18 юни 1991

София, 18 юни 1991 година                         
        Брой 117 (392)

Ръководител на Пресслужба "Куриер" Стефан Господинов


София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ N 5 НА НАЦИОНАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА И ОЛИТИЧЕСКАТА ОБСТАНОВКА. Решението е прието на редовно заседание на комитета на 16 юни 1991 година в София.


Националният комитет на Българската социалдемократическа партия на свое редовно заседание разгледа социално-икономическата и политическата обстановка в страната. Определящи поведението на БСДП за този период са предвижданията и решенията на 38-я конгрес на БСДП.

На заседанието се потвърди необходимостта да се утвърждава тактическата линия на БСДП за продължаване изграждането й като социален и политически стабилизиращ фактор в България.

Действията на определени среди в СДС за разрушаване на коалицията такава, каквато е определена в нейния статут, несъмнено са резултат и от стратегията на комунистическата номенклатура. Не можем да окачествим другояче организираната и съгласувана кампания срещу БСДП и други организации-учредителки освен като удар срещу демокрацията в предизборен план.

Кризата се задълбочава, народът обеднява, безработицата се увеличава и социалните противоречия се изострят.

В тази обстановка основна задача на БСДП е да защити интересите на социално застрашените слоеве, както и да утвърди своето влияние като конструктивна и съзидателна политическа сила - алтернатива на тоталитарната система.

Като оценява за правилни досегашните действия на ръководството на БСДП, Националният комитет

РЕШИ:

1. Задължава Изпълнителното бюро на Националния комитет и общинските организации на БСДП да отстояват последователно идейната и организационната самостоятелност на партията.

2. Възлага на ЦКРК да проучи организационното състояние на отделни общински организации и клубове, които предприемат действия в противоречие с Устава, Програмата и решенията на Националния комитет и да запознае Националния комитет на следващото му заседание с резултатите.

3. Възлага на Изпълнителното бюро да вземе необходимите мерки за укрепване на организационните структури на БСДП в съответствие с Устава и да изгради ефективна предизборна организация. Възлага на ИБна БСДП да изработи в срок до обявяването на предизборната кампания конкретни платформи за действие.

4. Изпълнителното бюро на БСДП да продължава и отстоява активно линията за укрепване и разширяване на идейния политически център катостабилизиращ фактор на българския политически живот и главно условиеза успешното развитие на демократичния процес в страната.

5. Изпълнителното бюро да започне консултации с организации и с обособилите се групировки (блокове) в СДС, както и други демократичниорганизации за успешен и победен изход на предстоящите избори.

6. Приема оценката за състоянието на СДС, която да се огласи всредствата за масова информация.

7. В случай че усилията на БСДП за консолидиране на СДС като политическа коалиция не дадат положителен резултат и на предстоящатаНационална конференция (22-23 юни) вземат връх деструктивните сили, линията на неговото болшевизиране и опитите той да бъде обсебен, незабавно да се свика Националният комитет.

8. Решението за участие и начинът на участие в следващите избори ще се вземе от Националния комитет.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ И НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА ДВИЖЕНИЕТО ЗА ПРАВА И СВОБОДИ (ДПС) ПО ПОВОД НЕДОБРОСЪВЕСТНОТО ТЪЛКУВАНЕ НА НАПУСКАНЕТО НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ВЕЛИКОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ ОТ ДЕПУТАТИТЕ НА ДВИЖЕНИЕТО.


На 7 юни 1991 г. парламентарната група на Движението за права и свободи напусна пленарните заседания на Великото Народно събрание поради факта, че предложенията на нашите Депутати не бяха включени в проекта за второ четене на Конституцията, с което бяха нарушени основните принципи на обществения договор.

Проведените през последните дни дебати по проекта за второ четене на Конституцията показаха още веднъж, че предложенията на нашата парламентарна група, отнасящи се до правата и свободите на човека и човешките общности, продължават да не се вземат под внимание. Това е още едно потвърждение, че парламентът в този си състав не е в състояние да приеме една истински демократична Конституция.

За съжаление средствата за масова информация отразиха недобронамереноакта на напускане на заседанията на Великото Народно събрание от парламентарната група на Движението за права и свободи и по този начин дезинформираха и манипулираха общественото мнение в страната.

