18 ноември 1994


София, 18 ноември 1994 година    
Брой 227 /1272/


София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРЕДИЗБОРЕН СЪЮЗ МЕЖДУ СЪЮЗА НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ И ВМРО - СЪЮЗ НА МАКЕДОНСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, ПОДПИСАНО НА 16 НОЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


Република България е пред избори за 37-о Народно събрание. Необходимостта от демократизация на страната и изграждане на модерна пазарна икономика налага обединяването на всички демократични сили за спечелване на предсрочните избори на 18 декември 1994 г.

Като отчитат водещата позиция на Съюза на демократичните сили /СДС/ в осъществяването на промените в страната и отговорността, която двете демократични организации носят за защитата на националните интереси и приоритети, двете страни се споразумяват:

1. Да участват в изборите с обща листа и обща бюлетина - синята бюлетина на Съюза на демократичните сили.

2. Да работят в бъдещия парламент в рамките на парламентарната група на СДС за продължаване на реформите и за осъществяването на единна програма по българския национален въпрос.

3. Да действат по време на мандата на 37-ото Народно събрание заедно на всички нива на изпълнителната власт.

4. Да работят за решаването на социално-икономическите проблеми на бежанците от Вардарска Македония и Беломорието и техните потомци в България.

След изборите за 37-ото Народно събрание двете страни ще конкретизират поетите ангажименти по споразумението.

ЗА СДС: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Филип Димитров

ЗА ВМРО-СЪЮЗ НА МАКЕД. ДРУЖЕСТВА: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Стоян Г. Бояджиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ТРУДА "ПОДКРЕПА", ПРИЕТА НА 15 НОЕМВРИ 1994 Г. В СОФИЯ.


След задълбочен и обстоен анализ на обществено-политическата ситуация в страната и насрочените за 18 декември 1994 г. парламентарни избори;

Отчитайки несъвършенствата на сега действащия пропорционален избирателен закон, силно ограничаващ възможността за личностна изява на достойни и компетентни политици;

Констатирайки с безпокойство голямата пасивност и разочарование сред гласоподавателите - тенденция, обслужваща силите на реставрацията.

Съобразявайки се със слабата готовност на по-голяма част от политическите партии, коалиции и движения за провеждане на активна предизборна кампания;

Отбелязвайки със съжаление разединеността на демократичните политически формации, която не бе преодоляна въпреки положените неимоверни усилия от наша страна за тяхната консолидация,

КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ
 РЕШИ:

Конфедерация на труда КТ "Подкрепа" да завърши в кратки срокове изграждането на мрежата за гражданска активност, която чрез своята ефективна дейност да убеди възможно най-голяма част от пасивните избиратели да гласуват в предстоящите избори.

Всеки допълнителен глас на разколебаните, разочарованите и обезверените е потенциален резерв за демокрацията.


КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ
 ПРЕПОРЪЧВА:

- на членовете и симпатизантите на КТ "Подкрепа", на всички български граждани, които споделят демократичните принципи и идеали, да подкрепят в предстоящите избори кандидатите на Съюза на демократичните сили /СДС/, Народния съюз и консолидираните монархисти;

- на регионалните и професионалните структури на КТ "Подкрепа" да активизират рязко своите контакти с изброените по-горе демократични политически формации и съобразно качествата на издигнатите кандидати, както и ангажиментите им за решаване на жизненоважни проблеми от национален и регионален мащаб, да изградят конкретно своята стратегия за активна политическа поддръжка в рамките на избирателния закон.


КОНФЕДЕРАТИВНИЯТ СЪВЕТ
АПЕЛИРА:

Към кандидатите от СДС, Народния съюз и монархическите формирования да водят толерантна и лоялна предизборна борба за доверието на българския електорат.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,
Обвиненията, компроматите и недостойните ежби не обслужват демокрацията.

Успех В ИЗБОРИТЕ!

София, 15 ноември 1994 г.

