18 март 1992

София, 18 март 1992 година
        Брой 54 (584)

Ръководител Пресслужба "Куриер"

Стефан Господинов


София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СТАЧЕН КОМИТЕТ, НА ФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ И НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СИНДИКАЛНАТА МИНЬОРСКА ФЕДЕРАЦИЯ "ПОДКРЕПА". Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Министерския съвет, до парламентарната група на Съюза на демократичните сили, до Националния координационен съвет на СДС и до представителите на всички дипломатически мисии в София.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, ГОСПОДА МИНИСТРИ,

Обръщаме се към Министерския съвет на Републиката в качеството му на гарант по рамковото споразумение, подписано през нощта на 22 срещу 23 август 1991 г. от правителството на Димитър Попов, чийто приемник сте (следователно поемате всички негови активи и пасиви) и тъй като досега не сте отрекли това, заявяваме следното:

За времето от 17 ноември 1991 г. до сега ние направихме всичко възможно да създадем такива условия в мините, че да работите спокойно: увеличихме с 15 % (600 000 т) добива на въглища спрямо 1991 г., като разчетите са такива, че до края на 1992 г. да достигнем 2 000 000 т повече, както ви обещахме.

Само това (нищо друго) спаси българската енергетика в трудното за нея време и всеки, който си приписва каквито и да са заслуги в това отношение, е, меко казано, лъжец.

Същевременно независимо от това, че тотално ни се пречеше с умисъл или не, като с месеци не се изплащаха заплати (в някои от рудниците заплатите не са получавани от месец декември!?), предотвратихме стачка на "колеги” от КНСБ и т.н., сме сериозно обезпокоени от ескалацията на социалното напрежение в мините, предизвикана от:

1. Необоснованото с нищо неаргументирано, съзнателно манипулирано и скрито от синдикатите закриване на уранодобива.

2. Крещящо нарушение на клаузите от рамковото споразумение, съгласно което Министерството на индустрията и търговията в лицето на своята администрация и ръководство, намиращи се там от предлуканово време, трябваше да представи проектите за екологизация на оловно-цинковото производство. Вместо това получихме списък на фирми, които са изявили желание за участие и нищо повече, а знаем, че все пак нещо е трябвало да се направи, и то решително след лятото на 1990 г. (виж 42 Разпореждане на Министерския съвет от 1990 г.).

3. Независимо от отрицателното ни становище по закриване на оловното производство във вида в който ни се предлага, считаме, че не може да се говори за коректност тогава, когато един проект с икономическо значение се представя пред когото и да било без социалната програма в него. Нещо повече, налице е договаряне с лицето Киприадис за извеждане на оловното производство извън страната.

4. Браншовото споразумение - естествено следствие на рамковото такова, не се изпълнява в заключителната му част.

5. Голяма част от виновниците за тежкото състояние на отрасъла продължават да работят в него, като оглавяват предприятия, фирми и дори отдели в министерства.

6. Опитът да се прокарва предложението за замразяване на работната заплата, без това да е съобразено с галопиращата инфлация, смятаме за антисоциален.

Всичко това ни кара да се обърнем към вас и настояваме:

Считайте тази декларация като последно предизвестие и ако в предвидения от Закона за уреждане на колективните трудови спорове (ЗУКТС) срок, който изтича на 20 март 1992 г., не предприемете решителни мерки за стриктното изпълнение на рамковото и браншовите споразумения, ние ще възобновим ефективните стачни действия на национално ниво, които до този момент са трансформирани в символични (резултат от подписаното рамково споразумение, своите задължения по което ние съвестно изпълнявахме досега).

Длъжни сме обаче да ви предупредим, че в стачката ни този път ще има съвсем нови елементи, непознати в световната история - с нас под земята, включително и в урановите рудници, ще бъдат нашите гладуващи деца, чието бъдеще вие поставяте под угрозата на вечна мизерия. Не затова гласувахме за вас!

Искаме да ви уверим, че ще се придържаме към преговорите, започнати на 10 март 1992 г., но няма да ги водим до безкрайност.

Заявяваме ви, че всеки опит да прехвърлите вината от болната глава на здравата, а случаят с исканата оставка на ръководството на Комитета по енергетика недвусмислено го подчертава, ние няма да приемем на никаква цена и ще защитаваме категорично своята позиция.

Мястото на инженерите Радулов и Ангелов е там и ние не позволяваме повече манипулации. Обърнете внимание на т.нар. Национална електрическа компания и ще видите къде е разковничето на раздора в енергетиката.

