18 август 1994


София, 18 август 1994 година
Брой 161 /1206/


София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОФИЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ НА ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ" И НА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА" ЗА ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ВЪТРЕШНО- И ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ НА БЪЛГАРИЯ.


Ръководствата на Партия "Нова България" и Движение "Гражданска инициатива" проведоха консултации по проблемите на вътрешния и на външнополитическия живот на страната. Констатирано беше общото кризисно състояние на държавните институции и икономическото развитие на страната, които от своя страна пораждат реални заплахи за националните ни интереси и приоритети.

И двете организации изразяват общото си становище относно необходимостта от бързи промени в българския политически живот, които могат да се осъществят чрез нов тип политически взаимоотношения, основани на цивилизован, открит и коректен диалог между отговорните и разумни политически сили.

Двете организации изразиха готовността си за провеждане на регулярни контакти и съгласуване на позициите и усилията с цел осъществяване в страната ни на политика за национално спасение и възраждане.

София, 16 август 1994 г.

ЗА ДВИЖЕНИЕ "ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА": Л. Собаджиев

ЗА ПАРТИЯ "НОВА БЪЛГАРИЯ": Ст. Николов

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ОТВОРЕНО ПИСМО /ЧАСТ ЧЕТВЪРТА - ПОСЛЕДНА/ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА СОФИЯ ИНЖ. ГАНЧО ХРИСТОВ [ХИТРОВ] ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДВИЖЕНИЕ "ЕКОГЛАСНОСТ" ЕДВИН СУГАРЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ВОДОСНАБДИТЕЛНИЯ КОМПЛЕКС
"РИЛА".


На срещата на 19 април 1994 г., състояла се в конферентната зала на София прес, присъствалите представители на КНСБ, регионалната структура на КНСБ, пресата и радиото от Благоевград уведомиха, че този инициативен комитет се разпаднал още при създаването му и се пристъпвало към сформиране на инициативен комитет, обхващащ регионите на Рила, Пирин и Родопите.

Силите обаче се оказват достатъчни едва за комитет за защита на планините и водите на Благоевград. Защита от кого и за какво?

Абсурдно звучат лозунги от типа на "Софиянци, снемете ръцете си от рилските води", подкрепени с призиви и заплахи за гражданско неподчинение.

Ако се съгласите с мен, че всичко това води до противопоставяне на населението от Рилския и от Софийския регион и може да има непредвидими последици, не би трябвало да допускате Вашето движение да участва в инициативи, които от екологически прерастват в социалнополитически и рушат устоите и единството на държавата.

Нека проявим далновидност, докато все още не е станало късно.

Като пипалата на октопод Вашите блокиращи въздействия и механизми обхванаха стопански структури и фирми, поели първоначален ангажимент за финансиране оперативната дейност на обществения комитет.

И това се направи с определена цел. Лишен от финансови средства, общественият комитет да не може да реализира никаква своя идея, инициатива и програма.

Изкушавам се да Ви задам следния въпрос: Чувствате ли се комфортно като лидер на движение, което руши дейността и структурата на обществен комитет, решаващ социални проблеми на своите съграждани?

Недопустимо е за страна като България, бедна на водни ресурси, да позволява от средногодишния отток на р. Струма, представляващ 2,7 милиарда куб. м, да изтичат свободно, без да бъдат ефективно оползотворени от нашата страна 1,6 млрд. куб.м води.

Нека този път не повторим стратегическата грешка, която направихме с р. Места.

Докато професионалисти, жители на региони и политици спореха за целесъобразността и спряха с помощта на Вашето движение изграждането на водозадържащи съоръжения по р. Места, съседна Гърция строи и са пред завършване три язовира. Първият - язовир "Тисаврос", с общ обем 700 млн. кубически метра, дължина на формираното езеро 44 км и височина на каменно-насипната стена - 168 м, е в непосредствена близост до нашата граница. Следват язовир "Платановриси" с обем 84 млн. куб.м, височина на стената от валиран бетон 95 м и дължина на езерото 12 км и язовир "Теменос" с обем 15 млн. куб.м, височина на бетоновата стена 40 м и дължина на езерото 6 км. Формираните изкуствени езера имат обща дължина 62 км при дължина на река Места в Гърция 150 км.

Не третирам техните екологични проблеми, които при нас за разлика от Гърция предизвикаха провокирани от Вас бурни академични дискусии, гражданско неподчинение и спиране изпълнението на Хидротехнически комплекс "Места" през 1990 г.

