18 януари 1996


София, 18 януари 1996 година
Брой 13 /1568/

Завеждащ редакция: Нина Гаврилова

    
София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
РЕШЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ ОТ 16 ЯНУАРИ 1996 Г. ЗА СВИКВАНЕ НА ОСМА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА СДС НА 23 И 24 МАРТ 1996 Г. В СОФИЯ.


I. На основание чл. 15, ал. 1 от Статута на Съюза на демократичните сили /СДС/ Националният координационен съвет /НКС/ свиква Осма национална конференция /НК/ на Съюза на демократичните сили на 23 и 24 март 1996 г. в София.


II. VIII НК на СДС се провежда в сградата на Националния дворец на културата /НДК/. Регистрацията на делегатите се извършва на 23 март 1996 г. от 8 до 10 часа.


III. На основание чл.15, ал.2 от Статута на СДС НКС определя следния ред за излъчване на делегати на конференцията:

1. По един делегат от всеки местен клуб на СДС, регистриран до 31 януари 1996 г. и отчел членския си внос, включително и по реда на чл. 48 от Статута на СДС за периода от неговото създаване до тази дата. В събранието на клуба за избор на делегат участват членовете му, които са платили индивидуалния си членски внос и притежават членски карти. На събранието на клуба задължително присъства член на общинското ръководство на СДС. Легитимността на клуба и изборът на делегат се удостоверява от председателя на общинското събрание на СДС и председателя на регионалния съвет на СДС /представителя в НКС от региона/. За целта се изработват единни формуляри за цялата страна. Същите се депозират попълнени в отдел "Национална координация на СДС" до 8 март 1996 г.

2. По един делегат от общинските структури на партиите и организациите, редовни членове на СДС, регистрирани в отдел "Национална координация на СДС" до 31 януари 1996 г. Делегатите се избират на събрания на общинските структури на съответните партии и организации. Списъците на делегатите се депозират в отдел "Национална координация на СДС" от председателите на партиите и организациите, редовни членове на СДС, по единен формуляр до 8 март 1996 г.

3. Общинските ръководства на СДС /председател, заместник-председатели и секретар на СДС/.

Списъците се депозират по формуляр в отдел "Национална координация на СДС" до 8 март 1996 г., заверени от председателя на общинското събрание на СДС и председателя на регионалния съвет на СДС /председателя в НКС от региона/.

4. Председателите на регионалните съвети /РС/ на СДС. В срок до 29 февруари 1996 г. във всички региони на страната да се изградят РС на СДС по реда на процедурните правила за РС на СДС, приети от НКС на 16 май 1995 г.

5. По петнадесет делегати, определени от националните ръководства на партиите и организациите, редовни членове на СДС. Списъците се представят в отдел "Национална координация на СДС" от председателите на съответните партии и организации по формуляр до 8 март 1996 г.

6. Членовете на Парламентарната група /ПГ/ на СДС, членуващи в съюза, и членовете на Националния изпълнителен съвет /НИС/ на СДС.


IV. Определя Мандатна комисия в състав: председател: началник-отдел "Национална координация на СДС", и членове: по един представител от всяка партия и организация, редовен член на СДС.


V. Възлага на НИС на СДС техническата подготовка и организация на VIII НК на СДС.


VI. Възлага на НИС на СДС да покани гости на VIII НК на СДС.


VII. Осмата НК на СДС е открита за представители на средствата за масова информация.


/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ПО ПОВОД НА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРИ РЕДОВЕН КОНГРЕС /13 И 14 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


Вторият редовен конгрес на Българския национален фронт /БНФ/ се състоя на 13 и 14 януари 1996 г. в залата на Конфедерацията на труда /КТ/ "Подкрепа", площад "Гарибалди", София. Присъстваха всички избрани делегати, членовете на Националното ръководство и на Централната ревизионна комисия, гости от други партии и организации и журналисти.