Вслушайте се в гласа на работниците и няма да сбъркате!

Съветваме ви да не се манипулирате от каквито и да са изявления за това, че в мините стачка няма да има, защото историята на миньорската федерация доказа обратното!

Надяваме се да проявите очакваната от вас мъдрост!

Настоящата декларация е приета на Федеративен съвет с абсолютно болшинство и ще бъде приведена в изпълнение от Централния стачен комитет в сроковете, определени от ЗУКТС!

София, 17 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИТЕТА ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В БЪЛГАРИЯ ВЕЛКО ВЪЛКАНОВ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА ЧЕШКАТА И СЛОВАШКАТА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ВАЦЛАВ ХАВЕЛ.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ,

Пише Ви Велко Вълканов - председател на Комитета по правата на човека в България, народен представител, кандидат за президент на Република България в състоялите се през януари т.г. президентски избори, за когото гласуваха 47,15 % от избирателите.

Пиша Ви дълбоко обезпокоен за съдбата на демокрацията в моята страна. Все по-силно се проявява стремежът на някои сили да използват предоставяните от демокрацията средства за постигането на несъвместими с нея цели. Проява на този стремеж са и неотдавна внесените в Народното събрание законопроекти за т.нар. декомунизация. Законопроектите предвиждат съществено ограничаване на правата на гражданите не на основание на доказана индивидуална вина, а на основание на определени социални признаци. Те грубо нарушават не само Конституцията, но и международните пактове за правата на човека. Искам да вярвам, че нашата прогресивна общественост няма да допусне те да бъдат приети.

Трябва обаче с голямо прискърбие да отбележа, че авторите на тези законопроекти са вдъхновявани в значителна степен и от приетия във Вашата страна закон за декомунизация, известен като закон за проверката. Позволете ми, господин Президент, с цялата откровеност да кажа, че този закон направи извънредно лоша услуга на демокрацията в източноевропейските страни. Той е пример, който в никакъв случай не биваше да ни бъде даван. Доколкото зная, той не е особено популярен и във Вашата страна.

Ето защо се обръщам към Вас с призива да използвате конституционните си правомощия и цялото си влияние на истински демократ, за да бъде отменен законът за проверката. Така ще помогнете и на нас да осигурим демократичното развитие на своята страна. Дайте ни пример, който заслужава да бъде следван. Нека всички се ръководим от убеждението, че няма и не може да има демокрация там, където правата на човека не се радват на безусловно уважение.

Приемете, господин Президент, уверенията в искреното ми уважение към Вас.

София, 16 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФОНДАЦИЯ "ВОДЕНЕ НА ПРЕГОВОРИ И РЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ", НАПРАВЕНО НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА 13 МАРТ 1992 Г. В СОФИЯ.


Създадената през август 1991 г. Фондация "Водене на преговори и решаване на конфликти" заедно с Централния институт за усъвършенстване на учители при СУ "Св. Климент Охридски" са изградили център, който вече развива широка програма съвместно с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на околната среда. В момента в около 30 български училища децата в началния и в горния курс се подготвят по специални програми за решаване на конфликти, а в края на м.март няколко американски треньори ще проведат обучение на екипи от специалисти в Министерския съвет, Министерството на околната среда и Министерството на външните работи. В ход е и специална регионална програма, която цели намаляването на етническите напрежения и създаване на местни неформални организации, търсещи решения на конфликтните спорове.

Фондацията поддържа връзка с водещата в тази област американска фондация "Партньори за демократична промяна", разпространяваща идеите за изграждане на демократични умения за водене на преговори, за решаване на конфликти и за ефективно сътрудничество в страните от Източна и Централна Европа. Тя се ползва с подкрепата на такива американски фондации като German Marshall Fund, Rockefeller Family, Soros Foundation, Американския институт за мира. От 1989 г. са изградени шест центъра, свързани с националните университети в Прага, София, Братислава, Варшава, Москва и Будапеща. Усилията на създадената регионална мрежа са в няколко насоки:

1. Обучение на хиляди хора в изброените демократични умения в области като образованието, индустриалните отношения, опазването на околната среда, социалното дело, административните органи и неправителствените организации. Основната идея е да бъдат подготвени във всяка от тези области хора, които ще предават тези демократични умения.

2. Подпомагане на социалната политика най-вече по отношение на разработването на правни норми в новите законодателства, постулиращи търсенето на начини за мирно решаване на многобройните конфликти. В законодателствата на Полша и на Унгария вече има цели раздели, задължаващи страните в конфликт да преминат през всички стъпки, предлагащи търсене на взаимноизгодно решение, преди да се достигне до съдебен процес в областта на екологичните конфликти и на трудовите спорове.

