18 май 1995


София, 18 май 1995 година
Брой 96 /1397/


София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАТУТ /ЧАСТ ПЪРВА/ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ГЛАСУВАН НА ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА РАЗШИРЕНИЯ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /16 МАЙ 1995 Г./. Последните промени и допълнения в документа бяха утвърдени на Седмата национална конференция на СДС /29-30 април 1995 г./.


I. СТРУКТУРИ

1 /1/ Съюзът на демократичните сили /СДС/ е национално движение на партии, организации и граждани, чиято организационни същност е договорно оформена политическа коалиция.

/2/ Политическите ръководни органи на СДС са Националната конференция и Националният координационен съвет, чиито решения са задължителни за всички структури и институции на коалицията.

/3/ /Изм. на 24 януари 1995 г. и 16 май 1995 г./ Съюзът на демократичните сили има следните структури:
- Местни клубове /МКл/ на СДС;
- Общински координационни съвети /ОбКС/ и общински събрания /ОбС/ на СДС;
- Регионални съвети /РС/;
- Национален изпълнителен съвет /НИС/ и Национален координационен съвет /НКС/;
- Национална конференция /НК/.


II. ПАРТИИ И ОРГАНИЗАЦИИ, ЧЛЕНОВЕ НА СДС

2. /Изм. 16 май 1995 г./ Партии и организации се приемат за членове на СДС с мнозинство от 2/3 от партиите и организациите, пълноправни членове на СДС.

3. /Изм. 16 май 1995 г./ Кандидатите за членове представят молба, устав, програмна декларация, учредителен протокол, подписан от всички учредители и съдържащ трите имена и адресите им, списък на организациите в страната и техните ръководства, както и справка за приблизителния брой на членовете.

4. /Изм. 16 май 1995 г./ Комисията по съюзна етика проверява редовността на документите по чл.З и в десетдневен срок от внасянето им председателят ги докладва.

5. Гласуването за приемане съгласно чл.2 се извършва не по-рано от един месец и не по-късно от два месеца след докладването по чл.4. Преди гласуването Комисията по съюзна етика приема становище относно съответствието на политическата практика на кандидатстващата организация с програмните документи и с целите и задачите на СДС.

6. /Изм. 16 май 1995 г./ Членовете на СДС, които нарушават учредителната декларация, политическите споразумения, подписани от съюза, или системно нарушават собствените си устави и програмни документи, могат да бъдат предложени за изключване от СДС. Решението за изключване се взема с мнозинство от 2/3 от останалите пълноправни членове на съюза след изслушване на доклада на Комисията по съюзна етика. Със същото мнозинство партия или организация може временно да получи статут на наблюдател.


III. ОБЩИНСКИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ /ОБКС/

7. /Изм. 30 април 1995 г./ Общинският координационен съвет на СДС се състои от представители на партиите и организациите - пълноправни членове на СДС, които имат общински формации с не по-малко от десет членове, и от представители на местните клубове на СДС на територията на общината.

8. /Изм. 30 април 1995 г./ Всяка партия или организация и всеки местен клуб имат право на един глас. Председателят и заместник-председателите на ОбКС имат право на глас.

9 /1/ /Изм. 16 май 1995 г./ Формациите в ОбКС се представляват от своя председател и още един член, определен от самата нея, който замества председателя в негово отсъствие. Протоколите за това се заверяват от централните ръководства на партиите и организациите, съответно от председателя на Общинското събрание на СДС - за местните клубове.
/2/ /Отм. 16 май 1995 г./
/3/ /Изм. 21 септември 1993 г. и 16 май 1995 г./ В ОбКС като представители на една или различни партии и организации или местни клубове не могат да участват съпрузи, роднини по права линия, както и братя и сестри.
/4/ /Изм. 16 май 1995 г./ Представителите в ОбКС на партия или организация не могат да бъдат членове на друга партия или организация освен на тази, която представляват, както и да бъдат членове на ръководство на местен клуб или негови представители в ОбКС на СДС.
/5/ /Отм. 16 май 1995 г./
/6/ /От 21 септември 1993 г./ В работата на ОбКС могат да участват с право на съвещателен глас представители на НКС, областните и окръжните /районните/ координатори.

10. Копия от документите, удостоверяващи представителството в ОбКС и легитимността на общинските ръководства, партиите и организациите и местните клубове, заверени с оригинални печати и подписи, се съхраняват у секретаря на ОбКС, а също така и в отдел "Национална координация" на СДС. Достъп до тези документи могат да имат само членове на НКС на СДС. Данните на документите относно състава на ОбКС и общинските ръководства на формациите се вписват в специален регистър в отдел "Национална координация" и се заверяват с подписа на началника на отдела.