При тези обстоятелства Централният съвет на Движението за права и свободи и неговата парламентарна група се чувстват за задължени да заявят следното:

1. Напусналите депутати от парламентарната група на Движението за права и свободи са 20 на брой.

2. Централният съвет на Движението за права и свободи и парламентарната му група се разграничават от своите депутати, останали в парламента. Те не могат да представляват движението в по-нататъшната дейност на Великото Народно събрание.

3. Народният представител Юлий Бахнев престава да бъде говорител напарламентарната група на Движението за права и свободи.

4. Длъжни сме още веднъж най-официално да напомним, че господин Адем Кенан още през м. септември 1990 г. беше изключен от Движението за права и свободи и парламентарната му група.

В заключение искаме да подчертаем, че парламентарната група на Движението за права и свободи в досегашната си дейност винаги се е ръководела от принципите на равноправния парламентарен диалог. За съжаление липсата на политическа зрялост и далновидност, както и истинска загриженост за националните интереси на страната, доведоха до това, че днес от Великото Народно събрание на Република България при обсъждането на новата Конституция на страната отсъства една цяла парламентарна група, за която са гласували стотици хиляди български граждани.

12 юни 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ГРУПА НА НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ СДС ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРЕГНАТАТА ОБСТАНОВКА В БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ.


Парламентарната група на Национално движение СДС изрязява своята загриженост по повод на последните събития в Българска телевизия и категорично протестира срещу некомпетентната и авторитарна намеса на ръководството на Комитета за телевизия в творческо-професионалната дейност на Главна редакция "Новини”. Свидетели сме как с лека ръка севземат непрофесионални и по същество безотговорни решения, водещи до противоречиви и взаимно изключващи се заповеди и разпореждания.Действията на г-н Христо Томов, заместник-председател на комитета, и опитът да бъде възстановена отречената от времето централизирана йерархично-финансова структура обективно водят до цензорен контрол над информацията, обслужващ интересите на определени политически сили.

Като народни представители ние можем да подкрепим горните твърдения сдесетки примери, които говорят за тенденциозно ограничаване на свободата на творческите екипи. Същевременно ние разглеждаме тези процеси като една задкулисна подготовка на определени заинтересуванисреди с оглед приближаващата предизборна кампания. Изрязяваме своетонеудовлетворение от работата на Парламентарната комисия за радио ителевизия, която чрез своята незаинтересуваност допуска административен произвол в структурите на Българска телевизия. Ние подкрепяме дакларацията на редколегията на Главна редакция "Новини".

Това, което става в телевизията днес, отново потвърждава нашата позиция за необходимостта от радикални промени в обществото и от незабавна смяна на политическата система.

София, 15 юни 1991 година

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ ДО ГЛАВНИЯ РЕДАКТОР НА ВЕСТНИК "ДУМА”. В документа се уточнява позицията на ръководството на БНДП по националния въпрос, изразена на пресконференция на 13 юни 1991 година.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРОДЕВ,

В брой 152 на в. "Дума" от 14 юни т.г. бе поместена информация от пресконференцията на ръководството на Българската национална демократическа партия (БНДП) от предния ден, озаглавена ”Според БНДП по националния въпрос БСП няма право на мнение”.

Държа да Ви уведомя, г-н Продев, че изнесеното от репортерката на в. "Дума" г-жа Бойка Башлиева твърдение е, меко казано, произволен коментар на заявената от нас позиция.

Ние се надяваме, че в името на справедливостта, коректността и доказания професионализъм на вестника, който Вие ръководите, ще достигне до читателите на "Дума” и истината за изразената принципнапозиция на БНДП по повдигнатия въпрос. В този смисъл ще си позволя дая повторя.

Лично аз, както и всички други членове на ръководството на БНДП обърнахме внимание на факта, че единствено в България процесът към демократизация на обществения живот не се съчета със стремежа към духовното консолидиране на нацията, задължително условие за пълен държавен суверенитет на България и нейното достойно място в семейството на свободните демократични европейски нации.

Именно в този смисъл ние приветстваме всички партии и политическидейци, които способстват за изграждането и провеждането на последователна национална политика.

