18 юли 1997


София, 18 юли 1997 година
Брой 55 (1751)


София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ "НИКОЛА ПЕТКОВ" В СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕДИНЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ


На свое съвещание Националният съвет на Българския земеделски народен съюз (БЗНС) "Никола Петков" в Съюза на демократичните сили (СДС) взе някои важни решения, имащи значение за бъдещето на Земеделския съюз като цяло.

С пълно болшинство се реши организацията ни да стане инициатор, по случай 100 години от създаването на БЗНС, на така очакваното от всички земеделско единство на всички крила и перца.

На нас ни е необходим един наш земеделски Петър Стоянов, когото на всяка цена трябва да намерим, за да оцелеем през следващия век като политическа организация. Не случайно и бащите - основатели на Земеделския съюз - Янко Забунов, Цанко Церковски и Йордан Пекарев, са държали толкова много на единството. Те са вярвали, че организацията ще остане такава през цялото свое съществуване - единна и непоклатима. На всички земеделски деятели е напълно ясно, че не бива да продължаваме така занапред. При такова желание една непохабена измежду нас личност винаги може да се намери, защото между нас на практика няма идеологически различия, а личностна непримиримост. Нека никой не се поставя над другите като най-висша инстанция и да бъде съдия над другите. Премахнат ли се тези причини, плюс службогонство и личния кариеристичен интерес, единението ще стане.

Това решение, взето от Националния ни съвет, може да изиграе ролята на едно второ земеделско възвание към всички, които милеят за любимата ни организация.

За целта е необходимо да не се спазват никакви сега действащи земеделски устави, те на първо време до първия общ земеделски конгрес могат да бъдат заменени от общото желание и искрена готовност на всички лидери на отделни земеделски формации и земеделски деятели за единение. Трябва обаче да се знае: зараждащата се частна земеделска собственост с връщането на земята незабавно ще поиска нови истински защитници на своя труд, така, както е било в края на миналия век. Така че нека побързаме и ние, сегашните дейци и деятели, да сторим това, което сме разрушили кой по-малко, кой повече - в противен случай, както е казал народът - и без петел ще съмне. Все още имаме време това да не се случи.

БЗНС "Никола Петков" в СДС е за повишаване изкупната цена на млякото и на земеделската продукция. Не е нормално един килограм мляко да е по-евтино от лимонадата и минералната вода. Ние сме против рекета, прилаган от силовите групировки.

София, 11 юли 1997 година

Председател: ГЕОРГИ ПЕТРОВ

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО "С НОВА ПОЛИТИКА КЪМ 21-ВИ ВЕК" НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ. Документът е адресиран до Висшия съвет на Българската социалистическа партия и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ПРИЯТЕЛИ,

За по-малко от една година Българската социалистическа партия (БСП) преживя сериозни изпитания и понесе тежки поражения. Загуби президентските и предсрочните парламентарни избори след значително отдръпване и преориентиране на избирателите към други политически сили. Не успя да състави правителство под натиска на добре организирана и системна политическа кампания. Подронено бе доверието на избирателите в потенциала на партията да излъчи компетентно управление, способно да изведе страната от икономическа криза.

В резултат от всичко това сред социалистите се чувства несигурност и безперспективност. Засилва се недоверието сред интелигенцията, мениджърите, работниците и младежта. Силно е подронен авторитетът на БСП в средите на европейската социалдемокрация. Въпреки това безсмислените противоречия и междуличностни конфликти продължават да изчерпват жизнените сили на партията. Идейният и политически дебат е блокиран. В застой е вътрешноорганизационният живот. В днешния си вид БСП е неадекватна на новите реалности и не може да изработи и провежда печеливша политика. Нуждаем се от всеобхватна идейна, политическа, организационна и кадрова промяна.

За нас, младите социалисти, реформата не е самоцел, а дълбоко осъзната необходимост, наложена от политическите реалности в навечерието на XXI век.

1. Дълбоко сме убедени не само в теоретичната несъстоятелност и практическата неприложимост на концепцията "модерна лява партия", но и в необходимостта от развитие на програмните документи на БСП до превръщането й в социалистическа партия със оциалдемократически характер. Нещо повече, в контекста на обновяваща се социалдемокрация и дебата от конгреса на Партията на европейските социалисти считаме за необходимо да се постави началото на дискусия за лявата алтернатива в България и новия модел на устойчиво развитие в условията на глобален капитализъм. Ние не отстояваме социалдемокрацията на 70-те и 80-те години, напротив - нашата кауза е новата социалдемокрация на XXI век. Тази, която решава националните, регионалните и световните проблеми в условията на засилваща се глобализация.

