18 юни 1992

София, 18 юни 1992 година
        Брой 118 (648)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НЕЗАВИСИМА СЪСЛОВНА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ ДО ВСИЧКИ БЕЗПАРТИЙНИ ГРАЖДАНИ.


Независимата съсловна конфедерация на безпартийните български граждани е учредена на 4 септември 1991 г. и е регистрирана по Закона за политическите партии на 6 март 1992 г.


БРАТЯ,

Ето, дойде историческият за България час, в който ние можем и трябва да си подадем ръка, за да поведем себе си и България по единствено правилния път и посока на развитие. Времето, в което живеем ние и нашите поколения, е благословено, благословени сме и това ни вдъхновява.

Кризата, до която ни докараха управляващите, за нас е едно велико изпитание и същевременно единствено възможната причина, която ще ни обедини против завистта, дребнавосттa и злобата - основата на историческите драми и трагедии на България, за да бъдем осветени с нова светлина. Тази светлина ще ни води към нови, велики резултати на основата на разкрепостяването на човешкия дух. Сегашната икономическа криза е само върхът на айсберга, а в голямата си същина това е морална криза на обществото ни и преди всичко на тези, които ни уравляваха и управляват сега. Но какво може да се очаква от тези хора, които нямат морал, и срам от човеците нямат.

Някои ще попитат каква ще бъде тази България и този път? Те ще бъдат такива, за каквито сме узрели ние, преобладаващата част от гражданите на България. Ние вярваме във великото благородство, вложено в нас, способно да създава и отглежда. Ние се радваме, че съществува изток, запад, север и юг и нека бъдат благословени всички народи от всички посоки на света, имаме свое предначертание и затова нашата работа си е наша работа и няма кой друг да ни я свърши.

Напоследък много често чуваме думата революция. Макар и с прибавката безкръвна, това в най-добрия случай може да бъде възприемано като заплаха. Тази дума, с каквито и да било окраски, е страшна. Ние не познаваме в историята безкръвна революция - оказа се, че дори и културните революции са кръвни. Нашата древна земя, една от люлките на човешката цивилизация, е напоена с кръвта на нашия древен и днешен народ. Няма друга такава земя на планетата, на която да е пролята толкова много човешка кръв през вековете и да са преживени толкова много човешки трагедии от всички народи, преминавали през нея, и най-много от живеещите тук. Кръстосван помежду си и с всички преминаващи през този уникален световен човешки кръстопът, този народ роди Левски, за да изрече пророчески думи за неговата бъдеща съдба и да загине за него. Тази земя роди сегашния български феномен, за който вярваме, че дойде времето да прекрачи в нова ера на обществени отношения - да се управлява без кръв и насилие. Нека революцията остане безвъзвратно в историята, за да навлезем във великото време на естествената индивидуална човешка еволюция, която ще ни отведе към върховете на извисената човешка добродетел.

Ето и принципите на равноправния съсловен съюз:
Р А З Б И Р А Т Е Л С Т В О,  М И Р,  Х А Р М О Н И Я!

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВИСШИЯ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЮЛМАНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ПО ПОВОД НА РЕШЕНИЕТО НА КОНСТИТУЦИОННИЯ СЪД ЗА ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННОСТТА НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА.


Висшият духовен съвет на мюслюманите в България с голямо удовлетворение посрещна решението на Конституционния съд на Република България за прогласяване на противоконституционността на разпоредбите на Закона за вероизповеданията.

С това грубата намеса във вътрешните работи на мюслюманското изповедание от директора по вероизповеданията с решения N 14 и N 19 от 1992 г., както и заповедите за административно назначаване на Временен съвет и главен мюфтия на мюслюманите се обявяват за противоправни и юридически нищожни.

Националната конференция на имамите и председателите на мюслюмански настоятелства, провела се на 4 май 1992 г. в гр. Шумен, категорично отхвърли опитите за груба намеса на държавната администрация в мюслюманското изповедание, като се използват разпоредби от тоталитарния Закон за изповеданията от 1949 г.

