19 септември 1997


София, 19 септември 1997 година
Брой 73 (1769)


София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ "ЗА СОЦИАЛНО-ЛИБЕРАЛНА АЛТЕРНАТИВА" НА БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС БЛОК, ИЗГОТВЕНО ОТ ЖОРЖ ГАНЧЕВ И ПРОф. НАНСЕН БЕХАР И ПРЕДОСТАВЕНО ЗА ПУБЛИКУВАНЕ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ПРЕССЛУЖБА "КУРИЕР" НА БТА НА 12 СЕПТЕМВРИ 1997 ГОДИНА.


Кризата в социално-икономическия сектор и управлението на Република България, стремежът за необратимост на демократичния процес и пазарната реформа налагат неотложно формирането на действително демократична социапно-либерална алтернатива. Тя е:

Социална - защото отложените и забавени реформи или имитацията на такива направиха социалната цена на прехода непосилна за преобладаващата част от българския народ.

Само социално осигуреният човек, даващ своя принос за развитието на страната си, може да бъде свободен.

Без изграждането на ефективни социални гаранции хуманизмът на либералната демокрация ще бъде дискредитиран.

Либерална - защото волята на народа за свобода съвпада с волята му за изграждане на действително демократични и работещи в обща полза институции. Либерална, защото осигурява свободата за развитие на семейния дребен и среден бизнес и стимулира развитието на националния капитал. Политическите структури на обществото трябва да служат на тази свобода, а не да я потискат. Социално-либералните идеи отстояват справедливостта като равенство пред закона и равенство на възможностите, т.е. реално осъществяване на конституционно защитените социални права на хората. Само тези гаранции, съчетани с лоялна конкуренция и баланс между пазарните сили могат да доведат до такава икономика, която е гарант за демократичния процес. В същото време съвременната либерална идея изисква правова държава. Тази, която създава условия за развитие на частния бизнес, здраво и модерно законодателство и институционално осигурено равенство пред закона.

Патриотична - защото политическата мисия на социално-либералната идея е изграждането на силна и единна България, грижовно Отечество за всички етноси, които я населяват. Единна България, която има своите традиционни ценности, съчетани с модерни постижения и хуманизация на обществото. Само те могат да издигнат нейния авторитет и да защитят мястото й в Европа.

Формирането на социално-либералната алтернатива следва да се разглежда като процес в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен аспект.

В краткосрочен аспект следва да се съдейства за бързо и неотложно преструктуриране на политическото пространство в парламента. Да не се допусне антидемократичното разбиване на малките парламентарни групи в центъра. Необходимо е бързо формиране на парламентарна група на социално-либералната алтернатива от тези депутати, които споделят социално либералните идеи и вярват в бъдещето на България като свободна, независима и демократична страна. В това отношение депутатите от Българския бизнес блок естествено са готови да участват във формирането на тази парламентарна група.

В средносрочен аспект е необходимо групиране около социал-либералните идеи на всички заинтересовани политически сили (парламентарни и извънпарламентарни). Тези, които не могат да приемат политическия диктат на "големите" в управлението. "Големите", които се крият зад демократична и пазарна фразеология с декларирани, но неприлагани принципи за национално съгласие. Това за малка страна като България е особено гибелно и води към олигархични форми на управление.

Особено важно е привличането към центъра на способни, честни и патриотично отговорни специалисти, независимо от политическите им пристрастия и религиозна принадлежност.

В дългосрочен аспект е необходимо да се формират тези политически и управленски институции на социално-либералния център, които да са готови да поемат високата отговорност за управлението на страната в бъдеще. Тези, които ще подготвят демократичния процес за истинска промяна.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ ПО ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ. Документът е адресиран до председателя на 38-ото Народно събрание, до президента на Република България, до министър-председателя, до министъра на отбраната и до средствата за масово осведомяване.


Българската национално-радикална партия (БНРП) е дълбоко обезпокоена, че заедно с разпродажбата на българска собственост на чужденци и опитите да се подпише Конвенцията за малцинствата се посяга на числеността и въоръжението на българската войска. Намалението на срока на военна служба, съкращението на 10 процента на числения състав довеждат до това, че цялата българска войска ще наброява около 60 хиляди души - състав, далеч недостатъчен да защитава отечеството от чужди посегателства.

