19 ноември 1992

София, 19 ноември 1992 година
       Брой 228 /758/

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ПАРЛАМЕНТАРНИЯ СЪЮЗ ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ ЗА ИЗХОДА ОТ ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА.


След състоялата се дискусия и направената преценка на положението, свързано с изхода от правителствената криза, Парламентарният съюз за социална демокрация /ПССД/ изразява следното

С Т А Н О В И Щ Е

Конфронтационната политика на правителството на Съюза на демократичните сили /СДС/, възприетият модел на икономическата реформа и начинът на нейното осъществяване, както и тежките социални последици от тях водят страната към предсрочни парламентарни избори. Това са решаващите причини за създалата се ситуация, а не действията на парламентарната и извънпарламентарната опозиция.

Ясно е, че парламентарните избори могат да предложат радикалния изход от сегашното положение. Но никоя политическа сила в страната - нито от управляващите, нито от опозицията - няма право да тласка България през зимата, в разгара на кризата към избори.

При сегашната конфронтация, при високото социално напрежение и при възможни други огнища на конфликти, евентуални зимни избори са неприемливи за страната и ще бъдат безотговорна политика на онези, които биха ги предизвикали.

Парламентарният съюз за социална демокрация подчертава, че основният въпрос сега е осъществяването на завой в политиката. Необходима е нова политика. Нейната същност следва да бъде преодоляване на конфронтацията, промяна на икономическата политика и поставяне на приоритета върху острите социални проблеми, пред които е изправено мнозинството от българското население.

Смяната на политиката изисква правителство, което е способно да я осъществи, а не кабинет, който е доказал, че нито желае, нито е в състояние да извърши тази промяна. Затова ПССД не може да даде своята подкрепа и доверие на досегашната политика и на досегашния кабинет.

Освен това ние подчертаваме, че една управляваща сила трябва да е в състояние да излъчи повече от един премиер и от един кабинет, за да направи реален завой в политиката.

Един от най-дискутираните сега в политическите среди и в обществото е въпросът за коалиционно правителство СДС - ДПС. В действителност правителството на СДС досега се крепи върху съюза между СДС и ДПС.

Преди известно време бяхме свидетели на настоятелни предложения на СДС към ДПС да участва пряко в централната изпълнителна власт. Сега сме свидетели на искането на ДПС за коалиционно правителство между СДС и ДПС. Промени се и формулата на СДС не за "коалиционно”, а за правителство с "участие” на ДПС.

ПССД смята, че този въпрос трябва да бъде решаван с изключително голям реализъм и отговорност за националните интереси, както и от гледна точка на мъдра политика за национално съгласие и решаване на етническите проблеми.

Възможни са различни варианти за изход от правителствената криза. СДС спечели изборите и управлява легитимно държавата. Но ако не успее да получи вот на доверие на своето ново правителство в парламента, то съгласно Конституцията на Република България президентът трябва да възложи тази задача на ПССД като втора парламентарна сила. ПССД ще се отнесе с най-голяма политическа и национална отговорност към това свое конституционно право и дълг към обществото.

Вече четвърта година Българската социалистическа партия отстоява своето разбиране, че за да се осигури мирен и успешен преход към демократично общество и социална пазарна икономика, България трябва да се управлява от правителство на националното съгласие.

Само такова правителство, с ясно определена програма, може да бъде силно и стабилно. Само такова правителство може да има широка парламентарна, политическа и обществена подкрепа. Само такова правителство, съставено от компетентни и авторитетни личности, би било правителство на националното съгласие.

Парламентарният съюз за социална демокрация ще се стреми да бъде съставено такова правителство. Именно такова правителство би отговорило на интересите на страната и на народа, както и на прокламираната позиция на много от извънпарламентарните политически сили.

То може да бъде сформирано след отговорни преговори на парламентарните и извънпарламентарните политически сили.

София, 17 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА УЧАСТИЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В ПРИВАТИЗАЦИЯТА НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ.


Обединение за България определено счита, че пенсионерите, които със своя недоплатен труд са участвали в изграждането на производствените фондове на страната, днес са най-неоправдани и пренебрегнати при раздържавяването на националното богаство.

Приетият от Народното събрание Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия, въпреки че дава право на професионално участие на пенсиониралите се лица в приватизационния процес, същевременно поставя редица условия, които силно ограничават реалното използване на това право. Например, условието да си работил в приватизиращото се предприятие и да имаш най-малко три години трудов стаж в него, за да можеш да закупиш дял акции при раздържавяването му, не позволява да участват в приватизационния процес големи професионални групи пенсионирали се граждани като медицински работници, учители, преподаватели във висшите учебни заведения, научни работници, държавни служители, работещи в системата на Министерството на отбраната /МО/ и Министерството на вътрешните работи /МВР/ и много други.