11. Формации, непредставили пълномощни на своите представители съгласно горните изисквания и пълен списък на членовете си, не участват в работата на ОбКС и не могат да издигат кандидати за изборни длъжности в общината.

12. /Отм. 24 януари 1995 г./

13. /Изм. 16 май 1995 г./ Право на глас в ОбКС на СДС имат само тези организации, които имат такова право в НКС на СДС и имат най-малко десет членове. Право на глас в ОбКС имат местните клубове с най-малко десет членове. Гласува само този член от присъстващите, който е по-напред в списъка на представителите. Другият може да поиска мнението му да се впише в протокола.

14. /Доп. 24 януари 1995 г./ В никоя община не може да има повече от един ОбКС и едно ОбС на СДС.


IV. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /НК/,
НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /НКС/
/Приета на 28 февруари 1995 г./

15 /1/ НК е върховен орган на СДС. Тя се свиква поне веднъж годишно от НКС.

/2/ В работата на НК с право на глас участват:
- представители на местните клубове /общинските събрания/ на СДС с квота, определена от НКС;
- по един представител на общинските организации на партиите и организациите в СДС;
- общинските ръководства на СДС;
- председателите на регионалните съвети на СДС;
- по петнадесет представители на националните ръководства на партиите и организациите в СДС и членовете на НИС;
- членовете на ПГ на СДС, членуващи в съюза.

/3/ НК взема решения с мнозинство от повече от половината присъстващи, при кворум повече от половината от имащите право на глас.

/4/ НК избира за срок от две години председател и заместник-председатели на СДС.


16 /1/ НКС на СДС е ръководен орган на съюза в периода между националните конференции.

/2/ /Изм. 30 април 1995 г./ НКС на СДС се състои от:
- по трима представители на партиите и организациите, пълноправни членове на СДС - всеки с право на глас;
- членовете на НИС - всеки с право на глас;
- народните представители от СДС - всеки с право на глас;
- председателите на PC на СДС /или техни заместници по ред, определен от РС/ - всеки с право на глас.

/3/ НКС избира:
- главен секретар на СДС;
- говорител на СДС;
- председател и членове на Комисията по съюзна етика.

/4/ /Изм. 16 май 1995 г./ Редовните заседания на НКС се провеждат поне веднъж месечно. Извънредни заседания се свикват от председателя на СДС или по искане на една четвърт от партиите и организациите в СДС.

/5/ /От 16 май 1995 г./ НКС заседава при кворум от повече от половината си членове и взема решения с мнозинство от повече от половината присъстващи. Промени в статута на СДС могат да се извършват при наличие на кворум от две трети от членовете с мнозинство от две трети от присъстващите, но не по-малко от половината от членовете на НКС.

17 /1/ /Доп. 16 май 1995 г./ НИС на СДС изпълнява решенията на НК и НКС и осъществява оперативното ръководство на съюза. Той може да свиква извънредни заседания на всички структури на СДС с изключение на Национална конференция.

/2/ НИС се състои от председателя, заместник-председателите, главния секретар на СДС и председателя на ПГ на СДС.

/3/ НИС заседава при кворум от повече от половината си членове и взема решения с мнозинство от повече от половината присъстващи.

/4/ /От 16 май 1995 г./ НИС отчита дейността си пред НКС за периода между две негови заседания.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ И ДО ПАРЛАМЕНТАРИСТИТЕ ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН СЕНДОВ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

Принудени сме да поставим въпроса пред вас, за да може да бъде решен един път завинаги. Досега се получи синдром, какъвто никога не е съществувал в България. След извършването на буржоазната контрареволюция в България официално са регистрирани в грубо нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/ не една и две, а 187 партии. Тези партии са фантомни партии, които се състоят от по няколко човека. Повечето от тях са създадени със спекулативна цел, какъвто е случаят с Обединената българска комунистическа партия /ОБКП/, която внесе от Гърция петролни продукти и ги е препродала в нарушение на югоембаргото  в Югославия, без да платят митото си. Такива са и Българската комунистическа партия - марксисти /БКП - м/, и ОБКП. Такива са почти всички партии, които са създадени като дубльори на традиционно съществуващите партии, каквито са например БКП, Български земеделски народен съюз /БЗНС/ и други. Ето защо ние предлагаме:

1. Партии, които не са получили 60 000 гласа през 1994 г. на изборите, да бъдат заличени като такива.

2. Новообразувани партии, които нямат 6000 декларации с ЕГН, номерата на паспортите и подписани лични декларации, да не се регистрират като партии.