Не стига това, а на фона на разбитата военна промишленост на дневен ред се поставя въпросът за демонтирането на осемте ракети СС-23. Това е още един фактор, уязвяващ националното достойнство на българския воин, неговата воинска чест. С какво самочувствие ще защитава той родните простори при неговата социална обремененост?! А с комплектоването на българо-турски батальон нашата войска като че ли се превръща в придатък на турската армия.

БНРП е длъжна да припомни на управниците на днешна България, че "народ, който не храни собствена, храни чужда армия". На такава съдба българският народ не трябва да бъде подложен.

София, 28 август 1997 година

Председател на БНРП: д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПОЗДРАВИТЕЛНА ТЕЛЕГРАМА ОТ БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ДЕЛЕГАТИТЕ НА ПЕТНАДЕСЕТИЯ КОНГРЕС НА КИТАЙСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е адресиран и до средства за масова информация.


УВАЖАЕМИ КИТАЙСКИ КОМУНИСТИ,

Най-учтиво ви моля да поздравите от мое име и от името на всички български комунисти 58-милионната Китайска комунистическа партия (ККП) и 2180-те делегати на XV конгрес на ККП.

Желаем успешното провеждане на конгреса ви и приемане на решения за възхода на Китай по пътя на строителството на комунизма под изпитаното марксистко-ленинско ръководство на ККП.

Ще се надяваме XV конгрес на ККП да даде своя принос за укрепването на световното комунистическо движение.

Да живее ККП!

Да живее световната пролетарска революция, чието бъдеще е предстоящо!

Да живее комунизмът!

Генерален секретар на БКП: ВЛАДИМИР СПАСОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ДО МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА И ДО ИЗПЪЛНЯВАЩИЯ ДЛЪЖНОСТТА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ ПО ВЪПРОСА ЗА ПОКУПАТЕЛНАТА СПОСОБНОСТ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕЙКОВ,
УВАЖАЕМИ СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ,

Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" изразява безпокойство по отношение на тенденцията на спадане на величината на покупателната способност на работната заплата на заетите в материалното производство и бюджетната сфера през месеците юни, юли и август 1997 г.

Значителното увеличение на цените на редица хранителни стоки, както и на някои услуги от първа необходимост, особено през август на 1997 г. доведе до чувствително намаление на реалните доходи на населението.

Издръжката на един човек и на неговото семейство значително нарасна. През есенно-зимния период тази издръжка ще се увеличи с около 20 до 30 процента.

В духа на проекта за социална харта, подготвен от автентични социални партньори и срещнал принципното разбиране на правителството, КТ "Подкрепа" ви предлага експерти на трите страни да проведат консултативна среща помежду си за обсъждане на възможностите за:

1. Либерализация на цената на труда на заетите в материалното производство. Това предполага премахване на регулацията на средствата на работна заплата (особено в печелившите предприятия), като величината на работната заплата се постави в пряка зависимост от нарастването или намаляването на производителността на труда и ефективността на производството.

2. Отменяне на ограничаването на величината на възнаграждението на управителите, изпълнителните директори, изпълнителните членове и членовете на контролните органи във връзка с осъществяването на колективното трудово договаряне.

3. Увеличение на размера на работната заплата на заетите в бюджетната сфера, отчитайки нарастването на цените на хранителните стоки и услугите и величината на инфлацията за месец август на 1997 г.

София, 15 септември 1997 г.

Президент на КТ "Подкрепа": д-р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ НА МИНЬОРИТЕ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ИВАН КОСТОВ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПЛАТИТЕ НА МИНЬОРИТЕ, ПРИЕТА ОТ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА ФНСМ (12 СЕПТЕМВРИ 1997 ГОДИНА, СОФИЯ)


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОСТОВ,

Фдерацията на независимите синдикати на миньорите (ФНСМ) още веднъж изразява своето решително възражение и несъгласие срещу осъществяваната от правителството политика на тотално замразяване на работните заплати в добивната промишленост. Тази политика рязко се разминава с ръста на инфлацията в условията на валутен борд. Увеличаването на цените на стоките за потребление правителството оправдава като обективна необходимост или като нещо нормално, без да се държи сметка за социалните последици и продължаващото драстично обедняване на населението, в това число и на миньорите.