Особено тежко е условието пенсиониралите се да заплащат предоставените им акции, дори и при известни облекчения. Със своите оскъдни пенсии, непрекъснато стопявани от повишаването на потребителските цени на стоките, те нямат финансова възможност да участват в приватизацията.

Ето защо Обединение за България счита, че е необходимо да се извършат сериозни корекции на Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия в следните насоки:

- целево да се заделят най-малко 15 на сто от основните фондове на страната, които да се предоставят в процеса на приватизация за разпределение между всички пенсионирали се граждани;

- разпределянето на заделените основни фондове между пенсионерите да се извършва под формата на ценни книжа в размер от 40 до 70 хиляди лева на всеки пенсионер;

- да се даде възможност на всички пенсионери да получат ценни книжа при раздържавяването на общественото имущество, независимо от упражняваната професия и месторабота преди пенсионирането им;

- с притежаваните ценни книжа пенсионерите да могат да извършват борсови операции на пазара на ценни книжа;

- предоставените ценни книжа на пенсионерите да осигуряват на своите притежатели определени дивиденти, с което те да увеличават доходите си от получаваните пенсии. По този начин ще се предостави възможност на всички пенсионери да участват в пазарното стопанство със своя дял от ценни книжа и чрез получаваните дивиденти да подобрят материалното си положение.

Обединение за България настоява за провеждане на добре обмислена и социално ориентирана приватизация, при която всички пенсионирали се граждани ще участват при подялбата на общественото богатство. Това е тяхно морално право и то трябва да бъде признато и скрепено със законодателен акт.

София, 16 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА СРЕЩА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕГОВОТО РЪКОВОДСТВО С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЪКОВОДСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ.


На 18 ноември 1992 г. в Съюза на демократичните сили се състоя среща на главния секретар на СДС Иван Куртев и председателя на Федерацията на клубовете за демокрация /ФКД/ Йордан Василев с представителите на Българския земеделски народен съюз /БЗНС/ Никола Пенчев, Тодор Кавалджиев, доц. Стоян Чакъров и Стефан Личев.

Обсъдени бяха взаимоотношенията между двете организации. БЗНС ще подкрепя правителство на СДС със съзнанието, че това е политическата сила, която в момента осигурява необратимостта на демократичния процес. Вътрешните структури на всяка от организациите не могат да бъдат пречка за доброто взаимодействие в бъдеще, защото това изискват интересите на страната.

СДС изрази готовност да положи усилия за установяване на по-тесни връзки с БЗНС на всички равнища по градове и села.

Решено бе срещите между СДС и БЗНС да продължат и двете ръководства да обсъдят бъдещото им регламентиране.

София, 18 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВЩЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЯ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ ПО ВЪПРОСА ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА НОВО ПРАВИТЕЛСТВО. Документът е адресиран до Народното събрание и до средствата за масова информация.


Неведнъж сме заявявали своята принципна позиция, че участието в политическия ни живот на етнически партии е в разрез с националните интереси на страната.

Свидетели сме на прекомерни претенции на Движението за права и свободи /ДПС/ за участие в изпълнителната власт, включително и в силовите министерства, неадекватно на парламентарното му представителство.

Ако СДС и ДПС не постигнат споразумение за състава на правителството и СДС представи реалистична програма, разчетена във времето, призоваваме Парламентарния съюз за социална демокрация /ПССД/ да подкрепи предложеното от СДС правителство, независимо от позицията на ДПС.

През следващите няколко месеца България се нуждае от стабилни институции. Националните интереси трябва да стоят винаги над теснопартийните.

София, 18 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НС на CMC: Л. Николов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ


ГОСПОДИН ДИМИТРОВ,

Днес работниците от военнопромишления комплекс подновиха протестните си акции под формата на гражданско неподчинение. Синдикалните организации нямат отговор на основните си искания, връчени преди месец на бившия кабинет и парламента.

Знае се, че през тези дни сте зает със съставянето на новото правителство. Оценява се и трудността на тази задача в сегашната сложна политическа ситуация.

Разбирам, че въпросът за лошите кредити на военнопромишления комплекс ще бъде решаван в пакет с другите отрасли. Не отричам, че може да се спори кой и как е спрял договорените сделки за специалното производство.

Но дори и в оставка, кабинетът може да се произнесе за трансформацията на военно-мобилизационните запаси. А що се отнася до неизплатените от месеци заплати на работниците в бранша, Вие сте длъжен или да осигурите незабавно безлихвен заем на закъсалите предприятия, или да отпуснете социални помощи за бедствуващите хора и техните семейства. Ако сте възпрепятстван да постъпите като отговорен държавник, докажете, че сте отзивчив човек и демократ.

