18 юли 1994


София, 18 юли 1994 година
Брой 138 /1183/


София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРАКТИЧЕСКА ПРОГРАМА /ЧАСТ ПЪРВА/ НА ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА, ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /23, 24 ОКТОМВРИ 1993 Г., СОФИЯ/.


Тенденцията за устойчивото и равновесно развитие на обществото има дългосрочен характер. Чрез него ние отразяваме нашето отношение към света, към промените в България. Чрез нея ние показваме на нашето общество за каква България искаме да се борим, в каква България искаме да живеем.

Знаем, че като всяко ново нещо и концепцията за равновесното развитие ще бъде приета от много хора предпазливо, с изчакване или скептицизъм. Въпреки това ние сме убедени, че с нейното утвърждаване Гражданско обединение за републиката /ГОР/ възприема за своя доктрина най-прогресивния, балансиран и същевременно отворен възглед за промените в света и у нас.

Гражданското обединение за републиката вече започна работа за реализацията на своята дългосрочна концепция. Неговата Първа национална конференция прие основните положения на практична програма до следващите парламентарни избори, а в някои направления до 1995-1996 г.


ДА СЛОЖИМ КРАЙ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНА ВОЙНА

Първата практическа задача, която си поставя ГОР, е преодоляването на конфронтацията в обществото, реализацията на поредица от практически мерки за намаляване на политическото противопоставяне за сметка на националното съгласие.

Ние смятаме, че България е длъжна да зачете жертвите на тоталитаризма, като възстанови правата и честта на несправедливо осъдените и оскърбените. Същевременно страната трябва да отдаде дължимото и на жертвите на антифашистката борба, на строителите на нейната държавност след освобождението от турско робство, на жертвите в двете световни войни. Необходими са много по-голяма широта, култура и национално мислене, за да защитим достойнството и истори ята на страната си.

Убедени сме, че съвременните български поколения трябва да намерят сили и достойнство да погребат в общ гроб костите на своите предци, да зачитат всички строители на съвременна България независимо от политическата им позиция в минали години. Ние предлагаме днешната Първа национална конференция на ГОР да вземе решение за откриване на сметка за построяване в столицата на паметник на строителите на съвременна България. На него да бъдат изписани имената и отдадена почит на всички тези, които дадоха живота си в борбата за щастието и добруването на страната след освобождението от турско робство.

Историята на България не може да бъде разделяна. Разделената история винаги означава разделен народ. Би следвало да възстановим историята си в цялата й пълнота, с победите и загубите й, с героите и мъчениците й, с илюзиите и откритията й, с противоречивостта на нейните строители.

Такава е позицията на ГОР и по отношение на паметниците, символите, наименованията на градове, на улици и на други обекти в страната. Главното в тази насока е не да се върви по пътя на отрицанието, а на възстановяване на историческата истина.

Помирението за миналото няма да стане бързо. Но веднъж прието за формула, то ще доведе до сериозни позитивни ефекти за настоящето. Ние преди всичко искаме на тази основа да се спре продължилата прекалено дълго и неотговаряща на международните реалности вътрешна политическа студена война. На всяка политическа формация следва да се признае правото на съществуване, доколкото това произтича от гласа на народа, правото на промяна, правото да защитават публично своите тези, правото на достъп до националните медии и т.н. Ние искаме в страната да се въведе друг стил на политическо общуване - да се преследва със закон охулването на България от конституционно отговорни лица, да се въведат по-строги санкции за клевети от страна на депутати, министри и т.н.

ГОР предлага големите въпроси на нацията в областта на външната политика и сигурността да се обсъждат от упълномощени представители на основните политически партии и формации и да се въведе практика на общи политически становища. Пред външния свят нацията трябва да бъде единна, да изглежда стабилна. Такава практика се използва в редица страни, включително на Балканите.

Край на вътрешната студена война трябва да бъде обявен и по отношение на безпринципните атаки срещу частния бизнес. Обявяването на всички частни бизнесмени за мафиоти води до влошаване на обществения климат и до създаване на много лоши предпоставки за предстоящата приватизация и за бъдещето на страната.

Ние сме и против безкрайния психически тормоз, на който някои политици подлагат населението. Безкрайни слухове, "клинове", обявяване на всеки замогнал се българин за мошеник, водят до влошаване на обществения климат, до всеобща психологическа война между партии, икономически групировки и цели социални слоеве. Само законът може да бъде критерий за оценката на хората и на техните действия.