Многократно досега в обръщения до г-н Филип Димитров, президента на Република България г-н Жельо Желев, председателя на Народното събрание и до световната общественост сме заявявали, че мюслюманите в България са против незаконната и груба намеса на изпълнителната власт в религиозните дела. Мюслюманите и сега са против използване на религията за целите на някои политически сили и са срещу политизирането на религията, извършвано от г-н Христофор Събев и някои негови дейци. Висшият духовен съвет на мюслюманите в България в съответствие с решенията на Националната конференция на имамите и председателите на мюслюманските джамийски настоятелства от 4 май 1992 г. счита, че регистрацията на религиозните общности и техните институции следва да се извършва от съда, като за целта се допълни Законът за лицата и семейството. Мюслюманското изповедание в България е религиозна общност на свободни и независими личности, изповядващи ислямска религия. За осъществяването на религиозни обреди не ни е необходим нов Закон за вероизповеданията. Опитите да се приема нов Закон за изповеданията целят да се утвърди отново господството на държавата над религията, отново да се наруши Конституцията и да се създадат условия за намеса на някои политици в релиогиозните институции.

Съдебната регистрация на вероизповеданията ще утвърди прогласената от Конституцията автономност на религиозните институции от държавата и ще изключи всякакви възможности за намеса на политическите сили и държавните органи в религиозните дела. Това ще икономиса значителен брой високоплатени държавни чиновници. Съдът ще упражни и необходимия контрол за съответствие на религиозното изповедание със законите на страната и може да регистрира или откаже регистрацията.

Висшият духовен съвет на мюслюманите в България и главният мюфтия д-р Недим Хафъзибрахим Генджев в изпълнение на решенията на Националната конференция на имамите и председателите на мюслюманските джамийски настоятелства ЗАЯВЯВАТ, че продължават упражняването на правомощията си като единствени легитимни централни ръководни органи на мюслюманското изповедание.

Административно назначените от изпълнителната власт под диктовката на г-н Христофор Събев Временен съвет и временен главен мюфтия освободиха незаконно окупираната сграда на Главното мюфтийство.

Резултатите от тримесечното присъствие на г-н Ахмед Якубов и другите слуги на г-н Методи Спасов в Главното мюфтийство са плачевни. Полувисшият ислямски духовен институт е пред закриване. Огромни са проблемите пред средните мюслюмански училища. СМУ "Нюваб" гр. Шумен дължи 150 000 лева. СМУ гр. Момчилград дължи 120 000. СМУ с. Глоджево дължи 230 000 лева. СМУ гр. Русе дължи 150 000 лева, а учениците и преподавателите стачкуват.

Поради липса на елементарни знания и опит е осуетено откриването на предвидените средни мюслюмански училища в Люляково, Мадан, Якоруда, с. Коган и в с. Главиница.

Спряно е издаването на мюслюманска литература. Замразено е строителството на новите джамии в Мадан, Рудозем, Търново и др. Спряно е възстановяването на джамията в Хасково и ремонтът на други джамии.

За всичко това и за връщането на дейността на Главното мюфтийство с 20 години назад вина пред мюслюманите в България носят освен самозваният мюфтия Ахмед Якубов и неговият административен наставник Методи Спасов и част от ръководствата на политическите сили в лицето на г-н Христофор Събев и други политици.

В тази трудна обстановка Висшият духовен съвет на мюслюманите и главният мюфтия призовават всички мюслюмани в България да подкрепят нашите усилия за преодоляване на щетите, нанесени на мюслюманското изповедание от административния произвол на противоконституционната Дирекция по вероизповеданията.

От името на всички мюслюмани в България ние искрено благодарим на президента на република България д-р Жельо Желев и му изказваме нашата пълна подкрепа в неговата високоотговорна дейност за изграждането на демократично и цивилизовано общество в България.

ВИСШ ДУХОВЕН СЪВЕТ НА МЮСЛЮМАНИТЕ:

1. Д-р Недим Хафъзибрахим Генджев - председател и главен мюфтия на мюслюманите
2. Зекерие Ахмедов Халибов, районен мюфтия в гр. Разград
3. Ариф Ахмедов Караибрахим, районен мюфтия в гр. Смолян
4. Шинаси Сюлейман Шакир, районен мюфтия в гр. Добрич
5. Басри Махмуд Хаджишериф, районен мюфтия в гр. Шумен
6. Басри Салиев Османов, районен мюфтия в гр. Пловдив

/Пресслужба "Куриер”/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА НАШАТА СТРАНА.


Все по-сериозна тревога и загриженост сред българската общественост предизвикват някои безотговорни и крайно некомпетентни мнения и изказвания на наши държавници по въпроси на външната политика.