3. Провеждане на академични курсове върху теорията и практиката на медиационните (посредническите) процеси в демократичното общество.

За осъществяване на контакти:

Център "Водене на преговори и разрешаване на конфликти"
София
СУ "Св. Климент Охридски"
ЦИУУРК бул. "Цар Борис III" N 224 тел. 57-02-21, 57-02-63, 62-78-65 факс 57-20-87

София, 13 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА ВТОРИЯ КОНГРЕС НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ, ПРОВЕДЕН НА 11 МАРТ 1992 ГОДИНА В СОФИЯ.


Въз основа на отчетния доклад на Централния съвет (ЦС) на ветераните от войните, изнесен пред Втория конгрес, и на базата на станалите разисквания и направените предложения, конгресът реши:

1. Приема доклада за дейността на ЦС и на Контролно-ревизионната комисия през отчетния период като правилни и насочени към по-нататъшното изграждане и утвърждаване на съюза като масова, надпартийна, независима и родолюбива организация на участниците във войната срещу хитлеро-фашистка Германия.

2. Счита, че поставените основи за организационното изграждане на съюза в национален и регионален мащаб са правилни и са обхванали по-голяма част от ветераните от цялата страна чрез изграждането на секции, дружества, местни и общински съвети.

3. Изградените комисии за работа сред ветераните, техните близки, младежта и народа обхващат почти всички форми за почит, възхвала и преклонение пред героите, загинали за Родината.

4. В правилна насока се е извършвала и работата за социална защита на ветераните и преди всичко за запазване и подобряване на придобивките им, подпомагане на социално слабите и семействата на загиналите - сираците, вдовиците, военноинвалидите и др.

5. Приетият на Първия конгрес на съюза Устав на Съюза на ветераните от Отечествената война на България 1944-1945 г. наред с положителните страни показа и някои слабости, което налагат неговото осъвременяване. Конгресът реши:

1. Следва да продължи работата, чрез усилията на всички участници във войната за изграждане на Съюза на ветераните като легитимна, масова, надпартийна, независима организация, опора на демократичните преобразувания в страната. За целта е необходимо да продължи по-нататъшното изграждане на съюза чрез обхващане на почти всички участници във войните във всяко селище, град и регион.

2. Конгресът на Съюза задължава ЦС да продължи работата за подобряване на социалната защита на всички ветерани от войните, като засили контактите с държавните институции - Президентството, Народното събрание, Министерския съвет и Министерството на отбраната. В това отношение по-широко да се използват средствата за масова информация - радиото, телевизията и периодичният печат.

3. Да продължи работата на ЦС и ръководствата по места за родолюбивото възпитание на младежта и народа под девиза: "Никой не е забравен и нищо не е забравено!". Във връзка с това да продължат усилията за изграждане на паметници, паметни плочи и Национален паметник на загиналите във войната срещу хитлеро-фашистка Германия.

4. За оказване на социална помощ на нуждаещите се ветерани следва да се събира уточненият членски внос, като се търсят и други средства на спонсорство, дарения и др.

5. Конгресът задължава ЦС да подобри работата си със сродните организации - Съюза на запасните офицери и сержанти, Съюза на военноинвалидите, Българският антифашистки съюз и др.

6. Да се подобрят международните връзки на Съюза.

7. Да се търси активно съпричастие на съюза във всички тържествени чествания в национален и регионален мащаб. При всички такива мероприятия да не се забравят вдовиците, близките на загиналите и сираците. Специално внимание да се отделя на съвместната работа с военноинвалидите от войните.

8. По-нататъшната работа на Съюза да се приведе в съответствие с новоприетия Устав на Съюза на ветераните от войните.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 мгрт - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА НА ИНИЦИАТИВНИЯ КОМИТЕТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИЯ ЗАНАЯТЧИЙСКИ И ПРОФЕСИОНАЛЕН СЪЮЗ В БЪЛГАРИЯ (ОЗИПС), ФОНДАЦИЯ "ФОНД ЗА ПОДКРЕПА И ГРИЖИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАНАЯТЧИИ", ЗАНАЯТЧИЙСКАТА КООПЕРАЦИЯ "ЗАНКООП” И ВЕСТНИК "ЗАНАЯТЧИЙСКА ДУМА".