ГОР се обявява и за преодоляване на пренебрежителното отношение към етносите, населяващи нашата страна. Ние смятаме, че след края на студената война е дошло време за действително гарантиране на човешките и политически права на всички граждани на Република България независимо от техните религиозни, културни и други различия. Българи, турци, цигани, евреи, арменци трябва да се чувстват защитени в еднаква степен от българската държава и същевременно да изпълняват задълженията си на нейни граждани. Затова ГОР ще работи за приобщаване на всички тези групи към съдбата на страната, включително чрез включването на техни представители в нейното управление.


НЕОБХОДИМ Е ЗАВОЙ В ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА РЕФОРМА

При създалата се тежка ситуация преодоляването на кризата вече не може да стане нито с козметични операции, нито с традиционните способи. Оценката на ГОР е, че сега страната се нуждае от завой в провеждането на икономическата политика.

Най-важното, което ГОР предлага, е изясняването и приемането на дългосрочна макроикономическа рамка за по-нататъшно задълбочаване на икономическата реформа и за излизането на страната от кризата.

Многобройните чуждестранни икономически експерти, които ни посещават, не престават да се учудват на факта, че България няма каквито и да е дългосрочни икономически ориентири, да не говорим за дългосрочни стратегически програми. В сърцевината на това явление отново лежи деформиращата идеологема, че това би било връщане към отречената система на централизирано планиране.

В действителност нито една от развитите страни с пазарна икономика не си позволява лукса да остави икономиката си в състояние на свободен полет. Дългосрочните национални стратегически цели имат много важна роля за функционирането на всяка пазарна икономика. Те представляват определени насочващи сигнали за всички стопански субекти, по които последните настройват своето поведение и действия.

Дългосрочната макроикономическа рамка надхвърля дейността на едно или друго правителство. Тя може да се постигне само при широк национален консенсус. ГОР предлага именно тази рамка да стане една от основите за бъдещото коалиране на политически сили, желаещи да помогнат на страната си. В най-общи линии ние предлагаме дългосрочните макроикономически ориентири да бъдат изразени чрез:

Първо. Нова програма за финансова стабилизация.

Второ. Модел и програма за приватизацията на държавната собственост.

Трето. Мерки за защита на националния бизнес, включително на националния частен бизнес.

Четвърто. Програма за преструктурирането и стабилизацията на българската индустрия.

Пето. Програма за връщането на земята и преодоляването на аграрната криза.

Шесто. Мерки за стимулиране на чуждите инвестиции.

Изключително важно е всички елементи на дългосрочната макроикономическа рамка да се разглеждат и прилагат паралелно и във взаимна връзка. Завой ще се получи само ако промяната стане комплексно - във всичките й шест направления.

Най-голямата грешка в досега провежданата икономическа реформа в страната бе нейната едностранчивост. Както много други неща в страната и икономическата реформа се извършваше и се извършва в много отношения стихийно, в пряка зависимост от текущата политическа конюнктура. Това се отнася преди всичко за разминаването между монетарната и структурната част на реформата, но това се отнася също и за т.нар. финансова стабилизация. И през 1991, 1992 г., и досега финансовата стабилизация се извършваше преди всичко като бюджетно оздравяване, като стремеж да се балансира бюджетът, да се сведе до разумни рамки бюджетният дефицит и да се регулира инфлацията.

Гражданското обединение за републиката смята тази стратегия за провеждане на финансова политика за ограничена и в крайна сметка неправилна. Не само световноикономическият опит, но и нашата собствена реформа показват, че финансовата стабилизация може да се прстигне само ако всички елементи на стопанската система бъдат реформирани заедно и във взаимна връзка.

През 1992 г. например бюджетният дефицит беше, общо взето, в приетите от закона рамки, без, разбира се, да имаме предвид някои плащания, прехвърлени в бюджета за тази година. Същевременно обаче основните държавни банки бяха принудени да раздадат кредити, голяма част от които никога няма да бъдат върнати поради това, че чрез тях се субсидираха губещи производства. Това доведе през текущата година до огромни загуби на банките, до рязко спадане на приходите в бюджета и оттам до опасност от блокиране на цялата финансова система.