Особено сериозни последици за отношенията на Република България с отделни страни и региони представляват непредсказуемите, често пъти противоречиви ходове и изказвания на лица, оторизирани да провеждат външната политика на страната. Крайно опасен за националната ни сигурност е този подход по отношение на Балканите и несъобразяването с напрегнатата обстановка, създадена в този район.

Освен най-общо формулиран интерес от приобщаване на България към Европа липсва каквато и да било ясна концепция и точно очертани приоритетни насоки на външната ни политика. Това доведе до възникване на сериозни напрежения в двустранните отношения с някои страни, както и разрушаване с лека ръка на традиционни връзки с Европа и особено с Балканите.

Грешките, допуснати през последните месеци във външнополитическата сфера са не само резултат на некомпетентност или самонадеяност, но и на добре познатия от миналото и непроменен тоталитарен подход на формиране и провеждане на външната политика на българската държава. При липсата на достатъчно гласност и на съгласие на политическите сили по външнополитическата ориентация на страната, както и след катастрофалния разгром на българската дипломация, разузнаване и контраразузнаване, резултатите от външната ни дейност на могат да бъдат по-различни.

Тези тревожни констатации налагат незабавна преоценка на външната ни политика. Необходими са мерки за предотвратяване на каквито и да било действия или ходове, които биха имали непоправими последици за българските интереси, включително и въвличане на България във въоръжен конфликт.

Изпълнителният съвет на Обединение за България настоява за незабавно изработване на външнополитическа програма на правителството, която да бъде обсъдена и одобрена от Народното събрание. Наред с общоприетите принципи на международно общуване програмата трябва да отчита сегашната обстановка на Балканите, с оглед на която българската страна да не допуска разделението на региона на противопоставящи се блокове и използването на територията на България от чужди държави за враждебни действия срещу трети страни.

Сложността и динамиката на международните отношения налагат стриктен парламентарен контрол и отговорност за всякакви безотговорни или антинационални действия на официални лица по външнополитически въпроси.

София, 16 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЕДИНЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ: П. Бояджиев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТИЯ ЛИБЕРАЛИ ПО ВЪПРОСА ЗА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО.


Неотдавна в интервю за Асошейтед прес министър-председателят Филип Димитров заяви, че конфликтът в Югославия може да доведе до разделянето на балканските страни на два противостоящи блока, за възникването на които вече имало признаци.

Г-н Димитров обаче не изясни на какво основание и по какви критерии той поставя в една "общност” България, Турция, мюсюлманите от Босна и Южна Сърбия и етническите албанци в Косово и Македония и ги противопоставя на Гърция и Сърбия. Това е учудващо, особено след многобройните уверения за отличното състояние на българско-гръцките отношения след неотдавнашните посещения на Филип Димитров и на външния министър Стоян Ганев в Атина. Учудващо е и поставянето на България "в компанията” на една мюсюлманска държава и няколко мюсюлмански общности срещу две православни държави.

Особено учудващо е, че въпреки нееднократно прокламирания от страна на правителството подход на отказ от участие в политически блокове и на развитие на равнопоставени отношения с всички балкански държави изведнъж се допуска възможността България да попадне в такъв блок и да се противопостави на някои свои съседи.

Въпросите, които партия ЛИБЕРАЛИ поставя, са:

- Доколко правителството води самостоятелна политика и дали външнополитическата ориентация на България не се определя от външни сили?
- Неаргументираното поставяне на нашата страна в блок с определени страни не означава ли, че задачата на г-н Димитров е била да подготви общественото мнение за нещо вече предрешено? Това се допълва и от възможността идеята за създаване на Черноморска икономическа зона да се измести в такава плоскост, че нейното по-нататъшно развитие да доведе до създаване на нов икономически и политически блок, нещо което вече прозря дори Александър Йорданов.

Партия ЛИБЕРАЛИ изразява своята загриженост от състоянието на обстановката на Балканите и от развитието на отношенията между балканските държави и настоява правителството да даде отговор как външната ни политика ще противодейства на тенденциите за блоково разделение в нашия регион и ще съдейства за запазване на мира, стабилността и баланса на силите на Балканите. За това едва ли ще бъдат достатъчни само непрестанните призиви на г-н премиера за чуждестранна военна намеса в бивша Югославия.