Подчертавайки нашата убеденост, че БСП е в правото си да доведе докрай вътрешните си демократични промени, изразихме и нашето опасение, ve досега все още ръководството й не е определило в недвусмислен документ ясната си позиция по немалкото грехове, нежели престъпления в миналото по българския национален въпрос. По-нататък подчертахме, че в наложената поляризация на обществото ни всеки лозунг, издигнат от едната страна, би бил незабавно отречен от другата независимо от неговата полезност.

В този смисъл беше и напълно нормално да изразим неудоволствието и тревогата си от факта, че някои основни лозунги на БНДП, символизиращи идеята за национална демокрация, бяха обсебени от ораторите на митинга на БСП, проведен на 10 юни 1991 г. в София.

Намираме най-малкото поне за неморален подобен идеен взлом, извършен от една партия, която има претенциите да се разделя със своето тоталитарно минало. Защитата на националните интереси, както неведнъжсме заявявали, не може да бъде монопол нито на БНДП, нито на БСП, нито на която и да е политическа партия, а още по-малко да бъде тенденциозно използвана за тяснопартийни цели. Защитата на националните интереси трябва да бъде свещен Дълг на всички политически партии и задължение на държавните институции в България.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СТАНОВИЩЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ РАБОТНИЦИ КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА "ПОДКРЕПА" В БЪЛГАРСКА ТЕЛЕВИЗИЯ. Документът е адресиран до председателя на Комитета за телевизия и до средствата за масова информация.


Във връзка със създалата се напрегната обстановка в Българска телевизия Управителният съвет на Съюза на българските телевизионни работници (СБТР) към Конфедерацията на труда "Подкрепа” изразява следното становище:

С действията си зад гърба на Тристранната комисия по съкращенията ръководството на Българска телевизия се показа неспособно да осъществи необходимите реформи в програмната схема и в структурата на телевизията. Нещо повече - отдавна изисквани от комисията необходими за работата й документи се предоставят за изпълнение на новите т.нар. "продуценти". Въз основа на тези документи някои ръководители вече разпределят даденото им програмно време, изчисляват бройката необходими им хора, за да го осъществят и предопределят количеството на съкратените, нещо, което е предмет на дейност именно на Централната комисия в Българска телевизия. С необикновено усърдие някои продуценти и други ръководители съобщават имената на заместниците си - гради се отново цялата пирамидална управленска структура, срещу която СБТР към КТ "Подкрепа" се бори от самото начало.

СБТР към КТ "Подкрепа" предупреждава Ръководството на Българска телевизия, че няма да допусне така мечтаното от някои информационнозатъмнение особено пред изборите за нов парламент и в решителния заполитическата и за икономическата реформа период, както и отстраняването от екрана на най-популярните водещи журналисти, защото те са неудобни някому.

В тази връзка намаляването на времетраенето на "По света и у нас", премахването на емисиите "Днес" по Втора програма или пък оставяйкиги, но само с международни новини, неясната съдба на "Панорама" са недопустими!

Що се касае до забавно-информационните предавания и техния обем, което е въпрос и на вътрешно-ведомствени отношения, СБТР към КТ "Подкрепа" ще вземе отношение след насроченото общо събрание на съюза. Тогава ще бъде определена и по-нататъшната линия на поведение на организацията.

София, 14 юни 1991 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА (част първа) НА СИНДИКАТА НА ВОЛНОНАЕМНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОРГАНИТЕ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ В БЪЛГАРИЯ.


Нашата организация приема с надежда Устава и Платформата на Конфедерацията на независимите профсъюзи в България, приета на 11 извънреден конгрес, който се превърна в Учредителен конгрес на синдикализма у нас.

Ние приемаме реформаторските промени, които стават в синдикалното движение у нас, насочени към синдикална защита на трудово-правните и социално-икономическите интереси. Независимо от това, че ние се трудим в една специфична система, натрупани са на всички равнища изключително остри проблеми на творческата и социалната реализация наволнонаемните служители в МВР, които налагат радикална промяна, водеща до формиране на нова по същност, дух и съдържание синдикална организация.

С настоящата платформа ние си поставяме за цел да очертаем основните,ключови проблеми на нашата дейност. Платформата е отворена. Очакваме критичните ви бележки и предложения. От всички нас зависи какъв ще бъде нашият синдикат и ще намери ли той път към доверието ни.