В момента Гърция предявява исков интерес за 30 до 35% от формиращия се в България воден средногодишен отток.

Известно е на специалистите, а допускам и на Вас, че Югозападна България с територия от 31% формира 53% от речния отток на цялата страна. На всеки жител от бившия Благоевградски окръг се пада водна маса от 11 000 куб.м/г., докато средно на жител за всички останали територии на страната цифрата е 1 840 куб.м./г.

Коментара оставям за Вас и поддържащите Ви специалисти.

Безкомпромисните действия на НД "Екогласност”, насочени против проекта за ВК "Рила", лишават местното население и София от едно нормално водоснабдяване, а България от милиарди метри кубически неоползотворена вода, което облагодетелства друга държава.

Във всяка страна действия от подобен характер се преследват от закона и класифицират като посегателство върху националните интереси на държавата.

Според Конституцията на Република България водата е изключителна държавна собственост и продукт от първа необходимост.

Какво бихте отговорили на своите избиратели, след като разберат, че противопоставянето Ви срещу ВК "Рила” е причина за тежкото състояние на водоснабдителните системи в селищата от Западна Рила и частично в София.

Ще си послужа с два примера:

Първия. Пречиствателната станция за питейни води на Благоевград, строителството на която приключи през тази година, с капацитет 1 500 л/сек няма да отстрани режима на града, докато не се построи включеният в схемата за ВК "Рила" язовир за регулиране на речния отток.

Втори. Ако бяха построени досега включените в схемата на ВК "Рила" дневен изравнител при ВЕЦ "Каменица" с обем 69 000 куб.м и пречиствателната станция, районът на Рила - Кочериново нямаше да бъде с водоснабдителен режим.

Господин Сугарев,
Общественият комитет предложи на Министерския съвет да бъдат разгледани предварителните проектни проучвания за ВК "Рила" от Върховен технико-икономически експертен съвет, за да се прецени тяхната целесъобразност. Практиката на утвърждаване на всеки голям инженерен проект е установила, че такъв проект, какъвто е и ВК "Рила", се допълва и усъвършенства във всяка от следващите проектни фази. Ето защо общественият комитет държи на проекта ВК "Рила" най-после да бъде дадена "зелена улица". Това именно Вие не искате да стане и с всички сили и средства на Вашите структури и влияние пречите за неговото разглеждане и обсъждане.

За разлика от обществения комитет НД "Екогласност" не предлага нищо конструктивно и полезно освен критични бележки, категорично отхвърляне на проекта по "принцип" и провокиране на населението от региона на Западна Рила, че софиянци им отнемат водата, която не достига за тях.

Общественият комитет предлага водоснабдяването на местното население и допълнителното водоснабдяване на София да бъдат най-после решени след повече от 35 години безплодни дискусии.

Общественият комитет за разлика от НД "Екогласност” не търси политизиране на проблема, а неговото приоритетно решаване в полза на жителите от този регион на България.

Не противопоставяне, а обединяване на финансовия и на интелектуалния потенциал

За съжаление с Вашите и на НД "Екогласност" действия Вие противопоставяте и манипулирате жителите на региона от Западна Рила срещу гражданите на София и обричате това население още на дълги години лишаване от нормално водоснабдяване.

И ако все пак решите да отговорите на моето писмо, лично или чрез подставени лица, преди да направите това, сложете ръката си на сърцето и се вслушайте в собствената си съвест и в езика на фактите, а не на недоказани предположения и условности.

Истината е една: ние служим на две различни каузи, единият на градивната, другият на разрушителната.

Предлагам Ви основните проблеми на ВК "Рила" от инженерен, екологичен, социален и национален аспект да бъдат предмет на една открита дискусия.

Поканвам Ви учтиво на личен диспут по ВК "Рила", който да се излъчи по Българската национална телевизия или по Българското национално радио. Преотстъпвам Ви правото на избор на институцията. Позволявам си да посоча само времето - до 30 август 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ОБЩЕСТВЕНИЯ КОМИТЕТ: инж. Г. Хитров

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОЕКТ ЗА ПРОГРАМА /ЧАСТ ВТОРА/ "НОВИ ВРЕМЕНА, НОВА БЪЛГАРИЯ, НОВА БСП" НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ. Документът ще бъде гласуван на референдум от 15 септември до 15 октомври 1994 г. от членовете на партията и от нейните симпатизанти.


