19 август 1992

София, 19 август 1992 година
        Брой 162 /692/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ. Документът е приет на Тридесет и деветия извънреден конгрес, състоял се на 17 и 18 август 1991 г. в София.

 

Живеем в съдбоносно историческо време. На прага на 2000 година. Динамичните процеси на развитие на технологиите и обществените отношения, провалът на световната комунистическа система, зараждането на нови междудържавни отношения говорат, че сме на прага на нов етап на човешкото развитие.

Нашата страна след дълъг етап на жестока диктатура и регрес тръгва, макар и трудно и неуверено, към създаването на едно ново общество.

Съставянето на програма, която да задоволява високите изисквания на съвременното общество и да отговаря изчерпателно на предизвикателствата, които поставя общественото развитие у нас и в световен мащаб, е дълговременен процес, в който следва да участват много хора. Същевременно една партия, каквато е социалдемократическата, не може да съществува, и да се развива без ясно, категорично и в стегната форма да е изложила своите политически цели, идеи и виждания.

Настоящата програмна декларация си поставя за цел да набележи принципите, целите и задачите на социалдемокрацията у нас.


1. ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА

1.1. Свобода. Ние, социалдемократите, считаме свободата за основна човешка и обществена, непреходна ценност. Свободата изисква отказ от всякакви форми на насилие и диктатура и възможност за избор и отговорно самоопределение на хората. Свободата изисква равноправие и води до търсенето на равни възможности за развитие на личността, до премахване на всичко, което пречи на индивидуалната човешка реализация.

1.2. Справедливост. Справедливостта гарантира достойнството на хората чрез осъществяване на равни права и възможности за индивидуално развитие на свободната човешка личност. Социалната справедливост гарантира на човека и неговия заслужен дял от изработения обществен продукт, както и балансът между отделните обществени групи. Справедливостта няма нищо общо c комунистическото "равенство". Тя признава правото на всеки човек на достойно съществувание и възнаграждение за труда му.

1.3. Солидарност. Тя означава активно действие и сътрудничество както за общото блато, така и на отделния индивид. Солидарността е най-силно оръжие срещу потисничеството и несправедливостта и е израз на най-висока хуманност. Тези основни ценности са равностойни и гарантират на членовете на обществото пълноценен живот.

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА

2.1. Социалдемокрацията е чужда на идеологически предразсъдъци и догми. Ние участваме в политическия живот, водени от нашите основни ценности, разбирайки действителността, за да я променим с подходящи средства и в съответствие с конкретните условия. Социалдемокрацията отхвърля насилието като метод за решаване на политическите и общочовешките проблеми на обществото.

2.2. Социалдемокрацията не приема марксизма като програма за действие и единствена методология за обясняване на съвременните обществени процеси и явления. Отношението на социалдемокрацията към расистки, фашистки, болшевишки, комунистически и други авторитарни идеологии е непримиримо и отрицателно.

2.3. Ние приемаме универсалните етични религиозни ценности.

2.4. Демокрацията е основополагащ принцип в обществото, към който ние се стремим и отстояваме. Тя обхваща всички звена на обществото и обществения живот. Обществените взаимоотношения трябва да са съобразени с действителната воля на мнозинството при запазване и гарантиране правата на малцинството. Ние считаме, че демокрацията не се изчерпва само с механизмите на представителната демокрация. Тя трябва да обхваща и икономическите взаимоотношения, отношенията между различните обществени и етнически групи, между поколенията, отношенията в семейството, културата и изобщо цялото общество. Ние сме за силно развитие на съвременните форми на пряка демокрация.

2.5. Ние сме за развитието на пазарни отношения. Опитът показва категорично катастрофалните последици от премахването на пазара при така наречената "социалистическа" икономика. Същевременно пазарните механизми на търсенето и предлагането не дават сами по себе си пълни възможности и условия за материален и социален напредък с необходимата за обществото демократична насоченост. Затова неблагоприятните последствия на пазара трябва да се неутрализират с регулативни и компенсаторни механизми, съответстващи на конкретния етап на развитие на обществото. Ние сме за пазарна икономика, основана на равнопоставеност на всички видове собственост.


3. СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА, ДЪРЖАВАТА, ОБЩЕСТВОТО И НАЦИЯТА.