С настоящото писмо Ви уведомявам, че централата на Конфедерацията на независимите синдикати в България повече не може да контролира положението в оръжейния бранш и регионите, в които са съсредоточени съответните заводи. Хората от загиващите предприятия ще вземат инициативата в свои ръце и реакцията им ще е стихийна и отчаяна.

София, 17 ноември 1992 г.

С уважение:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КНСБ: проф. Кръстьо Петков

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОЕКТ "ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА - АЛТЕРНАТИВА-3" /ЧАСТ ПЕТА/ НА ОБЕДИНЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


ПЪРВИ БЛОК


А. "ПРОМЯНАТА И ВЛАСТТА”

1. Първото впечатление от промяната
        2. Под повърхността на промяната
        4. Властта по време на промяната
        5. Разделението на властите и промяната

 

1. ПЪРВОТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ ОТ ПРОМЯНАТА

1/І

1. Първото впечатление от  промяната

I. Състояние на   промяната  към момента

 

Вече никой не се съмнява, че живеем в променено общество, което освен това продължава доста бързо да се променя.

Но все повече се разпространява представата, че промяната не протича като наш осъзнат опит да променим живота в посока на някакво общо съгласие, да направим нов обществен договор, а по-скоро прилича на сума от отделни воли, които се сблъскват във всички посоки, прилича на някаква неуправляема плетеница от интереси. Впечатлението е, че тези интереси рядко или почти никога не се съгласуват с националния интерес, а се подчиняват на партийни или групови и лични предпочитания.

Преобладават емоциите. Усещането е за разделяне на хората на групи едни срещу други, усещането е за сблъсък и отмъщение, за разчистване на сметки, за смяна на едни хора с други по чисто политически причини.

Усеща се и някаква опасност, защото промените у нас никога не са изключвали кървавите сблъсъци и безредиците. Нямаме такива културни традиции, които да служат като регулатори на враждебното поведение. По-скоро имаме опит в разпалване на сблъсъци, отколкото на избягването им.

Въпреки очевиднте промени и все по-голямата ни прилика с другите страни като магазини, сексиндустрия, престъпност общото впечатление за разминаване на резултатите с очакванията става все по-силно.

След смяна на всичките възможни по политически цвят правителства промяната продължава да задълбочава кризата и несигурността. Нещо друго трябва да се направи.

Тази обща първа картина на проямната създава впечатлението за нея като за някакъв стихиен процес, от който хитреците и бившите богаташи се възползват добре, но всички останали хора с все по-голям труд свързват двата края, особено, ако са без работа или са пенсионери.

1/ІІ

1. Първото впечатление от промяната 

II. Националната перспектива на промяната

     
Общественото мнение няма единна представа за националната перспектива на промяната, но в него има групи с преобладаващи възгледи и те са тези, които по различен начин оформят обществените очаквания за хода и резултатите на промяната.

Преобладават очакванията за гарантирани доходи, за икономическа стабилност и за житейска сигурност. Пътищата, по които може да се постигне икономическата стабилност на страната, не са предмет на общественото мнение, защото са твърде специални макроикономическите знания. Пътищата за постигане на лична стабилност на доходите, на семейно спокойствие за децата и за утрешния ден са много по-близки до очакванията на хората и те са привърженици на следните най-важни идеи - частната собственост, търговията и донякъде занаятите, рентиерството, основано на реституцията, кооперативното земеделие и в някои случаи и други кооперации, държавно гарантиране на социално беззащитните категории хора /пенсионери, инвалиди, сираци, многодетни майки/. Преобладаващите очаквания са за ангажиране на държавата в оцеляването на семействата и хората.

Новите демократични условия тласнаха редица категории работещи да използват стачките за повишаване на личните си доходи. Но този път за социално гарантиране на домакинствата и на индивидите не е перспективният в условията на икономическата криза.

Много широка стана категорията на хората, които са готови да спекулират /в незаконния смисъл на думата/, да заобикалят законите или направо да крадат, за да оцеляват или за да натрупват в сегашните неизяснени условия капитал за бъдещето.

На страха от слабата защита на гражданите, на страха от жестоките условия част от общественото мнение отговаря с очаквания за силен човек, за силен авторитет, подкрепян отвън, който да поеме отговорността за реда и просперитета на страната. Така се възраждат надеждите за връщането на монархията, както и за намирането на голям и силен приятел в лицето на САЩ.

Немалка част от интелигентните хора в страната възлагат надежди на европейските и световните структури, в които се интегрираме и ще се интегрираме занапред.