ОБЩЕСТВЕНИ ЦЕЛИ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Ключов въпрос в сегашния процес на преобразуването на БСП в нова партия е към какво общество ние, социалистите, се стремим в нашата страна през следващите две десетилетия и в историческа перспектива в условията на новите световни и европейски реалности. Този въпрос присъства във вътрешнопартийната дискусия, неговият отговор се очаква и извън партията.

Принципният отговор, който може да се даде на този етап, е:

Българската социалистическа партия се бори за създаване в България на мирно, свободно, демократично и социално справедливо общество, в което ще бъдат осигурени правата, благосъстоянието и ново, по-високо качество на живот за всички български граждани. Това е нашето, социалистическото разбиране за обществото, което трябва да се появи в резултат на извършващите се у нас политически, икономически, социални и други реформи. Такава е нашата дългосрочна цел, към такова общество се стреми съвременният демократичен социализъм.

От гледна точка на социално-икономическото развитие на страната в следващите две десетилетия България чрез дълбоки реформи трябва да извърши двустранен преход:

* Излизане от сегашната тежка икономическа и социална криза. Заедно с това формиране на съвременно гражданско общество, на демократична, правова и социална държава на основата на пазарно-конкурентна и социалносправедлива икономика.

* Приспособяване към новите слединдустриални процеси и тенденции в световното развитие.

Тези две страни на прехода не са разделени нито във времето, нито в своето съдържание. Извършваните в страната реформи трябва да осигурят тяхното взаимопроникване и взаимозависимост.

Определянето на обществените цели на БСП изисква ясен и конкретен отговор на въпросите - какво отхвърлят и какво искат социалистите в България?


КАКВО ОТХВЪРЛЯМЕ НИЕ, СОЦИАЛИСТИТЕ?

* Ние отхвърляме войната и насилието.

* Ние отхвърляме всякаква форма на диктатура, тоталитаризъм и авторитаризъм.

* Ние отхвърляме потъпкването на свободата и правата на човека, дискриминирането или преследването по политически, етнически, религиозни и идейни причини.

* Ние отхвърляме политиката и действията за национално разединение и противопоставяне.

* Ние отхвърляме каквито и да било опити за посегателство върху държавните граници, интегритета на народа и националната независимост на Родината ни.

* Ние отхвърляме както националния нихилизъм, така и националния шовинизъм както в нашата, така и в другите страни.

* Ние отхвърляме опитите на големите и силни държави да упражняват диктат и хегемония в международните отношения.

* Ние отхвърляме разделението на обществото на малка част много богати и преобладаваща част бедни и социално слаби.

* Ние отхвърляме социалната несигурност на хората, липсата на стабилно гарантиране на тяхното здравеопазване, образование, труд и почивка.

* Ние отхвърляме продължаващото разделение в Европа и в света на бедни и богати страни.

* Ние отхвърляме разрастващата се дехуманизация на обществото, увеличаването на отчуждението и влошаването на качеството на живот на хората.

* Ние отхвърляме безогледното потребяване на природните ресурси и самото разбиране за човека като господар на природата.

* Ние отхвърляме политиката, която води до упадък на културата, на духовните опори и на традиционните добродетели на народа ни.


КАКВО ИСКАМЕ НИЕ, СОЦИАЛИСТИТЕ?

* Ние искаме мир.

Мир в границите на България. Нашата вътрешна политическа стратегия е за мирен преход, национално съгласие и помирение, политически диалог за извършване на реформите.

Мир между балканските народи. Нашата регионална стратегия е мирни и стабилни Балкани. Ние сме за прекратяване на войната в бивша Югославия, за предотвратяване на балканска война, за укрепване на доверието между балканските държави и народи, за развитие на двустранното и многостранното балканско сътрудничество. Ние сме за Балкани на партньорството, на мирното разрешаване на конфликтите, на развитото добросъседско и регионално сътрудничество.

Мир в Европа. Нашата европейска стратегия е мирно вграждане на България в европейските структури, преодоляване на разделението между напреднала Западна и изостанала Източна Европа, задълбочаване на мирното икономическо и културно сътрудничество между европейските държави.

Мир в света. Ние се стремим към изключване на войната, към разумна световна общност на хората и държавите от цялата планета, в която заедно ще бъдат запазени мирът и животът, ще се преодолее бедността и ще се постигне благоденствие за всички.

* Ние искаме свобода.