ПЪРВО - ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

- искаме да членуваме в демократична синдикална организация на
волнонаемните специалисти и работници в МВР, която възприема защитатана правата и интересите на членовете си, с цел издигане на обществения престиж и достойноство;
- ние се обявяваме за доброволност на членството, равноправие и автономия на организациите; ние сме за синдикална организация (съюз) на волнонаемните служители в МВР, изградена на основата на делегатския принцип;
- ние сме за реформа в кадровата политика в МВР, която да осигури равноправие на всички служители;
- ние сме за активни синдикални действия в защита на професионалнитени интереси;
- приемаме плурализма в синдиката катония ден;
- ние сме за синдикат, който е в центъра на разрешаване трудовите конфликти, а неговата позиция е позицията на трудовите колективи;
- ние сме за координация и единодействие с други синдикални организации, професионално-отраслови сдружения, когато това отговаряна социално-икономическите и професионалните ни интереси.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПЛАТФОРМА (част втора - последна) НА СЪЮЗА НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ.

    

СЪЮЗ НА БЕЗПАРТИЙНИТЕ ГАРАНТИ ще се бори

Земята да се върне незабавно и безусловно на собствениците, при законна и хуманно определена горна граница, като едновременно с товасвързалите живота си със земята бивши безимотни и малоимотни получатдостатъчно земя за издръжка на семействата си срещу документи за собственост с право за предаване в наследство. Необходим е закон за земята, приет от демократично избран парламент, който за вечни времена да възстанови справедливостта, отчитайки истинските интереси на селяните и целият народ.

Земята на този, който я обработва! Всеки собственик сам и без изнудада реши как ще обработва земята си - без оглушителна агитация! Селотои страната ще са благоустроени, ако селянинът е богат. Богат селянин- богат народ! Осигуряване селото с малогабаритна техника и организиране курсове за работа с новата техника.

Промишлеността - приватизация навсякъде, където е възможно - по примера на напредналите западни страни. Спиране на производствата, които тровят земята, водата, въздуха. Щателен медицински преглед и лечение на работилите в тях и преквалификация за нови производства.  Най-внимателно и ефективно отношение към безработните. Наличие на всички форми на собственост с привличане на чужди капитали, запазвайки народното богатство и максимална икономическа независимост. Избор на безболезнени крачки по пътя за излизане от кризата, без "шокове", а бързо, радикално, комплексно - високо компетентно и отговорно при постоянно съветване между различните виждания на различни школи в икономиката у нас и в чужбина.  Оздравяване на градската среда. Развитие на преработваща и хранително-вкусова промишленост. Преструктуриране на цялата промишленост и разумно развитие на енергийната система при запазване целостта и чистотата на природата. Умножаване на частните работилници за услуги с организации за снабдяване с материали и стимулираща данъчна политика.

Търговия - премахване на държавния монопол върху външната търговия,развитие на частната собственост в търговията. Всестранни и максимално добри условия за всички видове собственост в тази сфера.

Ще се борим за съвременни, справедливи закони за образованието, коитопо същество да не се различават от тия в напредналите страни. За увеличаване на пенсиите на 150 лв. минимална и 400 лв. максимална, при постоянно увеличение съобразно инфлацията. Детски от раждане до 1 клас - 50 лв., 1-8-ми - 70 лв., 9-и-11-ти - 80 лв., за студенти 120 лв. без оглед на успеха - по цени 31 декември 1989 година и също така постоянна корекция съобразно инфлацията.

Съюзът на безпартийните гаранти ще подкрепя всички предложения и мероприятия и ще се бори за узаконяване на всичко нужно на българския народ.

- Безпартийни граждани и граждани на многострадалното ни отечество, обединявайте се! Чакат ни тежки дни. Отново съществува реална опасност да ни пренебрегнат навред. По входове, блокове, квартали, села и градове избирайте честни безпартийни за свои гаранти, внасяйте по пет лева еднократна парична вноска - Съюз на безпартийните гаранти се нуждае от средства за издаване на вестник, за да може реално да се бори за защита правата на безпартийните. Само този съюз - изграден от вас - е реалната и стопроцентова ваша организация.