ФИНАНСОВАТА СТАБИЛИЗАЦИЯ

Гражданското обединение за републиката предлага принципна промяна в провеждането на финансовите реформи и приемане по същество на нова програма за финансова стабилизация. Това се налага поради факта, че в много отношения ние се върнахме на равнището на 1991 г. Основна същностна черта на тази програма е по-нататъшното развитие на финансовата реформа, балансирането на бюджета и намаляването на бюджетния дефицит, данъчната и антиинфлационната политика, преустройството на банковата система, развитието на частния сектор в банковото дело, стабилността на лева и съотношението му със западните валути да става комплексно. Първият елемент от програмата на ГОР за финансова стабилизация е вече предложеният на обществеността мащабен проект за лошите кредити. За нас е удовлетворително, че този проект преобърна вижданията по въпроса, че е приет в основни линии от правителството и от икономическата комисия на парламента. Нашето мнение е категорично: необслужваните до края на 1990 г. кредити трябва да бъдат разсрочени и емитирани в държавни облигации. Само това може да спаси големите банки от фалит през 1994 година и да свали от гърба на над 3 хиляди предприятия товар от 62-65 милиарда лева.

Никой преди нас не беше предложил проект за решаване на лошите кредити в такъв мащаб, с такава техника и пряко обвързване с приватизацията. Сега вече можем да кажем, че ако нашата схема се приеме от парламента, решаването на проблема с лошите кредити няма да означава опрощаване, а осъществяване на гигантска операция дълг срещу собственост. Ние очакваме три много важни последствия от тази гигантска и непозната в нашата история операция:
а/ стабилизиране на най-големите държавни банки, а оттук и намаляване на инфлационния потенциал;
б/ извеждане от състоянието на фактически фалит на около 15 на сто от държавните предприятия и създаване на възможност за финансово стабилизиране на държавата. Това е много важно да се разбере преди приемането и прилагането на закона за фалитите;
в/ създаване на мощни приватизационни ресурси и форсиране на приватизацията едновременно на малки, средни и големи предприятия.

Същевременно искаме да изразим своите опасения от политизирането на проблема и опитите решаването му отново да се отложи по конюнктурни и политически причини. Искаме да кажем ясно и открито: друг избор в страната няма, другият избор е или голяма инфлация, или верижен фалит на банките с всички произтичащи от това последствия.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА "ФОРУМ ПРЕОБРАЖЕНИЕ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНАТА КРИЗА В БЪЛГАРИЯ.


"Форум Преображение" /ФП/ се наема да предложи безконфликтно решение за преодоляване на правителствената криза, защото основателите на тази българска политическа партия предполагат, че насърчаването на безработицата, корупцията и престъпността в България става случайно, а не със същата зла умисъл, заради която преди 150 години е била създадена лъженаучната теория на Маркс за "принадената стойност".

Много вероятно е мнозинството от българския парламент да не е информирано, че в т.нар. "капиталистическо" общество никога не е съществувала "принадена стойност" и че създателят на комунизма е измислил това понятие с една-единствена цел: да подложи на безмилостна експлоатация безимотните селяни и работници и да използва наготово плодовете на техния труд, след като ги измами те да му съучастничат в осъществяването на най-невероятното престъпление, което е станало в историята на човечеството.

На всички е известно, че Маркс не е успял да доживее разграбването на частната собственост, което той е препоръчвал като "лекарство" срещу "капиталистическата експлоатация". Затова мнозина го смятат за свой спасител, хвърляйки вината за днешната източноевропейска трагедия върху случайни личности.

Но истината е съвсем друга. Достатъчно е тя да бъде разяснена публично, за да спрат внезапно враждите между всичките 163 български политически партии. Привържениците на тези партии, макар и да са боядисани с различни цветове, искат едно и също нещо: България да се преобрази в благоденстваща демократична държава.

Инициаторът на "Форум Преображение" беше изяснил предизвиканите от Маркс недоразумения в едно обширно писмо, изпратено до лидерите на Българската социалистическа партия /БСП/, Българската комунистическа партия /БКП/, преди повече от 13 години. Но те го скриха както от народа, така и от своите съпартийци. Криха го не само в 1981 г., но и след това, и то въпреки нашите многобройни напомняния.

Отсега нататък обаче ще бъде много трудно да се укрива истината, защото на 24 юни 1994 г. в българския "Държавен вестник" се появи чудатият "Закон за приватизацията...", окончателно натъкмен и допълнен в чисто марксически дух от представителите на едно малцинство, съставляващо по-малко от 50% от българското население. Президентът на Републиката, въпреки че е демократ, също не упражни правото си на "вето", както в други, значително по-маловажни случки от последните дни. Той дори не отговори на връченото му на 28 юни 1994 г. трето открито писмо, с което председателят на "Форум Преображение" се опита още веднъж да му помогне да предпази държавните институции от нарастващото недоверие на българския народ към тях.