Ние сме за провъзгласяване, но и за гарантиране свободата на гражданите. Необходимо е както строго спазване на Конституцията на Република България, така и създаване на социално-икономически предпоставки за свободата на всеки човек. Бедният и зависимият не може да бъде свободен.

* Ние искаме демокрация.

България трябва да стане съвременна демократична държава, основана на политическата активност на своите граждани, с развито гражданско общество, способна с демократични средства да решава възникващите проблеми, осигуряваща правата на всеки свой гражданин. Новото в политическата култура на Българската социалистическа партия е разглеждането на демокрацията не само като най-прогресивната форма на управление, а и като обществена ценност.

Днес пред България стои задачата да избегне израждане на демократичните процеси у нас, да укрепи демократичните държавни институции, да усвои демократичния опит на напредналите държави, да постигне нова демократична политическа култура. БСП ще съдейства за решаването на тази задача.

* Ние искаме социална справедливост.

Ние преодоляхме уравнителското разбиране за решаване на този основен обществен проблем, но оставаме при най-добрите традиции и завоевания на социализма в борбата срещу бедността, безработицата, ограбването на трудовите хора.

Сега в България се извършват бързи процеси на социално диференциране. Българската социалистическа партия изразява интересите на бедните и средните групи от населението, но ние не сме партия на бедността. Нашата обществена цел е със солидарните усилия на цялото общество да се постигне благосъстояние за всички и справедливо разпределение на създадения от всички граждани национален продукт.

Ние искаме обществено равенство между мъжете и жените.

В съвременния свят се извършва женска революция.

Нужни са цялостно преосмисляне и промяна на досегашния исторически и съвременен опит за решаването на този въпрос. Без това прогресът е невъзможен. Става дума не само за тежкото положение на голяма част от жените в България днес, което трябва да се промени. Става дума не само за равни права между мъжете и жените. Въпросът е за пълноценно реализиране на специфичните качества, начин на мислене и ценностен потенциал на жените за цялостното развитие, облагородяване и хуманизиране на обществото.

Ние искаме работа и здравеопазване за всички.

Възможност за всеки гражданин с труда си да печели уважението на другите, своята самостоятелност и просперитет. Гаранции за здравето и почивката на всички хора.

* Ние искаме условия за приоритетно развитие на науката, образованието и културата.

Инвестициите в тези области са инвестиции за националното бъдеще, изоставането е стратегическа опасност. При цялата трудност на прехода държавата и обществото трябва без забавяне да преодолеят сегашното несъзвучно с новото време отношение към тези области и тяхното крайно тежко състояние.

* Ние искаме радикална икономическа реформа на поносима и справедлива социална цена, структурна и технологична модернизация на българската икономика, за да се осигури качествен напредък в развитието и конкурентоспособността на българското производство, за да се усъвршенстват характерът на труда и животът на хората.

* Ние искаме съвременна екологическа стратегия и политика, които ще опазят жизнеспособна българска природа, ще защитят екологически хората и тяхната среда.

* Ние виждаме ядрото на съвременния прогрес не само в подобряването на материалните и духовните условия на живот на хората и народите, това си остава основен въпрос, но и в осигуряването на по-високо качество на живота. Това изисква преосмисляне на цялостното развитие на страната, на регионите, на света. Социалистите са за такова развитие, което е ориентирано към тази по-висока цел на човешкия прогрес.

Никой не може да спре прогреса. Съвременният свят е пълен с опасности, включително и апокалиптични. Именно прогресът може да предотврати катастрофата, да помогне на човечеството да оцелее и да използва за градивни цели новите възможности на науката и технологиите. Ето защо Българската социалистическа партия е заедно с тези сили в България, Европа и света, които са за прогресивни преобразования. За прогрес, който ще блокира разрушаването и ще тласне напред човешката цивилизация. За прогрес, който ще запази живота, ще избави човечеството от войни и катастрофи, ще осигури хляб, свобода, справедливост и хуманност за всички хора.

Българските социалисти смятат, че такъв прогрес не е утопия, а напълно реалистична алтернатива за развитието на обществото у нас и в света и заедно с всички леви и демократични сили ще работят за нейното осъществяване.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 август - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
УСТАВ /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ТУРСКАТА ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ АДЕМ КЕНАН, УЧРЕДЕНА НА 12 ДЕКЕМВРИ 1992 Г. В ГРАД ЗАВЕТ, РУСЕНСКА ОБЛАСТ. Организацията не е регистрирана по закона за политическите партии.


