19 февруари 1990


СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА         БРОЙ 35 /53/

СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ПЪРВА/ ЗА ЗАДАЧИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ИСКАНИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ /БСП/.

1. ПО СЪЗДАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО

 - ОТМЯНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА БРЕЖНЕВСКО-ЖИВКОВСКА КОНСТИТУЦИЯ ОТ ЗАСТОЙНИЯ ПЕРИОД. ПРИЕМАНЕ НА НОВ ДЕМОКРАТИЧЕН ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН, С КОЙТО ШЕ СЕ СЪЗДАДАТ УСЛОВИЯ ЗА МНОГОПАРТИЙНА ДЕМОКРАТИЧНА ПОЛИТИЧЕСКА СИСТЕМА. ПРИЕМАНЕ НА ЗАКОН ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.
 - ОСЪЖДАНЕ НА РЕПРЕСИИТЕ. ОСВОБОЖДАВАНЕ И ПЪЛНА ЮРИДИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА РЕАБИЛИТАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЗАТВОРНИЦИ И ДРУГИТЕ РЕПРЕСИРАНИ. РАЗРЕШАВАНЕ НА ЗАВРЪЩАНЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕМИГРАНТИ ОТ ЧУЖБИНА. ОТСТРАНЯВАНЕ НА "БЕЛИТЕ ПЕТНА" В НАШАТА НОВА ИСТОРИЯ. ОСЪЖДАНЕ НА МИНАЛИТЕ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙСТВИЯ ОТ СЕГАШНОТО ДЪРЖАВНО И ПАРТИЙНО РЪКОВОДСТВО. ОСЪЖДАНЕ НА СТАЛИНИЗМА И НЕГОВИТЕ ЗЛОВЕЩИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ В СТРАНАТА.

 - ЗАПОЗНАВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ СЪС СЪЩЕСТВУВАЩОТО ИКОНОМИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА СТРАНАТА: ПЛАТЕЖЕН БАЛАНС, ДЕБАЛАНС МЕЖДУ КОЛИЧЕСТВО НА СТОКИТЕ И МАСАТА НА СВОБОДНИТЕ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА, БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, СТЕПЕН НА ИНФЛАЦИЯ, ГОЛЕМИНА НА ВЪТРЕШЕН ДЪЛГ, ВЕЛИЧИНА НА ВАЛУТНИТЕ ЗАЕМИ И ДРУГИ КРЕДИТИ, КОИТО СА ДЪЛЖИМИ НА ДРУГИ СТРАНИ И МЕЖДУНАРОДНИ БАНКОВИ ИНСТИТУЦИИ, МИНИМАЛНО ЖИЗНЕНО РАВНИЩЕ И ДРУГИ. МЕРКИ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ И СТАБИЛИЗИРАНЕ НА ИКОНОМИКАТА И УКРЕПВАНЕТО НА ДИСЦИПЛИНАТА. БОРБА С "ТЪМНАТА" ИКОНОМИКА, КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ.

 - ОСТАВКА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И НА ПРАВИТЕЛСТВОТО. ОБРАЗУВАНЕ НА ВРЕМЕННО ПРАВИТЕЛСТВО. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ПЕРИОДА ОТ ВРЕМЕ, ПОЗВОЛЯВАЩ ДА СЕ ПРОВЕДАТ СВОБОДНИ ПРЕКИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ - НАЙ-МАЛКО ЕДНА ГОДИНА, ЗА ДА СЕ СЪЗДАДАТ НЕОБХОДИМИТЕ РАВНИ УСЛОВИЯ ЗА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ В СТРАНАТА. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ. ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ УЧАСТИЕ НА НАБЛЮДАТЕЛИ ОТ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИТЕ СТРАНИ.

 - ДЕСТАЛИНИЗАЦИЯ /МЕРКИ В ТАЗИ НАСОКА ЗАСЯГАТ НАЙ-ВЕЧЕ САМАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, КОЯТО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА ПОДМОЛНО-КОНСПИРАТИВНА ВОЕННА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОЯТО НЕ МОЖА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СЛЕДВОЕНЕН ПЕРИОД ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ГРАЖДАНСКА ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ/. ОТДЕЛЯНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ФУНКЦИИ. РАЗРУШАВАНЕ НА ВСИЧКИ СТАЛИНСКО-БРЕЖНЕВСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ СТРУКТУРИ НА ТОТАЛИТАРИЗМА, НА ЛИЧНИЯ ДИКТАТОРСКИ РЕЖИМ И НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕПРЕСИВЕН АПАРАТ В ЦЯЛОСТ. ПОСТЕПЕНЕН ПРЕХОД КЪМ ЗАМЯНАТА ИМ С ДЕМОКРАТИЧЕСКИ ИНСТИТУЦИИ И СТРУКТУРИ. ОТЧЕТ И ПРЕДАВАНЕ НА ПАРТИЙНОТО ИМУЩЕСТВО НА ДЪРЖАВАТА.

 - ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКА И ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА, СЪСРЕДОТОЧЕНА В РЪЦЕТЕ НА ПАРТИЙНО-ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ. ДЪЛБОКИ РЕФОРМИ И ДЕМОНТИРАНЕ НА ДЪРЖАВНО-МОНОПОЛИСТИЧНИЯ СОЦИАЛИЗЪМ И ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛИТИЗАЦИЯТА НА ИКОНОМИКАТА И НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНОТО ДИРЕКТИВНО ПЛАНИРАНЕ - СЪРЦЕВИНАТА НА КОМАНДНО- БЮРОКРАТИЧАНАТА СИСТЕМА В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПАРТИЙНО-БЮРОКРАТИЧНАТА НОМЕНКЛАТУРА ОТ ПОСТОВЕТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ФИРМЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ - БЕЗ ДА Е ПРЕМАХНАТА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА - Е МОДИФИЦИРАНА И ЗАВУАЛИРАНА ФОРМА НА ДИКТАТ И МОНОПОЛИЗЪМ НА ПАРТИЙНО-АПАРАТНАТА НОМЕНКЛАТУРА И СЕ ПРОЯВЯВА В НАЙ-ЖЕСТОКИ ЕКСПЛОАТАТОРСКИ ФОРМИ. ЛЪЖЕФИРМЕНАТА СТРУКТУРА ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНОВРЕМЕННО УЗУРПАЦИЯ НА ВЛАСТ И СОБСТВЕНОСТ ОТ СТРАНА НА ПАРТИЙНАТА БЮРОКРАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ИКОНОМИКАТА. ПРОГРАМА ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ВОЕННА КЪМ НОРМАЛНА ИКОНОМИКА И ЗА ЦЯЛОСТНА ИКОНОМИЧЕСКА РЕФОРМА.

 - ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МОНОПОЛ НА ПАРТИЙНО-АПАРАТНАТА НОМЕНКЛАТУРА. ДЕПОЛИТИЗАЦИЯ И ДЕИДЕОЛОГИЗАЦИЯ НА АРМИЯТА, ОРГАНИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И МИЛИЦИЯТА. НАМАЛЯВАНЕ НА СРОКА ЗА СЛУЖЕНЕ В АРМИЯТА НА 14 МЕСЕЦА И ПРЕВРЪЩАНЕТО Й ПОСТЕПЕННО В ПРОФЕСИОНАЛНО-МИЛИЦИОНЕРСКА ВОЕННА СТРУКТУРА. ВЪВЕЖДАНЕТО НА АЛТЕРНАТИВНА ГРАЖДАНСКА ВОЕННА СЛУЖБА. ПРЕМАХВАНЕ НА ПАРТИЙНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТА. РАЗПУСКАНЕ НА ДОБРОВОЛНИТЕ ОТРЯДИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО РЕПРЕСИВНА ПОЛИТИЧЕСКА СИЛА И КОИТО НЕ ИЗПЪЛНИХА ЗАДАЧАТА ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПРАВОВ РЕД И ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В СТРАНАТА.

 - ДОСТЪП НА ВСИЧКИ НЕЗАВИСИМИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ДРУГИ СДРУЖЕНИЯ, КАКТО И НА ГРАЖДАНИТЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ, АРХИВИТЕ, ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДОСИЕТА ОТ СТАЛИНСКИЯ БРЕЖНЕВСКО-ЖИВКОВСКИ ПЕРИОД. ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ДОСИЕТА И ДОКУМЕНТАЦИЯТА.

 - ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО, НА ВСИЧКИ СТРАНИ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, ПРИЗНАВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ НЕЗАВИСИМИ ПОЛИТИЧЕСКИ, ПРОФСЪЮЗНИ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ С ИДЕАЛНА ЦЕЛ ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА НОВИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, НЕЗАВИСИМИ ПРОФСЪЮЗНИ СДРУЖЕНИЯ, РЕЛИГИОЗНИ И ДРУГИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРЕМАХВАНЕ НА ВСИЧКИ НЕЗАКОННИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРИВИЛЕГИИ И ДРУГИ ОБЛЕКЧЕНИЯ НА ПАРТИЙНО-БЮРОКРАТИЧНАТА НОМЕНКЛАТУРА;

 - ОСЪЖДАНЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКТ, ЧЕ СТАЛИНСКИЯТ "СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ" ИЗБОР НЕ Е ИЗВЪРШЕН СВОБОДНО, ЧЕ ВЛАСТТА В СТРАНАТА Е УЗУРПИРАНА, ЧЕ НА БЪЛГАРИЯ НАСИЛСТВЕНО Е НАЛОЖЕНА ТОТАЛИТАРНА КАЗАРМЕНА ПСЕВДОКОМУНИСТИЧЕСКА СИСТЕМА И ЧЕ БЕЗ ДА Е ФОРМАЛНО, БЪЛГАРИЯ В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ Е БИЛА ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА СТАЛИН И БРЕЖНЕВ С ОГРАНИЧЕН НАЦИОНАЛЕН СУВЕРЕНИТЕТ. ПРИЗНАВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ НА ПРАВОТО НА СВОБОДЕН ИЗБОР СЪС СВОБОДНИ ИЗБОРИ И БЕЗ ВЪНШНА НАМЕСА.

 - ИЗРАБОТВАНЕ НА НОВА БЪЛГАРСКА КОНСТИТУЦИЯ НА ОСНОВАТА НА НАРОДОВЛАСТИЕТО, НАЦИОНАЛНИЯ СУВЕРЕНИТЕТ, СВОБОДАТА И ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ПЛУРАЛИСТИЧНИ ПРИНЦИПИ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ДОГОВОРЕНОСТИ И АНГАЖИМЕНТИ. ОСНОВНО КОНСТИТУЦИОННО НАЧАЛО - "ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА". СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПА ЗА РАЗДЕЛЯНЕ НА ВЛАСТИТЕ. ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА. ПРИЕМАНЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА ЧРЕЗ ВСЕНАРОДЕН РЕФЕРЕНДУМ.

 - ПРОВЕЖДАНЕ НА СВОБОДНИ ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ ДАДЕ ВОТ НА ДОВЕРИЕ И ЛЕГИТИМНОСТ НА ИЗБРАНИТЕ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПРЕЗИДЕНТСКА СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕ. ПРЯКО ИЗБИРАНЕ ОТ НАРОДА НА ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА НА СТРАНАТА.

 - НА ОСНОВАТА НА ДАДЕНИЯ МАНДАТ ОТ НАРОДА, ИЗБРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБРАЗУВАТ НОВИЯ СЪСТАВ НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, ИЗБИРАТ ПРАВИТЕЛСТВОТО И ДРУГИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ И СЪДЕБНИ СТРУКТУРИ, РАЗРАБОТВАТ И УТВЪРЖДАВАТ НОВО ДЕМОКРАТИЧНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

/ ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ, ПРИЕТА НА ВТОРИЯ ПАРТИЕН КОНГРЕС НА 3 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА.