Полярните групи в общественото мнение залагат на конфронтационния модел на промяната, в който едната страна взема окончателно връх над другата и възпроизвежда стабилността на обществото от познатия ни тип.

Цялото обществено мнение гледа на нещастията на съседите ни на полуострова, като на напомняния докъде не трябва да стигаме.

Такива са очакванията за перспективата на промяната, но въпреки големите различия на пръв поглед в основата мотивите са почти едни и същи и те се свеждат до съхраняване на ценностите на семействата, на достйнството на хората, свеждат се до твърде неопределеното желание за живот в една "нормална държава”, както живеят "другите”.

1/ІІІ

1. Първото впечатление от промяната 

ІІІ БСП и промяната

 
БСП живее с мисълта, че тя е предизвикала промяната. Това е вярно само донякъде. В много по-голяма степен е вярно, че промяната завари БСП неготова вътрешно да се променя.

БСП се намира в своеобразен парадокс. От една страна, тя винаги се е възприемала като "строител" на новото общество, като субект, който променя обществото и света. Днес обаче обществото се променя, но БСП не стои в челото на промените.

Ето защо в БСП сега често може да се чуе следната аргументация - от една страна, БСП е "поставила началото на демократичните промени", но от друга - в един момент промените са се отклонили от правилния път, тъй като са попаднали в ръцете на лоши, "генетично увредени" хора - СДС и особено 39-те.

БСП се ангажира с доста текстове и заявления, че решително предприема промени в себе си, но същевременно проявява ревностна бдителност да не бъдат допуснати до ключовите позиции в партията реформатори с откровени социалдемократически възгледи и хора, които предават системата. Затова на преден план е не промяната, а единството.

Сама БСП се възприема като жертва, но невинна жертва в промяната. Тя се обявява против конфронтацията, но възприема и оценява обстановката в схемата на двуполюсния полярен модел. Така БСП по-скоро е въвличана в промените, отколкото да ги води или предвижда.

Освен това двуполюсният модел не й позволява да излезе от фактическата изолация, в която се намира.

Като отрича СДС по определение, БСП търси съюзници срещу него. Този начин на действие все повече се оказва неефективен и последните събития тласкат БСП към търсене на съвпадение в политически подцели, а не в принципните несъгласия с общия опонент като цяло.

1/IV

1. Първото впечатление от промяната

IV. Философия на промяната като алтернатива на БСП,   предложена от ОСД

 

От пръв поглед е ясно, че възможните три типа философии на промяната, изповядвани от трите групи по 30 % от българския електорат, са неприложими като национална философия на промяната. Неприложима е философията на антикомунизма, пък бил той и с "човешко лице”. Ядрото на СДС, което предлага антикомунистическата философия, очаква бърза декомунизация, натикване на комунистите от по-голям калибър по затворите, разбирателство в СДС въз основа на прогонването на скрилите се там комунисти. Всичко останало според тях ще се оправи, защото антикомунизмът, съчетан с либерализма, прави хората свободни и всеки човек следва да оцелява както желае.

Неприемлива е и философията на носталгията по отминалия социализъм, тъй като тази носталгия по същество задържа реформата доста време и доведе до противообществената власт на антикомунистите. Привържениците на философията на БСП също очакват някои практически мерки. Сваляне от власт на СДС, довело реваншизма и примитивния капитализъм, и също очакването след това да се сложат на мястото им немирните в БСП и да се възцари мечтаното единство.

Философията на останалата електорална трета е по-пасивна и по-ориентирана към чудото. Да дойде царят или пък още по-простото - негативизмът, който се изразява в окончателното "и едните, и другите са маскари”. Това е философията на въздържането, на оттеглянето от обществените проблеми.

Обединяващото и в трите групи е все по-голямото разочарование, появяващите се в трудни моменти национални проблясъци, както и сходството на проблемите вътре в основните политически сили.

При първо приближение би могла да се предложи една друга философия, която произтича от отрицателния източник на енергия у българина, когато се чувства излъган. Сега мнозинството се усеща излъгано. Следователно политиците ще загубят окончателно, ако не започнат диалог с общественото мнение и ако не се ангажират с неговите проблеми така, че и то да знае това. С други думи, алтернативата е във философията на обществения договор, който трябва да се пише от политиците, да се обсъжда с общественото мнение и да получава силата си от избирателите. Общественият договор на хората в гражданското общество е техният интерес в него. Така двете полярни политически сили у нас биха намалили противостоенето си.