3. Всички досега регистрирани партии да представят в десетдневен срок удостоверения от Централната избирателна комисия /ЦИК/, от което да се вижда колко гласа партията е получила в изборите на 18 декември 1994 г. Тези удостоверения да се представят на Софийски градски съд /СГС/ - Фирмено отделение. Които нямат 60 000 гласа, да се заличат от регистрите на регистрираните политически партии.

Това се налага, защото в България сега действа законът на джунглата. Анархията, парите, властта и удоволствията надделяха. Правителствата след злокобния 10 ноември 1989 г. и политиците не са способни вече да решават нашите проблеми. България съзнателно се разрушава и ограбва. Нейните богатства се продават на безценица. Шепата грабители - милионери и милиардери, създадоха милиони бездомни, гладни, голи и боси хора. Народът се ожесточава и обезверява, специално се зомбират и идиотизират хората на труда. Провежда се политика на гено- и екоцид, на информационна патология и електронно робство, на психофашизъм и сатанизъм. Именно затова всички правителства след 10 ноември 1989 г. създадоха условия и регистрираха антиправославни секти в страната ни. Нашето духовно-нравствено падение и психофизическото унищожение се извършват много бързо. Не ни е позволено да бъдем повече апатични, безразлични и пасивни!

За съжаление парламентът, правителството и президентът умишлено, грубо нарушават законите и изкуствено държат да има напрежение в страната. Именно затова всички те държат БКП без нито една стая, въпреки че досега сме отправили до всички тях и до кметската управа в София 27 молби и жалби, но няма никакъв резултат. За последен път се обръщаме към Народното събрание /НС/ с молба да ни бъде върнат сградният фонд, който е конфискуван от БКП по силата на профашисткия Закон за защита на държавата на кърволока Александър Цанков от 1924 г. Ние чуждо имущество не искаме. Искаме си имуществото на БКП, строено от комунисти с честен труд. Българската социалистическа партия /БСП/ не е комунистическа партия. Тя е антикомунистическа партия, която реставрира капитализма. Разлика между БСП и Съюза на демократичните сили /СДС/ няма. Те изпълняват една и съща програма за пълния разгром на България. Не приписвайте грехове на БСП, каквито няма. Правителството на Жан Виденов е правителство на милионерите и на милиардерите. То няма нищо общо с трудовия народ. То дойде на власт по нечестен начин, чрез хайдутлук на бюлетината на БКП. Такъв парадокс историята не познава. БСП трябва да знае, че народът гласува за социализъм, а не за див и пещерен, варварски капитализъм. Народът презира реституцията, приватизацията и пазарното ви стопанство. Народът ни е против НАТО. Защо не смеете по всички тези въпроси да проведете референдум? Вие сте длъжни да чуете мнението на народа. Народът трябва да каже за какъв строй е - за социализъм или за капитализъм. И това трябва да стане чрез референдум. Вие нямате право да поставяте народа пред свършени факти.

София, 15 май 1995 г.

                                                                                                           ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР: Владимир Спасов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ "ОТНОВО ПОЛИЦЕЙСКИ ПРОИЗВОЛ" НА ИЗПЪЛНИТЕЛНОТО БЮРО НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА МАЛТРЕТИРАНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯТА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА КАТ.


На 13 май 1995 г. Юрий Дудев - заместник-председател на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ и изпълнителен директор на Русенска популярна банка, пътува от Русе за София, за да присъства на заседание на Изпълнителното бюро /ИБ/ на БСДП, насрочено за същия ден. На около пет километра от Плевен Дудев е бил спрян от служителите на КАТ-Плевен, Бойко Петров Диков и Георги Димитров Георгиев. Двамата полицаи са заявили на Дудев, че с помощта на радар са го засекли, че кара с превишена скорост -110 километра в час. Дудев е възразил, че се съмнява в точността на показанието на радара на полицаите, тъй като колата им е била в движение и е идвала срещу него в срещуположното платно, а самият той е карал по-внимателно от друг път, защото в колата са били съпругата му и детето му. В крайна сметка служителят на КАТ Бойко Диков е заявил, че ще състави акт за установяване на административно нарушение. Дудев не възразил и тримата се отправили към задната част на колата, където е можело да се пише по-удобно. Миг преди да започне писането на акта, Дудев се сетил, че е оставил парите си в шофьорската си книжка /последната била предадена на полицаите при поискването й, но още не е била отворена/. Затова той помолил да му дадат за малко документите и посегнал с ръка да си ги вземе. В този миг непровокираните от нищо полицаи се нахвърлили върху него, "проснали" го върху задния капак на колата, извили му ръцете отзад и се опитали да му поставят белезници. Тези им действия изплашили до смърт съпругата на Дудев, която помислила, че съпругът й е нападнат от преоблечени бандити, и надала викове за помощ. Към тях се присъединило и детето на Дудев, което било не по-малко уплашено. Вдигналият се шум, изглежда, стреснал полицаите, които преустановили физическите си упражнения над потърпевшия. Това не им попречило да напишат в съставения малко по-късно акт /серия А N 069474/, че "по време на проверката същият /Юрий Дудев - бел.ред./ издърпва бързо документите и побягва..." Не е ясно закъде е щял да бяга потърпевшият насред полето, оставяйки на произвола на съдбата съпругата и детето си. На този въпрос може би ще отговори Министерството на вътрешните работи /МВР/, където напоследък се занимават главно с изказване на разни хипотези.