БУРНОТО РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ПРОЦЕСИ В СЪВРЕМЕННИЯ ЦИВИЛИЗОВАН СВЯТ ОКАЗВА ПОЛИТИЧЕСКИ И ИКОНОМИЧЕСКИ НАТИСК ВЪРХУ ОТНОШЕНИЯТА В СОЦИАЛИСТИЧЕСКАТА ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧЕСКА ФОРМАЦИЯ. НЕЙНАТА ПОЛИТИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ДУХОВНА ДЕФОРМАЦИЯ, НАСТЪПИЛА ВЪВ ВСИЧКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИ СТРАНИ, Я ПРАВИ НЕУСТОЙЧИВА НА ТОВА ВЪЗДЕЙСТВИЕ. ТЯ НЕ РАЗПОЛАГА СЪС СОЦИАЛЕН ИМУНИТЕТ, ПОРАДИ ПРОПИЛЯВАНЕ НА ЧОВЕШКОТО ДОВЕРИЕ В НЕЯ. СТАНАХМЕ СВИДЕТЕЛИ НА САМОРАЗПУСКАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИ ПАРТИИ, НА ПРЕМАХВАНЕ НА АТРИБУТИТЕ НА СОЦИАЛИЗМА И НА ПОЕМАНЕ ПО ИСТИНСКИЯ ПЪТ КЪМ ДЕМОКРАТИЗИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ. РАЗКЪСВАТ СЕ ВЕРИГИТЕ НА ТОТАЛИТАРИЗМА, КОЙТО ПРОНИЗВА МОЗЪКА НА КОСТИТЕ НИ. ВЪЗКРЪСВА НАРОДНИЯТ ДУХ ЗА ЕДИН ПО-СПРАВЕДЛИВ СВЯТ, В КОЙТО НЯМА ДА ИМА МЯСТО ЗА КОМАНДНО-АДМИНИСТРАТИВНАТА СИСТЕМА И НЕЙНИТЕ ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИ АПАРАТЧИЦИ.

СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЦЕЛ НА ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ Е СЪЗДАВАНЕТО НА ДЕМОКРАТИЧНО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, В КОЕТО ЗАЧИТАНЕТО НА ДОСТОЙНСТВОТО И СВОБОДАТА НА ВСЕКИ ЧОВЕК Е ВИСША ЦЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ.

ЕДИНСТВЕНО СВОБОДНАТА ВОЛЯ НА ХОРАТА, ТЕХНИТЕ ПОТРЕБНОСТИ И ИНТЕРЕСИ ЩЕ БЪДАТ ДЕЙСТВИТЕЛНИЯ ДВИГАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС.

РЪКОВОДНИТЕ ПРИНЦИПИ НА БЪДЕЩАТА НИ ДЕЙНОСТ, В СЪГЛАСИЕ С ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, ГАРАНТИРАНИ В КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ СА СЛЕДНИТЕ:

          I.  В ПОЛИТИЧЕСКАТА СФЕРА И ДЪРЖАВНОТО УСТРОЙСТВО:

1. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КОНСТИТУЦИОННОТО РЕГЛАМЕНТИРАНЕ НА РЪКОВОДНАТА РОЛЯ В ОБЩЕСТВОТО НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ.
2. ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ПЛУРАЛИЗЪМ В БЪЛГАРИЯ Е ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ, КОЯТО ЩЕ ПРЕГРАДИ ПЪТЯ НА ТОТАЛИТАРИЗМА В БЪДЕЩЕ.
3. ДЪРЖАВАТА СЛУЖИ НА НАРОДА, А НЕ ГО ПОТИСКА. НЕИН ВЪРХОВЕН ОРГАН Е НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ, В КОЕТО СВОБОДНО ИЗБРАНИТЕ ДЕПУТАТИ ДА ИМАТ ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ЗАЩИТАВАТ ВОЛЯТА НА СВОИТЕ ИЗБИРАТЕЛИ.
4. НАЧЕЛО НА ДЪРЖАВАТА ДА СТОИ ПРЕЗИДЕНТ, ИЗБРАН ОТ НАРОДА ЧРЕЗ ПРЕКИ СВОБОДНИ ИЗБОРИ.
5. РАЗДЕЛЕНА ЗАКОНОДАТЕЛНА, ИЗПЪЛНИТЕЛНА И СЪДЕБНА ВЛАСТ. ДЕПОЛИТИЗИРАНИ АРМИЯ, МИЛИЦИЯ И СЪДЕБНИ ОРГАНИ.
6. ГАРАНТ ЗА ДЕМОКРАТИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВОТО Е КОНСТИТУЦИОННИЯТ СЪД, КОЙТО Е ДЛЪЖЕН ДА СПАЗВА ПОЛИТИЧЕСКИ НЕУТРАЛИТЕТ.
7. ДА СЕ ИЗПОЛЗВА РЕФЕРЕНДУМЪТ ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА НАЙ-ВАЖНИТЕ ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ.
8. МИНИМУМ ЗАКОНИ С МАКСИМУМ ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА И СВОБОДИТЕ НА ЧОВЕКА.

         II.  В ИКОНОМИЧЕСКАТА СФЕРА:

1. НЕПРИКОСНОВЕНОСТ И РАВНОПРАВИЕ ПРЕД ЗАКОНА НА ВСИЧКИ СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СОБСТВЕНОСТ - ДЪРЖАВНА, КООПЕРАТИВНА И ЧАСТНА, ПРИ НАМАЛЯВАЩО УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВАТА.
2. ПРИЕМАНЕ НА СПРАВЕДЛИВ ЗАКОН ЗА ЗЕМЯТА.
3. СЪЗДАВАНЕ НА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА, ДЕМОНОПОЛИЗИРАНА И СОЦИАЛНО ОРИЕНТИРАНА ИКОНОМИКА, СВЪРЗАНА СЪС СВОБОДНИЯ ПАЗАР, В КОЯТО РЕШАВАЩА РОЛЯ ИГРАЕ ЗАКОНЪТ ЗА СТОЙНОСТТА.
4. С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВАТА, СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, ЗАДОВОЛЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО С МАТЕРИАЛНИ И ДУХОВНИ БЛАГА ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ НА СВОБОДНАТА ИНИЦИАТИВА НА ГРАЖДАНИТЕ.
5. ДА СЕ СЪЗДАДЕ ДАНЪЧНА СИСТЕМА, КОЯТО ДА СТИМУЛИРА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА И ДВИЖЕНИЕТО НА КАПИТАЛИ.
6. ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ ПРОМИШЛЕНОСТ, ЕНЕРГЕТИКА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО.
7. БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА ДА БЪДЕ НЕЗАВИСИМА, ПРЯКО ПОДЧИНЕНА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.