3.1. Политическата система на обществото обхваща:

- гражданите, притежаващи всички свои неделими и неотменни права и свободи, които в своята национална съвкупност са върховен суверен на всяка власт;
- държавата, представена от своите органи и институции, на които гражданите предоставят определени правомощия, и която регулира взаимоотношенията във всяко цивилизовано общество съобразно законите;
- политическите партии и други организации и сдружения на гражданите като организирани форми за постигане и защита на определени цели и интереси.

3.2. Основните принципи, на които трябва да се гради политическата система на обществото, са:

- свобода на политическите убеждения и политическо многообразие;
- равнопоставеност пред закона;
- върховенство на националните интереси над партийните;
- откритост на обществената и политическа дейност при гарантирана свобода на словото, печата и другите информационни средства;
- гарантиране правата на отделния индивид;
- вземане на решения според волята на мнозинството при запазване на правата на малцинството.

3.3. Правата на човека са свещени и ненарушими. Всеки човек е свободен и равен по достойнство на всички други хора.

3.4. Социалдеморатите са за държава с конституционно - парламентарно и демократично управление, за разделение и баланс между законодателна, изпълнителна и съдебна власт, чийто върховен суверен е народът. Той упражнява своята власт пряко и чрез избрани от него представителни органи. Ние считаме, че народът има върховното право да контролира дейността на всички изборни органи чрез системата на всенародното допитване. По този начин той може при желание да ратифицира приетите закони. Освен това гражданите (народът) трябва да имат право на законодателна инициатива. Формата на държавно управление се определя и променя от народа.

3.5. Социалдемократите са за въвеждане на институция на съдебни заседатели и оттам за правото на всеки гражданин да бъде съден от съд със съдебни заседатели.

3.6. Ние сме за местно самоуправление, съчетаващо общодържавните и местните интереси. Общината според нас е естественият център на обществения живот и трябва да бъде основна административно-териториална единица. Създаването на общините трябва да става съобразно желанието и волята на населението по единни критерии. Участието на гражданите в местното самоуправление трябва да бъде пряко и представително, като законите гарантират правото на гражданите за това.

3.7. Държавата трябва да води балансирана и независима външна политика, ориентирана към разнообразно партньорство, а не към едностранни обвързаности. България трябва да търси активни политически контакти със съседните си и с високоразвитите и демократични държави. Външнополитическите отношения с новите източноевропейски демокрации, бившия СССР и републиките на територията му, следва да се преосмислят и нормализират.

3.8. Защитата на националния суверенитет е първостепенна функция на държавата. Ние сме за модерно изградени и рационално въоръжени сили, съответстващи на нашите нужди и възможности. Защитата на отечеството и националните интереси е дълг на всеки гражданин. Въоръжените сили не могат да се поставят в услуга на някоя партия или обществена група.

3.9. Общественият ред и вътрешната сигурност трябва да се осигуряват от добре организирани и екипирани органи, намиращи се под надежден обществен контрол и ползващи се с доверието и подкрепата на целия народ. Тези органи също не могат да се поставят в услуга или да зависят от отделни политически сили, а да осъществяват своята дейност строго в рамките на закона, зачитайки и защитавайки правата на гражданите.

3.10. Държавните органи и институции са създадени за осигуряване и обслужване на обществените отношения, обществото като цяло и отделните граждани.

3.11. Българите, постоянно живеещи в други държави, трябва да имат равни права с всичка останали техни сънародници. Съхранението на тяхното българско самосъзнание, език, бит, култура, история и духовна връзка с отечеството трябва да бъде първостепенен морален дълг на държавата и обществото.

3.12. Официалният език в Република България е българският. Всички български граждани следва да могат да изучават и майчиния си език и да го ползват свободно помежду си.

3.13. Трайно и последователно решение на националния въпрос може да се постигне само след утвърждаване на устойчива демокрация и силно пазарно стопанство у нас, които да бъдат гаранция за просперитета на всички български граждани. Република България и съседните й балкански страни ще решат най-бързо и безболезнено проблемите си, като се интегрират в общоевропейските структури.

3.14. Националният и етническият въпрос трябва да се решават само чрез диалог, без насилие или политически диктат. България има шанса да стане стабилизиращо ядро на Балканите поради историческото си и географсхо положение.