Изпращайте средствата и даренията на следната банкова сметка:
188/5 000772 ДСК-СГК филиал "X.Димитър" - Съюз на безпартийните гаранти - София.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 юни - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РАЗДЕЛА "ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СТРУКТУРИ" (част осма) ОТ ПРОЕКТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ И ПРЕХОД КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА В БЪЛГАРИЯ, РАЗРАБОТЕН ОТ АМЕРИКАНСКИЯ ЕКИП НА РИЧАРД РАН И РОНАЛД ЪТ (известнатаПрограма "Ран-Ът"). Проектът като цяло е подготвен от Търговската камара на Съединените американски щати като подарък за българския народ. Автор на раздела е известният американски експерт Юджийн Л. Стюарт.


ЗАКОН ПРОТИВ СУБСИДИРАНЕТО

Друга нелоялна международна търговска практика е продажбата на субсидирани стоки за експорт, които ощетяват производителите на страната вносител. Пазарната икономика предполага конкуренция между частни производители, които не са изкуствено подпомагани от държавни фондове. Законите в повечето страни с пазарна икономика предвиждат средства срещу субсидирани стоки под формата на "изравнителни мита". С тези мита, наложени на тези стоки, те се облагат допълнително към всички останали мита.

Съгласно Кодекса за субсидирани стоки на ГАТТ, към които се придържатСАЩ и други страни с пазарна икономика, се разглеждат два вида субсидии - експортни субсидии и местни субсидии. Първите се изплащат,когато стоката е изнесена и при тях условие за плащане е износът. Съществува международен консенсус, че субсидиите са нечестни и са обект за насрещно действие. Приложение А от Кодекса за субсидирани стоки на ГАТТ съдържа неизчерпателен списък на експортните субсидии,които включват: преки субсидии на фирма или отрасъл, които се реализират след износа; валутни схеми, които предвиждат премия за износа; пълното или частичното освобождаване, възстановяване или отсрочване на плащания, свързани с износа или от преки, или от отчисления за обществено осигуряване; отпускане от правителствата наекспортни кредити при преференциални лихви.

От друга страна, не всички "вътрешни субсидии" се считат за нечестни. Общото правило е, че правителствата могат да предоставят "общодостъпни" предимства на своите производители без преференциалнабаза, т.е. на недискриминационна база, но облаги, предоставени на специфични фирми или отрасли, или на производители, разположени на специфични места, обикновено се разглеждат като подсъдни субсидии икато подходящ предмет за насрещно действие. Това се отнася често до "тест за специфичност". Износ, облагодетелстван от тези субсидии, съответно се облага с подходящи мита.

Както и при антидъмпинговия закон, Законът за изравнителните мита сеприлага чрез раздвоена система. Министерството на търговията е отговорно за проучване (разглеждане) на искове, че вносът е бил субсидиран, докато Международната търговска комисия проучва щетите.Ако и двете агенции стигнат до положителни решения, на внесените от страната-нарушител стоки ще бъдат наложени съответни изравнителни мита. Изравнителните митнически процедури обикновено се откриват набазата на внесени жалби от ощетените производители.


ЗАКОНИ СРЕЩУ ДРУГИ НЕЧЕСТНИ МЕТОДИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНКУРЕНЦИЯ

Съществуват редица други средства, които са също така нечестни и се срещат в международната пазарна икономика. Между тях са нарушения напатенти, търговска марка и авторско право. Често местните производители се сблъскват с внос, който нарушава тези важни права на собственост.

САЩ имат общ статут, който осигурява борба с тези нечестни практики. Ощетеният местен производител подава жалба при държавна агенция,която изследва заявените нарушения. Ако жалбата се оцени като основателна, агенцията може да препоръча на Президента ощетяващата стока да бъде забранена за внос в страната или да издаде заповед за спиране и възбрана срещу ощетителите. Процедурата обикновено се използва при случаи, нарушаващи патентното право.

България, която започва да се интегрира в международната пазарна икономика, ще се сблъска с този вид проблеми. Тя може да намери за необходимо да създаде процедура за защита правата на българските производители.

Митническите и търговските закони в страни с пазарна икономика са се развивали съобразно потребностите на международния частен бизнес и соглед да защитават интересите на правителствата и производителите. Когато традиционно непазарна икономика извършва преход към международния пазар, нормално е да се сблъска с тези проблеми и да възникне необходимостта от съответно изменение на законите.