       III.  В СОЦИАЛНАТА СФЕРА:

1. ПЛУРАЛИЗМЪТ В СОБСТВЕНОСТТА ПОРАЖДА РАЗНОРОДНА СОЦИАЛНА СТРУКТУРА. ТОВА Е ЕСТЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.
2. ДА СЕ ПРОТИВОДЕЙСТВА НА ВСИЧКИ ОПИТИ ЗА ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ИНТЕЛИГЕНЦИЯТА НА ДРУГИТЕ СОЦИАЛНИ ГРУПИ В ОБЩЕСТВОТО.
3. ОСНОВЕН РЕГУЛАТОР НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ Е ПРАВНАТА УРЕДБА, ИЗГРАДЕНА ВЪРХУ ОСНОВАТА НА МОРАЛНИТЕ ЦЕННОСТИ. ВСЕКИ ГРАЖДАНИН НА НАШАТА СТРАНА, БЕЗ ИЗКЛЮЧЕНИЕ, ДА БЪДЕ ПОДВЛАСТЕН НА ЗАКОНА.
4. ОСВОБОДЕНИТЕ ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ НИЕ ПРИЕМАМЕ КАТО ЕДИНСТВЕНА ФОРМА ЗА ЗАЩИТА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ТРУДЕЩИТЕ СЕ.
5. ДА СЕ ПРОЯВЯВА НЕТЪРПИМОСТ КЪМ ВСИЧКИ ПРИВИЛЕГИИ. ДА СЕ ПРИЗНАВА САМО ЕДНА - БЕЗКОРИСТНО СЛУЖЕНЕ НА СВОЕТО ОТЕЧЕСТВО.
6. ОБЩЕСТВОТО ДА ПОДПОМАГА СОЦИАЛНО СЛАБИТЕ.
7. СОЦИАЛНА ЗАЩИТА НА МЛАДЕЖТА.
8. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СЪВМЕСТИМОСТ МЕЖДУ ПРОФЕСИЯ И СЕМЕЙСТВО.
9. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАСОВИЯ И ОЗДРАВИТЕЛНИЯ СПОРТ. УСЛОВИЯ ЗА РАЗНООБРАЗНО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ.

        IV.  В ДУХОВНАТА СФЕРА:

1. ДА НЕ СЕ ДОПУСКА ОБСЕБВАНЕТО НА ДУХОВНАТА КУЛТУРА ОТ ИДЕОЛОГИЯТА НА КОЯТО И ДА Е ПАРТИЯ.
2. СВОБОДАТА НА СЛОВОТО, ПЕЧАТА И СДРУЖЕНИЯТА Е НЕОТМЕНИМА ЧАСТ ОТ ДЕМОКРАЦИЯТА.
3. ЗАКОНОДАТЕЛНА ГАРАНЦИЯ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА В БЪЛГАРИЯ. ПРЕМАХВАНЕ НА КОНФРОНТАЦИЯТА МЕЖДУ РЕЛИГИЯТА И АТЕИЗМА.
4. ДА СЕ ОСВОБОДИ ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ И ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НАТИСК. ДА СЕ ПРЕМИНЕ КЪМ ПЛУРАЛИЗЪМ В СЪДЪРЖАНИЕТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА МУ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СВОБОДНО УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ. ПРИЕМАМЕ АВТОНОМНОСТТА НА ВУЗ, КАТО ТЯХНО ЕСТЕСТВЕНО ПРАВО.
5. ДА СЕ ИЗДИГНАТ В КУЛТ ЗДРАВЕТО НА НАЦИЯТА, ДЕЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО В ИМЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД.
6. ДА СЕ ПОМАГА ЗА СПАСЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВОТО ОТ УГРОЗАТА НА НАРКОМАНИЯТА, ПИЯНСТВОТО, ТЮТЮНОПУШЕНЕТО, МОРАЛНОТО ДЕГРАДИРАНЕ И ОТ ЗАМЪРСЕНАТА ПРИРОДНА И СОЦИАЛНА СРЕДА.
7. ПОДПОМАГАНЕТО НА КУЛТУРАТА Е НАШИЯТ ВЛОГ В БЪДЕЩЕТО. ДЪРЖАВАТА ДА ОСИГУРЯВА УСЛОВИЯ ЗА РАЗГРЪЩАНЕ НА КУЛТУРАТА, БЕЗ ДА ОПРЕДЕЛЯ СЪДЪРЖАНИЕТО Й.
8. ДА НЕ СЕ ДОУСКА ПОЛИТИЗИРАНЕ НА СЪЗНАНИЕТО НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ ПОД 18 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ.

       V. ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКАТА СФЕРА:

1. ПРИЕМАНЕ ЗА РЪКОВОДЕН ПРИНЦИП ВЪВ ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ НА СТРАНАТА НИ СТРЕМЕЖЪТ КЪМ ПЪЛЕН НЕУТРАЛИТЕТ И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ.
2. ПРИСЪЕДИНЯВАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ДЕМОКРАТИЧНИ СИЛИ, БОРЕЩИ СЕ ЗА ТРАЕН МИР И ЧИСТА ПРИРОДНА СРЕДА НА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ. ВСИЧКИ НИЕ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА ТАЗИ ПАРТИЯ, БЕЗРЕЗЕРВНО ЩЕ ПОДКРЕПЯМЕ ОБЩЕСТВЕНИЯ ПРОГРЕС, ЩЕ ПОДПОМАГАМЕ ОНЗИ, КОЙТО СЕ БОРИ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ, ПРАВОВ РЕД И ЧИСТ МОРАЛ. В НАШЕ ЛИЦЕ ТОЙ ЩЕ НАМЕРИ ОПОРА В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА СМИСЪЛА НА СВОЯ ЖИВОТ - ВЪРХОВНОТО БЛАГО, ДАДЕНО МУ ОТ ПРИРОДАТА.