2. След загубата на предсрочните парламентарни избори БСП трябва да даде ясни сигнали за промяна. Принципите на съвременната социалдемокрация присъстват в Програмата на партията, но само посредством съзнанието на партийните членове е възможно да се даде изява на същностните ни характеристики. Социалдемократизирането би ни дало възможност да спечелим доверието на българската общественост и да подобрим взаимодействието си със структурите на гражданското общество. Обновлението е задължителната предпоставка за успешната подготовка и реализация на лявата управленска програма.

3. Необходим е национален консенсус по приоритетите в стопанската сфера и икономическата реформа, а не самоцелни политически решения, финансовата стабилизация на страната няма разумна алтернатива. Левицата обаче трябва да постави въпроса за повишаване на производителността на труда и да убеди българската общественост в необходимостта да се мобилизират ресурси за повече инвестиции в образование, квалификация, инфраструктури и нови технологии. Това е единственият шанс за икономически растеж и бъдещ просперитет в условията на глобална икономика. Следователно и единствената възможност за създаване на адекватна на пазарните условия социална система, без която мнозинството от българските граждани няма да живеят достойно, а България не би могла да бъде европейска държава. Очакваме БСП да подготви конкретни програми за алтернативна управленска политика в отделните сфери на икономиката.

4. Настояваме за реформа на наследената от БКП (Българската комунистическа партия) бюрократична, тромава и прекалено централизирана партийна структура. Организацията и работата на партията трябва в по-голяма степен да съответстват на принципите на съвременния политически мениджмънт. Нуждаем се от по-голяма гъвкавост и динамика, за да бъдем адекватни на изискванията на политическия пазар. Това важи в най-голяма степен за ефективността на експертните звена и научните центрове на Висшия съвет. Те трябва да бъдат поставени в конкурентна среда, в условията на по-високи критерии за професионализъм.

5. Без адекватна кадрова политика в смисъл на оценка, подбор, подготовка, поддържане и реализация на кадри БСП остава без перспектива. Само бързото и своевременно формиране на стабилна система за изграждане на кадри в сферата на политиката и стопанското управление може да гарантира професионализма при подготовката и провеждането на партийната политика.

6. Няма друга младежка организация, която присъства толкова често в обществения дебат и полезрението на медиите, колкото Българската социалистическа младеж (БСМ). Десетките семинари, конференции, срещи, дискусии са капитал, с който трудно биха се похвалили дори и парламентарни политически партии, фактът, че сме една от най-активните младежки организации в Източна Европа, членството ни в младежката организация на Партията на европейските социалисти и предстоящото ни приемане в Младежкия социалистически интернационал, са красноречив атестат.

Ние знаем, че можем повече, че не сме единствената младежка структура и не покриваме целия спектър от проблеми. В този смисъл сме открити за сътрудничество. Това обаче е възможно само след като всеки е доказал мястото си в младежката общност чрез конкретни действия, ангажименти, авторитет и компетентност. В този смисъл не приемаме измислената конкуренция и опитите за изкуствено противопоставяне в младежкото социалистическо движение. БСМ е младежката организация на Българската социалистическа партия и това е добре известно в Европа.

7. Необходим е нов морален климат, повече прозрачност и демократичност както в ежедневната работа, така и при взимане на отговорни решения. Ние няма да участваме в безпринципни междуличностни конфликти. В същото време обаче ще посветим усилията и енергията си в подкрепа на каузата, която работи за обновлението на социалистическата партия и при връщането й в управлението на страната.

Пред нас има две основни задачи. Първо, да съдействаме за социалдемократизирането и реформата на партийната система, и второ, да участваме в подготовката на лява управленска алтернатива.
Вярваме, че заедно ще успеем!

София, 13 юли 1997 г.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ОБЩИНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ - РАЗГРАД, ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКАТА ПЕТЪР СТОЯНОВ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ В "АНТИБИОТИК" АД


УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,

Общинската организация на Българската социалистическа партия (БСП), общинските съветници от листата на Демократичната левица в Разград си позволяваме да поставим на вниманието Ви един изключително остър обществен проблем. Правим това с убеждението, че няма да останете равнодушен към нашето безпокойство, защото то е породено от процес, който ще остави трайни и непридвидими последици в обществото.