1/V

1. Първото впечатление от промяната  V. Политически принципи и ключови термини

              
                          
При първото впечатление от промяната могат да се извлекат най-общи принципи на политическо поведение. Такива принципи биха могли да бъдат:
* намаляване на поляризацията в политиката и преодоляване на конфронтационното поведение;
* конкуренция на политически програми и цели, а не на политици и политически групировки;
* търсене на политически решения, които да са близки до възможно най-голям кръг хора;
* запазване на всяка цена на гражданския мир;
* грижа за онези, които не могат да понесат тежестите на кризата;
* недопускане на въвличането на страната в нова балканска война.

Ключовите термини на тези най-общи принципи са:
* "национално съгласие" като форма на "мирния преход"
* "социална справедливост"
* "разбирателство"
* "обществен договор"
* "мирна външна политика"
* "национална сигурност"

 1/VI

1. Първото впечатление от  промяната

  VI. Законодателни идеи

     

Законодателните идеи на равнището на първото впечатление от промяната са също така доста общи:

* реализиране на заложените в конституцията принципи и норми;
        * предимство на социалното законодателство;
        * осигуряване на социалното партньорство;
        * ефективен контрол върху "силовите" ведомства, недопускане на репресивни актове, сигурност;
        * парламентарен контрол върху външната политика

1/VII

1. Първото впечатление от промяната 

VII. Идеи за изпълнителната власт

 

Изпълнителната власт има големи възможности по традиция в страната. Също така според коиституционното уреждане на властите тя има предимството на оперативно практикуваща властта. Затова принципите, както и очакванията и разочарованията на хората от промяната досега, могат да бъдат отправна точка за искания към изпълнителната власт. Такива могат да бъдат например следните:
* преустановяване на мерки с репресивен характер, основани на политически мотиви;
* искане към правителството за привеждане на съществуващата законова и нормативна уредба на неговата дейност в съответствие с конституцията на страната;
* правителствени грижи за хората, които не могат да се справят с тежките условия на кризата;
* изискване на съгласувани мерки в областта на националната сигурност и външната политика;
* ясни ангажименти в реформата и в политиката.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЦЕНТЪР/ ПО ПОВОД НА ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪРА НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. Документът е адресиран до Министерството на външните работи, посолството на Съюзната република Югославия и до средства за масова информация.


Ръководството на Българската християндемократическа партия /център/ /БХДП/ - /Ц/ решително протестира срещу безотговорното изказване на г-н Стоян Ганев - министър на външните работи на Република България, относно необходимостта от засилването на българските санкции срещу СР Югославия. В този съдбовен исторически момент, когато балканските народи са изправени лице в лице срещу инвазията на исляма, подобни действия на българското правителство, насочени срещу съседна нам славянска и християнска държава, могат да имат фатални последици за мира и стабилността на Балканите и в Европа.

София, 16 ноември 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БХДП /Ц/:

Г.Гелеменов

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "БЕЗ ЗАБЛУДИ, ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕДЕМЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И МЯСТОТО МУ В ПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ НА НАШАТА СТРАНА В ЕДРИ ЩРИХИ" /ЧАСТ ТРЕТА/, ПРЕДСТАВЕНО ОТ ЙОРДАН ВЕЛКОВ - ГОВОРИТЕЛ НА БЗНС "ВРАБЧА 1" С ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ДУПАРИНОВ.


В настъпилите нови съотношения на политическите сили в българското общество се очертава една много положителна тенденция - сближение и коалиране между БЗНС "Врабча 1" и някои от старите демократични масови партии, т.е. създаването на политически блок между политическата партия БЗНС "Врабча 1", която е свалена от власт с държавен преврат, от една страна, и от друга - политически партии, които са непосредствени извършители на този преврат: Демократическата, Радикалната и Народната либерална партия. Явно е, че се очертава политическа нормализация и че е извършен значителен компромис и са преодолени големи трудности и различия, за да се постигне това политическо сближаване и взаимодействие. Тук му е мястото да се посочи, че за този значителен политически успех за времето си най-големият дял отново се дължи на усилията и на добронамерените стремежи на политическото ръководство и водачите на БЗНС "Врабча 1": Димитър Гичев, Константин Муравиев и Вергил Димов.

Правителството на Демократичния сговор, ръководено от Андрей Ляпчев, обявява, че ще се проведат избори за Народно събрание. Парламентарните избори, които се състояли през м. юни 1931 г., са спечелени убедително от Народния блок със значително мнозинство от подадените гласове на избирателите.

Изборната победа е постигната благодарение на огромната подкрепа, която получава БЗНС "Врабча 1" от своите многобройни членове и стотици хиляди съмишленици, благодарение на което се утвърждава като главен политически фактор в страната.