ГОВОРЕЙКИ ЗА БОРБА, НИЕ КАТЕГОРИЧНО ОТХВЪРЛЯМЕ РОЛЯТА НА ОРЪЖИЕТО В РАЗРЕШАВАНЕТО НА СПОРНИТЕ ВЪПРОСИ. ЗАКЛЕЙМЯВАМЕ ТЕРОРИЗМА И НЕЧИСТОПЛЪТНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ МАШИНАЦИИ. НИЕ СМЕ ЗА ДИАЛОГ С ВСЕКИ И С ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ОТНАСЯТ С УВАЖЕНИЕ КЪМ ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЕКИ ЧОВЕК, БЕЗ ОГЛЕД НА НЕГОВАТА СОЦИАЛНА, КЛАСОВА, РАСОВА ИЛИ РЕЛИГИОЗНА ПРИНАДЛЕЖНОСТ. НИЕ СМЕ ЗА ПОСТЕПЕННО ПРИЛАГАНЕ НА ВСИЧКИ СИНДИКАЛНИ И ПОЛИТИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА БОРБА, ГАРАНТИРАНИ ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ.

СТАРА ЗАГОРА, 3.2.1990 Г.                                      /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК - ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ, ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ И ПАРТИЯ НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ.

               I.

ПАРТИИТЕ, ПРЕДСТАВЛЯВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИЯ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК /ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАТА ПАРТИЯ, ПАРТИЯТА НА СВОБОДНИТЕ ДЕМОКРАТИ И ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ/ СЛЕДЯТ РАЗВОЯ НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА И ОЦЕНЯВАТ ПО ДОСТОЙНСТВО УСИЛИЯТА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКО РАЗРЕШАВАНЕ НА ЕДИН ОТ КЛЮЧОВИТЕ ПРОБЛЕМИ, СВЪРЗАН С РАЗГРАЖДАНЕТО НА ТОТАЛИТАРНАТА СИСТЕМА В БЪЛГАРИЯ - РАЗФОРМИРОВАНЕТО НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК, ИЗРАЗЯВАЙКИ ВОЛЯТА НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ, ЗАЯВЯВА КАТЕГОРИЧНО, ЧЕ Е ЗА ИЗВЕЖДАНЕТО НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ.

НИЕ СЕ НАДЯВАМЕ, ЧЕ ВИСШИЯТ СЪВЕТ НА БКП ЩЕ ПРОЯВИ БЛАГОРАЗУМИЕ И ЩЕ РАЗПОРЕДИ РАЗПУСКАНЕТО НА ПЪРВИЧНИТЕ ПАРТИЙНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО МЕСТОРАБОТА, БЕЗ ДА ГИ ПОСТАВЯ В НЕДОСТОЙНОТО ПОЛОЖЕНИЕ ДА БЪДАТ ИЗГОНЕНИ ОТ ТРУДОВИТЕ КОЛЕКТИВИ, ВЪЗБУЖДАЙКИ НОВА СТАЧНА ВЪЛНА.

              II.

СЛОЖНАТА ПОЛИТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА И ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НАЛАГАТ СПЕШНИ КОНСУЛТАЦИИ МЕЖДУ ОПОЗИЦИОННИТЕ СИЛИ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ПРЕДЛАГА ДА СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ, В КОЯТО ДА УЧАСТВАТ ВСИЧКИ ОПОЗИЦИОННИ ПАРТИИ.

НА КОНФЕРЕНЦИЯТА Е ЖЕЛАТЕЛНО ДА ПРИСЪСТВАТ КАТО НАБЛЮДАТЕЛИ И ДРУГИ ОПОЗИЦИОННИ ДВИЖЕНИЯ. ОСНОВНА ТЕМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЩЕ БЪДАТ ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ВЪПРОСИ, А ИМЕННО: 1. НОВИЯТ ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН. 2. ЗАКОНЪТ ЗА ПАРТИИТЕ. 3. КРАЙНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБОРИТЕ.

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ ОПОЗИЦИОНЕН БЛОК ПРЕДЛАГА СРЕЩАТА ДА СЕ ПРОВЕДЕ В ПЛОВДИВ НА 9.III. Т.Г. ОТ 14 Ч. И ДА ЗАВЪРШИ НА 11.III.1990 ГОДИНА.

СЪЗДАДЕНО Е КООРДИНАЦИОННО БЮРО ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПИСМЕНИ ЗАЯВКИ НА АДРЕСИ:

СОФИЯ 1557, УЛ "БЕНКОВСКИ" 17 - ЛИБЕРАЛНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /ЗА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОПОЗИЦИОННИТЕ ПАРТИИ/.

ПЛОВДИВ 4000, УЛ. "МАКСИМ ГОРКИ" 25 - ХРИСТИЯН-РЕПУБЛИКАНСКА ПАРТИЯ

ЕКСПРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА ТЕЛЕФОНИ:
СОФИЯ 89-54-93, 70-60-40; ПЛОВДИВ 23-83-11, 43-64-10; СТАРА ЗАГОРА 4-00-48, 2-70-42.

13 ФЕВРУАРИ 1990 Г.                                          /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ.