София, 17 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПАРТИЯ
ЛИБЕРАЛИ: Петко Симеонов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ "ПОДКРЕПА" ПО ПОВОД НА ЗАПОЧВАНЕТО НА ЕФЕКТИВНИ СТАЧНИ ДЕЙСТВИЯ. Документът е адресиран до председателя на Министерския съвет.


След неколкократните опити от наша страна да разрешим чрез преговори допускането на Националния професионален съюз "Подкрепа” като равнопоставен участник в Националната система за социално партньорство и пълното мълчание от страна на правителството Националният стачен комитет декларира:

Цялата отговорност и вина за последствията от ефективните стачни действия ще носи единствено и само правителството на България.

София, 17 юни 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ
СТАЧЕН КОМИТЕТ: Денко Ройдев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕЛАРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВЕН СЪВЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА "АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРАГМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ" В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


На последното заседание на XXXIX конгрес на Българската социалдемократическа партия (БСДП) преди обявяване резултатите от изборите за членове на Националния комитет г-н АНТОН АНТОНОВ обяви създаването на "Алтернатива за прагматично действие" в БСДП.

"Алтернативата" ще работи първоначално върху реализиране на тактическите задачи, съдържащи се в представената на конгреса от г-н Антонов програма "ОБЩОНАЦИОНАЛНИТЕ НЕОБХОДИМОСТИ - ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ".

Основната задача на тази програма е отваряне на социалдемокрацията към обществото, превръщането на БСДП от затворена догматично-бюрократична партия на миналото в модерна, работеща в днешния ден и ориентирана към XXI век партия. Днешният стил "анти" на всичко ни поставя в политическа изолация в обществото.

На XXXIX конгрес ние и нашите многобройни привърженици започнахме да смъкваме "фереджето" от лицето на социалдемокрацията. Нашият път е нова политика с нови хора.

Ние поставихме началото и ще успеем. Днешните 118 гласа в конгресната зала утре ще бъдат 1 млн. и 118 хиляди избиратели за социалдемокрацията в България.

В близките дни ще бъде обявена пресконференция на Алтернативата в БСДП, на която ще говорим за откритата ни дейност.

София, 15 юни 1992 г.

ЗА ИНИЦИАТИВНИЯ СЪВЕТ: А.Антонов, Г.Боколов, З.Бочев, Б.Ивков, И.Стоянов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ПОВОД НА ПОСЕЩЕНИЕТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БДЦ В СВЕТИЯ СИНОД.


Днес, 16 юни 1992 г., председателят на Българския демократичен център Петко Симеонов посети Светия синод на Българската православна църква.

На височайшите архиерей той изрази подкрепата на БДЦ към усилията на законния синод за запазване единството на църквата.

На господин Симеонов любезно бяха предоставени документи, показващи неканоничността и незаконността на претенциите на инициативната група (лъжесинода), назначени от Методи Спасов. Председателят на БДЦ още веднъж изрази възмущението на възглавяваната от него коалиция от грубата и антиконституционна намеса на правителството в делата на изповеданията.

София, 16 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО НА БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПРИ НАУЧНИЯ ИНСТИТУТ ПО СПЕШНА МЕДИЦИНА "ПИРОГОВ" ПО ВЪПРОСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ.


Днес, 16 юни 1992 г., на събрание на лекарите от НИСМ "Пирогов" бе обсъдена и приета с пълно болшинство Декларацията на Българския лекарски съюз (БЛС) за критичното състояние в българското здравеопазване. Подкрепиха се направените констатации и гласуваният вот на недоверие на ръководния екип на Министерството на здравеопазването. Одобри се колективният протест на лекарите от районните болници в страната, като се настоява правителството и парламентът да вземат спешни мерки за регулиране на тревожната ситуация в здравеопазването.

София, 16 юни 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО ПИСМО ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАЦИОНАЛЕН СВОБОДЕН СИНДИКАТ «БИЗНЕС" ДО ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР НА РЕПУБЛИКАТА ПО ПОВОД НА ЗАКОНА ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ И ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.