Конкретният повод да се обърнем към Вас е откритото погазване на закона при провеждане на общото събрание на акционерите в "Антибиотик" АД на 27.06.1997 г.

На събранието са допуснати множество процесуални нарушения. Освен това представителите на правителството неправомерно надхвърлят своите пълномощия и налагат в нарушение на Търговския закон подмяната на т.7 от дневния ред, оповестена в "Държавен вестник" като: "Попълване състава на директорите с нови членове в съответствие с устава на дружеството". Вместо това те предприемат избор на нов съвет на директорите, пренебрегвайки острите протести на другите акционери. При това се пренебрегват изискванията на Търговския закон за квотен принцип на състава. Всичко това е направено с една цел - в новия състав на директорите да не бъде включен досегашният изпълнителен директор Васил Вълов. На негово място се предлага зам.-председателят на Координационния съвет на Съюза на демократичните сили в Разград.

Уважаеми г-н президент,
Ние приемаме правото на всяко ново правителство да провежда в определени рамки своята кадрова политика. В случая обаче в предприетите промени няма никаква икономическа целесъобразност. Досегашният директор на "Антибиотик" г-н Васил Вълов работи повече от 20 години, като 15 от тях е директор. Неговите професионални качества не подлежат на съмнения - включително и в трудните 7 години на прехода той показа, че умее да работи резултатно. "Антибиотик" е най-голямата фирма в района. Ето защо е много важно, че в нея не се съкратиха работни места, тъй като почти няма семейство в града да не е свързано с това предприятие.

Господин Вълов е един уважаван гражданин и професионалист. Втори мандат е общински съветник от Демократичната левица. Ясно е, че в предприетите срещу него действия основната цел е - политическа саморазправа.

Безпардонният начин, по който процедираха представителите на държавата пред очите на стотици дребни акционери, не може да се окачестви иначе, освен като преднамерена демонстрация на сила.

Една седмица по-късно вече е ясно, че във фирмата е запланувана чистка на работници и специалисти по политически причини. В скоби казано, господин президент, преобладава общественото мнение, че принципът при това ще бъде "кон за кокошка".

Подобна е ситуацията и на всички други случаи на уволнения по политически причини в Разградска община - сменен беше директорът на "Диамант" АД, принудително са пенсионирани служители в РДВР, кореспондентът на Българското национално радио, на "Зърно" ЕООД и други.

Ясно е, че пряко или косвено се засягат съдбите и бъдещето на хиляди хора и семейства. По този начин у хората се трупа негодувание и назрява протест, който ще генерира нарастващо напрежение в обществото. Смятаме за свой дълг тези наши тревоги да споделим у нас и с националните електронни медии.

Господин президент,
Знаем, че програмата Ви е изключително натоварена, но знаем също, че Вие вече посетихте много градове и се срещнахте с много хора, разчитащи на Вашата морална подкрепа. Струва ни се, че съдбата на най-голямата фирма в района е добър повод да пожелаете лично да се запознаете с проблема на място. В този смисъл примете нашата покана да посетите в близки дни Разград и "Антибиотик" АД.

Един мъдрец е казал: "Кралят трябва да помни три неща: че управлява хора, че е длъжен да ги управлява според законите и че няма да управлява вечно."

Молим Ви по подходящ начин да напомните това на българското правителство.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИТЕТ ЗА НЕУТРАЛИТЕТ ЗА ПРОВЕДЕНАТА ВЪВ ВАРШАВА КОНФЕРЕНЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЕВРОПА


От 4 до 8 юли 1997 г. във Варшава паралелно на официалната парламентарна сесия на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) се проведе и конференция на няколко десетки неправителствени организации от Стария континент, посветена на проблемите на европейската сигурност, ролята на ОССЕ, НАТО, Европейския съюз и неутралните държави за укрепването на безопасността в Европа, ядреното разоръжаване, опазването на околната среда и гражданските права.

В конференцията взеха участие повече от сто души от 16 европейски държави (Ирландия, Великобритания, Белгия, Франция, Швейцария, Германия, Дания, Швеция, Финландия, Литва, Латвия, Естония, Полша, Чехия, Румъния и България). Нашата страна бе представена от националния координатор на Българския комитет за неутралитет Тодор Кондаков и проф. Чавдар Кюранов от Клуба за неутралитет.