4. ИКОНОМИКА

4.1. Българските социалдемократи са за пазарна икономика, създаваща материални и духовни блага в полза на отделния индивид и на цялото общество. Пазарна икономика, основаваща се на динамиката на частната собственост и ефективността на всички останали форми. Всички форми на собственост трябва да са равнопоставени в условията на пазара и лоялната конкуренция. Ние сме за подкрепа на икономически независимите дребни и средни собственици. Обществото чрез държавните институции и закони трябва да упражнява известно регулативно въздействие върху развитието на икономиката, осигурявайки правилно териториално разпределение и международна обвързаност. Ние сме за развитието на компенсаторни механизми за подпомагане на икономичесхи слабите индивиди и групи от обществото. Не бива да се допуска икономическата изгода да накърнява националния суверенитет.

4.2. Социалдемокрацията е за оптимална реституция на отнетата собственост и справедлива приватизация на така наречената "общонародна собственост", която е създадена с усилията на целия народ и в която всеки има своя дял. Не трябва да се допусне разграбването на тази собственост от отделни липа и организации.

4.3. Ние сме за предоставянето на равни възможности на всички граждани да се реализират в съответствие с личните си качества.

4.4. Икономическото развитие трябва да води до благоденствие на индивида и обществото, до справедливо разпределение на доходите и подпомагане на социално слабите слоеве от населението.

4.5. Развитието на икономиката не трябва да води до влошаване на околната среда и на условията на живот. Непрекъснатото подобряване на качеството на живота, което включва и подобряване и опазване на околната среда, трябва да бъде основна грижа на държавата и нейните институции, на обществото и отделните индивиди.


5. ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

5.1. Правото на достойно съществуване на всеки гражданин трябва да бъде цел и стремеж на обществото.

5.2. Защитата на социално слабите граждани и обществени групи е хуманен акт и трябва да се осъществява още сега, независимо от слабите икономически възможности на държавата.

5.3. Специални обществено-икономически механизми трябва да осигуряват възможността на младите хора за пълноценно включване в обществения живот и икономиката. На възрастните хора трябва да се даде възможност за участие в обществения и икономическия живот. Недопустимо е едно цивилизовано общество да не осигурява достойно съществуване на възрастните си граждани.

5.4. Бъдещото развитие на обществото е необходимо да се гради главно на интелектуалния му потенциал. Ето защо независимо от сегашното кризисно състояние на нашето обществo, трябва да се вземат мерки за запазване и развитие на съществуващите културни ценности и достижения, които да бъдат достояние на всички граждани.

5.5. Медицинската помощ трябва да бъде достъпна и осигурена за всички граждани и обществени групи.

5.6. Образователната система трябва да бъде реформирана и да осигурява необходимите знания и умения за всички способни хора, независимо от социалното им положение.

5.7. Образователната система, както и целият обществено политически климат трябва да способстват за създаването на нова генерация от способни, независими и обществено отговорни граждани, без които е немислимо успешно развитие на обществото.


6. НАЙ-БЛИЗКИ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

6.1. Отнемане по демократичен и законен път на властта от бившата комунистическа партия и окончателно разграждане на досегашната тоталитарна система чрез единство и взаимодействие на всички демократични сили у нас.

6.2. Установяване на действително демократична и правова обществена система. Сегашната конституция се нуждае от сериозни демократични изменения, на първо време по отношение на баланса между законодателна, изпълнителна и съдебна власт.

6.3. Подвеждане под съдебна отговорност на виновниците за националната катастрофа.

6.4. Отнемане на цялото имущество на бившата БКП (БСП), както и на всички създадени от нея фирми и предприятия. Неморално е една партия, която по време на своето единовластно управление докара страната ни до катастрофа и до всеобща бедност, да разполага с имущества и богатства.

6.5. Вземане на действени мерки за поставяне под контрол на изнесените извън страната незаконни капитали и имущество от членове на БКП, с последващата им национализация. Създаване от тях на фондове за подпомагане на социално слабите групи от населението.

6.6. Недопускане продължаващото разграбване на "общонародната собственост". Провеждане на справедлива и равноправна реституция и приватизация. Въвеждане веднага, още преди приватизацията, на кооперативно-акционерно управление и стопанисване на по-голямата част от държавните предприятия.

6.7. Осигуряване на защита на социално най-слабите слоеве от населението.