За щастие срещата с органите на реда не е довела до съществени телесни повреди на заместник-председателя на БСДП. Пораженията възлизат само на изкълчен пръст и ожулвания на едната ръка и овъргалване в прахта, полепнала по колата.

Изпълнителното бюро на БСДП изказва едновременно и възмущение, и недоумение от случая и апелира към МВР и органите на реда да са толкова решителни и безкомпромисни в срещите си с истинските престъпници, а не с несъпротивляващи се мирни граждани.

София, 13 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ "СОЦИАЛНИЯТ ХУМАНИЗЪМ - БЪДЕЩЕТО НА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯТА" НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ, ИДЕЙНО ТЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът е приет на учредителното събрание /6-7 май 1995 г., Варна/.


Трите редовни конгреса на Българската социалдемократическа партия /БСДП/ след възстановяването на публичната й дейност утвърдиха като нейна стратегическа цел изграждането на социална пазарна икономика и свободно гражданско общество.

Извънредният 41-и конгрес, като прие, че стратегията на БСДП е правилна, реши, че "основната стратегическа задача на БСДП си остава нейното утвърждаване като силна самостоятелна социалдемократическа партия". По този начин целта бе подменена със средствата за нейното постигане.

Този акт, както и отказът от самоопределяне на БСДП като лява партия, представляват отстъпление от изконната същност на социалдемокрацията.

Загрижени за съдбата на България и на социалдемокрацията и следвайки идеите на д-р Атанас Москов, ние, учредителите на Движението за социален хуманизъм в БСДП, предлагаме:


I. Социалният хуманизъм - нов етап в стратегията на социалдемокрацията

Социалният хуманизъм е синтез на моралните ценности свобода, справедливост и солидарност, издигнати до равнището на държавна политика, чиято цел е уважението към човека, защитата на неговите права и създаването на условия за достоен живот.

В наше време те са формулирани и развити от д-р Атанас Москов и могат да се обобщят в четири основни пункта:

1. Човекът е мерило на всички неща - на доброто и злото в живота.

2. Човекът е висша ценност и цел на обществото. Обществото е длъжно да работи за човека, но и човекът е длъжен да работи за обществото.

3. Социалният хуманизъм повелява социалдемокрацията да работи практически за осигуряване на достоен живот и пълноценна реализация на човека. Социалният хуманизъм насърчава личната активност на индивида. Той предлага всички възможности и пътища на личността, предоставя й отговорността и правото сама да избере своя път.

4. Ние приемаме социалния хуманизъм за идейно ядро на съвременната социалдемокрация, което се конкретизира в нейните програми.

Социалдемокрацията у нас е призвана да се бори срещу опитите за установяване на "див" капитализъм и да работи за социална пазарна икономика и свободно, справедливо и солидарно общество на базата на баланс и партньорство между интересите на труда и капитала, на личността, обществото и държавата.


II. Социалният хуманизъм в действие - новият път на БСДП

Реализирането на идеите на социалния хуманизъм изисква от БСДП осъществяването на следните стъпки:

1. Категоричен отказ от аморфната и безплодна "ляво-дясна" политика и определяне на БСДП като лява формация.

2. Напускане на Демократичната алтернатива за републиката /ДАР/ и изявяване на БСДП като самостоятелен политически субект.

3. Превръщане на БСДП в обединител на социалдемокрацията в интерес на България и на хората на труда.

Консолидирането на социалдемократическите сили в България трябва да бъде подчинено на строго определени и предварително изяснени критерии:
- съобразяване със суверенитета на всички участници. Отношенията между БСДП и другите социалдемократически формации трябва да се осъществяват единствено на базата на равнопоставеността, самостоятелността и отхвърлянето на всяка възможност за намеса във вътрешнопартийните работи на другата страна;
- отчитане и съчетаване на взаимните интереси, уточнени с подписани между тях споразумения.
- пълна гласност на действията и осветеност на отношенията за обществеността у нас и в света.