  П Р О Г Р А М А

на Инициативния комитет за възстановяване дейността на Общия занаятчийски и професионален съюз в България (ОЗИПС), Фондация "Фонд за подкрепа и грижи за българските занаятчии", занаятчийската кооперация "Занкооп" и вестник "Занаятчийска дума".


I. Ц Е Л И:

- Възстановяване на дейността, имуществото, влиянието на Общия занаятчийски и професионален съюз в България (ОЗИПС) на фондацията към него, кооперацията и на вестника му на основа на съществуващите закони.
- Професионална и социална защита на членовете на ОЗИПС и техните семейства.
- Осигуряване на материални и финансови условия за развитие на занаятите и на високия професионализъм.
- Защита на членовете на ОЗИПС от нелоялната конкуренция и монополизъм.
- Осигуряване на суровини и материали на изгодни пазарни цени при гарантирано високо качество.
- Легитимност на издаваните от ОЗИПС документи за правоспособност и професионални умения.
- Гарантиране на правото на труд, правото на почивка и правото на повишаване на квалификацията.
- Изгодни за членовете на ОЗИПС дългосрочни поръчки от фирми и организации, както и облекчени форми на кредитиране от фондовете на ОЗИПС.
- Издигане на социалния престиж на занаятчийството и на професионализма и реално участие на негови представители в структурите на държавната администрация.
- Събиране на информация, установяване на процедури, подготвяне на лоби в трите власти, депозиране документи в съда, петиции в Народното събрание и за международни институции (при необходимост).


II. З А Д А Ч И

1. Издирване и установяване на контакт с живи бивши членове на ОЗИПС и евентуално включване в инициативата (информация за имущество, членска маса, документи).

2. Издирване и събиране на архиви, документи, списъци, предавателни протоколи, ликвидационни протоколи, документи за прехвърляне на имущество, адреси на сдружения и индивидуални членове, преснимане на намереното и изготвяне на систематизиран (проблемно и хронологически) архив на ОЗИПС.

3. Ангажиране на адвокатурата, съда и прокуратурата с въпросите по възстановяването.

4. Чрез изградените браншови структури да се решават както проблемите на бранша, така и всеки проблем от синдикален характер за всеки член на ОЗИПС.

5. Да участва активно във всички форми на контакти както с правителството, така и със синдикати и професионални съюзи.

6. Установяване на връзка с представители на чуждестранни организации и институции и с отделни граждани, имали делови, лични и стопански отношения с ОЗИПС. Аудио- и видеозаписи на контактите с тях, както и с българските свидетели на неговата история.

7. Установяване на контакт с аналогични организации в чужбина - преди всичко в страни с близка на българската стопанска инфраструктура (Дания, Белгия, Норвегия, Холандия, Чехо-Словакия). Взаимстване от техния опит.

8. Изготвяне и внасяне на аргументирана и документирана петиция в Народното събрание, която да предизвика законодателна инициатива за връщане на имуществото на ОЗИПС.

9. Ускорено внасяне на необходимите документи в съда за регистрация (преди други евентуални конкуренти) на правоприемника на съюза.

10. Успоредно формиране на масирано ангажиране на масмедиите с проблема.

11. Да не допуска накърняване на правата на своите членове от държавни институции, монополисти или политически сили.

12. Да гарантира обществена защита на своите членове, при и по повод дейността му в ОЗИПС.

13. Изготвяне на концепция за бъдещето на един възстановен съюз в новите условия и подготовка на конгрес (възстановителен).

14. Аналогична и успоредна работа за възстановяване фондацията на съюза (документи, живи свидетели, съд, прокуратура, регистрация, откриване на сметки). Инициативи за набиране на финансови средства (дарения, спонсорство, наем, лихви от присвоените пари и др.).

15. Аналогична и успоредна работа за възстановяване на Кооперацията.

16. Работа за възстановяване на вестника.

17. Управителният съвет да направи необходимото за отмяна на действието на всички законови актове, разпоредби и решения относно дейността на ОЗИПС след 9 септември 1944 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА СЕКРЕТАРИАТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ ПО ПОВОД НА ПУБЛИКАЦИЯ ВЪВ В. "БЪЛГАРИЯ". Документът е адресиран до кмета на София, до министъра на вътрешните работи и до средства за масово осведомяване.


Секретариатът на Централния комитет на Българската комунистическа партия на заседанието си на 12 март 1992 г. се запозна с публикацията във вестник "България" от 12 март 1992 г. "В ИМЕТО НА НАРОДА - КОМУНИСТИТЕ ИЗДАДОХА ПЪРВАТА СМЪРТНА ПРИСЪДА СЛЕД 10 НОЕМВРИ".