Правителството на Народния блок обаче се оглавява от министър-председател от Демократическата партия - Александър Малинов. А след това от Никола Мушанов. В този момент на политическото ни развитие от страна на лидерите на БЗНС "Врабча 1" и най-вече от Димитър Гичев се преценява, че това е най-добрата политическа комбинация и правителствена конструкция, която изцяло и пълно съответства на вътрешната и на международната обстановка, в която се намира нашата страна. Българската и международната общественост все още хранят недоверие към БЗНС, че при едно негово управление то може отново да се изроди в "оранжева" диктатура, затова поставянето на демократи начело на правителството е една гаранция в тази посока. Всичко това потвърждава по категоричен начин, че БЗНС "Врабча 1" е политическа организация, която застава на истински и здрави плуралистични позиции и не се стреми на всяка цена да има цялата държавна власт.

Правителството на Народния блок заварва много тежко наследство в икономическата област, външният дълг достига 70 000 мил. лева, огромен е вътрешният дълг, силно съкратени са пазарите за селскостопанските произведения, значителна е рецесията в индустрията и в стопанството като цяло.

Правителствената политика на Народния блок в основни линии цели да реши всички остри национални икономически и политически проблеми изцяло и само с нормални парламентарни демократични средства и действия на изпълнителната власт. За тези нови демократични условия в политическото развитие в значителна степен допринасят и са под въздействието на настъпващата обща стабилизация на икономиката в Европа и в света.

Във външната политика България успява да излезе от пълната международна изолация. Нашата страна вече се приема от Великите сили и от своите съседи като стабилна демократична държава. За съжаление през времето на управлението на Народния блок се проявяват, макар и слабо изразени, някои белези на корупция и на разложение. В редица министерства се води борба за власт, избухват скандали, свързани с подкупи и котерийни борби.

През времето на управлението на Народния блок в началото на 1932 г. група леви земеделци, предимно бивши емигранти в Югославия, които не споделят водената официална съюзна политика, ръководени от Коста Тодоров и включваща Христо Стоянов, Александър Оббов, Г.М.Димитров /Гемето/, Димитър Мацанкиев, Георги Вълков, Никола Петков и други, се отцепва от основната земеделска политическа организация БЗНС "Врабча 1" и създава БЗНС "Александър Стамболийски", наречен още "Пладне", на името на издавания от тези политически среди вестник.

Тази "земеделска" партия не е вътрешна българска политическа организация, а е създадена с помощта и финансовата подкрепа на югославските просръбски федералисти и лъжеиредентски официални кръгове и държавни специални тайни служби. Освен това някои от тях, главно Коста Тодоров и Александър Оббов, поддържат връзка с шпионската мрежа на Коминтерна в Централна Европа, посещават тайно Москва и са в тяхна агентурна услуга. Г.М.Димитров /Гемето/ и Димитър Мацанкиев като студенти в Загреб по времето на емиграцията се свързват с югославски пансръбски среди и със сръбското кралско военно разузнаване, ръководено от полковник Тасич. Всичко това е изцяло доказано на водените по-късно съдебни процеси срещу земеделците-пладненци за организирането на противодържавни заговори и за измяна срещу страната през 1935 г. и през 1941 г.

Цялата последваща политическа дейност на левите земеделци от БЗНС "Пладне" показва, че тя е поредица от тайни и явни национални предателства и че винаги е насочена срещу българските национални интереси и легитимното държавно устройство.

По-късно, напълно закономерно, БЗНС "Пладне" участва в два престъпни противодържавни преврата - 19 май 1934 г. и 9 септември 1944 г., насочени срещу законни правителства, в които участват и играят водеща роля техните братя - земеделците от "Врабча 1". И в двата случая БЗНС "Пладне" действа преднамерено, премерено и с истинско политическо злодейство срещу земеделското движение, срещу демокрацията, за чужди интереси и против Отечеството!

БЗНС "Александър Стамболийски" /"Пладне"/ от началото на създаването си до 9 септември 1944 г. е малка политическа оранизация, чиято численост не надминава 18 000 души.

През този период от време съществуват и други двайсетина земеделски организации-фракции, които претендират да се изявяват и да олицетворяват името на БЗНС: на Коста Томов, на Георги Марков и други, но те са още по-малобройни и нямат определящо политическо значение.

В рамките на създадените демократични условия на развитие и напълно свободен политически печат в страната през времето на управлението на Народния блок се наблюдава една нова политическа тенденция, изразяваща се в сближаването на левоориентираните политически партии и организации. Българската левица: БЗНС "Пладне", левите социалдемократи /широки социалисти/, Политическият кръг "Звено", както легалната и нелегалната комунистическа структура - Работническата партия и БКП, продължават да са второстепенни и незначителни политически организации и формирования с ограничено обществено влияние в страната, които съществуват само благодарение на подкрепата, която им се оказва от чужди държави.