Още по-чудноват е фактът, че законодателната власт изведнъж се разбърза да ни постави пред свършен факт, както при извършването на национализацията през 1947 г., без да се опита да даде някакво логично обяснение на неестествено дългото 5-годишно протакане на приватизацията и на реституцията. А бяха достатъчни само 48 часа, за да се вземе разумно решение още през септември 1990 г. и да се предотврати 48-месечното разоряване на българската икономика.

Вместо такова решение господа депутатите избраха най-бавния и най-мънителния път, въпреки че председателят на ФП им беше предлагал многократно "преображенската концепция за бърз и безболезнен преход” при всяка промяна на властващите.

Всичко това дава повод да се мисли, че в България някой трябва да е имал изгода да се предизвиква безработица, хаос, разврат и корупция, за да се постигне онова, което Маркс не е успял да направи: да отнеме капиталите от законните им притежатели чрез масова национализация и да ги раздаде на съучастниците си чрез масова приватизация.

Сега обаче е съвсем ясно, че приватизацията в България се прави не с цел да се възстанови законността, а само за да се подложат както селяните и работниците, така и лекарите, инженерите, всички най-способни българи, и дори децата и пенсионерите, на безпощадна експлоатация за вечни времена по измислените от Маркс "закони” за "принадената стойност". А капиталите, които бяха отнети чрез измама и насилие /противозаконно/, предстои да бъдат раздадени сега на ония, които 45 години се бориха за унищожаване на частната собственост. Този абсурд няма да може да промени лошото качество на българските произведения, но предизвиква едно благоприятно обстоятелство, чрез което сега много лесно може да се преодолее правителствената криза без каквито и да било сътресения.

София, 2 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА МЛАДЕЖ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА КОМИТЕТ ЗА МЛАДЕЖТА. Документът е адресиран до Министерския съвет, до Комисията по младежта и спорта към Народното събрание и до средства за масова информация.


Националният изпълнителен съвет на Българската демократична младеж е удовлетворен и подкрепя последното решение на правителството за създаване на Комитет за младежта.

Още през миналата година, на своя III редовен конгрес, ние оценихме, че Комитетът за младежта и спорта пренебрегва младежките въпроси и поискахме същият да се раздели на два отделни комитета.

Радваме се, че макар и след 18 месеца Министерският съвет стигна до същия извод и решение.

Надяваме се, че това решение е само едно начало на положителен обрат в отношението на политиците и държавните институции към проблемите на младежта и тяхното решаване.

Ние винаги сме били и оставаме открити за конструктивно сътрудничество с държавните институции за решаване на проблемите на младежта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иван Атанасов

София, 14 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 юли - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ВЪЗВАНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ /ЧАСТ ВТОРА/ НА ПОЛИТБЮРО НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УЧРЕДЯВАНЕ НА СЪЮЗ НА ЛЕВИТЕ СИЛИ И ПО ВЪПРОСА ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА ПРОГРАМА НА БКП.


На производствените предприятия вече се слагат ключове и работниците и служителите се изпъждат на произвола на съдбата на улицата. Предприятията се приватизират и се предлагат за закупуване почти на безценица на наши бизнесмени-спекуланти и на чужди фирми. Левът умишлено беше обезценен, за да могат задокеанските грабители да закупят предприятията ни на безценица. Бедният ни народ се ограбва с високи такси и данъци. Цените на стоките, на транспорта, на водата, на електричеството и на горивото непрекъснато изкуствено се увеличават. Плащаме такси за неизвършени услуги, какъвто е случаят с парното отопление през летния сезон, когато няма такова. Банките отпускат милиони левове и долари на крупния частен бизнес за забогатяване, а в същото време безработните, учащите и пенсионерите изпадат в тежко икономическо състояние. Просията взима големи размери. Хората на науката - професори, учители, икономисти, лекари, инженери и други, останали без работа, не могат да реализират своите способности. Цялата ни страна представлява разграден двор, в който се разпорежда правото на силния и на подкупа. Пред очите ни народните представители гласуват антинародни закони в полза на капитализма. В страната ни има повече от 1 000 000 безработни и над 500 000 учени напуснаха страната ни като гурбетчии. Народът ни гладува, мизерства и оголява. Пенсионерите не могат с пенсиите си да се изхранват, а за облекло и за обувки и дума не може да става. 90% от населението ни е доведено до просешка тояга, а народните представители и министрите получават заплати по над 100 000 лв. БСП има над 64 000 предимно търговски фирми, където се перат ограбените от БКП, от народа и от държавата пари от живковистко-лиловистката-лукановистка мафия. БСП няма нищо общо с марксизма-ленинизма. БСП, СДС и ДПС и 90% от създадените извънпарламентарни партии са сиамски близнаци със създателите им - БСП, масонските ложи, Ликуд и ЦРУ. В страната ни се появяват сплашвания от името на ЦРУ на САЩ срещу непокорните борци за избавление на страната ни от катастрофата, до която я доведоха с неразумната си антинародна политика БСП, СДС, ДПС. Една антибългарска и антиконституционна партия, създадена на етническа основа, каквато е ДПС, в съюз с БСП изпълнява програмата на СДС. Представителите на ДПС сега воюват да въведат турския език и в армията. Подобен парадокс историята не познава. Ние питаме господата, които дават тази идея на българските турци, защо в турската армия не се въведе командване на арменски, на кюрдски и на български език, тъй като там живеят немалко такива малцинства? Всички те със заблуждаващи средства и лозунги за "демокрация” успяха да въведат в страната ни дивата пазарна икономика и дивия капитализъм и поставиха на колене трудовия ни народ.