6.8. Даване на законни гаранции за справедливо разпределяне на трудностите, съпътстващи преодоляването на кризата и прехода към пазарната икономика. Тези трудности следва да засегнат в по-голяма степен виновниците за катастрофата. Ние сме против всяка дискриминация на политическа основа и нямаме за цел преследването на членовете на бившата БКП. Ние ги призоваваме да осъзнаят своето място в новите реалности, да осъзнаят по същество пагубната и престъпна политика, провеждана десетилетия наред от партийната върхушка на собствената им партия, довела до небивала разруха нашата страна, и в името на своето, на своите деца и внуци щастие, да подпомогнат развитието на демократичния процес у нас.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРИЗИВ НА СЪЮЗА НА ИНВАЛИДИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ СПЕШНИ МЕРКИ ЗА ХОРАТА, СТРАДАЩИ ОТ ХРОНИЧНА БЪБРЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ. Документът е адресиран до Министерския съвет, Министерството на здравеопазването, Столичната голяма община и националните средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Съюзът на инвалидите в България е обезпокоен от тежкото състояние на хилядите хора, страдащи от хронична бъбречна недостатъчност. Тежката икономическа криза поставя пред изпитание всеки човек, но за хората принудени да ползват животоспасяващата процедура - хемодиализа, животът им в условия на криза е поставен под въпрос. Ето защо всяка възможност да се облекчи поне малко съдбата им е възможност за реална реализация на свещеното право на всеки .човек - правото на живот.

Затова ние искрено приветстваме и подкрепяме инициативата на медицинския персонал от хемодиализния център при Университетска болница "Царица Йоана".

Като неправителствена организация, неведнъж декларирала желанието си за конструктивен диалог и партньорство с държавните институции, Ви призоваваме към активно съдействие за решаването на този нелек проблем.

Надявайки се на бърза, компетентна и ефикасна намеса от ваша страна, очакваме да ни уведомите за предприетите от вас мерки.

Уверени сме, че не ви е безразличен животът на хиляди български граждани.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Ивков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

ПРИЛОЖЕНИЕ - МЕЖДУНАРОДНИ ДОКУМЕНТИ

София, 19 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТОКОЛИ (ЧАСТ ЧЕТВЪРТА) КЪМ КОНВЕНЦИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ОСНОВНИТЕ СВОБОДИ.


С Е Д М И   П Р О Т О К О Л

Държавите - членки на Съвета на Европа, подписали този протокол,

Решени да предприемат нови действия за осигуряването на колективни гаранции за някои права и свободи по силата на Конвенцията за защита на правата на човека н основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г. (по-нататък наричана "конвенцията"),

Се договориха за следното:

Член 1
1. Чужденец, живеещ постоянно на законно основание на територията на дадена държава, може да бъде експулсиран само по силата на решение, взето съгласно закона, и трябва да има възможност:

а) да представи доводи против експулсирането му;
б) да бъде проверен неговият случай;
в) за тази цел да бъде изслушан от компетентен орган или от едно или няколко лица, назначени от този орган.

2. Чужденец може да бъде експулсиран, преди да се възползва от правата, изброени в подточки а, б и в на този член, когато това е необходимо в интерес на обществения ред или е мотивирано от съображения за национална сигурност.

Член 2

1. Всяко лице, признато от съда за виновно в извършването на престъпление, има право да обжалва обявяването му за виновно или осъждането му пред висшестоящ съд. Упражняването на това право, включително основанията за това, се урежда от закона.

2. Това право подлежи на изключения, когато се отнася до несъществени престъпления, определени от закона, или когато съответното лице е било осъдено в първа инстанция от най-висшия съд в държавата или е признато за виновно и осъдено в резултат на жалба, подадена срещу неговото освобождаване.

Член 3

Когато влязла в сила присъда бъде впоследствие отменена или е последвало помилване въз основа на нови или новооткрити обстоятелства, които доказват, че е била допусната съдебна грешка, лицето, изтърпяло наказание в изпълнение на такава присъда, се обезщетява съгласно закона или практиката на съответната държава, освен ако се докаже, че неразкриването навреме на неизвестния факт се дължи изцяло или частично на самия него.

Член 4

1. Никой не може да бъде съден или наказан от съда на една и съща държава за престъпление, за което вече е бил оправдан или окончателно осъден съгласно закона и наказателната процедура на тази държава.

2. Разпоредбите на предходната точка не представляват пречка за възобновяването на процеса съгласно закона и наказателната процедура на съответната държава, ако има свидетелства за нови факти или новооткрити обстоятелства или за съществен порок на предидущия процес, които са повлияли на неговия изход.