4. Използване на всяка възможност за осъществяване в живота на социалдемократическите идеи и програма.

Задължителен елемент на активната политика на БСДП е пълноценната ни подготовка и ефективното ни участие в:
- местните избори през 1995 г.;
- президентските избори през 1997 г;
- парламентарните избори през 1998 г.

На изборите за общински съветници и кметове през 1995 г. местните организации на БСДП да предлагат конкретни социалдемократически програми за решаване проблемите на съответния регион /населено място/, политически концепции за управлението и екипи, включващи хора, които отговарят на интересите на населеното място и се съобразяват с политиката на социалдемокрацията в България.

На президентските избори през 1997 г. БСДП да посочи свой кандидат.

На парламентарните избори през 1998 г. БСДП да се яви по начин, който най-добре ще защити нейните интереси и ще й даде възможност да осъществи целите си чрез държавното управление.

БСДП да предложи и да отстоява приемането на нов демократичен избирателен закон.

5. Разширяване на социално-политическата база на социалдемокрацията чрез решаването на конкретните проблеми на хората - социален хуманизъм в действие.


* * *

Главното в нашата нова политика, продиктувана от обективните потребности на днешното и утрешното развитие на България, се състои в това, че БСДП поема отговорността да бъде динамичен регулатор и гарант на естествените процеси на консолидация на всички социалдемократически сили.

Идейна основа на бъдещото обединение на левицата в България, Европа и света е учението за социалния хуманизъм, обосновано от д-р Атанас Москов - висше развитие на възгледа за човешката солидарност.

Дълг на българската социалдемокрация е да направи достояние на цялата световна общественост и да развие в собствената си практика това ново постижение на човешката мисъл.

Социалдемокрацията в България и БСДП се нуждаят от решително обновяване в идейно-теоретично, политическо и организационно отношение. Само по този начин те могат да се издигнат на необходимото съвременно равнище с оглед сериозността и неотложността на задачите, които им поставя развитието на обществото.

Движението за социален хуманизъм изразява прогресивната тенденция в развитието на социалдемокрацията в България към нейното обновяване и активно практическо реализиране.

Победата на социалния хуманизъм, завещан ни от д-р Атанас Москов, изисква БСДП да даде пример в новото движение за бъдещо обединение на социалдемократическите и прогресивни сили у нас и на тази основа да даде своя принос в изграждането на свободното гражданско общество.

Движението за социален хуманизъм в БСДП призовава всички, за които ценностите и целите на социалдемокрацията са скъпи, да осъзнаят своята нова историческа отговорност и достойно да изпълнят дълга си към бъдещето на социалдемократическа България.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СИНДИКАТ "КОРАБОСТРОИТЕЛ" И НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА СТАЧНИЯ КОМИТЕТ КЪМ СЪЩИЯ СИНДИКАТ ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЖАН ВИДЕНОВ ПО ПОВОД НА НАМЕСАТА НА ОРГАНИТЕ НА РЕДА В ПРОТЕСТА НА РУСЕНСКИТЕ КОРАБОСТРОИТЕЛИ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕМИЕР,

На 11 май 1995 г. работници на "Русенска корабостроителница" направиха опит да проведат в град София законно разрешен митинг. На него те искаха да изразят болката си от състоянието, в което се намира дружеството, в което работят, да изразят невъзможността си да посрещнат ежедневните си разходи за семействата - хляб, електроенергия, вода и др.

За съжаление намесата на някои длъжностни лица и на органите на реда не позволи на участниците в митинга да пристигнат в София. Като протестираме остро срещу неправомерните действия на длъжностните лица, ние настояваме да им бъде потърсена най-строга отговорност, а на русенските корабостроители да бъдат възстановени направените разходи.

Не приемаме политизиране на въпроса и намеса на политически сили в него, тъй като до този момент нито една от тях не се бе заинтересувала от трагичното положение, в което са изпаднали 12 000 русенски семейства.

Варна, 12 май 1995 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОСНОВНИ ПОСТАНОВКИ /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ ОТ УСТАВА И ПРОГРАМАТА НА СЪЮЗ "ОБЕДИНЕНО БЪЛГАРСКО ВОЙНСТВО".