Секретариатът на ЦК на БКП категорично заявява, че тази публикация е подла провокация, тъй като БКП няма Градски комитет във Враца. Освен това, БКП няма нищо общо с демонстрацията на "социално слабите и сърдечно болните". БКП е за парламентарна демокрация в истинския смисъл на думата. На БКП са чужди естремизмът и тероризмът, които осъждаме.

Днешната БКП няма нищо общо с тоталитарната живковистка БКП и с нейната номенклатура, която сега се намира в БСП и в СДС.

Ако тази провокация е дело на Гено Влахов, който чрез вестник "Демокрация" от 15 февруари 1992 г. направи опит да призове народа на бунт с интервюто си "СРЪБСКИ ВАРИАНТ СЕ ОЧАКВА, АКО БКП БЪДЕ ЗАБРАНЕНА", то той трябва да се обуздае и да се постави на съответното място. Той няма нищо общо с БКП, от която е изключен на 9 февруари 1991 г.

Най-учтиво молим господин Йордан Соколов - министър на вътрешните работи, да нареди на органите на МВР да издирят авторите на тази провокация и да бъдат най-строго наказани, съгласно НЗ на Република България.

София, 13 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПРЕСЦЕНТЪРА НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (БСДП) ЗА УЧАСТИЕТО НА ПАРТИЯТА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ.


На 19 и 20 март 1992 г. в австрийския град Баден, близо до Виена, ще се проведе международна конференция на тема "Сътрудничество за европейско бъдеще”. Конференцията е организирана по инициатива на групата на германските социалдемократи в Европейския парламент и е организирана съвместно със Социалдемократическата партия на Австрия, д-р Карл-Рейнер-институт, Германската социалдемократическа партия и социалдемократическата група на Европейския парламент. Ще се обсъжда бъдещето на реформата в Централна и Източна Европа, международното положение и работата на Европейската общност за развитието на този процес с представители на реформаторските движения, социалдемократически партии и организации със социалдемократическа ориентация от този регион.

Конференцията ще бъде открита от президента на Комисията на Европейската общност г-н Жак Делор. На конференцията е лично поканен да участва д-р Петър Дертлиев - председател на БСДП. Там той ще изнесе кратък доклад за процесите в България.

София, 17 март 1992 г.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ИЗЛОЖЕНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИЯ МОРСКИ СЪЮЗ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА МОРСКАТА ПОДГОТОВКА В ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА СЪДЕЙСТВИЕ НА ОТБРАНАТА.


Двадесетият (възстановителен) конгрес на Българския морски съюз (БМС), състоял се на 10 август 1991 г. във Варна, прие специална морска програма. В раздел VI т.3 и 4 от тази програма Управителният съвет на Б М С се задължава да установи делови контакти с ръководството на морската подготовка в Организацията за съдействие на отбраната (ОСО) и да направи нужното за съвместното поддържане и използване на базата и имуществото за морско и водно спортуване и морски и воден туризъм при договорни условия между двете страни (p.VI т.4).

БМС, наследник, продължител и правоприемник на Българския народен морски сговор (БНМС - 1920-1945 г.) и на Народния морски съюз (НМС - 1945-1947 г.) смята за необходимо Да обяви следното свое становище:

Първите морски клубове в България са създадени в началото на 20-те години на века от БНМС. От тогава и до сега в ОСО те изпълняват общонационални, патриотични задачи. Морските клубове съдействат за физическата закалка на младите хора чрез спортуване, дават им първоначални знания и умения по морското дело, ориентират ги професионално към военноморските сили и търговския флот. Те допринесоха много за повишаване на морската култура у нас.

В бр. 12850 на в. "Българска армия” и от изявления на министъра на отбраната научаваме, че Министерството на отбраната има намерение да преустанови дейността на Организацията за съдействие на отбраната, което би довело до разпиляване на нейното имущество.

Морската материална част на ОСО не е създавана само от държавата. Голям дял от нея е придобита като наследство от български морски флот (БМФ), с лични средства и труд на гражданите, от фондовете на предприятия, предназначени за осигуряване на активния отдих на хората, от спонсори на Българските федерации по водните спортове и морските клубове. Ето защо ние смятаме, че когато обществото ни се насочва към приватизация, е недопустимо Министерството на отбраната да иска одържавяване на част или цялото имущево на ОСО.

БМС апелира за неделимост на сегашните морски клубове в ОСО, тъй като те, както и морската подготовка като процес са по същество неделими.