3. Не се допуска освобождаване от изпълнението на задълженията по този протокол на основание чл. 15 от конвенцията.

Член 5

Съпрузите имат равни граждански права и равна гражданско-правна отговорност в отношенията помежду си и с техните деца по отношение на сключването на брака, живота по време на брака и при неговото разтрогване. Този член не представлява пречка държавите да предприемат необходимите мерки за защита на интересите на децата.

Член 6

1. При подписване или депозиране на документите си за ратификация, приемане или утвърждаване всяка държава може да посочи територията или териториите, по отношение на която ще действат разпоредбите на този протокол, като определи мерките, с помощта на които тя се задължава да осъществява разпоредбите на протокола на съответната територия или територии.

2. Всяка държава може по всяко време след това чрез декларация, изпратена до генералния секретар на Съвета на Европа, да разшири действието на този протокол по отношение на всяка друга територия, посочена в декларацията. Протоколът влиза в сила по отношение на тази територия в първия ден от месеца, който следва изтичането на двумесечен период от датата на получаване от генералния секретар на съответната декларация.

3. Всяка декларация, направена в съответствие с предходните две точки, може да бъде оттеглена или изменена в частта й, засягаща която и да е от посочените в нея територии, чрез уведомяване на генералния секретар. Оттеглянето или изменението влиза в сила в първия ден от месеца, който следва изтичането на двумесечен период от датата на получаване от генералния секретар на съответното уведомление.

4. Декларация, направена в съответствие с предходните точки, се счита за направена в съответствие с т.1 на чл. 63 от конвенцията.

5. Територията на всяка държава, по отношение на която протоколът се прилага по силата на ратификация, приемане или утвърждаване, и всяка територия, по отношение на която протоколът се прилага по силата на декларация, направена от тази държава в съответствие с този член, се считат за отделни територии за целите на прилагането на термина "територия на дадена държава" в член 1.

Член 7

1. Високодоговарящите се страни считат разпоредбите на членове 1 - 6 на този протокол за допълнителни членове на конвенцията и всички останали нейни разпоредби се прилагат, като се отчита този факт.

2. Заедно с това правото на индивидуални жалби, признато в декларация, направена по силата на чл. 25 на конвенцията, или признаването на задължителната юрисдикция на съда в декларация, направена по силата на чл. 46 на конвенцията, не действа по отношение на този протокол, освен ако съответната държава не направи декларация, признаваща това право или приемаща тази юрисдикция и по отношение на всички или на някои от членове 1 - 5 на протокола.

Член 8

Този протокол е открит за подписване от членовете на Съвета на Европа, подписали конвенцията; той подлежи на ратификация, приемане или утвърждаване. Държава - членка на Съвета на Европа, не може да ратифицира, приеме или одобри този протокол, без да е ратифицирала или едновременно с това да ратифицира конвенцията. Документите за ратификация, приемане или утвърждаване се депозират при генералния секретар на Съвета на Европа.

Член 9

1. Този протокол влиза в сила в първия ден от месеца, който следва изтичането на два месеца от датата, на която седем от държавите - членки на Съвета на Европа, ще са станали страни по този протокол в съответствие с разпоредбите на чл. 8.

2. По отношение на държава членка, която впоследствие изрази съгласие да стане страна по този протокол, той влиза в сила в първия ден на месеца, който следва изтичането на два месеца от датата на депозиране на документа за ратификация, приемане или утвърждаване.

Член 10

Генералният секретар на Съвета на Европа информира членовете на съвета за:

а) всяко подписване;
б) депозирането на всеки ратификационен документ или документ за приемане или утвърждаване;
в) датите на влизане на този протокол в сила в съответствие с членове 6 и 9;
г) всяко друго действие, уведомление или декларация, имащи отношение към този протокол.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за това, подписаха този протокол.

Съставен в Страсбург на 22-я ден на ноември 1984 г. на английски и френски език, като и двата текста имат еднаква сила, в един екземпляр, който остава на съхранение в архивите на Съвета на Европа. Генералният секретар ще изпрати заверени копия на всяка държава - членка на Съвета на Европа.

/Пресслужба "Куриер"/


10:28:36
19.08.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова
                           Любомир Йорданов - деж. ред.
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!