17. Прилагане на конституционната забрана на ДПС като политическа партия, но не и като движение. Контролиране на дейността по неправомерната легитимация или подготвяща се регистрация на организации като Турска демократическа партия /ТДП/, ДПМ, ОМО "Илинден" и др., уронващи авторитета на българската нация и водещи страната ни до сепаратизъм.

18. По презумпция в един дом трябва да се знае кой е домакинът и кой е гостенинът, като последният даже и да е отседнал от дълго време /от X век насам/, трябва да научи тертипите на домакина. Да се изравни аршинът между основния и другите етноси при прилагането му от българските закони. Моралното падение в поведението на нашите деца идва от слабото домашно възпитание и от безнравствеността, проявявана предимно от "мургавите" наши братя.

19. Настояваме заплатите, осигуровките и детските надбавки да се завишат за българите спрямо временно пребиваващите и неизползващи конституционния език на официални места.

20. Настояваме за единна именна система, както това е в съседите ни. В паспорта да има графа "Гражданство": - българско, графа "Единна българска народност": - българска, и графа "Етнически произход": - български, френски, гръцки, турски, ромски и т.н., както това е може би в Гърция, Сърбия, Турция и Румъния.

С цел да издигне статута на личността в обществото ни на по-високо стъпало от това при стадното третиране на българите в старата тоталитарна обществено-политическа система на комунизма Съюз ОБВ предлага и препоръчва на законодателния български орган да измени последователността при отразяване писмено названието на българина, каквото е от векове в западните цивилизовани държави, а именно: първо, фамилното име, следва собствено и бащино - да се изписват във всички наши официални документи и най-вече в личните паспорти на гражданите на Република България.

21. Ние държим по закон купуването на българска земя да става само от наши граждани или от съдружия с чужденци, при условие че българите притежават задължително над 51% от продажния пакет и с изключване на възможността за временно купуване на земя от чужденците.

22. Провеждане на системна борба срещу опитите за разлагане на официалната Българска православна църква както от нашето пасторство и политици, така и най-вече срещу теченията, идващи отвън, като сектите Мормони, Свидетелите на Йехова, Нова ера, Децата на Бога, Емануил, Вархай, Обединителна църква на Сан Мон Муун и др. такива, водещи до аморалност на нашето младо поколение - секс и извращение, съчетано особено с трафика и насаждания на наркоманията в България.

23. Борба за утвърждаване на българската народна музика в собствената ни България от експанзията на фолклора на съседните ни нам страни с нихилизма най-вече на българина еснаф - собственик на частни заведения, и др. такива.

24. Изчистване на националното българско светско училище от стари и нови пороци. Да се прецизират правилата за изучаване на майчиния език във извънкласни форми по желание и по необходимост, майчиният език е този, стоящ по-близо по етническата принадлежност на етноса, а не неправомерното наследяване на езика на поробителя предвид неправилното му практикуване и използване, защото логиката за онаследяване стои много по-близо до българския език като майчин език в отечеството им. Промяна на старата експлоататорска програма в междуучилищните учебно-производствени центрове, като онагледяването на урока да бъде в съчетание с темата. Изчистване на българския книжовен език от чуждиците и разтоварването му от натруфена обремененост. Ще държим за националната традиция в областта на литературата и културата, като за това ще настояваме за връщането на българския етимологичен правопис.

25. Нова редакция на учебниците по история на България с премахване на партийни мотивации отпреди 45 години и сегашните опити за преиначаване на турското робство с турско присъствие. Стига вече игри и злоупотреби с българския национален въпрос от нашите минали и настоящи управници, от съседите ни и великите сили. Виж бездействието им в Босна и Херцеговина. Изграждане на единна концепция по националния въпрос с участието на всички политически партии и обществени организации. Същата концепция е разработена най-обстойно от Българската Отечествена партия - "Национален съюз".

26. Закон за рекламите и фирмите и фирмените надписи за изписването им само на кирилица или дублирано с латиница.

27. Закон за санкциониране оклеветяването на българската нация от наши и чужди граждани.

28. Съюз ОБВ ще се бори на по-късен етап за влияние в политическия живот на различни нива чрез издигане на наши съюзни кандидати в някои партийни листи.

29. Да се заложат в учебните програми и часове по родолюбие, нравоучение и морал, етика, естетика и вероучение.

30. Ще настояваме за по-чести журналистически публикации във всички български медии, отразяващи настоящите успехи на Българската армия /БА/, както и в ретроспекция образи на воински величия и бойни действия, възвръщащи символите на старата бойна слава през цялата наша история.

31. Организиране и провеждане от Съюз ОБВ на регулярни срещи - коктейли или празнични ритуали, на младото поколение с българското войнство при участие и на ветерани от БА, Министерство на вътрешните работи /МВР/ и ППО.