 ГЛАВА ВТОРА
 СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СФЕРА

Чл.19. ТДП ще предприеме изграждането на една модерна социално-икономическа политика в страната. Селата и общините с най-голям процент турско население ще станат зона за стопанско сътрудничество между България и Турция съобразно с общодържавната икономика.


ГЛАВА ТРЕТА
УСТРОЙСТВО

Чл.20. ТДП е демократична и независима по форма партийна организация, която обединява местни, общински и областни координационни съвети по местоживеене.

Чл.21. Върховните органи на партията са: Централната партийна конференция, Централният координационен съвет, Централното оперативно бюро, Централната комисия по етика и Контролно-ревизионната комисия.

Чл.22. Местните органи на ТДП са: местни, общински и областни координационни съвети, които се подчиняват на върховните органи на партията.

Чл.23. Конференцията се състои от делегати на всички местни, общински и областни координационни съвети. Нормите за представителство се определят от Централния координационен съвет.

Чл.24. Членовете на ЦКС, без членовете на Централното оперативно бюро, след избиране на председател, секретар и протоколчик на конференцията участват в нейната работа без право на решаващ глас, ако не са избрани за редовни делегати от местните, общинските или областните координационни съвети по месторождение или местоживеене.

Чл.25. Членовете на Централното оперативно бюро участват в работата на конференцията с право на решаващ глас като редовно избрани делегати с право и да бъдат избирани или преизбирани. Централното оперативно бюро изпълнява задълженията си, докато председателят на конференцията обяви новия окончателен състав на ЦКС и на нейните отдели и комисии.

Чл.26. Централната партийна конференция се свиква по решение на ЦКС на пет години веднъж или на извънредни заседания за решаване на неотложни задачи, които са от компетенциите на конференцията. Тя може да бъде свикана и от 2/3 от редовните членове на партията и се счита за легитимна, ако на нея са представени 2/3 от всички местни, общински и областни представителства на партията.


КОНФЕРЕНЦИЯТА

Чл.27. Централната партийна конференция взима решения с явно гласуване освен при избори, когато гласуването става тайно по решение на конференцията. Всички решения се вземат с обикновено мнозинство, освен когато става дума за разпускане на партията, за добавки в устава и в програмата на партията и при избор на председател е необходимо мнозинство от 2/3 от всички делегати, представени на конференцията. След третия тур от изборите, ако никой не получи необходимото мнозинство, председателят, избран на Учредителното събрание или на предишната конференция, продължава дейността си до следващата конференция.

Чл.28. След избирането на председател, секретар и протоколчик конференцията изслушва периодичните доклади на ЦКС, ЦОБ, ЦКЕ и КРК поотделно, изнесени от техните председатели или заместник-председатели.

Чл.29. След необходимите изказвания и предложения от страна на делегатите конференцията избира нов или прави промени в състава на ЦКС на ТДП от редовно считаните делегати на конференцията.

Чл.30. Конференцията избира председател, двама заместник-председатели и отговорен секретар от членовете на ЦКС, те са и членове на ЦОБ.

Чл.31. Конференцията избира от състава на ЦКС Централно оперативно бюро, което не може да бъде повече от седем души. ЦОБ се избира за вземане на бързи и неотложни решения на партията само при условия, когато не може да се свиква ЦКС. ЦОБ се ръководи от председателя на ТДП.

Всички решения на ЦОБ се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите й членове.

Чл.32. Конференцията избира от състава на ЦКС Централна комисия по етика с председател и членове, която не може да бъде повече от пет души. ЦКЕ съблюдава спазването на устава и на програмата на ТДП в рамките на цялата партия. Задължението на ЦКЕ е: да информира ЦКС за допуснатите уставни и програмни нарушения и да направи предложения за изключване или за замразяване на правомощията до следващото заседание на органа, от който е избран същият член.

Чл.33. Конференцията избира от състава на ЦКС Контролно-ревизионна комисия с председател и членове, чийто брой не може да бъде повече от пет души. Имуществото на ТДП се управлява от ЦКС съгласно устава и законите на страната. Контролът върху нея се осъществява от конференцията, а между заседанията - и от КРК на партията. За извършени материални и финансови нарушения докладва пред ЦКС и прави предложение за изключване или за замразяване на правомощията до следващото заседание на органа, от който е избран същият член.