БРАТЯ БЪЛГАРИ,

НАПРАВЕНИТЕ ПЕРСОНАЛНИ ПРОМЕНИ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА НА 10 НОЕМВРИ М.Г. БЯХА ПОСРЕЩНАТИ ОТ ЦЕЛИЯ НАРОД С ВЪЗТОРГ. НА ФОНА НА СВЕТОВНИТЕ СЪБИТИЯ БЪЛГАРИЯ ПРИЕ, ЧЕ НАСТЪПВА МОМЕНТЪТ ЗА НЕЙНОТО СПАСЕНИЕ. НАРОДЪТ С ГОТОВНОСТ И ЛИКУВАНЕ ИЗЛЕЗЕ НА УЛИЦАТА. ВСЕКИ ЕДИН ОТ НАС СЪЗНАВАШЕ КОЛКО ТРУДНО ЩЕ Е И КАКВО ТЕЖКО НАСЛЕДСТВО ПОЛУЧАВАШЕ: ПУСТОТА И НИХИЛИЗЪМ В ПОЛИТИКАТА, НРАВСТВЕНА ДЕФОРМАЦИЯ, УНИЩОЖЕНА ИКОНОМИКА. НО, УВИ!

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ ПОЛИТИЧЕСКАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА СЕ ЗАДЪЛБОЧИ И ПРОДЪЛЖАВА ДА СЕ ЗАДЪЛБОЧАВА. ВСЕКИ ВЯРВАШЕ, ЧЕ НАЙ-СЕТНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПОЛИТИЧЕСКА СЦЕНА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ МЪДРОСТТА, ДЪРЖАВНИЧЕСКАТА ДАЛНОВИДНОСТ И ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМПЕТЕНТНОСТ.

БЪЛГАРИЯ СЕГА СЕ УПРАВЛЯВА ОТ ДВЕ ИМПОТЕНТНИ ПРАВИТЕЛСТВА: ОФИЦИАЛНО И КРЪГЛАТА МАСА НА СДС. ПРАВИТЕЛСТВОТО Е НАПЛАШЕНО И НЕСПОСОБНО, И НЕ ПРЕДПРИЕМА НИЩО. БКП И СДС НЕ ИЗЛИЗАТ С НИЩО КОНКРЕТНО ПРЕД НАРОДА. НИТО ЕДНА ПАРТИЯ, ОСВЕН БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, НЕ ПОКАЗВА СВОЕТО ВИЖДАНЕ И СПОСОБНОСТ ЗА БЛИЗКОТО И ПО-ДАЛЕЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВАТА, ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО Й В СИЛНА И ПРАВОВА СТРАНА. СВИДЕТЕЛИ СМЕ САМО НА ОБЩИ ДЕКЛАРАЦИИ, ПЪЛНИ С ЛОЗУНГИ, ВЗЕТИ ОТ МИТИНГИТЕ. ЗАД ГЪРБА И ЗА СМЕТКА НА НАРОДА СЕ ВЪРШАТ ПАЗЪРЛЪЦИ И СДЕЛКИ. НА ВСЕКИ СТАВА ЯСНО, ЧЕ НИЕ СТАВАМЕ СВИДЕТЕЛИ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАСКВИЛ ЗА ОСТАВАНЕ НА ВЛАСТ И ЗА ВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТ. ЛИЦА БЕЗ ПРАВНИ ПЪЛНОМОЩИЯ ПРЕДСТАВЯТ И ВОДЯТ ПРЕГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА НАРОДА. ПОЛИТИЧЕСКИТЕ МАНИПУЛАЦИИ, УПРАЖНЯВАНИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ, ПРОДЪЛЖАВАТ. ЛИПСВА ПОЛИТИЧЕСКА СВОБОДА И РАВНОПРАВИЕ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ. ЕДНОЛИЧНАТА ДИКТАТУРА НА БКП СЕ ЗАМЕНИ С ДВУЛИЧНА - НА БКП И СДС. ЕТО ЗАЩО ЗАЯВЯВАМЕ: ОТ ИМЕТО НА БНРП:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, БРАТЯ, ДА БЪДЕТЕ ПОВЕЧЕ МАНИПУЛИРАНИ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ДА БЪДЕТЕ ПОДВЕДЕНИ И ЗАБЛУДЕНИ ОТ СИЛИ, КОИТО НЕ ЗАЩИТАВАТ НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД! НИЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ, ВИ ПРИЗОВАВАМЕ ЗА ОБЕДИНЕНИЕ В СЛЕДНИТЕ ИСКАНИЯ:

1. ДА СЕ СЪЗДАДАТ ПЪЛНИ ПРАВА, СВОБОДИ И ГАРАНЦИИ НА ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВСЯКА ПАРТИЯ ДА ОБЯВИ СВОЯТА ПЪЛНА ПРОГРАМА.
2. ШЕСТ МЕСЕЦА СЛЕД СЪЗДАВАНЕТО НА УСЛОВИЯ ЗА НОРМАЛЕН И ПЪЛНОКРЪВЕН ПОЛИТИЧЕСКИ ЖИВОТ, ДА СЕ ПРОВЕДАТ ИЗБОРИ ЗА ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, КОЕТО ЩЕ РЕШИ ВЪПРОСА ЗА ПОЛИТИЧЕСКАТА СИСТЕМА И ЗА ФОРМАТА НА УПРАВЛЕНИЕ.
3. НА КРЪГЛАТА МАСА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ВСИЧКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ. ТОВА СЪБРАНИЕ НА ПАРТИИТЕ И ДВИЖЕНИЯТА ДА СЕ ЗАНИМАВА С ЕДИН ЕДИНСТВЕН ВЪПРОС: ИЗБИРАТЕЛЕН ЗАКОН, ПРИЕТ С ПЪЛНО ЕДИНОГЛАСИЕ.
4. ДА СЕ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ НА БЪЛГАРИТЕ, ЖИВЕЕЩИ ИЗВЪН ПРЕДЕЛИТЕ НА РОДИНАТА, ПРАВО НА ТРУД В НЕЯ. ТЕЗИ БЪЛГАРИ ДА СЕ ПОЛЗУВАТ ОТ МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ НАРАВНО С БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ, КАКТО И ДА НЕ СА ЗАДЪЛЖЕНИ НА ПАРИЧЕН ПРЕВОД ОТ 15 ДОЛАРА НА ГРАНИЦАТА ПРИ ВЛИЗАНЕ В СТРАНАТА НИ.
5. ДА СЕ ВДИГНЕ ИНФОРМАЦИОННАТА ЗАВЕСА ОТ СЪБИТИЯТА В КЪРДЖАЛИ. ДА СЕ РАЗКРИЕ МОРАЛНИЯТ ТОРМОЗ НАД БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ И ЛЕКАРИ, КОЙТО Е СТАНАЛ ПРИЧИНА ЗА МИГРАЦИЯТА НА 48 БЪЛГАРСКИ СЕМЕЙСТВА ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА СТРАНАТА. НАСТОЯВАМЕ ДА СЕ СПАЗВА И ИЗПЪЛНЯВА ДЕКЛАРАЦИЯТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 8 ЯНУАРИ 1990 Г. ПО НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС.
6. ДА СЕ ДАДЕ ГЛАСНОСТ ЗА ЗАКОНОНАРУШЕНИЯТА - ЧРЕЗ ДОКЛАДИТЕ И АРХИВИТЕ НА МВР И ВОЕННОТО КОНТРАРАЗУЗНАВАНЕ,КАКТО НА ПАРТИЙНИТЕ КАДРИ, ТАКА И НА МЮСЮЛМАНСКОТО НАСЕЛЕНИЕ.