Настояваме при окончателното решаване на статута на ОСО и нейната морска подготовка да бъде съобразено и мнението на БМС, единствената морска обществена организация в България, ратуваща за съхраняване и развитие на националната ни морска култура.

Към морето и Дунава за напредък!

Варна, 6 февруари 1992 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: к.д.п. Д.Мавров

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

София, 18 март - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА (ЧАСТ ТРЕТА) НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПАРТИЯ. Документът е приет на Петата национална конференция на партията на 21 септември 1991 година в София.


СОЦИАЛНА ПРОГРАМА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Републиканската партия, изхождайки от позицията, че:

- здравеопазването е специфична и ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА сфера в обществения живот;
- като цялостна система и в основните й елементи през последните 45 години бе поставено на погрешна основа, в резултат на което сме на ръба на здравно-демографска катастрофа;
- определението на Световната здравна организация, че "Здравето е състояние на пълно физическо, душевно и социално благополучие, а не само отсъствие на болест и физически дефект", поставя в центъра на здравеопазването здравия, а не болния човек, предлага на българските граждани следните основни положения за радикална реформа в здравеопазването.

Трайна мотивация и АКТИВНО АНГАЖИРАНЕ НА ОБЩЕСТВОТО И ЛИЧНОСТТА в създаването на позитивно отношение към здравето, съответно към ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ;

Преструктуриране на специализираните органи в здравеопазната система, имащи отношение най-вече към ПЪРВИЧНАТА ЗДРАВНА ПРОФИЛАКТИКА и опазване на общественото здраве;

Въвеждане в най-кратки срокове на здравно-осигурителна система чрез СЪЗДАВАНЕ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ, ОТДЕЛЕНИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ И УПРАВЛЯВАНИ ОТ САМИТЕ ОСИГУРЕНИ;

Предоставяне на здравно осигурените граждани на ПРАВО НА ИЗБОР НА ЛЕКАРИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ;

ПОВИШАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО БЛАГОСЪСТОЯНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕСТИЖ НА МЕДИЦИНСКИТЕ КАДРИ, работещи в здравно-осигурителната система;

НЕЗАБАВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА ЧАСТНА ПРАКТИКА;

НЕЗАБАВНА ПРИВАТИЗАЦИЯ на преобладаващата част от поликлиничната и специализираните медицински дейности, ОТКРИВАНЕ НА ЧАСТНИ СТАЦИОНАРНИ ЗАВЕДЕНИЯ;

Осигуряване на 12 % от държавния бюджет за нуждите на здравеопазването;

Привеждане на МЕДИЦИНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ И СЛЕДДИПЛОМНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ на медицинските кадри в съответствие със СВЕТОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ;

ПЪЛНО АНГАЖИРАНЕ на здравеопазването и на цялото общество в международните програми за здравословен начин на живот и оздравяване на околната среда.


 СЕМЕЙСТВО

Считайки семейството като ОСНОВНА СТРУКТУРНА ЕДИНИЦА на обществото, в което става възпроизводството на нацията, възпитанието на децата, отдихът на работещите и грижата за възрастните, Републиканската партия предлага:

Създаване на необходимите икономически, юридически и социални предпоставки за ЗАЗДРАВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО СЕМЕЙСТВО, без да се нарушават основните права на гражданите;

Въвеждане на ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА МЛАДИТЕ СЕМЕЙСТВА;

Обществено-държавна ЗАКРИЛА НА МАЙЧИНСТВОТО И ДЕТСТВОТО;

Полагане на ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖТА с оглед осигуряване на необходимите условия за тяхното, ПЪЛНОЦЕННО ДЕТСТВО, ВЪЗПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗРАСТВАНЕ;

Създаване на специализирани заведения за безпризорни деца;

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ НА УЧАЩИТЕ се чрез стипендии, целево кредитиране, фондации и др.;

Даване възможност за спортуване на всеки и развитие на материалната база за целта;

ОБЩОДОСТЪПНИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ГРАЖДАНИ;

БЛАГОУСТРОЯВАНЕТО на населените места по световните стандарти да стане приоритетна задача на общините.


