19 октомври 1995


София, 19 октомври 1995 година
Брой 205 /1506/

Редактор: Нина Гаврилова
    

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространие пълен текст на:
ПОЛИТИЧЕСКА КОНЦЕПЦИЯ "ЗА РЕФОРМИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ПОЛИТИКАТА НА ДОХОДИТЕ" НА ВИСШИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ДЕПУТАТИТЕ СОЦИАЛИСТИ.


В Програмата на Българската социалистическа партия /БСП/ "Нови времена, нова България, нова БСП" са очертани принципите и съдържанието на социално-икономическата реформа в България и развитието на националната осигурителна система в съответствие с конституционната теза за установяване на социално пазарно стопанство в България. Краткосрочните, а също така и част от средносрочните цели на социално-икономическата стратегия на партията са включени в предизборната й платформа. Тези цели и задачи са развити и в програмата на правителството на Демократичната левица за мандата 1995-1998 г.

Настоящата политическа концепция доразвива и конкретизира партийната позиция за реформите в социалното осигуряване и определя отговорностите на Парламентарната група и правителството на Демократичната левица в тяхното осъществяване. Концепцията развива и политиката на доходите на българското население в прехода към социално пазарно стопанство.

Реформата започва в неблагоприятна социално-икономическа обстановка:
- голям икономически спад;
- загубени външни пазари;
- голям дял на "сенчестата икономика" в националното стопанство;
- бърза социална диференциация, подоходно разслоение и масова бедност;
- влошена демографска характеристика на населението;
- отслабена държавност и ниска финансова, данъчна и осигурителна дисциплина.

В България има сравнително добре организирана система за държавно обществено осигуряване, която покрива всички осигурителни рискове. Нейната нормативна уредба обаче, макар и многократно изменяна, вече е остаряла и не съответства на новите социално-икономически условия.

С оглед на това Висшият съвет на Българската социалистическа партия и депутатите социалисти

РЕШИХА:

1. Националната осигурителна система на Република България да се развива с приемственост, съобразно с новите условия и с обществените очаквания.

Наред с държавната система за задължителното социално осигуряване могат да се развиват и други осигурителни организации /фондове, каси и др./ за допълнително осигуряване и доброволно самоосигуряване.


2. Реформата в социалното осигуряване и подпомагане да започне чрез приемане на взаимносвързани закони за:
- устройството на социалното осигуряване;
- пенсиите;
- краткосрочното, включително здравното осигуряване;
- защитата при безработица и насърчаването на трудовата заетост;
- семейното подпомагане и подпомагането на майчинството и детството;
- социалните грижи;
- рехабилитацията и социалната интеграция на инвалидите;
- фонда "Обществено осигуряване".

Да се даде предимство до края на годината на приемането на законите, които се отнасят до пенсионното осигуряване.

2.1. Проектозаконът за социалното осигуряване да определи видовете осигурителни рискове, управлението и финансирането на осигурителните организации и фондовете, правилата за организиране на социалното осигуряване и за държавния контрол върху него.

Финансирането на държания фонд "Социално осигуряване" да става от работодателите, осигурените и държавния бюджет. Наред с държавата в управлението на фонда да участват национално представителните организации на работодателите, на синдикатите и на организациите за социална защита.

2.2. Проектозаконът за пенсиите да уреди правата и задълженията на участниците в осигурителните отношения. Да се въведат формули за определяне на размерите на пенсиите, които отчитат по справедлив начин приноса на осигурените към пенсионния фонд. Промените в условията за пенсиониране - възраст и трудов стаж, да се съобразят със социалните и демографските тенденции в нашата страна.

2.3. Проектозаконът за краткосрочното осигуряване да уреди финансовото участие на държавата, работодателите и осигурените лица, както и размера и съотношенията между осигурителните плащания.

Целесъобразно е здравното осигуряване да започне с уреждане на задължителното осигуряване на икономически активните лица и бюджетното осигуряване на гражданите в нетрудоспособна възраст. Постепенното развитие на регулиран пазар на здравноосигурителната дейност да се съобрази напълно с конституционното право на гражданите на безплатна медицинска помощ.