Г-Н ГЛАВЕН ПРОКУРОР,

Моля да използвате конституционните си пълномощия и да сезирате Конституционния съд на Републиката с искане да бъде обявен за ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОНЕН текстът от Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общинските предприятия в онази си част, в която договорите за наем и аренда са обявени за БЕЗСРОЧНИ от 1 януари 1993 г., поради следните съображения:

Считаме, че тази постановка на закона е в противоречие с основни норми на правото - държавата се намесва директно и неправомерно в перфектно сключени гражданско-правни отношения, възникнали по договорите за наем и аренда. Същите договори са сключени за срок до 10 години и вече са породили съответните правни последици за страните. Те са започнали трудова дейност, с която помагат да се реши острият проблем с безработицата, вложили са значителни парични средства за подобряване и адаптиране към условията на пазарната икономика.

Поради тези причини мисля, че имаме право да се надяваме нашата молба да бъде уважена от Вас. Могат да се използват и доказателствата с мотивите по отмяната на члена за забрана на наемите в 54-о постановление на Министерския съвет, отменено от Върховния съд на Република България.

София, 15 юни 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НСС "БИЗНЕС": А. Чаушев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА СТУДЕНТСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР". Документът е адресиран до Комисията по образованието към Народното събрание, до Министерството на образованието и науката и до средства за масово осведомяване.


Изпълнителният съвет на Националната студентска конфедерация (НСК) застава зад исканията на колегите си от Варненския свободен университет "Черноризец Храбър" и настоява Комисията по образованието и Министерството на образованието и науката във възможно най-кратък срок да се произнесат относно статута на ВСУ. Считаме, че е крайно време да бъде подготвен цялостен Закон за висшето образование, в който да залегнат единни и съобразени със съвременните изисквания критерии, на които да отговарят програмите и статута във всички ВУЗ от страната.

София, 17 юни 1992 г.

ПРЕЗИДЕНТ НА НСК: Иван Маринов

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ЦЪРКОВНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО НА КАТЕДРАЛНИЯ ХРАМ "СВЕТА БОГОРОДИЦА" В КАРЛОВО ДО ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ДО ФИРМИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЦЪРКВАТА.


БРАТЯ И СЕСТРИ СЪНАРОДНИЦИ,

Предвид окаяното състояние на катедралния храм "Света Богородица" в гр. Карлово се обръщаме за помощ към всички родолюбиви българи и фирми в страната и в чужбина за набиране на помощи-дарения за ремонт и реставрация на храма - национална светиня, в който е бил духовно възпитан, ръкоположен за йеродякон, служил и тръгнал на обществена дейност Апостолът на свободата йеродякон Игнатий - Васил Левски.

Банковата сметка е:
КТБ - Карлово
в лева - 303 130 794 0
във валута - 303 076 794 1

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЦЪРКОВНОТО
НАСТОЯТЕЛСТВО: свещеник В. Василев

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ (ЧАСТ ТРЕТА) НА БЪЛГАРСКАТА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ, ПРИЕТ ОТ ПЪРВИЯ КОНГРЕС, СЪСТОЯЛ СЕ НА 1 И 2 МАЙ 1992 Г. В СОФИЯ.


Р А З Д Е Л   П Е Т И
ОБЛАСТНА ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ

Чл. 15. Висш орган на областната партийна организация е областната партийна конференция, а между конференциите - областният партиен комитет (ОК на БРСП). В своята работа той се ръководи от решенията на Националния комитет и от своите решения.

Чл. 16. Редовна областна конференция се свиква един път на две години, а извънредна - по решение на ОК на БРСП или по искане на една трета от общия брой на областната партийна организация, или по искане на една трета от делегатите, присъствали на последната конференция.

Областната партийна конференция изслушва и приема отчетния доклад на ОК на БРСП, доклада на ОКРК, обсъжда въпросите на партийната работа на територията на организацията, избира ОК на БРСП и ОКРК.

(Градската партийна организация в София е с права на ОПК).

Чл. 17. Областният комитет избира бюро в състав: председател, двама зам.-председатели и членове.

Чл. 18. Областният комитет се свиква на пленум най-малко един път на три месеца. Извънредни пленуми се свикват при необходимост, като за тях задължително се уведомява Националният комитет.

Чл. 19. Областната КРК на свое първо заседание избира председател, двама зам.-председатели и членове. Тя контролира спазването на Устава и Програмата на партията, изпълнението на решенията на Националния комитет и решенията на ОК на БРСП.