ТРУДОВА ЗАЕТОСТ

Републиканската партия уважава правото на труд и е за МАКСИМАЛНА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ на българските граждани. Безработицата в условията на пазарната икономика е нормално явление, когато е в ПРИЕМЛИВА ГРАНИЦА и обществото може да осигури безработните. Настоящият момент е особено труден и за нашата страна, тъй като броят на безработните при прехода ни към пазарна икономика се увеличава непрекъснато, а в същото времe възможностите на държавата за тяхното осигуряване са ограничени. Във връзка с това Републиканската партия предлага:

СВОБОДНО ДОГОВАРЯНЕ НА ЗАПЛАТИТЕ между работниците и служителите, от една страна, и работодателите, от друга - до неговото въвеждане да се запази системата на ИНДЕКСАЦИЯ И КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСКЪПВАНЕ НА ЖИВОТА;

Създаване на НОВИ РАБОТНИ МЕСТА ЧРЕЗ УСКОРЯВАНЕ НА ПРИВАТИЗАЦИЯТА, СНИЖАВАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ, ПРИВЛИЧАНЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И СТИМУЛИРАНЕ НА ДРЕБНОТО И СРЕДНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО.

Обезщетяванията за безработните да са в съответствие с хода на инфлацията и жизнения екзистенцминимум и достатъчни по продължителност;

Да се организират курсове за КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ на освободената работна сила съобразно настоящите и в близките години потребности и изисквания на икономиката.


ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ

Общественото осигуряване в продължение на десетилетия и понастоящем е монопол на държавата и част от нейния бюджет. Републиканската партия счита за необходимо:

ПЕНСИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ ДА СЕ ОТДЕЛИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ - приходите му да бъдат въз основа на ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ и правилното им стопанисване и управление с оглед на тяхното нарастване;

Пенсиите да са в СЪОТВЕТСТВИЕ по размер с направените осигурителни вноски и с ръста на инфлационния процес;

Социални пенсии да се отпускат на граждани, достигнали определена възраст - НЕ ПО-МАЛКО ОТ 70 ГОДИНИ, които нямат приходи и имущество, чрез които да могат да се издържат;

ИЗДИГАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ СТАТУС НА ДОМОВЕТЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ГРАЖДАНИ и превръщането им в желани и търсени места за живеене.

Полагане на ОСОБЕНИ ГРИЖИ ЗА ИНВАЛИДИТЕ и осигуряване на условия за ТЯХНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВОТО чрез подходяща трудова дейност.


ДУХОВНА ПРОГРАМА

ОБРАЗОВАНИЕ

Образованието да се приведе в съответствие със съвременните изисквания на живота. За целта се използва опитът на водещите в това отношение страни;

Да се разреши създаването на ЧАСТНИ УЧИЛИЩА наред с държавните, при задължителен минимум от учебни предмети и програма, като получените дипломи бъдат равнопоставени;

ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА ДА НЕ СЕ УНИФИЦИРАТ, за да бъдат задоволени различните предпочитания на ученици и родители;

Образованието да се раздели на степени, като преминаването от дадена степен на обучение в по-горна да става с изпити пред комисия;

Да се възстанови институцията на УЧИЛИЩНИТЕ НАСТОЯТЕЛСТВА за подпомагане и контрол на просветната дейност;

Издигане на социалния статус на преподавателите;

Да се осигури ДЕЙСТВИТЕЛНА АВТОНОМИЯ И ТЕРИТОРИАЛНА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ВИСШИТЕ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ, както и на тяхното интегриране в университети;

Университетското образование да се реформира, както по отношение на учебните планове и програми, така и по отношение на изискванията към преподавателите и студентите, като целта се ползва опитът на водещите университети;

Изграждане на факултети към университетите и академиите като юридически лица с отделни банкови сметки, или на фирмени отделения към тях, за ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАТЕНО ОБУЧЕНИЕ, СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ТРАНСФЕР НА НАУЧНИ ПРОДУКТИ, ТЕХНОЛОГИИ И ДР. с оглед създаване на СОБСТВЕНИ ФОНДОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ И НАУКА.


 НАУКА

Центрове на научната мисъл и дейност да станат българските университети, каквато е световната практика, а не институтите на Българската академия на науките (БАН);

В областта на обучението на научните кадри да се въведе степенна структура с присъждане на степените: бакалавър на науките (изкуствата), магистър на науките (изкуствата) и доктор на науките (изкуствата), с оглед по-голяма мобилност и възможност за работа, както и обмен на студенти от всички нива с европейски и американско-канадски фирми и университети;

НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ ДА НЕ СЕ ПЛАЩАТ, а да служат като важен критерий при оценка на квалификацията на кандидатите за работа и хабилитация.