2.4. Проектозаконът за защита при безработица и насърчаване на трудовата заетост да изпълни две задачи:
- осигурителна, с която се гарантират помощи при загуба на работа и при обективни трудности за намиране на работа;
- икономическа, с която се насърчава активното търсене на работа, разкриването на нови работни места и частичната заетост.

С проектозакона да се уредят и правилата за организация на пазара на труда и фондовата организация на професионалната квалификация.

2.5. Проектозаконът за подпомагане на децата и семействата да осигури защитата на майчинството и детството. Стимулирането на раждаемостта и грижите за децата да се извършват и със средства от държавния бюджет.

2.6. Проектозаконът за социалните грижи да модернизира и обогати функциите на държавната мрежа за социално подпомагане. Да се създадат по-прецизни правила за определяне на социално слабите и на необходимата им помощ. Да се създадат условия за развитие на материалната база за социални дейности и за благотворителност.

2.7. Проектозаконът за рехабилитацията и социалната интеграция на инвалидите да създаде благоприятни условия за образование, квалификация, трудова реализация и бит на хората с намалени физически и интелектуални способности. За финансирането на тези дейности да се утвърди целеви фонд "Рехабилитация".


3. Политиката на доходите да се формира и провежда на принципите на социалните пазарни отношения - търсене и предлагане, качество и производителност на работната сила, многообразие на източниците на доходи, обективно имуществено и подоходно разслоение, бедност и хуманно социално подпомагане, данъчно и ценово регулиране.

3.1. С активна макроикономическа дейност и подходящи компенсаторни механизми да се преустанови спадът на реалните доходи през 1996 г. и да започне тяхното увеличение в съответствие с производствено-търговското оживление в националното стопанство.

3.2. Да се въведат юридически правила за регулиране на защитените плащания - минимална работна заплата, социална и минимална пенсия, базов минимален доход за право на социално подпомагане. Изходните измерители на жизнения стандарт - екзистенц-минимумите и социалните минимуми за основните социални групи /работници, деца и пенсионери/, да се определят върху специфичното за българското население съдържание на потребителните кошници.

3.3. Размерите на социалните плащания - пенсии, помощи, обезщетения, стипендии и други, да се актуализират своевременно в съответствие с промените на потребителските цени, инфлацията и издръжката на живота. Да се развие практиката за целево подпомагане на социално слаби домакинства и граждани в случаите на чувствителни промени на цените на жизненоважни стоки и услуги.

3.4. Заплащането на труда в публичния и частния сектор да се организира при еднакви нормативни условия. Основен критерий да бъде икономическата производителност и ефективност. Да се ограничат възможностите за раздаване на заплати и за сметка на декапитализацията на предприятията.

3.5. Да се преодоляват несъответствията при формирането на заплащането на труда в материалното производство и в бюджетната сфера. В перспектива да се прилагат съотношения и стандарти на заплащане на квалифицирания умствен труд, характерни за развитите пазарни общества.

3.6. С отварянето на националното стопанство и използването на международни цени да започне увеличение на цената на работната сила и дела на разходите за труд съобразено с производителността на труда и паритетната покупателна сила на лева.

3.7. Косвеното регулиране на доходите да става с подходящ данъчен режим и контрол върху цените на стоки и услуги с жизненоважно значение. Да се установи ясна система за контрол върху произхода на доходите. Да се ускори приемането на нов закон за борба със спекулата. Новото данъчно облагане на доходите и имуществата да се развие на прогресивен принцип.

София, 15 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗИЦИЯ "БЕЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗАСТРАШАВА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА" НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪРВИ БЛОК НА АТОМНАТА ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛА "КОЗЛОДУЙ".


Вече пета година българската енергийна мафия в началото на всяка зима ни рекетира с режим на тока и опасност от аварии в атомната електроцентрала. Избирателите гласуваха доверие на социалистите с надеждата, че ще сложат край на това национално изнудване. Вместо това точно през 1995 г. енергийната мафия се почувства с напълноразвързани ръце.

Пряка последица от това е скандалът около първи реактор на АЕЦ "Козлодуй". Съюзът на демократичните сили /СДС/ следи внимателно разговорите на представителите на Г-7 и Европейския съюз /ЕС/ с правителството на Българската социалистическа партия. Познаваме аргументите на едната и на драгата страна. Като национално отговорна политическа сила СДС е на мнение, че дори и най-малката опасност от нова трагедия от типа на чернобилската поставя пред изключителен риск не само България, но и цяла Европа.