След тържественото откриване от председателя на БНФ д-р Николай Шишков бе извършен водосвет от отец Иван от черквата "Св. Петка". Бяха прочетени приветствия от членове и ръководители на секции от страната и от чужбина, възпрепятствани да присъстват на конгреса, и след това конгресът бе поздравен от водачи на сродни партии и организации. Д-р Константин Тренчев поздрави конгреса от името на КТ "Подкрепа" и призова към обединение на националистическите сили.

Д-р Никола Алтънков прочете политическо експозе на БНФ, а след него бе изнесен отчетният доклад от председателя д-р Николай Шишков. Секретарят на БНФ Димитър Спасов поднесе организационно-финансовия доклад на организацията. Последваха разисквания по докладите и изказвания на делегатите по повдигнатите въпроси. След обстойни обсъждания делегатите взеха следните по-важни решения:

1. Реши се да се премести седалището на БНФ от Плевен в София.

2. Избра се ново ръководство в състав: председател д-р Никола Алтънков, подпредседатели Георги Пеев и Христо Ванев, секретар Димитър Спасов и членове д-р Николай Шишков и Александър Будинов. Членовете на новата Централна ревизионна комисия са Филип Шишков, Вера Ганева и Мария Апостолова.

3. Гласува се резолюция на конгреса.

4. Реши се да се изпрати телеграма до Н.В.Симеон Втори.
Телеграмата бе връчена на д-р Константин Тренчев, който лично ще я предаде на Негово величество.

Конгресът завърши с апел към делегатите за засилване дейността на организацията с оглед на новите условия за работа. Пресата и медиите бяха известени за насрочена пресконференция в Балкан прес в понеделник, 15 януари от 15 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: д-р Никола Алтънков

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 януари - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДОКЛАД /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА/ "ВИНАГИ ДА БЪДЕМ ЧЕСТНИ ПРЕД БЪЛГАРСКАТА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПРЕД НАРОДА НИ", ОГЛАСЕН НА ПЛЕНУМ НА ЦЕНТРАЛНИЯ КОМИТЕТ НА БКП ОТ ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР ВЛАДИМИР СПАСОВ - ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР И НА НОВИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ /6 ЯНУАРИ 1996 Г., СОФИЯ/.


7. Преобладаващата част от членовете на БСП са черноборсаджии, спекуланти, бизнесмени, милионери, милиардери, бивши бранници, легионери, ратници, паисиевци и голяма част от внедрената след 1927 г. полицейска агентура с техните синове, дъщери, зетьове и снахи. Това са заклети антикомунисти. Следователно тяхното място е в БСП. Това са хората, които имат над 78 хиляди предимно търговски фирми - перачници на мръсни пари, които са крадени и грабени от БКП, от народа и от България. Публична тайна е, че през 1994 г.3% от населението на България са получавали на месец по 250 000 лв., а народът ровеше в кофите за смет. Много безработни и пенсионери са доведени до просия и до гладна смърт. В България има хиляди милионери и над 357 милиардери, повечето от които са представители на криминалната бесепарска мафия. Не случайно повечето от кандидатите на БСП в изборите за кметове бяха бизнесмени, банкери, милионери и милиардери. Мафията действа, както това е ставало във фашистките вартоломееви дни и нощи. Те убиват тези, които ги критикуват, от дневни и нощни засади.

8. Ръководството на БСП и на Централния съвет /ЦС/ на Българския антифашистки съюз /БАС/, за да държат в заблуда комунистите в БСП, изфабрикуваха и създадоха лъжекомунистически партии и с тях фабрикуват лъжекомпромати против генералния секретар на БКП Владимир Спасов, като например, че имал много години на раждане, че бил съден за незаконни деца, че бил строил два апартамента в Колонел, че БКП била издържана от фондация "Демокрация" и от СДС, че бил агент на ЦРУ, че бил насрочил извънреден конгрес за 30 септември 1990 г., на който щял да си даде оставка, че партийната организация /ПО/ на БКП, в която членува, го била изключила от БКП, което е абсолютна измислица и лъжа. Той и сега членува в същата партийна организация, на която продължава да е партиен секретар Зонка Спасова от 25 март 1990 г. до сега. Това са подли лъжи, измислици, клевети и съновидения на клептомани и психопати. Предателите и провокаторите всеки ден пускат в обращение лъжи и клевети против генералния секретар на БКП. Полицейската агентура, която е на прикритие в БСП, развива теорията, че заради Владимир Спасов не искат да се завърнат в БКП. Те трябва да разберат, че в БКП за тях място няма да има и никой не ги кани в БКП. В БКП са необходими само честни комунисти.