32. Чрез регистрираната детективска агенция на Съюз ОБВ като предмет на дейността й или по Закона на МВР ще създадем паралелни с полицията граждански патрули и отряди от наши съюзни членове съответно за:
а. дежурни патрули - униформени
б. изпълнителни отряди - цивилни.

Те ще бъдат подчинени на Районната дирекция на вътрешните работи /РДВР/ като желан помощник и необходим коректив на полицията. Възнаграждението ще бъде като заплата или хонорар. Въоръжението им ще бъде собствено или под наем. Ние смятаме, че на настоящия етап в общественото развитие стоят тревожни проблеми, породени от прехода, икономическата криза, разрастващите се корупция и мафия, водещи до ежедневно увеличаващи се престъпления.

33. Съюз ОБВ се ангажира и поставя в качеството на организатор, координатор и изпълнител в провеждането и обучението на военноприложните спортни дисциплини /ВПСД/. В случая ОБВ ще координира своята дейност между населението, армията и Гражданската защита. Това обучение е насочено не само към младото поколение, а и за опресняване на придобитите умения, знания и навици /УЗН/ на военноангажираните запасни. Като пряк изпълнител ОБВ ще провежда обучението на ВПСД в следните направления: парашутизъм, стрелково обучение, радиодисциплини, авто-мото-спортове, видове моделизъм, компютърна подготовка, делтапланеризъм и др.

34. Организиране от Съюза "Обединено българско войнство" на фонд "Общонародно дарение" за реализиране на целите и задачите му. Голяма част от фонда ще послужи за изграждане на патрулите и отрядите в помощ опазването на обществения ред, както и за провеждане на беседи, лекции и народни университети с цел издигане на бойния дух.

35. Концепцията ни за армията, полицията и жандармерията. Съюзът ни ще ратува и ще оказва съдействие на нашите държавни инстанции /парламент и правителство/ за изграждането на елитна и професионална /платена наемна/ българска армия, полиция и жандармерия, защото тя винаги е по-евтина от наборната. Ние ще настояваме изграждането на Българската армия да стане на нивото на съвременните въоръжени сили по образ и подобие на тази на Щатите, и най-вече на Израелската армия, що се отнася до извисяването на гражданската ни отбрана. Тя да се освободи от сега включените мероприятия по масовите природни бедствия и завишаване на нейната военна окраска, за обучение на наборниците с по-голямо тангиране между Българската армия и обновената Гражданска отбрана.

С по-голяма прецизност в изборността при попълване на съставите на секретните военни служби, да бъде от достойни и предани българи за ракетчиците, радиолокационните, военновъздушните сили /ВВС/, разузнавачите и изпълнителните авангардни бойни части -погледнато в чист армейски план, и такъв за жандармерията, каквито са парашутните бойни отделения и други подобни.

По-голяма финансова извисеност на БА и Гражданската защита, а не тяхната реструкция /ограниченост/ от бюджета. Ние приемаме алтернативната военна служба с определен размисъл за бисексуалните мъже - хомосексуалистите. Ние допускаме военната служба да може да се откупува от донаборника или служене за сметка на някои отрасли на промишленото производство като металургията и други такива. Даване преднина на доверие за всички етноси и най-вече за арменския етнос, показал завидно геройство в Балканската война. Задължителната военна служба с краткосрочното й обучение да става в редовете на Гражданската защита и това в бъдеще е наложително както за мъжкия пол, така и в отделни случаи и за жени.

Ние приемаме за доктрина на БА тя да е стабилна и добре подготвена по световен стандарт, изхождайки от ненакърнеността на чуждестранния финансов капитал, проникнал и действащ в България, и от наша страна съдействие за създаване на приемливи условия за неговото навлизане, който пък от само себе си се явява като гарант отвън за Отечеството ни по примера на Швейцария.

36. Наказание и санкции при неспазване на устава

- Съюзникът няма право на облаги, привилегии от членството си в Съюз ОБВ или от заемания пост в съюзната организация освен това, което повелява статутът.

- Член който в продължение на три месеца последователно и съзнателно не плаща членския си внос, отпада от съюза.

- Съюзното положение на всеки член от ОБВ /независимо от неговия пост/, който е нарушил програмата, устава, законността и нормите на обществения морал, се обсъжда на съюзно събрание в клубната организация, в която членува той. Изключването му става само от организацията, в която той членува, с мнозинство - с повече от половината членове на организацията, идващо от грубо нарушение на условията за членството, произтичащо от уставните задължения или когато бъде осъден с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер.