В конференцията взеха участие и членове на парламентите на Дания, Германия, Финландия и Швеция. Бяха обсъдени: необходимостта от нови пълномощия и финансови средства за ОССЕ, която да се превърне в основа на новата европейска система за сигурност, нуждата от създаването на обширни неутрални безядрени зони в Северна, Средна и Източна Европа като необходим елемент от една такава система, отхвърляща конфронтацията и противопоставянето. Обсъдени бяха също така необходимостта от радикални промени в Европейския съюз, борбата с екологичните замърсявания и в защита на гражданските права. Доклад изнесе българският представител на конференцията Тодор Кондаков за ситуацията в България и дискусията за присъединяването на страната ни към НАТО.

Конференцията прие резолюция, подкрепяща дейността на ОССЕ и препоръчваща разширяването на нейните пълномощия и финансовата подкрепа за нея. Бе подчертано, че разширяването на НАТО на Изток би могло да възроди конфронтацията и разделението в Европа и поради това следва да се търсят други средства за обезпечаване на европейската сигурност. Отбелязва се изключителната роля на неутралните държави в конструирането на нова система за сигурност на Стария континент и бе решено да бъдат подкрепени усилията на народите от редица източноевропейски държави за превръщането им в неутрални. Що се отнася до България, беше отбелязано, че неправителствените организации, участващи в конференцията, ще подкрепят провеждането на референдум за интеграцията в НАТО или за неутралитет. Конференцията прие предложението на Българския комитет за неутралитет за провеждането през есента на среща на неправителствените организации в нашата страна, където да бъде създадена Европейската асоциация за неутралитет и в подкрепа на ОССЕ с център в София.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ПРОЕКТА ЗА ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСВОБОЖДАВАНЕТО И НАЗНАЧАВАНЕТО НА УПРАВЛЕНСКИ КАДРИ. Документът е адресиран до Конфедерацията на незивисимите синдикати в България,както и до Евролевицата и Обединения блок на труда.


Като споделя загрижеността за укрепване на държавното и стопанско управление, Конфедеративният съвет на Конфедерацията на труда (КТ) "Подкрепа" не смята за възможно да се присъедини към предложената декларация поради следните различия в подхода и оценката на проблемите:

1. Състоянието на българската икономика безспорно е следствие не само от безотговорната политика на Българската социалистическа партия, но и пряк резултат от управлението на държавната собственост. От няколко години ние последователно се борим срещу реставрацията на червената номенклатура на всички управленски нива. Именно тези "стари кадри", активно подпомагани от последния комсомолски набор, доразграбиха предприятията и доведоха цели отрасли до фалит. Именно те станаха символ на корупцията и "входно-изходната икономика" под контрола на приятелски кръгове и съмнителни групировки.

Ето защо не "разбиването на управленския елит", а човешките съдби на стотици хиляди изхвърлени на улицата работници са в центъра на нашето внимание. Критериите на хората на наемния труд за оценка на мениджмънта се пределно ясни: нашите работни места, заплащането на нашия труд и волята за диалог и договаряне.

Затова нашата оценка за "управленския елит" трябва да бъде основна част от решенията за смяна.

2. Безпринципните смени на управители и цели екипи от последните години не подобриха управлението, а помогнаха единствено за преливане на капитали от държавния сектор в паралелни частни фирми, най-често свързани с тъмната икономика.

3. Като подкрепяме действията на правителството, ние изразяваме неудовлетвореност от темповете и мащабите на кадровите промени. Настояваме за разследване на всички сигнали за корупция и стопански престъпления и търсене на отговорност от всеки, злоупотребил с поста си, ръководител. Забавянето води до замазване на открити конкурси за всяко място на стопански ръководител. Конкурси не за определени личности, а за програми и бизнесрешения.

Смятаме, че участието на синдикатите на всички етапи на конкурсите ще бъде достатъчна гаранция срещу опитите за безпринципни назначения, гаранция за прозрачност и приемане на новите екипи от работниците и служителите, гаранция за социалния мир на всички нива.

Ако Конфедерацията на независимите синдикати в България споделя изразените в това становище позиции, ние сме готови да излезем с обща декларация по този въпрос.