Злокобният десетоноемврийски ревизионистичен преврат прераства във фашистка контрареволюция, която има за цел да колонизира страната ни на западни и отвъдокеански чорбаджии, грабители, спекуланти и черноборсаджии, които докараха със знанието и със съгласието на правителството, Народното събрание и президентството стотици религиозни секти. Те денонощно пропагандират антихристиянска и антиправославна религиозна пропаганда на Муун, мормони, католицизъм, протестантство, Кришна, евангелисти, будисти, баптисти и много други. Време е народът ни да въстане и да даде решителен отпор на тези банди, които имат за единствена цел да манипулират народа и да унищожат българското у българите, православното у източноправославните. По линия на ЦРУ, КГБ, Ликуд и масонските ложи е разработено психотронно оръжие. С психогенератори хората се зомбират и се командват от разстояние, много от които се довеждат до отчуждаване от семействата и до самоубийства. Насажда се омраза и отчуждение. Религиозните секти задължават излъганите и измамените младежи и девойки да им плащат по 10% от пенсиите, заплатите и стипендиите. Те обират златни, сребърни и платинени накити и украшения. Задължават измамените да им завещават апартаменти, имоти, коли и др. За съжаление досега няма политическа сила, която да издигне глас на протест и да каже вън от България на тези мафиотски банди. Това направи само БКП. Именно затова сега мимикриите на БСП искат даразгромят Съюза на левите сили, създаден по инициатива на БКП, да го откраднат и да го подчинят на БСП и на Българския антифашистки съюз /БАС/. Ето това няма да им позволим.

Ето защо при тази обстановка, когато знамето на социализма и истинската демокрация е захвърлено на боклука от ренегатите и провокаторите, то това знаме е отново вдигнато от най-любимата на народа ни ботевско-благоевско-димитровската-ленинско-сталинска БКП, която с целия си ръст застава срещу този хаос в страната ни. БКП се поставя на разположение на трудовия народ и ще отстоява на живот и на смърт неговите права и интереси. БКП няма други цели, задачи и интереси освен тези на трудовият ни и онеправдан и жестоко експлоатиран народ. Ренегатите, които правят опити да откраднат Съюза на левите сили, лъжат, че сега нямало пролетариат. Та нима 90% от мизеруващия народ всички не са пролетарии. Да, пролетарии са и пролетариат сега има повече от когато и да било друг път. Те не обелват нито думичка за възстановяването на социализма. Чии тогава интереси ще отстоява господин Славчо Георгиев с групичката си, събрана на "Позитано" N 20. В това змийско котило те в края на месеца отново щели да се съберат, за да кроят антинародни заговори в полза на антимарксическата, антиленинска, антидимитровска, антиблагоевска и антикомунистическа БСП.

В страната ни са възстановени всички областни комитети на БКП. Изграждат се много окръжни, околийски, градски комитети на БКП. Изградени са над 4000 партийни организации. Мимикриите на БСП, които на 7 май 1994 г. са се събрали на "Позитано" N 20, заблуждават хората, че БКП била за диктатура на пролетариата. Да, БКП е за действителна диктатура на мнозинството - жестоко експлоатиран трудов народ от шепа експлоататори-милионери и милиардери, черноборсаджии и спекуланти.

София, 8 юли 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


13:30:00
18.07.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова
                    Цанка Стойчева - деж. ред.
Технически изпълнители: Цвета Любомирова
                                           Славка Кочева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!