- Когато наш съюзен член фигурира в състава на патрулите или отрядите и същият влезе в колаборация с някои мафиотски структури от бандитска групировка или такава от полицията, ръководството на съответната структура на Съюз ОБВ ще въздейства на прокуратурата и съда за утежняване на съдебното му наказание.

- Доброволно напусналите съюзни членове могат да кандидатстват след една година срок за встъпване отново в редовете, а тези, които са изключени и отпаднали - след двегодишен срок.

- Жалбите на изключените от съюза се разглеждат от Комисията по съюзната етика или от Съда на честта в тримесечен срок от постъпването им и за резултатите се информира клубното ръководство, в което членува той.

- При неспазване на задълженията от съюзния член - погазил според устава целите и задачите му, се налагат следните наказания и санкции:
а. порицание /мъмрене/ пред клубната организация на селището или градския район;
б. порицаване пред общинския ръководен комитет;
в. предупреждение за изключване от Съюз ОБВ и последно предупреждение;
г. сваляне от ръководна длъжност;
д. изключването от съюза подлежи на утвърждаване и отхвърляне от общинското комитетско ръководство. Наказанието изключване от Съюз ОБВ подлежи на утвърждаване от централното ръководство /ЦИК/ на следващия съюзен конгрес, а не на конференция, и то е окончателно.

37. Имуществата на Съюз ОБВ като извънпартийна организация се третира така:  

а. Източници на средства за съюза ще бъдат:
- встъпителен членски внос, посочен в точка 7;
- дарение, завещание и спонсорство. По линията на дарението ще учредим фонд "06щонародно дарение", посочен конкретно в т. 33;
- доходи от стопанска дейност на Съюз ОБВ с регистриране на фирма за тази цел с предметна дейност търговия и производство.

б. Регистрация на детективска агенция, наречена ОБВ - "Патрия" с 9 /девет/ дейности с предмет на действие:
- съпровод на инкасово плащане - въоръжен;
- издирване на безследно изчезнали лица;
- разследване на криминални дела;
- разследване на стопански дела /междуфирмени нечисти отношения/;
- издирване и предоставяне на завлечени пари на техните собственици от нелоялни лица и фирми;
- сподвижници от бодигардове на бизнесмени и политически лидери в страната и в чужбина;
- охрана на административни обекти /офиси/;
- охрана на стопански обекти /училища, предприятия, бази и складове/;
- юридико-правна консултация;
- въоръжени - патрули и отряди на подчинение на РДВР, цитирани по-горе.

в. Средства, предоставени ни от държавния бюджет, са за организацията, координацията и обучението по линията и в насоките на Гражданската защита.

г. Военноприложните спортни дисциплини /ВПСД/, както бившата ДОСО.

д. Набирането на тези средства от горепосочените източници са за общата дейност на Съюз ОБВ и в конкретност за изпълнението на нашите цели и задачи, както и за подпомагане на издръжката ни.

е. Финансовата дейност на съюза е явна.

ж. Българската отечествена партия - Национален съюз /БОП-НС/ се ангажира с предоставения й преференциален режим на импортни стоки по линията на своята стопанска дейност, която е официално регистрирана за външнотърговска дейност /внос - износ/ по смисъла и по силата на чл. 20 ал. 1,2 от ЗПП, да окаже финансова помощ при изграждането на структурите и организациите на Съюз ОБВ по цялата му мрежа в Република България.

Забележка: 1. Таван за дейността на Съюз ОБВ и докъде ни се простират правомощията с опасение да не навлезем в териториалните води на военните и без намеса в служебната дейност на българското военно командване - последното се определя от съюзния устав, от Закона за БА, МВР и полицията, като Съюз ОБВ застава преди всичко зад принципите, а не зад хората сляпо.

2. Изброените елементи за устав и програмата на СОБВ подлежат на корекция и допълнения до последната работна среща на организационно-инициативен комитет, та даже и същите да са вече комплектовани в програмните документи за учредителната конференция на съюза.

3. В пълното изграждане на материалите - отхвърляне или добавяне към тях, ще вземе окончателно отношение специална авторска комисия, излъчена от последното заседание на организационно-инициативния комитет на СОБВ, която е вече оторизирана да изгради двата програмни документи преди учредяването на съюза, чието забележително протакане се основава и дължи на обективни причини и ние се съобразяваме с тях.

Пловдив, 26 юни 1993 г.

/Пресслужба "Куриер"/


15:20:00
18.05.1995 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Валентина Игнова
Технически изпълнители: Мария Иванова
                                           Маргарита Анева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1995 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!