Партиите и политическите организации от българската левица по онова време имат една основна обща характеристика, а този характерен белег е доминиращ в политиката през тези и следващите години за всички тях - от една страна, политическа незначителност и слабо обществено влияние, които не могат да бъдат преодолени с нормални политически и парламентарни средства и действия, и от друга страна - несъразмерните и неогтоварящи на значението им политически амбиции, които те смятат да реализират със силовите методи на държавния преврат.

Поради тези основни вътрешни мотиви, а също и във връзка с активизирането на техните външни централи, левите партии и организации в България бързо се насочват към използването на методите на военния преврат и на политическата диверсия за завземането на държавната власт.

Към насилственото сваляне на законното правителство на Народния блок, за изменение на следваната държавна политика и в крайна сметка за промяна на формата на държавното устройство пряко се заемат хората от ръководстото на Политическия кръг "Звено", на първо място Кимон Георгиев и Дамян Велчев и приближени на тях левоориентирани републикански настроени висши и средни офицери от Военната лига /Военния съюз/.

Нов политически фактор в този противодържавен заговорнически баланс стават дейната и непосредствена подкрепа и участие, които получават съзаклятниците-звенари за извършването на преврата от ръководните среди на БЗНС "Александър Стамболийски" /"Пладне"/. Както показват тези събития от миналото, целият заговор по преврата се извършва под конкретните указания и с помощта на югославските тайни военноразузнавателни служби. Левите социалдемократи /широки социалисти/ и комунистите - вечните участници в заговори и преврати, без да са замесени пряко в подготвяния комплот, мълчаливо и тайно го подкрепят.

След извършаването на преврата, както е обичайно в тези среди, земеделците-пладненци са излъгани от звенарите, те не получават обещаното и просто са изритани от политическата сцена, а водачът им Коста Тодоров - отново изгонен извън пределите на страната.

Тези са първите политически наченки на създаването на онзи зловещ отечественофронтовски съюз, който ще доведе след време нашата страна до тежкото бреме на жестокия половинвековен комунистически режим. Участниците ще бъдат пак същите! Но това е само началото...!

Военният преврат се извършва на 19 май 1934 г. София е блокирана от войскови части. Повечето от участниците - ръководители на преврата, са участвали и в Юнския преврат през 1923 г. Назначено е ново правителство начело с министър-председател Кимон Георгиев. Политическите партии са забранени, а Народното събрание - разтурено.

Суспендирана е и погазена Търновската конституция, ликвидирана е конституционната парламентарна демокрация в страната, като те от тогава до днешна дата не са възстановени /без да се има предвид времето между 2-8 септември 1944 г./.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО ОТ ГРУПА ОФИЦЕРИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА "ГРАНИЧНИ ВОЙСКИ" ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ПО ПОВОД НА НЕЗАКОННИ УВОЛНЕНИЯ. Документът е адресиран и до министъра на вътрешните работи на Република България, до началника на Генералния щаб на Българската армия и до Българската офицерска легия "Раковски".


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Молим ви за незабавното спиране на незаконното уволнение на офицери от Управлението на Национална служба "Гранични войски” - вече една трета от командирите и една шеста част от началник-щабовете на граничните отряди, притежаващи необходимите професионални качества.

Същото е грубо нарушение на изискванията на чл. 71 от Закона за всеобщата военна служба в Република България, т. 138 от Инструкцията за кадровата работа в Министерството на вътрешните работи /МВР/, чл.57 от Правилника за преминаване на военната служба и отчета на офицерите в мирно и военно време.

Уволнението се извършва без решението на Военния съвет, без утвърдени нови структурни и щатни промени и е в период, когато кадровите въпроси във войските са приключили и учебната година е започнала.

Молим да ни отговорите защо, след като Гранични войски са част от Въоръжените сили на Република България, независимо че са в състава на МВР и се подчиняват на Закона за всеобщата военна служба в Република България, за тях са в сила уставите и инструкциите на Министерството на отбраната, защо при пенсионирането ни се отнемат шестте месеца в разпореждане, които ползват офицерите от Министерството на отбраната?

Морално и законно е офицерите, отдали младостта си за охраната на държавната граница на Република България, да напускат Гранични войски с чест и достойнство, в съответствие с ръководните документи - в края на учебната година, през есента.