Не можем да приемаме за нормални факти като тези: "Горубсо" АД за първото полугодие на 1997 г. е реализирало 5 007 мил. лв. печалба. В същото време миньорите от предприятието са получили средна заплата за второто тримесечие 116 557 лв. и за м. юли - 122 530 лв. Тази заплата представлява само около 82% от средната за страната и около 70% от средната в производствената сфера. Подобно е положението с равнището на средната работна заплата за месец юли на миньорите от мини "Марбас" АД - Димитровград - 119 342 лв., "Бургаски медни мини" ЕАД - 127 776 лв., и др.  

Учудващо е, че въпреки многократните уверения и обещания от страна на правителството, дори в предприятия, в които се отчитат милиарди левове печалба и обслужват всички текущи и стари задължения към бюджета, ДОО, банки и други кредитори, заплатите са замразени. Причината е елементарно проста - намалените заплати на ръководителите, които от своя страна задържат или намаляват заплатите и на работниците. Не са малко и ръководителите, които се презастраховат, оправдавайки се с големи санкции, които биха получили, ако увеличат заплатите на работниците.

Замразяване заплатите на миньорите и особено на ниските заплати на тези, заети с подземен добив на въглища и руди, нередовното им изплащане, влошените условия на труд и орязаните социални придобивки, от една страна, и от друга, непрекъснатото увеличаване на цените на хранителните стоки, увеличените разходи за отопление и осветление, за издръжка на децата (учениците) и др. създава силно напрежение сред миньорските колективи. Налице са предпоставки това напрежение да придобие формата на неконтролируеми социални конфликти с всички произтичащи от това отрицателни последици. Показателни в това отношение са спонтанните протестни действия и отказ за влизане на цели смени в рудниците поради закъснение в изплащането на заплатите в мини "Марбас" АД и мина "Пирин" ЕАД в началото на септември.

Като има предвид гореизложеното, Федерацията на независимите синдикати на миньорите счита за необходимо и решително настоява пред Министерския съвет за решаване на следните

И С К А Н И Я:

1. Да се спре замразяването на работните заплати на миньорите, като за целта се извършат съответните промени в Наредбата за образуване на средствата за заплати, утвърдена с ПМС No 307 от 1997 г. - Приложение No 1.

2. Да се повишат работните заплати на миньорите, заети с добив на въглища и руди, които да съответстват на специфичния и рисков характер на техния труд. За тази цел да се промени базата за формиране на средствата за заплати в предприятията, в които средната заплата е под средната за производствената сфера на страната.

3. Да се търси най-строга отговорност на работодателите, които не изпълняват Браншовия колективен трудов договор.

Посочените искания не са проява на популизъм. Те са наложителна и необходима потребност за приемливо, макар и малко компенсиране на инфлацията и поскъпване на живота.

Изразяваме надежда, че този път нашите искания няма да бъдат отминати с безразличие, така както това бе направено по отношение на сигналите за наличието на сериозни проблеми по охраната на труда и за опасността от злополуки с много човешки жертви. За най-дълбоко съжаление от всички резултатите от това безразличие са налице.

Федерацията на независимите синдикати на миньорите декларира своята готовност решително да отстояват икономическите и социалните интереси на миньорите с всички позволени от закона средства.

Председател: ПЕНЧО ТОКМАКЧИЕВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЯ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РАБОТЕЩИТЕ В БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ ПО ПОВОД НА РЕФОРМАТА В НАЦИОНАЛНАТА МЕДИЯ


Днес, 16 септември 1997 г., работещите в Българската национална телевизия (БНТ) се събраха и решиха:

1. Да бъдат ясно очертани параметрите и целта на онази реформа, която ще се прави в БНТ.

2. Да се подготви от професионалисти нова програмна схема, която да отговаря на обществения интерес и на принципите на вече приетата реформа, която ще се осъществи в БНТ, и да се постави на широко обсъждане от телевизионните работници.

3. В основата на реформата да бъде заложен и доразвит продуцентският принцип, доказал ефективността си в практиката.

4. Да се създаде постоянно действащ вътрешнотелевизионен художествен и програмен експертен съвет с участието на представители на гилдиите в телевизията. В рамките на този съвет да се изработи новата програмна схема. Да се направи преоценка на предаванията, които остават и които отпадат от производство. Да се изяснят критериите за оценка на качествата на отделните предавания и на хората, които ги създават.

5. Незабавно да се анулират направените вече назначения и да се преустанови тази порочна и тенденциозна практика.