Чл.34. Конференцията избира от състава на ЦКС един говорител, който е и член на ЦОБ.

Чл.35. Конференцията определя задачите на партията и приема координационни програми, за които упълномощава ЦКС.

Чл.36. Конференцията отменя незаконни и неправилни решения на ЦКС при всички случаи, ако противоречат на уставните и на програмните изисквания.

Чл.37. Избраните комисии от конференцията се отчитат за дейността си ежегодно пред ЦКС или ежемесечно, когато се изисква от председателя на ТДП.

Чл.38. Председателите на ЦКЕ и на КРК са и членове на ЦОБ.


ЦЕНТРАЛЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ /ЦКС/

Чл.39. ЦКС организира изпълненията на решенията на конференцията, създава и разпуска отдели, работни групи и комисии, които не са избрани от конференцията.

Чл.40. ЦКС поддържа връзка с местните, общинските и областните координационни съвети и координира тяхната дейност по канален ред от горе на долу. Това правило се нарушава само при условие, че са необходими спешни мерки в отделни региони на местна основа.

Чл.41. ЦКС оказва съдействие на говорителя на партията, а говорителят има право да представя само одобрените решения на партията пред обществеността или решенията на ЦОБ, ако е упълномощен за това.

Чл.42. ЦКС свиква конференцията на редовни и извънредни заседания.

Чл.43. ЦКС има право да се разграничава от отдели и членове, които използват името на ТДП за изявления, изготвяне на документи, които противоречат на устава и на програмата на партията.

Чл.44. ЦКС взема решения за замразяване на правомощията на отделен неин член до конференцията, утвърждава решенията на нисшестоящите партийни структури по места или ги елиминира, ако това противоречи на устава и на програмата на ТДП.

Чл.45. ЦКС се свиква от председателя на ТДП или по предложение на 2/3 от членовете й. Всички решения на ЦКС се взимат с обикновено мнозинство. Решенията за замразяване на правомощията на отделен член на ЦКС се взимат само при присъствието на редовно избрания й председател и с протокол, подписан лично от него.

Чл.46. Ако има нарушение, предвиждащо наказание за замразяване на правомощията на отделен член на ЦКС и председателят укрива този член, председателят на партията отговаря за постъпката си само пред конференцията.

Чл.47. Всички решения за разпускане на местни, общински и областни координационни съвети се взимат от ЦКС.


МЕСТНИ КООРДИНАЦИОННИ СЪВЕТИ

Чл.48. Местните координационни съвети са по местоживеене на членовете на ТДП.

Чл.49. Председател и членове на МКС се избират от Общото събрание на нейните членове с мандат от пет години.

Местните координационни съвети се подчиняват на устава и на програмата на партията, на общинския, областния и на ЦКС на партията.

Членовете на местните координационни съвети не могат да бъдат по-малко от пет души.

Чл.50. Върховен орган на МКС е Общото събрание на нейните членове.

Задълженията между членовете на МКС се разпределят от Общото събрание още след избирането им.

Общото събрание се свиква всяка година на редовно годишно отчетно събрание по решение на МКС или по искане на 1/2 от редовните й членове по местоживеене.

Чл.51. Общото събрание решава проблемите само на местна основа, приема в редовете си нови членове или изключва от редовете на партията онези, които са нарушили уставните и програмните изисквания на партията.
Всички решения на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство.

Чл.52. При приемането на нови членове в редовете на ТДП Общото събрание изисква от кандидат-члена молба-декларация, автобиография и клетвена декларация.

Член, който подлежи да бъде изключен от редовете на партията, се уведомява писмено за датата на провеждането на Общото събрание, за да се яви пред органа, от който е приет в редовете на партията, за да даде обяснение спрямо обвинението и да се самозащити.

Ако лицето не се яви на първото писмено поканено заседание на органа, от който е приет в редовете на партията, и не е представило документ с уважителни причини пред Общото събрание, се изключва задочно от редовете на ТДП.

Чл.53. Само членовете на ТДП, които са подали молби по чл.16 ал.8 от устава, имат право да бъдат избирани в желаните от тях постове в структурите на МКС.

Изборите се провеждат след изтичане на мандат само тогава, когато има кандидат за даден пост, изявил желание по чл.16 ал.8 от устава.

При липса на кандидати не се провеждат избори и старото ръководство на МКС продължава да ръководи още един петгодишен мандат.

/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
18.08.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА

 


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!