ДА СЕ ПРЕМАХНЕ ВИСШАТА АТЕСТАЦИОННА КОМИСИЯ към Министерския съвет като ненужна структура и да се делегират права за присъждане на научни степени и звания към съответните научни съвети към университетите и академиите (или висшите училища);

БАН да се превърне от мастодонт на тоталитарната наука в самоуправляваща се организация на научната мисъл в България по подобие на съответните чуждестранни институции в напредналите в научно и техническо отношение демократични страни.

- За целта:
- научните звания "академик" и "член-кореспондент" да се превърнат от платени в почетни;
- ДА НЕ СЕ ДОПУСКА СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА АКАДЕМИЧНИ ИНСТИТУТИ В ДРУГИ ПОДОБНИ ЗВЕНА НА БЮДЖЕТНА ИЗДРЪЖКА - такава да бъде предвидена само за ИЗДРЪЖКА НА МИНИМАЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН АПАРАТ за обслужване на ръководството на академията.


КУЛТУРА

СВОБОДА НА ТВОРЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА в областта на културата;

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ТЕАТРИТЕ, КИНОТЕАТРИТЕ, ГАЛЕРИИТЕ, КОНЦЕРТНИТЕ ЗАЛИ, СТУДИЯТА И ДР.;

ПРЕМАХВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИЯТА ЗА ИЗНАСЯНЕ ЗАД ГРАНИЦА НА ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ИЗКУСТВОТО, без паметниците на културата;

ЗАКОНОДАТЕЛНА ЗАКРИЛА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И ОСИГУРЯВАНЕ НА СВОБОДЕН ПАЗАР на нейните продукти;

Въвеждане на ЕДИННА ЗАКРИЛА НА ИЗОБРЕТЕНИЯТА С ПАТЕНТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕВРОПАТЕНТА И ПАТЕНТНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА РАЗВИТИТЕ СТРАНИ.

Ефективна ЗАКРИЛА НА АНТИЧНИТЕ И НАЦИОНАЛНИ ЦЕННОСТИ по нашите земи чрез въвеждане на строг контрол и засилени санкции срещу посегателствата в това отношение;

Възстановяване и издигане авторитета на ЧИТАЛИЩАТА КАТО САМОБИТНА БЪЛГАРСКА КУЛТУРНА ИНСТИТУЦИЯ.

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

СПЕЦИАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
РЕГИСТЪР НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ


007. НЕЗАВИСИМА ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТИЯ (НДП)


Идеята за създаването се заражда още с учредяването на Комитета на репресираните през декември 1985 година. Основаването е на 21 ноември 1989 г. на общо събрание пред църквата "Света София”.

НДП се смята за възстановител, но на ново политическо равнище, на разтурената през 1946 г. Демократическа партия на Александър Малинов и Никола Мушанов. Има амбицията да се утвърждава като прогресивна, технократична и активно действаща партия. Запазва правото си да взема независими решения.

НДП е партия на центъра. Желае да се възстанови Търновската конституция, за да се стимулират законодателно и да се развиват всички видове собственост.

НДП активно подкрепя участието на България в развитието на европейската и християнската цивилизация.

Крайната цел на партията е изграждането на независима, демократична и преуспяваща европейска България, създадена чрез волята, ума и труда на народа.

НДП участва в изборите за Велико народно събрание, за Народно събрание и за президент на Републиката.

Ръководни органи са Тричленен съвет и Политически екип. Председател е Петър Гогов, заместник-председател Богдан Йоцов, организационен секретар Стоймир Минков.

Адрес на Независима демократична партия:
кв. "Хиподрума” бл. 20
тел. 52-69-42

/Пресслужба "Куриер"/


*  *  *

008. НАЦИОНАЛНА ПАРТИЯ НА ТРУДА, ЧАСТНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ТВОРЦИТЕ (НПТЧСПТ)

Възниква като идея в средата на декември 1989 г. Създаденият Инициативен комитет свиква Учредителен конгрес през март 1990 г. Регистрирана е по ЗПП на 17 април 1990 г.

Партията е за изграждане на републиканско, демократично и хуманно гражданско общество, за постигане на икономически и социален прогрес. Придържа се към идеята за асоцииране на труда и стопанската инициатива.

Ръководен орган е Националният съвет. Председател на партията е Еленко Тодоров.

По същество партията е замразила дейността си.

/Пресслужба "Куриер"/


11:45:26
18.03.1992 г.

Редактори: Нина Гаврилова - деж.ред.
                           Любомир Йорданов
Технически изпълнител Емилия Генадиева
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 

Copyright © Пресслужба "Куриер”, 1992 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер” е задължително!