9. Ръководствата на ВС на БСП и на ЦС на БАС за борба против БКП създадоха свои запъртъци-марионетки в грубо нарушение на Закона за политическите партии /ЗПП/, и то все на ул. "Позитано" N 20, в салона на БАС. Те ги нарекоха БКП/м/, която създадоха със склерозирали старци и бабички в нетрезво състояние на събрание с 42-ма учредители, вместо с 50, само 6 дни преди провеждането на Петнадесетия редовен конгрес на БКП в Панагюрище - 1990 г. Обединената българска комунистическа партия /ОБКП/ създадоха от изключени от БКП внедрени от БСП агент-провокатори - на 21 декември 1991 г., пак в същия салон, с около 30 души врагове на БКП. Българска единна комунистическа партия /БЕКП/ беше създадена от д-р Пенка Бетовска, която изключи Борис Петков и Гено Влахов от БКП /м/ и от ОБКП и създаде поредния запъртък от две нелегитимни партии, която нарече БЕКП. Бяха създадени и други марионетки като БРСДП, БРСП, БРП, ЛMC, СКБ и др., с цел да държат в заблуда и в дезинформация комунистическата членска маса и симпатизантите, за да не могат да разберат коя е истинската комунистическа партия и по този измамнически начин те да подкрепят антинародната проимпериалистическа политика на БСП. За заблуда на народа ръководството на БСП заграби през 1994 г. червената бюлетина на БКП и по този нечестен и измамнически начин излъга народа ни да гласува против собствените си интереси. Това престъпление бе улеснено от президента, от Централната избирателна комисия /ЦИК/ и от служебното правителство. Та нали Ивайло Трифонов дълги години е бил номенклатурчик и партиен секретар на БКП във факултета, където е работил. Той е зависим от колегите си в БСП.

10. Правителството на БСП води проимпериалистическа, антинародна политика. Депутатите социалисти в НС приемат антинародни закони. Социалистическото правителство с всеки изминат ден увеличава цените на основните стоки, като например електричество, горива, отопление, хранителни стоки, вода, облекло и обувки. Чрез своите черноборсаджии и спекуланти изкуствено предизвикаха зърнена криза с единствената цел да увеличат цените на хляба и на хлебните изделия.

11. Ръководството на БСП извърши и друго коварно предателство. То разпусна партийните организации в предприятията и учрежденията, армията, полицията, съда и прокуратурата, Министерството на външните работи, общинските съвети, БТА, БНТ, БНР, учебните заведения. С тази дейност то наруши основните права и свободи на народа.

12. При провеждането на референдума за смяна на името на БКП с БСП ренегатите и предателите нарушиха Устава, който бяха приели на XIV конгрес. Комунистите масово бойкотираха тази маневра на предателското ръководство на БСП. Две трети от членовете на БКП не се явиха на партийните събрания и не са гласували за смяна на името на БКП.

Така например като доказателство е фактът, че в град Бухово на събранието са присъствали 55 дисциплинирани комунисти, но само 14 от тях са гласували в полза на БСП. Другите 44 души са гласували за запазване името на БКП. Ето затова днес според недостоверни данни в БСП членуват към 320 000 души, доколкото може да се вярва на господин Първанов.

13. Никой не е взел акт за закриването на БКП. Следователно БСП е новоучредена буржоазна партия, която няма нищо общо с БКП. В потвърждение на тази истина Жан Виденов през декември 1994 г. заяви по телевизията, че в БСП няма комунисти, че БСП е буржоазна партия и че комунистите са в БКП при Владо Спасов. Какво по-голямо самопризнание от това, следователно идеологическата несъвместимост е налице. БСП няма никакво право на наследство на БКП.