София, 9 юли 1997 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА":

д-р Констатин Тренчев

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКИ СЪЮЗ НА МЛАДЕЖТА, ПРИЕТА НА ТРЕТИЯ КОНГРЕС (31 МАЙ - 1 ЮНИ 1997 ГОДИНА, СОФИЯ)


Социалдемокрацията е неразделна част от световното демократично общество. Тя винаги е защитавала чрез своята политика всички слоеве от него и винаги е била враг номер едно на всяка диктатура. В подкрепа на тези думи е фактът, че социалдемокрацията участва активно в изграждането на демокрацията у нас след Освобождението. Нейното физическо и идейно оцеляване след унищожителния комунистически режим показва непреходността на нейните цели и идеали. Именно за това звучи цинично опитът за превъплъщението на комунизма в социалдемокрация.

Ние, младите социалдемократи, твърдо се противопоставяме на тези настойчиви и нечисти опити. Заявяваме, че лявото пространство на политическия живот в България е и ще бъде на социалдемокрацията. С решенията си от своя Трети конгрес и с присъствието си в новото реформаторско мнозинство ние твърдо заставаме зад усилията на българския парламент, президент и правителство за излизане от кризата, предизвикана от комунисти и псевдосоциалдемократи.

Знаейки, че сме поели по труден, но правилен път, ние ще бъдем гарант за подкрепата на тези усилия от младежта на България.

(Пресслужба "Куриер")


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ (ЧАСТ ТРЕТА) НА МАКЕДОНСКИЯ НАУЧЕН ИНСТИТУТ - СОФИЯ, ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ И ПО ПОВОД НА ЕЗИКОВИЯ СПОР. Документът е адресиран до средства за масово осведомяване.


В Европа процесите на съзряване на нации и модерни книжовни езици са завършили отдавна. Най-типични те са били през Възраждането, а тъкмо Възраждането в Македония (XIX в.) е най-българското.

Като люлка на Българското възраждане Македония е дала своя принос за изграждане на българската нация и българския кноживен език днес (О.Паисий, Й.Кърчовски, К.Пейчинович, Т. Синаитски, Н.Рилски, П.Божигробски, К. и Д. Миладинови, И. Хаджиниколов - Джинот, Н.Зографски, Гр.Пърличев, К.Шапкарев, Р.Жинзифов, М.Цепенков и още многа други).

На книжовен български език, изявявайки подчертано българското си национално съзнание, пишат всички идеолози на революцията в Македония (Гоце Делчев, Даме Груев, Христо Татарчев, Г.Петров, Пере Тошев, Т. Попансов [?], Т.Александров). На книжовен български език пишат и Вл.Поптомов, Я.Сандански, М.Шатаров, П.Шатев, та дори и най-отявленият коминтерновец Д.Влахов. Твърденията на властниците в Скопие, че тези дейци не са знаели своя език, а са писали на "чужд", а също така и опитите им посмъртно да ги поучават и съветват, че са били сгрешили, е истинско светотатство. Имената на Гоце и Даме са знаме и за Р.Македония. Тяхното българско самоопределение и техният книжовен български език волю-неволю присъстват на това знаме и категорично решават езиковия спор, измислен от Скопие. Независимо каква ще бъде крайната формулировка при подписване на документите между Р.България и Р.Македония, повече от ясно е, че във всеки случай те ще бъдат подписани на езика на Гоце и Даме, етническата принадлежност на която те са се определили сами.

В края на войната на определена дата (2.08.1944 г.), на определено място (манастира Прохор Пчински) с декрет за втори път (след коминтерновската 1934 г.) се институционализира чрез просто обявяване съществуването на служебен "език". (Норми още няма никакви. Поети като В. Марковски и Кочо Рацин дотогава пишат както на книжовен български език, така и на родния си диалект. Това на Коста Рацин е коствало животът. Той е убит в партизанския лагер.)

Назначените от Тито и Темпо при[?] правописни комисии след близо едногодишна дейност, контролирана директно от Централния комитет на Югославската комунистическа партия (ЦК на ЮКП), най-сетне съчиняват норми, които не отговарят на произношението, но сближават графично скопския конструкт със сърбохърватски. От протоколите на тези комисии, публикувани в печата, личи, че т.нар. книжовен македонски език е измислица. Не българската страна отрича тази езикова формация, а тя се самоотрича (себеотрича) чрез самопризнания. Ще цитираме по-важните от тях, за да се види, че пред нас става дума не за естествено езиково явление, а за политически акт, за който дори не се прави и опит той да бъде прикрит. Основните идеи от протоколите са следните (по цитати на македонските участници в комисиите):

- "Ние, македонците, които досега нямаме литература, нямаме определен общ книжовен език."