ЗА КОНФЕДЕРАТИВНИЯ СЪВЕТ:

ПРЕЗИДЕНТ НА КТ "ПОДКРЕПА": д-р Константин Тренчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНО-РАДИКАЛНА ПАРТИЯ. Документът е адресиран до президента на Републиката, до председателя на Централната избирателна комисия и до средствата за масово осведомяване.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изправени сме пред грубо нарушение на Закона за избиране на народни представители, общински съветници и кметове, обнародван в Държавен вестник бр.69 от 22 август 1991 г., изм. бр.70, 76 и 98 от 1991 г., от Централната избирателна комисия /ЦИК/ и районните избирателни комисии. В чл.45 от закона, ал.1, т.1, 2 и 3 са изброени документите, които трябва да предоставят кандидатите за народни представители. В районните избирателни комисии - в Габрово, Перник, Враца, Бургас и Търговище, не се приемат изискваните от закона документи, под предлог, че към тях не е приложено решението на ЦИК под N 11 за регистрацията на Българската национално-радикална партия /БНРП/ за предстоящите избори за 37-о Народно събрание. Позовават се на някакъв факс от ЦИК, който изменял закона. В Перник не приемат заявленията на кандидатите, публикувани в Държавен вестник бр.88 от 1994 г. на стр.30. Това се прави с очевидната цел да бъде забавено регистрирането на нашите кандидати и докато се разправяме с обжалвания и протести, да бъде пропуснат срокът за регистриране на листите но места.

Молим за вашата бърза и ефективна намеса за преустановяване на нарушенията от страна на органа, който е назначен да не ги допуска. Ако манипулациите около предстоящите избори не бъдат прекратени незабавно, то БНРП ще бъде принудена да изнесе настоящите груби нарушения пред всички посолства, акредитирани в София, както и пред Общоевропейския парламент в Страсбург, за да бъдат защитени правата на българските избиратели.

Ако чрез такива манипулации се цели утвърждаването и в бъдеще на двуполюсния тоталитарен модел на парламента, то няма смисъл да се провеждат избори, които и без това обременяват изтощения български бюджет.

София, 16 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БНРП: д-р Иван Георгиев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ ПО ВЪПРОСА ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТТА В ПРЕДИЗБОРНАТА АГИТАЦИЯ.


Ние, долуподписаните представители на политическите партии, декларираме, че поради нарушение на чл.15 от Закона за политическите партии, принципите на плурализъм, равнопоставеност и равен достъп до масмедиите, гарантирани от Конституцията на Република България във връзка с чл. 6 и 7 от същата, че ще потърсим правата си чрез съдебен процес срещу държавните институции, нарушили Конституцията и законите на Република България.


София, 15 ноември 1994 г.

СЪЮЗ "СПРАВЕДЛИВОСТ": Огнян Цеков

ФОРУМ "ПРЕОБРАЖЕНИЕ": инж. Илия Стефанов

ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ В БЪЛГАРИЯ: Константин Георгиев

СДПД "ЕРА-3": Славомир Цанков

ФРОНТ НА ПРОГРЕСИВНИТЕ СИЛИ В БЪЛГАРИЯ: инж. Игнат Игнатов

БЪЛГАРСКА ОТЕЧЕСТВЕНА ПАРТИЯ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ": Крум Куманов

ХРИСТИЯНРАДИКАЛ ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ: Лиляна Петкова

/Пресслужба "Куриер”/


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦЕНТРАЛНИЯ СЪВЕТ НА СЪЮЗА НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, С ПРЕДСЕДАТЕЛ ТОДОР КОЛЕВ ПО ПОВОД НА СОЦИАЛНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ В СТРАНАТА.


Въпреки предупрежденията, настояванията и неопровержимите ни аргументи правителството на 14 ноември 1994 г. реши да се компенсират пенсиите със 150 лева месечно за IV тримесечие. Решение без убедителна обосновка и почти без стойност за пенсионерите! Дори и килограм месо пенсионерът не може да закупи! Действително смешен, жалък, унизителен жест!

Правителството на г-жа Инджова и правителството на проф. Беров ни уверяваха, че бюджетът на ДОО няма пари за реална и справедлива индексация на пенсиите. Може и така да е, но правителството на г-жа Инджова пое отговорността си със знанието, че наследява над 8 милиарда недобори към бюджета на ДОО и липсата на решение от Народното събрание за актуализацията му с необходимата сума.

Какво са виновни пенсионерите, за да изкупуват със залъците си непоетата отговорност от министрите на проф. Беров?

За настъпващата трагедия, която заплашваше пенсионерите, Съюзът на пенсионерите /СПБ/ в България предупреждаваше правителството, Народното събрание, президента и обществеността още от лятото на 1994 г.

С членове на правителството бяха обсъждани варианти за по-значителни индексации и компенсации, но Министерският съвет отлагаше тяхното разглеждане. Странно е съвпадението на решението на правителството с предстоящото започване на предизборната кампания и становището на СПБ за въздържане на пенсионерите от провеждане на протестни акции до 18 декември 1994 г.

Чувстваме се излъгани, изоставени и притиснати до стената!

СПБ винаги е провеждал честна, открита и реалистична политика на социална защита на пенсионерите, но за съжаление тя невинаги е срещала отклик от правителствата.

Вероятно и правителството на г-жа Инджова ще продължи традицията, а пенсионерите ги чака студена, мършава и за съжаление може би за много от тях и последна зима.

София, 16 ноември 1994 г.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЦАРСКИ КЛУБ "ЦАРИЦА ЙОАНА" КЪМ ПРИВЪРЖЕНИЦИТЕ НА БЪЛГАРСКАТА МОНАРХИЯ. Документът е адресиран до Националния координационен съвет на Съюза на демократичните сили.


Членовете на Царския клуб "Царица Йоана" изказват открито и категорично привързаността си към Съюза на демократичните сили /СДС/ - те са част от СДС и на предстоящите избори ще гласуват със синята бюлетина.

СДС включи в програмата си клаузата за отмяна на противоконституционния референдум от 1946 г. срещу Българското царство, наложен след военен преврат и в условията на чужда военна окупация.

Само голям общонационален демократичен блок, какъвто е СДС, може да осъществи монархическия идеал, затова привържениците на българската монархия трябва да обединят гласовете си и да гласуват с бюлетината на СДС!

Авторитетът на Царя на българите, както и привързаността на народа към Него, не може да се ползват в предизборната борба на партии, назоваващи се "монархически". Българският цар има своя народ и не се представлява от партия.

София, 15 ноември 1994 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: арх. Нели Николова

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА - ПОСЛЕДНА/ НА НАРОДЕН СЪЮЗ - БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ И ДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ.


VI. МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

1. Осъществяване на реално местно самоуправление чрез въвеждане на финансова самостоятелност на общините.

2. Законово осигуряване на необходимите общински източници на приходи.

3. Създаване на общинска полиция при необходимост.

4. Ново административно-териториално деление на страната, което да осигурява по-голяма самостоятелност на малките селища.


VII. ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

1. Държавна акредитация на всички видове училища с оглед правата и възможностите им да издават държавни дипломи.

2. Държавно подпомагане на издаването и разпространението на учебници за основните и средните училища, съобразено с доходите на родителите.

3. Актуализиране на издръжката на един ученик с оглед развитието на материалната база на училищата и актуализирането на учителските заплати.

4. Преструктуриране на държавните професионални училища, съобразено с действителните обществени нужди и новите икономически условия.

5. Нова система за бюджетно финансиране на висшите държавни училища, която да стимулира онези от тях, които имат реални възможности за интеграция в университетската система на Европейския съюз.

6. Нова система за бюджетно финансиране на научните изследвания в държавните организации и университетите. Създаване на нормативна база за поощряване на частните инвестиции в науката.

7. Съсредоточаване на държавните средства в областта на културата за проекти и дейности, сзързани с високи естетически постижения. Възстановяване и развитие на националните културни ценности. Контрол срещу разпространението на псевдокултурни произведения, които поощряват престъпността и други отрицателни прояви.


VIII. СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

1. Защита на печата от монополизация и осигуряване на равни условия при разпространяването му.

2. Създаване на специален обществено-държавен орган за ръководство на Националната телевизия и Българското радио, който да е в състояние да осигури политическата им безпристрастност.

3. Фискални мерки за ограничаване на порнографските печатни издания.


IX. ВЪНШНА ПОЛИТИКА

1. Приемственост в балансираната политика по отношение на съседните ни страни. Задълбочаване на икономическите и културните връзки с тях.

2. Просветна и културна дейност, насочена към запазване на национална индентичност на българите в чужбина.

3. Интегриране на страната към Европейския съюз и НАТО. Като междинна стъпка към тази цел приобщаване на България към Вишеградската четворка.

4. Създаване на визови ограничения спрямо страни, които са източник на нахлуване в България на престъпни контингенти.


X. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

1. Промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и в подзаконовите нормативни актове, които да осигурят бързото връщане на земята.

2. Закон за компенсациите и други закони, свързани със завършване на процеса на реституцията.

3. Закон за горите.

4. Закони за здравното и пенсионното осигуряване на българските граждани.

5. Закон за Сметната палата.

6. Изменение на Закона за преобразуване и приватизация на държавните и общинските предприятия.

7. Промени в банковото законодателство, включително и създаване на Закон за българска земеделска банка.

8. Закон за енергетиката.

9. Закон за защита и насърчаване на местното производство.

10. Изменение и допълнение в Закона за кооперациите.

11. Закон за хазарта.

12. Закон за външнотърговската дейност.

13. Нов Закон за борба със спекулата.

14. Промени в Наказателния кодекс и в съответните процесуални закони.

15. Нов Закон за териториалното деление.

16. Нов Закон за териториалното и селищното устройство и за строителството.

17. Закон за образованието.

18. Закон за защита на майчинството и детето.

19. Закон за средствата за масово осведомяване.

20. Закон за търсене на отговорност от виновниците за огромния външен дълг на България през 80-те години.

21. Закон за данъчни облекчения при спонсориране на образование, култура и спорт.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

София, 18 ноември - Следва предоставеният за разпространение пълен текст на:
ПРОГРАМА /ЧАСТ ТРЕТА/ НА ДВИЖЕНИЕ "НАПРЕД, БЪЛГАРИЯ", ПРИЕТА НА ПЪРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА /8 НОЕМВРИ 1994 Г., В СОФИЯ/.


3. НАЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Проблемът

Националните отношения на България са нейната същинска "ахилесова пета". За повече от сто години свободно съществуване нито едно правителство не успя да разработи и да предложи за изпълнение цялостна дългосрочна концепция и програма по националния въпрос. Националният идеал на възрожденците стои неизмеримо по-високо от по-късните плахи и нескопосани опити. Последните няколко години са върхът на националната безотговорност. Висшите национални интереси са пренебрегнати, стратегическите съюзници на България са загърбвани и оскърбявани, с нечувано и невиждано нагло предателство на ислямизираните българи е лепнат етикетът "български турци", въпреки че те изселили се в Турция, наричат себе си българи. Така наречения "антивъзродителен процес" се превърна в безпрецедентна антибългарска кампания, организирана от български държавни органи и политически партии - нещо уникално за световната история.

Необходимо е спокойно, непредубедено, задълбочено и отговорно да се анализира целият минал период след Освобождението, допуснатите слабости и срещаното тук-там нещо хубаво по националния въпрос, за да се разработи и приеме единна програма по националния въпрос. В нея не бива да има политически цветове и идеологически противоборства. Единствено върховните интереси на България трябва да бъдат ориентирът и съдникът за една или друга теза. Тази програма трябва да има наложителни действия за текущия момент, в близка, средна перспектива и в стратегически период. Тя трябва да бъде истината, основният, конституционен закон за всички политици, граждани и дейци на България.

Предложения

1. Териториална цялост и неделимост на България.

2. Развитие и обогатяване на националните качества на българина - самочувствие и самосъзнание, култура, условия на живот и материално благосъстояние, икономическа мощ, чистота на езика.

3. Развитие на националния идеал като усъвършенстване на качеството на живота и добруване на нацията.

4. Запазване и развитие на традиционните български ценности - колективизъм, привързаност към род и семейство, учение, твърдост на характера и историческа издръжливост, морална чистота, трудолюбие, любов към родината.

5. Развитие и поддържане еднородността на нацията и възраждане на националното самосъзнание на ислямизираните българи.

6. Най-тесни контакти с българското население по света.

7. Разработване на български модел на общественото развитие, съответстващ на особеностите на ресурсите на нацията.

8. Поддържане на най-тесни връзки с другите славянски народи и на първо място с Русия.

9. Възприемане на положителните ценности на западната цивилизация, като същевременно се поставят строги бариери пред нежеланите външни въздействия, противоречащи на българската национална ценностна система.

10. Всестранно развитие на балканското сътрудничество и приятелство.


4. НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ

Проблемът

Никога в следвоенната си история България не е била така беззащитна, както днес. Политическите сили и държавните институции носят огромна отговорност за това състояние. Осигуряването на националната сигурност е висш дълг, по който не бива да се проявяват каквито и да било политически и идеологически пристрастия. Националната сигурност е главното в националните интереси и критерий за привързаност към националния идеал и националната независимост на страната. Движението "Напред, България" е за незабавно приемане на срочни мерки и ефикасна програма за гарантиране на националната сигурност на България и укрепване на нейните въоръжени сили. Тази задача е приоритетна за всички държавни органи и политически сили.

Върховенството на националните интереси диктува осигуряването на гаранции за националната сигурност, в три възможни варианта:
а/ Създаване на система за общоевропейсха или глобална сигурност в рамките на вече съществуващите структури на Европа или на ООН, което би било най-благоприятното за България.
б/ Приобщаването на България към НАТО, тъй като "Партньорство за мир” не предлага гаранции за националната сигурност на страната. За съжаление и перспективата за присъединяване към НАТО засега не е реална.
в/ Сключването на военен договор за сътрудничество и взаимна защита с Русия, по-добно на редица други страни.

И трите варианта са достатъчно ефективни, ако се реализират. Заради това трябва да се положат максимални усилия, без предрасъдъци, за осъществяването им в близко време - незабавно.

Паралелно с това трябва да се предприемат инициативи за военно сътрудничество между балканските страни и за евентуално общи мерки и гаранции за мира и сигурността на Балканите. Необходим е разумен баланс на въоръжените сили на Балканите.

Същевременно трябва да се отдели най-голямо внимание за развитие и укрепване на въоръжените сили на страната. Те сега са единственият гарант на националната сигурност. Българската армия трябва да се обгради с най-големи грижи и внимание от страна на народа, политическите партии и държавни институции.

Предложения

1. Структурните реформи в армията да не създават рискове за нейната боеспособност.

2. Да се отдели най-голямо внимание на превъоръжаването и ефективността на оперативното ръководство, без политическо - пристрастни кадрови промени.

3. Да се приемат законови и подзаконови актове, които точно да определят статуса и боеспособността на войската и на нейния личен състав, които да гарантират българското общество.

4. Въоръжените сили да не се използват във вътрешнополитическия живот и конфликти.

5. Облекчаване на социалното положение на военнослужещите и техните семейства.

6. Стандартът на офицера да се доведе до достойно равнище.

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

ПРИЛОЖЕНИЕ - ИЗБОРИ'94


ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ N 254

София, 16 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на коалиция Конфедерация Български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция".


Постъпила е молба за регистрация за участие в изборите за народни представители за 37-о Народно събрание на 18 декември 1994 г. от коалиция Конфедерация Български земеделски народен съюз - Национален съюз "Търновска конституция", в която участват: Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Никола Петков", Български земеделски народен съюз /БЗНС/ "Врабча-1" /Димитър Гичев/, Обединеният земеделски съюз, Български земеделски народен съюз /БЗНС/ - оранжев, Български земеделски младежки съюз, Българският съюз за европейска федерация, Българската демократическа партия за европейски и световни щати, Съюзът за Търновска конституция /младежи/, Българският национален фронт. Молбата е заведена в регистъра на Централната избирателна комисия /ЦИК/ под N 43 от 10 ноември 1994 г.

Към молбата са приложени:
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 24 октомври 1994 г. по фирмено дело N 2953 по описа на съда за 1991 г. за регистрация на Българската демократическа партия за европейски и световни щати;
- образец от подписа на Иван Веселинов Шабанов - председател и представляващ Българската демократическа партия за европейски и световни щати;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 31 януари 1994 г. по фирмено дело N 31339 по описа на съда за 1992 г. за регистрация на политическа партия Български национален фронт;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 21 декември 1990 г. по фирмено дело N 14736 по описа на съда за 1990 г. за регистрация на Български съюз за европейска федерация;
- удостоверение от Софийски градски съд - фирмено отделение, по дело N 14736 по описа на съда за 1990 г. за вписване в регистъра за политическите партии на Българския съюз за европейска федерация;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 26 октомври 1994 г. по фирмено дело N 16671 по описа на съда за 1994 г. за регистрация на Съюз за Търновска конституция /младежи/;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 18 юни 1993 г. по фирмено дело N 3815 по описа на съда за 1990 г. за вписване на промени в регистрацията на Българския земеделски народен съюз;
- образец от подписа на Анета Капурдова - главен секретар и представляващ Българския земеделски народен съюз;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 22 юли 1992 г. по фирмено дело N 17727 по описа на съда за 1992 г. за регистрация на Български земеделски народен съюз "Врабча 1" /Димитър Гичев/;
- образци от подписите на Димитър Харалампиев Попов - главен секретар, и Никола Николов Куртоклиев - председател, представляващи партиите;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 24 юни 1993 г. по фирмено дело N 28580 по описа на съда за 1992 г. за регистрация на Българския земеделски народен съюз "Никола Петков";
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 7 март 1994 г. по фирмено дело N 4169 по описа на съда за 1994 г. за регистрация на Български земеделски народен съюз - оранжев;
- образец от подписа на Стоян Чакъров - председател и представляващ Българския земеделски народен съюз - оранжев;
- заверен препис от Решение на Софийски градски съд от 23 ноември 1990 г. по фирмено дело N 13237 по описа на съда за 1990 г. за регистрация на Обединения земеделски съюз;
- образци от подписите на Георги Андреев Атанасов, Йордан Садовски и Йордан Дупаринов - съпредседатели и представляващи Обединения земеделски съюз;
- образци от подписите на: Николай Филипов Шишков - председател и представляващ партията Български национален фронт; Теодор Николов Попов - заместник-председател и представляващ Съюза за Търновска конституция /младежи/; Борислав Серафимов Томов - председател и представляващ Българския съюз за европейска федерация;
- препис-извлечение от протокола от заседанието на Коалиционния съвет, проведено на 8 ноември 1994 г.;
- уведомително писмо от 11 ноември 1994 г, за упълномощаване на Тихомир Владимиров Савов да представлява коалицията Конфедерация БЗНС - Национален блок "Търновска конституция" по всички въпроси, свързани с организацията и провеждането на изборите на 18 декември 1994 г.;
- предизборно политическо споразумение на Конфедерация Български земеделски народен съюз и партиите, и съюзите, членове на Национален блок "Търновска конституция";
- образец от подписа на Тихомир Владимиров Casoe - представляващ коалицията;
- протокол от 6 ноември 1994 г. от заседанието на Националното ръководство на Съюза за Търновска конституция;
- протокол от 6 ноември 1994 г от заседанието на Националния съвет на Българския съюз за европейска федерация;
- протокол от 6 ноември 1994 г. от заседанието на Националното ръководство на Българския национален фронт;
- протокол от 6 ноември 1994 г. от заседанието на Обединения земеделски съюз;
- протокол от 7 ноември 1994 г. от заседанието на Националното ръководство на БЗНС "Врабча 1" /Димитър Гичев/;
- протокол N 3 от заседанието на Управителния съвет на БЗНС - оранжев, състояло се на 5 ноември 1994 г.;
- протокол N 27 от 8 ноември 1994 г. от заседанието на Главното ръководство на Българския земеделски младежки съюз;
- предизборно политическо споразумение между земеделските съюзи, влизащи в Конфедерация Български земеделски народен съюз, и партиите и съюзите, членове на Национален блок "Търновска конституция";
- протокол N 7 от 20 октомври 1994 г. от заседанието на Управителния съвет на БЗНС "Никола Петков";
- молба от представляващите партиите - членове на коалицията, за определяне на цвят на бюлетината;
- заявление от 12 ноември 1994 г. на Националното ръководство на Българската демократическа партия за европейски и световни щати за напускане на коалицията;
- протокол от 13 ноември 1994 г. от заседанието на Националното ръководство на Българската демократическа партия за европейски и световни щати;
- препис-извлечение от протокола от заседанието на Коалиционния съвет на Конфедерация български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция", проведено на 8 ноември 1994 г.

Преди регистрирането на коалицията е представено заявление от 12 ноември 1994 г. от Националното ръководство на Българската демократическа партия за европейски и световни щати за напускане на коалицията, както и препис-извлечение от протокола от заседанието на Коалиционния съвет на Конфедерация Български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция.

В молбата е посочен бял цвят на бюлетината с една вертикална оранжева ивица и надпис върху бюлетината Конфедерация Български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция". До постановяването на това решение в ЦИК не е регистрирана такава бюлетина за участие в изборите за 37-о Народно събрание на 18 декември 1994 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители за 37-о Народно събрание на 18 декември 1994 г. коалиция Конфедерация Български земеделски народен съюз - Национален блок "Търновска конституция" в състав: Български земеделски народен съюз "Никола Петков", Български земеделски народен съюз "Врабча 1" /Димитър Гичев/, Обединен земеделски съюз, Български земеделски народен съюз - оранжев, Български земеделски младежки съюз, Български съюз за европейска федерация, Съюз за Търновска конституция /младежи/ и Български национален фронт с бяла бюлетина с една вертикална оранжева ивица и надпис върху бюлетината "Конфедерация Български земеделски народен съюз - национален блок "Търновска конституция".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 255

София, 16 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия Съюз на свободните демократи.


Постъпило е заявление от политическата партия Съюз на свободните демократи за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от представляващия партията Иван Калчев. Заявлението е заведено под N 52 от 16 ноември 1994 г. в регистъра на Централната избирателна комисия. Заявено е желание за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с бяла бюлетина с две отвесни черни ивици и надпис "Съюз на свобод ните демократи".

Към заявлението са приложени: заверен препис от решение по фирмено дело N 14983 от 1994 г. на Софийски градски съд; образец от подписа на председателя на партията и образец от печата на партията.

Централната избирателна комисия намира, че искането за регистрация за участие в изборите за народни представители е основателно, тъй като политическата партия Съюз на свободните демократи единствена е поискала посочения цвят на бюлетината, поради което на основание чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК следва да се регистрира за участие в изборите с бяла бюлетина с две черни отвесни ивици и надпис "Съюз на свободните демократи" върху нея.

Предвид гореизложеното на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1 т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите на 18 декември 1994 г. Съюз на свободните демократи с цвят на бюлетината бял с две черни отвесни ивици и надпис върху нея "Съюз на свободните демократи".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 256

София, 16 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на партия "Единение".


Постъпило е заявление от партия "Единение" за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г., подписано от представляващия партията Халис Окан. Заявлението е заведено под N 53 от 16 ноември 1994 г. в регистъра на Централната избирателна комисия.

В заявлението е приложено: заверен препис от решението по гражданско дело 20572/1992 г. на Софийски градски съд; образец от подписа на представляващия партията, нейния президент Халис Окан. Заявено е желание за участие в изборите с бюлетина с бял цвят с три розови хоризонтални ивици и надпис върху нея "Единение".

Централната избирателна комисия намира, че искането за регистрация е основателно, тъй като друга партия не е заявила посочения цвят на бюлетината, поради което на основание чл.34, ал.1, т.3, изречение второ от ЗИНПОСК следва да се допусне регистрация на партия "Единение" за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. с бяла бюлетина с три розови хоризонтални ивици и надпис върху нея "Единение".

Предвид гореизложеното на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, т.3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. партия "Единение" с бяла бюлетина с три розови хоризонтални ивици и надпис върху нея "Единение".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 257

София, 16 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрацията на Партията на собствениците в България.


Постъпило е заявление за регистрация за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от Партията на собствениците в България, подписано от нейния председател Димитър Панчев Тодоров. Заявлението е заведено под N 54 от 16 ноември 1994 г. в регистъра на ЦИК.

Към заявлението са приложени: решение на Софийски градски съд по ф.д. N 8761 от 1990 г., както и образец от подписа и печата на представляващия партията.

Заявено е желание за участие в изборите с бяла бюлетина с една кафява ивица и надпис на нея "Партия на собствениците в България". Искането е основателно, тъй като е заявено първо по време в регистъра на ЦИК, поради което намира приложение разпоредбата на чл.34, ал.1, точка 3, изречение второ от ЗИНПОСК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.34, ал.1, точка 3 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Регистрира за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. Партията на собствениците в България с бяла бюлетина с една кафява ивица и надпис на нея "Партия на собствениците в България".

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 258

София, 16 ноември 1994 г.

Към Решение N 6/1994 г. на Централната избирателна комисия

ОТНОСНО: Разположението на цветните ивици върху бялата бюлетина, когато то не е посочено изрично от заявилата регистрация партия или коалиция.


Ако партията или коалицията не е посочила изрично разположението на цветните ивици върху бялата бюлетина в заявлението си за регистрация пред ЦИК, счита се, че искането е било направено те да бъдат разположени хоризонтално.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/


* * *

РЕШЕНИЕ N 259

София, 16 ноември 1994 г.

ОТНОСНО: Регистрация на Либерална партия - Перник.


Постъпило е заявление за регистриране за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г. от Либерална партия /ЛП/ - Перник, подписано от председателя на партията Кирил Борисов Борисов. Заявлението е заведено в регистъра на ЦИК под N 35/3 ноември 1994 г.

Към заявлението са приложени: молба, подписана от Кирил Борисов; образец от подписа на Кирил Борисов и печата на партията, както и Решение за регистрацията на партията. Допълнително на 7 ноември 1994 г. са представени: заявление, протокол от заседанието на Управителния съвет /УС/ на 2 ноември 1994 г.; удостоверение от Софийски градски съд /СГС/ за представителство и устав на партията. Допълнително на 7 ноември 1994 г. са представени нов устав, протокол от заседание на УС от 4 ноември 1994 г., с нотариална заверка на подписите, от който е видно, че лицето Кирил Борисов не представлява еднолично самостоятелно ЛП-Перник и че неговите действия са самоволни. На 8 ноември 1994 г. е представен нов протокол с печат на партията, че на заседание от 2 ноември 1994 г. ЛП-Перник е взела решение за участие в изборите. Към преписката са добавени два нотариално заверени отказа на членове на УС от 31 октомври 1994 г. и от 28 октомври 1994 г. Приложен е и нотариално заверен на 8 ноември 1994 г. протокол от заседание на УС на ЛП-Перник,с който потвърждават решението си от 2 ноември 1994 г.

Централната избирателна комисия обсъди и направените девет различни волеизявления на представители на ЛП-Перник по повод участието им в изборите на 18 декември 1994 г. Първоначално за участие в състава на Коалицията "Патриотичен съюз", напускането й, участие в коалицията Демократична алтернатива за демокрацията /ДАР./ и напускането й, при което молбата й е с поправка на датата, както и противоречивите волеизявления за самостоятелно участие. Действително последният протокол от 8 ноември 1994 г. посочва желанието на партията за самостоятелно участие в изборите. В момента на подаването на Документите обаче те са подписани единствено от председателя Кирил Борисов и впоследствие са нееднократно отричани или възприемани. При това положение ЦИК не може категорично да приеме, че съгласно подадените документи ЛП-Перник е изявила достатъчно категорично и ясно желанието са за самостоятелно участие в изборите, съгласно изискванията на чл.47 във връзка с чл.45 от ЗИНПОСК.

При гласуване на предложението за регистриране на ЛП-Перник 14 от членовете на ЦИК гласуваха "за” и "против" - 8 от присъствалите 22 членове на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл.47 във връзка с чл.33, ал.2 от ЗИНПОСК Централната избирателна комисия

РЕШИ:

Отказва регистрацията на ЛП-Перник за участие в изборите за народни представители на 18 декември 1994 г.

Решението на ЦИК може да бъде обжалвано пред Върховния съд /ВС/ на Република България в 3-дневен срок от съобщаването му, съгласно чл.34, ал.2 от ЗИНПОСК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л. Джелепова

СЕКРЕТАР: X. Анчев

/Пресслужба "Куриер"/

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Според решение на Централната избирателна комисия в бюлетина Пресслужба "Куриер" няма да се публикуват съставите на районните избирателни комисии. Поради това не са отпечатани следните решения на ЦИК: от номер 59 до номер 93 /включително/; N 95, 97, 98, 99; от 100 до 109; от 112 до 206; 208, 209; от 215 до 218; от 228 до 233; от 235 до 240; 245, 246 и 250.


/Пресслужба "Куриер"/


14:30:00
18.11.1994 г.


Редактори: Нина Гаврилова - деж. ред.
                    Цанка Стойчева
Технически изпълнител: Галина Дамянова
Комплексна обработка: Издателски комплекс БТА


Copyright © Пресслужба "Куриер", 1994 г. Всички права запазени. При препечатване или използване на материали от този бюлетин позоваването на Пресслужба "Куриер" е задължително!