Страната ни е поела през 1991 г. безусловни задължения за комплекс от мерки с цел повишаване на сигурността на 1, 2, 3 и 4 реактор на АЕЦ "Козлодуй". Докато Русия, Чехия и Словакия изпълниха същите задължения, правителствата на Любен Беров и Жан Виденов непростимо забавиха този процес. Това нехайство днес ни изправя пред заплахата над нашата сигурност.

Не беше извършена подмяна на клапаните на паропроводите и парогенераторите, с което във всеки момент може да се получи изтичане на пара под налягане и термичен шок върху корпуса на реактора. Шевът на капака на реактора е ненадежден след многогодишното облъчване и този капак може да експлодира с последици, много по-тежки от чернобилските. Точно тази подмяна на клапаните беше извършена в Русия, Чехия и Словакия. Затова там реакторите нямат проблеми.

Именно заради това СДС разбира позицията на Г-7 и ЕС и смята, че тъкмо бездействието на правителството доведе до тяхната загриженост и опасения.

СДС настоява незабавно да се предприемат мерки за повишаване на безопасността на първи реактор на АЕЦ "Козлодуй". В същото време СДС настоява и действа активно за пълни компенсации на загубите в производството на електроенергия. Предложения за компенсации от Франция и Германия вече има и СДС ги поддържа. Тези компенсации ще помогнат на България да се интегрира в европейската енергийна мрежа и ще намалят едностранната ни зависимост в енергетиката от Русия и Украйна.

Конфронтацията с Г-7 и ЕС е политически погрешна и лишава България от възможност да осигури безопасността на своята ядрена енергетика и в крайна сметка на всички българи.

София, 18 октомври 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ НА В. "24 ЧАСА". Документът е адресиран до Централната избирателна комисия, до главния прокурор и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Във вестник "Комунистическо дело" публикувахме решенията на проведеното заседание на 30 септември 1995 г. На заседанието беше взето решение за изключването на Кирил Станев Минчев от гр. Варна от редовете на Българската комунистическа партия /БКП/ като внедрен в БКП агент-провокатор. Също така бяха отзовани като кандидати за кметове и общински съветници, които не са били членове на БКП, а са били хора на Кирил Минчев, издигнати с цел да пречат на БКП и да вредителстват против интересите на БКП.

Неизвестно кога и къде са се събрали група фракционери, които нямат абсолютно нищо с БКП, нито са членове на БКП, какъвто е случаят с Александър Паунов. Той не е членувал в БКП от 4 април 1990 г. до сега, а преди това бил ли е член на БКП или не е, това не знаем. Събрали са се глутница от престъпна сган, на които се приумило, че могат да извършат преврат в БКП. Тези свои налудничави желания провокаторът Кирил Минчев оповести в брой N 284 /1519/ от 17 октомври 1995 г. на вестник "24 часа" на пета страница със следното съобщение:

"Генералният секретар на БКП Владимир Спасов е свален от поста, съобщи вчера варненският лидер на партията Кирил Минчев. За нов лидер на българските ортодоксални комунисти бил избран 37-годишният Александър Паунов. Това станало на извънреден конгрес на 30 септември. Спасов бил сменен, тъй като "нямал ефективна линия". Разжалваният партиен бос обаче не се примирявал с отлюспването и тези дни организирал контрапреврат.

Бившият генсек поискал от районните избирателни комисии във Варна и Балчик да анулират изцяло кандидатските листи на БКП. Засегнатите изготвяли писмо до ЦИК, че Спасов вече не представлява партията.

Радо Паприков"

Ето я плануваната дезинформация на самозванеца Кирил Минчев и на неговия приятел от "24 часа" Радо Паприков. Целта им е една - да дестабилизират обстановката по време на изборите, да злепоставят БКП и по този начин да услужат на господарите си от БСП да спечели изборите по измама, както това стана на 18 декември 1994 г. Как могат хора, които не са членове на БКП, да организират, за да свалят генералния секретар на БКП Владимир Спасов, след като нито един от тях към датата на организираното и проведено сборище на 30 септември 1995 г. не е бил член на БКП? Нима може тази сган от предатели и провокатори да проведат конгрес примерно на БСП, на СДС, на БСДП, на ГОР, на БББ, на ДПС, на Народния съюз, на "Ера 3" и на която и да било друга партия, на която не са членове и да извършват преврати в тези партии? Тези хора нормални ли са? Нима не е необходимо главният прокурор на Република България да поиска от психиатри да ги освидетелстват и да предприеме наказателни санкции съгласно законите в България.