С УВАЖЕНИЕ:

Член на Военния съвет на НСГВ, началник "Оперативен отдел” и заместник-началник на щаб: полковник Г. Кубратов

Член на Военния съвет на НСГВ, началник на отдел ”Бойна подготовка”: полковник П. Витков  

Началник на отдел "Кадри”: полковник Д. Димов

Началник на отдел "Организационно-мобилизационен”: полковник А. Петров

Заместник-началник на отдел "Кадри”: полковник Й. Иванов

Старши оперативен дежурен в отдел "Оперативен”: полковник Б. Антонов

Старши оперативен дежурен в отдел "Оперативен": полковник Г. Ников

Старши помощник в отдел "Информационно-аналитичен": подполковник В. Трифонов

Старши помощник в отдел "Медицински": полковник С. Стоянов

Старши помощник в отдел "Свързочен”: подполковник Б. Белов

София, 11 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 19 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРОМЕНИ НА МИНИСТЕРСКИ СТРУКТУРИ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет и до председателя на Народното събрание и до председателя на парламентарната група на Двнжението за права и свободи.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

С оглед ускоряване на промените в областта на икономиката и постигане качество на вземаните решения, имам следните предложения:

1. Да се създаде Министерство на енергетиката на мястото на Комитета по енергетика. Досегашната неколкогодишна работа показа, че Комитетът по енергетика не може пълноценно да изпълнява отговорните държавни функции в областта на енергийните баланси, енергийната политика и перспективи, съчетанието между интересите на отраслите въгледобив и електроенергетика, между обществените, държавните интереси и т.н. Добре е, че в правителството има Министерство на културата и Министерство на опазването на околната среда, но много по-необходимо е Министерство на енергетиката, както е в голям брой страни с развити пазарни отношения, например Великобритания.

2. Тромавият гигант Министерство на промишлеността, включващ 9 крупни отрасъла и десетки подотрасъла още от времето на Луканов и Димитър Попов, показа, че не може да осъществява сложните задачи в индустрията ни. Толкова по-трудно това е сега, след като предстои преструктуриране, промени в ръководните екипи, приватизация, чужди инвестиции, евентуални фалити и пр. Невъзможно е ръководителите на министерството да вникват в спецификата на такива разнородни браншове като електроника и металургия, хранително-вкусова промишленост и рудодобив, химическа промишленост и машиностроене и грешките са неизбежни. Минимумът, на който следва да се раздели този конгломерат, е Министерство на тежката и Министерство на леката промишленост, но може да се помисли и за по-голямо детайлизиране. При това може да се постигне и качествено подобряване на управленския и експертния състав, който сега не напълно отговаря на изискванията.

В заключение ще посоча, че в предходния период към пазарната икономика държавата и нейните органи ще трябва да вземат немалко решения, отнасящи се до цели браншове, а и до отделни дружества и фирми, и съм убеден, че предлаганата схема ще послужи в това направление.

Настоящото становище е лично и не ангажира колективните органи на Федерацията, но се споделя от много мои колеги, а и от редица специалисти.

С уважение:          ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Ал. Кънев, к.т.н.

София, 13 ноември 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/

--------------------------------
        ИКОНОМИКА ЕКСПРЕС

Компютърна емисия за бизнесмени на български език.
        Котировки и анализи от световните валутни и стокови борси и икономическа информация от България.
        Всеки работен ден от 7.30 до 20 часа.
        БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ - София, бул. "Цариградско шосе" 49 тел: 73-37-286, факс: 80-24-88
        ---------------------------------

 

*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

СЪЮЗ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ /ССД/

На 14 и 15 ноември 1992 г. в София се състоя Четвъртата национална конференция на Съюза на свободните демократи /ССД/, който обединява Партията на свободните демократи и Съюза за гражданско общество /регистирани по Закона за политическите партии/, Форума на свободните демокарти /регистриран по Закона за лицата и семейството/ и новосъздадената Демократическа партия "Петко Каравелов" - Русе.

Гласувано е ново 9-членно национално ръководство. За председател е избран доцент Иван Калчев, а заместник-председатели: инж. Кирил Дуков от Стара Загора, Антон Стойчев от Сливен и Стефан Влахов-Мицов, ръководител на Групата за анализи и прогнози на ССД. Организационен секретар е Ангел Ангелов. За членове на ръководството са утвърдени: Антоанета Запрянова от София, Зоя Андреева от Михайловград, Младен Стоянов от Русе и Цвятко Терзиев от Габрово.

/Пресслужба "Куриер"/


19.11.1992 година    

Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.    
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнители: Цвета Любомирова и Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

--------------------------
ВАШИЯТ МОСТ КЪМ 5 КОНТИНЕНТА
BULGARIAN ECONOMIC OUTLOOK
Седмичник на БТА за икономика на английски език
За справки, оферти и реклами - тел. 877 363
706467
        ----------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!