЧВАЩИЯ ИЛИ КУПУВАЧА, НАЙ-ОБЩО КАЗАНО - С РАБОТОДАТЕЛЯ, ВКЛЮЧВАЩИ РАБОТАТА НА ЩАТ И СВОБОДНО ПРАКТИКУВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА.
     КОНФЕДЕРАЦИЯТА ИМА ЗА ЗАДАЧА ДА ОСИГУРИ МАКСИМАЛНА АВТОНОМНОСТ НА ОТДЕЛНИТЕ ПРОФЕСИИ, КОИТО ТЯ ОБЕДИНЯВА, ТЕХНИЯ РЕГЛАМЕНТ В ОБЩЕСТВОТО, В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН И ВЪТРЕ В САМАТА НЕЯ.
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА СТАБИЛНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА ЩЕ СЪЗДАДЕ КОНФЕДЕРАТИВНА ВАЛУТНА КРЕДИТНО-ОСИГУРИТЕЛНА БАНКА.
     ВСИЧКО ТОВА Е ПОДЧИНЕНО НА ИНТЕРЕСИТЕ И СВОБОДНАТА ИЗЯВА НА ОТДЕЛНАТА ЛИЧНОСТ.
     ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: ТЕЛ. 44-80-23, ТЕНЮ ЖЕЛЕВ
                                                     /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/