Чл. 20. Областната контролно-ревизионна комисия потвърждава или отхвърля решенията на общинската (градската) партийна организация относно наложено наказание на провинил се партиен член. Решенията на ОКРК не могат да се отменят от никакъв друг партиен орган освен от НКРК. От своя страна ОКРК не може да отменя решенията на общинската (градската) партийна организация, но може да излиза пред нея с предложения за отменяне на дадено решение. Ако това не стане, ОКРК поставя въпроса пред НКРК с молба то да бъде разгледано на поредния пленум на НК на БРСП. Ако и той се произнесе незадоволително, въпросът се отнася до Конгреса на партията.


Р А З Д Е Л   Ш Е С Т И
ВИСШИ ОРГАНИ НА ПАРТИЯТА

Чл. 21. Висш орган на БРСП е Конгресът. Редовен конгрес се свиква на 4 години. Извънреден конгерс се свиква по инициатива на НК на БРСП или по искане на не по-малко от една трета от общия брой на членовете на партията, които са били представлявани на последния конгрес.

Конгресът е редовен, когато присъстват упълномощени лица, които представляват над 50 на сто от партийните членове.

Чл. 22. Датата и дневният ред на редовния конгрес се обявяват не по-късно от два месеца преди конгреса, а за извънреден - два месеца и половина.

Нормите за представителство на конгреса и начинът за избиране на делегати се определят от НК на БРСП.

Чл. 23. КОНГРЕСЪТ

а) Обсъжда докладите на НК на БРСП и НКРК и приема решения по тях.
б) Приема, допълва и изменя Устава и Програмата на партията.
в) Определя линията по вътрешната и външната политика на партията.
г) Избира НК на НКРК на БРСП.
д) Определя своите печатни органи, имената им и техните главни редактори.

Чл. 24. НК и НКРК на БРСП се избират в състав, определен от Конгреса. В случай на излизане на членове от състава на НК на НКРК те се попълват на пленум.

Чл. 25. За времето между конгресите партията се ръководи от НК, който:

а) Конкретизира и развива решенията на конгреса и осъществява ръководството за тяхното изпълнение.
б) Теоретично осветлява назрелите проблеми на обществото.
в) Извършва подбор и разпределяне на кадрите в партията.
г) Разпределя средствата на партията. Ръководи и контролира изпълнението на нейния бюджет.
д) Представлява партията при взаимоотношенията й с други партии и движения.
е) Редовно информира партийни организации за своята работа.

Чл. 26. НК на БРСП на свое първо заседание след конгреса избира председателство за ръководство на партията между пленумите и секретариат за текущата дейност от организационно-изпълнителен характер. НК на БРСП избира председател на НК и определя състава на председателството.

Чл. 27. Националният комитет свиква не по-малко от едно пленарно заседание на шест месеца. Извънредни пленуми се свикват по инициатива на НК на БРСП, на секретариата или по искане на една трета от членовете на НК.

Чл. 28. На всеки пленум задължително присъства и председателят на НКРК. Членовете на НКРК на разширен пленум участват в работата му със съвещателен глас.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ В БЪЛГАРИЯ


079. ФЕДЕРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА МЛАДЕЖ (ФБСМ)


Възниква през месец май 1990 г. след последния XV конгрес на ДКМС по инициатива на млади хора от цялата страна. Официално се учредява на конгрес, свикан на 7 юли 1990 г. в София от обединяването на 41 младежки социалистически формирования.

Като политическа организация си поставя за цел да обединява на доброволна основа българската младеж около идеите на демократичния социализъм като световно движение. Тя ратува за защита на социално слабите, за свобода на всички хора, за равни възможности за труд и образование.

В идейно отношение федерацията стои на позициите на Българската социалистическа партия, но остава напълно самостоятелна в организационно отношение. Търси сътрудничество и взаимодействие с лявоориентираните партии и младежки движения.

В изборите за Народно събраниае издигна свои кандидатури чрез Предизборен съюз заедно с Българската социалистическа партия, Българската либерална партия, Християнското женско движение, Отечествената партия на труда и Демократическата партия в България. Има трима депутати.

ФБСМ издава вестник "Декорация".

Ръководен орган е Федеративният съвет със съпредседатели Фидел Косев и Стилиан Иванов.

Адрес за контакти:
София, ул. "Опълченска" N 66
тел.: 32-01-49

/Пресслужба "Куриер"/


11:00:36
18.06.1992 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Любомир Йорданов
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!