6. Да се продължат договорите, изтичащи на 30 септември 1997 г., дотогава, докато се представи окончателната концепция, бизнесплан и програмна схема, върху които ще започне истинска реформа.

7. Да се подготви и гарантира алтернативна заетост и съответната преквалификация на хората, които се налага да бъдат съкратени.

8. Да не се допуска монополизирането на публицистичните, информационните и икономическите предавания от няколко личности.

9. Да се отворят досиетата на всички телевизионни служители на ключови позиции.

10. Тъй като сегашното ръководство не е в състояние да извърши реформа в БНТ и да изпълни нашите искания,

Н А С Т О Я В А М Е:

генералният директор Стефан Димитров незабавно да освободи управленския си екип.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 19 септември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА) ЗА ДЕЙСТВИЕ И РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ (С ПЪРВИ СЕКРЕТАР КРУМ ЗАХАРИЕВ), ОГЛАСЕНА НА НАЦИОНАЛНО СЪВЕЩАНИЕ (6 СЕПТЕМВРИ 1997 Г., СОфИЯ).
Предстои регистрация на организацията, а документът й е предоставен за публикуване на Пресслужба "Куриер" при БТА на 8 септември 1997 г.


II. СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ И ПОЛИТИКАТА НА БКП СЕГА

Разгромът на селското стопанство, приватизацията на промишлеността и други отрасли доведоха народа до просешка тояга. Още по-тежко ще става на народа от заробващите договори с МВФ и разните банкови групировки - Световната банка, Лондонския клуб. България е превърната в полуколония на САЩ и на западния капитализъм. Най-тежкото е, че на човека в България се гледа от управниците като на непотребна вещ, което се изяви най-очевадно в бобовдолската трагедия и в целия социално-икономически пейзаж. Българската комунистическа партия не трябва да се гърчи в безпомощност. Тя трябва да предприеме активни действия за прекратяване на геноцида на нацията, но това може да се осъществява от идейно убедени и сплотени комунисти, които не мислят как да създадат нови партии, а са готови на саможертва в името на идеите, в името на човека, в името на българския народ. Истинските комунисти, организирани в БКП, са готови на такава саможертва, за което:

1. БКП ще се бори за пълна отговорност на ликвидаторите на селското стопанство и изцяло за катастрофата на България, на ликвидационните съвети в частност.

2. БКП ще се бори за създаване на трудовопроизводителни селскостопански кооперации С оглед осигуряване на селскостопанско производство и продукти за задоволяване на потребностите от хранителни продукти на населението и осигурявне работа на работническата класа в село.

3. Държавата да осигурява достатъчно субсидии за развитие на кооперациите в селското стопанство, вместо да пречи на тяхното развитие и укрепване.

4. Срещу разпродажбата на земя на граждани на други държави (чужденци), срещу спекулата и експлоатацията на селските стопани от търговци прекупвачи и пр.

5. БКП ще поведе решителна борба за осигуряване на комуникационни връзки между селото и града и междуселищни системи за общуване на хората и взаимни контакти срещу затворническия живот, в който го натикаха управниците с фантастичните цени на горива, билети за пътуване, продукти и стоки за широко потребление и пр.

6. БКП ще се бори срещу предаване зравето на хората в ръцете на частни здравни заведения, срещу античовешките условия, които управниците налагат с реформата в здравеопазването, срещу ликвидирането на грамотността на българските деца и младежи с реформата в образованието и науката, културните институти, особено на училищата и пр., и пр.

7. БКП ще предприеме активни действия с други демократични и патриотични партии и движения срещу експлоатацията на човешкия труд, на детския и женския труд, за спазване на осемчасов работен ден, за охраната на труда и безопасността на човека и пр., за гарантирана работа на всеки гражданин.

8. Грижа над грижите на БКП е била и е стимулирането на раждаемостта, на гледането на децата, на грижата за майката - жената производител на живота, производител на най-висшето същество, което никой друг не може да произведе - човека.

В най-общ план грижа над грижите на БКП и на всеки комунист трябва да бъде и е грижата за човека, за детето, за младежа, за трудовия човек и възрастния, дал всичко от себе си за народа, за нацията и за България, а сега е изхвърлен на улицата или заключен в апартаментната си затворническа клетка или къща от властимащите. БКП е марксистко-ленинско-димитровска партия с революционни традиции, като движеща сила, приела законите на диалектическото развитие на обществото, които в основата си са революционни, и няма да се остави да бъде влачеща се след събитията както през изминалите седем пропилени години, а трябва да бъде водеща народа към осигуряване на сносен, заможен и достоен човешки живот на всеки български гражданин, независимо каква народност и етнос има и каква вяра има, стига да не е античовешко.