Излагайки горното, най-учтиво моля господин главния прокурор на България да нареди да започне веднага прокурорско разследване против авторите на тази подла и гнусна клевета, разпространена чрез печатен вестник "24 часа", с който са нанесени морални вреди и материални щети против Владимир Спасов, генерален секретар на ЦК на БКП, както в България, пред БКП и пред другите политически сили, така също и сред световното комунистическо движение. Молим да бъдат осъдени двамата клеветници Кирил Станев Минчев и Радо Паприков от редакцията на "24 часа", които да бъдат осъдени ефективно и да заплатят солидарно по пет милиона лева на Владимир Спасов, генерален секретар на ЦК на БКП, и на ЦК на БКП. В Република България всеки трябва да се научи да спазва законите. Никой няма право на подобни престъпления.

ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА 14 БЪЛГАРСКИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ПОВОД НА ВКЛЮЧВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В НЕГАТИВНИЯ СПИСЪК ЗА ВИЗОВИЯ РЕЖИМ В СТРАНИТЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до министър-председателя, до министъра на външните работи, до Комисията по външна политика на Народното събрание и до европейски неправителствени организации.


През последните седмици българското общество реагира с изненада и загриженост на новината, че нашата страна, член на Съвета на Европа и асоцииран член на Европейския съюз, е ефективно включена в общия визов списък, гласуван от министрите на правосъдието и на вътрешните работи на Европейския съюз. До днес нито една българска институция не е уведомена за критериите и причините, на които се основава подобно решение. Този акт затруднява съществено усилията на българските неправителствени организации да разпространяват и подкрепят ценностите на демокрацията и личните свободи в рамките на европейската интеграция.

Ние, долуподписаните представители на български неправителствени организации,

ЗАЯВЯВАМЕ:

Този дискриминационен акт неминуемо засяга целите на прехода, който започна с ентусиазъм и безкористен идеализъм през 1989/1990 г. Той поставя под въпрос самата идея за обединена и демократична Европа. Той засяга главно обикновения гражданин, който ще се окаже откъснат от европейския търговски и културен обмен и от диалога за бъдещето на нашия континент. Нещо повече - като неправителствени организации ние осъзнаваме, че интеграцията и успехът на демокрацията в крайна сметка зависят от този обикновен гражданин.

НАШАТА ЦЕЛ Е

незабавно преразглеждане на общия визов списък. Българите вече повярваха в идеята за Европа. Изключването ни от нея подкопава убеждението, че по пътя към демокрация наистина е било необходимо да положат толкова усилия.

Следвайки тази цел, ние се обръщаме към личности и институции, които олицетворяват сърцевината на гражданското общество - европейските неправителствени организациии парламентаристите.

НИЕ ВИ ПРИЗОВАВАМЕ

1. Да предадете нашата загриженост на европейските институции, на националните парламенти и на вашите национални неправителствени организации.

2. Да съдействате за ревизирането на това дискриминационно решение спрямо България.

3. Да продължите да настоявате за прозрачност в управленския процес на Европейския съюз.

4. Да продължите вашата дейност за осъществяване на демократичния проект за реформирането на Европейския съюз.

Европейската демокрация и просперитет, европейската интеграция, възраждането на идеята за обединена Европа, загубена по времето на студената война, не е автоматичен процес. Той изисква постоянната решимост и на двете страни, а ако я няма - тогава изплуват силите в сянка, които са напълно способни да подкопаят основите на нова Европа, родена в ентусиазма на Освобождението през 1989 г.

София, 11 октомври 1995 г.

ФОНДАЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО": Валентин Митев
АСОЦИАЦИЯ "АКСЕС": Валери Русанов
ФОНДАЦИЯ "ЕВРИКА": Васил Велев
ФОНДАЦИЯ "ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО": Георги Прохаски
ХУМАНИТАРНА ФОНДАЦИЯ "ТАШКО": Димитър Ташков
ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ПРАКТИКИ: Евгений Дайнов
ФОНДАЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО": Камен Колчев
ЦЕНТЪР ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ: Капка Панайотова
МЕЖДУНАРОДНА ФОНДАЦИЯ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ": Михаил Тачев
ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА: Огнян Шентов
СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФОНДАЦИИ: Пламен Пейков
ФОНДАЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО": Стилиян Стойчев
ФОНДАЦИЯ "АЛМА": Теодора Москова
ФОНДАЦИЯ "ПРИРОДА И ЗДРАВЕ": Ясен Геновски

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 19 октомври - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТО НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /22-24 СЕПТЕМВРИ 1995 Г., СОФИЯ/.


Основното в идеята за устойчивото развитие е пестеливото изразходване на природните ресурси /вода, въглища, нефт, гори, почви, скални материали и пр./, за да се намалят до минимум щетите върху околната среда, без това да води до понижаване на качеството на живот, и същевременно да се запазят природните богатства за бъдещите поколения.

Тъй като в България днес няма социално-икономическа база за устойчиво развитие, то:
- Няма стимули за ефективно използване на природните ресурси.
- Не се насърчава увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници за сметка на свързаната с неприемливи рискове ядрена енергетика.
- Няма тенденция към свиване на енергоемките и материалоемките производства.
- Не се стимулират затворените цикли: повторна употреба или рециклиране на материали, суровини, опаковки и пр.
- Забавянето на аграрната реформа пречи на насочване на икономиката предимно към селското стопанство и свързаните с него лека промишленост и производства и поставянето им на устойчива основа.
- Налагат се пътища за решаване на водните проблеми /например София/, които противоречат на възгледите за устойчиво потребление на водните ресурси и водят до нанасяне на поражения върху околната среда.
- Не се полагат никакви усилия за преодоляване на последиците от екстензивния тип развитие и ориентиране към ефективно икономическо развитие.

Насочването на страната в посока към устойчиво стопанско развитие изисква:
- Прекратяване на практиката на конюнктурност и довършване на реформите в екологичното законодателство в духа на започнатите през 1991-1992 г.
- Закриване на неефективните и губещи производства.
- Създаване на ефикасна данъчна и ценова система, стимулираща екологосъобразните производства и дейности /рециклиране и преработка на отпадъци, намаляване емисиите на отровни вещества във водите, въздуха и почвите и пр./. Въвеждане на строги санкции за предприятията-замърсители и икономически стимули за онези производители, които въвеждат технологии и съоръжения, пестящи природните ресурси, суровини и енергия.
- Само по себе си повишаването на цените на енергията, водата и топлинната енергия, както и на други невъзобновяеми природни ресурси не може да доведе до намаляване на потреблението в условията на централизирана и монополно управлявана икономика. Затова е необходимо задвижване и довършване на икономическата реформа в България за формиране на действително пазарно стопанство. В условията на конкуренция между различни промишлени предприятия икономическата ефективност ще бъде техен приоритет, а това е пряко свързано с пестене на енергия и суровини и многократни употреба на промишлените отпадъци.
- Децентрализация на административното управление на службите по контрола върху опазването на околната среда и увеличаване на пълномощията на местните власти и на участието на обществеността в процеса на вземане на решения.
- Стимулиране на повишаването на нивото на екологичната образованост и екологичната култура на всички слоеве на населението.

/Пресслужба "Куриер"/


15:30:00    
19.10.1995 г.    


Дежурен редактор: Валентина Игнова
Технически изпълнители: Славка Кочева
                                           Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


----------------------------------------------------------------------------------


• За да имате неподправена картина на обществено-политическия живот в България
• За да знаете кои са регистрираните организации по Закона за политическите партии
• За да следите решенията на Централната избирателна комисия за президентски, парламентарни, местни избори
• За да се запознаете с уставите и програмите на партии, съюзи, синдикати, фондации
• За да имате в ръцете си единственото издание за автентична
документална политическа, обществена и синдикална информация


ЧЕТЕТЕ
 ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"


Годишен абонамент 6600 лв.
Шестмесечен абонамент 3500 лв.


-----------------------------------------------------------------------------------


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!