РЕФОРМИ И ИДЕИ ЗА РЕФОРМИ

Съобразяването на българските закони за международна търговия със западните страни се оказва от съществено знамение за свободната инициатива в националната пазарна икономика и международна търовия.Препоръчва се да се разгледат от българския парламент и правителството следните инициативи.

- Да се възстановят енергично преговорите със САЩ за получаване на статут на най-облагодетелствана нация.

- Да се взстановят енергично преговорите с Международния валутен фонди Международната банка за членството на България в тях.

- Да се преговаря енергично с Европейската общност и Секретариата на групата G-24 за специалните заеми от фондовете на G-24 и заемите, осигурявани от Европейската банка за реконструкция и развитие, за проекти, чийто приоритет групата G-24 е определила за финансова помощ на България.

Да се активизират разговорите със САЩ за участието на България в Програмата за подпомагане на източноевропейските демокрации, оценявайки, че България е направила значителни стъпки към узаконяването на политическата демокрация и икономическия плурализъм,за отпускане на заеми от Международната банка за възстановяване и развитие и нейните филиали в групата на Световната банка, предназначени за модернизиране на промишлеността, селското стопанствои инфраструктурата; за програмите на Международния валутен фонд, предназначени да стимулират постоянен икономически растеж, за многостранните междуправителствени заеми за стабилизиране навалутата, както и за намаляване и разсрочване на българския външен дълг; за помощи от "Инициативния фонд", който да осигури заеми, помощи, капитални инвестици, технико-икономически проучвания, техническа помощ, обучение и други форми на подпомагане на частния бизнес в България; за търговски облаги по Общата система на митническите преференции и за даването на статут на най-облагодетелствана нация на продуктите на България, съобразно изискванията и процедурите на чл. 402 от Закона за търговията от 1974г., т.нар. добавки "Джексън-Ваник"; за квалифицирането на България с определение, че е в националния интерес на САЩ. Националната банка за внос и износ да гарантира, осигурява, да отпуска кредити и да участва в отпускането на кредити във връзка с продажбата или наема на всяка избрана стока или услуга от американски произход за ползване, продажба или наемане в НРБ; за квалификация на одобрение на България относно нейната кандидатура в ГАТТ.

Да се реформират българските вътрешни закони и разпоредби с цел:

- да се намалят по-нататък ограниченията за обмяна на валута;
- да се елиминира напълно държавата от определянето и контролирането на цените и да се премахнат държавните субсидии на износните цени;
- бързо да се действа България да подпише Уеднаквената тарифна класификация и Кодовата система за вносни тарифи и експортни статистически данни;
- да се намалят по-нататък количествените ограничения по вноса и износа;
- да се премахне напълно изискването за разширения за внос и износ; да се премахнат вносните и износните квоти; да се превърнат вноснитеквоти в тарифи; за насочване на дефицитните стоки към вътрешния пазар да се използва данъчната система;
- да се премахне държавният натиск за разменна търговия при търговскисделки със западни фирми;
- да се премахне изискването всички плашания, свързани със зоните за свободна търговия, да се извършват в конвертируема валута;
- както е отбелязано отделно в главата за съвместни предприятия, чуждестранни инвестиции и търговския кодекс, трябва да се отменят илиизменят изискванията на Конституцията и Указ 56, които утвърждават държавната собственост на земята и построеното върху нея и да се изменят подобните изисквания Указ 2242 с оглед да се позволи частна собственост на земята, сградите, постоянните постройки и др. в зоните за свободна търговия от предприятията, които създават зоните, а вътре в зоните от предприятията, които създават такива съоръжения;
- да се измени Указ 2242 с оглед стойността за обмитяване да бъдеизчислена от стойността на всякакви български материали, труд и режийни разноски, извършени в зоната за свободна търговия;
- да се измени Законът за митниците и да се изясни Законът за административните разпоредби, който да предвиди административните решения на митническите власти да бъдат обект на юридическо преразглеждане от Районния съд по местоживеенето на вносителя;
- да се измени българският митнически закон относно следните клаузи за западните или американските митнически закони с цел да се ревизират българските закони така, че да отговарят на западната практика, която насърчава и облекчава практикуването от страна начастни предприемачи на свободна търговия в международен мащаб.

/Пресслужба "Куриер"/

10:56:30     
18.06.1991 г.

Редактор:
Нина Гаврилова
Технически изпълнител: Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер", 1991 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!