18 ФЕВРУАРИ 1990 ГОДИНА         /ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПЪЛНИЯТ ТЕКСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ НА КЛУБ "ДЕМОКРАЦИЯ" В ЛОВЕЧ.

ВРЕМЕ Е ОБЩЕСТВЕНОСТТА У НАС ДА НАУЧИ ИСТИНАТА ЗА КОНЦЛАГЕРИТЕ В БЕЛЕНЕ И ЛОВЕЧ ТОЧНО И КОНКРЕТНО:

 - ЧИЯ БЕШЕ ИДЕЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕТО ИМ?
 - КОГА И ЗАЩО БЯХА СЪЗДАДЕНИ?
 - КАК Е БИЛО ДОКУМЕНТИРАНО ОСНОВАНИЕТО ЗА ДУХОВНОТО И ФИЗИЧЕСКОТО УНИЩОЖАВАНЕ НА ЖЕРТВИТЕ?
 - КАКВА СТРУКТУРА ИМАХА ЛАГЕРИТЕ И КОЙ Е СЪЗДАТЕЛЯТ Й?
 - КАКЪВ Е БРОЯТ НА ПРЕМИНАЛИТЕ ПРЕЗ ТОЗИ АД И НА ОСТАНАЛИТЕ ОТ ТЯХ ЖИВИ?
 - КАКЪВ Е БРОЯТ НА ЗАГИНАЛИТЕ И КЪДЕ Е МЯСТОТО НА БЕЗКРЪСТНИТЕ ИМ ГРОБОВЕ?

ЗНАЕМ, ЧЕ МНОГО ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ЗАРАВЯЛИ ОБЕЗОБРАЗЕНИТЕ ТРУПОВЕ НА НЕВИННИТЕ СИ ЖЕРТВИ В БЛАТАТА НА БЕЛЕНЕ, А НЯКОИ ОТ СЪЩИТЕ САДИСТИ-НАДЗИРАТЕЛИ ОТ ЛОВЕШКИЯ КОНЦЛАГЕР СА ВСЕ ОЩЕ СРЕД НАС И ПРЕУСТРОИЛИ СЕ КРАЧАТ С ЛОЗУНГА ЗА ДЕМОКРАЦИЯ.

НАСТОЯВАМЕ ЗА ИСТОРИЧЕСКАТА ИСТИНА, ЗАЩОТО СПОМЕНЪТ ОТ УЖАСА НА БЪЛГАРСКИЯ "АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ" Е ЖИВ. ЖИВИ СА ОСАКАТЕНИТЕ И ТЕ ЧАКАТ СПРАВЕДЛИВО ВЪЗМЕЗДИЕ.

ИЗВЪРШЕНИ СА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, РЕПРЕСИИ И БЕЗЗАКОНИЯ СПРЯМО ЛИЧНОСТИ, ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ И НАКРАЯ - "РЕАБИЛИТАЦИЯ".

КОЙ Е ВИНОВНИКЪТ, А КОЙ ПЛАЩА? И ПО СИЛАТА НА КАКЪВ МОРАЛ ТОВА ПЕТНО ЛЕЖИ И НА ГРАД ЛОВЕЧ? НИМА ТОВА НЕ Е ПЕТНО ВЪРХУ ЦЕЛИЯ НИ НАРОД? СЪВЕСТТА НИ НА НАЦИЯ, ПРЕМИНАЛА ПРЕЗ МНОГО ДРУГИ ИЗПИТАНИЯ В МНОГОВЕКОВНАТА СИ ИСТОРИЯ, НИ ЗАДЪЛЖАВА ДА ПОГЛЕДНЕМ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ, ЗА ДА ПРЕМИНЕМ ПРЕЗ ЧИСТИЛИЩЕТО НА СОБСТВЕНАТА СИ СЪВЕСТ, ЗА ДА ЗАСЛУЖИМ БЪДЕЩЕТО СИ.

КАНИМ ВСИЧКИ, КОИТО ЗНАЯТ НЕШО КОНКРЕТНО ЗА ДВАТА ЛАГЕРА, ДА ГО ИЗЛОЖАТ В ПИСМЕН ВИД И ГО ИЗПРАТЯТ ДО ПОЩЕНСКА КУТИЯ HP. 42 В ГР. ЛОВЕЧ, ИЛИ ДА ПРЕДАДАТ ИНФОРМАЦИЯТА ЛИЧНО НА НЯКОГО ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА КЛУБА. ГАРАНТИРАМЕ АНОНИМНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ, КОИТО ПОЖЕЛАЯТ ТОВА.

ЛОВЕЧ, 13.2.1990 Г.                                                 /ПРЕССЛУЖБА    "КУРИЕР"/


X   X   X

СОФИЯ, 19 ФЕВРУАРИ - СЛЕДВА ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ПРОГРАМАТА НА СЪЮЗА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ В БЪЛГАРИЯ /ССКБ/.

СЪЮЗЪТ НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ В БЪЛГАРИЯ Е СЪЗДАДЕН, КАТО САМОСТОЯТЕЛЕН, НЕЗАВИСИМ ДЕМОКРАТИЧЕН ТВОРЧЕСКО-ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ПО ПОДОБИЕ НА ДРУГИТЕ ТВОРЧЕСКО-ПРОФЕСИОНАЛНИ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ, АДЕКВАТЕН НА ПОДОБНИ МЕЖДУНАРОДНИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ.

                           ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1. ДА ОБЕДИНИ ВСИЧКИ СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ-КОНСТРУКТОРИ, КОИТО ПРОЕКТИРАТ И ИЗГРАЖДАТ СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ, КАКТО И ТЕЗИ, КОИТО ПРОВЕЖДАТ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ТАЗИ ОБЛАСТ, В УСИЛИЯТА ИМ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА КАПИТАЛНИТЕ ВЛОЖЕНИЯ ИЗОБЩО, И НА НОСЕЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИТЕ И СЪОРЪЖЕНИЯТА В ЧАСТНОСТ.
2. ДА РАЗРАБОТИ, УТВЪРДИ И ВНЕДРИ КОДЕКС НА КОЛЕГИАЛНАТА ЕТИКА В КОНСТРУКТОРСКАТА ПРОФЕСИЯ.
3. ДА ОРГАНИЗИРА ШИРОКО ДВИЖЕНИЯ ЗА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРОГРЕС В ПРОЕКТИРАНЕТО НА НОСЕЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ С ОГЛЕД ПОСТИГАНЕТО НА МАКСИМУМ ФУНКЦИОНАЛНОСТ И СИГУРНОСТ, ТРАЙНОСТ И ЕСТЕТИЧНОСТ ПРИ МИНИМУМ РАЗХОД НА МАТЕРИАЛИ, ТРУД, ЕНЕРГИЯ И ВРЕМЕ.
4. ДА ИЗДИГНЕ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ И АВТОРИТЕТА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ С ОГЛЕД ТЯХНАТА ФУНДАМЕНТАЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНИ ЗА ДЪРЖАВАТА И ОБЩЕСТВОТО ПРОБЛЕМИ.
5. ДА ИЗПЪПНЯВА ЕКСПЕРТНА И КОНСУЛТАТИВНА РОЛЯ, ДА УЧАСТВУВА И ОКАЗВА АКТИВНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРОМЯНАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ И ИЗГОТВЯНЕТО НА НОВИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ И ДРУГИ ПО ПРЕДМЕТА.
6. ДА ДЕЙСТВА ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕТО НА ПРОЕКТО-ПРОУЧВАТЕЛНАТА И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА РЕАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ ТРУДА НА СТРОИТЕЛНИТЕ КОНСТРУКТОРИ, ТАКА ЧЕ ТЯ ДА СЪОТВЕТСТВУВА НА НЕГОВАТА ОТГОВОРНОСТ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО.
7. ДА СЪДЕЙСТВА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ ЧРЕЗ РАЗШИРЯВАНЕ И УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ, ЗНАНИЯ И ОПИТ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪС СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ.
8. ДА ОСЪЩЕСТВЯВА САМОСТОЯТЕЛНА НАРОДОПОЛЕЗНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДЕЙСТВАЩОТО В СТРАНАТА ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
9. ДА СЪДЕЙСТВА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ОПТИМИЗИРАНИ И С ПРОГРАМНА ОСИГУРЕНОСТ РАБОТНИ МЕСТА НА ВСИЧКИ КОНСТРУКТОРИ.
10. ДА ОБЕДИНЯВА ДЕЙНОСТТА НА ВСИЧКИ ТВОРЧЕСКИ И КОНСТРУКТИВНИ ЗВЕНА - БЮРА, ГРУПИ, ЛИЧНОСТИ, КОЛЕКТИВИ, ФИРМИ.
11. ДА ОКАЗВА СОЦИАЛНА ПОМОЩ НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ, КОИТО СЕ НУЖДАЯТ ОТ ТАКАВА, ДА СЪДЕЙСТВА ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕХНИ ЖИЛИЩНИ, БИТОВИ, ФИНАНСОВИ И ДР. ПРОБЛЕМИ.
12. ДА ОСИГУРЯВА КОМПЕТЕНТЕН И ЕФЕКТИВЕН КАЧЕСТВЕН КОНТРОЛ И ЕКСПЕРТНА ОЦЕНКА ЗА ПРОДУКТА НА ВСЯКО ПРОЕКТАНТСКО ЗВЕНО, КОЕТО ПОЖЕЛАЕ ТОВА.
13. ДА ОСЪЩЕСТВЯВА ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ КОНТАКТИ И СДРУЖЕНИЯ С ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНО-ТВОРЧЕСКИ СЪЮЗИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ОБЩИ ЗАДАЧИ В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО.
14. ДА ИЗДИРВА И ПОДПОМАГА ТАЛАНТЛИВИ МЛАДИ КАДРИ И СТУДЕНТИ С ЦЕЛ ТЯХНОТО ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ.
15. ДА СТАНЕ КОЛЕКТИВЕН ЧЛЕН НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО КОНСТРУКТИВНО ИНЖЕНЕРСТВО, ДА РАЗШИРИ И ИНТЕНЗИФИЦИРА ВРЪЗКИТЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ СТРОИТЕЛНИ ИНЖЕНЕРИ-КОНСТРУКТОРИ С МЕЖДУНАРОДНИТЕ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЮНЕСКО В ДАДЕНАТА ОБЛАСТ С ОГЛЕД ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН МОСТ ЗА ПОЛЗУВАНЕ НА СВЕТОВНИТЕ НАУЧНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПОСТИЖЕНИЯ И РЕЗУЛТАТИ.
16. ДА ЗАЩИТАВА ЮРИДИЧЕСКИ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ И ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ.
17. ДА ПРЕДСТАВЯ СТРОИТЕЛНО-КОНСТРУКТОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ФОРУМИ НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ.ПРЕВЪРНЕ В ГОРДА ТРУДОВА ПЕСЕН КЪМ БЪДНИНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ.

 

/ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР"/