14. Ренегатите, предателите и ликвидаторите, за да замажат положението, извършиха буржоазна контрареволюция, която прерасна във фашистка, върнаха богатствата на старата буржоазия, а за тях си запазиха богатствата чрез така наречената приватизация, т.е. раздържавяването на построеното до злокобния 10 ноември 1989 г. и изкупуването на безценица на предприятията с крадени пари от БКП, от народа и от държавата. Те подпалиха Партийния дом и вече близо 6 години, в нарушение на всички закони, не внасят акта в съда.

15. Правителството на БСП и народните представители на БСП гласуваха баснословно високи заплати и си закупиха мерцедеси, с което нарушиха решенията, които беше взело 35-то Обикновено народно събрание /ОНС/ и Великото народно събрание /ВНС/. Продължават да взимат заеми при заробващи условия. БСП в съюз със Съюза на демократичните сили, Движението за права и свободи, Българския Бизнес Блок /СДС, ДПС, БББ/ и Народния съюз напълно разрушиха селското стопанство и индустрията. Сега БСП има мнозинство в НС, но защо не отмени враждебните на народа закони, в това число и този от 1992 г. - за конфискация на имуществото на БКП, БЗНС, ДКМС, БПС? Те нямат интерес да ги отменят, защото те са съавтори на СДС, ДПС за изработването и приемането им.

В основни линии това са причините, поради които БСП не може да бъде правоприемник и наследник на БКП. Освен това БКП продължава да съществува като марксистко-ленинска комунистическа партия, такава, каквато е създадена от Димитър Благоев. БКП няма нужда от наследници. Нещо повече - буржоазно-империалистическата, антикомунистическа партия, каквато е БСП, не може да претендира за никакво наследство на БКП. Тук е налице идеологическа несъвместимост на БСП с БКП. Ръководството на БКП беше инициатор и организатор за създадения на 4 и 5 ноември 1995 г. в София Нов комунистически интернационал като правоприемник и продължител на III Коминтерн и на Коминформбюро. Следователно тези, които членуват в БСП, не са и не могат да бъдат комунисти. Те ще си останат антикомунисти. Комунистите не могат да членуват в антикомунистическа партия, каквато е БСП. Всички много добре знаят, че БКП продължава съществуването си и тя ще съществува, докато съществуват българският народ и България. БКП не скрива, че ще се бори за продължаване на строителството на комунизма в чистия му вид и ще възстанови всички социални придобивки, които имахме, и че ще ги усъвършенства. БКП е в състояние да гарантира и да създаде ред, законност и сигурност в утрешния ред и заплати едно към три. БКП е в състояние да премахне спекулата, черната борса, издевателствата, убийствата, рекета, подкупите и ще прогони само за една седмица всички антихристиянски секти от България, които съсипват младежите и девойките, а тези, които ги узакониха, ще изправим пред съда и прокуратурата. Много добре се знае, че основната цел на антинародния империализъм е най-злият враг на България и на народа ни. Проводници на тази антинародна проимпериалистическа политика са БСП, СДС, БББ, ДПС, Народният съюз, разните профашистки и промонархически партии. Ето това е лицето на БСП като антинародна, проимпериалистическа, крайнодясна партия, която сменя социалистическата система с див и варварски пещерен капитализъм. Сега повече от когато и да било е необходимо да се сплотят всички комунисти идеалисти около здравото Благоево-Димитровско марксистко-ленинско ръководство на БКП. Всички честни комунисти идеалисти трябва да напуснат БСП, СДС, ДПС, БББ и другите антикомунистически формирования и съгласно Устава на БКП да се влеят в партийните организации на БКП, ако ги приемат за членове. Полицейската агентура, бранническата, легионерската, паисиевската, кариеристичната и ревизионистичната паплач нямат работа в БКП.

/Пресслужба "Куриер"/


13.30.00
18.01.1996 г.


Редактор: Лилия Томова
Нина Гаврилова - деж. ред.
Технически изпълнители: Галина Дамянова
                                           Павлина Стефанова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1996 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!