9. БКП ще се бори за развитие на производителните сили на обществото според потребностите на цялото (!) общество, а не за ограничено развитие според интересите на капиталиста за извличане на печалба - развитие на производителните сили на базата на непрестанно научно-техническо равнище.

Българската комунистическа партия е на всички български граждани и не ги дели по национални и етносни принципи - всички са равни и грижите трябва да са еднакви, които изповядват идеите и се борят на практика за тяхното приложение.

10. БКП, ЦК на БКП незаб[ав]но ще потърсят съдействието на своите възрастни членове (пенсионери) комунисти прависти за подвеждане под съдебна отговорност на отговорните синдикални и държавни органи и институции за незаконното владеене и притежаване на недвижимо и движимо имуществно на пенсионерите, за връщане на неправомерно присвоените милиони левове от профсъюзите през 1950 година, приведени към сегашните левови стойности, за връщане (реституиране) на почивните станции (домове) в Банкя и други, за изплащане на наемите от държавните и общинските организации и адвокатски колективи и пр., за търсене на отговорност от виновниците - сегашни ръководители на Съюза на пенсионерите в България, за неправомерното присвояване на паричните средства на "създадения по устава на съюза специален пенсионно-благотворителен фонд" през 1991 г. и др.

Успешното решаване на този проблем ще осигури приходи и условия на живот на възрастните хора, което ще има резонанс сред всички граждани на България.

11. БКП ще обърне особено внимание и грижа за младежта, децата, юношите и девойките и специално внимание към условията на всеки младеж да има възможност да се развива по човешки, да учи и следва като човек, да му се осигури работа според квалификацията и да работи като човек, да създаде нещо за нацията и да остави на поколенията и на държавата нещо като човек, ще подаде бащинска ръка, за да поеме живота в свои ръце още отсега.


ІІІ. ВЪТРЕШНА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ НА ПОЛИТИКАТА НА БКП

1. БКП е против установената след 10 ноември 1989 година реакционна политическа система у нас като "демократична". Върховен дълг на всеки комунист, на всеки честен български гражданин е да се бори за отстраняване на правителството на ОДС/СДС, което зароба народа ни и подготвя смъртния акт на България и ликвидирането на нацията.

2. БКП счита за вредна президетската дейност, която се стреми да възстанови авторитарна и монархическа власт и диктатура.

3. БКП ще се бори срещу политиката на фондациите "Отворено общество", "Конрад Аденауер" и други и против безсилието на властимащите във всички сектори на живота за истинска свобода на словото, на печата, за правото на участие в предаванията на БНТ, БНР, срещу присъствието на американски специалисти у нас, срещу масовото манипулиране на младежта чрез медиите с прожектиране на гангстерски филми и др.

Във външнополитически план БКП е срещу разширяването на НАТО и включването на България в него. Участието ни в НАТО е насочено против народа, против революционните движения у нас, против установяване на народнодемократична власт, което ясно е казано от американски специалист, който критикува приемането на трите източноевропейски държави вместо България и другите нестабилни в политическо отношение страни.

БКП е за установяване на пълен и конструктивен неутралитет, за всестранни връзки с всички страни и народи. За постигане на целите БКП ще търси взаимодействие с вътрешни и външни марксистки, работнически, аграрни и други прогресивни революционни и патриотични прогресивни сили и партии и движения, което е безспорно необходимо.

Програмата за действие и развитие е ограничена както по отношение на проблемите, така и по време и събития.

Цялата дейност на БКП, на всеки комунист и симпатизант следва да бъде концентрирана върху успешното изпълнение на тази програма, която да спомогне за премахването на продажното правителство, прекратяване на мандата на 38-ото Народно събрание, произвеждане на предсрочни избори и спечелване на властта от народа.

(Пресслужба "Куриер")


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 17 септември 1997 година.


БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ
Ръководител на екип "Справочна информация": Марта Иванова
Дежурен редактор: Нина Гаврилова
Репортери: Лилия Томова, Валентина Игнова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.