- Р.Македония възниква "благодарение на комунистическата партия", благодарение на войските на далековидния наш мил маршал Тито".

- Народът тепърва "трябва да се утвърди като народ", като се включат "интересите на федеративна и демократична Югославия".

- Нямаме време да чакаме да се прави този език. Ние сме изправени пред въпроса да имаме литературен език, а нямаме време и не можем да чакаме този език да се прави от поети, книжовници и журналисти".

- "Нямаме време да чакаме някое наше наречие да се развие в литературен език".

- "Нашите учители ще бъдат с пети-шести клас. С недоучени учители много тежко ще бъде обучението".

- "Тук става дума за педагогиката и за учениците. Но това се отнася и за възрастните. Тези хора никога няма да научат тези правила".

- "Затова трябва да поставим основите на нашата писменост, като установим македонска азбука и македонски литературен език."

"Към тези книжовни материали трябва да се прибавят и политически обстоятелства, които също така решават въпроса за македонския език." "Трябва да бъдем внимателни какво правим", "по-добре е да извършим някоя граматична грешка, отколкото да направим някаква политическа грешка. Също така е и с буквите от сръбската азбука". "С нищо няма да допринесем, ако искаме и с азбуката да поддържаме разликата между нас и сърбите."

- На нашия народ "езикът му не е бил оформен", "българите, като видят сръбските букви, ще речат: Тия са се посърбили", "редакторът на "Брегалнишки глас" (издание на СРМ по това време), като му спомена за сръбски букви, бяга като попарен. От друга страна пък, от федерацията с Югославия ще си имаме неприятности. Заради това по-бързо трябва да вземем сръбските букви отколкото българските", "да не ни се сърдят братята от Сърбия и Хърватско", "може да намерим нещо средно, може да не е много научно, но с мярка и практично", "страхувам се да не направим някоя грешка, та да ни се смеят хората".

От самопризнанията се вижда, че писменият "език" в Скопие е съчиняван много бързо, че не е естествен като останалите езици по света, че не е резултат от многовековен постепенен самостоятелен исторически развой (най-характерната особеност за всяка нормална езикова формация). Той не се опира върху някаква небългарска литература, която да го подготви (поезия, проза, журналистика), няма и определена диалектна база, върху която да се развие (досега погрешно се смяташе, че поне такава има), затова и измислените правила никога не могат да бъдат научени, защото не са изградени на научна основа.

Най-важната цел при сътворяването на този "език" (или по-точно политически "език") е била само да служи на Югославската федарация и по-специално на сърбите, като бъде постепенно посърбван. Всичко това е продукт на Комунистическата партия и на войските на маршал Тито, който не бива да бъде разсърдван, за да не възникнат неприятности. Следователно т.нар. македонски книжовен език е частично деструктуриран книжовен български език.

Езикът обаче е етническа категория, а не костюм или носна кърпа, които могат да се заменят по волята и капризите на някого. Ето защо някои от участниците в "създаването" скоро разбират това. В.Марковски, чието предложението да бъде запазена буквата ъ в азбуката, не се приема, протестира и е изпратен на лагер в "Голия оток". По-късно той пише в "Кръвта вода не става", излязла на английски в Америка: "Всички сериозни научни изследвани по различни пътища са идвали до убеждението, че в Македония, Тракия, Мизия и Добруджа, по села и градове живеят българи, че народностното и националното съзнание на тези българи не е нито македонско, нито тракийско, нито мизийско, нито добруджанско, а е българско, че езикът на тези българи не е нито македонски, нито тракийски, нито мизийски, нито добруджански, а е български, че историята на тези българи, които живеят и в Македония, и в Тракия, и в Мизия, и в Добруджа, не е някаква отделна македонска, тракийска, мизийска, добруджанска история, а е обща, българска история, и че Македония, Тракия, Мизия и Добруджа са географска изява на българската територия".

(Пресслужба "Куриер")


--------------------------------------------------------------------------------------------------
Бюлетинът е приключен редакционно на 17 юли 1997 година.


Главен редактор: Любомир Йорданов
Заместник-главни редактори: Емилия Димитрова и Йорданка Ненова
Редактори: Валентина Игнова - деж. ред., Нина Гаврилова, Лилия Томова
Комплексна обработка: Издателски комплекс - БТА


БТА - Редакция "Справочна информация"


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1997 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително.