18 май 1994


София, 18 май 1994 година
Брой 96 /1141/


София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЛЕГИТИМНОСТТА НА ЧЕТВЪРТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" - СДС.


Четвъртата национална конференция на Движение "Гражданска инициатива" - Съюз на демократичните сили /СДС/, проведена на 7 и 8 май 1994 г. на ул. "Раковски" 108 /София/, е редовна и нейните решения са съобразени с устава на организацията. С осем гласа "за", три "против" и един "въздържал се" присъстващите на заседанието партии от коалицията приеха решението на Комисията по съюзна етика. Според него тримата съпредседатели на Движение "Гражданска инициатива" /ДГИ/ в СДС Лорета Николова, Станислав Икономов и Захари Кръстев са легитимно избраното ръководство на Движение "Гражданска инициатива" - СДС.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
АПЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ, ПРИЕТ НА ПЕТИЯ РЕДОВЕН КОНГРЕС НА БНДП.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Ние, българските националдемократи, за пореден път декларираме нашето дълбоко безпокойство от заблатяването на политическия ни живот, пълзящата рекомунизация и пълното незачитане на българските национални интереси.

За четири години половинчата демокрация ние видяхме как може да се прави колаборационизъм, без да се желае това, как може да се работи за комунизма, като се използват уж антикомунистически лозунги, и т.н., и т.н. В това отношение действителността ни дава достатъчно горчиви доказателства.

Критичността на момента налага да надмогнете своите противоречия и лични амбиции за благото на Отечеството.

За Бога, мислете за България!

София, 14 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА ЧЕТВЪРТАТА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СТОЛИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТА ЗА УСТАВ НА БСП.


1. Конференцията подкрепя решението на Висшия съвет на Българската социалистическа партия /ВС на БСП/ от 8 май 1994 г. 41-ят конгрес да приеме нов Устав на партията. Считаме, че той трябва да бъде съобразен с Програмата на Българската социалистическа партия, която ще бъде приета от конгреса.

2. Като взе предвид направените предложения от отделни социалисти, Основни партийни организации /ОПО/ и становищата на общинските партийни организации, конференцията предлага:


ПО РАЗДЕЛ: ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ПАРТИЯТА

- Върховен орган на Българската социалистическа партия е конгресът, който се свиква веднъж на 2 /две/ години.

- Политическото представителство на БСП се делегира от съответния изборен орган.

- Основната партийна организация провежда всяка година отчетно събрание, а при необходимост и избор.

- Основната партийна организация провежда събрание не по-рядко от един път на три месеца.

- В столицата и в градовете с административно-териториално деление освен общинските партийни организации, съответстващи на това деление, се изграждат и градски партийни организации. Те обединяват общинските партийни организации.

1. Висш орган на градската организация е градската конференция, която се свиква от Градския съвет на БСП или по инициатива на половината от общинските партийни съвети в нейния състав не по-рядко от един път на две години.

Делегатите за градската конференция се избират от общинските конференции /общи събрания/ по утвърдени норми за представителство от градския партиен съвет. Те запазват пълномощията си до следващата отчетно-изборна конференция и при необходимост провеждат заседания.

2. Градската конференция избира градски съвет на БСП, градска контролна комисия, председател на градския съвет /или предоставя това право на градския съвет/.

Не избира делегати за конгресите и конференциите на партията.

3. Градският съвет на БСП координира и подпомага дейността на общинските партийни организации в града. Определя основни насоки за работата на градската партийна организация, изработва и приема предизборната й платформа, утвърждава предизборните листи за органите на местно самоуправление на градско равнище, поддържа връзки с градските власти и градските ръководства на другите политически и обществени сили, осъществява контакти и взаимодействие с федерациите на клубовете по интереси в града, организира финансово-счетоводното обслужване на общинските съвети на БСП.

Градският съвет избира съвет по стопанските и финансовите въпроси на градската организация, комисии, експертни групи, и други помощни органи по проблемите на партийната дейност.

При необходимост избира Изпълнително бюро за организиране и провеждане на текущата работа.


       ПО РАЗДЕЛ: ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕЙНОСТ. ОТНОШЕНИЕ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЯ

- Издигането на кандидати за изборни постове от името на БСП става на събрания на основните партийни организации и на заседания на партийните органи с широко участие на безпартийни, съмишленици и симпатизанти в избирателните им райони.

Общинските партийни съвети организират публично обсъждане на издигнатите кандидатури и провеждането на вътрешнопартиен избор.

- Конгресът, Общопартийната конференция или ВС на БСП определят реда за провеждане на вътрешнопартийния избор.


ВС на БСП след вътрешнопартийния избор утвърждава кандидатите за народни представители, тяхното разпределение по избирателни райони и организира регистрирането им по установения от закона ред.

- Всички членове на БСП на възраст до 35 години могат да създават партийни групи или клубове без статут на основни организации


      ПО РАЗДЕЛ: ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО НА ПАРТИЯТА

- Членският внос се събира в основните партийни организации, като 20 на сто остават в тях, 50 на сто - в местните партийни съвети, и 30 на сто във Висшия партиен съвет.

Общинските партийни съвети, обединени в градски партийни организации, отчисляват членски внос както следва: 20 на сто за Висшия партиен съвет и 20 на сто за Градския партиен съвет.

София, 14 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЮРОТО НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРЪЩЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ КЪМ РЪКОВОДСТВАТА И СТРУКТУРИТЕ НА АСОЦИАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ, НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ, НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" И КЪМ ДРУГИТЕ СИНДИКАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА ПО ПОВОД НА ГЕНЕРАЛНАТА СТАЧКА НА 18 МАЙ 1994 Г., ОБЯВЕНА ОТ КНСБ.


Националният професионален съюз неведнъж е заявявал своята твърда позиция за незабавна оставка на правителството и за предсрочни парламентарни избори, единствения изход от създалата се у нас ситуация на безвластие, хаос и икономическа анархия. Нашето мнение, че синдикалните организации в България биха могли с решителни и съгласувани действия да ускорят процесите и да респектират самозабравилите се управляващи политици до степен, която би спомогнала за ефикасно политическо решение на въпроса.

Апелът на Националния стачен комитет на Конфедерацията на независимите синдикати в България /КНСБ/ е именно в такава посока и ние смятаме, че удря часът на синдикалната солидарност. В този труден зa страната момент хората на наемния труд трябва да бъдат заедно независимо от политически или други различия, защото сме преди всичко граждани на България.

Ние препоръчваме на всички наши синдикални организации в страната според степента на готовност, която имат, да пристъпят към ефективни действия съобразно законите на страната. Ние препоръчваме също така незабавна подкрепа и синдикална солидарност за всички синдикални организации, включително и тези на КНСБ, които са пред ефективни стачни действия.

Само солидарни, решителни и съгласувани действия между всички независими и демократични синдикати в страната биха могли да гарантират и донесат резултати за всички онези, които желаят спасението на България.

София, 16 май 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩОСЪЮЗНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОДЕН ПЕНСИОНЕРСКИ СЪЮЗ ПО ПОВОД НА СТАЧКАТА, ОРГАНИЗИРАНА ОТ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ.


Икономическата криза, резултат на националната политическа криза в България, продължава да се задълбочава. Системата и материалната база на селското стопанство са напълно разрушени. Стотици предприятия прекратиха производствената си дейност. Безработицата расте. Все по-застрашени са българските пенсионери. Криворазбраната демокрация доведе до развихряне на спекулата. Увеличава се броят на новобогаташите. Нараства престъпността. Народът обеднява, обеднява и страната ни, напълно вече зависима от Международния валутен фонд и Световната банка.

На фона на тези реалности ние сме свидетели на продължаваща вътрешна борба за политическо надмощие, борба, в която двата най-големи синдиката си разменят ръководните роли.

Организационният комитет на Общосъюзния комитет на Българския народен пенсионерски съюз /ОСК на БНПС/ се обявява твърдо против стачката, организирана от КНСБ. Мотивите за стачката са социални, но зад тях стоят чисти политически интереси. Убедени сме, че със свалянето на правителството на проф.Беров проблемите няма да бъдат решени. Сега са нужни не стачки, а пълна солидарност на националните сили за бързо съживяване на икономиката, ликвидиране на безработицата, престъпността и беззаконието. Нужна е борба за запазване на икономическата независимост на Република България. Не стачките за по-високи заплати ще увеличат националния продукт. Не стачките ще напълнят държавната хазна. Защо КНСБ не се бори против факторите, които обуславят икономическата криза вече четири години, а се занимава с дела, които обслужват противонародни интереси?

Ние сме против стачката. Стига провокации! Стига манипулиране на българския народ и дестабилизация!

Профсъюз, който не решава синдикални интереси на цялата работническа класа, а обслужва определени политически интереси, не е профсъюз, а скрита политическа сила.

София, 10 май 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНПС: Крум Захариев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
МЕМОРАНДУМ НА БЪЛГАРСКАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ, ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ /14 МАЙ 1994 Г., ПЛОВДИВ/. Документът е адресиран до президента на Републиката и до демократичната българска общественост.


ДЕМОКРАТИЧНО МИСЛЕЩИ БЪЛГАРИ,

В продължение на две години държавата ни се управлява от правителството, което ни върна в политическо и в социално положение на това през 1990 година.

Вместо да продължи реформата, г-н Беров започна да рекомунизира страната ни.

Увлечен в безизходни дебати, парламентът все повече се отдалечава от обществените реалности и нужди. Академични консерватори трескаво се прегрупират и предприемат мащабна атака срещу всеки опит за демократична промяна. Отново интелектуалният потенциал е доведен до невъзможност за реализация.

Изправени пред икономическа и социална безизходица, нравствена разруха и безперспективност, трябва ясно да разберем - ако не си помогнем сами, никой няма да го направи вместо нас!

Необходими са неотложни мерки за преодоляването на дълбоката и всеобхващаща криза, в която е изпаднало нашето общество.

Във връзка с всичко това ние категорично настояваме:

1. Незабавно да започнат реформи в образованието.

2. Огласяване на ревизионния акт на Министерството на финансите от ревизията в Министерство на науката и образованието и търсене на наказателна отговорност от виновните.

3. Премиерът да подаде оставка и да отстъпи място на по-достойни хора.

4. Народното събрание да насрочи нови парламентарни избори и да се саморазпусне.

Българска студентска конфедерация призовава всеки демократично мислещ българин, интелигенцията, всички партии, студентски организации, движения и цялата общественост да подкрепят нашите искания.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЪЮЗА НА СВЕЩЕНИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ СВЕТИЯ СИНОД С НАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НЕВРОКОПСКИ МИТРОПОЛИТ ПИМЕН. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Народното събрание, до председателя на Министерския съвет и до средства за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Днес, 12 май 1994 г., група свещеници, самозвано провъзгласили се, че представляват българското православно свещенство, свикаха т.нар. "обединителен” конгрес. Целта обаче е най-малко обединителна. Те по-скоро създават нова разделителна линия, по-страшна от първата - между архиереите. С това те лишават Българската православна църква /БПЦ/ и народното очакване и от най-малкия реален шанс - да се преодолее кризата и да се възстанови единството в Българската православна църква.

В случая те играят ролята на маша в ръцете на архиереи кариеристи, които не мислят за нищо друго освен запазване на своите корони.

Нещата имат дори антицърковни и антинационални измерения. Най-угоднически се подготвя една "църковна” визита на Всерусийския Московски патриарх Алексий II от 19 до 24 май 1994 г.

Ако се махне църковният декор, ще лъсне във "величието" си чисто политическият характер на това посещение. Дори публичната подкрепа, която Алексий II иска да направи на неканоничния и нелегитимния "патриарх" Максим, не може да промени предварителния сценарий.

Максим и сие е необходимо да бъдат утвърждавани, защото е предвидено да играят строителна роля в изграждането на панортодоксалната ос или дъга /заместник на Варшавския договор/, Международната православна банка "Свети Никола" /СИБ/ да облече в плът, т. е. да реализира "чистите" дългосрочни намерения на КГБ, ДС, БКП /БСП/.

И едва ли има наивен човек, който да вярва в словесната каша от уж накърнени някакви права.

Едно от тях: да се предоставела Синодалната палата на дядо Максим. Тя не е негова, нито наша, а на Българската православна църква. Но той и неговият антураж не представляват БПЦ. При спор за собственост в държавата има компетентни органи, а те са съдилищата.

Това ясно личи и от решението на Софийския градски съд No 20 /7 януари 1994 г./, където по повод жалбата на дядо Максим за Синодалната палата се определя: "Остава без уважение молбата на Светия синод /Максимовия - б. м./... и определението не подлежи на обжалване."

Това означава, че:

1. Нелегитимен патриарх и противоуставно "избрани" митрополити не могат да имат претенции за църковни сгради и имоти.

2. Свещеническото "Движение за единение на БПЦ" не може да провежда никакви други форуми освен такива, които да оправдават името му.

Право да свиква конференция или конгрес съгласно устава на Съюза на свещениците в България има само Управителният съвет, който е надлежно регистриран в съда и движи делата на съюза.

Нещо повече, на 6 февруари 1994 г. свещеници от горепосоченото движение насилствено отнеха трите стаи - канцелария на съюза, и го лишиха неправомерно от възможността нормално да развива своята дейност.

След всичко изложено дотук, господа, ние ви молим да разпоредите да бъде освободена окупираната от дядо Максим и обкръжението му сграда на светата Софийска митрополия на ул. "Калоян" No 7, както и други сгради, и особено катедралният храм "Света Неделя”, за да може там с подобаващата се тържественост да бъде интронизиран новият Софийски митрополит, чийто канонически избор предстои да бъде направен на 15 май 1994 г., и той да може нормално да управлява делата на Софийска епархия.

Осъждаме насилническите действия с железни пръти, предприети от Максимовите безбожници във Велико Търново, Плевен, Русе, Гоце Делчев /Неврокоп/ и на други места в страната, и ако те продължават безнаказано и не получим подкрепа от държавните институции, ще бъдем принудени да търсим средства да защитаваме обновлението на църковния живот в страната.

Искаме да вярваме, че ще бъдем правилно разбрани и ще подкрепите справедливата ни борба за активизиране на църковния живот в страната.

София, 13 май 1994 г.

Пресслужба /"Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ФЕДЕРАЛЕН СЪЮЗ НА НАЦИОНАЛНИТЕ СИЛИ - КЪРДЖАЛИ, ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "24 ЧАСА" ОТ 13 АПРИЛ 1994 Г. Документът е адресиран до председателя на Агенцията за българите в чужбина към Министерския съвет.


По повод на публикацията във вестник ”24 часа”, 13 април 1994 г., Ви заостряме вниманието на следните въпроси, касаещи българите-бежанци, идващи от Общност на независимите държави /ОНД/ и от Албания и заселващи се в региона.

Тъй като Българският федерален съюз на националните сили /БФСНС/ се занимава с този въпрос от самото му появяване, то Ви молим да вземете под внимание следните въпроси, възникващи при нашата работа:

1. Таксите за българите относно поканите, които се изпращат за идването им, да се премахнат. Те сега са в размер 700 лева.

2. Таксите за получаване на гражданство специално за българите, доказали това, да се премахнат - те са 6000 лева за човек.

Освен това цялата процедура по оформяне на гражданството да става по места, т. е. в местната районна дирекция на вътрешните работи /РДВР/ и в районния съд, срок 10 дни.

3. С пристигането на българското семейство по подобие на Република Гърция относно понтийските гърци главата на семейството се записва в РДВР, обявява броя на членовете на семейството си и веднага му се предоставя месечна помощ от 1600 лева, а за всеки следващ член по 600 лева до започване на работа. Освен това се предоставя квартира, елементарно обзаведена /легла, маса, столове, завивки, посуда и пр./. Всичко това е безплатно.

4. За желаещите /а те са болшинство/ да се установят на село следва да става родово заселване с цел да си помагат взаимно и живеят задружно. Бройките семейства по места да се настаняват за махалите от 5 до 10 семейства, за селата от 20 до 40 семейства.

Като за целта им се осигурява жилище, земя за всяко семейство в границите от 30 до 50 декара с необходимия общ инвентар за колективна обработка на земята, една крава, десет овце или десет кози.

Всичко това да бъде предоставено с дългосрочен безлихвен заем.

5. Заселването да се насочи в Родопския, Странджанско-Сакарския регион. Тук градовете са обезлюдени, селата празни. За целта да се формира нова област с център Кърджали, община бивш Смолянски окръг, Ардино, Джебел, Момчилград, Крумовград, Ивайловград, Маджарово, Любимец, Харманли, Свиленград, Тополовград, Елхово, Малко Търново, Болярово, Грудово, Приморския регион, селата към общините на Приморско, Мичурин, Ахтопол.

По този начин въпросът със селото в региона ще се реши и демографски ще се измени. Цялата тази отговорна задача следва да се повери на Федерацията на националните сили с център Кърджали.

Друг необходим важен елемент ще бъде управлението на областта и на общините да бъде президентско, с оглед водещият да бъде силно патриотично настроен.

Това, което се предлага, ако сега не се възприеме, на есента с изборите ще стане.

Изборите ще бъдат спечелени от БФСНС.

Забележка: От контактите и проучванията на място е констатирано, че без много усилия големите общини могат да приютят по 1000 семейства - това са Кърджали, Смолян, Елхово, Любимец, Свиленград, Ивайловград, а останалите - от 500 до 700 семейства. Само в Кърджали зеят 2500 празни апартамента, а да не говорим за селата. С това ще се компенсират 500 000 млади българи, напуснали страната след 10 ноември 1989 год.

Да претърпи изменение т. 5 и т. 6 от Наредбата за общинската жилищна собственост, която забранява настаняването на чужди граждани в общинска собственост /жилища/.

Това да не се отнася за лицата, доказали българския си произход.

Кърджали, 14 април 1994 г.

СЕКРЕТАР: инж. Ст. Хаджидимитров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ВТОРА - ПОСЛЕДНА/ "НА АГРАРНАТА РЕФОРМА Е ПОТРЕБНА СИЛНА ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ И ОТГОВОРНОСТ" НА ПОСТОЯННОТО ПРИСЪСТВИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ИЗНЕСЕН ОТ ИНЖ. ГЕОРГИ МАНОВ НА ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА /17 АПРИЛ 1994 Г., СОФИЯ/.


Българският земеделски народен съюз /БЗНС/ многократно е заявявал, че пътят за излизането на страната от изключително тежката икономическа криза започва от възраждането на българското земеделско производство. Поземлената реформа е първа стъпка към аграрната реформа и трябва да бъде завършена колкото се може по-скоро. Всяко по-нататъшно забавяне на поземлената реформа, независимо по какви причини, води след себе си задълбочаване на кризата и увеличаване на стопанската разруха - логична последица от продължаващия спад на производството в приоритетни отрасли. И в нашия вестник, и на редовните пресконференции, и на срещите с президента на Република България ние многократно сме изразявали нашето категорично становище по този изключително важен въпрос.

Кои са основните причини за забавянето на поземлената реформа?

Въпреки че в много аспекти те сe преплитат и са взаимно свързани, можем да ги обособим в три основни групи - финансови, организационни и законодателни.


1. Финансови причини.

В Закона за държавния бюджет предвидените средства за поземлената реформа са крайно недостатъчни и се подават неритмично от Министерството на финансите.

Техническото осигуряване на поземлената комисия с офистехника /компютри и размножителна техника/, както и с автомобили с повишена проходимост, е крайно недостатъчно.

Кадровото осигуряване на голяма част от поземлените комисии е също незадоволително. Поради ниското заплащане в тях почти липсват юристи и инженери-геодезисти. Резултатът е ниско качество на немалка част от решенията им, които пък се обжалват от собствениците по съдебен ред.

Заплащането на извършените и приети етапи по плановете за земеразделяне на фирмите изпълнители е неритмично и често се бави с месеци. Договорените индексации за инфлацията също не се изплащат своевременно. А ако дейностите по земеразделянето не бъдат освободени от данъка върху добавената стойност, който не съществуваше и не беше взет предвид при сключване на договорите, съществува реална опасност фирмите изпълнители да спрат работа.


2. Организационни причини.

Голяма част от общинските администрации не изпълняват задълженията си към поземлените комисии и не издават удостоверения и скици за имотите в регулация. В повечето случаи това се прави умишлено, за да могат администрациите да продължават да се разпореждат с имотите на собствениците и да продължават да печелят от тях. В много случаи те присвояват и част от средствата, отпуснати от държавния бюджет за поземлените комисии. Очевидно е, че областните управители не упражняват своевременно делегираните им от закона правомощия.

Министерството на земеделието трябва да извърши деконцентрация на дейността на управление "Поземлена реформа" на областно ниво, за да може ефективно да се контролират и координират дейностите, да се подпомагат поземлените комисии и в крайна сметка да се ускори реформата.

Министерството на земеделието трябва незабавно да се освободи от фирмите, които са сключили договори за повече землища, отколкото могат да изпълнят, и които системно не изпълняват договорените срокове. За тези землища да се сключат договори с фирми, доказали своите възможности.

Не трябва да се приемат планове за земеразделяне без предварително извършено анкетиране на собствениците на земя на място. Не бива да има кабинетно проектиране на плановете.

Не трябва да се допуска облагодетелстване на кметове, на ликвидационни съвети, на политически личности, на близки, на роднини и др. Не можем да отминем факта, че на много места "Орсовите комуни" са заграбили повече земя, отколкото им е отредена с решенията за временен въвод, и то в най-плодородните местности на землищата.

За да не се чака окончателният въвод да става след прибиране на реколтата, Министерството, на земеделието трябва да се разпореди заплащането на обезщетение за извършените разходи от ликвидационните съвети да може да става с всички получени купюри.


3. Законодателни причини.

Както вече казахме, процедурата по разглеждане на възраженията срещу постановени решения на поземлените комисии е бавна и обременена, а като имаме предвид и претовареността на съдилищата, е очевидно, че се налагат промени в закона и правилника с цел същата да бъде ускорена.

Силно безпокойство буди фактът, че досега Народното събрание все още не е взело отношение по редица законови актове, нерешени със Закона за стопанисване и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, а именно:

- чл. 3 ал.5 - Закон за придобиване на право на ползване на земеделска земя от чуждестранни юридически лица;

- чл. 10Б ал. 1 - Закон за ред и условия за обезщетяване на собствениците, върху чиито земи са проведени мероприятия и не им се възстановяват;

- чл. 10Б ал.3 - Закон за ред и условия за обезщетяване на собственици, чиито земи са отчуждени по чл. 8 от Закона за трудовата поземлена собственост /ЗТПС/ /1946 г./ - над 200 и над 300 дка;

- чл. 10В ал. 1 - Закон за обезщетяване на български граждани от Беломорска Тракия и на тези с имоти в Южна Добруджа;

- чл. 15 ал. 2. - Закон за обезщетяване на собствениците на земя за разликата между внесената и възстановената земя и др.

Необходимо е спешно да бъде изготвена наредба за регистрация на земеделските земи, която да отчита започналото движение /делби, продажби и др./. В противен случай хвърлените средства и труд ще отидат на вятъра.

Състоянието на поземлената реформа е ясно. Какво трябва да се направи за ускоряването й, също е известно. Целият български народ настоява за бързо връщане на земята. Само неговите политически избраници в парламента нехаят. Увлечени в безплодни нескончаеми препирни, те предадоха поземлената реформа в ръцете на едно правителство, което не може, не знае как, а и не желае да я извърши.

Необходима е силна политическа воля и отговорност, за да се извърши час по-скоро поземлената реформа. Това може да направи само Българският земеделски народен съюз, обединявайки в името на тази цел усилията на всички демократични сили.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 май - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ХРИСТИЯН-АГРАРНАТА ПАРТИЯ, ПРИЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ /8 МАЙ 1994 Г., СОФИЯ/.


              ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

Християн-аграрната партия е за демографска политика, насочена към запазване и развитие на българската нация. Ето защо са необходими системни мерки и ефективна програма за преодоляване на изключително тревожната тенденция на отрицателни стойности на естествения прираст на населението и застаряване на нацията, която се наблюдава през последните години.

Приоритети в демографската политика трябва да имат:

- създаване на политически, законови, социално-икономически и други условия за ограничаване на емиграцията на цвета на нацията - младото, образовано и професионално подготвено население, което единствено е в състояние да осигури разширено възпроизводство на висококачествен човешки потенциал;

- създаване на всички необходими условия за завръщане в родината на разпилените по света българи, имащи големи професионални и финансови възможности;

- създаване на всички необходими условия за връщане и заселване в родината на българите, прокудени в различни страни по време на турското робство, но запазили и осъзнаващи своята народностна принадлежност;

- стимулиране на браковете чрез изграждане на система, включваща преференциални кредити за осъществяване на семейна стопанска дейност, данъчни облекчения през първите три до пет години от нейното започване;

Християн-аграрната партия е за създаване на специални преференции за майките - наемни работнички:

- еднократни помощи при раждането на всяко дете в зависимост от неговата поредност и величината на стойността на набор от потребни неща съобразно цените в момента на отпускането на помощта;

- тригодишен платен отпуск за отглеждане на всяко родено дете, от които през първата година в пълния размер на основната работна заплата, а след това в размер на минималната работна заплата;

- детски надбавки за всяко живо дете в размер до една четвърт от минималната работна заплата, докато детето е в предучилищна възраст, до една трета, докато учи и завърши задължителното за страната образование. Децата в училищна възраст, които не учат или са настанени в специални заведения и са на държавна издръжка, не следва да носят за родителите си детски надбавки. Същото се отнася и за безпризорните деца;

Семействата, в които всяко едно лице, включително и децата, има доход, превишаващ средната работна заплата за страната, получават детските надбавки и еднократни помощи в прогресивно намаляващи размери, които се свеждат до нула, когато доходът превишава две средни работни заплати.

Всички преференции, свързани с брака и раждаемостта, следва да се осигуряват със средства от републиканския бюджет.


       IV. ДУХОВНА СФЕРА
            ОБРАЗОВАНИЕ

България наследи след 45-годишно комунистическо управление система на средното и висше образование, отличаваща се съществено от съвременните европейски и световни образователни структури. Традициите в българското образование, сочено от изтъкнати специалисти в редица страни преди и непосредствено след Втората световна война като едно от най-добрите за времето си, бяха умишлено потъпкани и унищожени.

Християн-аграрната партия се обявява за възраждане на положителните традиции в българското образователно дело и за преодоляване във възможно най-кратки срокове на всестранната криза, обхванала средните и висшите училища в страната.

Основна гаранция за обновяването на средното образование и приобщаването му към съвременната европейска образователна система е стабилната законова основа, върху която то трябва да се гради. Законът за народната просвета и всички други законови актове, имащи отношение към образованието, следва да гарантират:
- автономия на българското училище;
- деполитизация, многостранност и динамичност на съдържанието на учебните програми;
- демократизиране на образователния процес;
- създаване на единни образователни критерии;
- унифициране на степените на образование;
- уеднаквяване на критериите за подбор и атестиране на преподаватели и ръководни кадри в системата на средното образование;
- условия за индивидуална работа на преподавателите с даровитите деца и възможности за обучение по индивидуален учебен план, съобразен със заложбите на талантливия ученик;
- право на откриване на частни учебни заведения /училища, колежи и други/, отговарящи на съответните изисквания на закона;
- периодично обновяване и осъвременяване на материално-техническата база на българското училище.

Християн-аграрната партия ще отстоява принципа за безплатно средно държавно образование, с гарантирани стипендии в зависимост от успеха на учащите се. При другите /недържавни/ образователни форми платеното образование следва да се съчетава с възможности за отпускане на кредити за обучение от държавата с ниска лихва и дълъг срок за погасяване.

Християн-аграрната партия се обявява за гарантиране на средствата за образование от държавата като част от брутния национален продукт /БНП/, съизмерима с тази, заделяна за образователни нужди в развитите европейски страни. Общините следва да осигуряват справедливото им разпределение между учебните заведения, намиращи се на тяхна територия.

Християн-аграрната партия ще съдейства за достойното оценяване на труда на българския учител и за утвърждаването и възраждането на престижа на неговата професия в обществото. За целта следва да се приравни статутът на учителя в качеството му на държавен служител с този на висококфалифицираните специалисти в държавната администрация.

Съществуващата в България мрежа от висши и полувисши учебни заведения не отговаря на нуждите на страната от кадри със съответното образование. През последните 20-30 години напълно необосновано бяха създадени висши институти и университети в редица български градове, без за това да съществуват необходимите предпоставки. Новооткритите висши училища не са материално и кадрово осигурени и не са в състояние да подготвят висококвалифицирани и конкурентоспособни специалисти в рамките на общоприетите европейски образователни стандарти.

Християн-аграрната партия се обявява за радикално обновление на българското висше образование и за доближаването му в максимална степен до европейското. Необходимата структурна и институционална промяна следва да се осъществява на базата на:

- принципа за академичната автономия;

- нови изисквания и стандарти за придобиване на висше и полувисше образование, съобразени с тези на развитите европейски страни, отразени в нов Закон за висшето образование;

- гарантирано финансиране от бюджета, отчитащо спецификата на висшето учебно заведение /ВУЗ/, заявената държавна поръчка и обема и нивото на провежданата научно-изследователска дейност;

- осигуряване на възможности за провеждане на чуждоезиково обучение по учебни планове и програми от съответната страна с цел сравняване на предимствата и недостатъците на различните образователни системи и възможно най-бързото и радикално пренасяне на положителния чужд опит в сферата на българското висше образование;

- стимулиране на рационалното обновяване на съществуващата материално-техническа база на висшите училища със средствата на данъчната политика и чрез гарантирани от държавата данъчни преференции за спонсорство;

- система за кредитиране на образованието на отделния студент в зависимост от успеха по време на следването и социалното му положение;

- нова система за подбор и атестиране на професионалните качества на преподавателите във висшите учебни заведения;

- пренасяне на гръбнака на научноизследователската дейност към висшите учебни заведения от университетски тип.

Християн-аграрната партия ще се стреми към утвърждаването на висок социален статус на преподавателя и на учения от ВУЗ. Истинска и голяма наука може да се създава само от хора, които са напълно материално задоволени. Християн-аграрната партия счита, че месечното трудово възнаграждение на професора трябва да бъде изравнено с това на генерала от българската армия, така както е било до деветосептемврийския преврат през 1944 г.


        НАУКА

Българската наука получи тежко наследство от близо половинвековната комунистическа диктатура. Една от неговите отрицателни страни се изразяваше в невъзможността умни и с доказани качества за творческа изява личности, които не са членове на Българската комунистическа партия /БКП/, да бъдат издигани в йерархията на научните организации, да бъдат членове на атестационните комисии и на специализираните научни съвети и т.н. На същите най-често бе отказвано от съответните инстанции присъждането на научни степени и научни звания, съответстващи на високия им професионализъм и квалификация.

Планирането на научната дейност бе подчинено единствено на интересите на силните на деня, в резултат на което се стигна до нарушаване на баланса между хуманитарните, природните и техническите науки, до отъждествяване на цели клонове на науката с отделни личности, притежаващи в действителност скромни или дори несъществуващи научни приноси.

В рамките на наложената й интеграция със съветската наука българската наука се отчужди от световната, реализираха се необратими процеси, свързани с нейното раздробяване, идеологизация и изпразване от съдържание.

Християн-аграрната партия счита, че обновяването на българската наука и излизането й от тежката криза, в която се намира понастоящем, може и следва да бъде осъществено в рамките на:

- приоритетно приемане на нови закони за науката, за научните степени и за научните звания, за Българската академия на науките /БАН/ и за висшето образование, гарантиращи деидеологизацията в научната сфера и утвърждаването на високи демократични критерии за обективна оценка на труда и за квалификацията на научните кадри, съобразени със съвременните европейски и световни изисквания;

- осъществяване в най-кратки срокове на радикални структурни промени в сферата на науката, изразяващи се в:
а/ закриване на научни институти, лаборатории и други научни звена /ведомствени, отраслови, от системата на Българската академия на науките /БАН/, Селскостопанската академия /ССА/, Медицинската академия /МА/, вузовете и др./, които не отговарят на съвременните стандарти за актуалност, качество и ефективност на научните изследвания;
б/ окрупняване на изследователските звена въз основа на значимостта и перспективността в национален и световен мащаб на разработваните проблеми при стриктно зачитане на конкурсния принцип при подбера на кадрите;

- осигуряване на достатъчно средства от републиканския бюджет в рамките на 1,6-2 процента от брутния вътрешен продукт за финансиране на науката и висшето образование;

- целево финансиране на строго регламентирана конкурсна основа на приоритетни за страната научни изследвания с приложен и фундаментален характер;

- гарантиране на целокупността и рационалното използване на съществуващата материално-техническа база на българската наука, както и на възможности за нейното обновяване и разширяване;

- запазване на БАН като национален научен център с тенденция към пренасяне на тежестта на научноизследователския процес към университетите и другите висши учебни заведения;

- възстановяване на университетския статут на Медицинската и на Селскостопанската академия;

- разширяване на автономията и правомощията на научните организации при определянето на направленията в развитието на българската наука и при разпределянето на предвидените за целта средства;

- гарантиране със съответна законова уредба на възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции за научни изследвания, както и за създаване на частни изследователски институти и фондации;

- постепенно привеждане на българската наука в съответствие с принципите на пазарната икономика и с изискванията на световния пазар на научни продукти;

- гарантиране на учените на справедливо заплащане нa вложения от тях труд, осигуряващо им висок жизнен стандарт и всички необходими условия за активна творческа изява.


       КУЛТУРА

В своето развитие българската култура винаги е била дълбоко демократична и хуманистична. Още от първоосновата си - приемането на християнството при свети княз Борис - българската култура е била култура на всечовешката християнска цивилизация, на вековечните християнски нравствени ценности и добродетели. Тя е възкръсвала неизменно въпреки злокобните опити в различни периоди да бъде прекъсната и унищожена нейната традиция. Именно възраждането на демократичната и хуманистична традиция на българската национална култура е цел и действие на възродената демокрация.

Християн-аграрната партия възвестява и ратува за възкресението, за възраждането, което вече е започнало, за продължаването на до неотдавна прекъснатата демократична и хуманистична традиция на българската национална култура във всички области на нейните проявления.

Както е известно, литературата и изкуствата изразяват човешката душа и нейните вътрешни противоречия, човешките стремления, духовността на човека, движението на живота, непреходните ценности, възвестени и проповядвани от християнството, преобразени и преобразявани във всечовешки и вековечни знаци на доброто, справедливостта и свободата.

В сегашния нелек преход от комунистически тоталитаризъм към демокрация Християн-аграрната партия ратува и действа за свободното демократично и хуманистично развитие на цялостната национална култура, припомняйки упованието на светата Библия: "...страданията на сегашното време са нишо в сравнение с онази слава, която ще се яви в нас".

Българската литература, творенията на тази литература, създадени и създавани, трябва да стигнат до читателя. Днешното книгоиздаване трябва да включва в своята дейност - редом със световните литературни ценности - и българска класика и творби на български писатели, които свидетелстват за непрекъснатата и непрекъсваема демократична и хуманистична традиция.

Творенията на българската музикална класика и на съвременните композитори, редом с тези на света, трябва да звучат от концертните подиуми, от своеобразните подиуми на радиото и на националната телевизия, трябва да бъдат продуцирани за възпроизвеждане.

Българското класическо и съвременно изобразително изкуство трябва да стига до все по-разширяващ се кръг от ценители и потребители непосредствено чрез изложби, както и чрез възпроизвеждане.

Сцените на театрите трябва да показват ценностите на българската класическа и съвременна драматургия редом с тези на световната.

Необходимо е да продължава именно демократичната и хуманистична традиция и на българското кино, на българските филми, претворяващи проблемите на българския човек и на българското общество, което не ще ги направи по-малко всечовешки.

Любителското изкуство, доскоро наричано "художествена самодейност", трябва да бъде поощрявано, подкрепяно и развивано, за да показва и съхранява красотата на фолклора, неговата непреходна мъдрост, както и новите форми на творчеството на народа.

Културната деятелност на българските читалища - тези традиционни средища на духовност - трябва да бъде насърчавана и подпомагана.

Християн-аграрната партия счита, че в прехода към пазарно стопанство, както и при самото пазарно стопанство, българската култура трябва да бъде защитена, да бъде подпомагано морално и материално нейното демократично възраждане и развитие. Това може да стане със специален закон за защита на българската култура. Този спасителен закон трябва да предвижда данъчен режим за онези, които произвеждат продукт на българската култура.

Държавното и частното подпомагане би могло да се осъществява:

1. От държавата - чрез средствата в бюджета за държавните театри, опери, оперети, симфонични и други оркестри, за читалища и други държавни формации за културна дейност.

2. От частни лица и институции - чрез законово поощряване за влагане на средства в българската култура.

Като специализирани преносители на продукти на културата, средствата за масово осведомяване - печат, радио, телевизия - трябва също да бъдат законово регламентирани, защитени от каквато и да е цензура, намеса и насилие над тяхната обективност и независимост.


             ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ

Християнската същност на хилядолетното битие на българската нация определя християнската същност на българската държава.

Редом с традиционната религия в страната - източното православие - свободното съществуване на други вероизповедания е същностен знак на демокрацията.

Християн-аграрната партия възвестява този основен принцип на човешко общежитие, Като приема правото на съществуване и на ислямско, на юдейско, на будистко и на други вероизповедания, но като изключва аморалните и античовешки ереси и секти, чиято разрушителна и пагубна дейност трябва да бъде отхвърлена със закон.

Християн-аграрната партия счита Българската православна църква за стълб на българската нация, за вековечна опора и за закрила на християнската нравственост, на универсалния хуманизъм на великата християнска цивилизация.

Като самостоятелна институция църквата е отделена от държавата, но това не означава безразличие на държавата към изконните усилия на тази църква за спасението на човека, за съхранението на българската духовност. Един нов демократичен Закон за вероизповеданията ще възкреси онова, което е съществувало преди многолетното насилие на атеистичния комунизъм, ще възвърне не само отнетото от Българската православна църква, но и ще възроди съзидателната, обединителната и спасителната роля на православието за съдбата на българския народ.

Християн-аграрната партия е за задължително изучаване на вероучение в българското училище, без да се изключва организирането от църквата на неделни училища към православните храмове, както и възраждането на нейната самарянска дейност, създаваща болници, сиропиталища, приюти и други форми на грижа и подкрепа за ближния.

Християн-аграрната партия счита, че държавният глава и правителството на страната трябва да полагат клетва пред конституцията с ръка на светата Библия.

Християн-аграрната партия възвестява своята непоколебима вяра, че Българската православна църква отново възвръща и с Божията воля ще възвърне окончателно своята вековечна роля на крепител, обединител и спасител на българския народ, защото - както ни поучава светият апостол Павел - ”... сега е по-близо до нас спасението, нежели когато повярвахме".

/Пресслужба "Куриер”/


16:00:00
18.05.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнители: Тинка Христова
                                           Галя Дамянова
                                           Цветанка Любомирова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!